Program
Programme
7. mezinárodní konference
7th International Conference
Ochrana životních podmínek obyvatelstva
Environmental Protection of Population
Brno 2012
Čas
Time
Téma vystoupení
Theme of Speeches
Přednášející
Speakers
Organizace
Company
13. června 2012
13th June 2012
Plenární jednání
Plenary Sessions
Moderátoři (Moderators):
doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Vysoká škola Karla Engliše, a.s., CZ
Ing. Lenka Danielová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, CZ
10,00
Zahájení konference
Opening a Conference
10,15
Brno – univerzitní město.
Brno – university town.
10,30
11,00
K metodologickým aspektům krizového
řízení.
Some methodological aspects of crisis
management
Bezpečnostní aspekty společnosti.
Security aspects of society.
11,15
11,30
11,45
Ochrana kritické infrastruktury v EU
Protection of critical infrastructure in
European Union.
Společné operační centrum MO při řešení
mimořádných událostí a krizových situací
Úloha AČR v bezpečnostním systému ČR.
Role of the Army of the Czech Republic
in the CR security system.
12,00
12,15
12,45
Zefektivnění národního bezpečnostního
systému ve Slovinsku.
Reengineering of the Slovenian national
security system.
Bezpečnostní veletrhy - 2013
Safety trade fair – 2013.
Oběd (Lunch)
Vysoká škola Karla
Engliše, a.s.
(VŠKE), Česká
republika (CZ)
Bc. Roman Onderka, primátor
MBA
statutárního města
Brno, CZ
prof. Ing. Jaroslav
Rektor z pověření
Komárek, CSc.
VŠKE, CZ
doc. Ing. Rudolf
Horák, CSc.
brig. gen. Ing. Miloš
Svoboda
Kahn Jahier
náměstek GŘ HZS
ČR, CZ
Mezinárodní štáb
NATO, Brusel,
Belgie
ZNGŠ – Ř SOC MO
brigádní generál
ČR, CZ
Ing. Aleš Opata
gen.mjr. Ing.
ZNGŠ-inspektor
František Malenínský AČR, CZ
Prof. Dr. Iztok
Podbregar
University of
Maribor, Slovenia
Ing. Karel
Torn, CSc.
Veletrhy Brno a.s.,
ředitel
bezpečnostních
veletrhů, CZ
Čas
Time
Téma vystoupení
Theme of Speeches
Přednášející
Speakers
Organizace
Company
13. června 2012
1. sekce: Příprava a vzdělávání osob,
1st section: Education and training of persons
Moderátoři (Moderators):
Doc. Ing. Pavel Zahradníček, CSc., Vysoká škola polytechnická Jihlava, CZ
doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., AMEC s.r.o., CZ
doc. Ing. Ladislav Novák, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, SK
13,45h
14,00
14,15h
14,30h
Systémové okolí bezpečnosti a vzdělávání.
System surroundings of security and
education.
Kvantifikace sociálních rizik.
Quantification of risks.
doc. Ing. Jaromír
Novák, CSc.
Kampová, PhD.
Univerzita
Palackého
v Olomouci, CZ
Žilinská univerzita
v Žilině, SK
Úloha a význam vzdělávání příslušníků
policie v rámci spolupráce Policie Polské
republiky a Policie České republiky v
situacích mimořádného ohrožení lidí a
životního prostředí.
The role and significance of education of
policemen in cooperation with the Polish
and the Czech Republic in the situations of
emergency threats to people and
the
environment.
Specifika zvyšování zájmu pracující
populace o ochranu obyvatelstva.
Mgr. Janusz Mika,
Ph.D.
Slezská univerzita
v Opavě, CZ
doc. Ing. Josef
Janošec, CSc.
MV GŘ HZS – IOO
Lázně Bohdaneč,
CZ
Mgr. et Mgr. Pavel
Šarojko
AKADEMIE,
p. s., Ukrajina
PhDr. Ingrid
Matoušková, Ph.D.
Bankovní institut
vysoká škola, a.s.,
Praha, CZ
Ing. Katarína
Specifics of working population to
increase about population protection
14,45h
15,00h
15,15h
15,30
15,45h
16,00h
Doplňování a příprava personálu havarijních
a záchranných služeb na Ukrajině.
Recruiting and training of the personnel of
emergency and rescue services in Ukraine.
Možnosti psychologické podpory u
bezpečnostních složek.
Possibilities of psychological support in
security forces.
Přestávka (Coffee break)
Komunikace obrazem
Communication through pictures
Změny duševního zdraví a tělesné zdatnosti
osob vyslaných do války v Afganistanu.
Changes in the mental health and physical
fitness of individuals engaged in the wartime
deployment in Afghanistan.
Základy racionalizace řízení výkonných
složek IZS.
Rationalization principles of the control of
Ing. Viktor Gyönyör, AV Media, a. s.,
Brno, CZ
Miloslav Stehlík,
CASRI, p.o.
CSc.
Ministerstva
Obrany, CZ
doc. Ing. Pavel
Zahradníček, CSc.
Vysoká škola
polytechnická
Jihlava, CZ
o.
16,15h
16,30h
16,45h
17,00h
17,15h
executive branches of Integrated Rescue
System.
Využití vícekriteriálního rozhodování pro
Ing. Andrea
výběr metod na posuzování rizik
Peterková
průmyslových procesů.
Using multi-criteria decision making for the
selection of methods for risk assessment of
industrial processes
Potravinová pomoc jako součást
humanitární pomoci Evropské unie.
Food support as a part of humanitarian aid
of European Union.
Výuka v oblasti nebezpečných látek
s důrazem na hodnocení radiologického
nebezpečí.
Education in the field of dangerous
materials emphasizing the assessment of a
radiological threat.
Medializace konfliktu jako akční pole
sociálního pedagoga. A conflict addressed in
mass media as an action field of a social
pedagogue.
Aktuální vzdělávací potřeby bezpečnostního
managementu.
Actual Educational Needs of Security
Management
17,45 –
21,00 Společenský večer (Social evening)
Ing. Jana Mráziková
Žilinská univerzita
v Žilině, SK
Žilinská univerzita
v Žilině, SK
doc. Ing. Jozef Sabol, Policejní akademie
DrSc.,
ČR v Praze, CZ
prof. Ing. Bedřich
Šesták, DrSc.,
Ing. Lubomír Polívka
JUDr. PhDr. Ivo
Svoboda, Ph.D.
Univerzita obrany,
CZ
Mgr. Jan Tvrdek, Dr.
Ján Šugár, CSc.
Policejní akademie
ČR v Praze, CZ
Čas
Time
Téma vystoupení
Theme of Speeches
Přednášející
Speakers
Organizace
Company
13. června 2012
2. sekce: Zabezpečování života na Zemi,
2nd section: Assurance of life on the Earth
Moderátoři (Moderators):
Ing. Stanislava Strelcová, PhD., Žilinská univerzita v Žilině, SK
Ing. Zdeněk Kopecký, Ph.D., VŠE v Praze, CZ
13,45h
Logistická podpora operacím národního Ing. Stanislav
krizového managementu.
Morong, PhD.
Logistic support of operations of national
crisis management.
AOS Liptovský
Mikuláš, SK
14,00h
Metody hodnocení spolehlivosti lidského
faktorů v technologických procesech
Methods of the evaluation of the human
factors reliability in technology processes
Experimentálne modelovanie prienikov
motorového oleja do pôdy s následnou
interakciou so sypkým sorbentom.
Experimental modelling of motor oil
penetration into the land with consequent
interaction with powder sorbents.
Ing. Stanislava
Strelcová, PhD.
Žilinská univerzita
v Žilině, SK
Ing. Coneva Iveta,
Ph.D.
Žilinská univerzita
v Žiline, SK
14,15h
Mgr. Lukáš Harazin,
Mgr. Oldřich Krulík,
Ph.D.,
Ing. Oldřich Luža
TECHNISERV, spol. s r.o., a její prostředky Ing. Pavel Reichert
TECHNISERV, Ltd., and its apparatuses
Policejní akademie
ČR, CZ
15,00h
Súčasný stav prevencie závažných
priemyselných havárií v Slovenskej
republike.
Current State of Major Industrial Accidents
Prevention in the Slovak Republic.
Žilinská univerzita
v Žiline, SK
15,15h
15,30h
Přestávka (Coffee break)
Možnosti a omezení výstražné služby před RNDr. Milan Šálek,
silnými srážkami a povodněmi.
Ph.D.
Warning service against heavy rain and
floods, possibilities and limitations.
15,45h
Kritické prvky v systému zásobování pitnou Ing. Jana Gebhartová
vodou.
Critical elements of a drinking water supply
system.
14,30h
14,45h
Aktuální trendy a výzvy týkající se oblasti
ropné bezpečnosti.
Oil Security: Actual Trends and Challenges
Ing. Jozef Ristvej,
PhD.,
Mgr. Valéria
Moricová
TECHNISERV
spol. s r.o., CZ
Český
hydrometeorologic
ký ústav, CZ
CITYPLAN spol.
s.r.o., Praha, CZ
Nástroje pro monitoring a analyzování
CBRN.
Tools for CBRN monitoring and analyses
Odolnost a kritická infrastruktura.
Resilience and critical infrastructure.
Jan Kula, DiS.
AURA, s.r.o. Brno,
CZ
Ing. Mgr. Rostislav
Richter,
16,30h
Využitie globálnych databáz v krízovom
manažmente,
Application of global databases in crisis
management
Ing.Lenka
Tomaníčková
MV GŘ HZS-IOO
Lázně Bohdaneč,
CZ
Žilinská univerzita
v Žiline, SK
16,45h
Hrozba nukleární proliferace pro
Doc. JUDr. PhDr.
středovýchodní Evropu.
Miroslav Mareš,
Nuclear Proliferation Threat to East Central Ph.D.
Europe.
16,00h
16,15h
17,45 –
21,00 Společenský večer (Social evening)
Masarykova
univerzita, CZ
Čas
Time
Téma vystoupení
Theme of Speeches
Přednášející
Speakers
Organizace
Company
14. června 2012 (14th June 2012)
3.sekce: Ochrana obyvatelstva
3rd section: Population protection
Moderátoři (Moderators):
doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc., VŠKE Brno, CZ
doc. Ing. Josef Janošec, CSc., MV-GŘ HZS ČR – IOO Lázně Bohdaneč, CZ
09,00
Zahájení jednání
09,00h
Vliv špatných ekologických podmínek
průmyslových oblastí Běloruska na
imunitu dětí, trvale žijících v těchto
oblastech
09,15h
09,30h
09,45h
10,00h
10,15h
10,30h
10,45h
The influence of the unfavorable ecological
situation in the large industrial regions of the
Republic of Belarus on the immune system of
the children residing in these territories.
Možný vývoj mezinárodních vztahů a
bezpečnostních systémů v Evropě.
Potential development of international
relationships and security systems in
Europe.
Pilotní projekt ochrany proti blackoutu.
Pilot protection project against blackout.
Místo a úloha ozbrojených sil ČR v systému
KŘ.
The position and role of the Armed Forces of
the Czech Republic in the crisis management
system.
Místo a úloha HZS ČR.
Fire and rescue service of the Czech
Republic – its position and role.
Ozbrojené sily v nových ekonomických
podmínkách bezpečnosti společnosti. Armed
Forces in new economic conditions of society
security.
Tarasova Jelena,
Sigaj Alexandra
Mezinárodní státní
ekologická
univerzita
A.D.Sacharova
Minsk, Bělorusko
doc. Ing. Jaroslav
Blaha, CSc.
Vysoká škola
finanční a správní,
o.p.s., Praha, CZ
Ing. Ivan Beneš,
CITYPLAN spol.
s r.o., Praha, CZ
ZŘ SOC- ředitel
odboru, MO ČR, CZ
plk. Ing. Miloslav
Lafek
Mgr. Jaromír Šiman, MV GŘ HZS ČR,
CZ
doc. Ing. Miroslav
Školník, Ph.D.
Konfrontácia stavu environmentálnych
Ing. Milota
vedomostí a environmentálneho správania sa Kustrová, PhD.,
profesionálnych vojakov OS SR.
Confrontation of the situation in the
environmental knowledge and environmental
behavior of professional soldiers of the
Armed Forces of the Slovak Republic.
Fyzická a objektová ochrana podniků
doc. Ing. Tomáš
AOS v Liptovském
Mikuláši, SK
AOS v Liptovskom
Mikuláši, SK
Žilinská univerzita
s přítomností vybraných nebezpečných látek. Loveček, Ph.D.,
Physical and entity security of companies
dealing with selected dangerous substances.
11,00h
11,15h
11,30h
11,45h
12,00h
13,00h
13,15h
13,30h
14,00
Přestávka (Coffee break)
Využití informačních systémů a systémů
varování obyvatelstva.
Application of information systems and
systems of population warning.
Mezi mitigací a adaptací: Geoengineering
jako progresivní přístup k změnám klimatu.
Between mitigation and adaptation: Geoengineering as a progressive approach to
climate changes.
Východiska zkvalitnění informační podpory
rozhodování krizových manažerů.
Bases for improving information support of
crisis managers‘ decision making.
Oběd (Lunch)
Systémy včasného varování.
Early warning systems.
Význam sociální podpory při válečném
nasazení vojáků AČR v rámci ISAF.
Social support and its importance during
ISAF wartime deployment of the CR Army
soldiers.
Využití analýzy rizik k rozvoji preventivních
projektů využitelných v oblasti ochrany
obyvatelstva a požární ochrany.
Application of the risk analysis to the
development of preventive projects
applicable in the field of civil protection and
fire protection.
v Žilině, SK
Ing. Jaromír Tomšů
SATTURN spol.
s r.o. Holešov, CZ
Mgr. Petr
Martinovský
Masarykova
univerzita v Brně,
CZ
Ing. Zdeněk
Kopecký, Ph.D.
Institut krizového
managementu VŠE
v Praze, CZ
Ing. Katarína
Buganová, PhD.
Mgr. Zuzana
Němečková
Žilinská univerzita
v Žilině, SK
CASRI, p.o.
Ministerstva
Obrany, CZ
Ing. Danuše
Kratochvílová
HZS
Moravsko-slezského
kraje,
Ostrava- Zábřeh, CZ
Závěr konference (The end of the Conference)
Čas
Time
Téma vystoupení
Theme of Speeches
Přednášející
Speakers
Organizace
Company
14. června 2012 (14th July 2012)
4. sekce: Bezpečnostní výzkum
4th section: Security research
Moderátoři (Moderators):
doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše, a.s., CZ
Ing. Katarína Zánická Hollá, Ph.D., Žilinská univerzita v Žilině, SK
Mgr. Ing. Leopold Skoruša, Univerzita obrany, CZ
09,00
Zahájení jednání
09,00
Specifická pravidla a podmínky dopravy na
železničních tratích
Specific rules and conditions of traffic on the
railway lines PKP
Assoc. Prof.
Andrzej
Surowiecki
09,15h
Východiska a výsledky projektu MOPORI.
Basis and results of MOPORI project.
09,30h
Sledování objektu v monochromatických
videosekvencích pomocí částicového filtru. Object
Tracking in Monochromatic Video Sequences
Using Particle Filter
09,45h
Portál pro informační podporu rozhodování za
krizových situací.
Portal for information support of decision making
under crisis situation.
Aktuální otázky a budoucí vývoj Evropského
bezpečnostního výzkumu.
Topical problem and future development of
European security research.
Experimentální zraňující balistika: analýza účinků
odražených projektilů na biologickém modelu.
The Experimental Wound Ballistics: The Analyse of
the Ricochet Projectiles Effects in Biological
Model.
Projekt eCALL - vozidlo v nouzi.
Project eCALL - car in emergency situation.
Ing. Katarína
Zánická Hollá,
PhD.
Ing., David
Herman,
doc. Ing. Martin,
Drahanský, Ph.D.,
Ing. Filip Orság,
Ph.D.,
Mgr. Ing.
AKADEMIE, o.
Vladimír Klaban, p. s., CZ
10,00h
10,15h
10,30h
11,00h
11,15h
Wroclaw
University of
Environmental
and Life
Sciences,
Poland
Žilinská
univerzita
v Žiline, SK
VUT v Brně,
CZ
Ing. Mária
Lusková, PhD.
Žilinská
univerzita
v Žilině, SK
MUDr. Norbert
Moravanský,
Ph.D.,
Univerzita
Komenského
Bratislava, SK
Doc. Ing. Roman
Rak, PhD.,
Bankovní
institut vysoká
škola, a.s.,
Praha, CZ
Ing. Ctibor
Fornůsek,
Techniserv spol.
s r.o.
Přestávka (Coffee break)
Elektromagnetické stínění jako řešení
bezpečnosti.
Electromagnetic shielding as a security
solution
Ing. Pavel Reichert
11,30h
Současný stav bezpečnostního výzkumu v ČR.
Present state of the security research in the Czech
Republic.
11,45
Význam monitorování stavu mostních objektů doc. Ing.
Univerzita
v České republice na prodloužení jejich
Věroslav Kaplan, obrany, CZ
životnosti.
CSc.,
Importance of monitoring the state of bridge
Ing. Martin
construction in the Czech Republic for the
Lojda
12,00h
13,00h
13,15h
14,00h
plk. Ing. Valášek
Jarmil, Ph.D.
MV-GŘ HZS
IOO, Lázně
Bohdaneč, CZ
extension of their lifetime
Oběd (Lunch)
Radiační situace a krizový management po
havárii na JE Fukushima
Radiological Situation and Crises
Management after Fukushima Accident
Ing. Vladimír
Fišer,
RNDr. Jan
Švanda,
Ing.Hana
Husťáková
Univerzita obrany. Ochrana obyvatelstva před
CBRN terorismem – vliv právní regulace.
Impact of legal regulations to the protection of
population against the CBRN terrorism.
Závěr konference (The end of the Conference)
Mgr. Ing. Leopold Univerzita
Skoruša
obrany, CZ
ÚJV Řež
Download

Bezpečnost světa a domoviny