ZOZNAM ČASOPISOV A NOVÍN
DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2013
DO ŠVK V PREŠOVE
Prešov 2013
OBSAH
Ú V O D.................................................................................................. 6
I. NÁZVOVÝ REGISTER ................................................................... 7
II. SYSTEMATICKÝ REGISTER.................................................... 47
001 VEDA, VEDOMOSTI-všeobecne ............................................... 47
002 DOKUMENTÁCIA. KNIHY. PÍSOMNOSTI ...... 47
003 PÍSMO. PÍSANIE ................................................... 47
004 POČÍTAČOVÉ VEDY A TECHNOLÓGIE .......... 48
006 ŠTANDARDIZÁCIA. NORMALIZÁCIA............. 49
007 TEÓRIA KOMUNIKÁCIE..................................... 49
01 BIBLIOGRAFIA. ZOZNAMY KNÍH...................... 51
02 KNIHOVNÍCTVO .................................................... 51
061 ORGANIZÁCIE. INÉ TYPY SPOLUPRÁCE....... 51
069 MÚZEÁ. STÁLE VÝSTAVY ................................ 52
07 NOVINY. TLAČ....................................................... 52
1 FILOZOFIA. FILOZOFICKÉ HĽADISKÁ ............... 56
159 PSYCHOLÓGIA..................................................... 57
17 ETIKA ....................................................................... 57
2 NÁBOŽENSTVO ....................................................... 57
3 SPOLOČENSKÉ VEDY............................................. 60
311 ŠTATISTIKA AKO VEDA .................................... 60
316 SOCIOLÓGIA ........................................................ 60
32 POLITIKA všeobecne.............................................. 61
323 VNÚTORNÁ POLITIKA ....................................... 63
327 ZAHRANIČNÁ POLITIKA. MEDZINÁRODNÉ
VZŤAHY ................................................................ 63
329 POLITICKÉ STRANY. HNUTIA .......................... 63
33 EKONOMIKA. EKONOMICKÉ VEDY ................. 64
331 PRÁCA. ZAMESTNANOSŤ ................................. 66
332 REGIONÁLNE HOSPODÁRSTVO ..................... 66
334 FORMY ORGANIZÁCIE V EKONOMIKE ......... 67
338 EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE. VÝROBA.
SLUŽBY ................................................................. 68
3
339 OBCHOD.................................................................68
34 PRÁVO. PRÁVNA VEDA........................................69
347 OBČIANSKE PRÁVO ...........................................70
35 VEREJNÁ SPRÁVA .................................................70
36 SOCIÁLNA PRÁCA. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
.................................................................................72
37 VÝCHOVA. VZDELÁVANIE .................................73
378 VYSOKÉ ŠKOLY ..................................................75
379 VOĽNÝ ČAS ...........................................................76
39 ETNOLÓGIA. ETNOGRAFIA .................................78
5 PRÍRODNÉ VEDY......................................................79
504 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .......................................80
51 MATEMATIKA ........................................................80
52 ASTRONÓMIA. ASTROFYZIKA. GEODÉZIA.
KATOGRAFIA .......................................................80
53 FYZIKA .....................................................................81
54 CHÉMIA ....................................................................81
55 GEOLÓGIA ...............................................................81
56 PALEONTOLÓGIA ..................................................82
57 BIOLÓGIA ................................................................82
58 BOTANIKA...............................................................83
59 ZOOLÓGIA ...............................................................83
61 LEKÁRSKE VEDY. MEDICÍNA.............................83
614 VEREJNÉ ZDRAVIE. PREVENCIA .....................87
615 FARMAKOLÓGIA. TOXIKOLÓGIA ...................88
62 TECHNIKA. INŽINIERSTVO ................................89
621 STROJÁRSTVO. ELEKTROTECHNIKA.
BANÍCTVO. STAVITEĽSTVO. MECHANICKÁ
TECHNOLÓGIA.....................................................90
628 ZDRAVOTNÉ INŽINIERSTVO ...........................91
629 TECHNIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV .91
63 POĽNOHOSPODÁRSTVO. LESNÍCTVO.
ZÁHRADNÍCTVO..................................................92
4
636 CHOV ZVIERAT ................................................... 93
64 DOMÁCE HOSPODÁRSTVO................................. 94
65 ORGANIZÁCIA A RIADENIE PRIEMYSLU.
OBCHODU. DOPRAVY A SPOJOV................... 96
658 RIADENIE PODNIKOVEJ ČINNOSTI ................ 97
659 PUBLICITA, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU ......... 98
66 CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE................................ 99
67 - 68 RÔZNE ODVETVIA PRIEMYSLU ................. 99
69 STAVEBNÍCTVO .................................................. 100
7 UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT ......... 101
72 ARCHITEKTÚRA.................................................. 102
74 KRESLENIE. DIZAJN. UŽITÉ UMENIE ............. 103
75 – 76 MALIARSTVO. GRAFIKA........................... 104
77 FOTOGRAFIA. FOTOGRAFICKÉ PRÍSTROJE.
MATERIÁLY ....................................................... 104
778 ŠPECIÁLNE TECHNIKY FOTOGRAFIE .......... 104
79 REKREÁCIA. ZÁBAVA. HRY. ŠPORT .............. 104
80 FILOLÓGIA - všeobecne........................................ 106
81 LINGVISTIKA ....................................................... 106
82 LITERÁRNA VEDA .............................................. 107
82-97 NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA ...................... 108
902 ARCHEOLÓGIA .................................................. 109
908 REGIONÁLNA GEOGRAFIA............................. 109
91 GEOGRAFIA.......................................................... 111
929 – 94 GENEALÓGIA, DEJINY, HISTÓRIA ........ 111
III. REGISTER PODĽA KRAJINY VYDANIA............................ 113
ČESKO......................................................................... 113
POĽSKO ...................................................................... 115
RUSKO ........................................................................ 115
UKRAJINA .................................................................. 115
VEĽKÁ BRITÁNIA .................................................... 115
IV. ZOZNAM PERIODÍK ZÍSKANÝCH NÁKUPOM.......116
5
ÚVOD
Štátna vedecká knižnica v Prešove vydáva Zoznam
časopisov
a novín dochádzajúcich v roku 2013 do
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zoznam má štyri
časti: názvový register usporiadaný podľa abecedy,
systematický register usporiadaný podľa odborov, register
podľa krajín vydania a v závere je zoznam časopisov, ktoré
sú do knižničného fondu doplňované formou nákupu.
Ostatné časopisy, ktoré nie sú uvedené v tejto časti zoznamu
sú doplňované formou povinného výtlačku, prípadne darom.
V registri podľa krajín neuvádzame slovenské noviny
a časopisy.
Veríme, že zoznam bude aktuálnou informačnou pomôckou
pre používateľov služieb knižnice.
6
I. NÁZVOVÝ REGISTER
ISSN
100+1 zahraniční zajímavost
1000 riešení : dane z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy,
odvody, náhrady, automobil, právo
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
0322-9629
1335-4159
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej
1338-2861
kultúre
Abidance of scientific evolution : journal for science
Absolut look : kozmetika, kaderníctvo, nechtový desing
Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy
Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Acta avionica : vedecký časopis
Acta electrotechnica et informatica
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of ecology and
environmental sciences Technical university in Zvolen
Acta Facultatis pharmaceuticae Universitatis Comenianae
Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre
fytotechniku a zootechniku
Acta geographica Universitatis Comenianae
Acta geologica Slovaca
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre
záhradníctvo, architektúru a ekológiu
Acta humanica
Acta hydrologica Slovaca
Acta chimica slovaca
Acta judaica Slovaca
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Acta medica Martiniana : journal for biomedical sciences,
clinical medicine and nursing
Acta mechanica Slovaca
Acta metallurgica slovaca : časopis Hutníckej fakulty TU
Košice
Acta metallurgica slovaca conference
7
1214-1097
1335-874X
1338-4996
1338-2136
1335-5864
1336-8818
1335-9479
1335-8243
1335-0285
1336-300X
0301-2298
1335-258X
0231-715X
1338-0044
1335-2563
1336-5126
1335-6291
1337-978X
0862-9544
1335-8421
1335-2393
1335-1532
1338-1660
Acta meteorologica Universitatis Comenianae
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a
tropického zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Acta oeconomica Cassoviensia
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre
ekonomiku a informatiku
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný
časopis
Acta patristica
Acta Physica Slovaca : fyzikálny časopis
Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre
regionálne a environmentálne vedy
Acta technologica agriculturae : vedecký časopis pre
mechanizáciu poľnohospodárstva
Acta technologica Dubnicae
Acta virologica : international journal for molecular, cellular
and clinical virology
Activitas nervosa superior rediviva : international journal for
integrated neuroscience
Actuelle : odborné periodikum pre oblasť profesionálnych
beauty služieb
Acupunctura Bohemo Slovaca : odborný časopis členov
České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Spoločnosti
akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe
Adsum : časopis bratislavských seminaristov
Aero-journal : international scientific journal of air transport
industry
Agrárne právo EÚ : vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu
agrárneho práva EÚ
Agriculture : journal for agricultural sciences
Agrobioenergia : časopis Združenia pre poľnohospodársku
biomasu
Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie
agrochemikálií v poľnohospodárstve
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve
a ekonomik
8
0231-8881
1337-7515
1337-6020
1335-2571
1338-6581
1338-3299
0323-0465
1336-5452
1335-2555
1338-3965
0001-723X
1337-933X
1337-8058
1335-5627
1336-6505
1335-3292
1335-7158
1338-8215
1338-6891
0551-3677
1336-9660
1335-2415
1337-7612
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála
M.R. Štefánika
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov
systému EAN-UCC na Slovensku
Al-Islám : bulletin o isláme a muslimoch
Alarm magazín : bodyguarding, security technology &
management, fire fighting & rescue
Alergia, Astma a my
Alkoholizmus a drogové závislosti
Alma Mater : főiskolás és egyetemista lap
AmeriCan letters
L’amitie : mensuel en francais
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Anestéziológia a intenzívna medicína : časopis Slovenskej
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
Aplimat : journal of applied mathematics
Apoštol božieho milosrdenstva
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Arch : o architektúre a inej kultúre
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických
a příbuzných vědeckých ústavů v ČR
Architectural record
Architectural review : a magazine of architecture and
decoration
Architekt : nezávislý měsíčník architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging
the difference
Ars notaria : časopis pre notárov
Arteria : časopis pre súčasné umenie a estetiku
Artos : časopis Obščestva sv. Joana Krestiteľa
Asian and African Studies
Astronomický informátor
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba
9
1338-3159
1804-5421
1335-7336
1338-8738
1335-504X
1337-6667
0862-0350
1339-102X
1338-7057
1335-2695
1211-6378
1339-0155
1339-018X
1337-6365
1335-2318
1335-213X
1335-3268
0323-1267
0003-858X
0003-861X
0862-7010
1335-2679
0044-8680
0044-9008
1337-9291
1335-2229
1337-8686
1336-6564
1335-1257
1335-2237
1335-2253
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a
Bohunice
Atramentový bojovník : mesačník pre mladých bojovníkov
proti všednosti
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autoburza : motoristický inzertný časopis
Automasters : prvý odborno-populárny časopis pre
autoservisy a ich zákazníkov, autoškoly a školstvo v
autopriemysle
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a
inštruktorov autoškôl
Autožurnál : noviny pre motoristov i nemotorizovaných
Avízo : celoslovenský inzertný denník
Báječná žena : časopis na každý deň
Bar magazine : thinking about the drinking
Bardejovský Korzár : týždenník
Basys news : noviny pre priaznivcov spoločnosti BaSys
Beauty & woman : časopis o kráse ženy
Bedeker zdravia : sprievodca problematikou zdravia
a prevencie
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen
Deutschlehrerverbandes
Bellária : prvý celoslovenský kultúrny časopis pre ľudí s
mentálnym a psychickým postihnutím, pre rozvinutie ich
umeleckého citu, fantázie i humoru
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti
práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Biatec : odborný bankový časopis
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Biblické úlohy
Biker : freeride magazine
Blahovistnik : mesačník priateľov baziliánov na Slovensku
Bobik : pre zvedavé drobce
Bojovník : dvojtýždenník antifašistov
10
1337-8287
1338-8703
1336-5258
1338-0362
1336-2038
1338-3434
1336-7900
1336-5614
1337-5989
1338-841X
1336-3492
1337-2734
1335-2636
0322-8347
1338-6417
1335-0900
1335-7263
1335-1265
1337-981X
1336-0302
0323-2018
BOST Technológie : časopis firmy BOST SK
BOZP : poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pre
podnikateľov, zamestnávateľov a odborných pracovníkov
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Bratislavčanka : mesačník o zdraví, kráse, kultúre, zábave
Bratislavské lekárske listy : časopis Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Bravúr : a slovákiai magyar lányok és fiúk lapja
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Building research journal
Bulletin Slovenskej advokácie
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
Bummi : malý raj pre deti
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in
lingua italiana
Burza nehnuteľností : špecializovaný inzertný časopis
Business Leaders Forum newsletter : dvojmesačník o
zodpovednom podnikaní a nových príležitostiach
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantskoslovanských vztahů
Cactaceae etc. : časopis pestovateľov sukulentných rastlín
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE
Édition SAUF
Cardiology letters
Carissimi : esély fogyatékos és egészségkárosodott
embereknek
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis
špecializovaný na ceny v stavebníctve pre: staviteľov,
investorov, obstarávateľov, projektantov, architektov,
zhotoviteľov, stavebných cenárov a dodávateľov materiálu
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite
života
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a
cestovnom ruchu
Cinema : filmový měsíčník
11
1337-9429
1335-1524
1335-9037
0006-9248
1338-3914
1336-1457
1335-8863
1335-1079
1335-7905
1337-7043
1210-2016
1338-3353
1336-9458
0007-7712
1335-8952
1337-9283
1338-3655
1338-2438
1337-8538
1338-1423
1335-1451
1210-132X
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve
evanjelickej a. v.
Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
Colné aktuality : časopis Colnej správy SR
Communication today
Computer : počítačový čtrnáctideník
Computing and informatics : computers and artificial
intelligence
Connection : official magazine of the American Chamber of
Commerce in Slovakia
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté
Pleso
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal
of geophysics, geodesy, meteorology and climatology
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Creative and knowledge society : international scientific
journal
Cserkész : Foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
0139-9217
1335-4094
1335-2652
1336-328X
1338-130X
1210-8790
1335-9150
1339-0872
1335-1842
1335-2806
1212-4281
1338-4465
1336-0434
1214-472X
1214-4738
Čas na lásku
1803-3768
Časopis Q : časopis pre profesionálnych kaderníkov a ich
zákazníkov
Československá fotografie
Československá psychologie : časopis pro psychologickou
teorii a praxi
Český časopis historický
Čipka : občasník zo sveta paličkovanej čipky
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez
návykových látok a rizikového správania
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
1337-1541
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
12
1804-5200
0009-062X
0862-6111
1336-4294
1336-4243
1336-7986
1335-9630
1336-426X
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva
Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
De sign um : časopis o dizajne
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej
ochrany
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech &
Slovak Edition
Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre
dermatovenerológiu a príbuzné odbory
Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,
estetickej dermatológie a kozmetiky
Derma revue : populárno-vedecký štvrťročník
Dermato magazín
Dermatológia pre prax
Detail Baťa
Detský lekár
Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej
spoločnosti
Diabetik : časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro
zdravotnické pracovníky
Diakonia.sk : časopis Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku
Diaživot
Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie
Dieťa nielen pre rodičov : rodinný sprievodca svetom
tehotenstva, materstva, rodičovstva a detstva
Diéta : po prečítaní o dve kilá menej!
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in
Ružomberok
Dizajn a technológie : moderné bývanie, životný štýl
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Dobrá škola : inšpirácia pre školy, ktoré chcú byť lepšie ;
občasník
13
1335-7034
1335-0897
1338-2918
1335-2822
1335-034X
0418-5129
1337-0863
1801-7096
1335-7360
1335-7913
1338-2985
1338-094X
1337-1746
1335-0838
1335-8383
1336-0426
1801-1349
1338-3485
1338-2845
1335-0919
1337-6462
1335-9959
1212-1371
1335-9185
1338-1768
0130-321X
1338-0338
Dobré jedlo
Dobrý prameň
Doka Xpress : časopis o debnení
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a
moderné bývanie
Doma v záhrade
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu,
dobrodincov a priateľov Dona Bosca
Dortománie : svět pečení & zdobení
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie
DPH : dvojtýždenník aktualít pre platiteľov DPH
DPH v praxi
Dravce a sovy : časopis Ochrany dravcov na Slovensku
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti
duševného vlastníctva
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
1336-1066
1336-2321
EE : odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku
1335-2547
Efeta - otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu
ľudí s postihnutím
eFocus : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a
informačných technológiách
Echo z Afriky a iných kontinentov : misijný časopis pre
misijných dobrodincov a všetkých zainteresovaných misijnou
tematikou
Echopolis : švrťročník nadácie Ekopolis
Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave
1335-1397
14
1335-6615
1337-4028
1338-4201
1338-9297
1210-2210
1336-5355
1338-7006
1336-6874
1338-3701
0139-861X
1335-2881
1338-1520
1336-1805
1337-334X
1335-342X
1337-4990
0139-8660
0323-262X
Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
v Žiline
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu
a hospodársku politiku
Ekonomika a informatika
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú
teóriu a prax
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a
odborný časopis
Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum
k otázkam agrárnej ekonomiky a politiky
Elektrorevue : informačný spravodaj
Elisse : magazín pre ženy
Elita : direct-mailový časopis
Emma : dôverný rozhovor o kráse, móde, kariére, vzťahoch,
sexe a rodine
Emma špeciál : svadba
Endocrine regulations
Enduro aktuál : mesačník pre priaznivcov motocyklového
športu
Energo : mesačník o energetike
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
Entire
Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného
prostredia
Epicure
Epocha : svět na Vaší dlani
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
ERIN : periodic of Slovak university of technology in
Bratislava
Eruditio-Educatio : A Selye János Egyetem Tanárképző
Karának tudományos folyóirata
Esemestník : spravodajca Slovenskej mineralogickej
spoločnosti
15
1337-0839
0013-3035
1336-3514
1336-3301
1336-4103
1335-7069
1337-9313
1335-6186
1336-8559
1338-4686
1337-6616
1335-7107
1339-0953
1210-0668
1336-331X
1338-8975
1338-1946
1338-7731
1335-1877
1336-9539
1214-9519
1801-089X
1337-9089
1336-8893
1338-6425
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Estote Benedicti : občasník priaznivcov a podporovateľov
benediktínskeho mníšstva na Slovensku
Ethics & bioethics
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr
etnických spoločenstiev
Etnologické rozpravy
Euro-atlantic quarterly
Eurokompas : IC Štrukturálne fondy pre Slovensko
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v
Európskej únii
Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva
a architektúry
Eurotelevízia
Eva : hriešne dobrá
Eva girl! : byť in je najviac
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v.
cirkevného zboru v Bratislave
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov
augsburgského vyznania na Slovensku
Evanjelický východ : časopis evanjelikov Východného
dištriktu Ev. cirkvi a.v. na Slovensku
Exekútor : spravodaj Slovenskej komory exekútorov
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports
sciences
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Extra plus
Fakta a svědectví : magazín o historii
Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis
Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku
Farminews : časopis pre lekárnikov a farmaceutické
laborantky
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele
La Femme
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť
a hrať
16
0014-1291
1338-5615
1336-569X
1335-5074
1336-8761
1336-8796
1335-1249
0139-7451
0139-8717
1338-5356
1338-7936
0139-8768
1335-1656
1338-3949
1337-7310
1338-3477
1335-4868
1336-0256
1803-6228
0014-8172
1336-7021
1336-3328
1211-538X
1337-0278
1335-020X
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Filosofický časopis
Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV
Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie
podnikových finančníkov
Finančný manažment
Finančný spravodajca : problematika
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Fleet firemné automobily : špecializovaný štvrťročník pre
správu a riadenie automobilových parkov v Slovenskej
republike
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Folia faunistica Slovaca
Folia medica Cassoviensia
Folia oecologica
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae : vedecký
recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti
Folia veterinaria : the scientific journal of the University of
veterinary medicine in Košice
Folklór : magazín pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry a
umenia
Forbes
Ford Inside : časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky
Ford
Forever : Czech Republic/Slovak Republic
ForMEN : časopis len pre mužov
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Fórum : társadalomtudományi szemle
Fórum architektúry : dvojmesačník Spolku architektov
Slovenska
Fórum archivárov
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Fórum pre komunikačné technológie
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Forum statisticum Slovacum
Foto & video : advanced
17
1335-8286
0015-1831
0046-385X
1335-5813
1338-7065
1335-0498
1336-1252
1337-6036
1801-464X
1337-9216
1335-7522
1337-7817
1336-5266
1338-4589
0015-5748
1338-4805
1338-2527
1339-066X
1337-8880
1338-628X
1338-208X
1335-4361
1336-0264
1335-6658
1336-7773
1802-5854
1336-7420
1211-5312
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu
a kritiku
Františkánska rodina : časopis pre tých, ktorí chcú nasledovať
Krista v šľapajach sv. Františka z Assisi
Friendship : for learners of English
Futbal magazín : obrázkový mesačník
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike
fyzikálnych faktorov prostredia
Fyzikálne listy
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
Gastro : revue gastronómie a cestovného ruchu
Gastroenterológia pre prax
Gemologický spravodajca : časopis gemológov pri FPV UKF
v Nitre
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Genealogicko-heraldický hlas
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
General physiology and biophysics : an international journal
Geo : objavovať a chápať svet ; cestovateľský magazín
Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký
časopis
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Geografické rozhledy
Geografický časopis : časopis geografického ústavu
Slovenskej akadémie vied
Geographia Cassoviensis
Geologica Carpathica : international geological journal
Geologické práce : správy
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Geriatria : odborný časopis českých a slovenských geriatrov
Gold man
Golf : revue o golfe a životnom štýle
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Grafológ
Grand magazine
Grand residence : your luxurious living
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
Gynekológia pre prax
18
1336-4316
1338-3213
1335-2709
1335-4914
1338-3922
1337-7795
1336-524X
1210-1990
1336-1473
1337-6136
1213-0028
1335-0137
0231-5882
1336-8001
0016-7096
1335-9258
1210-3004
0016-7193
1337-6748
1335-0552
0433-4795
1337-6799
1335-1850
1335-955X
1336-7390
1335-6410
1335-8790
1337-0758
1337-0766
1338-127X
1336-3425
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hello kids! english for absolute beginners
História : revue o dejinách spoločnosti
Historia ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a
náboženstiev v Strednej Európe
Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti
Historický časopis
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci
histotie
Hemofilický spravodajca
Hľadanie : poďme zmeniť náš svet
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Hlas Váhu : časopis zamestnancov Povodia Váhu
Hlas viery
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Hlasy z domova a misií
Holíčan : mesačník mesta Holíč
Homo Felix : odborný časopis o animovanom filme
HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov,
reštaurácií a cateringu
Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v
srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave
Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe
Horolezec : odborný, metodický a informačný časopis
Slovenského horolezeckého spolku JAMES
Horoskopy
Horoskopy & lifestyle tretieho tisícročia
Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike
Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov
hotelov, penziónov a reštaurácií
Hrvatska rosa
Hu-Fa úsmevy : informačný časopis pre stomatologickú prax
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov
prírody
Hudobný život : klasická hudba, jazz, world music
19
1337-6421
1335-1281
1210-8081
1335-2717
1338-4708
1335-8316
1338-4341
1335-6550
0018-2575
1210-6097
1338-6646
1336-4731
1336-3123
1335-2687
1337-4842
1338-8711
1338-2268
1336-4332
1338-7081
1335-3896
1338-0737
1338-2068
1335-4701
1337-0545
1336-1856
1335-2407
1335-4140
Human resources management and ergonomics
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej
republiky
Humenský Korzár
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku,
pneumatiku a automatizovanú techniku
Chatař a chalupář : časopis pro kutily, chataře a chalupáře
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Chemical papers
Chemosvit : noviny zamestnancov skupiny Chemosvit a
Finchem
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické
vzdelávanie, výskum a priemysel
Chov oviec a kôz : aktuálne informácie pre chovateľov
a priaznivcov chovu
Chovateľ : odborný časopis pre chovateľov
Chovateľské noviny
Chvíľka pre teba
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
IN STORE Slovakia
Info CF : časopis pre rodičov detí chorých na cystickú
fibrózu, pacientov s cystickou fibrózou a všetkých, ktorých
zaujíma problematika cystickej fibrózy
InfoMedLib : bulletin Slovenskej lekárskej knižnice
Informácie : architektúra, interiér, design
Informácie Slovenskej komory architektov
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike
Informačný bulletin Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Information sciences and technologies : bulletin of the
Association for Computing Machinery Slovakia
Information technology applications
20
1337-0871
1336-2208
1335-7603
1335-2725
1335-5171
1211-5754
1338-1504
0366-6352
1336-7242
1336-4715
0862-5573
1338-7987
1803-2192
1338-3337
1336-6955
1336-2348
1335-8340
1335-5759
1335-2059
1337-9518
1335-8197
1336-4189
1337-2726
1338-1237
1338-6468
Informátor JPK
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od
3 do 8 let v MŠ a ŠD
InfoRusyn : informačnyj misjačnyk Rusyniv Sloven'ska
Infovet : veterinársky odborno-informačný časopis
InfoWare : magazín IT profesionálov
INspire : magazine with difference
Interdisciplinary toxicology
Interná medicína : postgraduálny časopis pre internistov
a praktických lekárov
Interní medicína pro praxi
Intervenční a akutní kardiologie
Inžinierske stavby : mesačník Slovenského zväzu stavebných
inžinierov a pracovníkov stavebníctva
Irodalmi szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
Javisko : štvrťročník amatérskeho divadla a prednesu
Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí
Jazykovedný časopis
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
Journal of adolescence : publ. for the Association for
Professionals in Services for Adolescents
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Journal of clinical oncology : official journal of the American
Society of Clinical Oncology
Journal of electrical engineering
Journal of food and nutrition research
Journal of hydrology and hydromechanics
Journal of interdisciplinary philology
Journal of management and business : research and practice
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kalligram : müvészet és gondolat
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku
21
1335-0188
1210-7506
1335-1907
1335-4787
1336-8249
1337-6853
1335-8359
1212-7299
1213-807X
1335-0846
1335-5088
1335-6739
0323-2883
1338-077X
0021-5597
1336-6335
0140-1971
1336-9180
1803-8506
1335-3632
1336-8672
0042-790X
1338-0591
1338-0494
1335-6461
1335-1826
1335-7298
1335-3713
Kam do mesta Prešov
Kamarát : mesačník pre tínedžerov
Kardiológia pre prax
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Kartografické listy : časopis Kartografickej spoločnosti
Slovenskej republiky
Katarínka extra : zákusky, torty, koláče
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : časopis pro
alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a
pediatry
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní
a praktické lékaře
Kedy kam : o dovolenkách a cestovaní
Kilometer : informačný spravodajca Združenia cestných
dopravcov
Kinderspitze : dvojmesačník pre tých, ktorí začínajú s
nemčinou
Kinečko
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme
Klinická farmakologie a farmacie
Klinická imunológia a alergológia
Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis
Kloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby
Knihovnička - recepty
Knihovnička - zahrada
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú
kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu
dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej
grafiky a literárnych pamiatok
Kódexpress : týždenník s aktuálnymi platnými zneniami
novelizovaných právnych predpisov
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Komunálna energetika : publikácia o energeticky efektívnych
riešeniach v komunálnej praxi
Komunálna technika
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
22
0435-1444
1336-3433
1336-0736
1336-5274
1335-3446
1335-6445
0139-8512
1802-0518
1214-231X
1338-1679
1335-9894
1337-8600
1338-239X
1335-1893
1212-7973
1335-0013
1336-7579
1338-5054
1338-9270
1338-9289
1210-1982
1335-7026
1335-2482
0323-0449
1335-5252
1337-9887
1337-9011
1337-2459
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Konkrétne ø divadle : mesačník o divadle na Slovensku
Kontexty kultúry a turizmu
Konzervatívne listy : mesačník Konzervatívneho inštitútu
M.R. Štefánika
Košická bezpečnostná revue : polročník VŠBM v Košiciach
Košický denník Korzár
Kováčovský občasník
Kovové materiály : časopis Slovenskej akadémie vied
Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis
Krajnianske noviny
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianské noviny-Noviny Juhozápadu
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície,
jaskyne
Kresťan : časopis pre pestovanie duchovného života
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
Krízový manažment : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich
sa krízovým manažmentom
Kroky : mesačník komunistov a sympatizujúcich
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú
kultúru a terminológiu
Kultúrne dejiny
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v
Ružomberku
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Kvalita Inovácia Prosperita
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Kysucké noviny
Lavex info : spravodaj - lanovky a vleky
Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi
Lekáreň : magazín pre zákazníkov lekární
Lekáreň a lieky : časopis o prevencii a liečbe, zdraví a
nemoci, o liečivách a doplnkoch stravy
Lekárnické listy : odborno-informačný časopis SLK
Lekárnik : odborno-informačný mesačník
23
1335-4205
1337-1800
1337-7760
1336-5886
1338-4880
1335-4566
0023-432X
0323-049X
1339-1097
1335-8375
1337-6497
0323-0643
1336-5142
1335-1710
1336-0019
1335-3470
0023-5202
1338-2209
1338-2411
1335-9231
1335-1745
1335-5554
1335-9282
1335-5651
1336-1953
1339-0104
1338-3043
1337-0065
1335-5821
1335-924X
Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave
Les nouvelles esthétiques
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov
lesa
Lesnícky časopis : odborný vedecký časopis s lesníckou a
poľovníckou tematikou
Lesník : časopis zamestnancov štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky Banská Bystrica
Let s Fénixom : štvrťročník Detskej organizácie Fénix
Libo torty : časopis o tradičných aj netradičných tortách
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Liečivé rastliny
Liek pre vaše zdravie
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Like : magazín PEVŠ
Limnologický spravodajca
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Liptov : regionálny týždenník pre Ružomberok, Liptovský
Mikuláš, Liptovský Hrádok
Liptovsko-spišská Jednota : noviny spotrebného družstva so
sídlom v Liptovskom Mikuláši
Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog
Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských
spisovateľov
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej
mládeže
Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku : odborný časopis
zameraný na trávne porasty, rozvoj vidieka, krminárstvo,
chov a zdravotný stav hospodárskzch zvierat
Luluďi : časopis pre rómske deti
Ľubovniansky Korzár
M Rosa : časopis pre duchovné a spoločenské otázky
Madam Eva
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
24
0457-4214
1338-2101
1337-9712
0323-1046
1337-9380
1337-6357
1338-5194
0024-2896
1335-9878
1337-5954
1338-3329
1338-4368
1337-2971
1335-1699
1336-0078
1210-1222
0862-5999
1210-0676
1211-0957
1336-7013
1337-589X
1335-986X
1338-1008
1336-958X
Magazín zdravia
Magická žena : horoskopy, ezoterika a skutočné príbehy
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej
spoločnosti
Magyar Sion : új folyam
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Mamina : časopis o životnom štýle modernej mamy
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Management: science and education : slovak scientific journal
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Manažment podnikania a vecí verejných-dialógy
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment
škôl, školských a predškolských zariadení
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
Manufacturing and industrial engineering
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na
Slovensku a Mariánskeho hnutia
Marketing science and inspirations
Materiálové inžinierstvo
Materské centrá : informačník Únie materských centier
Mathematica slovaca
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a
stredných škôl
Maxík do školy i na doma
Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej
starostlivosti
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a
bioetiku
Medikom : časopis Slovenskej lekárskej komory
Médium : časopis so skautským duchom
Medjugorje
Melanchton : spravodaj Združenia evanjelických duchovných
ECAV na Slovensku
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra
pre výskum etnicity a kultúry
Mesiac v škôlke
Mesto a dejiny
25
1338-6158
1338-6875
1338-5569
1337-2491
1335-9320
1336-7269
1337-9607
1338-9777
1335-1729
1337-0510
1338-4104
1336-9849
1337-9488
1338-6549
1338-1490
1338-7944
1335-0803
1338-3531
0139-9918
1336-7854
1336-5029
1336-8109
1335-0560
1338-340X
1335-4493
1338-4155
1337-9763
1338-4864
1339-1860
1339-0163
Meteorologický časopis
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Mezinárodní vztahy
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Microwell info : nové smery priemyselného merania
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Michalovský Korzár : týždenník
Mineralia Slovaca : časopis Slovenskej geologickej
spoločnosti a slovenských geologických organizácií
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti
Miriam : časopis pre ženu hľadajúcu Boha
Misionár : časopis duchovného slova a redemptoristov
Mladá fronta Dnes
Mladý vedec
Mladý záchranár
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku
a výskum mládeže
Móda revue : odborný časopis
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve : odborný
dvojmesačník o technike a technológiach
v poľnohospodárstve
Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední
management
Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém
základním vzdělávání
Modré správy : pravidelný tématický, diskusný a informačný
bulletin členov a sympatizantov SDKÚ
Modrý plameň : časopis pracovníkov Slovenského
plynárenského priemyslu
Môj dom : ekobývanie
Môj dom
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen
ako vyzeráme!
Moje zdravie
Monitor medicíny SLS
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny
Polakow w Republice slowackiej
Montanrevue : časopis o histórii baníctva a banskohistorickom dedičstve
26
1335-339X
1335-2768
0323-1844
1335-4876
1339-0031
0369-2086
1336-6572
1337-6632
1335-1176
1210-1168
1337-5873
1338-3930
1335-1109
1336-071X
1335-6178
0026-8720
1211-6858
1336-2607
1338-1555
1335-5902
1337-8899
1336-7099
1338-2551
1336-104X
1337-9682
Monument revue : časopis Pamiatkového úradu SR na
prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva
Mosty : rusko - slovenské noviny
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
Motomagazín : slovenský motocyklový mesačník
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu
movoznavstva
Muscle & Fitness : magazín pre superfitness a zdravý životný
štýl
Musicologica Slovaca
Múzeum : metodický, študijný a informačný bulletin pre
pracovníkov múzeí a galérií
Muzeum a současnost
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú
výchovu
Na pulze : časopis Prešovskej univerzity
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Nápadník pre malých i veľkých : originálne námety na
tvorivú hru
Napísané životom
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a
záujmovej tvorivosti
Narodny novinky : kulturno-spoločen‘skyj tyždennyk
Rusyniv SR
Národopisná revue
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej
Alžbety
Naša Orava : regionálny týždenník
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov
predškolských zariadení a 1. stupňa ZŠ
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Naša záhrada : mesačník pre záhradkárov
Naše najlepšie
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
27
1338-807X
1338-8118
1338-8029
1335-8022
0027-2833
1335-7867
1338-2594
0027-5263
0862-2035
1335-1605
1337-9208
1335-6143
1337-9771
1803-3776
1335-4515
0862-8351
1212-4788
1338-4147
1336-0051
1335-2733
1338-4163
1338-4120
1338-1512
1335-2466
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
Naše společnost : časopis Centra pro výzkum veřejného
mínění Sociologického ústavu AV ČR
Naše svedectvo : dvojmesačník Konfederácie politických
väzňov Slovenska
Natankuj auto
National geographic : Česká republika
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Nauka i žizň
Navarené napečené
Nay Style
Názvoslovné informácie
Nebyť sám : dvojmesačník o náhradnom rodičovstve
Neoplasma
NEPKO : informačný a odborný dvojmesačník o sluchovo
postihnutých deťoch a mládeži
Neuro magazín
Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný
lekársky časopis
Neurológia pre prax
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie :
metodicko-odborný štvrťročník
Nová dúha : časopis pre deti
Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave
Nové historické rozhľady : vedecký časopis Katedry histórie
UCM Trnava
Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
Nové mesto : časopis Hnutia Focoláre
Nové noviny Centrum : noviny o spoločnosti pre všetkých
Nové rodinné domy
Nove žyttja : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny
Chopok juh
Noviny pre grafický priemysel
28
1336-5568
1214-438X
1335-9606
1338-757X
1213-9394
1336-7609
0028-1263
1338-5550
1337-7906
1335-0528
1336-6025
0028-2685
1337-0952
1337-8767
1336-8621
1335-9592
1338-1733
1335-5511
1335-9169
1336-1651
1336-1732
1338-4813
1337-6535
1338-5453
1336-488X
1335-7239
Novohradské noviny
Nový auto magazín : časopis moderného motoristu
Nový čas
Nový čas - Nedeľa
Nový čas pre ženy : týždenník
Nový vpred žurnál : regionálny týždenník občanov okresov
Zvolen, Detva, Krupina
Nový život Turca : noviny, ktoré spájajú Turiec ; regionálny
týždenník pre okresy Martin a Turčianske Teplice
Nozokomiálne nákazy : odborný časopis
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige
Magazin der Slowakei
1210-0641
1336-7439
1335-4655
1336-7463
1336-3654
1336-006X
0139-6374
1336-3859
1339-0376
O chvíľu mamou : časopis (nielen) o pupočníkovej krvi
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Odborné listy : časopis o liekoch
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh
s odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie,
štátnu správu a občanov
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní
prostředí
Oecologia Montana : international journal of mountain
ecology
Off road 4x4 magazín
Ohník : pre chlapcov a dievčatá, korým to páli
OK! : najčítanejší časopis na svete
Oknoviny
ON luxury magazine : international luxury magazine for VIP
persons and members of Ferrari and Maserati Club Slovakia
Onko magazín
Onkológia
29
1335-650X
1335-2008
1336-8117
1336-1910
1335-4981
0139-9012
1338-595X
1335-7808
1210-4922
1210-3209
1337-7884
0139-8911
1337-8414
1337-8791
1337-9909
1337-6950
1336-8176
Önkormányzati szemle
Onkoživot
Organon F : filozofický časopis
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických
pracovníků v sociálních službách
Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax
prostriedkov masovej komunikácie
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov
v Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Pán učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný
časopis
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej
republiky
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Patent information news
PC revue : sprievodca svetom digitálneho veku
Pečovskonovoveský spravodajca
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj
ČPdS
Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný
lekársky časopis
Pediatria pre prax
Pekárstvo cukrárstvo : odborný časopis pekárenskej
a cukrárenskej výroby na Slovensku
30
1338-3493
1335-0668
1335-2296
1336-5606
1336-183X
1213-2330
0322-7049
1337-2181
1335-2490
1337-6896
1336-6297
1335-4353
1336-7161
1338-6255
1335-2784
1335-0307
1336-7307
2076-6076
1335-0226
1211-4669
1335-0404
0031-3815
1336-863X
1336-8168
1335-6305
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
PENové novinky
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Pes : spravodaj chovateľov a priateľov psov a magazínu
Kynologická revue
Pes a mačka : odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov
Pes plus : pozitívne o zvieratách
Pharma News : odborný časopis pre lekárnikov a laborantov
Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie
Playboy
Plážové noviny
Plus 7 dní : spoločenský týždenník
Plus jeden deň
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Podbrezovan : dvojtýždenník ŽP a.s. Podbrezová
Podniková revue
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej
asociácie hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej
asociácie hydrogeológov
Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva
Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ
Political science forum
Politická ekonomie
Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy
Politologický časopis
Poľnohospodársky rok : dvojtýždenník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Poľnohospodársky týždenník
Poľovníctvo a rybárstvo : odborno-populárny časopis pre
poľovníkov a rybárov
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Popradský Korzár : týždenník
Poradca
Poradca lekárnika
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Poštový vestník
31
1335-4523
1337-5911
1335-1508
1335-9290
1335-7778
1338-5631
1338-1601
1336-7277
1337-7914
1210-2040
1336-9776
1335-9614
1335-9746
1210-2423
1335-1052
1335-1044
1335-1370
1338-6859
0032-3233
1335-2741
1211-3247
1336-4723
1337-656X
0231-8768
0032-2423
1335-1583
1337-9399
0701-0192
Považský obzor : regionálny týždenník
Powder metallurgy progress : journal of science and
technology of particle materials
Power magazine : tuning & racing
Pozemné komunikácie a dráhy
Pozitívne myslenie : motivačný časopis o myslení, konaní a
hodnotách
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných
partnerstvách
Práca, mzdy a odmeňovanie : dvojmesačník s
bezkonkurenčným počtom aktualít a tipov z personálneho a
mzdového poradenstva
Práca, život, rodina : časopis Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a
Sociálnej poisťovne
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a
sociálních věcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Praktická elektronika - Amatérské radio
Praktická Slovenka
Praktické lekárnictvo
Pravda : nezávislý denník
Právna revue : štvrťročník právnych informácií a rád
Právny kuriér pre školy : aktuálne informácie k riadeniu škôl
a školských zariadení
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva
Právo a manažment v zdravotníctve
Právo národa : mesačník Slovenského hnutia obrody
Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných
informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce
Pre Slovensko
Prebuďte sa!
Prečo nie?! : life style magazín
Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle
a materské školy
Prepravný a tarifný vestník
Pressburger Zeitung
Prešovský denník Korzár
32
0231-861X
1335-8987
1338-225X
1336-7501
0231-617X
1337-8856
1335-7115
1337-060X
1804-7573
1337-9631
1338-3132
1335-4051
1338-5593
1337-0170
0032-6984
1338-2071
1336-6823
1337-7523
1338-2578
0032-7220
1335-9916
1336-5991
1335-7611
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva
Privatpress v Prešove
Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu
sociálno-patologických javov v rezorte školstva
Prieboj : noviny občanov Horného Ponitria
Priestor pre život
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo
postihnutých
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov
exkluzívnej služby Private banking
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Profil súčasného výtvarného umenia
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
Projekt : slovenská architektonická revue
Projekt - stavba
Projektill
Psychiatria pre prax
Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti
pri SAV
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Psychologie pro praxi
1336-4030
1336-3689
0231-682X
1336-4170
1335-6100
1338-3051
1335-5961
1335-9770
1335-4620
1335-2180
1336-6327
1335-9584
1335-6267
0555-5574
1803-8670
Quark : magazín o vede a technike
1335-4000
RAK : revue aktuálnej kultúry
1335-1702
Radnica informuje : mestský spravodajca
Ran : radosť a nádej spoločensko-duchovná revue
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
Rebeloviny
Rebrík : časopis pre deti
Recept : magazín pre každého slovenského lekárnika
Receptár : 200 receptov na každý deň
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej,
pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
Relax : magazín o zdravom životnom štýle
33
1335-3543
1338-8673
1335-9738
1338-8665
1211-2658
0375-0922
1338-7898
Religio : revue pro religionistiku
Remény katolikus hetilap
Remeslo, umenie, dizajn
RE-MI-DIA : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis
Revue Piešťany
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich
pracovníkov
Revue sociálnych služieb
Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva
a spojiva
Rock Hard : najhlučnejší hard rockový a metalový magazín
Rodina a práca
Rodina a spoločnosť
Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov
Rodina Nepoškvrnenej
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a
prírodného života
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a
obyvateľov vidieka
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny
Rómov na Slovensku
Romboid : literatúra, umelecká komunikácia,
interdisciplinarita, literárnokritický mesačník
Rotary Good news
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo
sa deje za hranicami Slovenska a najmä v rozvojových
krajinách, ale aj tým, ktorí si myslia, že rozvojová spolupráca
nemá zmysel
Rožňavský Korzár
Run : the world magazine; prvý a jediný časopis o behaní
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Rusovské noviny : občasník Mestskej časti BratislavaRusovce
Ruženec : duch, modlitba, život
34
1210-3640
1335-6534
1335-5457
1335-9142
1336-202X
1210-1958
1336-9857
1338-1075
0231-6269
1210-1931
1338-2284
1336-7153
1336-7412
0231-6463
1335-8030
1338-6395
1335-440X
1338-3027
0231-6714
1214-7222
1335-2660
0231-6919
1337-8317
1338-7561
1337-9852
Ryby, rybky, rybičky : najčítanejší rybársky časopis
Rytmus života
Sady a vinice : všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča
Salto : časopis o pohybovom a alternatívnom divadle
Scientific American
Season report : luxury brands exquisite people
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Selected scientific papers : journal of civil engineering
Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské
zdravotnické pracovníky
Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných
zdravotníckych pracovníkov
Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike
Skaut : časopis pre skautov
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavica Slovaca : orgán Slavistického kabinetu SAV a MS
Slavjanovedenije
Slnečnica : časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na
Slovensku
Slnečnica Slovensko : periodikum pre priaznivcov
a spolupracovníkov Hospicu sv. Kataríny Labouré
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
Slobodomurár
Slovak journal of animal science
Slovak journal of civil engineering
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis
v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby
chronických ochorení
Slovak literary review
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of
Slovakia (RPS)
The Slovak spectator
Slovanská vzájomnosť
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern
and Southeastern Europe
Slovenka : týždenník slovenských žien a rodín
35
1336-3565
1337-9194
1336-7684
1336-3182
0036-8733
1337-5997
1336-9024
1210-0404
1335-9444
1335-8820
1336-4634
1336-9792
0037-6736
0037-6787
0132-1366
1336-2194
1336-6726
0139-911X
1338-2381
1337-9984
1210-3896
1338-161X
1335-1958
1337-3463
1335-9843
1335-9010
0037-6922
0231-6676
Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej
spoločnosti pri SAV
Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Nitre
Slovenská archivistika
Slovenská energetika : spravodajca Slovenských elektrární
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru
Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej
spoločnosti
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenská rádiológia
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského
jazyka
Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život
Slovenskí rytieri : občasník Rytierskeho rádu sv. Gorazda
Slovensko : magazín Matice slovenskej a Neografie
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s
farebnou fotoponukou
Slovenský geodet a kartograf
Slovenský chov : odborný mesačník pre chovateľov
hospodárskych zvierat a veterinárov
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš
Slovenský lekár : odborný dvojmesačník
Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej
akadémie vied
Slovenský rybár : magazín športových rybárov
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu
administratívy
Slovenský veterinársky časopis
Slovenský výber : časopis manažmentu obchodu
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
36
1336-5827
1335-0102
0231-6722
1335-2849
1335-0862
1335-2458
1336-5975
0037-6973
1335-0625
0037-6981
1210-1095
0037-699X
0862-8823
1335-7786
1338-3663
0231-7303
1336-2127
1335-4019
1335-1990
0560-3137
1335-0234
1335-1303
1335-9274
0231-6978
1335-0099
1335-9266
1335-3853
1335-7492
1336-0221
1338-0796
Sme : denník
Smer magazín
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný
zborník
Sociálna prevencia : prevencia kriminality ; informačnovzdelávací bulletin rezortu kultúry
Sociální práce : odborná revue pro sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej
akadémie vied
Sociologický časopis
SolarTechnika
Solas
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální
pedagogiky
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
La Speranza : magazín nielen pre pacientov s onkologickým
ochorením
Spišskonovoveský Korzár
Spitze : eine Zeitschrift für Teenager, die gerne deutsch lesen
Správa budov : magazín o správe bytových a komerčných
nehnuteľností, facility managemente, energetickom
manažmente, systémoch riadenia a zabezpečovania budov a
technickom servise
Správca bytových domov : odborný časopis zaoberajúci sa
správou bytových domov
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Spravodajca Biovety SK
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba
Spravodajca - Slovenský zväz záhradkárov
Spravodajca mesta Giraltovce
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov :
newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
37
1335-440X
1335-8367
1338-290X
1336-9679
1213-6204
1803-7348
1214-813X
1336-3727
0049-1225
0038-0288
1338-0524
1337-883X
1211-2720
1336-2593
1338-4716
1335-891X
1337-6233
1336-7919
1337-091X
1335-5023
1335-6691
1335-9975
1335-6607
1335-3772
Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe : odborný
mesačník účtovných aktualít
Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Spravodajca Úradu geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
Spravodajca územnej samosprávy
Sprievodca svetom dopravcu
Star : týždenník hviezd
Stavajte a bývajte s nami
Stavebné a environmentálne inžinierstvo
Stavebné hmoty : vedecko-odborný časopis o stavebných
hmotách a materiáloch pre stavebníctvo
Stavebné materiály : technológie, výrobky, konštrukcie
Stavebníctvo a bývanie
StomaTeam CZ/SK
Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Stop : motoristický magazín
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-ofhome
Strážna veža : hlásajúca Jehovovo kráľovstvo
Strojárstvo
Strojnícky časopis
Strojník mechanik : vedecko-odborný časopis o strojoch a
zariadeniach
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Střelecká revue
Student HN life
Studi italo - slovacchi
Studia Biblica Slovaca
Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Studia orientalia Slovaca
Studia philosophica Kantiana : filozofický časopis pre
kriticko-rekonštrukčné uvažovanie
Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie
politické dejiny a medzinárodné vzťahy
Studia psychologica : an international journal for research and
theory in psychological sciences
38
1336-9377
1336-8788
1335-0447
1336-6475
1338-1881
1336-7382
1336-5835
1336-6041
1336-7617
1336-0191
1214-147X
1335-0005
1335-0730
1335-2016
1335-2938
0039-2472
1337-6888
0862-691X
0322-7650
1338-8614
1338-6778
1338-0141
1337-7493
1336-3786
1338-7758
1337-8163
0039-3320
Studia scientifica Facultatis paedagogicae
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný
štýl
Success magazín
Svadba : časopis pre nevesty a ženíchov
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo
svete
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Svet koní : časopis chovateľov a milovníkov koní na
Slovensku
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Syninfo : informačný mesačník spoločnosti Syngenta
Slovakia
Systémy logistiky
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
1336-2232
1338-726X
1337-6659
1335-7697
1338-404X
1335-4035
0862-7258
1614-5127
1338-3019
0862-8440
1335-6631
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
Šarišské Michaľany : kultúrno-spoločenský občasník obce
Šarm : ženský týždenník
Šikovníček : časopis pre hravé a zvedavé deti
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o
manažovaní škôl a školských zariadení, ekonomických a
právnych aspektoch ich prevádzky
Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu
a prax
Šport : denník
Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty, kluby a
spolky
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
1336-3190
1335-8707
1335-1796
1338-6670
0139-7001
1336-1082
1336-0590
T-Time : časopis zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom
Time
Tabu : najlacnejší a najčítanejší mesačník na Slovensku
39
0928-8430
1335-4647
Tatra mountains mathematical publications
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného
parku v Tatranskej Lomnici
Techbox : lifestylovo - technologický dvojmesačník pre
náročných
TechCON magazín : odborný časopis pre projektantov TZB a
užívateľov programu TechCON
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické
vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách,
na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu
informačných technológií vo výučbe odborných predmetov
Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických
technológií
Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis
s prílohou Slovenský učiteľ
Technologické inžinierstvo
Tekovské noviny : regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté
Moravce a okolia
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu
a pohody
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro
učitele, trénery a cvičitele
Telesná výchova & šport : časopis Slovenskej vedeckej
spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského
zväzu telesne postihnutých
Tenis : oficiálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu
Teologický časopis
Teória a prax : farmaceutický laborant
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele
v ČR a SR
Thaiszia : journal of botany
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
TnU Trendy : časopis o živote študentov a učiteľov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
ToGetAir
40
1210-3195
1335-6828
1338-5135
1337-3013
1338-9742
1337-8996
1335-003X
1336-5967
1338-8800
1336-1287
1335-9061
1210-7689
1335-2245
1336-0728
1336-3395
1338-743X
1210-0420
1210-4159
1338-8193
1338-3787
TOP CARS : magazín pre priaznivcov Jaguar, Land rover,
Volvo
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
TOP stavebné materiály, služby, technológie
Top trendy v bývaní : zdravo, moderne, komfortne
Topics in linguistics
Torty od mamy : jediný slovenský časopis pre milovníkov tort
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Trenčianske noviny
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Trend marketing : měsíčník pro marketingový management
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
Trendy v hepatológii
Trendy v potravinárstve
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Tri celé štrnásť
Tribotechnika
Trnavské noviny : regionálny týždenník
Trost - Actual : všetko pre profesionálny autoservis
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v
cestnej doprave
Tücsök : óvodások és kisiskolások lapja
Turnianske noviny
Tűzoltó : tűzvédelem, kultúra, marketing : a szlovák
köztársaság önkéntes tűzoltó szervezetének lapja
TV oko : televízny program
Tvorba : revue pre literatúru, kultúru a duchovný život
Tvořivá dramatika
Ty a ja : otvorme svoje srdcia Božej láske
Týždeň
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Účiteľské noviny
: dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Účtovný TIP-otázky a odpovede : newsletter otázok,
odpovedí a účtovných aktualít
Údržba : časopis pracovníkov údržby
41
1337-2432
1338-5461
1337-7590
1338-3094
1337-9747
0139-5068
1335-0684
1214-9594
1338-6948
1337-9836
1336-085X
1336-0833
1336-1708
1338-0524
1335-4442
1337-897X
1337-9348
1336-4375
1335-910X
1336-2526
1211-8001
1336-5517
1336-5932
1210-356X
0139-5769
1335-2024
1337-0197
1335-2814
1336-2763
Új nő : szlovákiai magyar nök lapja
Új szó
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj
misjačnyk dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České
republiky
Uniform distribution theory
Universitas Šafarikiana
University review : research and development
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ
v Košiciach
Úplné znenia
Úrazová a intenzívna medicína
Urbanita : vedecko-technické informácie z oblasti urbanizmu
a územného plánovania
Urob si sám : hobby magazín - inšpirácie pre dom, byt, dielňu
a záhradu
Urologie pro praxi
Úspech magazín
Úspešní manažéri
Vasárnap
Vaskulárna medicína
Včelár : odborný časopis Povereníctva poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva a Ústredia včelárskych združení na
Slovensku
Včielka : časopis pre najmenších
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v
Bratislave so sídlom v Trnave
Vedecký obzor : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v
Skalici
Veľkošarišan : mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Verejná správa a spoločnosť
42
1335-938X
1335-7050
1802-5862
0049-5123
1336-913X
1338-1377
1337-6047
1338-2969
1335-2857
1337-0820
0139-5912
1335-4604
1213-1768
1338-7979
1338-8525
1335-7042
1338-0206
0139-6064
1335-6488
1336-1589
1337-9054
1337-9186
1210-1605
1337-0448
1337-2955
1335-7182
Veselka : ščomisjačnyj žurnal dlja ditej
Vesmír : časopis akademické obce
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
Vestník Národnej banky Slovenska
Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky : [Elektronický prameň]
Vestník vlády Slovenskej republiky
Veterán.sk : časopis pre milovníkov historických vozidiel
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
View : anglicko - slovenský časopis na podporu výučby
anglického jazyka
Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov
Vinotéka : všetko, čo chcete vedieť o víne
Visegrad insight
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
: international scientific journal on bioeconomy and
sustainable development
Visions : ľudia, technológie, inovácie
Vitalita : mesačník pre zdravý a dlhý život
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Vlákna a textil
Vlna súčasného umenia a kultúry
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
Vodárenské pohľady : časopis Asociácie vodárenských
spoločností
Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné
hospodárstvo a životné prostredie
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo
43
1337-6314
0042-4544
1335-9789
1336-3204
1335-1567
1335-3365
1336-4308
1335-552X
1337-6012
1336-8508
1336-4790
1335-6771
1338-7421
1335-7514
1337-9003
2084-8250
1338-8339
1337-0014
1335-9134
1338-1717
1338-1709
1335-0617
1335-5341
1335-521X
1336-6467
0322-886X
1335-3314
Vojenské lesy : mesačník zamestnancov Vojenských lesov a
majetkov SR, š.p
Vojnová kronika : odborný recenzovaný časopis Múzea
Slovenského národného povstania
Voľný čas na varenie
Voyage : dvojmesačník o turizme na Slovensku a vo svete
Vrabček : mesačník pre deti od 3 rokov
Vranovské novinky : okresný týždenník
Vtáky : časopis Slovenskej ornitologickej spoločnost
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Vychovávateľ : časopis pedagógov
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně
estetickou výchovu školní a mimoškolní
Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy
a vzdelávania dospelých
Wallonie - Bruxelles
Wave
Wedding day : všetko pre váš svadobný deň
Windsurfer
Woloviny bez ofiny : nezávislý humoristický apolitický
mesačník
Woman magazín
Wood research
World literature studies : časopis pre výskum svetovej
literatúry
Xaver : časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv.
Františka Xaverského
XLinguae.eu : a trimestrial European scientific language
review
1338-3221
1338-6379
1338-5607
1335-5163
1338-1040
1336-9962
1336-5312
0139-6919
1210-3691
1335-2350
0773-4301
1338-3558
1337-7736
1337-7582
1335-7247
1336-9946
1336-4561
1337-9275
1335-2628
1337-8384
Záhady a horoskopy
1337-9194
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám,
prírode a kultúre Záhoria
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
Zahraničná politika
1335-7840
44
0862-5565
1336-7218
Zákony : úplné znenie. Aktualizácia
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zasvätený život : časopis pre rehoľníkov a zasvätených
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zbrane, strelci a lovci
Zdravie : fit, krása, pohoda
Zdravie špeciál
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo,
sociálne služby a farmáciu
Zdravotnícke štúdie : odborný časopis Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zdravotníctvo a sociálna práca
Zeszyty literackie
Zips : literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov
Zisk : vidíme detaily, ktoré tvoria zisk
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové
hospodárstvo
Zo súdnej praxe
Zóna 10 : bulletin VŠBM v Košiciach
Zornička : časopis pre malých školákov
Zoznámenie - Kontakt AG Rosa : celoslovenský zoznamovací
inzertný mesačník
Zprávy České botanické společnosti.
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
Zubný lekár : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory
zubných technikov
Zvárač : aktuality zo sveta zvárania, spájkovania a deliacich
technológií
Zváranie : vedeckotechnický časopis so zameraním na
zváranie, spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné
spracovanie, skúšanie materiálov a zvarkov, zabezpečenie
kvality, hygieny a bezpečnosti práce
Zvedavček
Zvesti : dvojtýždenník Odborového združenia železničiarov
Zvonček : časopis pre škôlkarov a prvákov
ZZ Revue : inzertný štvrťročník
45
1335-6127
1804-2880
1338-1032
1335-5740
0044-1953
1338-1652
1335-4477
1337-723X
1336-9326
0751-0357
1338-3582
1337-9151
1335-809X
1335-177X
1338-4244
0139-8962
1336-6777
1211-5258
1337-0529
1335-9223
1335-6240
1336-5045
0044-5525
1338-2500
1336-6963
1338-1253
Ž semafor : mesačník pre zamestnancov Železníc Slovenskej
republiky
Železničná revue : časopis o železničnej doprave a priemysle
Železničné ozveny : noviny pre zamestnancov Železničnej
spoločnosti, akciovej spoločnosti, Bratislava
Žilinské noviny
Žilinský večerník : týždenník Žilinského kraja
Žitný ostrov
Život : týždenník
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredieprostredia
Životný štýl a kôň : mesačník o životnom štýle
46
1338-323X
1337-558X
1336-6017
1336-0043
1338-1822
1336-3638
0139-6323
0044-4863
1337-1037
II. SYSTEMATICKÝ REGISTER
001 VEDA, VEDOMOSTI-všeobecne
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Abidance of scientific evolution : journal for science
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného
vlastníctva
ERIN : periodic of Slovak university of technology in Bratislava
Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti
Historický časopis
Mladý vedec
Quark : magazín o vede a technike
Ran : radosť a nádej spoločensko-duchovná revue
Scientific American
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie
v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného
a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave
so sídlom v Trnave
Vedecký obzor : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Visions : ľudia, technológie, inovácie
002 DOKUMENTÁCIA. KNIHY. PÍSOMNOSTI
ITlib : informačné technológie a knižnice
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru,
informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov,
biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych
pamiatok
003 PÍSMO. PÍSANIE
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov systému
47
EAN-UCC na Slovensku
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu administratívy
004 POČÍTAČOVÉ VEDY A TECHNOLÓGIE
Acta electrotechnica et informatica
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Computer : počítačový čtrnáctideník
Computing and informatics : computers and artificial intelligence
Creative and knowledge society : international scientific journal
eFocus : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a
informačných technológiách
Ekonomika a informatika
Epocha : svět na Vaší dlani
Fyzikálne listy
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Information sciences and technologies : bulletin of the Association
for Computing Machinery Slovakia
Information technology applications
InfoWare : magazín IT profesionálov
ITlib : informačné technológie a knižnice
Journal of the applied mathematics, statistics and informatics
PC revue : sprievodca svetom digitálneho veku
005 NÁUKA O ORGANIZÁCII
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových
finančníkov
Finančný manažment
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Košická bezpečnostná revue : polročník VŠBM v Košiciach
Krízový manažment : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa
krízovým manažmentom
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
48
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management
Management: science and education : slovak scientific journal
Manažment podnikania a vecí verejných-dialógy
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu administratívy
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Úspešní manažéri
Zóna 10 : bulletin VŠBM v Košiciach
006 ŠTANDARDIZÁCIA. NORMALIZÁCIA
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Normalizácia : odborný časopis pre technickú normalizáciu
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
007 TEÓRIA KOMUNIKÁCIE
Journal of the applied mathematics, statistics and informatics
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
008 CIVILIZÁCIA. KULTÚRA. POKROK
Acta judaica Slovaca
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov systému
EAN-UCC na Slovensku
Bratislavčanka : mesačník o zdraví, kráse, kultúre, zábave
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Elita : direct-mailový časopis
Epocha : svět na Vaší dlani
49
Extra plus
Gold man
Holíčan : mesačník mesta Holíč
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Kontexty kultúry a turizmu
Košický denník Korzár
Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Narodny novinky : kulturno-spoločen‘skyj tyždennyk Rusyniv SR
Naša Orava : regionálny týždenník
National geographic : Česká republika
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
Novohradské noviny
Nový čas - Nedeľa
Nový čas pre ženy : týždenník
Nový vpred žurnál : regionálny týždenník občanov okresov Zvolen,
Detva, Krupina
Nový život Turca : noviny, ktoré spájajú Turiec ; regionálny
týždenník pre kresy Martin a Turčianske Teplice
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Plus jeden deň
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Prešovský denník Korzár
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a prírodného
života
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na
Slovensku
Slovenka : týždenník slovenských žien a rodín
Slovensko : magazín Matice slovenskej a Neografie
Sme : denník
Spišskonovoveský Korzár
Spravodajca mesta Giraltovce
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
50
Tekovské noviny : regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté Moravce a
okolia
Turnianske noviny
Tvorba : revue pre literatúru, kultúru a duchovný život
Týždeň
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
Život : týždenník
01 BIBLIOGRAFIA. ZOZNAMY KNÍH
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
02 KNIHOVNÍCTVO
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
InfoMedLib : bulletin Slovenskej lekárskej knižnice
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru,
informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov,
biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych
pamiatok
061 ORGANIZÁCIE. INÉ TYPY SPOLUPRÁCE
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Cserkész : Foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Esemestník : spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Let s Fénixom : štvrťročník Detskej organizácie Fénix
Monitor medicíny SLS
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
PENové novinky
Právo národa : mesačník Slovenského hnutia obrody
51
Rotary Good news
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike
Skaut : časopis pre skautov
Slobodomurár
Solas
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
069 MÚZEÁ. STÁLE VÝSTAVY
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Múzeum : metodický, študijný a informačný bulletin pre pracovníkov
múzeí a galérií
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
07 NOVINY. TLAČ
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo
a ekológiu
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Apoštol božieho milosrdenstva
Atramentový bojovník : mesačník pre mladých bojovníkov proti
všednosti
Avízo : celoslovenský inzertný denník
Bardejovský Korzár : týždenník
Biker : freeride magazine
Blahovistnik : mesačník priateľov baziliánov na Slovensku
Bravúr : a slovákiai magyar lányok és fiúk lapja
Bummi : malý raj pre deti
Burza nehnuteľností : špecializovaný inzertný časopis
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
52
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Dobrý prameň
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu, dobrodincov
a priateľov Dona Bosca
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Elisse : magazín pre ženy
Etnologické rozpravy
Eva girl! : byť in je najviac
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Bratislave
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov augsburgského
vyznania na Slovensku
ForMEN : časopis len pre mužov
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Fórum : társadalomtudományi szemle
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti BratislavaNové Mesto
Hlas viery
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Hlasy z domova a misií
Horoskopy
Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike
Hrvatska rosa
Humenský Korzár
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
InfoMedLib : bulletin Slovenskej lekárskej knižnice
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informátor JPK
InfoRusyn : informačnyj misjačnyk Rusyniv Sloven'ska
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
Javisko : štvrťročník amatérskeho divadla a prednesu
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kalligram : müvészet és gondolat
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
53
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Kováčovský občasník
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Kysucké noviny
Libo torty : časopis o tradičných aj netradičných tortách
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže
Ľubovniansky Korzár
M Rosa : časopis pre duchovné a spoločenské otázky
Magická žena : horoskopy, ezoterika a skutočné príbehy
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Mathematica slovaca
Medjugorje
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Michalovský Korzár
Mineralia Slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti
a slovenských geologických organizácií
Misionár : časopis duchovného slova a redemptoristov
Mladá fronta Dnes
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve : odborný dvojmesačník
o technike a technológiach v poľnohospodárstve
Modrý plameň : časopis pracovníkov Slovenského plynárenského
priemyslu
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov predškolských
zariadení a 1. stupňa ZŠ
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Nové noviny Centrum : noviny o spoločnosti pre všetkých
Noviny pre grafický priemysel
Novohradské noviny
54
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Otázky žurnalistiky : časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov
masovej komunikácie
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
PENové novinky
Plus 7 dní : spoločenský týždenník
Plážové noviny
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Považský obzor : regionálny týždenník
Pravda : nezávislý denník
Prečo nie?! : life style magazín
Pressburger Zeitung
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
Prieboj : noviny občanov Horného Ponitria
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
Rebrík : časopis pre deti
Remény katolikus hetilap
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a obyvateľov
vidieka
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov
Rožňavský Korzár
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Ruženec : duch, modlitba, život
Rytmus života
Season report : luxury brands exquisite people
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Sme : denník
Smer magazín
Solas
Spišskonovoveský Korzár
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
55
Šikovníček : časopis pre hravé a zvedavé deti
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Teologický časopis
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Trenčianske noviny
Time
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Trnavské noviny : regionálny týždenník
Tvorba : revue pre literatúru, kultúru a duchovný život
Ty a ja : otvorme svoje srdcia Božej láske
Új szó
Ukrajins'kyj žurnal
Vasárnap
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Víťazstvo Srdca
Woman magazín
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zips : literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
Žilinské noviny
Žitný ostrov
Životný štýl a kôň : mesačník o životnom štýle
1 FILOZOFIA. FILOZOFICKÉ HĽADISKÁ
Arteria : časopis pre súčasné umenie a estetiku
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging the
difference
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Filosofický časopis
Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
Organon F : filozofický časopis
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
56
Slovenka : týždenník slovenských žien a rodín
Studia philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kritickorekonštrukčné uvažovanie
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
159 PSYCHOLÓGIA
Acta patristica
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen ako
vyzeráme!
Pozitívne myslenie : motivačný časopis o myslení, konaní a
hodnotách
Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri
SAV
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Psychologie pro praxi
Studia psychologica : an international journal for research and theory
in psychological sciences
17 ETIKA
Ethics & bioethics
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Pre Slovensko
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
2 NÁBOŽENSTVO
Acta judaica Slovaca
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a tropického
zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Adsum : časopis bratislavských seminaristov
Al-Islám : bulletin o isláme a muslimoch
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
57
Apoštol božieho milosrdenstva
Artos : časopis Obščestva sv. Joana Krestiteľa
Biblické úlohy
Blahovistnik : mesačník priatel‘ov baziliánov na Slovensku
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Diakonia.sk : časopis Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Dobrý prameň
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu, dobrodincov
a priateľov Dona Bosca
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
Echo z Afriky a iných kontinentov : misijný časopis pre misijných
dobrodincov a všetkých zainteresovaných misijnou tematikou
Estote Benedicti : občasník priaznivcov a podporovateľov
benediktínskeho mníšstva na Slovensku
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Bratislave
Evanjelický východ : časopis evanjelikov Východného dištriktu Ev.
cirkvi a.v. na Slovensku
Františkánska rodina : časopis pre tých, ktorí chcú nasledovať Krista
v šľapajach sv. Františka z Assisi
Historia ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v
Strednej Európe
Hlasy z domova a misií
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informátor JPK
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Kresťan : časopis pre pestovanie duchovného života
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže
M Rosa : časopis pre duchovné a spoločenské otázky
Magyar Sion : új folyam
58
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Medjugorje
Melanchton : spravodaj Združenia evanjelických duchovných ECAV
na Slovensku
Miriam : časopis pre ženu hľadajúcu Boha
Misionár : časopis duchovného slova a redemptoristov
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
Nové mesto : časopis Hnutia Focoláre
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Prebuďte sa!.
Ran : radosť a nádej spoločensko-duchovná revue
Religio : revue pro religionistiku
Remény katolikus hetilap
RE-MI-DIA : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie
Rodina Nepoškvrnenej
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov
Ruženec : duch, modlitba, život
Slovenskí rytieri : občasník Rytierskeho rádu sv. Gorazda
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Strážna veža : hlásajúca Jehovovo kráľovstvo
Studia Biblica Slovaca
Teologický časopis
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Xaver : časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zasvätený život : časopis pre rehoľníkov a zasvätených
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
59
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
Acta technologica Dubnicae
Fórum : társadalomtudományi szemle
M Rosa : časopis pre duchovné a spoločenské otázky
Naše společnost : časopis Centra pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život
311 ŠTATISTIKA AKO VEDA
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis
316 SOCIOLÓGIA
100+1 zahraniční zajímavost
Acta patristica
Báječná žena : časopis na každý deň
Carissimi : esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
Communication today
Creative and knowledge society : international scientific journal
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici
Eva : hriešne dobrá
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
Grand magazine
Hľadanie : poďme zmeniť náš svet
INspire : magazine with difference
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
Madam Eva
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra pre
výskum etnicity a kultúry
60
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže
Mosty : rusko - slovenské noviny
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
Naše společnost : časopis Centra pro výzkum veřejného mínění
Sociologického ústavu AV ČR
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Pre Slovensko
Priestor pre život
Rodina a práca
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied
Sociologický časopis
Šarm : ženský týždenník
ToGetAir
Új nő : szlovákiai magyar nök lapja
Veľkošarišan : mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia
Zdravie špeciál
32 POLITIKA všeobecne
Bojovník : dvojtýždenník antifašistov
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in lingua
italiana
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Extra plus
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike
Košický denník Korzár
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianske noviny-Noviny Juhozápadu
Kroky : mesačník komunistov a sympatizujúcich
Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti
Mladá fronta Dnes
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
Naše svedectvo : dvojmesačník Konfederácie politických väzňov
Slovenska
61
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
Nový čas – Nedeľa
Nový vpred žurnál : regionálny týždenník občanov okresov Zvolen,
Detva, Krupina
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige Magazin der
Slowakei
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Political science forum
Politická ekonomie
Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy
Politologický časopis
Pravda : nezávislý denník
Prešovský denník Korzár
Prieboj : noviny občanov Horného Ponitria
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Slovanská vzájomnosť
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
Sme : denník
Smer magazín
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie
politické dejiny a medzinárodné vzťahy
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
The Slovak spectator
Týždeň
Új szó
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj misjačnyk
dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Vasárnap
Vranovské novinky : okresný týždenník
Život : týždenník
62
323 VNÚTORNÁ POLITIKA
AmeriCan letters
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Hľadanie : poďme zmeniť náš svet
Hrvatska rosa
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Luluďi : časopis pre rómske deti
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra pre
výskum etnicity a kultúry
Narodny novinky : kulturno-spoločen‘skyj tyždennyk Rusyniv SR
Nove žyttja : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na
Slovensku
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Vestník vlády Slovenskej republiky
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
327 ZAHRANIČNÁ POLITIKA. MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Mezinárodní vztahy
Mosty : rusko - slovenské noviny
Political science forum
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
Visegrad insight
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development :
international scientific journal on bioeconomy and sustainable
development
Zahraničná politika
329 POLITICKÉ STRANY. HNUTIA
Euro-atlantic quarterly
63
Konzervatívne listy : mesačník Konzervatívneho inštitútu M.R.
Štefánika
Modré správy : pravidelný tématický, diskusný a informačný bulletin
členov a sympatizantov SDKÚ
Právo národa : mesačník Slovenského hnutia obrody
Veselka : ščomisjačnyj žurnal dlja ditej
33 EKONOMIKA. EKONOMICKÉ VEDY
Acta oeconomica Cassoviensia
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku
a informatiku
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in lingua
italiana
ČasOpis : študentský odborný časopis. Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
eFocus : špecializovaný časopis o znalostnej ekonomike a
informačných technológiách
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v
Žiline
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku
politiku
Ekonomika a informatika
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ekonomika a manažment podniku : časopis pre ekonomickú teóriu
a prax
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
UMB v Banskej ystrici
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Forbes
Hľadanie : poďme zmeniť náš svet
64
Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike
Human resources management and ergonomics
IN STORE Slovakia
Journal of management and business : research and practice
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Kvalita Inovácia Prosperita
Liptov : regionálny týždenník pre Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Liptovský Hrádok
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
Marketing science and inspirations
Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management
Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige Magazin der
Slowakei
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej republiky
Podniková revue
Politická ekonomie
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov
Siločiary : odborný mesačník o ekonomike a politike
Slovenský výber : časopis manažmentu obchodu
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis
Smer magazín
The Slovak spectator
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development :
international scientific journal on bioeconomy and sustainable
development
Zisk : vidíme detaily, ktoré tvoria zisk
65
331 PRÁCA. ZAMESTNANOSŤ
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
BOZP : poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pre podnikateľov,
zamestnávateľov a odborných pracovníkov
Business Leaders Forum newsletter : dvojmesačník o zodpovednom
podnikaní a nových príležitostiach
Kysucké noviny
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Podbrezovan : dvojtýždenník ŽP a.s. Podbrezová
Práca, mzdy a odmeňovanie : dvojmesačník s bezkonkurenčným
počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva
Práca, život, rodina : časopis Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Rodina a práca
Sociálna prevencia : prevencia kriminality ; informačno
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Zvesti : dvojtýždenník Odborového združenia železničiarov
332 REGIONÁLNE HOSPODÁRSTVO
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný
časopis
Journal of management and business : research and practice
Komunálna technika
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej
služby Private banking
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
66
Správa budov : magazín o správe bytových a komerčných
nehnuteľností, facility managemente, energetickom manažmente,
systémoch riadenia a zabezpečovania budov a technickom servise
Správca bytových domov : odborný časopis zaoberajúci sa správou
bytových domov
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
334 FORMY ORGANIZÁCIE V EKONOMIKE
Liptovsko-spišská Jednota : noviny spotrebného družstva so sídlom
v Liptovskom Mikuláši
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
336 FINANCIE
Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Biatec : odborný bankový časopis
Colné aktuality : časopis Colnej správy SR
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
DPH : dvjotýždenník aktualít pre platiteľov DPH
DPH v praxi
Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových
finančníkov
Finančný spravodajca : problematika
Forbes
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej
služby Private banking
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
67
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Vestník Národnej banky Slovenska
338 EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE. VÝROBA. SLUŽBY
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis špecializovaný na
ceny v stavebníctve pre: staviteľov, investorov, obstarávateľov,
projektantov, architektov, zhotoviteľov, stavebných cenárov a
dodávateľov materiálu
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný
časopis
Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam
agrárnej ekonomiky a politiky
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
Kontexty kultúry a turizmu
Kedy kam : o dovolenkách a cestovaní
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Prepravný a tarifný vestník
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Strojárstvo
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
ToGetAir
Voyage : dvojmesačník o turizme na Slovensku a vo svete
339 OBCHOD
Colné aktuality : časopis Colnej správy SR
Connection : official magazine of the American Chamber of
Commerce in Slovakia
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
68
Eurokompas : IC Štrukturálne fondy pre Slovensko
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Forbes
IN STORE Slovakia
Journal of management and business : research and practice
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Trend marketing : měsíčník pro marketingový management
34 PRÁVO. PRÁVNA VEDA
Agrárne právo EÚ : vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu agrárneho
práva EÚ
Bulletin Slovenskej advokácie
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae : vedecký recenzovaný
časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej
spoločnosti
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kódexpress : týždenník s aktuálnymi platnými zneniami
novelizovaných právnych predpisov
Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej republiky
Political science forum
Právna revue : štvrťročník právnych informácií a rád
Právny kuriér pre školy : aktuálne informácie k riadeniu škôl a
školských zariadení
69
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva
Právo a manažment v zdravotníctve
Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných
informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Úplné znenia
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vestník vlády Slovenskej republiky
Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev
Zákony : úplné znenie. Aktualizácia
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zo súdnej praxe
347 OBČIANSKE PRÁVO
Ars notaria : časopis pre notárov
Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného
vlastníctva
Exekútor : spravodaj Slovenskej komory exekútorov
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Nebyť sám : dvojmesačník o náhradnom rodičovstve
Patent information news
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky :
[Elektronický prameň]
35 VEREJNÁ SPRÁVA
Acta avionica : vedecký časopis
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála M.R.
Štefánika
70
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti BratislavaNové Mesto
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh s
odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, štátnu
správu a občanov
Önkormányzati szemle
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Pečovskonovoveský spravodajca
Policajná teória a prax : časopis Akadémie PZ
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných partnerstvách
Radnica informuje : mestský spravodajca
Rodina a práca
Spravodajca mesta Giraltovce
Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe : odborný mesačník
účtovných aktualít
Spravodajca územnej samosprávy
Šarišské Michaľany : kultúrno-spoločenský občasník obce
Tekovské noviny : regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté Moravce a
okolia
Trenčianske noviny
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Verejná správa a spoločnosť
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
71
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo
ZZ Revue : inzertný štvrťročník
Žilinský večerník : týždenník Žilinského kraja
Žitný ostrov
36 SOCIÁLNA PRÁCA. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Bellária : prvý celoslovenský kultúrny časopis pre ľudí s mentálnym a
psychickým postihnutím, pre rozvinutie ich umeleckého citu, fantázie
i humoru
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových
látok a rizikového správania
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Efeta – otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu ľudí
s postihnutím
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v
spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave Katedry
sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej Alžbety
Nebyť sám :dvojmesačník o náhradnom rodičovstve
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov
v Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva
Political science forum
Práca, život, rodina : časopis Ministerstva práce, sociálnych vecí a
72
rodiny, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Priestor pre život
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Revue sociálnych služieb
Slnečnica Slovensko : periodikum pre priaznivcov
a spolupracovníkov Hospicu sv. Kataríny Labouré
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník
Sociální práce : odborná revue pro sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského zväzu
telesne postihnutých
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne
služby a farmáciu
Zdravotníctvo a sociálna práca
37 VÝCHOVA. VZDELÁVANIE
Acta humanica
Acta patristica
Acta technologica Dubnicae
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE Édition
SAUF
Dieťa nielen pre rodičov : rodinný sprievodca svetom tehotenstva,
materstva, rodičovstva a detstva
Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie
Dobrá škola : inšpirácia pre školy, ktoré chcú byť lepšie ; občasník
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
Efeta - otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu ľudí
s postihnutím
73
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports sciences
Friendship : for learners of English
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Geografické rozhledy
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8
let v MŠ a ŠD
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
L‘ Amitie : mensuel en francais
Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave
Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl,
školských a predškolských zariadení
Materské centrá : informačník Únie materských centier
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a stredných
škôl
Mesiac v škôlke
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže
Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním
vzdělávání
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov predškolských
zariadení a 1. stupňa ZŠ
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie : metodickoodborný štvrťročník
Pán učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogické rozhľady : odborno-metodický časopis
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Pre Slovensko
Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle
a materské školy
Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov v rezorte školstva
Psychologie pro praxi
Rodina a spoločnosť
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Spitze : eine Zeitschrift für Teenager, die gerne deutsch lesen
74
Studia scientifica Facultatis paedagogicae
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie
v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného
a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov
Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis s prílohou
Slovenský učiteľ
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele,
trénery a cvičitele
Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ v
Košiciach
View : anglicko - slovenský časopis na podporu výučby anglického
jazyka
Vychovávateľ : časopis pedagógov
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
Vzdelávanie dospelých : časopis pre teóriu a prax výchovy
a vzdelávania dospelých
Zvedavček
378 VYSOKÉ ŠKOLY
Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy
Acta avionica : vedecký časopis
Acta electrotechnica et informatica
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála M.R.
Štefánika
Alma Mater : főiskolás és egyetemista lap
ČasOpis : študentský odborný časopis. Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok
Eruditio-Educatio : A Selye János Egyetem Tanárképző Karának
tudományos folyóirata
75
Ethics & bioethics
Folia medica Cassoviensia
Journal of interdisciplinary philology
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku
Like : magazín PEVŠ
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu
Na pulze : časopis Prešovskej univerzity
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Student HN life
TnU Trendy : časopis o živote študentov a učiteľov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
Universitas Šafarikiana
University review : research and development
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ v
Košiciach
379 VOĽNÝ ČAS
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Báječná žena : časopis na každý deň
Beauty & woman : časopis o kráse ženy
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
Cserkész : Foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Čas na lásku
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Ekonomická revue cestovného ruchu
Elita : direct-mailový časopis
Epocha : svět na Vaší dlani
Eva : hriešne dobrá
Eva girl! : byť in je najviac
La Femme
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť a hrať
76
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
Gold man
Hrvatska rosa
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Chatař a chalupář : časopis pro kutily, chataře a chalupáře
Chvíľka pre teba
Kam do mesta Prešov
Kamarát : mesačník pre tínedžerov
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Knihovnička - zahrada
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Madam Eva
Mamina : časopis o životnom štýle modernej mamy
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Maxík do školy i na doma
Médium : časopis so skautským duchom
Mladá fronta Dnes
Móda revue : odborný časopis
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen ako
vyzeráme!
Nápadník pre malých i veľkých : originálne námety na tvorivú hru
Napísané životom
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Naša Orava : regionálny týždenník
Nová dúha : časopis pre deti
Nový čas
Nový čas pre ženy : týždenník
Ohník : pre chlapcov a dievčatá, korým to páli
OK! : najčítanejší časopis na svete
ON luxury magazine : international luxury magazine for VIP persons
and members of Ferrari and Maserati Club Slovakia
Playboy
Praktická Slovenka
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Revue svetovej literatúry : časopis pre zahraničnú literatúru
Rytmus života
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
77
Star : týždenník hviezd
Šarm : ženský týždenník
Tabu : najlacnejší a najčítanejší mesačník na Slovensku
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu a pohody
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Tücsök : óvodások és kisiskolások lapja
TV oko : televízny program
Új nő : szlovákiai magyar nök lapja
Urob si sám : hobby magazín - inšpirácie pre dom, byt, dielňu a
záhradu
Úspech magazín
Woloviny bez ofiny : nezávislý humoristický apolitický mesačník
Wedding day : všetko pre váš svadobný deň
Záhady a horoskopy
39 ETNOLÓGIA. ETNOGRAFIA
AmeriCan letters
Bratislavčanka : mesačník o zdraví, kráse, kultúre, zábave
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
Elisse : magazín pre ženy
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických
spoločenstiev
Etnologické rozpravy
Folklór : magazín pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry a umenia
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Národopisná revue
Nove žyttja : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Remeslo, umenie, dizajn
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a prírodného
života
Slovensko : magazín Matice slovenskej a Neografie
Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie
vied
Svadba : časopis pre nevesty a ženíchov
78
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Život : týždenník
5 PRÍRODNÉ VEDY
Abidance of scientific evolution : journal for science
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Quark : magazín o vede a technike
Vesmír : časopis akademické obce
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne
a environmentálne vedy
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of ecology and
environmental sciences Technical university in Zvolen
Ďalekohľad : informačno-inšpiratívny časopis pre praktikov
environmentálnej výchovy a vzdelávania
Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry
Enviromagazín : časopis o tvorbe a ochrane životného prostredia
Folia oecologica
Geografické rozhledy
Hlas Váhu : časopis zamestnancov Povodia Váhu
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
Muzeum a současnost
National geographic
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Poľnohospodársky rok : dvojtýždenník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of Slovakia (RPS)
Stavebné a environmentálne inžinierstvo
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
79
504 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych
faktorov prostredia
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš
Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia
51 MATEMATIKA
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Aplimat : journal of applied mathematics
Computing and informatics : computers and artificial intelligence
Forum statisticum Slovacum
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
Fyzikálne listy
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Mathematica slovaca
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a stredných
škôl
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Tatra mountains mathematical publications
Tri celé štrnásť
Uniform distribution theory
52 ASTRONÓMIA. ASTROFYZIKA. GEODÉZIA.
KATOGRAFIA
Astronomický informátor
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal of
geophysics, geodesy, meteorology and climatology
Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis
80
Geografický časopis : časopis geografického ústavu Slovenskej
akadémie vied
Kartografické listy : časopis Kartografickej spoločnosti Slovenskej
republiky
Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis
Názvoslovné informácie
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Slovenský geodet a kartograf
Vesmír : časopis akademické obce
53 FYZIKA
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Acta mechanica Slovaca
Acta Physica Slovaca : fyzikálny časopis
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych
faktorov prostredia
Fyzikálne listy
Obzory matematiky, fyziky a informatiky
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Slovenská energetika : spravodajca Slovenských elektrární
54 CHÉMIA
Acta chimica slovaca
Chemical papers
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie,
výskum a priemysel
55 GEOLÓGIA
Acta geologica Slovaca
Acta hydrologica Slovaca
Acta meteorologica Universitatis Comenianae
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal of
geophysics, geodesy, meteorology and climatology
Gemologický spravodajca : časopis gemológov pri FPV UKF v Nitre
Geografický časopis : časopis geografického ústavu Slovenskej
akadémie vied
81
Geologica Carpathica : international geological journal
Geologické práce : správy
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Hlas Váhu : časopis zamestnancov Povodia Váhu
Journal of hydrology and hydromechanics
Limnologický spravodajca
Meteorologický časopis
Mineralia Slovaca : časopis Slovenskej geologickej spoločnosti
a slovenských geologických organizácií
Muzeum a současnost
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie
hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej asociácie
hydrogeológov
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláš
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné
hospodárstvo a životné prostredie
56 PALEONTOLÓGIA
Geologica Carpathica : international geological journal
57 BIOLÓGIA
Acta Facultatis Ecologiae : journal of Faculty of ecology and
environmental sciences Technical university in Zvolen
Acta virologica : international journal for molecular, cellular and
clinical virology
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických
spoločenstiev
Folia oecologica
General physiology and biophysics : an international journal
Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej
spoločnosti pri SAV
82
58 BOTANIKA
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Muzeum a současnost
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Oecologia Montana : international journal of mountain ecology
Zprávy České botanické společnosti.
59 ZOOLÓGIA
Dravce a sovy : časopis Ochrany dravcov na Slovensku
Folia faunistica Slovaca
Oecologia Montana : international journal of mountain ecology
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of Slovakia (RPS)
Vtáky : Časopis Slovenskej ornitologickej spoločnost
61 LEKÁRSKE VEDY. MEDICÍNA
Acta medica Martiniana : journal for biomedical sciences, clinical
medicine and nursing
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a tropického
zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Activitas nervosa superior rediviva : international journal for
integrated neuroscience
Alergia, Astma a my
Anestéziológia a intenzívna medicína : časopis Slovenskej
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba
Bratislavské lekárske listy
Cardiology letters
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech & Slovak
Edition
Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre
dermatovenerológiu a príbuzné odbory
83
Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej
dermatológie a kozmetiky
Derma revue : populárno-vedecký štvrťročník
Dermato magazín
Dermatológia pre prax
Detský lekár
Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Diabetik : časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro
zdravotnické pracovníky
Diaživot
Dieťa nielen pre rodičov : rodinný sprievodca svetom tehotenstva,
materstva, rodičovstva a detstva
Diéta : po prečítaní o dve kilá menej!
Endocrine regulations
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Folia medica Cassoviensia
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Gastroenterológia pre prax
Geriatria : odborný časopis českých a slovenských geriatrov
Gynekológia pre prax
Hemofilický spravodajca
Hu-Fa úsmevy : informačný časopis pre stomatologickú prax
Info CF : časopis pre rodičov detí chorých na cystickú fibrózu,
pacientov s cystickou fibrózou a všetkých, ktorých zaujíma
problematika cystickej fibrózy
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike
Informovaný pacient
Journal of adolescence : publ. for the Association for Professionals in
Services for Adolescents
Interní medicína pro praxi
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society
of Clinical Oncology
Kardiológia pre prax
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : časopis pro
alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a pediatry
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní
a praktické lékaře
Klinická imunológia a alergológia
84
Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis
Lekársky obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave
Magazín zdravia
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Medikom : časopis Slovenskej lekárskej komory
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti
Mladý záchranár
Moje zdravie
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Neoplasma
NEPKO : informačný a odborný dvojmesačník o sluchovo
postihnutých deťoch a mládeži
Neuro magazín
Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky
časopis
Neurológia pre prax
Nozokomiálne nákazy : odborný časopis
O chvíľu mamou : časopis (nielen) o pupočníkovej krv
Onko magazín
Onkológia
Onkoživot
Ošetrovateľský obzor
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov v
Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky
časopis
Pediatria pre prax
Praktické lekárnictvo
Psychiatria pre prax
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Rebeloviny
85
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva
a spojiva
Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis
Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické
pracovníky
Sestra a lekár v praxi : časopis pre sestry, lekárov a iných
zdravotníckych pracovníkov
Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Slnečnica : časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis v
oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických
ochorení
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Slovenský lekár : odborný dvojmesačník
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
La Speranza : magazín nielen pre pacientov s onkologickým
ochorením
StomaTeam CZ/SK
Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského zväzu
telesne postihnutých
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
Trendy v hepatológii
Úrazová a intenzívna medicína
Urologie pro praxi
Vaskulárna medicína
Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu
Vitalita : mesačník pre zdravý a dlhý život
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne
služby a farmáciu
Zdravotnícke štúdie : odborný časopis Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zdravotníctvo a sociálna práca
Zubný lekár : noviny Slovenskej komory zubných lekárov
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory zubných
technikov
86
614 VEREJNÉ ZDRAVIE. PREVENCIA
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
BOZP : poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pre podnikateľov,
zamestnávateľov a odborných pracovníkov
Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro
zdravotnické pracovníky
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej
spoločnosti pre farmakoekonomiku
Informovaný pacient
Infovet : veterinársky odborno-informačný časopis
Magazín zdravia
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Mladý záchranár
Moje zdravie
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej Alžbety
Poradca lekárnika
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Právo a manažment v zdravotníctve
Recept : magazín pre každého slovenského lekárnika
Relax : magazín o zdravom životnom štýle
Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické
pracovníky
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis v
oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických
ochorení
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Tűzoltó : tűzvédelem, kultúra, marketing : a szlovák köztársaság
önkéntes tűzoltó szervezetének lapja
87
Zdravie : fit, krása, pohoda
Zdravie špeciál
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory zubných
technikov
615 FARMAKOLÓGIA. TOXIKOLÓGIA
Acta Facultatis pharmaceuticae Universitatis Comenianae
Acupunctura Bohemo Slovaca : Odborný časopis členov České
lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně a Spoločnosti akupunktúry SLS
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových
látok a rizikového správania
Farmaceutický obzor : časopis pre farmaceutickú vedu a prax
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej
spoločnosti pre farmakoekonomiku
Farminews : časopis pre lekárnikov a farmaceutické laborantky
Interdisciplinary toxicology
Klinická farmakologie a farmacie
Lekáreň : magazín pre zákazníkov lekární
Lekáreň a lieky : časopis o prevencii a liečbe, zdraví a nemoci, o
liečivách a doplnkoch stravy
Lekárnické listy : odborno-informačný časopis SLK
Lekárnik : odborno-informačný mesačník
Liečivé rastliny
Liek pre vaše zdravie
Odborné listy : časopis o liekoch
Pharma News : odborný časopis pre lekárnikov a laborantov
Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
Poradca lekárnika
Recept : magazín pre každého slovenského lekárnika
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej,
psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
Slovenská rádiológia
Teória a prax : farmaceutický laborant
88
62 TECHNIKA. INŽINIERSTVO
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Acta electrotechnica et informatica
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a Bohunice
Energo : mesačník o energetike
ERIN : periodic of Slovak university of technology in Bratislava
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Journal of hydrology and hydromechanics
Komunálna energetika : publikácia o energeticky efektívnych
riešeniach v komunálnej praxi
Kovové materiály : časopis Slovenskej akadémie vied
Manufacturing and industrial engineering
Materiálové inžinierstvo
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Mladý vedec
Môj dom : ekobývanie
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Quark : magazín o vede a technike
Slovak journal of civil engineering
Slovenská energetika : spravodajca Slovenských elektrární
SolarTechnika
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Strojnícky časopis
Technologické inžinierstvo
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave
so sídlom v Trnave
Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné
hospodárstvo a životné prostredie
89
621 STROJÁRSTVO. ELEKTROTECHNIKA. BANÍCTVO.
STAVITEĽSTVO. MECHANICKÁ TECHNOLÓGIA
Acta mechanica Slovaca
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a
ekonomik
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a Bohunice
BOST Technológie : časopis firmy BOST SK
Building research journal
EE : odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku
Elektrorevue : informačný spravodaj
Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry
Fórum pre komunikačné technológie
Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku, pneumatiku
a automatizovanú techniku
Inžinierske stavby : mesačník Slovenského zväzu stavebných
inžinierov a pracovníkov stavebníctva
Journal of electrical engineering
Lavex info : spravodaj - lanovky a vleky
Microwell info : nové smery priemyselného merania
Montanrevue : časopis o histórii baníctva a bansko-historickom
dedičstve
Nay Style
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie
hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej asociácie
hydrogeológov
Powder metallurgy progress : journal of science and technology of
particle materials
Pozemné komunikácie a dráhy
Praktická elektronika - Amatérské radio
Prepravný a tarifný vestník
Stavebné a environmentálne inžinierstvo
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Strojárstvo
Strojník mechanik : vedecko-odborný časopis o strojoch a
zariadeniach
Techbox : lifestylovo - technologický dvojmesačník pre náročných
Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických technológií
90
Tribotechnika
Údržba : časopis pracovníkov údržby
Zvárač : aktuality zo sveta zvárania, spájkovania a deliacich
technológií
Zváranie : vedeckotechnický časopis so zameraním na zváranie,
spájkovanie, lepenie, rezanie, striekanie, tepelné spracovanie,
skúšanie materiálov a zvarkov, zabezpečenie kvality, hygieny a
bezpečnosti práce
628 ZDRAVOTNÉ INŽINIERSTVO
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
BOZP : poradca bezpečnosti a ochrany zdravia pre podnikateľov,
zamestnávateľov a odborných pracovníkov
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh s
odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, štátnu
správu a občanov
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní prostředí
Vodárenské pohľady : časopis Asociácie vodárenských spoločností
629 TECHNIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Acta avionica : vedecký časopis
Aero-journal : international scientific journal of air transport industry
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a
ekonomik
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autoburza : motoristický inzertný časopis
Automasters : prvý odborno-populárny časopis pre autoservisy a ich
zákazníkov, autoškoly a školstvo v autopriemysle
Autožurnál : noviny pre motoristov i nemotorizovaných
Fleet firemné automobily : špecializovaný štvrťročník pre správu a
riadenie automobilových parkov v Slovenskej republike
Ford Inside : časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford
Natankuj auto
Off road 4x4 magazín
91
Power magazine : tuning & racing
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s farebnou
fotoponukou
Stop : motoristický magazín
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo svete
Syninfo : informačný mesačník spoločnosti Syngenta Slovakia, s. r. o.
TOP CARS : magazín pre priaznivcov Jaguar, Land rover, Volvo
Trost - Actual : všetko pre profesionálny autoservis
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej
doprave
Veterán.sk : časopis pre milovníkov historických vozidiel
63 POĽNOHOSPODÁRSTVO. LESNÍCTVO.
ZÁHRADNÍCTVO
Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku
a zootechniku
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre záhradníctvo
a ekológiu
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku
a informatiku
Acta technologica agriculturae : vedecký časopis pre mechanizáciu
poľnohospodárstva
Agriculture : journal for agricultural sciences
Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie
agrochemikálií v poľnohospodárstve
Cactaceae etc. : časopis pestovateľov sukulentných rastlín
Dobré jedlo
Doma v záhrade
Ekonomika poľnohospodárstva : vedecké periodikum k otázkam
agrárnej ekonomiky a politiky
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Folia oecologica
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
Knihovnička - zahrada
Komunálna technika
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa
92
Lesnícky časopis :odborný vedecký časopis s lesníckou a
poľovníckou tematikou
Lesník : časopis zamestnancov štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky Banská Bystrica
Liečivé rastliny
Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku : odborný časopis zameraný
na trávne porasty, rozvoj vidieka, krminárstvo, chov a zdravotný stav
hospodárskzch zvierat
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve:odborný dvojmesačník
o technike a technológiach v poľnohospodárstve
Naša záhrada : mesačník pre záhradkárov
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Poľnohospodársky rok : dvojtýždenník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Poľnohospodársky týždenník
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a obyvateľov
vidieka
Sady a vinice : všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča
Spravodajca - Slovenský zväz záhradkárov
Trendy v potravinárstve
Vinotéka : všetko, čo chcete vedieť o víne
Vojenské lesy : mesačník zamestnancov Vojenských lesov a
majetkov SR, š.p
Wood research
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
636 CHOV ZVIERAT
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele
Folia veterinaria : the scientific journal of the University of veterinary
medicine in Košice
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Chov oviec a kôz : aktuálne informácie pre chovateľov a priaznivcov
chovu
Chovateľ : odborný časopis pre chovateľov
Chovateľské noviny
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
93
Pes : spravodaj chovateľov a priateľov psov a magazínu Kynologická
revue
Pes a mačka : odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov
Pes plus : pozitívne o zvieratách
Poľovníctvo a rybárstvo : odborno-populárny časopis pre poľovníkov
a rybárov
Ryby, rybky, rybičky
Slovak journal of animal science
Slovenský chov : odborný mesačník pre chovateľov hospodárskych
zvierat a veterinárov
Slovenský rybár : magazín športových rybárov
Slovenský veterinársky časopis
Spravodajca Biovety SK
Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Svet koní : časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku
Včelár : odborný časopis Povereníctva poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a Ústredia včelárskych združení na Slovensku
64 DOMÁCE HOSPODÁRSTVO
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Báječná žena : časopis na každý deň
Beauty & woman : časopis o kráse ženy
De sign um : časopis o dizajne
Dizajn a technológie : moderné bývanie, životný štýl
Dobré jedlo
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
Dortománie : svět pečení & zdobení
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Elisse : magazín pre ženy
Emma : dôverný rozhovor o kráse, móde, kariére, vzťahoch, sexe
a rodine
Emma špeciál : svadba
94
Epicure
Eva : hriešne dobrá
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Gastro : revue gastronómie a cestovného ruchu
Grand residence : your luxurious living
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií
a cateringu
Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov,
penziónov a reštaurácií
Chatař a chalupář : časopis pro kutily, chataře a chalupáře
Informácie : architektúra, interiér, design
Knihovnička - recepty
Libo torty : časopis o tradičných aj netradičných tortách
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Madam Eva
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Móda revue : odborný časopis
Môj dom
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Naše najlepšie
Navarené napečené
Oknoviny
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Praktická Slovenka
Receptár : 200 receptov na každý deň
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Stavebníctvo a bývanie : časopis, s ktorým sa oplatí stavať,
konštruovať, zariaďovať
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný štýl
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
Top trendy v bývaní : zdravo, moderne, komfortne
Torty od mamy : jediný slovenský časopis pre milovníkov tort
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
95
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Urob si sám : hobby magazín - inšpirácie pre dom, byt, dielňu a
záhradu
Voľný čas na varenie
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
65 ORGANIZÁCIA A RIADENIE PRIEMYSLU. OBCHODU.
DOPRAVY A SPOJOV
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
Automasters: prvý odborno-populárny časopis pre autoservisy a ich
zákazníkov, autoškoly a školstvo v autopriemysle
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a inštruktorov
autoškôl
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Daňový a účtovný poradca podnikateľa
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
Kilometer : informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Lavex info : spravodaj - lanovky a vleky
Mamina : časopis o životnom štýle modernej mamy
Motomagazín : slovenský motocyklový mesačník
Natankuj auto
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Poštový vestník
Pozemné komunikácie a dráhy
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s farebnou
fotoponukou
96
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Sprievodca svetom dopravcu
T-Time : časopis zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej
doprave
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi
Účtovný TIP-otázky a odpovede : newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Zbrane, strelci a lovci
Zisk : vidíme detaily, ktoré tvoria zisk
Zvesti : dvojtýždenník Odborového združenia železničiarov
Ž semafor : mesačník pre zamestnancov Železníc Slovenskej
republiky
Železničná revue : časopis o železničnej doprave a priemysle
Železničné ozveny : noviny pre zamestnancov Železničnej
spoločnosti, akciovej spoločnosti, Bratislava
658 RIADENIE PODNIKOVEJ ČINNOSTI
1000 riešení : dane z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy, odvody,
náhrady, automobil, právo
Acta oeconomica Cassoviensia
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Communication today
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Entire
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
97
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
Manufacturing and industrial engineering
Poradca
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných partnerstvách
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
Revue Piešťany
Success magazín
Systémy logistiky
Trend marketing : měsíčník pro marketingový management
Údržba : časopis pracovníkov údržby
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
659 PUBLICITA, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
Burza nehnuteľností : špecializovaný inzertný časopis
Communication today
Detail Baťa
Entire
Kam do mesta Prešov
Nový život Turca : noviny, ktoré spájajú Turiec ; regionálny
týždenník pre okresy Martin a Turčianske Teplice
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný časopis
Pečovskonovoveský spravodajca
Pravda : nezávislý denník
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
Radnica informuje : mestský spravodajca
Rusovské noviny : občasník Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Trnavské noviny : regionálny týždenník
Vranovské novinky : okresný týždenník
98
66 CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE
Acta chimica slovaca
Acta metallurgica slovaca conference
Acta metallurgica slovaca : časopis Hutníckej fakulty TU Košice
Agrobioenergia : časopis Združenia pre poľnohospodársku biomasu
Bar magazine : thinking about the drinking
BOST Technológie : časopis firmy BOST SK
Chemical papers
Chemosvit : noviny zamestnancov skupiny Chemosvit a Finchem
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie,
výskum a priemysel
Journal of food and nutrition research
Katarínka extra : zákusky, torty, koláče
Kovové materiály : časopis Slovenskej akadémie vied
Modrý plameň : časopis pracovníkov Slovenského plynárenského
priemyslu
Pekárstvo cukrárstvo : odborný časopis pekárenskej a cukrárenskej
výroby na Slovensku
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Podbrezovan : dvojtýždenník ŽP a.s. Podbrezová
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Trendy v potravinárstve
Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov
Vinotéka : všetko, čo chcete vedieť o víne
67 - 68 RÔZNE ODVETVIA PRIEMYSLU
Absolut look : kozmetika, kaderníctvo,nechtový design
Actuelle : odborné periodikum pre oblasť profesionálnych beauty
služieb
Časopis Q : časopis pre profesionálnych kaderníkov a ich zákazníkov
Detail Baťa
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Forever : Czech Republic/Slovak Republic
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Gemologický spravodajca : časopis gemológov pri FPV UKF v Nitre
99
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Les nouvelles esthétiques
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa
Mamina : časopis o životnom štýle modernej mamy
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný časopis
Vlákna a textil
Wood research
69 STAVEBNÍCTVO
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Building research journal
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis špecializovaný na
ceny v stavebníctve pre: staviteľov, investorov, obstarávateľov,
projektantov, architektov, zhotoviteľov, stavebných cenárov a
dodávateľov materiálu
Doka Xpress : časopis o debnení
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Inžinierske stavby : mesačník Slovenského zväzu stavebných
inžinierov a pracovníkov stavebníctva
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Môj dom : ekobývanie
Oknoviny
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Projekt - stavba
Selected scientific papers : journal of civil engineering
Slovak journal of civil engineering
Stavajte a bývajte s nami
100
Stavebné hmoty : vedecko-odborný časopis o stavebných hmotách a
materiáloch pre stavebníctvo
Stavebné materiály : technológie, výrobky, konštrukcie
Stavebníctvo a bývanie
Strojník mechanik : vedecko-odborný časopis o strojoch a
zariadeniach
TechCON magazín : odborný časopis pre projektantov TZB a
užívateľov programu TechCON
TOP stavebné materiály, služby, technológie
Tűzoltó
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
7 UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej kultúre
Arch : o architektúre a inej kultúre
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Arteria : časopis pre súčasné umenie a estetiku
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bratislavčanka : mesačník o zdraví, kráse, kultúre, zábave
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských
vztahů
De sign um : časopis o dizajne
Dizajn a technológie : moderné bývanie, životný štýl
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
Gold man
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Môj dom
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu
101
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Profil súčasného výtvarného umenia
Remeslo, umenie, dizajn
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život
Slovensko : magazín Matice slovenskej a Neografie
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Vlna súčasného umenia a kultúry
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
Architekt : měsíčník obce architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Urbanita : vedecko-technické informácie z oblasti urbanizmu a
územného plánovania
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
72 ARCHITEKTÚRA
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej kultúre
Arch : o architektúre a inej kultúre
Architectural record
Architectural review : a magazine of architecture and decoration
Architekt : měsíčník obce architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Building research journal
De sign um : časopis o dizajne
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
102
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Fórum architektúry : dojmesačník Spolku architektov Slovenska
Grand residence : your luxurious living
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Informácie Slovenská komora architektov
Informácie : architektúra, interiér, design
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Môj dom
Nové rodinné domy
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Projekt - stavba
Projekt : slovenská architektonická revue
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný štýl
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
74 KRESLENIE. DIZAJN. UŽITÉ UMENIE
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Čipka : občasník zo sveta paličkovanej čipky
Dizajn a technológie : moderné bývanie, životný štýl
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Móda revue : odborný časopis
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu
Nápadník pre malých i veľkých : originálne námety na tvorivú hru
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Praktická Slovenka
Stavebníctvo a bývanie
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
Woloviny bez ofiny : nezávislý humoristický apolitický mesačník
103
75 – 76 MALIARSTVO. GRAFIKA
Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí
Noviny pre grafický priemysel
77 FOTOGRAFIA. FOTOGRAFICKÉ PRÍSTROJE.
MATERIÁLY
Československá fotografie
Kalligram : müvészet és gondolat
778 ŠPECIÁLNE TECHNIKY FOTOGRAFIE
Basys news : noviny pre priaznivcov spoločnosti BaSys
Cinema : filmový měsíčník
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
78 HUDBA
Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Hudobný život : klasická hudba, jazz, world music
Musicologica Slovaca
Rock Hard : najhlučnejší hard rockový a metalový magazín
Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Wave
79 REKREÁCIA. ZÁBAVA. HRY. ŠPORT
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a inštruktorov
autoškôl
Basys news : noviny pre priaznivcov spoločnosti BaSys
104
Biker : freeride magazine
Cinema : filmový měsíčník
Cserkész : Foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
Enduro aktuál : mesačník pre priaznivcov motocyklového športu
Eurotelevízia
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports sciences
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť a hrať
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Futbal magazín : obrázkový mesačník
Golf : revue o golfe a životnom štýle
Grand magazine
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Homo Felix : odborný časopis o animovanom filme
Horolezec : odborný, metodický a informačný časopis Slovenského
horolezeckého spolku JAMES
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Javisko : štvrťročník amatérskeho divadla a prednesu
Kinečko
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme
Konkrétne ø divadle : mesačník o divadle na Slovensku
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
Médium : časopis so skautským duchom
Muscle & Fitness : magazín pre superfitness a zdravý životný štýl
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
Nový auto magazín : časopis moderného motoristu
Run : the world magazine; prvý a jediný časopis o behaní
Ryby, rybky, rybičky
Salto : časopis o pohybovom a alternatívnom divadle
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Skaut : časopis pre skautov
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
Slovenský rybár : magazín športových rybárov
Stop : motoristický magazín
Střelecká revue
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo svete
Šport : denník
105
Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty, kluby a spolky
Tabu : najlacnejší a najčítanejší mesačník na Slovensku
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu a pohody
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele,
trénery a cvičitele
Telesná výchova & šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti
pre telesnú výchovu a šport
Tenis : oficiálny spravodaj Slovenského tenisového zväzu
TV oko : televízny program
Tvořivá dramatika
Voyage : dvojmesačník o turizme na Slovensku a vo svete
Vrabček : mesačník pre deti od 3 rokov
Wave
Windsurfer
Životný štýl a kôň : mesačník o životnom štýle
80 FILOLÓGIA - všeobecne
Journal of interdisciplinary philology
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru
a terminológiu
Slavjanovedenije
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavica Slovaca : orgán Slavistického kabinetu SAV a Matice
slovenskej
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Studia orientalia Slovaca
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
81 LINGVISTIKA
Asian and African Studies
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských
vztahů
106
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE Édition
SAUF
Friendship : for learners of English
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hello kids! english for absolute beginners
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Jazykovedný časopis
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru
a terminológiu
L‘ Amitie : mensuel en francais
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva
Romboid : literatúra, umelecká komunikácia, interdisciplinarita,
literárnokritický mesačník
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Spitze : eine Zeitschrift für Teenager, die gerne deutsch lesen
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
Topics in linguistics
XLinguae.eu : a trimestrial European scientific language review
82 LITERÁRNA VEDA
Asian and African Studies
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bobik : pre zvedavé drobce
Cserkész : Foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
Irodalmi szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány
Kalligram : müvészet és gondolat
Kamarát : mesačník pre tínedžerov
Kinderspitze : dvojmesačník pre tých, ktorí začínajú s nemčinou
Kloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
107
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov
Luluďi : časopis pre rómske deti
Maxík do školy i na doma
Nová dúha : časopis pre deti
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Projektill
RAK : revue aktuálnej kultúry
Rebrík : časopis pre deti
Revue svetovej literatúry časopis pre zahraničnú literatúru
Romboid : literatúra, umelecká komunikácia, interdisciplinarita,
literárnokritický mesačník
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
Slovak literary review
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Spitze : eine Zeitschrift für Teenager, die gerne deutsch lesen
Studi italo - slovacchi
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tücsök : óvodások és kisiskolások lapja
Tvořivá dramatika
Včielka : časopis pre najmenších
Veselka : ščomisjačnyj žurnal dlja ditej
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Vlna súčasného umenia a kultúry
Zeszyty literackie
Woloviny bez ofiny : nezávislý humoristický apolitický mesačník
World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry
Zeszyty literackie
Zornička : časopis pre malých školákov
Zvonček : časopis pre škôlkarov a prvákov
82-97 NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Dobrý prameň
108
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov augsburgského
vyznania na Slovensku
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Magyar Sion : új folyam
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Prebuďte sa!.
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Tvorba : revue pre literatúru, kultúru a duchovný život
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Vrabček : mesačník pre deti od 3 rokov
Xaver : časopis bohoslovcov Kňazského seminára sv. Františka
Xaverského
902 ARCHEOLÓGIA
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických
a příbuzných vědeckých ústavů v ČR
Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Nitre
908 REGIONÁLNA GEOGRAFIA
Genealogicko-heraldický hlas
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Holíčan : mesačník mesta Holíč
Kam do mesta Prešov
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Košický denník Korzár
Krajnianske noviny
109
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianské noviny-Noviny Juhozápadu
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
Liptov : regionálny týždenník pre Ružomberok, Liptovský Mikuláš,
Liptovský Hrádok
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Národopisná revue
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie : metodickoodborný štvrťročník
Nove žyttja : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Novohradské noviny
Nový vpred žurnál : regionálny týždenník občanov okresov Zvolen,
Detva, Krupina
Nový život Turca : noviny, ktoré spájajú Turiec ; regionálny
týždenník pre
okresy Martin a Turčianske Teplice
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Pečovskonovoveský spravodajca
Považský obzor : regionálny týždenník
Prešovský denník Korzár
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
Prieboj : noviny občanov Horného Ponitria
Revue Piešťany
Rusovské noviny : občasník Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Spišskonovoveský Korzár
Spravodajca mesta Giraltovce
Šarišské Michaľany : kultúrno-spoločenský občasník obce
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Tekovské noviny : regionálny dvojtýždenník mesta Zlaté Moravce a
okolia
Trenčianske noviny
Trnavské noviny : regionálny týždenník
Veľkošarišan : mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia
Turnianske noviny
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Vranovské novinky : okresný týždenník
Wallonie - Bruxelles
110
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Žilinské noviny
Žilinský večerník : týždenník Žilinského kraja
91 GEOGRAFIA
Acta geographica Universitatis Comenianae
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
Geo : objavovať a chápať svet ; cestovateľský magazín
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Geografické rozhledy
Geografický časopis : časopis geografického ústavu Slovenskej
akadémie vied
Geographia Cassoviensis
Kedy kam : o dovolenkách a cestovaní
Kontexty kultúry a turizmu
National geographic : Česká republika
929 – 94 GENEALÓGIA, DEJINY, HISTÓRIA
Acta judaica Slovaca
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging the
difference
Asian and African Studies
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských
vztahů
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Fakta a svědectví : magazín o historii
Fórum archivárov
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
Genealogicko-heraldický hlas
História : revue o dejinách spoločnosti
Historická revue : časopis o dejinách spoločnosti
111
Historický časopis
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci histotie
Kultúrne dejiny
Mesto a dejiny
Monument revue : časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu
vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva
Nové historické rozhľady : vedecký časopis Katedry histórie UCM
Trnava
Slovanská vzájomnosť
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
Southeastern Europe
Slovenská archivistika
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Umění : časopis Ústavu dějín umění Akademie věd České republiky
Vojnová kronika : odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského
národného povstania
Voyage : dvojmesačník o turizme na Slovensku a vo svete
112
III. REGISTER PODĽA KRAJINY VYDANIA
ČESKO
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických
a příbuzných vědeckých ústavů v ČR
Architekt : měsíčník obce architektů
Byzantinoslavica : sborník pro studium byzantsko-slovanských vztahů
Cinema : filmový měsíčník
Computer : počítačový čtrnáctideník
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro
zdravotnické pracovníky
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Epocha : svět na Vaší dlani
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Fakta a svědectví : magazín o historii
Filosofický časopis
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Foto & video : advanced
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Geodetický a kartografický obzor : odborný a vědecký časopis
Geografické rozhledy
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci histotie
Chatař a chalupář : časopis pro kutily, chataře a chalupáře
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let
v MŠ a ŠD
Interní medicína pro praxi
113
Intervenční a akutní kardiologie
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní a praktické
lékaře
Klinická farmakologie a farmacie
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Mezinárodní vztahy
Mladá fronta Dnes
Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management
Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním
vzdělávání
Muzeum a současnost
Národopisná revue
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
National geographic : Česká republika
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní prostředí
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Politická ekonomie
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Praktická elektronika - Amatérské radio
Psychologie pro praxi
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Religio : revue pro religionistiku
Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické
pracovníky
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
Southeastern Europe
Sociální práce : odborná revue pro sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
Sociologický časopis
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Střelecká revue
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
114
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Systémy logistiky
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trénery a
cvičitele
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Tlumočení. Překlad
Trend marketing : měsíčník pro marketingový management
Tvořivá dramatika
Ukrajins'kyj žurnal
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
Vesmír : časopis akademické obce
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu
školní a mimoškolní
Zprávy České botanické společnosti.
POĽSKO
Zeszyty literackie
RUSKO
Nauka i žizň
Slavjanovedenije
UKRAJINA
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva
USA
Architectural record
Journal of adolescence : publ. for the Association for Professionals in
Services for Adolescents
Scientific American
VEĽKÁ BRITÁNIA
Architectural review : a magazine of architecture and decoration
115
VI. ZOZNAM PERIODÍK ZÍSKANÝCH FORMOU NÁKUPU
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : Revue objevů, vědy, techniky a lidí
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Archeologické rozhledy
Architectural record
Architectural review
Architekt : nezávislý měsičník architektů
Art ét décoration : revue mensuelle d'art moderne
Byzantinoslavica : revue Internationale des Études Byzantine
Cinema : velký evropský filmový měsíčník
Computer : počítačový čtrnáctideník
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a
praxi
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný a informační časopis pro
zdravotnické pracovníky
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Epocha : svět na Vaší dlani
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Fakta a svědectví : magazín o historii
Filosofický časopis
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Foto & video : advanced
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Geografické rozhledy
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci
historie
Chatař & chalupář : Víkend. Bydlení na venkově. Hobby
116
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
US
GB
CZ
FR
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do
8 let v MŠ a ŠD
Jazykovedný časopis
Journal of adolescence : publ. for the Association for Professionals
in Services for Adolescents
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Mezinárodní vztahy : československá revue pro mezinárodní
politiku a ekonomiku
Mladá fronta Dnes
Moderní řízení
Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém
základním vzdělávání
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu
movoznavstva im.O.O. Potrebni ta ukrajinskogo movnoinformacijnogo fondu NAN Ukrajiny
Národopisná revue
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
National Geographic : Česko
Nauka i žizň : ježemesjačnyj naučno-popuľjarnyj žurnal
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní
prostředí
Ogonëk
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy
Politická ekonomie
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních
věcí
Praktická elektronika - Amatérské radio
Psychologie pro praxi
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Religio : revue pro religionistiku
Scientific American
Sestra : odborný časopis pro sestry a ostatní nelékařské
zdravotnické pracovníky
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavjanovedenije
117
CZ
SK
US
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
RU
CZ
RU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
US
CZ
CZ
RU
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
Southeastern Europe
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Slovenské národné noviny : dvojtýždenník Matice slovenskej
Slovenské pohľady : na literatúru, umenie a život
Sociální práce : odborná revue pro sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie
vied
Sociologický časopis
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální
pedagogik
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politiku
Střelecká revue
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro
učitele,trénery a cvičitele
Time
Tvořivá dramatika
Trend marketing : měsíčník pro marketingový management
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj misjačnyk
dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
Vesmír : časopis akademické obce
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
118
CZ
SK
SK
SK
SK
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
NL
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
119
Zoznam časopisov a novín
dochádzajúcich v roku
2013 do ŠVK v Prešove
Ing. Kakalejčíková Emília
Vaľková Anna
Mgr. Závadská Valéria
Štátna vedecká knižnica
v Prešove
2013
118
Názov:
Zostavil:
Lektoroval:
Zodpovedný redaktor:
Vydavateľ:
Rok vydania:
Počet strán:
120
Download

2013 - Štátna vedecká knižnica v Prešove