VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
V
ROŽŇAVE
TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
V ŠTUDIJNOM ODBORE 5602 – OŠETROVATEĽSTVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2012/2013
doc. MUDr. Marián Babčák, PhD.
1. Ošetrovateľské postupy u pacientov s diabetickou nohou.
2. Edukácia hypoglykémie u pacientov s inzulínovým režimom
3.Dekubity - inovatívne prístupy v ošetrovateľstve
4. Výchova k zdravému životnému štýlu - prevencia obezity
5. Alkohol - tolerancia voči jeho užívaniu. Kde leží naša bieda.
PhDr. Drahomíra Vatehová, PhD.
1. Vlastný návrh študenta
2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacietna s Crohnovou chorobou.
3. Úloha sestry v edukácii pacienta s Crohnovou chorobou.
4. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s diabetickou nohou.
5. Úloha sestry v edukácii o pacienta s diabetickou nohou.
MUDr. Karol Kyslan PhD.
1. Možné témy BP pre ošetrovateľky :
2. Úskalia života pacienta s trvalou stómou po amputácií rekta pre karcinóm.
3. Edukačný program pre pacienta po totalnej gastrectómií.
4. Ošetrovateľský proces u pacientov s PEGom.
5. Edukácia pacienta a rodiny u pacientov s trvalou tracheostómiou.
6. Ošetrovateľský proces v prevencií dekubitov u dlholežiacich pacientov.
7. Život a edukácia pacienta s bandážou žalúdka pre chorobnú obezitu.
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD.,
1. Svetová zdravotnícka organizácia a jej vplyv roly sestry v podpore verejného zdravia.
2. Ošetrovateľský proces ako metóda práce sestry v krajinách Európskej únie.
3. Regulácia zdravotníckych povolaní ako nástroj kvality zdravotnej starostlivosti.
4. Implementácia koncepčného modelu F. Nightingaleovej v klinickej praxi.
5. Techniky posudzovania deficitov zdravia z pohľadu sestry.
6. Uspokojovanie potrieb pacientov s poruchami zmyslových orgánov.
7. Marketingové nástroje v manažmente ošetrovateľstva.
8. Medzinárodné klasifikačné systémy ošetrovateľskej praxe a možnosti jej. Implementácie
v ošetrovateľstve v SR.
9. Metódy poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v klinickej praxi.
10. Posúdenie rozsahu činnosti sestry - porovnávacia štúdia.
11. Návrh študenta.
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, N. O., PALACKÉHO 1, 811 02 BRATISLAVA
DETAŠOVANÉ PRACOVISKO BL. SÁRY SALKAHÁZI
KÓSU SCHOPPERA 22
048 01 R O Ž Ň A V A
V
ROŽŇAVE
PhDr. Anna Bérešová, PhD.
Vlastný návrh študenta v oblasti: kvality života, chronické ochorenia,
Oblasť: Problematiky seniorov.
doc. PhDr. Viera Simočková, PhD.
1. Informačná gramotnosť sestier
2. Pohľad pacientov na kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti
3. Postoj sestier k dodržiavaniu BOZP
4. Posudzovacie škály v ošetrovateľskej starostlivosti
5. Prístup sestier k preventívnym prehliadkam
6. Vplyv nemocničného prostredia na uzdravovací proces
7. Vplyv predsudkov na prácu sestier
8. Výskyt násilia voči sestrám zo strany pacientov
9. Využitie muzikoterapie v ošetrovateľskej starostlivosti
doc. PhDr. Mária Zamboriová, PhD.
Vlastný návrh študenta v oblasti: multikultúrneho ošetrovateľstva
Oblasť: Komunitného ošetrovateľstva
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD.
Vlastný návrh študenta v oblasti: manažmentu v ošetrovateľstve, programov a politiky zdravia
Oblasť: metapardigiem ošetrovateľstva
Prof. MUDr. Ján Lepej, PhD.
Vlastný návrh študenta v oblasti: významu moderných diagnostických metód v ošetrov.
procese
Oblasť: posudzovanie zdravia
Telefón: 0911 667144
0911 677145
Peňažný ústav: TATRA BANKA
e-mail: [email protected]
IČO: 318 219 79
DIČ: 202 130 2151
Download

sv. alžbety, no, palackého 1, 811 02 b 048 01 r 5602