Zápisnica
zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej
hygieny
organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti , napísaná dňa 01.03.2012
Termín a miesto zasadnutia: 01.03.2012, SLS Cukrová 5, Bratislava
Volebné obdobie: 2012 -2016
Prítomní: MUDr. Iveta Mikšíková, MUDr. Eva Takácsová, MUDr. Lucia Horňanská, PhD.,
JUDr. Mária Mistríková
Volebná komisia:
1. MUDr. Iveta Mikšíková
2. MUDr. Eva Takácsová
3. MUDr. Lucia Horňanská, PhD.
Pozorovateľ za SLS: JUDr. Mária Mistríková
Spôsob volieb: jednokolové korešpondenčné
Volebná komisia zistila, že bolo doručených 61 hlasovacích lístkov.
Z toho celkovo:
Platných hlasovacích lístkov do výboru: 61, do dozornej rady: 52
Neplatných hlasovacích lístkov v časti do výboru: 0
Neplatných hlasovacích lístkov v časti do dozornej rady: 9
Neprevzatých hlasovacích lístkov: 5
Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do výboru
Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny (ďalej len skratka SSNM a
RH) získali nasledovný počet hlasov :
Meno a priezvisko, titul:
1. MUDr. Pavol Povinec, PhD.
2. MUDr. Andrej Vondrák
3. MUDr. Eva Takácsová
4. MUDr. Marína Arpášová
5. MUDr. Lucia Kaliská
6. MUDr. Iveta Mikšíková
7. MUDr. Vladimír Vondrák
8. MUDr. Zuzana Tomišková
9. MUDr. Danica Ninčáková
10. Ing. Ľudmila Auxtová
11. RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
12. PharmDr. Zlatica Cesnaková
13. Bc. Jana Žabková
14. Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
15. Doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.
Počet hlasov:
45
43
39
30
29
28
27
26
25
24
23
20
19
17
16
16. Ing. Soňa Skrášková
17. MUDr. Jaroslav Weissensteiner
18. Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
19. RNDr. Lucia Jakubíková
20. MUDr. Jarmila Čuperková
21. MUDr. Jaroslav Veselý
22. MUDr. Monika Zacharovská
23. Mária Kerkešová
24. MUDr. Jozef Leško
25. Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.
26. MUDr. Viera Tóthová
27. Prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
28. Mgr. Roman Devera
29. Ing. Marko Fulop, CSc.
30. Doc. MUDr. Juraj Kaušitz, CSc.
31. Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
32. Bc. Boris Lindtner
33. MUDr. Vladimír Pročka
34. MUDr. Jana Tomeková
35. MUDr. Róbert Brnka
36. RNDr. Zuzana Frischová, CSc.
37. RNDr. Iveta Chalachanová
38. MUDr. Marcela Jurková
39. Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, CSc.
40. MUDr. Igor Marin
41. MUDr. Viktória Cápová
42. Ing. Alžbeta Furuová
43. Magda Gubricová
44. MUDr. Lucia Horňanská, PhD.
45. Ing. Ľuboslava Krajmerová
46. Mgr. Miroslava Messingerová
47. MUDr. Dana Spišiaková
48. MUDr. Ján Straka
49. PharmDr. Dominik Tomek, PhD., MPH
50. MUDr. Marika Verebová
51. MUDr. Oľga Zrubcová
52. Ing. Ivan Benkovský, CSc.
53. RNDr. Helena Cabáneková
54. MUDr. Boris Duchaj
55. Jana Golhová
56. MUDr. Marián Hornyak
57. MUDr. Lujza Kuncová
58. Doc. MUDr. Daniel Liška, CSc.
59. Ing. Blanka Marinová
60. Mgr. Peter Nemček
61. MUDr. Viera Nižňanská
62. MUDr. Andrea Obušeková
63. Doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
64. MUDr. Peter Polačko
65. MUDr. Iveta Polčová
16
16
15
15
14
13
13
11
11
10
9
7
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
66. Mgr. Darina Prieložná
67. Ing. Jaroslav Saling
68. MUDr. Magdaléna Stránovská
69. Ing. Dušan Šalát
70. Ing. Peter Valko
Od 51. do 70. miesta dostali kandidáti po jednom hlase.
Do výboru SSNM a RH boli zvolení nasledovní:
1. MUDr. Pavol Povinec, PhD.
2. MUDr. Andrej Vondrák
3. MUDr. Eva Takácsová
4. MUDr. Marína Arpášová
5. MUDr. Lucia Kaliská
6. MUDr. Zuzana Tomišková
7. MUDr. Vladimír Vondrák
8. MUDr. Danica Ninčáková
9. Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
10. Ing. Ľudmila Auxtová
11. RNDr. Soňa Kováčová, CSc.
12. Bc. Jana Žabková
13. Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
Poznámka: MUDr. Iveta Mikšíková sa vzdala členstva vo výbore.
Za náhradných členov do výboru boli zvolení nasledovní:
1. MUDr. Jarmila Čuperková
2. MUDr. Monika Zacharovská
3. MUDr. Jaroslav Veselý
4. Doc. RNDr. Denisa Nikodémová, CSc.
5. PharmDr. Zlatica Cesnaková
6. Mária Kerkešová
Sčítaním platných hlasovacích lístkov bolo zistené, že jednotliví kandidáti do dozornej
rady SSNM a RH získali nasledovný počet hlasov:
Meno a priezvisko, titul:
1. MUDr. Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.
2. MUDr. Jaroslav Weissensteiner
3. Ing. Marko Fulop, CSc.
4. MUDr. Iveta Mikšíková
5. MUDr. Andrej Vondrák
6. MUDr. Monika Zacharovská
7. MUDr. Lucia Horňanská, PhD.
8. Doc. MUDr. Izabela Makaiová, CSc.
9. Prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
10. Bc. Boris Lindtner
11. MUDr. Vladimír Pročka
Počet hlasov:
13
12
7
7
7
7
6
6
6
5
5
12. MUDr. Vladimír Vondrák
13. MUDr. Marína Arpášová
14. Doc. MUDr. Anton Lacko, CSc.
15. MUDr. Jozef Leško
16. Ing. Ľudmila Auxtová
17. Doc. MUDr. Soňa Balogová, PhD.
18. Mgr. Roman Devera
19. MUDr. Pavol Povinec, PhD.
20. Ing. Soňa Skrášková
21. MUDr. Zuzana Tomišková
22. MUDr. Jaroslav Veselý
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
Do dozornej rady SSNM a RH boli zvolení nasledovní:
1. Doc. MUDr. Ján Lepej, CSc.
2. MUDr. Jaroslav Weissensteiner
3. MUDr. MUDr. Iveta Mikšíková
Poznámka: z kandidátov s rovnakým počtom hlasov 7 náhodným výberom za prítomnosti
JUDr. Márie Mistríkovej bola vylosovaná MUDr. Iveta Mikšíková.
Za náhradných členov do dozornej rady boli zvolení nasledovní:
1. MUDr. Monika Zacharovská
2. Prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
Poznámka: z kandidátov s rovnakým počtom hlasov 6 náhodným výberom za prítomnosti
JUDr. Márie Mistríkovej bol vylosovaný prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc.
Volebná komisia poveruje MUDr. Ivetu Mikšíkovú – predsedu volebnej komisie, zvolať
ustanovujúcu schôdzu novozvoleného Výboru a Dozornej rady SSNM a RH SLS, a to
najneskôr do 31.03.2012.
V Bratislave dňa 01.03.2012
Podpisy členov volebnej komisie :
MUDr. Iveta Mikšíková
MUDr. Eva Takácsová
MUDr. Lucia Horňanská, PhD.
Podpis pozorovateľa :
JUDr. Mária Mistríková
Download

Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej