Ošetřovatelství 2 - OSE2X LS 2014/2015
Téma přednášky
Datum
9.2.
Koncepční modely - úvod
16.2.
Humanistické modely: F. Nightigale, V. Henderson, M. Leiniger, D.Orem
23.2.
Modely interpersonálních vztahů: M. Gordon, I.J.Orlando,
2.3.
Systémové modely: D.Johnson, I.King, C.Roy,
9.3.
Modely energetických polí: M.Rogers
16.3.
Kvalita ošetřovatelské péče v porodní asistenci.
23.3.
Standardizace ošetřovatelské péče v porodní asistenci.
30.3.
Výzkum v porodní asistenci.
13.4.
Praxe založená na důkazech EBN
Zkušební okruhy
1. Vymezení a znaky vědního oboru ošetřovatelství, porodní asistence.
2. Výzkum v porodní asistenci, praxe založená na důkazech.
3. Historie babictví a současnost porodní asistence, vývoj profese porodní
asistentky.
4. Profesní příprava a vzdělávání porodních asistentek.
5. Profesní organizace porodních asistentek v ČR a ve světě (význam profesních
organizací, cíle, činnost, historie a současnost, vývoj, ČKPA, UNIPA, ICM, ICN).
6. Role porodní asistentky a její vývoj (charakteristika, znaky role- funkční
specifika, emocionální neutralita, universalismus, kolektivní orientace; role PA dle
WHO, vztah pacient - lékař, vztah pacient - PA).
7. Profesní kompetence a funkce porodní asistentky (autonomní, kooperativní, ve
výzkumu a vývoji v oblasti OSE, v plánování, řízení a koordinaci podle Evropské
strategie WHO pro vzdělávání). Regulace, registrace.
8. Formy a metody ošetřovatelské péče v porodní asistenci.
9. Lidské potřeby (pojem potřeba – oš. problém – oš. diagnóza, holistická teorie
potřeb, význam pojmu potřeba, faktory ovlivňující uspokojování potřeb, klasifikace
potřeb, uspokojování potřeb v jednotlivých obdobích života).
10. Ošetřovatelský proces (historický pohled na vývoj oš. procesu, charakteristika,
fáze oš. procesu, výhody pro PA a klientku, terminologie, aplikace oš. procesu v
praxi). Pojetí a význam základní ošetřovatelské péče.
11. Posouzení aktuálních potřeb klienta/rodiny/komunity – 1. fáze oš. procesu
(ošetřovatelská anamnéza, metody, zdroje a typy údajů, pozorování, rozhovor,
fyzikální vyšetření).
12. Ošetřovatelská dokumentace v porodní asistenci (význam pro ošetřovatelskou
praxi, požadavky, právní aspekty ošetřovatelské dokumentace).
13. Ošetřovatelská diagnostika – 2. fáze oš. procesu (fáze diagnostického procesu,
formulace ošetřovatelské diagnózy, NANDA – Int. taxonomie).
14. Plánování ošetřovatelské péče – 3. fáze oš. procesu (součásti plánu, cíle
ošetřovatelské péče, VK, ošetřovatelské intervence, NIC). Realizace ošetřovatelské
péče a její vyhodnocení – 4.,5.fáze ošetřovatelského procesu.
15. Kvalita ošetřovatelské péče v porodní asistenci (definování pojmu, standardy a
normy, nejčastější typy standardů v ošetřovatelství, kritéria standardu – strukturální,
procesuální, kritéria výsledku; tvůrci standardů, ošetřovatelský audit).
16. Konceptuální modely a teorie ošetřovatelství (charakteristika, vztah mezi
modelem, metaparadigmatem a teorií, kategorie koncepčních modelů).
17. Humanistické modely ošetřovatelství v klinické praxi (Florence Nightingale,
Virginie Henderson, Dorothea E. Orem, Nancy Roper).
18. Modely interpersonálních vztahů v klinické praxi (Marjory Gordon, Hildegard E.
Peplau, Ida J. Orlando). Modely energetických polí (Myra E. Levine, Martha E.
Rogers).
19. Systémové modely ošetřovatelství v klinické praxi (Dorothy E. Jonson, Imogene
King, Betty Neuman, Callista Roy).
Doporučená literatura:
BÁRTLOVÁ, S. Sociologie medicíny a zdravotnictví. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN
80-247-1197-4
GURKOVÁ,E. A KOL. Vybrané ošetřovateľské diagnózy v klinickej praxi. Martin: Osveta,
2009. ISBN 978- 80-8063-308-0.
FARKAŠOVÁ, D. Ošetřovatelství – teória. Martin: Osveta, 2005. ISBN 80-8063-182-4.
KAMENÍKOVÁ, M., KYASOVÁ, M. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha:
Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0285-1.
KUTNOHORSKÁ, J. Výzkum v ošetřovatelství. Praha: Grada Publishing, 2009.ISBN978-80247-2713-4.
Ministerstvo zdravotnictví ČR. Strategické dokumenty pro všeobecné sestry a porodní
asistentky. Praha: MZČR, 2000. ISBN 80-85047-20-9.
MAREČKOVÁ,J. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. Praha: Grada
Publishing, 2006. ISBN 80-247-1399-3.
MAREČKOVÁ, J. NANDA-International diagnostika v ošetřovatelském procesu, NIC a
NOC klasifikace. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006.ISBN 80-7368-109-9.
PAVLÍKOVÁ, S. Modely ošetřovatelství v kostce. Praha: Grada Publishing, 2006, 152 s.
ISBN 80-247-1211-3.
PLEVOVÁ, I. A KOL. Ošetřovatelství 1. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473557-3.
PLEVOVÁ, I. A KOL. Ošetřovatelství II. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-2473558-0.
TRACHTOVÁ, E. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Brno: IDVPZ, 1999, 186
s. ISBN 80-7013-285-X.
VRÁNOVÁ, V. Historie babictví a současnost porodní asistence. Olomouc: UPOL,2007.
ISBN 978-80-244-1764.
ZÁČEKOVÁ, M., SIMOČKOVÁ, V., KONTROVÁ, L. a kol. Štandardy v pôrodnej
asistenci. Martin: Osveta, 2006. 120 s. ISBN 80-8063-221-9.
ŽIAKOVÁ, K., JAROŠOVÁ, D., ČÁP, J. a kol. Ošetřovatelství – konceptuální modely a
teorie. Ostrava: Zdravotně sociální fakulta – Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. 234 s.
ISBN 80-7368-068-8.
www.mzcr.cz
www.ckpa.cz
www.nconzo.cz
Právní předpisy:
Vyhláška č.55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Zákon č.372/2011 (zákon o zdravotních službách)
Zákon č.96/2004 (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních + tzv. malá novela)
Download

Ošetřovatelství 2