BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie
do prevádzkových priestorov Hydrocentra Gabčíkovo
Gabčíkovo, 24.8.2011
Vypracoval : Ing. Alfréd Ilka
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Date
Title of presentation
2
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Personálne
údaje
Per
Vedúci hydrocentra : Ing. Alfréd Ilka
Vedúci Prevádzky :
Ing. Peter Žikavský
Vedúci Strojnej údržby :
Ing. Arnold Gaál
Vedúci Elektro údržby :
Ing. Felix Skoršepa
Celkový počet zamestnancov 71
Prevádzka :
18
Strojná údržba :
25
Elektro údržba :
22
Centralizovaný :
4
Už 12 rokov sme na HC Gabčíkovo bez pracovného úrazu, požiaru a mimoriadnej
udalosti ohrozenia životného prostredia.
Date
Title of presentation
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Hlavné parametre VE Gabčíkovo – Main data
Inštalovaný výkon :
720 MW
Počet TG :
8 ks
Typ TG :
Kaplan
Ročná výroba Ø :
2329 GWh
Roky uvedenia
1992 -1995
do prevádzky :
Max prietok :
Date
Title of presentation
5100 m3/s
4
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Hlavné parametre VE Gabčíkovo – Main data
Turbina :
Kaplan 4-K-15G
Počet lopát :
4 ks
Priemer OK :
9300 mm
Spád :
12,5 – 24,2 m
Prietoky :
413 – 650 m3/s
Menovité otáčky: 68,2 1/ min
Stredná účinnosť: 93,59 %
Priebežné otáčky : 150 1/ min
Výrobca :
ČKD Blansko
Generátor
Výkon :
90 MW,100MVA
Napätie :
15,75 kV
Cos φ :
0,9
Počet pólov :
88 ks
Priemer rotora :
13 000 mmm
Výrobca :
ŠKODA Plzeň
Date
Title of presentation
5
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Pokyny pre vstupujúce osoby
1. Ako osoba, ktorej bol umožnený vstup do Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo, Ste
povinný podrobiť sa bezpečnostným kontrolám a prehliadkam pred vstupom a pri
výstupe z areálu, vrátane batožín a dopravných prostriedkov, kontrolou na požitie
alkoholických nápojov, drog a pod., ak budete o to požiadaný!
2. Do priestorov Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo môžete ako návšteva vstupovať
a pohybovať sa v nich len v sprievode navštívenej alebo sprevádzajúcej osoby
a nesmiete sa od nej svojvoľne vzďaľovať. Môžete používať len vyhradené
komunikácie a priestory a ísť len na pracovisko, ktoré podľa nahlásenia chcete
navštíviť.
3. Do priestorov Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo je zakázané prinášať: Zbrane a
výbušniny, alkoholické nápoje, bližšie neurčené substancie zaradené do
kategórie drogy, vodiť zvieratá
4. Vo všetkých priestoroch Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo platí PRÍSNY ZÁKAZ
POŽÍVANIA ALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV A POHYBOVAŤ SA POD ICH
VPLYVOM. V prípade porušenia tohto nariadenia budete, ako osoba
vykázaná z priestorov Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo.
5. Vo všetkých priestoroch Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo platí PRÍSNY
ZÁKAZ FAJČENIA okrem miest na to vyhradených. V prípade porušenia
tohto nariadenia budete, ako soba vykázaná z priestorov Vodnej elektrárne
HC Gabčíkovo.
Date
Title of presentation
6
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Pokyny pre vstupujúce osoby
6. Ako návštevník Ste povinný(á) správať sa tak, aby Ste svojim správaním nepoškodil
svoje zdravie a zdravie iných.
7. V určených priestoroch Ste povinný(á) používať predpísané osobné ochranné pomôcky a
prostriedky podľa požiadaviek sprevádzajúceho zamestnanca.
8. Ste povinný(á) rešpektovať všetky výstražné a zdravotné značky, symboly a príkazy.
9. Ako návštevník Ste povinný správať sa tak aby Ste nespôsobili škodu na majetku
Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo. Nesmiete manipulovať s elektrickými zariadeniami, so
strojmi, zariadeniami, materiálom a výrobkami. Nesmiete poškodzovať zariadenia
určené na ohlasovanie, detekciu a likvidáciu požiaru a znemožňovať prístup k nim.
10. V prípade vzniku úrazu v priestoroch Vodnej elektrárne HC Gabčíkovo, ihneď ho
nahláste sprevádzajúcemu zamestnancovi, a spolu to ohláste na útvare BTS a OPP.
11. V prípade evakuácie pri mimoriadnej udalosti sa riaďte pokynmi sprevádzajúceho a
osôb zabezpečujúcich evakuáciu.
12. Fotografovanie, záznamové audio a video zariadenia je možné používať len na základe
povolenia.
Svojím podpisom na „OBOZNAMOVACOM LISTE - POVOLENIA VSTUPU“
potvrdzujem, že som pokynom pre vstupujúce osoby porozumel a budem ich
dodržiavať.
Date
Title of presentation
7
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 130, vstupná chodba do VE Gabčíkovo
Prevádzková budova
VE HC Ga
Hlavný vchod do
Vodnej elektrárne Gabčíkovo
z parkoviska
H
Legenda
H
H
Administratívna
budova VE HC Ga
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 130, prevádzková budova
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
9
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 124, prevádzková budova
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
H
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
10
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 124, strojovňa
Strojovňa IV. blok – kóta 124
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
H
H
H
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
11
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 116,75, strojovňa
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
H
H
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
- Chrániče sluchu
Date
Title of presentation
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 120, strojovňa a výtoky
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
13
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, cez schody z kóty 120 na 130, Prevádzková budova
Povinná
výbava pre
návštevníkov:
H
H
H
H
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
H
BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo
Exkurzna TRASA, kóta 130 vstupná chodba VE Gabčíkovo
Prevádzková
budova VE Ga
Hlavný vchod do
Vodnej elektrárne Gabčíkovo
z parkoviska
H
H
Administratívna
budova VE Ga
Legenda
H
- Hasiaci prístroj
- Lekárnička
- Smer exkurzie
Date
Title of presentation
Download

BEZPEČNOSŤ – inštruktáž pre exkurzie HC Gabčíkovo