Používateľská príručka
„Virtuálna Registračná Pokladnica“
Modul OPD web
Strana 2 / 12
Obsah
OBSAH
2
1 VIRTUÁLNA REGISTRAČNÁ POKLADNICA – MODUL OPD WEB
3
1.1 O APLIKÁCII OPD
1.2 PREDPOKLADY PRE POUŽÍVANIE OPD
3
3
2 PRÁCA S APLIKÁCIOU
3
2.1 SPUSTENIE APLIKÁCIE
2.2 POSTUP OVERENIA DOKLADU
2.2.1 ZADANÉ ID POKLADNIČNÉHO DOKLADU EXISTUJE A JE SPRÁVNE
2.2.2 ZADANÉ ID POKLADNIČNÉHO DOKLADU EXISTUJE ALE NIE JE SPRÁVNE
2.2.3 ZADANÉ ID POKLADNIČNÉHO DOKLADU NEEXISTUJE
3
5
5
6
10
Strana 3 / 12
1
Virtuálna registračná pokladnica – modul OPD web
1.1 O aplikácii OPD
Aplikácia Overenie pokladničného dokladu (OPD) slúži pre jednoduchú
kontrolu pokladničných dokladov vystavených vo virtuálnej registračnej
pokladnici (podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej
pokladnice platného od 1.4.2015).
Pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahuje
okrem zákonom predpísaných povinných údajov aj unikátny identifikačný kód
(na pokladničnom doklade reprezentovaný aj vizuálne formou QR kódu).
1.2 Predpoklady pre používanie OPD

K OPD je možné pristupovať pomocou počítača cez webovú aplikáciu a
pomocou
smartphone
cez
mobilnú
aplikáciu,
ktoré
sú
schopné
pripojenia na internet

Webová aplikácia podporuje prehliadače (minimálna verzia a vyššie):
Internet Explorer 10, Safari 7, Firefox 32, Chrome 37, Opera 12

Mobilné zariadenie musí spĺňať podmienky pre operačný systém
Android 4.X a iOS 8.
2
Práca s aplikáciou
2.1 Spustenie aplikácie
Po spustení aplikácie používateľom sa zobrazí úvodná obrazovka. V pravom
hornom rohu sa nachádza tlačidlo Info. Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazia
základné informácie o tejto aplikácii ako aj stručný návod na použitie.
Strana 4 / 12
Obrázok 2: Úvodná obrazovka aplikácie OPD Skener
Obrázok 3: Informácie o aplikácii
Strana 5 / 12
Ak sa používateľ nachádza na obrazovke informácií o aplikácii a chce sa vrátiť
späť úvodnú obrazovku, klikne na tlačidlo Späť.
2.2 Postup overenia dokladu
Používateľ vpíše ID kód z pokladničného dokladu do poľa ID pokladničného
dokladu. Po vpísaní kódu klikne na tlačidlo Hľadať. V prípade, že chce
používateľ dané políčko vymazať, klikne na tlačidlo Vyčistiť.
Po kliknutí na tlačidlo Hladať môžu nastať tri situácie:
1) Zadané ID pokladničného dokladu existuje a je správne
2) Zadané ID pokladničného dokladu existuje ale nie je správne
3) Zadané ID pokladničného dokladu neexistuje
2.2.1 Zadané ID pokladničného dokladu existuje a je správne
Používateľ zadá ID pokladničného dokladu a klikne na tlačidlo Hľadať. Po
kliknutí na toto tlačidlo sa používateľovi zobrazí detail pokladničného dokladu.
Ak používateľ porovná údaje na svojom pokladničnom a detaile pokladničného
dokladu z aplikácie a zistí, že tieto údaje sú správne, klikne na tlačidlo Áno
a tým potvrdí správnosť pokladničného dokladu. Po kliknutí na toto tlačidlo
systém vráti používateľa späť na úvodnú obrazovku.
Strana 6 / 12
Obrázok 4: Detail pokladničného dokladu – správny doklad
2.2.2 Zadané ID pokladničného dokladu existuje ale nie je správne
Používateľ zadá ID pokladničného dokladu a klikne na tlačidlo Hľadať. Po
kliknutí na toto tlačidlo sa používateľovi zobrazí detail pokladničného dokladu.
Ak používateľ porovná údaje na svojom pokladničnom a detaile pokladničného
dokladu z aplikácie a zistí, že tieto údaje nie sú správne, klikne na tlačidlo Nie.
Strana 7 / 12
Obrázok 5: Detail pokladničného dokladu – chyba na doklade
Po kliknutí na tlačidlo Nie (údaje na PD nie sú správne), sa používateľovi
zobrazí formulár na nahlásenie podozrivého pokladničného dokladu. Používateľ
môže vyplniť údaje z formulára:

Údaje z pokladničného dokladu:
o DKP
o DIČ / IČ DPH
o Dátum vystavenia dokladu
o Celková cena dokladu

Svoje kontaktné údaje:
o Meno a priezvisko
o Telefónne číslo
o Email
o Komentár
o Nahrá fotografiu dokladu
Ak používateľ vyplní buď Meno a priezvisko alebo Telefónne číslo alebo Email,
je potrebné zaškrtnúť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Strana 8 / 12
Používateľ po vyplnení údajov klikne na tlačidlo Odoslať. Po kliknutí na toto
tlačidlo sa používateľovi zobrazí hláška o úspešnom zaznamenaní údajov. Ak sa
používateľ rozhodne daný pokladničný doklad nenahlásiť, klikne na tlačidlo
Zrušiť a tým sa vráti späť na vstupnú obrazovku.
Obrázok 6: Formulár pre nahlásenie dokladu – vyplnené údaje z pokladničného dokladu
Strana 9 / 12
Obrázok 6: Formulár pre nahlásenie dokladu – vyplnené kontaktné údaje nahlasovateľa
Strana 10 / 12
2.2.3 Zadané ID pokladničného dokladu neexistuje
Používateľ zadá ID pokladničného dokladu a klikne na tlačidlo Hľadať. Po
kliknutí na toto tlačidlo sa používateľovi zobrazí hláška, že daný pokladničný
doklad nebol nájdený a ponúkne sa mu možnosť danú skutočnosť nahlásiť
(zobrazí sa formulár na nahlásenie údajov).
Používateľ vo formulári môže vyplniť nasledujúce údaje:

Údaje z pokladničného dokladu:
o DKP podnikateľa
o DIČ / IČ DPH podnikateľa
o Dátum vystavenia dokladu
o Celková cena dokladu

Svoje kontaktné údaje:
o Meno a priezvisko
o Telefónne číslo
o Email
o Komentár
o Nahrá fotografiu dokladu
Ak používateľ vyplní buď Meno a priezvisko alebo Telefónne číslo alebo Email,
je potrebné zaškrtnúť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Používateľ po vyplnení údajov klikne na tlačidlo Odoslať. Po kliknutí na toto
tlačidlo sa používateľovi zobrazí hláška o úspešnom zaznamenaní údajov. Ak sa
používateľ rozhodne daný pokladničný doklad nenahlásiť, klikne na tlačidlo
Zrušiť a tým sa vráti späť na vstupnú obrazovku.
Strana 11 / 12
Obrázok 7: Formulár pre nahlásenie dokladu – vyplnené údaje z pokladničného dokladu
Strana 12 / 12
Obrázok 6: Formulár pre nahlásenie dokladu – vyplnené kontaktné údaje nahlasovateľa
Download

Používateľská príručka-VRP-aplikácia Overenie pokladničného