OSOBNÉ FINANCIE
utorok 18. januára 2011
23
Dôchodok si už PN-kou nevylepšíte
[email protected]
▼
Zuzana Kullová
©hn
Ministerstvo práce pripravuje ďalšie zmeny v sociálnom poistení. Pôjde o celkovú odvodovú reformu.
Bratislava – Pán Juríček sa v predchádzajúcich troch rokoch rozhodol, že bude popri dôchodku platiť poistné ako dobrovoľne nemocensky poistená osoba. Pokiaľ
dostal chrípku a ostal práceneschopný, od Sociálnej poisťovne
poberal okrem penzie aj nemocenské dávky. Od januára tohto roku o možnosť dobrovoľne sa nemocensky poistiť prišiel, a spolu
s ním aj predčasní, starobní a invalidní dôchodcovia. Netýka sa to
čiastočných invalidov.
A) Dôchodkové poistenie
Výhody
obdobie, počas ktorého ho
platíte, sa započítava do
doby dôchodkového
poistenia
nárok na starobný
dôchodok získate,
ak ste dosiahli aspoň
15 rokov dôchodkového
poistenia
Nevýhody
dôchodkové poistenie je
pomerne „drahé“
v porovnaní s tým, čo
dostanete na penzii
Zmeny pre penzistov
Ako hovorí Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie,
dobrovoľne nemocensky poistenej
osobe, ktorej bol pred 1. januárom
2011 priznaný starobný dôchodok,
predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok s mierou
schopnosti vykonávať zárobkovú
činnosť, zaniklo 31. decembra minulého roka nemocenské poistenie.
„Rovnako zaniklo dobrovoľné dôchodkové poistenie osobe, ktorej
vznikol pred účinnosťou novely nárok na predčasný dôchodok.”
Zmenu v zákone iniciovala podľa
Slavomíry Sélešovej, hovorkyne ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Sociálna poisťovňa. Novela
zákona o sociálnom poistení priniesla novinky v oblasti dobrovoľného nemocenského poistenia najmä v prípade poberateľov predčasného a riadneho starobného
dôchodku, a invalidného dôchodku vyplácaného pri poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
o viac ako 70 percent. „Dávky nemocenského poistenia majú nahradiť stratu príjmu zo zamestnania
v čase choroby. Poberatelia dôchodkov v čase choroby o príjem,
teda o dôchodok, neprichádzajú.
Preto nie je dôvod, aby čerpali, respektíve platili dobrovoľné nemocenské poistenie.“
Ako sa dobrovoľne
pripoistiť
Kedy sa to oplatí
máte v zamestnaní príliš
malý vymeriavací základ
chcete dosiahnuť vyšší
dôchodok
B) Nemocenské poistenie
Výhody
nárok na nemocenské
dávky – nemocenské,
ošetrovné, materské
sadzba poistenia nie je
vysoká v porovnaní
s dávkami, ktoré môžete
dostať
Nevýhody
dané udalosti môžu, ale
nemusia nastať
Kedy sa to oplatí
plánujete narodenie dieťaťa
deti sú často choré
Zmeny v zákone o sociálnom poistení najviac zasiahnu seniorov-dôchodkov. Tí sa už nemôžu dobrovoľne nemocensky poistiť.
doch – v období materstva, pri zániku povinného nemocenského poistenia a pri dlhšej práceneschopnosti. „V období plánovania materstva je vhodné u žien, ktoré majú
nízky alebo žiadny príjem. Musia
však myslieť na poistenie ešte pred
otehotnením (potrebujú získať 270
dní nemocenského poistenia),“ dopĺňa Ľubica Navrátilová.
Nad dobrovoľným pripoistením
je vhodné uvažovať aj v situácii, keď
Komu pripoistenie pomôže
Dobrovoľné nemocenské poistenie má poistenec nízky vymeriavací zámá význam najmä v troch prípa- klad a pri zániku povinného nemo-
cenského poistenia, napríklad z dôvodu skončenia pracovného pomeru. „Nemocenské poistenie vzniká
len poistenkyni a zbytočne žena získa v rozhodujúcom období 270 dní
poistenia, keď v čase vzniku nároku nie je nemocensky poistená. To
sa týka materského, ako aj nemocenského a ošetrovného.“
Dobrovoľné nemocenské poistenie sa oplatí podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti
ARGICO tiež tým rodičom, ktorí
majú malé deti (nárok na ošetrov-
né) a tie sú často choré. Ako ďalej
dodáva, dobrovoľne nemocensky
poistiť sa oplatí aj začínajúcim podnikateľom – samostatne zárobkovo
činným osobám, ktorým nevznikla
povinnosť byť povinne nemocensky
poistení. „Často sa mylne domnievajú, že platenie dobrovoľného nemocenského poistenia (do doby
kým im vznikne povinnosť) je zbytočné a ušetria. Pri dočasnej práceneschopnosti nespĺňajú podmienku
platenia poistenia 270 dní v období
posledných dvoch rokov pred vzni-
Ilustračná snímka: Dreamstime
kom PN – a tak im nevznikne nárok na nemocenskú dávku.”
Ďalšie zmeny na obzore
Ministerstvo práce pripravuje ďalšie
zmeny – pôjde najmä o celkovú odvodovú reformu. Tá by mala zaviesť
superhrubú mzdu a znížiť odvody.
„Vďaka reforme by mal mať pracujúci občan o tri až štyri percentá vyšší čistý príjem. Verejnosť s návrhmi oboznámime v priebehu roka.
Zmeny by mali platiť od januára
2012,“ uzatvorila Sélešová.
Nároky. Ak sa obávate straty zamestnania alebo nízkeho dôchodku, poobzerajte sa po dobrovoľnom pripoistení.
C) Poistenie
v nezamestnanosti
Výhody
po dvoch rokoch platenia
poistného nárok na dávku
v nezamestnanosti
(až 6 mesiacov)
Nevýhody
má význam, ak plánujete
zaradiť sa medzi
nezamestnaných
Komu sa to oplatí
tým, ktorí nie sú povinne
poistení – študenti,
dobrovoľne nezamestnaní
atď.
Zdroj: www.epi.sk, www.socpoist.sk, zk
PORADŇA
Vyššie odvody vám pomôžu aj v nezamestnanosti
Bratislava – Jozef má niečo po štyridsiatke a pracuje ako živnostník
len pre jednu firmu. Jeho finančná situácia je v ďalších mesiacoch
neistá. Uvažuje o tom, či sa mu
oplatí dobrovoľne sa poistiť v nezamestnanosti alebo dôchodkovo
a ako mu to môže pomôcť.
kých škôl alebo samostatne
zárobkovo činné osoby. „Podnikateľom sa to oplatí vtedy, ak pracujú na projekte, ktorý môže skončiť, alebo spolupracujú iba s jedným odberateľom, čiže ich
budúcnosť môže byť neistá.“
Dobrovoľné starobné poistenie
Dobrovoľné poistenie
v nezamestnanosti
bica Navrátilová. Z hľadiska nároku na starobný dôchodok je dobrovoľné dôchodkové poistenie
dobrý nástroj vtedy, ak poistenec
stratí v preddôchodkovom veku
prácu a nemá splnený počet rokov
poistenia potrebný na vznik nároku na dôchodok – napríklad dlhodobo nezamestnaní.
Ako spresňuje Miroslav Gadžala z účtovnej spoločnosti AGRICO, oplatí sa aj tomu poistencovi,
ktorý má v zamestnaní príliš ma-
lý vymeriavací základ a v budúcnosti by rád dostával vyšší dôchodok. Výška dôchodku (starobného, ale aj invalidného) je však
závislá od počtu rokov poistenia
a od výšky zaplatených odvodov.
„Dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba má nárok na tieto dávky – starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný
dôchodok, vdovský dôchodok,
vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok.“
Zuzana Kullová
▼
Dobrovoľné dôchodkové poistenie
nie je až také dôležité z hľadiska
Častým dobrovoľným pripoiste- výšky starobného dôchodku. Jeho
ním býva poistenie sa v neza- najväčší význam je pre ľudí, ktorí
mestnanosti. Oplatí sa o ňom
uvažovať najmä ľuďom s nízkymi
Aké poistné budete
príjmami. „Osoba s minimálnym
platiť
vymeriavacím základom 329,06
Dobrovoľné dôchodkové
eura platí mesačné poistné ako
poistenie:
zamestnanec 3,3 eura. Ak sa dob-
nedosiahli dobu poistenia potrebnú na vznik nároku na invalidný
dôchodok. Je vhodné najmä pre
mladých, ak po skončení školy nenájdu vhodné zamestnanie, alebo
ho stratili. „Je to síce drahá záležitosť, napríklad pri minimálnom
vymeriavacom základe 329,06 eura mesačné poistné je 74,86 eura.
Na druhej strane sa neoplatí riskovať stav bez akéhokoľvek príjmu v niektorých prípadoch invalidity až do smrti,“ upozorňuje Ľu-
rovoľne poistí v nezamestnanosti
s rovnakým základom, bude platiť
mesačne 6,58 eura.
Za dva roky poistenia zaplatí
spolu 237,6 eura. Pokiaľ stratí zamestnanie po uplynutí dvoch rokov, dostane mesačnú dávku v nezamestnanosti cca 330 eur čistého.
Za šesť mesiacov poberania tejto
dávky ide o sumu 1 980 eur,“ hovorí Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie. Ak
by sa takáto osoba dobrovoľne nepoistila, mohla by sa ocitnúť
v hmotnej núdzi, ale nárok na pomoc by jej nevznikol.
Ako spresňuje Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia
podnikateľov Slovenska, toto poistenie môže byť zaujímavé aj pre
poistencov, ktorým nevzniká povinné poistenie v nezamestnanosti. To sú napríklad študenti vyso-
poistné na starobné
poistenie 18 %
poistné na invalidné
poistenie 6 %
poistné do rezervného
fondu solidarity 4,75 %
Dobrovoľné poistenie
v nezamestnaností:
poistné na poistenie
v nezamestnanosti 2 %
Prerušiť živnosť kvôli
dôchodku?
Som na predčasnom starobnom dôchodku a SZČO. Do
riadneho dôchodku pôjdem
až o dva roky. Stačí pozastaviť živnosť na ten čas, aby
som mohla ďalej poberať predčasný dôchodok, alebo treba živnosť definitívne zrušiť?
Nárok na výplatu predčasného
starobného dôchodku je podmienený skončením povinného
dôchodkového poistenia. Pozastavenie prevádzkovania živnosti má za následok prerušenie povinného dôchodkového
poistenia, a preto pre nárok na
výplatu predčasného starobného dôchodku nemusíte živnosť definitívne rušiť.
Jozef Mihál, minister práce,
sociálnych vecí a rodiny
Čítajte 25. januára
Zmeny
v zdaňovaní
prenájmov
Dobrovoľné nemocenské
poistenie:
poistné na nemocenské
poistenie 4,4 %
Aké dane zaplatíte zo
svojich príjmov
z prenájmu?
Poznámka:
Platí sa z vymeriavacieho základu poistenca.
Poradíme vám na
konkrétnych príkladoch
Zdroj: www.socpoist.sk
Kedy sa nevyhnete
plateniu zdravotných
odvodov?
Pred úradom práce vás poistenie nezachráni, ale aspoň budete mať nárok na dávky v nezamestnanosti.
Snímka: archív
Download

Dôchodok si už PN