Návrh a konštrukcia
lekárskych prístrojov
Štefan Borik
Branko Babušiak
2014/2015
[email protected]
[email protected]
+421 41 513 2147
AB312
Hodnotenie
•
absolvovanie predmetu vyžaduje získanie aspoň 61
bodov
Aktivita
Cvičenia
Písomka č. 1 Písomka č. 2
maximálny
počet bodov
10
10
Skúška
Semestrálna
práca
Príklad + Teória
20
60
Hodnotenie
Počet bodov
A
B
C
D
E
FX
93 – 100
85 – 92
77 – 84
69 – 76
61 – 68
< 60
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Osnova prednášok
1. Úvod do predmetu, vymedzenie cieľov, náplne jednotlivých prednášok a
cvičení. Základná filozofia návrhu zariadení.
2. Spôsoby označovania súčiastok, čítanie a interpretácia schém zapojení.
Práca s katalógovým listom, pravidlá a zásady pri návrhu dosiek plošných
spojov (DPS), pracovné postupy výroby DPS.
3. Základy práce v programovom prostredí Eagle – návrh schém
elektronických zapojení a prototypov DPS. Tvorba užívateľských knižníc.
4. Analógová technika, základné konštrukčné prvky používané na
predspracovanie biologických signálov – senzory, operačné zosilňovače a
tranzistory.
5. Napájacie časti elektronických obvodov pre medicínske účely.
6. Senzory – transformácia biologických signálov na elektricky spracovateľné
veličiny. Prehľad senzorov používaných v medicíne.
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Osnova prednášok
7. Digitálna technika. Digitalizácia analógového signálu – AD prevodníky.
Prehľad vybraných číslicových integrovaných obvodov.
8. Úvod do problematiky jednočipových mikropočítačov. Základné periférne
obvody mikrokontrolérov – vstupno-výstupné porty, časovače, čítače, pamäť,
komunikačné rozhrania, AD prevodníky a iné.
9. Základné komunikačné rozhrania – SPI, UART, USB, I2C, CAN, TCP/IP.
10. Prevodníky komunikačných rozhraní. Bezdrôtové komunikačné moduly –
Bluetooth, RF, WiFi a ZigBee.
11. Základné medicínske prístroje 1 – EKG
12. Základné medicínske prístroje 2 – EEG, EMG
13. Základné medicínske prístroje 3 – meranie tlaku krvi, pletyzmografia,
optické metódy
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Laboratórne cvičenia
• Návrh schémy zapojenia
• EAGLE
• Návrh a kreslenie dosky plošných spojov
• EAGLE
• Programovanie mikrokontrolérov ATMEL AVR v jazyku C
• Prototypová doska s ATmega328P
• AVR Studio 6
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Semestrálna práca
Zadanie:
1. Prekreslite schému uvedenú v prílohe v programovom prostredí EAGLE.
2. Navrhnite na základe schémy DPS.
3. Vypočítajte medzné frekvencie jednotlivých analógových filtrov
uvedených v zapojení a celkové zosilnenie časti zapojenia s operačnými
zosilňovačmi.
4. Realizujte zapojenie pomocou univerzálneho kontaktného poľa.
5. Zostavte program pre digitalizáciu signálu prostredníctvom vývojovej
dosky MegaDevelopmentBoard v jazyku C:
• digitalizácia signálu pomocou integrovaného ADC
• rozlíšenie 10 bitov
• formát posielania dát: MSB -> LSB
• vzorkovacia frekvencia: 250 Hz
• Baud Rate (rýchlosť prenosu) nastaviť tak, aby chyba prenosu bola
menej ako 1%
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Pekný zvyšok dňa 
Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov
Download

Návrh a konštrukcia lekárskych prístrojov