VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Rehabilitačného centra ADELI Slovensko (ADELI s.r.o.) IČO 35 850 655, Odd. Sro, vložka c. 17467/T
1. Oblasť platnosti
(1.1) Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadi zmluvný vzťah medzi pacientom a spoločnosťou ADELI s.r.o.
Tieto platia pre všetky liečebné úkony poskytované pacientovi rehabilitačného centra.
(1.2) Pre práva a povinnosti pacientov platia tieto Všeobecné obchodné podmienky, subsidiárne ustanoveniam právneho
poriadku Slovenskej republiky.
2. Prijatie pacienta
(2.1) Žiadosť pacienta o prijatie je vyjadrené a potvrdené zaslaním formulára prihlášky ADELI, vyplneného a podpísaného
pacientom alebo jeho zákonným zástupcom. Prijatie pacienta záleží výlučne na uvážení spoločnosti ADELI s.r.o.
(2.2) Spoločnosť ADELI s.r.o. je povinná prijať pacienta na stanovený termín rehabilitácie výlučne len po zaslaní Potvrdenia
o prijatí pacientovi. Prijatie prebieha ako reálne jednanie.
3. Platobné podmienky
(3.1) O nákladoch na rehabilitačný pobyt je pacient informovaný prostredníctvom podrobnej predbežnej (proforma) faktúry.
Pacient berie na vedomie, že proforma faktúry vzhľadom na plánovanú liečbu zodpovedajú priemernému priebehu liečby. V
individuálnych prípadoch môže hlavný ošetrujúci lekár v najlepšom zdravotnom záujme zmeniť podľa svojho vlastného
uváženia množstvo/dĺžku vykonávaných denných liečebných úkonov.
(3.2) Všetky poplatky a ostatné peňažné náhrady sú chápané vrátane všetkých daní a odvodov. Povinným platiteľom je
výhradne pacient resp. jeho zákonný zástupca.
(3.3) Poplatok za rehabilitačný pobyt na základe proforma faktúry je treba uhradiť minimálne 30 kalendárnych dní pred
začiatkom rehabilitačného pobytu. Všetky náklady spojené s prevodom peňazí nesie pacient.
(3.4) Písomným potvrdením o prijatí dostáva pacient prísľub na výkon liečby. Všetky ústavné poplatky, poplatky za lekára a
procedúry, zvláštne poplatky, ako aj ostatné peňažné náhrady zaplatí bezodkladne spoločnosť ADELI s.r.o. za pacienta pre
zabezpečenie miesta v liečebnom zariadení. V prípade stornovania rehabilitačného pobytu pacientom v dobe kratšej ako 30
dní pred začiatkom turnusu, bude pacientovi účtovaný poplatok za stornovanie vo výške 50% nákladov na liečbu. V prípade
stornovania rehabilitačného pobytu pacientom v dobe kratšej ako 15 dní pred začiatkom turnusu nemusí byť vrátených 80%
nákladov na liečbu.
(3.5) V prípade dokázateľného ochorenia, potvrdeného lekárom, poplatky za stornovanie odpadajú. V tomto prípade bude
zaplatená čiastka použitá ako kredit pre ďalší pobyt.
(3.6) Platobná povinnosť pacienta zostáva v platnosti aj v prípade poistného zabezpečenia sociálnym poistením a
pripoistením a nebude nahradená ani eventuálnym priamym vyúčtovaním medzi spoločnosťou ADELI s.r.o. a poisťovňou.
4. Rehabilitačná liečba
(4.1) Spoločnosť ADELI s.r.o. uskutočňuje rehabilitačné pobyty, ktoré môžu v princípe zahŕňať použitie obleku ADELI a iné
rehabilitačné metódy. Liečba sa uskutočňuje v Piešťanoch, v Slovenskej republike a obvykle trvá, ale nie bezpodmienečne,
2 až 4 týždne. Názov „Oblek ADELI“ je pomenovanie „terapeutického aparátu/zariadenia pre pacientov s poruchami držania
tela, pohybovými poruchami cerebrálneho pôvodu, s poruchami, ktoré sú dôsledkom mozgovej mŕtvice alebo
kraniocerebrálneho poranenia“. Toto zariadenie je patentované organizáciou World Intellectual Property Organisation so
sídlom v Ženeve a je patentovo chránené po celom svete.
(4.2) Napriek všetkým protirečivým ustanoveniam určuje výhradne hlavný ošetrujúci lekár podľa vlastného uváženia a v
najlepšom zdravotnom záujme obsah a denný program rehabilitačného pobytu, ktorý však nemusí vždy, resp.
bezpodmienečne obsahovať každý z uvedených liečebných postupov (3.1).
(4.3) Spoločnosť ADELI s.r.o. má právo ukončiť rehabilitačný pobyt podľa vlastného uváženia a bez vrátenia peňazí v
nasledujúcich prípadoch:
a) ak spoločnosti ADELI s.r.o. nebola poukázaná platba zodpovedajúca proforma faktúre v plnej výške,
b) ak pacient neinformoval o svojom infekčnom ochorení,
c) ak by pacient po svojom príchode v priebehu rehabilitačného pobytu nemal platné zdravotné poistenie bez ohľadu
na to, či je absencia zdravotného poistenia dočasná alebo trvalá,
d) ak pacient nechce pokračovať v rehabilitačnom pobyte, alebo nemôže v ňom pokračovať z osobných dôvodov,
e) ak boli hlavnému ošetrujúcemu lekárovi zamlčané dôležité informácie ohľadne pacientovho zdravotného stavu.
(4.4) Pacientovi je povolené fotografovať a robiť videozáznamy terapie iba s písomným súhlasom spoločnosti ADELI s.r.o.
Tento materiál môže byť použitý len na súkromné účely a nesmie byť publikovaný.
(4.5.) Pacient poskytne spoločnosti ADELI s.r.o. kompletné informácie o svojom zdravotnom stave, bez ohľadu na to, či tieto
informácie ovplyvnia rehabilitačnú liečbu.
(4.6) Pacient musí mať platné zdravotné poistenie, platné po celý čas rehabilitačného pobytu. Spoločnosť ADELI s.r.o. nie je
a nebude povinná zabezpečiť mu zdravotné poistenie. Spoločnosti ADELI s.r.o. nemôže byť pripisovaná zodpovednosť za
liečebné náklady, náklady na vyšetrenie, náklady na pobyt alebo náklady na liečbu pacienta mimo rozsah rehabilitačného
pobytu.
(4.7) Spoločnosť ADELI s.r.o. nemôže zaručiť zlepšenie alebo špecifický stupeň zlepšenia stavu pacienta v súvislosti
s neuroortopedickými poruchami.
5. Ubytovanie a stravovanie
(5.1) Prijatie pacienta zakladá výlučne zmluvu o liečbe a v ďalšom môže byť rozšírená o zmluvu na poskytnutie ubytovania
alebo stravovania. Rehabilitácia ponúkaná spoločnosťou ADELI s.r.o. môže byť realizovaná ambulantne, čiastočne
stacionárne alebo stacionárne.
(5.2) Podľa osobných dôvodov a nárokov pacienta je jedine na jeho uvážení, či sa ubytovanie a stravovanie uskutoční
stacionárne v hoteli, v súkromnom byte alebo v inom zariadení, a pod.. Pacientovi a jeho sprievodcovi budú služby
zabezpečené prostredníctvom zriadenca zo zariadenia, ktoré si pacient vybral. Za služby pacient zaplatí priamo vybranému
zariadeniu. Vzhľadom na to spoločnosť ADELI s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť ani voči pacientovi ani voči pacientom
vybranému zariadeniu.
(5.3) Spoločnosť ADELI s.r.o. poskytne informácie o možnostiach ubytovania/stravovania. Údaje o cenách a službách
príslušných zariadení sú bez záruky.
6. Záruka a náhrada škody
(6.1) Pacient chráni a odškodní spoločnosť ADELI s.r.o. v prípade ním spôsobenej škody alebo právnej zodpovednosti
vyplývajúcej z každého porušenia týchto Všeobecných obchodných podmienok, alebo v súvislosti s každou jeho činnosťou
mimo rámec poskytovaného rehabilitačného pobytu, vrátane činností mimo priestorov spoločnosti ADELI s.r.o..
7. Povinnosť ochrany osobných údajov.
(7.1) Na spoločnosť ADELI s.r.o. sa vzťahuje povinnosť zachovania mlčanlivosti.
(7.2) Avšak, pacient splnomocňuje spoločnosť ADELI s.r.o. na poskytnutie potrebných informácií o ňom, o jeho liečbe a
zdravotnom stave príslušným inštitúciám, ak sú tieto vyžadované poisťovňou, liečebným zariadením, úradom sociálnych
služieb alebo inou inštitúciou a ak to pripúšťa zákon so všeobecnou pôsobnosťou.
(7.3) Pacient súhlasí s elektronickým spracovaním jeho osobných údajov za účelom archivácie, analýzy a štatistického
spracovania.
8. Ručenie za cenné predmety
(8.1) Spoločnosť ADELI s.r.o. neručí za cenné predmety, ktoré nie sú uložené riadne, podľa predpisu u správy zariadenia.
9. Miesto plnenia a sídlo súdu
(9.1) Vo veci rozhodnutia o akýchkoľvek vznikajúcich sporoch je potrebné obrátiť sa výlučne na príslušný súd s vecnou a
lokálnou kompetenciou . Miestom plnenia pre všetky vzájomné úkony je sídlo spoločnosti ADELI s.r.o.. Platí slovenské
právo.
Download

Všeobecné obchodné podmienky