Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl - rok vykazovania 2012
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA 1
The new geopolitics of energy security : scientific monograph / Pavel Bučka, Pavel Nečas,
Sylwia W. Żechowska. - 1. vyd. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2012. - 196 s. ISBN 978-611-01-0372-5.
[BUČKA, Pavel (34%) - NEČAS, Pavel (33%) - ZECHOWSKA, Sylwia W. (33%)]
[4] KUBÁŇ, Vladimír. Iránsky jadrový program - možnosti jeho riešenia a hrozby. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných prác. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, s. 281. ISBN
978-80-8040-450-5.
AAA 2
War on insecurity: calling for effective strategy! : scientific monograph / Pavel Nečas,
Miroslav Kelemen. - [1. vyd.]. - Kiev : The Center of Educational Literature, 2010. - 157 s. ISBN 978-611-01-0023-6.
[NEČAS, Pavel (50%) - KELEMEN, Miroslav (50%)]
[4] UŠIAK, J., KAŠČÁKOVÁ, D. Historický vývoj bezpečnostného prostredia na území
Slovenska. In Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012 : 1. zväzok. Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012,
s. 227. ISBN 978-80-557-0331-2.
[3] TYRALA, P., OLAK, A. Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa. Rzeszów :
Wydawnictwo Amelia, 2012, s. 266. ISBN 978-83-63359-04-1.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Providing national and international defence and security under the
impact of global financial crisis. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2011, roč. 14, č. 4, s. 142.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, s. 133.
ISBN 978-80-8040-444-4.
[4] SVRČEK, Dušan. Kybernetické útoky ako nová bezpečnostná hrozba. In Interpolis´11 :
zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Banská
Bystrica : UMB Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, [2011],
s. 531. ISBN 978-80-557-0337-4.
[4] KRAUZ, A., OLAK, A. Crisis situations the municipal team management approach crisis overview of the problem. In Science & Military, ISSN 1336-8885. 2012, Vol. 7, No. 1, s. 48.
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB 1
Outsourcing v Ozbrojených silách Slovenskej republiky : vedecká monografia / Soňa
Jirásková, Miroslav Školník. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika, 2011. - 150 s. - ISBN 978-80-8040-424-6.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (50%)]
[4] KORECKI, Zbyšek. Transformace logistiky resortu obrany České republiky. In Manažment teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 202. ISBN 978-80-8040-452-9.
[3] KUSTROVÁ, Milota. Trends in Slovak Republic´s military spending. In Journal of Defense
Resources Management, ISSN 2068-9403. 2012, Vol. 3, Iss. 2 (5), s. 51-56.
AAB 2
Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia : vedecká monografia / Pavel
Nečas, Jaroslav Ušiak. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2010. - 167 s. - ISBN 978-80-8040-401-7.
[NEČAS, Pavel (50%) - UŠIAK, Jaroslav (50%)]
[4] LASICOVÁ, J., ZAPLATYNSKYI, V. Systém vzdelávania o bezpečnosti (prípadová štúdia
Ukrajina). In Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012 : 1. zväzok. Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012,
s. 146. ISBN 978-80-557-0331-2.
[4] KOBLEN, I., SZABO, S., BUČKA, P. Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a
obranný priemysel v kontexte európskej spolupráce. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011, s. 376. ISBN
978-80-8040-432-1.
[4] ČECH, Ľubomír. Prístupy Indie a Číny k regionálnemu riešeniu afganskej otázky. In
Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník
príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1.-2.12.2011.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 193. ISBN 978-80-225-3357-7.
[4] ČECH, Ľubomír. Regionálne aspekty a súvislosti medzinárodnopolitického vývoja
Afganistanu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 150. ISBN 978-80-225-3281-5.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Providing national and international defence and security under the
impact of global financial crisis. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2011, roč. 14, č. 4, s. 142.
[4] VOJTEK, Peter. Ďalšie smerovanie Ozbrojených síl SR v nadväznosti na zhoršovanie
bezpečnostného prostredia vo svete a krízu v zdrojovom zabezpečení obrany. In
Bezpečnostné fórum 2012 : 2. zväzok : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 547.
ISBN 978-80-557-0332-9.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, s. 133.
ISBN 978-80-8040-444-4.
[4] KALICKÝ, Juraj. Vojensko-politické stratégie USA v období studenej vojny. Banská Bystrica
: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011, s. 101.
ISBN 978-80-557-0226-1.
[4] RAŠKOVSKÝ, Michal. Aplikácia teoretického rámca problematiky asymetrických hrozieb na
príklade skupiny FARC-EP. In Interpolis´11 : zborník príspevkov z VIII. vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v
Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Banská Bystrica : UMB Banská Bystrica Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov, [2011], s. 517. ISBN 978-80-557-0337-4.
[4] BOROŠOVÁ, Lucia. Charakteristika pojmu bezpečnosť. In Interpolis´11 : zborník
príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s
medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Banská Bystrica : UMB
Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, [2011], s. 414. ISBN
978-80-557-0337-4.
[4] KELEMEN, M., IVANČÍK, R. Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového
plánovania štátu. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2012, s. 193. ISBN
978-80-89282-77-7.
[3] LASICOVÁ, J., KOVÁČIK, B. Strategická koncepcia NATO 2010 - ciele a limity. In Doktríny
mocností a nejdůležitějších aliancí na počátku 21. století. Praha : Professional Publishing,
2011, s. 29. ISBN 978-80-7431-054-6.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení
výkonnosti vojenských organizácií. In Vedecký obzor, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 2, s.
66.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Európska obrana a bezpečnosť z pohľadu výdavkov na obranu. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 153. ISBN 978-80-8040-452-9.
AAB 3
Univerzity, priemysel a partnerstvo : doktorandské štúdium a transfer poznatkov / Ján
Čorej a kolektív. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 215 s. - ISBN 80-8070-526-7.
[ČOREJ, Ján - FRIANOVÁ, Viera - JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] ROSTÁŠOVÁ, M., CHRENKOVÁ, A. Klasifikácia znalostnej podpornej infraštruktúry. In
Acta regionalia et environmentalica, ISSN 1336-9253. 2012, Vol. 9, No. Special Iss. online,
s. 9-12.
AAB 4
Analysis of systems track vehicles chassis springing / Peter Droppa. - 1. ed. - Liptovský
Mikuláš : Academy of armed forces of general M. R. Štefánik, 2006. - 84 p. - ISBN
80-8040-279-5.
[DROPPA, Peter]
[3] PAVLOV, Š., KALNA, P. Vibration analysis of chassis of weapon systems. In Transport
means 2012 : proceedings of the 16th international conference, ISSN 1822-296X. Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2012, S. 187-191.
AAB 5
Securitológia / Ladislav Hofreiter. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen.
M. R. Štefánika, 2006. - 138 s. - ISBN 80-8040-310-4. - ISBN 978-80-8040-310-2.
[HOFREITER, Ladislav]
[3] PIWOWARSKI, Juliusz. The police: ethical special administration. In Bezpečná Evropa
2012 : sborník příspěvků z 5. ročníku mezinárodní vědecké konference. Karlovy Vary :
Vysoká škola Karlovy Vary, 2012, s. 134-145. ISBN 978-80-87236-13-0.
[4] UŠIAK, J., KAŠČÁKOVÁ, D. Historický vývoj bezpečnostného prostredia na území
Slovenska. In Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 1. zväzok. Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 218-227. ISBN
978-80-557-0331-2.
[4] KORZENIOWSKI, Leszek Fryderyk. Moderné otázky sekuritológie. In Bezpečnostné fórum
2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8.-9.
februára 2012 : 1. zväzok. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 28-33. ISBN 978-80-557-0331-2.
ABC
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC 1
Fatigue endurance of magnesium alloys / Mariana Kuffová.
In: Magnesium alloys - design, processing and properties. - Rijeka : InTech, 2011. - ISBN
978-953-307-520-4. - S. 129-162.
Plný text: http://www.intechopen.com/articles/show/title/fatigue-endurance-of-magnesium-alloys
[KUFFOVÁ, Mariana (100%)]
[1] VINOGRADOV, A., ORLOV, D., ESTRIN, Y. Improvement of fatigue strength of a Mg-Zn-Zr
alloy by integrated extrusion and equal-channel angular pressing. In Scripta Materialia,
ISSN 1359-6462. 2012, Vol. 67, Iss. 2, p. 209-212. Web of Science.
ABC 2
D-posets / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Handbook of Quantum Logic and Quantum Structures : Quantum Structures / zost. Kurt
Engesser, zost. Dov M. Gabbay, zost. Daniel Lehmann. - Amsterdam : Elsevier, 2007. - ISBN
978-0-444-52870-4. - P. 367-428.
[CHOVANEC, Ferdinand (50%) - KÔPKA, František (50%)]
[1] SAMUELČÍK, K., HOLLÁ, I. Conditional Probability on the Kôpka´s D-posets. In Acta
Mathematica Sinica, English Series, ISSN 1439-7617. 2012, Vol. 28, No. 11, p. 2197-2204.
Scopus.
ACB
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB 1
Globalizácia, obrana a bezpečnosť : vysokoškolská učebnica / Pavel Nečas, Radoslav
Ivančík. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika,
2011. - 190 s. : grafy, obr., tab. - ISBN 978-80-8040-425-3.
[NEČAS, Pavel (50%) - IVANČÍK, Radoslav (50%)]
[4] KOBLEN, I., SZABO, S., BUČKA, P. Obranné spôsobilosti, výskum, vyzbrojovanie a
obranný priemysel v kontexte európskej spolupráce. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011, s. 376. ISBN
978-80-8040-432-1.
[4] VOJTEK, Peter. Ďalšie smerovanie Ozbrojených síl SR v nadväznosti na zhoršovanie
bezpečnostného prostredia vo svete a krízu v zdrojovom zabezpečení obrany. In
Bezpečnostné fórum 2012 : 2. zväzok : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 547.
ISBN 978-80-557-0332-9.
ACB 2
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu / Vojtech Jurčák ... [et al.]. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - 234 s. : obr.,
tab. - ISBN 978-80-8040-387-4.
[JURČÁK, Vojtech (31%) - NEČAS, Pavel (5%) - LABUZÍK, Milan (28%) - PTÁČEK, Dušan
(27%) - PAZDZIURKO, Miroslav (9%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, s. 132.
ISBN 978-80-8040-444-4.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na bezpečnosť. In Vojenské reflexie
: vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 1, s. 56. Dostupný na
internete <http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVII_1.pdf>
[4] KELEMEN, M., IVANČÍK, R. Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového
plánovania štátu. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s.
191. ISBN 978-80-89282-77-7.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Financovanie účasti Ozbrojených síl Slovenskej republiky v mierových
misiách Organizácie spojených národov. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 164. ISBN
978-80-8040-452-9.
[4] IVANČÍK, R., KELEMEN, M. Obranné plánovanie - nástroj bezpečnostnej a obrannej
politiky štátu. In Košická bezpečnostná revue, ISSN 1338-4880. 2012, roč. 2, č. 1, s. 13-19.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Operácie na podporu mieru NATO - nástroj medzinárodného
krízového manažmentu na zaistenie medzinárodnej bezpečnosti a mieru. In Krízový
manažment, ISSN 1336-0019. 2012, roč. 11, č. 2, s. 18-25.
[4] TOMÁŠEKOVÁ, Lenka. Bezpečnosť a obrana v ére globalizácie. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
474-479. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] VYSTAVEL, Jozef. Vojenská neutralita Srbskej republiky z pohľadu srbskej zahraničnej
politiky. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 505-514. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] OLAK, Antoni. Globalization and its threats. New challenges of modern educational system.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 373-378. ISBN 978-80-8040-450-5.
[3] LIMANSKI, Andrzej. Suwerenność państwa jako uczestnika stosunków międzynarodowych
w warunkach globalizacji. In Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w
aspekcie zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola
Zarządzania Marketinowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012, s. 7-19. ISBN
978-83-87296-34-6.
[3] GRZYWNA, Zbigniew. Elementy infrastruktury krytycznej w zarządzaniu bezpieczeństwem
państwa. In Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w
Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i
Języków Obcych w Katowicach, 2012, s. 63-84. ISBN 978-83-87296-34-6.
ACB 3
Economic tools and forms of security strategy implications : (case study Iran) :
academic textbook / Pavel Nečas. - 1st ed. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of
General M. R. Štefánik, 2009. - 80 s. - ISBN 978-80-8040-374-4.
[NEČAS, Pavel]
[4] SZABO, S., GAVUROVÁ, B. Význam motivačných determinantov v strategickom systéme
merania a riadenia výkonnosti. In Výkonnosť organizácie. Prístupy k zvyšovaniu výkonnosti
organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2011, Vysoké
Tatry. Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu v Poprade, 2011, s. 261. ISBN
978-80-970458-3-8.
ACB 4
Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl
Slovenskej republiky / Jozef Matis, Pavol Hamaj, Mária Martinská. - 1. vyd. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
2008. - 273 s. - ISBN 978-80-8040-361-4.
[MATIS, Jozef (70%) - HAMAJ, Pavol (20%) - MARTINSKÁ, Mária (10%)]
[4] ČUKAN, Karol. Rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami v uniforme. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 88-93. ISBN 978-80-8040-457-4.
[4] VYHNALOVÁ, Michaela. Úroveň harmonizácie pracovného a rodinného života
profesionálneho vojaka v kontexte empirických výsledkov. In Rovnosť príležitosti a
zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 30-49. ISBN 978-80-8040-457-4.
ACB 5
Manažérska komunikácia : (vysokoškolská učebnica) / Mária Petrufová ... [et al.]. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2009. - 208
s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8040-370-6.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - KURHAJCOVÁ, Lenka (20%) - BELAN, Lubomír, jun. (15%) ŠULC, Pavol (10%) - NEKORANEC, Jaroslav (5%)]
[3] JEDINÁK, Petr. Profese manažera v organizacích veřejné správy : charakteristika
manažera, zastávané role a vybrané personální činnosti. Zlín : VeRBuM, 2012, s. 107.
ISBN 978-80-87500-26-2.
ACB 6
Projektový manažment - I : (vysokoškolská učebnica) / Petr Všetečka, Lubomír Belan. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2006. - 168 s. - ISBN
80-8040-298-1. - ISBN 978-80-8040-298-3.
[VŠETEČKA, Petr - BELAN, Lubomír, jun.]
[4] CIBULKA, Viliam. Využitie simulácie pri projektovaní. Bratislava : Vydavateľstvo STU v
Bratislave, 2009, s. 137. ISBN 978-80-2273-106-5.
[4] HOVORKA, D., KOMÁREK, K., CHRAPAN, J. Ako písať a komunikovať. Martin : Osveta,
2011, s. 231. ISBN 978-80-8063-370-7.
[4] KREMEŇOVÁ, Iveta et al. Projektový manažment. Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2009,
s. 214. ISBN 978-80-554-0148-5.
ADC
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
ADC 1
The new approach of evaluating differential signal of airborne FMCW radar-altimeter /
Miloš Soták, Ján Labun.
In: Aerospace Science and Technology. - ISSN 1270-9638. - Vol. 17, Iss. 1 (2012), s. 1-6.
[SOTÁK, Miloš (50%) - LABUN, Ján (50%)]
[1] PAČES, Pavel et al. Integrated modular avionics onboard of small airplanes - fiction or
reality?. In IEEE/AIAA 30th Digital Avionics Systems Conference (DASC) : Seattle, Oct
16-20, 2011. New York : IEEE, 2011. ISBN 978-1-61284-798-6. Web of Science.
ADC 2
On the topographic and optical properties of SiC/SiO2 surfaces / Jurecka S ... [et al.].
In: Central Europen Journal of Physics. - ISSN 1895-1082. - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 321-326.
[JUREČKA, Stanislav - JUREČKOVÁ, Mária - CHOVANEC, Ferdinand - KOBAYASHI, Hikaru TAKAHASHI, Masao - MIKULA, Milan - PINČÍK, Emil]
[1] ANISIMOV, K. S. et al. Chemical assembly of chromium oxide structures on the surface of
disperse silicon carbide. In Russian Journal of Applied Chemistry, ISSN 1070-4272. 2011,
Vol. 84, Iss. 8, p. 1299-1303. Web of Science.
ADC 3
On the development of portable X-ray CT mini-system using semi-insulating GaAs
radiation imaging detectors / Zaťko, B ... [et al.].
In: Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section A-Accelerators Spectrometers
Detectors and Associated Equipment. - ISSN 0168-9002. - Roč. 607, č. 1 (2009), s. 67-70.
[ZAŤKO, Bohumír - DUBECKÝ, František - PRIBIL, Jiří - BOHÁČEK, Pavol - FROLLO, Ivan ŠČEPKO, Pavol - MUDROŇ, Ján - GRYBOŠ, Pawel - NECAS, Vladimír]
[1] MOULEESWARAN, D. et al. Selective epitaxial growth of GaAs by current controlled liquid
phase epitaxy. In Journal of Crystal Growth, ISSN 0022-0248. 2013, 362 (1), s. 238-242.
Scopus.
ADC 4
Optical Properties of Semi-insulating GaAs Irradiated by Neutrons [Optické vlastnosti
Semi-izolačného GaAs ožiareného neutrónmi] / Ján Mudroň, Jarmila Müllerová, František
Dubecký.
In: Solid-State Electronics. - 1998. - pp. 243-246.
[MUDROŇ, Ján - MÜLLEROVÁ, Jarmila - DUBECKÝ, František]
[1] JIAO, J. et al. A neutron radiation-hardened superluminescent diode. In Journal of
Semiconductors, ISSN 1674-4926. 2012, 33 (9), art. no. 094006. Scopus.
ADE
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
ADE 1
Trends in Slovak Republic´s military spending / Milota Kustrová.
In: Journal of Defense Resources Management. - ISSN 2068-9403. - Vol. 3, Iss. 2 (5) (2012), s.
51-56. - Recenzované.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým
manažmentom v OS SR. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 409. ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] LAŠČEK, Ladislav. Obranné zdroje v podmienkach dlhovej krízy. In Manažment - teória,
výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
220-226. ISBN 978-80-8040-452-9.
ADE 2
Present and future of aircraft carriers as a floating diplomatic and military means of
deterrence / Tomáš Schóber ... [et al.].
In: Incas bulletin [elektronický zdroj]. - ISSN 2066-8201. - Vol. 3, Iss. 4 (2011), s. 153-159. Popis urobený 10. 1. 2012. - Všetky príspevky boli recenzované.
Plný text: http://bulletin.incas.ro/archives.html
[SCHÓBER, Tomáš (25%) - NEČAS, Pavel (25%) - GREGA, Matúš (25%) - KELEMEN,
Miroslav (25%)]
[3] KOBLEN, I., TALPAŠ, L., JURČÁK, J. Selected aspects of aviation equipment disposal
issue. In Review of the Air Force Academy : the scientific informative review, ISSN
1842-9238. 2012, Vol. 10, No. 2 (21), s. 102-108.
ADE 3
Sequential Monte Carlo methods for navigation systems / Milos Sotak.
In: Przegląd elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - R. 87, Nr. 6 (2011), s. 249-252.
Plný text: http://pe.org.pl/issue.php?lang=1&num=06/2011
[SOTÁK, Miloš (100%)]
[1] PAČES, P. et al. Small satellite systems control for university curriculum. In 62nd
International Astronautical Congress 2011, IAC 2011 : Cape Town, 3 October 2011 through
7 October 2011. 2011, Vol. 10, p. 8439-8447. ISBN 978-161839805-5. Scopus.
ADE 4
Comprehensive approach: the road for complex crisis resolution / Peter Spilý, Pavel
Nečas, Miroslav Žák.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 1582-6384. - Vol. 16, Nr. 1 (61) (2011), s.
42-51.
[SPILÝ, Peter (40%) - NEČAS, Pavel (30%) - ŽÁK, Miroslav (30%)]
[4] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Analýza operačných faktorov v zastavanom prostredí. In
Bezpečnostné fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 640. ISBN
978-80-557-0332-9.
[4] MAJCHÚT, Ivan. Civilno-vojenské vzťahy v kontexte účasti ozbrojených síl v novodobých
ozbrojených konfliktoch. In Bezpečnostné fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská
Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012,
s. 573. ISBN 978-80-557-0332-9.
[4] BUDVESELOVÁ, Alena. Postoj Ruskej federácie k situácii v Líbyi a predikcia vývoja
rusko-líbyjských vzťahov po páde režimu M. Kaddáfiho. In Medzinárodné vzťahy 2011 :
aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej
vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 01. - 02. december 2011. Bratislava :
Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 121. ISBN 978-80-225-3357-7.
[4] JURČÁK, V., NAĎ, R. Analýza plánovacích štruktúr krízového manažmentu Európskej únie.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 206-215. ISBN 978-80-8040-450-5.
[3] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Tendencie vývoja operačného prostredia. In Výstavba, rozvoj
a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-9. ISBN
978-80-7231-909-1.
ADE 5
Outsourcing v rezorte MO SR / Soňa Jirásková.
In: Ekonomika a management = Economics and management [elektronický zdroj]. - ISSN
1802-3975. - Roč. 4, č. 1 (2010), s. 13-21. - Popis urobený 01.07.2010.
Plný text: http://www.vojenskaskola.cz/skola/uo/eam/Documents/EaM%201-2010%20full.pdf
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Teoreticko-ekonomické aspekty bezpečnosti. In Bezpečnostné
fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 700. ISBN 978-80-557-0332-9.
[3] ŠKOLNÍK, Miroslav. New aspects of the management of defense resources of the state. In
Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012, s. 74. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Ozbrojené sily v nových ekonomických podmienkach
bezpečnosti spoločnosti. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva : 7. vědecká
mezinárodní konference : 13. a 14. června 2012. Brno : VŠKE, 2012, s. 575. ISBN
978-80-86710-57-0.
[4] ŠTEUČEK, Ján. Bezpečnosť SR v kontexte so strategickým hodnotením obrany. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných prác.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
s. 450. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým
manažmentom v OS SR. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 409. ISBN 978-80-8040-452-9.
ADE 6
Security systems reform challenges: crucial instrument of the national security policy /
Miroslav Kelemen, Igor Urban, Pavel Nečas.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre [elektronický zdroj]. - ISSN 1582-6384. - Vol. 15, Iss. 2
(58) (2010), p. 179-183. - Popis urobený 19.07.2010.
Plný text:
http://web.ebscohost.com/ehost/results?vid=1&hid=112&sid=3cf2e305-b591-443e-8826-5cce20
4300bf%40sessionmgr111&bquery=((necas+pavel))&bdata=JmRiPWE5aCZkYj1idWgmZGI9Zj
VoJmRiPThnaCZkYj1lcmljJmRiPWh4aCZkYj1oY2gmZGI9aGxoJmRiPWx4aCZkYj1uZmgmZGI
9YndoJmRiPXRyaCZ0eXBlPTAmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl
[KELEMEN, Miroslav (34%) - URBAN, Igor (33%) - NEČAS, Pavel (33%)]
[3] TYRALA, P., OLAK, A. Prakseologia w edukacji dla bezpieczeństwa. Rzeszów :
Wydawnictwo Amelia, 2012, s. 264. ISBN 978-83-63359-04-1.
[3] KOZACZUK, Franciszek. Zagrożenie przestępczością a poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców rzeszowa. Postawy wobec prawa i policji. In Nieuchronna polisemia,
potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w
Polsce i Słowacji. Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012, s. 351.
ISBN 978-83-89466-46-4.
ADE 7
Flight safety problems in aviatic education / Miroslav Kelemen, František Adamčík, Pavel
Nečas.
In: Zeszyty naukowe. - ISSN 1641-9723. - Nr. 2 (14) (2009), s. 45-48.
[KELEMEN, Miroslav (40%) - ADAMČÍK, František - NEČAS, Pavel (30%)]
[4] SZABO, S., GAVUROVÁ, B. Vplyv vývoja svetovej ekonomiky na rozvoj leteckej dopravy.
In Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany.
Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity, 2011, s. 6. ISBN 978-80-553-0758-9.
ADE 8
Fracture mechanics prevention: comprehensive approach-based modelling? / Mariana
Kuffová, Pavel Nečas.
In: Acta Polytechnica Hungarica. - ISSN 1785-8860. - Vol. 7, No. 5 (2010), s. 5-17.
Plný text: http://www.bmf.hu/journal/
[KUFFOVÁ, Mariana (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[1] PAP, E., VIVONA, D. Basic equations of fluid dynamics treated by pseudo-analysis. In Acta
Polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860. 2012, Vol. 9, Iss. 2, s. 5-23. Web of Science.
[1] ORBULOV, I. N. Compressive Behaviour of Metal Matrix Syntactic Foams. In Acta
Polytechnica Hungarica, ISSN 1785-8860. 2012, Vol. 9, Iss. 2, s. 43-56. Web of Science.
ADE 9
The challenges of NATO-UN interoperability to better fight against terrorism / Pavel
Necas, Miroslav Kelemen, Vojtech Jurcak.
In: Defence against terrorism review - DATR. - ISSN 1307-9190. - Vol. 3, No. 1 (2010), s.
89-96.
[NEČAS, Pavel (40%) - KELEMEN, Miroslav (30%) - JURČÁK, Vojtech (30%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Armed forces as a tool for co-operation. In Nieuchronna polisemia,
potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w
Polsce i Słowacji. Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012, s. 111.
ISBN 978-83-89466-46-4.
ADE 10
Revised Alliance´s strategy: desperately expected? / Pavel Nečas, Miroslav Kelemen, Peter
Terem.
In: Revista Academiei Fortelor Terestre. - ISSN 1582-6384. - Vol. 14, Iss. 4 (56) (2009), p.
13-22.
Plný text:
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=47732282&amp;lang=cs&site
=ehost-live
[NEČAS, Pavel (40%) - KELEMEN, Miroslav (30%) - TEREM, Peter]
[4] ANTCZAK, Anna. "Active engagement, modern defence": new NATO strategic concept or
political declaration?. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2011, roč. 14, č. 4, s. 49.
ADE 11
Integrated approach to security sector reform / Pavel Nečas, Milan Sopóci, Pavel Bučka.
In: Review of the Air Force Academy : the scientific informative review. - ISSN 1842-9238. - No.
2 (17) (2010), s. 95-102.
Plný text: http://www.afahc.ro/revista/revista.html
[NEČAS, Pavel (40%) - SOPÓCI, Milan (30%) - BUČKA, Pavel (30%)]
[4] SEDLÁK, Vladimír. Globálne navigačné satelitné systémy pre bezpečnostný manažment.
Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 119. ISBN
978-80-89282-83-8.
ADE 12
Coarse alignment algorithm for ADIS16405 / Milos Sotak.
In: Przegląd elektrotechniczny. - ISSN 0033-2097. - R. 86, Nr. 9 (2010), s. 247-251.
[SOTÁK, Miloš]
[1] ŠIPOŠ, M., ROHÁČ, J., NOVÁČEK, P. Improvement of electronic compass accuracy based
on magnetometer and accelerometer calibration. In Acta Physica Polonica A, ISSN
0587-4246. 2012, Vol. 121, Iss. 4, pp. 945-949. Scopus.
[1] ŠIPOŠ, M., ROHÁČ, J., NOVÁČEK, P. Analyses of electronic inclinometer data for tri-axial
accelerometer´s initial alignment. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012,
Vol. 88, Iss. 1 A, pp. 286-290. Scopus.
[1] ŠIPOŠ, M. et al. Analyses of triaxial accelerometer calibration algorithms. In IEEE Sensors
Journal, ISSN 1530-437X. 2012, Vol. 12, Iss. 5, pp. 1157-1165. Scopus.
[1] KUBELKA, V., REINSTEIN, M. Complementary filtering approach to orientation estimation
using inertial sensors only. In IEEE International Conference on Robotics and Automation :
RiverCentre, Saint Paul, Minnesota, USA, May 14-18, 2012, ISSN 10504729. [s.l.] :
Elsevier B. V., 2012, p. 605. ISBN 978-146731403-9. Scopus.
ADE 13
Testing the coarse alignment algorithm using rotation platform / Milos Sotak.
In: Acta Polytechnica Hungarica. - ISSN 1785-8860. - Vol. 7, No. 5 (2010), s. 87-107.
Plný text: http://www.bmf.hu/journal/
[SOTÁK, Miloš]
[1] ŠIPOŠ, M., ROHÁČ, J., NOVÁČEK, P. Analyses of electronic inclinometer data for tri-axial
accelerometer´s initial alignment. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012,
Vol. 88, Iss. 1 A, pp. 286-290. Scopus.
[1] PACES, P. et al. Small satellite systems control for university curriculum. In 62nd
International Astronautical Congress 2011, IAC 2011 : Cape Town, 3 October 2011 through
7 October 2011. 2011, Vol. 10, p. 8439-8447. ISBN 978-161839805-5. Scopus.
ADE 14
Decision making process and the algorithm of air combat simulation / Miroslav Žák, Pavel
Bučka.
In: Review of the Air Force Academy : the scientific informative review. - ISSN 1842-9238. - Č.
2(15) (2009), s. 87-93.
Plný text: http://www.afahc.ro/revista/index_revista.html
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[3] GRZYWNA, Zbigniew. Logistyka podczas wykorzystania sil zbrojnych w prognozowanych
sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym. In Edukacja a poczucie
bezpieczeństwa. Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2012, s. 133. ISBN
978-83-63359-12-6.
ADE 15
D-lattices / Ferdinand Chovanec, František Kôpka. - In: Inter. J. Theor. Phys. - No. 34 (1995),
p. 1297-1302.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[1] JENČOVÁ, A., PULMANNOVÁ, S., VINCEKOVÁ, E. Observables on ω-mv algebras and
ω-lattice effect algebras. In Kybernetika, ISSN 0023-5954. 2011, Vol. 47, Iss. 4, p. 541-559.
Scopus.
ADE 16
Trefftz functions in FEM, BEM and meshless methods / Vladimír Kompiš, Mário Štiavnický.
In: Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences. - ISSN 1232-308X. - Vol. 13, No.
3 (2006), pp. 417-426.
[KOMPIŠ, Vladimír - ŠTIAVNICKÝ, Mário]
[1] BUSSAMRA, F. L. S., NETO, E. L., RAIMUNDO, D. S., Jr. Hybrid quasi- Trefftz 3-D finite
elements for laminated composite plates. In Computers and structures, ISSN 0045-7949.
2012, Vol. 92-93, p. 185-192. Web of Science.
ADF
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
ADF 1
Aspects regarding the role of air force in combating global terrorism / Traian Anastasiei ...
[et al.].
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 6, No. 1 (2011), s. 75-79.
[ANASTASIEI, Traian (25%) - BOSCOIANU, Mircea (25%) - MIHAITA, Marian (25%) - NEČAS,
Pavel (25%)]
[3] CIOACA, C., DRAGHICI, C.-O. Modelling the air terrorist profile as a system. In Review of
the Air Force Academy : the scientific informative review, ISSN 1842-9238. 2011, Vol. 9,
No. 2 (19), s. 60.
ADF 2
Uplatňovanie ekonomických princípov a nástrojov v riadiacej práci manažérov v rezorte
Ministerstva obrany Slovenskej republiky = The application of economic principles and
tools in the management work in the Ministry of Defence of the Slovak Republic / Viera
Frianová.
In: Ekonomické spektrum [elektronický zdroj] : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o
ekonómii a ekonomike. - ISSN 1336-9105. - Roč. 6, č. 3 (2011), s. 24-36. - Popis urobený
12.12.2011. - Príspevky v časopise sú recenzované minimálne jedným nezávislým odborníkom,
ktorého určuje redakčná rada.
Plný text: http://www.spektrum.caesar.sk/
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení
výkonnosti vojenských organizácií. In Vedecký obzor, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 2, s.
66.
ADF 3
Creation of NEC as part of the process to improve the quality of command and control
system / Petr Ryp, Pavel Nečas.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 6, No. 1 (2011), s. 52-56.
[RYP, Petr (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[4] KRAUZ, A., OLAK, A. Crisis situations the municipal team management approach crisis overview of the problem. In Science & Military, ISSN 1336-8885. 2012, Vol. 7, No. 1, s. 48.
ADF 4
Vplyv externých zdrojov na strategické riadenie a náklady v ozbrojených silách /
Stanislav Morong.
In: Vojenské reflexie [elektronický zdroj] : vedecko-odborné periodikum. - ISSN 1336-9202. Roč. 5, č. 1 (2010), s. 34-47.
Plný text: http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie
[MORONG, Stanislav]
[3] ŠKOLNÍK, Miroslav. New aspects of the management of defense resources of the state. In
Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012, s. 74. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
ADF 5
Alliance´s strategic concept / Peter Spilý, Pavel Nečas.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 95-100.
[SPILÝ, Peter (70%) - NEČAS, Pavel (30%)]
[4] SVRČEK, Dušan. Kybernetické útoky ako nová bezpečnostná hrozba. In Interpolis´11 :
zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011. Banská
Bystrica : UMB Banská Bystrica Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, [2011],
s. 531. ISBN 978-80-557-0337-4.
[4] SVRČEK, Dušan. Kybernetické útoky ako významný prvok asymetrického bezpečnostného
prostredia v 21. storočí. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 437-443. ISBN 978-80-8040-450-5.
ADF 6
Quantum Imaging X-ray CT Systems Based on GaAs Radiation Detectors Using
Perspective Imaging Reconstruction Techniques / J. Přibil ... [et al.].
In: Measurement science review. - ISSN 1335-8871. - Roč. 9, č. 1 (2009), s. 27-32.
[PŘIBIL, J. - ZAŤKO, B. - FROLLO, I. - DUBECKÝ, F. - ŠČEPKO, P. - MUDROŇ, Ján]
[1] WELLS, K., BRADLEY, D. A. A review of X-ray explosives detection techniques for checked
baggage. In Applied Radiation and Isotopes, ISSN 0969-8043. 2012, Vol. 70, Iss. 8, p.
1729-1746. Web of Science.
[1] GUOFENG, J. et al. Image segmentation of thermal waving inspection based on particle
swarm optimization fuzzy clustering algorithm. In Measurement Science Review, ISSN
1335-8871. 2012, 12 (6), s. 296-301. Scopus.
ADF 7
Determining stochastic parameters using an unified method / Milos Sotak.
In: Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Roč. 9, č. 2 (2009), s. 59-63.
[SOTÁK, Miloš]
[1] BRÉDA, Róbert. Experimental measurement of parameters of the spatial scanner Hokuyo
URG - 04LX. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012, R. 88, NR. 5b, s. 135.
Scopus.
[4] DRAGANOVÁ, K., KMEC, F., LAŠŠÁK, M. Temperature dependence measurements of
low-cost sensors. In NTSP 2012 : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 52. ISBN
978-80-8040-447-5.
ADF 8
Estimation of stochastic coefficients of inertial sensors / Miloš Soták.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 13-16.
[SOTÁK, Miloš]
[4] DRAGANOVÁ, K., KMEC, F., LAŠŠÁK, M. Temperature dependence measurements of
low-cost sensors. In NTSP 2012 : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky
Mikulas : Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 52. ISBN
978-80-8040-447-5.
ADF 9
D-posets / František Kôpka, Ferdinand Chovanec. - In: Mathematica Slovaca. - No. 44 (1994),
p. 21-34.
[KÔPKA, František - CHOVANEC, Ferdinand]
[1] SHANG, Y., LU, X., LU, R. A theory of computation based on unsharp quantum logic: Finite
state automata and pushdown automata. In Theoretical Computer Science, ISSN
0304-3975. 2012, Vol. 434, Iss. 25 May, p. 53-66. Scopus.
[1] PULMANNOVÁ, S., VINCEKOVÁ, E. Abelian extensions of partially ordered partial
monoids. In Soft Computing, ISSN 1432-7643. 2012, Vol. 16, Iss. 8, p. 1339-1346. Scopus.
[1] OLEJČEK, V. Fractal construction of an atomic archimedean effect algebra with nonatomic
subalgebra of sharp elements. In Kybernetika, ISSN 0023-5954. 2012, Vol. 48, Iss. 2, p.
294-298. Scopus.
[2] JENČA, G. Compatibility support mappings in effect algebras. In Mathematica Slovaca,
ISSN 0139-9918. 2012, Vol. 62, Iss. 3, p. 363-378. Scopus.
[1] DVUREČENSKIJ, A., XIE, Y. Atomic Effect Algebras with the Riesz Decomposition
Property. In Foundations of Physics, ISSN 0015-9018. 2012, Vol. 42, Iss. 8, p. 1078-1093.
Scopus.
[1] JENČOVÁ, A., PULMANNOVÁ, S., VINCEKOVÁ, E. Observables on ω-mv algebras and
ω-lattice effect algebras. In Kybernetika, ISSN 0023-5954. 2011, Vol. 47, Iss. 4, p. 541-559.
Scopus.
[1] RIEČANOVÁ, Z., ZAJAC, M. Extensions of effect algebra operations. In Acta Polytechnica,
ISSN 1210-2709. 2011, Vol. 51, Iss. 4, p. 73-77. Scopus.
[1] KUKOVÁ, M., RIEČAN, B. Strong law of large numbers on the Kôpka D-posets. In
Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering -Proceedings of the 11th
International Conference : ICASP : Zurich : 1 August 2011through4 August 2011. [s.l.] :
[s.n.], 2011, p. 517-521. ISBN 978-041566986-3. Scopus.
[1] DVUREČENSKIJ, A. States on Quantum Structures Versus Integrals. In International
Journal of Theoretical Physics, ISSN 0020-7748. 2011, Vol. 50, Iss. 12, p. 3761-3777.
Scopus.
ADF 10
Crisis management and security in simulation environment / Pavel Nečas, Stanislav
Szabo, Pavel Bučka.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Vol. 1, No. 1 (2006), s. 33-37.
[NEČAS, Pavel (33%) - SZABO, Stanislav - BUČKA, Pavel (33%)]
[4] CEHLÁR, M., JURKASOVÁ, Z., HREHOVÁ, D. Finančná kríza ako výsledok nezvládnutého
rizika. In In Look Days 2011 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : 13. - 14. 10.
2011, Košice. Košice : INTER M & K, 2011, s. 9. ISBN 978-80-970118-2-6.
[4] ROZENBERG, R., BEGERA, V., MELNIKOVÁ, L. Human factor in formation flying
proficiency. In Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra
2011, Herľany. Košice : Letecká fakulta Technickej univerzity, 2011, s. 4. ISBN
978-80-553-0758-9.
[1] POMAZALOVÁ, N., KORECKI, Z. Public Procurement and Internet-purchasing: the
Defence Sector Evidence. In 11th European Conference on e-Government (ECEG) :
Ljubljana, Slovenia, Jun 16-17, 2011. Reading : Academic Conferences, 2011, p. 469-474.
ISBN 978-1-908272-00-3. Web of Science.
[4] TOKARSKI, Mirosław. Few comments on the civil aviation accident and incident
investigation procedures in the European Union with respect to the discipline violation by
the aviation staff. In Acta Avionica, ISSN 1335-9479. 2012, Vol. 14, No. 25, s. 101-105.
ADF 11
Boolean D-posets [Booleovské D-posety] / Ferdinand Chovanec, František Kôpka.
In: Tatra Mountains Mathematical Publications. - ISSN 1210-3195. - Vol. 10 (1997), pp.
183-197.
[CHOVANEC, Ferdinand - KÔPKA, František]
[2] JENČA, G. Compatibility support mappings in effect algebras. In Mathematica Slovaca,
ISSN 0139-9918. 2012, Vol. 62, Iss. 3, p. 363-378. Scopus.
[1] FOULIS, D. J. , PULMANNOVÁ, S. Quotients of dimension effect algebras. In Algebra
Universalis, ISSN 0002-5240. 2012, Vol. 67, Iss. 1, p. 81-104. Scopus.
[1] DE LA VEGA, Hernán. Normal and complete Boolean ambiguity algebras and MV-pairs. In
Logic Journal of the IGPL, ISSN 1368-9894. 2012, Vol. 20, Iss. 1, p. 1-365. Scopus.
[1] JI, W., XIN, X. L. Torsion elements in effect algebras. In Soft Computing, ISSN 1432-7643.
2011, Vol. 15, Iss. 12, p. 2501-2505. Scopus.
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,
monografiách
AEC 1
Overenie postupov krízového štábu prostriedkami simulačných technológií / Matúš
Grega, Tomáš Schóber, Pavel Nečas.
In: Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : AMELIA, 2012. - ISBN
978-83-63359-12-6. - S. 216-223.
[GREGA, Matúš (40%) - SCHÓBER, Tomáš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
[3] TURČANÍK, Michal. FPGA - disruptive technologie for military applications. In AFASES
2012 : scientific research and education in the air force, ISSN 2247-3173. Brasov : Henri
Coanda Air Force Academy, 2012, CD-ROM, s. 594. Dostupný na internete
<http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf>
[4] LINEK, Marcel. Architektúra moderného IKT systému v operáciách krízového manažmentu.
In Mladá veda 2012 - Veda a krízové situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia
mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v Žiline,
2012, CD-ROM, s. 187. ISBN 978-80-554-0575-9.
AEC 2
Armed forces as a tool for co-operation / Ivan Majchút.
In: Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. - Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012. - ISBN 978-83-89466-46-4. - S. 104-112.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] ZIBRÍK, P., BELAN, L. Klimatické zmeny, ich vplyv na bezpečnostné prostredie a budúce
úlohy ozbrojených síl NATO v nových klimatických podmienkach. In Manažment - teória,
výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
454-461. ISBN 978-80-8040-452-9.
AEC 3
Projekt Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového
manažmentu s využitím simulačných technológií / Miroslav Kelemen ... [et al.].
In: Edukacja dla bezpieczeństwa. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2011. - ISBN 978-83-89466-35-8. - S. 79-85.
[KELEMEN, Miroslav (30%) - NEČAS, Pavel (30%) - BLAŽEK, Vladimír (20%) - KOVÁČOVÁ,
Lucia (20%)]
[3] GRZYWNA, Zbigniew. Logistyka podczas wykorzystania sil zbrojnych w prognozowanych
sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnymi. In Edukacja a poczucie
bezpieczeństwa. Rzeszów : AMELIA, 2012, s. 133. ISBN 978-83-63359-12-6.
AEC 4
Corporate social responsibility (CSR) jako koncepcja ograniczająca niepewność w
działalności przedsiębiorstwa / Andrzej Limański, Pavel Nečas, Miroslav Kelemen.
In: Funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w warunkach niepewności. - Katowice : Wyższa
szkoła zarządzania marketingowego i języków obcych w Katowicach, 2010. - ISBN
978-83-87296-04-9. - S. 149-158.
[LIMAńSKI, Andrzej (40%) - NEČAS, Pavel (30%) - KELEMEN, Miroslav (30%)]
[3] KOVÁČOVÁ, Lucia. Systém bezpečnostného vzdelávania na Slovensku. In Nieuchronna
polisemia, potencjalna synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty
bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji. Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja
Rozwój, 2012, s. 430. ISBN 978-83-89466-46-4.
[3] TYRALA, Pawel. Współczesne czynniki edukacji dla bezpieczeństwa państwa
uwzględniające procesy globalizacji. In Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia :
międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji.
Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012, s. 393. ISBN
978-83-89466-46-4.
AEC 5
Modelovanie a simulácia účinku protitankových mínových polí zriaďovaných na diaľku /
Peter Spilý.
In: Sborník VVŠ PV. - 2000. - ISSN 1210-4574. - S. 173-181.
[SPILÝ, Peter]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AED 1
Potreba kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR [The necessity of the
career education of professional soldiers in the Armed Forces of the Slovak Republic] /
Soňa Jirásková.
In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác II. ročník, č. 2, 2012. Bratislava : ALDO, 2012. - ISBN 978-80-970759-2-7. - S. 312-316.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
[3] KUSTROVÁ, Milota. The relation between professional soldiers´ environmental knowledge
and their environmental behaviour. In Revista Academiei Fortelor Terestre, ISSN
2247-840X. 2012, Vol. 17, Nr. 2 (66), s. 113.
[4] FRIANOVÁ, Viera. Rozvíjanie ekonomického myslenia a podnecovanie ekonomického
konania vojenských profesionálov ako reflexia na požiadavky praxe. In Manažment - teória,
výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 95.
ISBN 978-80-8040-452-9.
AED 2
Nové požiadavky na prípravu jednotiek Ozbrojených síl SR pre operácie medzinárodného
krízového manažmentu [New requirements on training of units of Armed Forces of the
Slovak Republic for operations of international crisis management] / Pavel Bučka,
Ladislav Lašček.
In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola
bezpečnostného manažérstva, 2011. - ISBN 978-80-89282-43-2. - S. 36-40.
[BUČKA, Pavel (50%) - LAŠČEK, Ladislav (50%)]
[4] SEDLÁK, V., MIŽÁK, T., NEČAS, P. GPS a analýza bezpečnosti v doprave na cestách
Slovenskej republiky. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202.
2011, roč. 6, č. 2, s. 76. Dostupný na internete <http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie>
[4] SEDLÁK, Vladimír. Globálne navigačné satelitné systémy pre bezpečnostný manažment.
Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 118. ISBN
978-80-89282-83-8.
AED 3
Ekonomické riadenie rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky - teória verzus
prax = Economic management of the Ministry of Defence of the Slovak Republic - theory
versus practice / Viera Frianová.
In: Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO,
2011. - ISBN 978-80-970759-0-3. - S. 165-170.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení
výkonnosti vojenských organizácií. In Vedecký obzor, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 2, s.
65.
AED 4
Uplatňovanie princípov manažérskej ekonomiky v Ozbrojených silách Slovenskej
republiky / Soňa Jirásková, Viera Frianová.
In: Teoretické aspekty prierezových ekonomík IV [elektronický zdroj] : zborník vedeckých prác /
zost. Peter Mesároš, zost. František Sudzina. - Bratislava : EKONÓM, 2007. - ISBN
978-80-225-2472-8. - S. 152-159.
Plný text: http://www.euke.sk/?q=200&p=3484
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, s. 132.
ISBN 978-80-8040-444-4.
[4] KELEMEN, M., IVANČÍK, R. Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového
plánovania štátu. Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach : Košice, 2012, s.
191. ISBN 978-80-89282-77-7.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Využitie strategického manažérskeho systému BSC pri zvýšení
výkonnosti vojenských organizácií. In Vedecký obzor, ISSN 1337-9054. 2012, roč. 4, č. 2, s.
67.
AED 5
Niektoré teoretické aspekty konštrukcie analytických modelov pozemného boja /
Blahoslav Harman, Peter Spilý.
In: Modelovanie a simulácia bojovej činnosti v Armáde SR: (Zborník z teoreticko-praktického
seminára), 20.3.1997, Liptovský Mikuláš [Vojenské obzory H.- Roč. 4 (1997)]. - Bratislava : MO
SR, 1997. - S. 31-34.
[HARMAN, Blahoslav - SPILÝ, Peter]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
AEE 1
Possible Realisation of the Dataflow Processor by Reconfigurable Logic [Možná
realizácia dataflow procesora pomocou rekonfigurovateľných logických obvodov] /
Michal Turčaník.
In: Modern Technologies in the 21st Century [elektronický zdroj] : the 30th Internationally
Attended Scientific Conference of the Military Technical Academy, Bucharest 6-7 November
2003. - Bucharest : Military Technical Academy, 2003. - s. 69-76. - Požiadavky na systém:
Acrobat reader; CD-ROM mechanika. - ISBN 973-640-012-3.
[TURČANÍK, Michal]
[4] OČKAY, M., HARAKAĽ, M., LÍŠKA, M. Memory optimization techniques of GPU
processing. In Michal Turčaník: Communication and information technologies : 6th
international scientific conference : proceedings : Hotel Tatranské Zruby, Starý Smokovec,
Slovakia, October 5 - 7, 2011. Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of General M. R.
Štefánik, 2011, s. 121. ISBN 978-80-8040-435-2.
[4] SOTÁK, M., PUTTERA, J. FPGA-based embedded system for navigation. In NTSP 2012 :
16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy
of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 163. ISBN 978-80-8040-447-5.
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC 1
MANPADS - do they present real threat? / Tomáš Schóber, Matúš Grega, Pavel Nečas.
In: AFASES 2012 [elektronický zdroj] : scientific research and education in the air force. Brasov : Henri Coanda Air Force Academy, 2012. - ISSN 2247-3173. - CD-ROM, S. 957-963. Recenzované.
Plný text: http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf
[SCHÓBER, Tomáš (40%) - GREGA, Matúš (30%) - NEČAS, Pavel (30%)]
[3] KOBLEN, I., TALPAŠ, L., JURČÁK, J. Selected aspects of aviation equipment disposal
issue. In Review of the Air Force Academy : the scientific informative review, ISSN
1842-9238. 2012, Vol. 10, No. 2 (21), s. 102-108.
AFC 2
Implementácia vedomostného manažmentu do podmienok OS SR / Ľubomír Belan,
Ľubomír Belan.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 7 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011. - Všetky príspevky boli recenzované.
[BELAN, Ľubomír, sen. (50%) - BELAN, Lubomír, jun. (50%)]
[3] SOPÓCI, Milan. Leadership of changes in organization. In Public management 2012 :
problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa : Akademia Obrony
Narodowej, 2012, s. 345. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
AFC 3
Analýza bezpečnostných hrozieb ovplyvňujúcich vnútorné bezpečnostné prostredie
Slovenskej republiky [Analysis of security threats that affect the internal security
environment of the Slovak Republic] / Vojtech Jurčák, Peter Zibrík.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
317-327. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 52. - Všetky príspevky boli recenzované.
[JURČÁK, Vojtech (30%) - ZIBRÍK, Peter (70%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Teoreticko-metodologický pohľad na bezpečnosť. In Vojenské reflexie
: vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 1, s. 56. Dostupný na
internete <http://www.aos.sk/casopisy/reflexie/vojenske_reflexieVII_1.pdf>
[4] KELEMEN, M., IVANČÍK, R. Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového
plánovania štátu. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s.
191. ISBN 978-80-89282-77-7.
[4] TOMÁŠEKOVÁ, Lenka. Bezpečnosť a obrana v ére globalizácie. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
474-480. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFC 4
Communication and information systems within the crisis management / Marcel Linek.
In: AFASES - 2011 : scientific research and education in the air force : the 13th international
conference of scientific papers : Brasov, 26-28 May 2011. - Brasov : Air Force Academy, 2011.
- ISSN 2247-3173. - S. 1123-1128.
[LINEK, Marcel (100%)]
[4] GREGA, Matúš. Efektívna príprava manažérov krízy. In Mladá veda 2012 - Veda a krízové
situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov. Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v Žiline, 2012, CD-ROM, s. 95. ISBN
978-80-554-0575-9.
AFC 5
Strategické zdroje a bezpečnosť štátu [Strategic resources and state security] / Stanislav
Morong.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
395-404. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 72. - Všetky príspevky boli recenzované.
[MORONG, Stanislav (100%)]
[4] SOPÓCI, M., MATTA, Ľ. Obrana objektov kritickej infraštruktúry a nielen proti terorizmu. In
Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná vedecká konferencia
: 30. - 31. máj 2012 Žilina. Žilina : Žilinská univerzita, 2012, s. 558 [CD-ROM]. ISBN
978-80-554-0537-7.
AFC 6
Projekt rozvoja SimCentra AOS v module: Virtuálne simulátory / Pavel Nečas, Miroslav
Kelemen, Vladimír Andrassy.
In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2011 [elektronický zdroj] : mezinárodní
bezpečnostní konference : Zlín, 14. - 15. září 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne,
2011. - ISBN 978-80-7454-111-7. - S. 1-6. - Organizátor podujatia: Ústav bezpečnostního
inženýrství, Ústav elektroniky a měření Fakulta aplikované informatiky Zlín. - Všetky príspevky
prešli recenzným konaním.
[NEČAS, Pavel (40%) - KELEMEN, Miroslav (30%) - ANDRASSY, Vladimír (30%)]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AFC 7
Realizácia a priebeh zmien v organizácii ako súčasť manažmentu ľudských zdrojov /
Jaroslav Nekoranec.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 7 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011. - Všetky príspevky boli recenzované.
[NEKORANEC, Jaroslav (100%)]
[3] SOPÓCI, M., PETRUFOVÁ, M. Leadership of changes in organization. In Public
management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012, s. 345. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
AFC 8
Constructive simulation entities behaviour modeling in the realm of the blended
simulation / Igor Petz ... [et al.].
In: International conference on military technologies 2011 - ICMT´11 : Brno, Czech Republic, 10
to 11 May 2011. - Brno : University of Defence, 2011. - ISBN 978-80-7231-788-2. - S.
1211-1214. - Ako sprievodný program IDET 2011. - Pre tlačenú verziu ISBN
978-80-7231-787-5. - ICMT 2011 bude zaradená do Web of Science.
[PETZ, Igor (30%) - NEČAS, Pavel (20%) - KELEMEN, Miroslav (20%) - ANDRASSY, Vladimír
(10%) - HROMADA, Martin (10%) - SOUŠEK, Radovan (10%)]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AFC 9
Asymetrické hrozby v stabilizačných operáciách / Peter Spilý, Miroslav Žák.
In: Bezpečnostní technologie, systémy a management 2011 [elektronický zdroj] : mezinárodní
bezpečnostní konference : Zlín, 14. - 15. září 2011. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
2011. - ISBN 978-80-7454-111-7. - 6 S. - Všetky príspevky boli recenzované.
[SPILÝ, Peter (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
[4] MAJCHÚT, Ivan. Velenie a riadenie v kontexte vedenia súčasných vojenských operácií. In
Interoperability Conference 2012 : zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, s. 190. ISBN
978-80-8040-449-9.
[3] MAJCHÚT, Ivan. Spôsobilosti ozbrojených síl na nasadenie v súčasných ozbrojených
konfliktoch. In Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-13.
ISBN 978-80-7231-909-1.
AFC 10
Nové trendy v príprave odborníkov logistiky na AOS GMRŠ v Liptovskom Mikuláši /
Miroslav Školník.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 8 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011. - Všetky príspevky boli recenzované.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (100%)]
[4] JIRÁSKOVÁ, Soňa. Potreba kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov OS SR. In
Manažment podnikania a vecí verejných : zborník vedeckých prác II. ročník, č. 2, 2012.
Bratislava : ALDO, 2012, s. 316. ISBN 978-80-970759-2-7.
[3] KUSTROVÁ, Milota. The relation between professional soldiers´ environmental knowledge
and their environmental behaviour. In Revista Academiei Fortelor Terestre, ISSN
2247-840X. 2012, Vol. 17, Nr. 2 (66), s. 113.
AFC 11
Computer architecture design with dynamic partial reconfiguration / Michal Turcanik.
In: International conference on military technologies 2011 - ICMT´11 : Brno, Czech Republic, 10
to 11 May 2011. - Brno : University of Defence, 2011. - ISBN 978-80-7231-788-2. - S.
1169-1176. - Ako sprievodný program IDET 2011. - Pre tlačenú verziu ISBN
978-80-7231-787-5. - ICMT 2011 bude zaradená do Web of Science.
[TURČANÍK, Michal (100%)]
[4] SOTÁK, M., PUTTERA, J. FPGA-based embedded system for navigation. In NTSP 2012 :
16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy
of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 164. ISBN 978-80-8040-447-5.
[4] OČKAY, Miloš et al. Latest communication trends in Multi-GPU accelerated cluster
architecture. In Proceedings of CSE 2012 International Scientific Conference on Computer
Science and Engineering. Košice : Department of Computers and Informatics Faculty of
Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice, 2012, s. 145. ISBN
978-80-8143-049-7.
AFC 12
Security challenges of NATO-UN interoperability for better fight against new threats /
Pavel Necas ... [et al.].
In: The knowledge-based organization : KBO - 2010 : the 16th international conference : 25-27
November 2010, Sibiu, Romania. - Sibiu : Nicolae Bălcescu Land Forces Academy, 2010. ISSN 1843-682X. - S. 336-342.
[NEČAS, Pavel (40%) - BUČKA, Pavel (20%) - TEREM, Peter (20%) - LIPPAY, Blažej (20%)]
[4] UŠIAK, Jaroslav. Theoretical definition of security from the perspective of non-military
aspects. In Research of non-military aspects of security. Banská Bystrica : Faculty of
Political Sciences and International Relations, Matej Bel University, 2011, s. 32. ISBN
978-80-557-0290-2.
AFC 13
Analýza následkov zvýšenia hladiny vodných tokov v aspekte bezpečnosti života
obyvateľstva a ochrany majetku = Analyse of consequences in a case of the
watercourses rise in an aspect of human´s life safety and property protection / Vladimír
Sedlák ... [et al.].
In: Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací : řízení procesů a využití moderních
terminálových technologií : XII. ročník mezinárodní konference : 17.-18. března 2010, Zlín. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010. - ISBN 978-83-61645-16-0. - S. 329-339. - Tiež
Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva, 2010. - ISBN 978-80-89282-34-0. - S. 244-254.
[SEDLÁK, Vladimír - KIROV, Boris - MESÁROŠ, Marián - NEČAS, Pavel (25%)]
[4] KAZANSKÝ, Rastislav. Konflikt a teórie politickej ekonómie. In Manažérstvo bezpečnosti :
zborník vedeckých prác. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach,
2011, s. 77. ISBN 978-80-89282-68-5.
AFC 14
Evolution algorithms and reconfigurable hardware / Michal Turčaník.
In: New challenges in the field of military sciences 2010 : 7th international scientific conference :
28-30 September, 2010, Budapest, Hungary. - Budapest : Bolyai Janos Military Foundation,
2010. - ISBN 978-963-87706-6-0. - 6 S.
[TURČANÍK, Michal]
[4] SOTÁK, M., PUTTERA, J. FPGA-based embedded system for navigation. In NTSP 2012 :
16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy
of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 164. ISBN 978-80-8040-447-5.
AFC 15
Application of thermal protection of military vehicles / Peter Droppa.
In: ICMT ´09 [elektronický zdroj] : International conference on Military Technologies 2009 : 5 to
6 May 2009, Brno. - Brno : University of Defence, 2009. - ISBN 978-80-7231-648-9. - S. 47-54.
[DROPPA, Peter]
[3] PAVLOV, Š., KALNA, P. Vibration analysis of chassis of weapon systems. In Transport
means 2012 : proceedings of the 16th international conference, ISSN 1822-296X. Kaunas :
Kaunas University of Technology, 2012, s. 187-191.
AFC 16
Ekonomizácia riadenia rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky / Soňa Jirásková,
Viera Frianová.
In: Management - Teorie a praxe ve vojenském prostředí [elektronický zdroj] : vědecko-odborná
konference : Brno, 6.11.2008. - Brno : Univerzita obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-562-8. - 5
s.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, s. 132.
ISBN 978-80-8040-444-4.
[4] KELEMEN, M., IVANČÍK, R. Obranné plánovanie a výdavky na obranu: súčasť krízového
plánovania štátu. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s.
191. ISBN 978-80-89282-77-7.
AFC 17
Indoor navigation and mapping robot system / Vaclav Kralik, Mariana Kuffova.
In: ICMT ´09 [elektronický zdroj] : International conference on Military Technologies 2009 : 5 to
6 May 2009, Brno. - Brno : University of Defence, 2009. - ISBN 978-80-7231-648-9. - S.
499-502. - CATE 2009. - IDET 2009.
[KRÁLÍK, Václav (50%) - KUFFOVÁ, Mariana (50%)]
[4] SOTÁK, M., PUTTERA, J. FPGA-based embedded system for navigation. In NTSP 2012 :
16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy
of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 163. ISBN 978-80-8040-447-5.
AFC 18
The using of the recurrent neural network for the military system / Michal Turčaník.
In: International military scientific Forum 2004 : Proceedings : Volume 1, 24-27 November 2004,
Veliko Turnovo Branch, Bulgaria. - Veliko Turnovo Branch : Vasil Levski National Military
University, 2004. - ISBN 954-753-033-X. - S. 43.
[TURČANÍK, Michal]
[4] GREGA, Matúš et al. Simulácie ako prostriedok verifikácie operačných postupov krízového
štábu. In Bezpečnostné fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V. medzinárodnej
vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta
politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 581. ISBN
978-80-557-0332-9.
[3] GREGA, M., SCHÓBER, T., NECAS, P. Overenie postupov krízového štábu prostriedkami
simulačných technológií. In Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. Rzeszów : AMELIA,
2012, s. 222. ISBN 978-83-63359-12-6.
AFD
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFD 1
Civilno-vojenská spolupráca a psychologické operácie v operačnom prostredí / Alena
Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 101-115.
[BUDVESELOVÁ, Alena (100%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. In
Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji
budoucích schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-12. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 2
Ontologický model asymetrických hrozieb v projekte SIMS / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
618-628.
[JURČÁK, Vojtech (100%)]
[4] MOSNÝ, Miloš. Terorizmus a národná bezpečnosť. In Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 356-363. ISBN
978-80-8040-450-5.
AFD 3
Komplexný prístup v operáciách / Milan Labuzík.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 28-37.
[LABUZÍK, Milan (100%)]
[3] SPILÝ, Peter. Operačné umenie - agenda malých ozbrojených síl?. In Výstavba, rozvoj a
použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-10. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 4
Operačné prostredie a jeho charakteristika / Milan Labuzík, Alena Budveselová.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 48-65.
[LABUZÍK, Milan (60%) - BUDVESELOVÁ, Alena (40%)]
[3] MAJCHÚT, Ivan. Spôsobilosti ozbrojených síl na nasadenie v súčasných ozbrojených
konfliktoch. In Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí klíč k rozvoji budoucích schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-13.
ISBN 978-80-7231-909-1.
AFD 5
Civilno-vojenské vzťahy v kontexte účasti ozbrojených síl v novodobých ozbrojených
konfliktoch / Ivan Majchút.
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 2. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0332-9. - S.
568-573.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. In
Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji
budoucích schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-12. ISBN
978-80-7231-909-1.
[3] SPILÝ, Peter. Operačné umenie - agenda malých ozbrojených síl?. In Výstavba, rozvoj a
použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-10. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 6
Velenie a riadenie v kontexte vedenia súčasných vojenských operácií / Ivan Majchút.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 183-190.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] LABUZÍK, Milan. Operácie Európskej únie. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 :
medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 283-294. ISBN 978-80-8040-450-5.
[3] KREDATUS, Ondrej. Využitie teórie hier v rozhodovacom procese veliteľa. In Výstavba,
rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-9. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 7
Súčasné názory na sekuritológiu ako vedu o bezpečnosti / Tomáš Schóber ... [et al.].
In: Bezpečnostné fórum 2012 : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8.-9. februára 2012 : 1. zväzok. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012. - ISBN 978-80-557-0331-2. - S. 34-41.
[SCHÓBER, Tomáš (25%) - LIPPAY, Blažej (25%) - NEČAS, Pavel (25%) - GREGA, Matúš
(25%)]
[3] DZURŇÁKOVÁ, J., PEŠOUT, I. The european union integrity in danger: the case of
economic and monetary union. In Strategic impact, ISSN 1842-9904. 2012, No. 2 [43], s.
96. Dostupný na internete <http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/is43.swf>
AFD 8
Velenie a riadenie malých taktických jednotiek z hľadiska interoperability / Peter Spilý.
In: Interoperability Conference 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov zo 14.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29. marca 2012. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012. - ISBN
978-80-8040-449-9. - CD-ROM, S. 191-199.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[4] ŽÍDEK, R., ŽÁK, M. SIMS a vedenie vojenských operácií v sieťovom prostredí. In Národná
a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš
: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
557-565. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] ŽÁK, M., BUČKA, P. Analýza rizík v systéme na podporu rozhodovania SIMS. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
547-556. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 9
Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým manažmentom v OS SR / Miroslav
Školník, Ján Šteuček.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 400-409. - Zborník má 5
recenzentov.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (50%) - ŠTEUČEK, Ján (50%)]
[4] TARCSI, Gustáv. Efektívne riešenie vybraných problémov v obrannom plánovaní v rezorte
obrany. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných
prác. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2012, s. 460. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 10
Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov / Gustáv Tarcsi, Miroslav Školník.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2012 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2012. - ISBN 978-80-8040-452-9. - CD-ROM, S. 410-421. - Zborník má 5
recenzentov.
[TARCSI, Gustáv (50%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (50%)]
[4] ŠTEUČEK, Ján. Bezpečnosť SR v kontexte so strategickým hodnotením obrany. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných prác.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
s. 450. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 11
Informačný systém na podporu rozhodovania / Pavel Bučka, Miroslav Žák.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 [elektronický zdroj] : 2. medzinárodná vedecká
konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 18. - 19. októbra 2011, Liptovský Mikuláš,
Slovakia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2011. - ISBN 978-80-8040-429-1. - S. 33-42. - Tiež Zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-428-4. - S. 45.
[BUČKA, Pavel (50%) - ŽÁK, Miroslav (50%)]
[3] KREDATUS, Ondrej. Využitie teórie hier v rozhodovacom procese veliteľa. In Výstavba,
rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-9. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 12
Hospodárenie so zdrojmi vo sfére obrany / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 52-59.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Teoreticko-ekonomické aspekty bezpečnosti. In Bezpečnostné
fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 700. ISBN 978-80-557-0332-9.
[3] ŠKOLNÍK, Miroslav. New aspects of the management of defense resources of the state. In
Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa :
Akademia Obrony Narodowej, 2012, s. 74. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
[3] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Ozbrojené sily v nových ekonomických podmienkach
bezpečnosti spoločnosti. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva : 7. vědecká
mezinárodní konference : 13. a 14. června 2012. Brno : VŠKE, 2012, s. 574. ISBN
978-80-86710-57-0.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Európska obrana a bezpečnosť z pohľadu výdavkov na obranu. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 153. ISBN ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým
manažmentom v OS SR. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 409. ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] LAŠČEK, Ladislav. Obranné zdroje v podmienkach dlhovej krízy. In Manažment - teória,
výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
220-226. ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vývoj bezpečnostného prostredia a výdavkov na obranu v ére
prehlbujúcej sa globalizácie. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice
: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 29-36. ISBN
978-80-89282-81-4.
AFD 13
Využitie potenciálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky v nevojenských krízových
stavoch a situáciách - analýza súčasnej legislatívy / Viera Frianová.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 60-66.
[FRIANOVÁ, Viera (100%)]
[4] LAŠČEK, Ladislav. Úloha programov a podprogramov obranného plánovania v krízovom
manažmente. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17. medzinárodná
vedecká konferencia. Žilina : Žilinská univerzita, 2012, CD-ROM, s. 343-348. ISBN
978-80-554-0537-7.
AFD 14
Simulators and trainers - how improve the safety of air services / Matúš Grega ... [et al.].
In: MOSATT 2011 : modern safety technologies in transportation : proceedings of the
international scientific conference : 20-22 September 2011, Zlata Idka, Slovakia / rec. Vladimír
Andrassy. - Košice : SUPREMA, 2011. - ISBN 978-80-970772-0-4. - ISSN 1338-5232. - S.
137-141.
[GREGA, Matúš (25%) - NEČAS, Pavel (25%) - SCHÓBER, Tomáš (25%) - ANTOŠKO, Matej
(25%)]
[3] KOBLEN, I., KOVÁČOVÁ, J. Selected information on flight simulators - main requirements,
categories and their development, production and using for flight crew training in the both
Slovak Republic and Czech Republic conditions. In Incas bulletin, ISSN 2066-8201. 2012,
Vol. 4, Iss. 3, s. 86.
[3] KOBLEN, I., TALPAŠ, L., JURČÁK, J. Selected aspects of aviation equipment disposal
issue. In Review of the Air Force Academy : the scientific informative review, ISSN
1842-9238. 2012, Vol. 10, No. 2 (21), s. 102-108.
AFD 15
Virtualita vo výcviku riadiacich letovej prevádzky v OS SR / Matúš Grega, Tomáš Schróber.
In: 1. vedecká konferencia doktorandov [elektronický zdroj] : zborník príspevkov : 23. mája - 24.
mája 2011, Košice. - Košice : Technická univerzita, 2011. - ISBN 978-80-553-0665-0. - 4 S. Tiež Strojárstvo extra. - ISSN 1335-2938. - Č. 7-8 (2011), s. 10/1.
[GREGA, Matúš (50%) - SCHRÓBER, Tomáš (50%)]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AFD 16
Nové trendy v manažmente európskej obrany a bezpečnosti / Radoslav Ivančík, Pavel
Nečas.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 250-258.
[IVANČÍK, Radoslav (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[4] KOBLEN, I., SZABO, S., BUČKA, P. Strategické dokumenty Európskej obrannej agentúry
ako základ pre realizáciu funkcií a činností v oblasti obranných spôsobilostí, obranného
výskumu, vyzbrojovania a európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne. In
Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2011, roč. 6, č. 2, s. 65.
[4] MACEJÁK, Štefan. Energetická bezpečnosť krajín vyšehradskej štvorky v kontexte
energetickej bezpečnosti Európskej únie. In Politické vedy : časopis pre politológiu,
najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN 1335-2741. 2012, roč.
15, č. 1, s. 201.
AFD 17
Medzinárodné spoločenstvo a Afganistan / Milan Labuzík, Alena Šimčeková.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011 / rec. Oskar Krejčí, rec. Ján Koper. - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN
978-80-557-0136-3. - S. 381-391.
[LABUZÍK, Milan (50%) - ŠIMČEKOVÁ, Alena (50%)]
[3] SPILÝ, P., ŽÁK, M. Asymetrické hrozby v stabilizačných operáciách. In Bezpečnostní
technologie, systémy a management 2011 : mezinárodní bezpečnostní konference : Zlín,
14. - 15. září 2011. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 6. ISBN
978-80-7454-111-7.
AFD 18
Nástroje Európskej únie na komplexné riešenie kríz [European union instruments for
complex crises resolution] / Peter Spilý.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 [elektronický zdroj] : 2. medzinárodná vedecká
konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 18. - 19. októbra 2011, Liptovský Mikuláš,
Slovakia. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2011. - ISBN 978-80-8040-429-1. - S. 260-266. - Tiež Zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-428-4. - S. 33.
[SPILÝ, Peter (100%)]
[4] LABUZÍK, Milan. Nové úlohy Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. In Medzinárodné
vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12.
medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 01. - 02. december 2011.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 566. ISBN 978-80-225-3357-7.
[4] MAJCHÚT, Ivan. Integrácia západného Balkánu do Európy. In Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 349-355. ISBN
978-80-8040-450-5.
[4] JURČÁK, V., NAĎ, R. Analýza plánovacích štruktúr krízového manažmentu Európskej únie.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 206-215. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] LABUZÍK, Milan. Operácie Európskej únie. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 :
medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 283-294. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Možnosti zvyšovania funkcionality integrovaného
záchranného systému. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 112-123. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 19
Prístup Aliancie ku komplexnému riešeniu kríz / Peter Spilý, Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnostné fórum 2011 : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 10. februára 2011 / rec. Oskar Krejčí, rec. Ján Koper. - Banská Bystrica :
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2011. - ISBN
978-80-557-0136-3. - S. 96-102.
[SPILÝ, Peter (50%) - JURČÁK, Vojtech (50%)]
[4] UŠIAK, Jaroslav. Využitie teórií politických vied vo výskume bezpečnosti. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
487-494. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 20
Obranné výdavky štátu v podmienkach hospodárskej krízy / Ján Šteuček, Miroslav Školník.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN 978-80-8040-427-7. - S. 427-433.
[ŠTEUČEK, Ján (50%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (50%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Analýza aktuálnych trendov vo výdavkoch na obranu v krajinách
Európskej únie pod vplyvom globálnej hospodárskej a finančnej krízy. In Vojenské reflexie :
vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 2, s. 7-21.
AFD 21
Ochrana prvkov kritickej infraštruktúry a možnosti jej optimalizácie / Vladimír Andrassy,
Ján Jasenovec.
In: Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : zborník z 15. vedeckej konferencie s
medzinárodnou účasťou : 3. časť : Žilina, 2.-3. jún 2010. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. ISBN 978-80-554-0204-8. - S. 33-38.
[ANDRASSY, Vladimír (50%) - JASENOVEC, Ján]
[3] OLEJNIK, F., ADAMCZYK, F. ATC simulators and flight trainers - medium to increase the
safety of air traffic control. In Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065. 2012, R. 6 (94), Nr. 1
(668), s. 226.
AFD 22
NATO a boj proti terorizmu / Milan Labuzík, Vojtech Jurčák, Miroslav Kelemen.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : zborník
vedeckých a odborných prác : [28.-29. október 2010, Hotel Repiská, Demänovská dolina,
Slovensko]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-408-6. - S. 199-207. - Tiež zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-407-9. - S. 33.
[LABUZÍK, Milan (40%) - JURČÁK, Vojtech (30%) - KELEMEN, Miroslav (30%)]
[4] LISÝ, Vladimír. Terorizmus v oblakoch. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis,
ISSN 1336-9202. 2012, roč. 7, č. 2, s. 81-93.
[4] LISÝ, Vladimír. Letecký terorizmus - národná a medzinárodná hrozba. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
330-338. ISBN 978-80-8040-450-5.
AFD 23
Smerom k novej strategickej koncepcii NATO / Peter Spilý, Pavel Nečas.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : zborník
vedeckých a odborných prác : [28.-29. október 2010, Hotel Repiská, Demänovská dolina,
Slovensko]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-408-6. - S. 289-296. - Tiež zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-407-9. - S. 49.
[SPILÝ, Peter (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[3] LABUZÍK, Milan. Použitie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. In
Výstavba, rozvoj a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji
budoucích schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-12. ISBN
978-80-7231-909-1.
AFD 24
Komunikačné a informačné systémy v konštruktívnej simulácii / Vladimír Andrassy, Pavel
Nečas.
In: Komunikačné a informačné technológie - KIT 2009 [elektronický zdroj] : 5. vedecká
konferencia s medzinárodnou účasťou : zborník príspevkov : 14.-16.10.2009, Tatranské Zruby.
- Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - ISBN
978-80-8040-376-8. - S. 1-5.
[ANDRASSY, Vladimír (50%) - NEČAS, Pavel (50%)]
[3] OLEJNIK, F., ADAMCZYK, F. ATC simulators and flight trainers - medium to increase the
safety of air traffic control. In Kwartalnik Bellona, ISSN 1897-7065. 2012, R. 6 (94), Nr. 1
(668), s. 226.
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
AFD 25
Príprava zmeny v organizácii / Lubomír Belan, Jaroslav Nekoranec.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2009 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 23.-25. septembra 2009, Liptovský Mikuláš. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2009. - ISBN
978-80-8040-373-7. - S. 31-35.
[BELAN, Lubomír, jun. (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[4] JIRÁSKOVÁ, Soňa. Riadenie zmien v súvislosti s realizáciou outsourcingu. In Manažment teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej
konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 186. ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] ŠTEUČEK, Ján. Bezpečnosť SR v kontexte so strategickým hodnotením obrany. In
Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných prác.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
s. 450. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] TARCSI, Gustáv. Efektívne riešenie vybraných problémov v obrannom plánovaní v rezorte
obrany. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : zborník vedeckých a odborných
prác. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
2012, s. 460. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] TARCSI, G., ŠKOLNÍK, M. Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 420. ISBN 978-80-8040-452-9.
[4] ŠKOLNÍK, M., ŠTEUČEK, J. Strategické hodnotenie obrany v kontexte s krízovým
manažmentom v OS SR. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 409. ISBN 978-80-8040-452-9.
AFD 26
Bezpečnostná veda na počiatku milénia / Ladislav Hofreiter.
In: Bezpečnosť a bezpečnostná veda : zborník vedeckých a odborných prác : [medzinárodná
vedecká konferencia : 7.-8.10.2009, Liptovský Ján]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-372-0. - S. 13-20.
[HOFREITER, Ladislav]
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Securitologia - naukowe badania problematyki
bezpieczeństwa człowieka i organizacji społecznych. In
Securitologia/Securitology/Sekjuritologija, ISSN 1898-4509. 2012, nr. 2 (16), s. 11-46.
AFD 27
Bezpečnostné vzdelávanie v Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika / Vojtech Jurčák.
In: Bezpečnosť a bezpečnostná veda : zborník vedeckých a odborných prác : [medzinárodná
vedecká konferencia : 7.-8.10.2009, Liptovský Ján]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2009. - ISBN 978-80-8040-372-0. - S. 229-234.
[JURČÁK, Vojtech]
[3] KORZENIOWSKI, L. F., PEPLONSKI, A. Nauki o bezpieczeństwie w Europie. Próba
diagnozy securitologii w badaniach i dydaktyce. In Nauka o bezpieczeństwie - Istota,
przedmiot badań i kierunki rozwoju : studia i materiały : tom 1. Szczytno : Wyzsza Szkola
Policji, 2011, s. 105. ISBN 978-83-7462-305-6, 978-83-7462-306-3.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin SA,
2012, s. 279. ISBN 978-83-7641-518-5.
AFD 28
Laser rangefinder orientation / Václav Králík, Miloš Soták.
In: MOSATT 2009 : modern safety technologies in transportation : proceedings of the
international scientific conference : 22nd-24th September 2009, Zlata Idka. - Košice : Robert
Breda, 2009. - ISBN 978-80-970202-0-0. - S. 153-157.
[KRÁLÍK, Václav (70%) - SOTÁK, Miloš (30%)]
[1] BRÉDA, Róbert. Experimental measurement of parameters of the spatial scanner Hokuyo
URG - 04LX. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012, R. 88, NR. 5b, s. 135.
Scopus.
AFD 29
Traffic lights control using recurrent neural networks / Michal Turčaník.
In: MOSATT 2009 : modern safety technologies in transportation : proceedings of the
international scientific conference : 22nd-24th September 2009, Zlata Idka. - Košice : Robert
Breda, 2009. - ISBN 978-80-970202-0-0. - S. 291-295. - Tiež Science & Military. - ISSN
1336-8885. - Roč. 4, č. 2 (2009), s. 101-105.
[TURČANÍK, Michal]
[3] TORRES ÁLVAREZ, N. S., HERNÁNDEZ, C., PEDRAZA, L. F. Redes neuronales y
predicción de tráfico. In Tecnura, ISSN 0123-921X. 2011, Vol. 15, No. 29, s. 90-97.
AFD 30
Komunikácia vo vnútri organizácie ako faktor ovplyvňovania hodnôt a postojov jej
zamestnancov / Soňa Jirásková, Viera Frianová.
In: Organizačná kultúra Ozbrojených síl Slovenskej republiky [elektronický zdroj] :
medzinárodná vedecká konferencia : 23.-24.10.2008, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2008. - ISBN 978-80-8040-351-5. - 8 s.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (50%) - FRIANOVÁ, Viera (50%)]
[3] KUSTROVÁ, Milota. The relation between professional soldiers´ environmental knowledge
and their environmental behaviour. In Revista Academiei Fortelor Terestre, ISSN
2247-840X. 2012, Vol. 17, Nr. 2 (66), s. 113.
AFD 31
Benefity - moderný prvok zlepšovania kvality života zamestnancov / Soňa Jirásková.
In: Životný štýl a rodina vojenského profesionála [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12. október 2007, Liptovský Mikuláš. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2007. - ISBN 978-80-8040-328-7. [10] s.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] TARCSI, G., ŠKOLNÍK, M. Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 421. ISBN 978-80-8040-452-9.
AFD 32
Rodové stereotypy a rola ženy v rodine profesionálneho vojaka / Mária Martinská.
In: Životný štýl a rodina vojenského profesionála [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie : 11.-12. október 2007, Liptovský Mikuláš. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2007. - ISBN 978-80-8040-328-7. - [9]
S.
[MARTINSKÁ, Mária]
[4] ČUKAN, Karol. Rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami v uniforme. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 88-93. ISBN 978-80-8040-457-4.
AFD 33
Outsourcing - moderný nástroj manažmentu využívaný na zvýšenie efektívnosti / Soňa
Jirásková.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2005 : [vedecko-odborná konferencia] : 20.-21. októbra
2005, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2005. - ISBN
80-8040-270-1. - S. 167-171.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[3] ŠTEUČEK, J., ŠKOLNÍK, M. Efektívna nákupná a obchodná logistika. In Logistika v teorii a
praxi IV : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení
projektu Logistické centrum - cz.1.0.7/2.4.00/12.0069. Uherské Hradiště : FLKŘ, Ústav
logistiky, OHK, 2012, s. 58. ISBN 978-80-7454-145-2.
AFD 34
Modelovanie a simulácia z pohľadu verifikácie a validácie / Milan Sopata, Miloš Soták,
Róbert Bréda.
In: Nové trendy v rozvoji letectva : sekcia III. Letecká elektrotechnika : zborník 6. medzinárodnej
konferencie, 2004. - Košice : Vojenská letecká akadémia gen. Milana Rastislava Štefánika,
2004. - ISBN 80-7166-050-7. - S. 28-33.
[SOPATA, Milan (35%) - SOTÁK, Miloš (35%) - BRÉDA, Róbert (30%)]
[1] POPELKA, J., PAČES, P. Performance of smart sensors standards for aerospace
applications. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012, Vol. 88, Iss. 1 A, pp.
229-232. Scopus.
AFD 35
Komunikačná spôsobilosť a schopnosti jej efektívneho použitia v trendoch súčasnej
školy / Mária Petrufová.
In: Miesto a úlohy sociálno psychologického výcviku v príprave profesionálneho vojaka :
Zborník z medzinárodného vojensko - vedeckého seminára, 09. októbra 2002, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - ISBN 80-8040-194-2. - S. 189-194 :
1 príloha. - Lit. 1 zázn.
[PETRUFOVÁ, Mária]
[4] NEKORANEC, J., MATTA, Ľ. Teória a prax služobného hodnotenia profesionálnych
vojakov OS SR. In Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 301. ISBN 978-80-8040-452-9.
AFH
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFH 1
Modern technology revolution for security / Pavel Nečas, Miroslav Kelemen.
In: TSD - VIII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 15-18
April 2009. - Warszawa : Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne, 2009. ISBN 978-83-911726-5-0. - S. 24.
[NEČAS, Pavel (50%) - KELEMEN, Miroslav (50%)]
[3] OLAK, A., JURČÁK, V. Sekuritologiczne, pedagogiczne i prakseologiczne podejście do
systemu bezpieczeństwa. In Nieuchronna polisemia, potencjalna synergia :
międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i Słowacji.
Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012, s. 242. ISBN
978-83-89466-46-4.
AGI
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
AGI 1
Analýza bezpečnostného prostredia, rizík a možnosti eliminácie hrozieb : analýza
bezpečnostného prostredia a bezpečnostných hrozieb v priestore nasadenia
ozbrojených síl v rámci operácií MKM : záverečná správa o riešení vedeckého projektu
AGMO 8 / Sprac.: Vojtech Jurčák ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 60 s.
[JURČÁK, Vojtech (40%) - LABUZÍK, Milan (15%) - NEČAS, Pavel (10%) - SPILÝ, Peter (15%)
- ŠIMČEKOVÁ, Alena (20%)]
[4] TARCSI, Gustáv. Efektívne riešenie vybraných problémov v obrannom plánovaní v rezorte
obrany. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká
konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 451-460. ISBN 978-80-8040-450-5.
AGI 2
Federácia simulácií a systémy DIS (VV 5 - 2010) : Výskum a vývoj na podporu obrany
štátu (06E0I) : záverečná správa / Zodp. rieš.: Pavel Nečas ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Liptovský
Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 70 s.
[NEČAS, Pavel (40%) - ANDRASSY, Vladimír (15%) - PEŠTA, Zdeněk (15%) - STROMKOVÁ,
Beáta (15%) - LUKEŠ, Ján (15%)]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
BAB
Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách
BAB 1
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu a USA v boji proti terorizmu :
odborná monografia / Milan Labuzík ... [et al.]. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011. - 278 s. - ISBN 978-80-8040-436-9.
[LABUZÍK, Milan (60%) - JURČÁK, Vojtech (20%) - BUDVESELOVÁ, Alena (10%) - KELEMEN,
Miroslav (10%)]
[3] IVANČÍK, Radoslav. Terorizmus - globálna bezpečnostná hrozba z pohľadu problematiky
jeho definovania. In Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie
zagrożeń w Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania
Marketinowego i Języków Obcych w Katowicach, 2012, s. 104-111. ISBN
978-83-87296-34-6.
BAB 2
Rodovo orientovaná sociálna práca vo vojenskej organizácii : vedecká monografia /
Mária Martinská, Jozef Matis. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
M. R. Štefánika, 2011. - 158 s. - ISBN 978-80-8040-437-6.
[MARTINSKÁ, Mária (70%) - MATIS, Jozef (30%)]
[4] NEKORANEC, Jaroslav. Postavenie žien na trhu práce v manažmente. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 155-159. ISBN 978-80-8040-457-4.
[4] TOKÁROVÁ, Anna. Rodová rovnosť a zosúlaďovanie práce a rodinného života v
Slovenskej republike. In Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi
moderných organizácií : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 50-66. ISBN
978-80-8040-457-4.
BAB 3
Logistika v Ozbrojených silách Slovenskej republiky / Miroslav Školník, Štefan Ižarik. - 1.
vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2008. - 121 s. :
obr. - ISBN 978-80-8040-362-1.
[ŠKOLNÍK, Miroslav (50%) - IŽARIK, Štefan (50%)]
[3] KUNC, Svatopluk. Praxe v managementu a ekonomice veřejného sektoru. In Vojenské
rozhledy, ISSN 1210-3292. 2012, roč. 21 (53), č. 1, s. 161.
BCI
Skriptá a učebné texty
BCI 1
Nástroj OneSAF a jeho využitie v krízovom manažmente : skriptá / Pavel Nečas, Vladimír
Andrassy, Antónia Bartejsová. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2011. - 192 s. - ISBN 978-80-8040-421-5.
[NEČAS, Pavel (34%) - ANDRASSY, Vladimír (33%) - BARTEJSOVÁ, Antónia (33%)]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
BCI 2
Manažment a jeho charakteristika z rozhodovacieho a informačného hľadiska / Ľubomír
Belan, Lubomír Belan. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2004. - 127 s. - ISBN
80-8040-223-X.
[BELAN, Ľubomír, sen. - BELAN, Lubomír, jun.]
[4] ŽÁK, M., JIRÁSKOVÁ, S., FRIANOVÁ, V. Manažérske rozhodovanie a ekonomické
nástroje riadenia v praxi manažéra. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika, 2006, s. 179. ISBN 80-8040-287-6.
BCI 3
Matematický model pre hodnotenie efektívnosti boja aktívnych prostriedkov
protivzdušnej obrany : Monografia / Vojtech Jurčák, Ján Fako, Peter Gerec. - 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, 2002. - 54 s.
[JURČÁK, Vojtech - FAKO, Ján - GEREC, Peter]
[3] GRZYWNA, Zbigniew. Elementy infrastruktury krytycznej w zarządzaniu bezpieczeństwem
państwa. In Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w
Polsce, na Słowacji i Ukrainie. Katowice : Wyższa Szkola Zarządzania Marketinowego i
Języków Obcych w Katowicach, 2012, s. 63-84. ISBN 978-83-87296-34-6.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDF 1
Vedenie operácií v zastavaných priestoroch / Michal Hrnčiar, Peter Spilý.
In: Vojenské reflexie [elektronický zdroj] : vedecko-odborný časopis. - ISSN 1336-9202. - Roč.
6, č. 2 (2011), s. 100-111. - Popis urobený 1.2.2012. - Recenzent Ivan Majchút.
Plný text: http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie
[HRNČIAR, Michal (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
[4] GANOCZY, Štefan. Analýza operačného prostredia. In Interoperability Conference 2012 :
zborník príspevkov zo 14. medzinárodnej vedeckej konferencie v Liptovskom Mikuláši 29.
marca 2012. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2012, s. 248. ISBN 978-80-8040-449-9.
BDF 2
Nové prístupy v hodnotení systémov riadenia a velenia v prostredí NNEC = New
approaches to evaluating command and control systems in NNEC environment / Július
Baráth, Marcel Harakaľ.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 3, č. 2 (2008), s. 40-43.
[BARÁTH, Július (50%) - HARAKAĽ, Marcel (50%)]
[3] DEDERA, Ľubomír. Semantic interoperability by means of computer languages. In Military
communications and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume 1.
Warsaw : Military University of Technology, 2012, s. 220. ISBN 978-83-62954-31-5,
978-83-62954-51-3.
BDF 3
Cenovo dostupný laserový skener pre mobilné platformy / František Kmec, Václav Králík,
Miloš Soták.
In: AT&P journal [elektronický zdroj]. - ISSN 1335-2237. - Roč. 16, č. 9 (2009), s. 60-62. - Popis
urobený 29.09.2009.
Plný text: http://www.atpjournal.sk/casopisy/atp_09/pdf/online92.pdf
[KMEC, František (34%) - KRÁLÍK, Václav (33%) - SOTÁK, Miloš (33%)]
[1] BRÉDA, Róbert. Experimental measurement of parameters of the spatial scanner Hokuyo
URG - 04LX. In Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097. 2012, R. 88, NR. 5b, s. 135.
Scopus.
BDF 4
Sociálne pozície a roly žien v ozbrojených konfliktoch a udržiavaní bezpečnosti a mieru =
Social positions and roles woman in military conflicts and achieving security and peace /
Mária Martinská.
In: Science & Military. - ISSN 1336-8885. - Roč. 4, č. 1 (2009), s. 54-60.
[MARTINSKÁ, Mária]
[4] NEKORANEC, Jaroslav. Postavenie žien na trhu práce v manažmente. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 155-159. ISBN 978-80-8040-457-4.
[4] ČUKAN, Karol. Rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami v uniforme. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 88-93. ISBN 978-80-8040-457-4.
BDF 5
Osobitosti marketingovej komunikácie v podnikoch služieb / Viera Frianová.
In: Pošta, telekomunikácie a elektronický obchod [elektronický zdroj] : elektronický odborný
časopis zameraný na problematiku poštových a telekomunikačných podnikov a oblasť
elektronického obchodovania. - ISSN 1336-8281. - Roč. III, č. II (2008), s. 8-15. - Popis urobený
14.4.2008.
Plný text: http://ks.utc.sk/casopis/
[FRIANOVÁ, Viera]
[3] ŠTEUČEK, J., ŠKOLNÍK, M. Efektívna nákupná a obchodná logistika. In Logistika v teorii a
praxi IV : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference vydaný v rámci řešení
projektu Logistické centrum - cz.1.0.7/2.4.00/12.0069. Uherské Hradiště : FLKŘ, Ústav
logistiky, OHK, 2012, s. 58. ISBN 978-80-7454-145-2.
BDF 6
Cenovo dostupná inerciálna navigácia pre integrované navigačné systémy / Miloš Soták,
Václav Králík, František Kmec.
In: AT&P journal. - ISSN 1335-2237. - Roč. XV, č. 6 (2008), s. 72-74.
Plný text: http://www.atpjournal.sk/
[SOTÁK, Miloš (40%) - KRÁLÍK, Václav (30%) - KMEC, František (30%)]
[4] SUCHOMEL, J., SLANČÍK, M., GOGLIA, V. Navigačné systémy v lesníctve. In Progresívne
postupy spracovania náhodných ťažieb : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie : Zvolen, 2011. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011, s. 271. ISBN
978-80-28-2286-2.
[4] JANATA, P., KLIMÁNEK, M. Vliv nastavení GPS přijímačů na přesnost měření a jejich
praktická využitelnost v lesnictví. In Progresívne postupy spracovania náhodných ťažieb :
zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen, 2011. Zvolen :
Technická univerzita vo Zvolene, 2011, s. 99. ISBN 978-80-28-2286-2.
[4] ADAMÍK, M., ŠURIANSKY, J. Energy efficient data processing of distributed mems sensors
array. In NTSP 2012 : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas :
Armed Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 6. ISBN 978-80-8040-447-5.
BDF 7
Osobitosti podmienok pre efektívne ekonomické riadenie v Ozbrojených silách SR / Soňa
Jirásková.
In: Manažment v teórii a praxi [elektronický zdroj] : on-line odborný časopis o nových trendoch v
manažmente. - ISSN 1336-7137. - Roč. 2, č. 3-4 (2006), s. 91-97.
Plný text: http://casopisy.euke.sk/mtp
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[3] MORONG, Stanislav. Strategic security aspects of the free market. In International scientific
conference Strategies XXI : the complex and dynamic nature of the security environment,
ISSN 2285-8415. Bucharest : Carol I National Defence University, 2012, CD-ROM, s.
91-101.
BDF 8
Simulácia zriaďovania mínových polí na diaľku a určenie ich parametrov / Peter Spilý,
Blahoslav Harman.
In: Vojenské obzory: Príloha T. - 1998. - ISSN 1335-2598. - S. 135-137.
[SPILÝ, Peter - HARMAN, Blahoslav]
[4] BUČKA, P., KREDATUS, O. Systémy pre modelovanie a simuláciu v Ozbrojených silách
Slovenskej republiky. 1. vyd. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R.
Štefánika, 2012, 174 s. ISBN 978-80-8040-459-8.
BEC
Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEC 1
Modernizácia výzbroje, techniky a materiálu v OS SR / Milota Kustrová.
In: Armáda a znalostní společnost - AKS 2011 : mezinárodní konference : 11. května 2011,
BVV Brno. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-789-9. - 8 S. - Ako sprievodný
program IDET 2011. - CATE 2011.
[KUSTROVÁ, Milota (100%)]
[4] FRIANOVÁ, Viera. Príprava ozbrojených síl na plnenie asistenčných úloh na území
Slovenskej republiky. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : 17.
medzinárodná vedecká konferencia : 30. - 31. máj 2012 Žilina. Žilina : Žilinská univerzita,
2012, s. 146. ISBN 978-80-554-0537-7.
[3] FRIANOVÁ, Viera. Training as an important prerequisite for the effective solution of crisis
situation. In AFASES 2012 : scientific research and education in the air force : international
conference of scientific paper, ISSN 2247-3173. Brasov : Henri Coanda Air Force
Academy, 2012, s. 105. Dostupný na internete
<http://www.afahc.ro/afases/AFASES_2012/Docs/volum_b.pdf>
BEC 2
Povstalectvo ako bezpečnostná výzva súčasnosti [Insurgency as an actual security
challenge] / Ivan Majchút, Peter Spilý.
In: Bezpečnostní management a společnost : sborník mezinárodní konference pořádané 11. a
12. května 2011 v Brně. - Brno : Univerzita obrany, 2011. - ISBN 978-80-7231-790-5. - S.
365-370. - Usporiadaná ako sprievodný program IDET 2011. - Konaná v rámci CATE 2011. Tiež zborník abstraktov. - S. 67.
[MAJCHÚT, Ivan (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
[4] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Analýza operačných faktorov v zastavanom prostredí. In
Bezpečnostné fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej
konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská Bystrica : Fakulta politických
vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012, s. 640. ISBN
978-80-557-0332-9.
[3] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Tendencie vývoja operačného prostredia. In Výstavba, rozvoj
a použití AČR 2012 : tvorba a rozvoj operačních koncepcí - klíč k rozvoji budoucích
schopností AČR. Brno : Univerzita obrany, 2012, CD-ROM, s. 1-9. ISBN
978-80-7231-909-1.
BEC 3
Krízová komunikácia a integrovaný záchranný systém / Lenka Kurhajcová, Mária Petrufová.
In: Příprava profesionálů v obranných a bezpečnostních silách [elektronický zdroj] : sborník
příspěvků z mezinárodní vědecko-odborné konference konané dne 7. května 2009. - Brno :
Univerzita obrany, 2009. - ISBN 978-80-7231-567-3. - S. 128-135. - V rámci sprievodného
programu IDET 2009.
[KURHAJCOVÁ, Lenka (80%) - PETRUFOVÁ, Mária (20%)]
[3] MORONG, Stanislav. Strategic security aspects of the free market. In International scientific
conference Strategies XXI : the complex and dynamic nature of the security environment,
ISSN 2285-8415. Bucharest : Carol I National Defence University, 2012, CD-ROM, s.
91-101.
BEC 4
Rovnosť príležitostí vo vojenskej organizácii / Miroslav Kmošena, Mária Martinská.
In: Socjologia XL : Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa : socjologiczna analiza
udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych : [máj 2006]. - ISSN
0239-6661. - No. 2946 (2007), s. 201-204.
[KMOŠENA, Miroslav - MARTINSKÁ, Mária]
[4] ČUKAN, Karol. Rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami v uniforme. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 88-93. ISBN 978-80-8040-457-4.
BEC 5
Ochrana vodných zdrojov na území Slovenskej republiky / Miroslav Školník, Milota
Kustrová.
In: Ochrana vod před nebezpečnými látkami : 13. ročník konference s mezínárodní účastí :
sborník příspěvkú, 19. a 20. října 2004, Brno. - Brno : Universita obrany, 2004. - ISBN
80-85960-62-6. - S. 136-141.
[ŠKOLNÍK, Miroslav - KUSTROVÁ, Milota]
[3] MORONG, Stanislav. Strategic security aspects of the free market. In International scientific
conference Strategies XXI : the complex and dynamic nature of the security environment,
ISSN 2285-8415. Bucharest : Carol I National Defence University, 2012, CD-ROM, s.
91-101.
BED
Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BED 1
Uplatňovanie koncepcie New Public Management v organizáciách verejného sektora /
Soňa Jirásková.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2011 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 28. septembra - 30. septembra 2011, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2011. - ISBN
978-80-8040-427-7. - S. 165-171.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa (100%)]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Vývoj bezpečnostného prostredia a výdavkov na obranu v ére
prehlbujúcej sa globalizácie. In Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. Košice
: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 29-36. ISBN
978-80-89282-81-4.
BED 2
Terorizmus a povstanie ako bezpečnostná hrozba [Terrorism and insurgency as a
security threat] / Majchút Ivan.
In: Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2011 : medzinárodný vedecký seminár : 21.-25.
februára 2011. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2011. - ISBN 978-80-8040-417-8. - S. 94-98.
[MAJCHÚT, Ivan (100%)]
[4] SPILÝ, P., LABUZÍK, M. Aktuálne prístupy medzinárodného spoločenstva pri riešení
situácie v Afganistane. In Bezpečnostné fórum 2012 : II. zväzok : zborník príspevkov z V.
medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8. - 9. februára 2012. Banská
Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela, 2012,
s. 489. ISBN 978-80-557-0332-9.
[4] BUDVESELOVÁ, Alena. Informačná bezpečnosť v Ruskej federácii. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 52-59.
ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 3
Kvalita života v podmienkach Ozbrojených síl Slovenskej republiky / Mária Petrufová,
Jaroslav Nekoranec.
In: Kvalita života II. : sociálne a ekonomické aspekty. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia v Prešove, 2010. - ISBN 978-80-89372-26-3. - S. 215-223.
[PETRUFOVÁ, Mária (50%) - NEKORANEC, Jaroslav (50%)]
[3] KUSTROVÁ, Milota. Konfrontácia stavu environmentálnych vedomostí a
environmentálneho správania sa profesionálnych vojakov OS SR. In Crisis management
2012 - Ochrana životních podmínek obyvatelstva : 7. vědecká mezinárodní konference.
Brno : VŠKE, 2012, s. 270. ISBN 978-80-86710-57-0.
BED 4
New trends in modeling and simulation in military applications / Michal Turčaník.
In: KIT 2011 - Communication and Information Technologies [elektronický zdroj] : 6th
International Scientific Conference : October 5th - 7th, 2011 - Hotel Tatranské zruby / rec.
Marcel Harakaľ, rec. Miroslav Líška. - Liptovský Mikuláš : Armed Forces Academy of Gen. M.
R. Štefánik, 2011. - ISBN 978-80-8040-426-0. - 9 S.
[TURČANÍK, Michal (100%)]
[3] DEDERA, Ľubomír. Semantic interoperability by means of computer languages. In Military
communications and information technology: a trusted cooperation enabler : Volume 1.
Warsaw : Military University of Technology, 2012, s. 220. ISBN 978-83-62954-31-5,
978-83-62954-51-3.
[4] GREGA, Matúš. Efektívna príprava manažérov krízy. In Mladá veda 2012 - Veda a krízové
situácie : IX. medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a
doktorandov. Žilina : FŠI, Žilinská univerzita v Žiline, 2012, CD-ROM, s. 96. ISBN
978-80-554-0575-9.
BED 5
Vybrané problémy sociálneho zabezpečenia príslušníkov Ozbrojených síl SR [Selected
social welfare problems of the Armed forces of Slovak members] / Frianová Viera.
In: Komplexné sociálne zabezpečenie vojenského profesionála : medzinárodná vedecká
konferencia : Liptovský Mikuláš, 21.-22.10.2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-406-2. - S. 85-88. - Tiež
zborník anotácií. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-405-5. - S. 12.
[FRIANOVÁ, Viera]
[4] TARCSI, G., ŠKOLNÍK, M. Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 421. ISBN 978-80-8040-452-9.
BED 6
Environmentálny manažment vo verejnom sektore / Milota Kustrová.
In: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju [elektronický zdroj] : zborník
príspevkov z 5. národnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 21.-22. januára 2009 v
Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - ISBN
978-80-8083-876-8. - S. 37-46. - Sekcia 4 - Environmentálne manažérstvo a spoločenská
zodpovednosť organizácií (vysoké školy a spoločenská prax).
[KUSTROVÁ, Milota]
[3] JIRÁSKOVÁ, Soňa. New public management in the Armed Forces of the Slovak Republic.
In Public management 2012 : problemy funkcjonowania organizacji publicznych. Warszawa
: Akademia Obrony Narodowej, 2012, s. 29. ISBN 978-83-7523-181-6, 978-83-7523-183-0.
[4] BELAN, Ľubomír, sen. et al. Manažment. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika, 2011, s. 291. ISBN 978-80-8040-434-5.
BED 7
Nerobme rovnaké staré chyby / Ivan Majchút.
In: Manažment - teória, výučba a prax 2010 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 29. septembra - 1. októbra 2010, Liptovský
Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. - ISBN
978-80-8040-404-8. - S. 189-194.
[MAJCHÚT, Ivan]
[3] JIRÁSKOVÁ, Soňa. Možnosti využitia metódy Lessons Learned v riadení outsourcingu. In
Acta academica karviniensia, ISSN 1212-415X. 2012, roč. 12, č. 3, s. 27-37.
BED 8
Nové dimenzie existencie a použitia ozbrojených síl / Ivan Majchút.
In: Národná a medzinárodná bezpečnosť 2010 : medzinárodná vedecká konferencia : zborník
vedeckých a odborných prác : [28.-29. október 2010, Hotel Repiská, Demänovská dolina,
Slovensko]. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-408-6. - S. 213-217. - Tiež zborník abstraktov. - ISBN
978-80-8040-407-9. - S. 35.
[MAJCHÚT, Ivan]
[4] KREDATUS, Ondrej. Vojenská sila Číny a jej vplyv na ďalší vývoj vo svete. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
257-262. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] GALATÍK, V., PIKNER, I., KRČMÁŘ, M. Budoucí operační prostředí jako rámec pro
scénáře a operační koncepce. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 :
medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 105-111. ISBN 978-80-8040-450-5.
[4] SPILÝ, Peter. Smart defence - dôvody a realita. In Národná a medzinárodná bezpečnosť
2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 414-420. ISBN
978-80-8040-450-5.
[4] GANOCZY, Š., HRNČIAR, M. Možnosti zvyšovania funkcionality integrovaného
záchranného systému. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 112-123. ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 9
Historické premeny sociálnej pozície žien od zabezpečenia bojového personálu k
bojovým pozíciam [Historical changes of women´s social position from providing the
military staff to battle positions] / Martinská Mária.
In: Komplexné sociálne zabezpečenie vojenského profesionála : medzinárodná vedecká
konferencia : Liptovský Mikuláš, 21.-22.10.2010. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-406-2. - S. 162-173. - Tiež
zborník anotácií. - 1. vyd. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-405-5. - S. 19.
[MARTINSKÁ, Mária]
[4] SIPKO, Adrián. Elementy rovnosti príležitostí uplatnenia mužov a žien v stredoveku.
Pozícia mužov a žien v monastických štruktúrach. In Rovnosť príležitosti a zosúlaďovanie
práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 181-185. ISBN 978-80-8040-457-4.
BED 10
Rekonfigurovateľné architektúry pre implementáciu šifrovacích algoritmov / Michal
Turčaník.
In: Nové smery v spracovaní signálov X [elektronický zdroj] : medzinárodná vedecká
konferencia : 26.-28.5.2010, Tatranské Zruby. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-399-7. - S. 256-260.
[TURČANÍK, Michal]
[4] SOTÁK, M., PUTTERA, J. FPGA-based embedded system for navigation. In NTSP 2012 :
16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed Forces Academy
of Gen. M. R. Stefanik, 2012, s. 163. ISBN 978-80-8040-447-5.
BED 11
Modelovanie procesu analýzy a hodnotenia rizík / Miroslav Žák, Pavel Bučka.
In: Terminológia v taktike a operačnom umení [elektronický zdroj] : vojensko-odborný seminár :
27. apríla 2010, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2010. - ISBN 978-80-8040-396-6. - S. 190-198.
[ŽÁK, Miroslav (50%) - BUČKA, Pavel (50%)]
[3] GRZYWNA, Zbigniew. Logistyka podczas wykorzystania sil zbrojnych w prognozowanych
sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym. In Edukacja a poczucie
bezpieczeństwa. Rzeszów : Wydawnictwo AMELIA, 2012, s. 133. ISBN
978-83-63359-12-6.
BED 12
Ďalšie krízové operácie mimo článku 5 / Vojtech Jurčák.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 9 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 18 obr.
[JURČÁK, Vojtech]
[4] LABUZÍK, Milan. Operácie Európskej únie. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 :
medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála
Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 283-294. ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 13
Operácie organizácií medzinárodného krízového manažmentu / Milan Labuzík.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 14 S. - Interoperabilita 2009. - Tiež prezentácia 42 obr.
[LABUZÍK, Milan]
[4] IVANČÍK, R., JURČÁK, V. Participácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky na operáciách
medzinárodného krízového manažmentu - príspevok Slovenskej republiky k medzinárodnej
bezpečnosti. In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2011 : 2. medzinárodná vedecká
konferencia : zborník vedeckých a odborných prác : 18. - 19. októbra 2011, Liptovský
Mikuláš, Slovakia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, 2011, S. 95-104. ISBN 978-80-8040-429-1.
BED 14
Aktuálny prístup k operáciám NATO / Peter Spilý.
In: International crisis management operations [elektronický zdroj] : the 11th international
conference on Interoperability 2009 : April 2, 2009, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš :
Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik, 2009. - ISBN 978-80-8040-365-2.
- 6 S. - Interoperabilita 2009.
[SPILÝ, Peter]
[4] BUČKA, P., ŽÁK, M. Využitie systému SIMS v mierových operáciách. In Národná a
medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 43-51.
ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 15
Súčasnosť a budúcnosť Aliancie / Peter Spilý, Milan Labuzík.
In: Bezpečnostné fórum ´09 : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie v
Banskej Bystrici 21. apríla 2009. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov UMB, 2009. - ISBN 978-80-8083-790-7. - S. 22-29.
[SPILÝ, Peter (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
[4] JURČÁK, V., NAĎ, R. Analýza plánovacích štruktúr krízového manažmentu Európskej únie.
In Národná a medzinárodná bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012,
CD-ROM, s. 206-215. ISBN 978-80-8040-450-5.
BED 16
Nové požiadavky na riadenie obranných zdrojov v rezorte obrany v podmienkach
Aliancie / Ladislav Lašček.
In: Nové požiadavky na ekonomické riadenie obranných zdrojov v súčasnosti [elektronický
zdroj] : medzinárodný vedecko-odborný seminár. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2008. - ISBN 978-80-8040-346-1. - S. 91-97. - Tiež
abstrakt. - S. 12.
[LAŠČEK, Ladislav]
[3] KUSTROVÁ, Milota. Trends in Slovak Republic´s military spending. In Journal of Defense
Resources Management, ISSN 2068-9403. 2012, Vol. 3, Iss. 2 (5), s. 51-56.
BED 17
Plán palebnej podpory / Ivan Majchút.
In: Použitie delostrelectva podľa štandardov NATO : Zborník z vojensko - odborných seminárov
katedry operačného a bojového použitia RVD. Časť 1. Palebná podpora brigády a práporu,
Liptovský Mikuláš, 2002. - Liptovský Mikuláš : Vojenská akadémia, Katedra OBP RVD, 2002. S. 83-90 : 1 tab. - Lit. 5 zázn.
[MAJCHÚT, Ivan]
[3] BELAN, Lubomír, jun. Riadenie palebnej podpory na úrovni prápor. In Taktika 2012 :
sborník příspěvků z mezinárodní vojensko-odborné konference. Brno : Univerzita obrany,
2012, CD-ROM, s. 1-6. ISBN 978-80-7231-887-2.
BEE
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEE 1
Lisabonská zmluva a jej dopad na oblasť spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky /
Vojtech Jurčák, Milan Labuzík.
In: Bezpečnost a obrana v evropském kontextu [elektronický zdroj] : sborník z mezinárodní
konference : Brno, 6.-7. května 2009. - Brno : Univerzita obrany, 2009. - ISBN
978-80-7231-663-2. - S. 164-173. - Súčasť IDET 2009. - Tiež prezentácia 15 obr.
[JURČÁK, Vojtech (50%) - LABUZÍK, Milan (50%)]
[4] MAJCHÚT, Ivan. Integrácia západného Balkánu do Európy. In Národná a medzinárodná
bezpečnosť 2012 : medzinárodná vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia
ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 349-355. ISBN
978-80-8040-450-5.
BEE 2
Využitie situačného riadenia na predikciu bezpečnostných hrozieb a rizík / Vojtech Jurčák,
Peter Spilý.
In: Metody analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik - východiska pro tvorbu
prognostických scénářů [elektronický zdroj] : sborník z odborného semináře : Brno, 20.
listopadu 2008. - Brno : Univerzita obrany, 2008. - ISBN 978-80-7231-590-1. - S. 55-61. - Tiež
prezentácia s. 39-54.
Plný text:
http://www.defenceandstrategy.eu/cs/informacni-servis/metody-analyzy-a-predikce-bezpecnost
nich-hrozeb-a-rizik.html
[JURČÁK, Vojtech (50%) - SPILÝ, Peter (50%)]
[4] LABUZÍK, Milan. Nové úlohy Slovenskej republiky v boji proti terorizmu. In Medzinárodné
vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12.
medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 01. - 02. december 2011.
Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011, s. 565. ISBN 978-80-225-3357-7.
BEE 3
Environmentálne aspekty bezpečnosti / Milota Kustrová, Miroslav Školník.
In: CATE 2009 [elektronický zdroj] : Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách :
sborník konference : 5.5.2009, Brno. - Brno : [s.n.], 2009. - ISBN 978-80-7231-651-9. - 5 S. Tiež v recenzovanom zborníku : Sborník z mezinárodní vědecké konference CATE 2009 Společnost (Community) - Armáda (Army) - Technika (Technology) - Životní prostředí
(Environment) : doprovodný program 10. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní
techniky IDET 2009 : Brno, 5. května 2009. - Brno : Univerzita obrany, 2009. - ISBN
978-80-7231-661-8. - S. 119-123. - Ekonomika, logistika a ekologie v ozbrojených silách.
[KUSTROVÁ, Milota (60%) - ŠKOLNÍK, Miroslav (40%)]
[3] KORECKI, Z., POMAZALOVÁ, N. Primary mission aspects as a new approach in the
conditions of military planning process of operations. In New challenges in the field of
military sciences 2009 : 6th international scientific conference. Budapest : Bolyai Janos
Military Foundation, 2009, s. 10. ISBN 978-963-87706-4-6.
BEE 4
Programové prostriedky pre vývoj paralelných aplikácií pre NNEC / Ľubomír Dedera, Július
Baráth, Ľubomír Semančík.
In: ITTE 2007 [elektronický zdroj] : Komunikace v prostředí NEC : 11. mezinárodní conference
spojovacího vojska AČR a 9. medzinárodní conference ITTE 2007 : 2. května 2007 : Brno,
Česká republika. - [Praha : AFCEA], 2007. - ISBN 978-80-239-9156-7. - [9] s.
[DEDERA, Ľubomír - BARÁTH, Július - SEMANČÍK, Ľubomír]
[4] TURČANÍK, Michal. Reconfiguration time analysis of the partial reconfiguration system. In
NTSP 2012 : 16 - 18 May 2012, Tatranske Zruby, Slovakia. Liptovsky Mikulas : Armed
Forces Academy of Gen. M. R. Stefanik, 2012, CD-ROM, s. 194. ISBN 978-80-8040-447-5.
BEE 5
Bezpečnostná politika štátu / Viera Frianová.
In: Nové jevy v aliančním zabezpečení obrany : sborník z 3. ročníku doktorandské konference :
18. dubna 2007. - Brno : Univerzita obrany, 2007. - ISBN 978-80-7231-267-2. - S. 36-40.
[FRIANOVÁ, Viera]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Bezpečnosť z pohľadu ekonomickej teórie. In Politické vedy : časopis
pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ISSN
1335-2741. 2012, roč. 15, č. 3, s. 122.
BEE 6
Vybrané ekonomické nástroje riadenia v rezorte obrany Slovenskej republiky / Soňa
Jirásková.
In: Ekonomické nástroje v obraně : sborník z konference : Brno 2006. - Brno : Univerzita
obrany, 2006. - ISBN 80-7231-150-6. - S. 33-39.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] LAŠČEK, Ladislav. Obranné zdroje v podmienkach dlhovej krízy. In Manažment - teória,
výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie.
Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012, CD-ROM, s.
220-226. ISBN 978-80-8040-452-9.
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
BEF 1
Stratégia rodovej rovnosti / Mária Martinská.
In: Vojenská osveta 2010 : spoločenskovedné semináre : 2. časť. - Liptovský Mikuláš :
Personálny úrad OS SR, 2010. - ISBN 978-80-970322-2-7. - S. 26-49.
[MARTINSKÁ, Mária]
[4] ČUKAN, Karol. Rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami v uniforme. In Rovnosť
príležitosti a zosúlaďovanie práce a rodiny v praxi moderných organizácií : medzinárodná
vedecká konferencia. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 88-93. ISBN 978-80-8040-457-4.
BEF 2
Terorizmus a možné prístupy boja proti nemu / Pavel Bučka.
In: Možnosti PVO v boji s terorizmom v podmienkach Slovenskej republiky [elektronický zdroj] :
vojensko-odborný seminár : 20.1.2005, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Katedra
protivzdušnej obrany Akadémie ozbrojených síl, 2005. - ISBN 80-8040-255-8. - S. 3-17. - Tiež
prezentácia: 38 obr.
[BUČKA, Pavel]
[4] SEDLÁK, V., MIŽÁK, T., NEČAS, P. GPS a analýza bezpečnosti v doprave na cestách
Slovenskej republiky. In Vojenské reflexie : vedecko-odborný časopis, ISSN 1336-9202.
2011, roč. 6, č. 2, s. 76. Dostupný na internete <http://www.aos.sk/?page=cas_reflexie>
[4] SEDLÁK, Vladimír. Globálne navigačné satelitné systémy pre bezpečnostný manažment.
Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2012, s. 118. ISBN
978-80-89282-83-8.
BEF 3
Postavenie a význam predmetov podnikového a finančného manažmentu vo vzdelávaní
manažérov / Soňa Jirásková.
In: Manažment a jeho disciplíny [elektronický zdroj] : zborník z odborného seminára : 25. apríla
2005, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2005. - ISBN
80-8040-260-4. - S. 53-59.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] FRIANOVÁ, Viera. Ekonomické vzdelávanie ako dôležitý predpoklad efektívneho riadenia
rezortu ministerstva obrany. In Manažment podnikania a vecí verejných : zborník
vedeckých prác II. ročník, č. 2, 2012. Bratislava : ALDO, 2012, s. 278. ISBN
978-80-970759-2-7.
BEF 4
Predmety vyplývajúce z funkcií manažmentu / Mária Petrufová, Jaroslav Nekoranec,
Lubomír Belan ... [et al.].
In: Manažment a jeho disciplíny [elektronický zdroj] : zborník z odborného seminára : 25. apríla
2005, Liptovský Mikuláš. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2005. - ISBN
80-8040-260-4. - S. 26-29.
[PETRUFOVÁ, Mária - NEKORANEC, Jaroslav - BELAN, Lubomír, jun. - TOMÍČEK, František]
[4] TARCSI, G., ŠKOLNÍK, M. Efektívnosť systému sociálneho zabezpečenia vojakov. In
Manažment - teória, výučba a prax 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedecko-odbornej konferencie. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R.
Štefánika, 2012, CD-ROM, s. 421. ISBN 978-80-8040-452-9.
DAI
Dizertačné a habilitačné práce
DAI 1
Manažment procesu outsourcingu v rezorte Ministerstva obrany SR : dizertačná práca /
Soňa Jirásková. - Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Bratislava : [s.n.], 2010. - [163] s. - Dátum obhajoby: 01.10.2010.
[JIRÁSKOVÁ, Soňa]
[4] IVANČÍK, Radoslav. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2012, s.
132. ISBN 978-80-8040-444-4.
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie,
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI 1
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa / Pavel Nečas ... [et al.]. - 1. vyd. - Rzeszów : AMELIA,
2012. - 354 s. - ISBN 978-83-63359-12-6.
[NEČAS, Pavel (25%) - OLAK, Antoni (25%) - KOZACZUK, Franciszek (25%) - KRAUZ, Antoni
(25%)]
[3] KELEMEN, Miroslav. Komparácia národných a medzinárodných zámerov pre budovanie a
rozvoj bezpečnostných vied a ich metodológie. In Nieuchronna polisemia, potencjalna
synergia : międzynarodowe, narodowe i lokalne aspekty bezpieczeństwa w Polsce i
Słowacji. Ostrowiec Św. : Stowarzyszenie Nauka Edukacja Rozwój, 2012, s. 223. ISBN
978-83-89466-46-6.
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z
predchádzajúcich kategórií
GII 1
Znannja v oblasti bezpeky - skladova častyna universytets´koji osvity / Jurčak Vojtech.
In: Bezpeka žyttedijal´nosti. - Č. 5 (2007), s. 12.
[JURČÁK, Vojtech]
[3] LESZCZYNSKI, Marek. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku.
Warszawa : Difin SA, 2011, s. 160. ISBN 978-83-7641-528-4.
[3] KORZENIOWSKI, Leszek F. Podstawy nauk o bezpieczeństwie. Warszawa : Difin SA,
2012, s. 279. ISBN 978-83-7641-518-5.
Štatistika ohlasov
[1]
[2]
[3]
[4]
Spolu
Citácie zahraničné reg.
35
Citácie domáce reg.
2
Citácie zahraničné nereg. 74
Citácie domáce nereg.
168
279
Download

Ohlasy pracoviska Akadémia ozbrojených síl