MK
Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie
Programovanie
Program – postupnosť príkazov (inštrukcií) programovacieho jazyka, ktorou popisujeme, ako má
počítač (procesor) riešiť určitú úlohu.
Príkazy – sú vety jazyka, ktoré prikazujú procesoru vykonať isté presne stanovené činnosti (napr.
príkaz vstupu, výstupu, priradenia). Príkazy spracovávajú nejaké objekty (premenné, konštanty,
výrazy).
Premenná je objekt (pomenované pamäťové miesto), ktorý obsahuje konkrétnu hodnotu (číslo,
znaky), ktorá sa počas behu programu môže meniť.
Konštanta je objekt, ktorý má počas realizácie programu jedinú konkrétnu hodnotu.
Výraz je predpis pre získanie hodnoty. Obsahuje operandy (premenné, konštanty, ...), operátoty (+,
-, *, /, <, >, ...) a zátvorky.
Identifikátor je názov objektu programu (premennej, konštanty, podprogramu, ...). Doporučuje sa
voliť mnemotechnické identifikátory, t. j. také, ktoré približujú hodnotu, ktorá je v nich uložená.
Elementárne činnosti, ktoré vie počítač vykonávať sú:
 priraďovací príkaz
 príkaz vstupu
 príkaz výstupu
 podmienka
Priraďovací príkaz nariaďuje procesoru, aby vykonal na jeho pravej strane naznačené operácie
alebo funkcie a výsledok uložil do premennej, meno ktorej je na ľavej strane.
Príkaz vstupu umožňuje zadať procesoru konkrétne hodnotu údajov, ktoré má spracovávať. Tieto
hodnoty sa uložia do premenných
Príkaz výstupu umožňuje získať od procesora výsledky algoritmu alebo iné oznamy.
Podmienka je v programovacích jazykoch chápaná ako logický výraz.
Etapy tvorby programov:
1. Zadanie úlohy a presné vymedzenie problému. Rozbor problému ( čo ideme riešiť, presne
sformulujeme zadanie problému a samozrejme aj požiadavky kladené na program). Výsledkom
rozboru je popis vstupných a výstupných informácií a vzťahov medzi nimi.
2. Navrhneme postup riešenia – vytvoríme algoritmus – všeobecný zápis návodu riešenia ( ako
riešiť, metódy a spôsoby riešenia). Výsledkom návrhu riešenia je zápis jednotlivých krokov
(príkazov) algoritmu a to buď v algoritmickom jazyku alebo graficky pomocou vývojového
diagramu alebo štruktúrogramu. Ak sa vyskytnú viaceré možnosti riešenia, snažíme sa zistiť,
ktorý je najefektívnejší. Pokúšame sa odhadnúť prácnosť naprogramovania každého z nich a po
zohľadnení oboch týchto kritérií si jeden spôsob vyberieme.
3. Realizácia (prepis algoritmu do programovacieho jazyka – tie majú rôznu syntax – súbor
príkazov a pravidiel, kými sa v ňom zapisujú programy)
Ladenie a testovanie – ladenie programu (oprava chýb syntaktických a logických, novšie
verzie, prispôsobenie softvéru požiadavkám používateľa)
4. Dokumentácia a údržba Ak je program dobrý a chceme ho ponúknuť aj iným ľuďom, je
dobré, ak sa k nemu vytvorí minimálne pomocník. Vhodná je aj dokumentácia, ktorú môžu
využiť iní programátori, kde opíšete, ako ste pristupovali k riešeniu jednotlivých problémov atď.
Ak sa program uchytí, postaráme sa o jeho údržbu (modifikácie, vylepšenia) a podporu
(napríklad možnosť napísať vám mail a opýtať sa na niečo).
5.
http://gympuo.edupage.org/
MK
Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie
problém
ALGORITMIZÁCIA
algoritmus
program
PROGRAMOVANIE
Príklady:
1. Napíšte program na výpočet objemu kocky.
a. Vstup:
strana a v cm
Výstup:
objem V v cm3
b. V= a*a*a
Vývojový diagram:
Kocka
Čítaj a
c. Program (Logo):
viem kocka
urobTu "a čítajSlovo
urobTu "V :a * :a * :a
píš :V
koniec
V= a*a*a
Píš V
viem kocka1
koniec
píš [Zadaj stranu kocky v centimetroch]
urobTu "a čítajSlovo
urobTu "V :a * :a * :a
(píš [Objem kocky so stranou ]:a [ cm je ] :V "cm3.)
koniec
Otázky:
1. Čo rozumiete pod pojmom program a príkazy programu?
2. Čo je premenná a čo konštanta v programe a aký je medzi nimi rozdiel?
3. Čo rozumiete pod pojmom výraz a čo je identifikátor?
4. Vymenujte a popíšte činnosti, ktoré sú pre počítač elementárne.
5. Vymenujte a stručne popíšte etapy tvorby programu?
6. Aký je rozdiel medzi chybou syntaktickou a logickou?
http://gympuo.edupage.org/
Download

Postupy, riešenia, programovanie, algoritmické myslenie