ZOZNAM ČASOPISOV A NOVÍN
DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2014
DO ŠVK V PREŠOVE
Prešov 2014
OBSAH
Ú V O D ............................................................................... 7
I. NÁZVOVÝ REGISTER ................................................ 8
II. SYSTEMATICKÝ REGISTER................................. 49
001 VEDA, VEDOMOSTI-všeobecne ......................... 49
002 DOKUMENTÁCIA. KNIHY. PÍSOMNOSTI ...... 49
003 PÍSMO. PÍSANIE ................................................... 50
004 POČÍTAČOVÉ VEDY A TECHNOLÓGIE .......... 50
005 MANAŽMENT.RIADENIE....................................50
006 ŠTANDARDIZÁCIA. NORMALIZÁCIA............. 51
008 CIVILIZÁCIA.KULTÚRA.POKROK....................51
01 BIBLIOGRAFIA. ZOZNAMY KNÍH ................... 53
02 KNIHOVNÍCTVO.................................................. 53
061 ORGANIZÁCIE. INÉ TYPY SPOLUPRÁCE....... 53
069 MÚZEÁ. STÁLE VÝSTAVY ................................ 54
07 NOVINY. TLAČ .................................................... 54
1 FILOZOFIA.............................................................59
13 FILOZOFIA DUCHA..............................................59
159 PSYCHOLÓGIA..................................................... 59
17 ETIKA.FILOZOFIA MORÁLKY.......................... 60
2 NÁBOŽENSTVO. TEOLÓGIA............................. 60
3 SOCIÁLNE SPOLOČENSKÉ VEDY ................... 62
311 ŠTATISTIKA AKO VEDA .................................... 63
316 SOCIOLÓGIA ........................................................ 63
32 POLITIKA .............................................................. 64
323 VNÚTORNÁ POLITIKA ....................................... 65
327 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY ............................... 66
329 POLITICKÉ STRANY. HNUTIA .......................... 66
33 EKONOMIKA. EKONOMICKÉ VEDY............... 67
331 ODBORY.PRÁCA. ZAMESTNANOSŤ ............... 68
332 REGIONÁLNE HOSPODÁRSTVO ..................... 69
334 FORMY ORGANIZÁCIE V EKONOMIKE ......... 69
3
336 FINANCIE...............................................................70
338 EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE. VÝROBA.
SLUŽBY. RIADENIE.............................................70
339 OBCHOD.................................................................71
34 PRÁVO. PRÁVNA VEDA .....................................72
347 OBČIANSKE PRÁVO ...........................................73
35 VEREJNÁ SPRÁVA. VOJENSTVO......................73
36 SOCIÁLNA PRÁCA. SOCIÁLNE
ZABEZPEČENIE ....................................................75
37 VÝCHOVA. VZDELÁVANIE...............................76
378 VYSOKÉ ŠKOLY ..................................................78
379 VOĽNÝ ČAS ...........................................................79
39 ETNOLÓGIA. ETNOGRAFIA. NÁRODOPIS......81
5 PRÍRODNÉ VEDY .................................................82
504 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .......................................83
51 MATEMATIKA ......................................................83
52 ASTRONÓMIA. ASTROFYZIKA. GEODÉZIA.
KOZMICKÝ VÝSKUM .........................................84
53 FYZIKA...................................................................84
54 CHÉMIA. MINERALOGICKÉ VEDY ..................84
55 GEOLÓGIA.............................................................85
56 PALEONTOLÓGIA................................................85
57 BIOLOGICKÉ VEDY.............................................86
58 BOTANIKA ............................................................86
59 ZOOLÓGIA.............................................................86
61 LEKÁRSKE VEDY. MEDICÍNA ..........................86
614 VEREJNÉ ZDRAVIE A HYGIENA.......................90
615 FARMAKOLÓGIA. TOXIKOLÓGIA ...................91
62 TECHNIKA. INŽINIERSTVO ...............................92
621 STROJÁRSTVO. ELEKTROTECHNIKA.
BANÍCTVO. STAVITEĽSTVO. MECHANICKÁ
TECHNOLÓGIA.....................................................93
628 ZDRAVOTNÉ INŽINIERSTVO. VODA..............94
4
629 TECHNIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV 95
63 POĽNOHOSPODÁRSTVO. LESNÍCTVO.
ZÁHRADNÍCTVO................................................. 95
636 CHOV ZVIERAT ................................................... 97
64 DOMÁCE HOSPODÁRSTVO .............................. 97
65 ORGANIZÁCIA A RIADENIE PRIEMYSLU.
OBCHODU. DOPRAVY A SPOJOV................... 99
658 RIADENIE PODNIKOVEJ ČINNOSTI .............. 100
659 PUBLICITA, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU ....... 101
66 CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE ........................... 102
67 - 68 RÔZNE ODVETVIA PRIEMYSLU ............... 102
69 STAVEBNÍCTVO................................................ 103
7 UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT ..... 104
72 ARCHITEKTÚRA ............................................... 105
74 KRESLENIE. DIZAJN. UMELECKÉ REMESLÁ
............................................................................... 106
75 – 76 MALIARSTVO. GRAFIKA........................... 107
77 FOTOGRAFIA. FOTOGRAFICKÉ PRÍSTROJE.
MATERIÁLY ....................................................... 107
778 ŠPECIÁLNE TECHNIKY FOTOGRAFIE
107
78 HUDBA..................................................................108
79 REKREÁCIA. ZÁBAVA. HRY. ŠPORT ............ 108
80 FILOLÓGIA - všeobecne ..................................... 109
81 LINGVISTIKA ..................................................... 110
82 LITERATÚRA ..................................................... 111
82-97 NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA ...................... 112
902 ARCHEOLÓGIA.................................................. 113
908 REGIONÁLNA GEOGRAFIA. ŠTÚDIUM
LOKALÍT ............................................................. 113
91 GEOGRAFIA ....................................................... 114
929 – 94 GENEALÓGIA, DEJINY, HISTÓRIA ........ 115
III. REGISTER PODĽA KRAJINY VYDANIA............. 117
ČESKO......................................................................... 117
5
POĽSKO .......................................................................119
RUSKO .........................................................................119
UKRAJINA...................................................................119
USA...............................................................................119
IV. ZOZNAM PERIODÍK ZÍSKANÝCH NÁKUPOM.......120
6
ÚVOD
Štátna vedecká knižnica v Prešove vydáva Zoznam
časopisov
a novín dochádzajúcich v roku 2014 do
Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Zoznam má štyri
časti: názvový register usporiadaný podľa abecedy,
systematický register usporiadaný podľa odborov, register
podľa krajín vydania a v závere je zoznam časopisov, ktoré
sú do knižničného fondu doplňované formou nákupu.
Ostatné časopisy, ktoré nie sú uvedené v tejto časti zoznamu
sú doplňované formou povinného výtlačku, prípadne darom.
V registri podľa krajín neuvádzame slovenské noviny
a časopisy.
Veríme, že zoznam bude aktuálnou informačnou pomôckou
pre používateľov služieb knižnice.
7
I. NÁZVOVÝ REGISTER
ISSN
100+1 zahraniční zajímavost
1000 riešení : dane z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy,
odvody, náhrady, automobil, právo
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
0322-9629
1335-4159
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej
1338-2861
kultúre
ABB spektrum : časopis spoločnosti ABB na Slovensku
Abidance of scientific evolution : journal for science
Absolut look : kozmetika, kaderníctvo, nechtový desing
Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy
Acta Aerarii Publici: vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Acta avionica : vedecký časopis
Acta electrotechnica et informatica
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
Acta Facultatis Ecologiae : zborník vedeckých prác Fakulty
ekológie Technickej univerzity vo Zvolene
Acta Facultatis Forestalis Zvolen
Acta Facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty
environmentálnej a výrobnej techniky
Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre
fytotechniku a zootechniku
Acta geographica Universitatis Comenianae
Acta geologica Slovaca
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre
záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu
Acta humanica
Acta Hydrologica Slovaca
Acta Chimica slovaca
Acta Judaica Slovaca
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Acta medica Martiniana : journal for biomedical sciences,
clinical medicine and nursing
Acta mechanica Slovaca
8
1214-1097
1335-874X
1339-1879
1338-4996
1338-2136
1335-5864
1336-8818
1335-9479
1335-8243
1335-0285
1336-300X
0231-5785
1336-4472
1335-258X
1338-6034
1338-0044
1335-2563
1336-5126
1335-6291
1337-978X
0862-9544
1335-8421
1335-2393
Acta metallurgica slovaca conference
Acta Metallurgica Slovaca : časopis Hutníckej fakulty TU
Košice
Acta meteorologica Universitatis Comenianae
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a
tropického zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Acta oeconomica Cassoviensia
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre
ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný
časopis
Acta patristica
Acta Physica Slovaca : fyzikálny časopis
Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre
regionálne a environmentálne vedy
Acta technologica agriculturae : vedecký časopis pre
mechanizáciu poľnohospodárstva
Acta technologica Dubnicae
Acta virologica : international journal for molecular, cellular
and clinical virology
Active beauty
Activitas nervosa superior rediviva : international journal for
integrated neuroscience
Actuelle : odborné periodikum pre oblasť profesionálnych
beauty služieb
Acupunctura Bohemo Slovaca : odborný časopis členov
České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Spoločnosti
akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe
Adsum : časopis bratislavských seminaristov
Aero-journal : international scientific journal of air transport
industry
Aerobic fitness magazín : prvý slovenský lifestylový časopis
pre skupinové cvičenia
Agrárne právo EÚ : vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu
agrárneho práva EÚ
Agriculture : journal for agricultural sciences
9
1338-1660
1335-1532
0231-8881
1337-7515
1337-6020
1335-2571
1338-6581
1338-3299
0323-0465
1336-5452
1335-2555
1338-3965
0001-723X
1339-5432
1337-933X
1337-8058
1335-5627
1336-6505
1335-3292
1335-7158
1338-8215
1339-326X
1338-6891
0551-3677
Agrobioenergia : časopis Združenia pre poľnohospodársku
biomasu
Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie
agrochemikálií v poľnohospodárstve
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve
a ekonomike
Air magazine : travel, lifestyle, shopping, airport
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála
M.R. Štefánika
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov
systému EAN-UCC na Slovensku
Al-Islám : bulletin o isláme a muslimoch
Alarm magazín : bodyguarding, security technology &
management, fire fighting & rescue
Alkoholizmus a drogové závislosti : dborný časopis
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Sekcie
drogových závislostí Psychiatrickej spoločnosti SLS
Alma Mater : főiskolás és egyetemista lap
AmeriCan letters
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Anestéziológia a intenzívna medicína : časopis Slovenskej
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
Annales historici Prešoviensis
Antibiotiká a rezistencia : interdisciplinárny časopis pre
klinickú a laboratórnu medicínu
Aplimat : journal of applied mathematics
Apoštol božieho milosrdenstva
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Arch : o architektúre a inej kultúre
Archeologické rozhledy
Architekt : dvouměsíčník obce architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
Arkádia : 1. celoslovenský multikultúrny časopis
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging
the difference
10
1336-9660
1335-2415
1337-7612
1338-9815
1338-3159
1804-5421
1335-7336
1338-8738
1335-504X
0862-0350
1339-102X
1338-7057
1211-6378
1339-0155
1339-018X
1336-7528
1336-1147
1337-6365
1335-2318
1335-213X
1335-3268
0323-1267
0862-7010
1335-2679
0044-8680
1339-3286
0044-9008
1337-9291
Ars notaria : časopis pre notárov
Artos : časopis Obščestva sv. Joana Krestiteľa
Asian and African studies
Astronomický informátor
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a
Bohunice
Atramentový bojovník : mesačník pre mladých bojovníkov
proti všednosti
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a
inštruktorov autoškôl
Autožurnál : noviny pre motoristov i nemotorizovaných
Avízo : denník pre bezplatné oznámenia občanov
Báječná Žena : časopis na každý deň
Balans
Bar magazine : thinking about the drinking
Bardejovský Korzár : týždenník
Beauty & woman : o kráse ženy vo všetkých podobách
Bedeker zdravia : sprievodca svetom zdravia
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen
Deutschlehrerverbandes
Bellária : prvý celoslovenský kultúrny časopis pre ľudí s
mentálnym a psychickým postihnutím, pre rozvinutie ich
umeleckého citu, fantázie i humoru
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti
práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Biatec : odborný bankový časopis
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Biblické úlohy
Biker : freeride magazine
Blahovistnik : mesačník priateľov Baziliánov na Slovensku
Bobik : pre zvedavé drobce
11
1335-2229
1336-6564
1335-1257
1335-2237
1335-2253
1337-8287
1338-8703
1336-5258
1338-0362
1336-2038
1336-7900
1336-5614
1339-5475
1337-5989
1338-841X
1336-3492
1337-2734
1335-2636
1339-3278
0322-8347
1338-6417
1335-0900
1335-7263
1335-1265
1337-981X
1336-0302
Bojovník : dvojtýždenník antifašistov
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Bratislavčanka : pre všetky ženy, ktorým chutí život
Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty
bratislavskej univerzity Komenského vydávaný Spolkom
československých lekárov v Bratislave
Bratislavské noviny : noviny o živote Bratislavy, jej
mestských častí a všetkých Bratislavčanov
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Building research journal : quarterly journal for theoretical
problems of structural materials and structures
Bulletin Slovenskej advokácie
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in
lingua italiana
Business Leaders Forum newsletter : dvojmesačník o
zodpovednom podnikaní a nových príležitostiach
Cactaceae etc. : časopis pestovateľov sukulentných rastlín
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE
Édition SAUF
Cardiology letters
Carissimi : esély fogyatékos és egészségkárosodott
embereknek
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis
špecializovaný na ceny v stavebníctve pre: staviteľov,
investorov, obstarávateľov, projektantov, architektov,
zhotoviteľov, stavebných cenárov a dodávateľov materiálu
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite
života
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a
cestovnom ruchu
Cinema : filmový měsíčník
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve
evanjelickej a. v.
Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
12
0323-2018
1335-9037
0006-9248
1335-5228
1336-1457
1335-8863
1335-1079
1335-7905
1337-7043
1210-2016
1336-9458
1335-8952
1337-9283
1338-3655
1338-2438
1337-8538
1338-1423
1335-1451
1210-132X
0139-9217
1335-4094
1335-2652
Communication today
Computer : počítačový čtrnáctideník
Computing and informatics : computers and artificial
intelligence
Connection : official magazine of the American Chamber of
Commerce in Slovakia
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté
Pleso
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal
of geophysics, geodesy, meteorology and climatology
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Creative and knowledge society : international scientific
journal
Cserkész : foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
Cyklistika
Cykloturistika : časopis pro cesty na kole
1338-130X
1210-8790
1335-9150
Čas na lásku
1803-3768
Časopis Q : časopis pre profesionálnych kaderníkov a ich
zákazníkov
Československá fotografie
Československá psychologie : časopis pro psychologickou
teorii a praxi
Český časopis historický
Čipka : štvrťročník zo sveta paličkovanej čipky
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez
návykových látok a rizikového správania
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
1337-1541
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti
daní, práva a účtovníctva
Daňový a účtovný poradca podnikateľa : v riešeniach s
príkladmi
13
1339-0872
1335-1842
1335-2806
1212-4281
1338-4465
1336-0434
1214-472X
1214-4738
1338-3906
1211-3891
1804-5200
0009-062X
0862-6111
1336-4294
1336-4243
1336-7986
1335-9630
1336-426X
1335-7034
1335-0897
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
De sign um : časopis o dizajne
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej
ochrany
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech &
Slovak Edition
Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre
dermatovenerológiu a príbuzné odbory
Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie,
estetickej dermatológie a kozmetiky
Derma revue : pokožka - vlasy - nechty - zdravie - životný
štýl
Dermato magazín
Dermatológia pre prax
Detail Baťa
Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej
spoločnosti
Diabetik : časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť
Diagnóza v ošetřovatelství : dborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky ; recenzovaný časopis
Diakonia.sk : časopis Evanjelickej diakonie ECAV na
Slovensku
Diaspektrum : časopis pre zdravý a aktívny život s diabetom :
odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú
verejnosť
Diaživot
Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie
Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a
detstva
Diéta : po prečítaní o dve kilá menej!
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in
Ružomberok
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Dobrá škola : inšpirácia pre školy, ktoré chcú byť lepšie
Dobré jedlo
14
1338-2918
1335-2822
1335-034X
0418-5129
1337-0863
1801-7096
1335-7360
1335-7913
1338-2985
1338-094X
1337-1746
1335-8383
1336-0426
1801-1349
1337-592X
1338-3485
1338-2845
1335-0919
1337-6462
1335-9959
1212-1371
1335-9185
0130-321X
1338-0338
1336-1066
Dobrý prameň : časopis cirkevného zboru ECAV na
Slovensku
Doka Xpress : časopis o debnení
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a
moderné bývanie
Doma v záhrade
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu,
dobrodincov a priateľov Dona Bosca
Dortománie : svět pečení & zdobení
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie
DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a
odpovedí pre platiteľov DPH
DPH v praxi
Dravce a sovy : časopis Ochrany dravcov na Slovensku
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti
duševného vlastníctva
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
1336-2321
EE : odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku
1335-2547
Efeta - otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu
ľudí s postihnutím
Echo z Afriky a iných kontinentov : misijný časopis pre
misijných dobrodincov a všetkých zainteresovaných misijnou
tematikou
Echopolis : švrťročník nadácie Ekopolis
Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej
univerzity v Bratislave
1335-1397
15
1335-6615
1337-4028
1339-1224
1338-4201
1338-9297
1210-2210
1336-5355
1338-7006
1336-6874
1338-3701
1339-1755
0139-861X
1335-2881
1338-1520
1337-334X
1335-342X
1337-4990
0139-8660
0323-262X
Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity
v Žiline
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu,
hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické
prognózovanie
Ekonomika a informatika
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty
podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej
fakulty UMB v Banskej Bystrici
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a
odborný časopis
Elektrorevue : informačný spravodaj
Emma : dôverný rozhovor o kráse, móde, kariére, vzťahoch,
sexe a rodine
Emma špeciál : svadba
Endocrine regulations
Energo : mesačník o energetike
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
Entire
Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom
prostredí
Eosphoros : slovenský časopis venovaný okultným vedám
Epicure
Epocha : svět na Vaší dlani
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
ERIN : periodic of Slovak university of technology in
Bratislava
Eruditio-Educatio : a Selye János Egyetem Tanárképző
Karának tudományos folyóirata
Esemestník : spravodajca Slovenskej mineralogickej
spoločnosti
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Estote Benedicti : občasník priaznivcov a podporovateľov
benediktínskeho mníšstva na Slovensku
Ethics & bioethics
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr
etnických spoločenstiev
16
1337-0839
0013-3035
1336-3514
1336-3301
1335-7069
1337-9313
1336-8559
1335-7107
1339-0953
1210-0668
1338-8975
1338-1946
1338-7731
1335-1877
1339-5971
1336-9539
1214-9519
1801-089X
1337-9089
1336-8893
1338-6425
0014-1291
1338-5615
1336-569X
Etnologické rozpravy
Eurokompas : IC Štrukturálne fondy pre Slovensko
European journal of environmental and safety sciences :
scientific journal of the European Science and Research
Institute and the Association of Fire Engineering
European journal of media, art and photography
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v
Európskej únii
Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva
a architektúry
Eurotelevízia
Eva : hriešne dobrá
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v.
cirkevného zboru v Bratislave
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov
augsburgského vyznania na Slovensku
Evanjelický teológ : časopis študentov Evanjelickej
bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Evanjelický východ : časopis evanjelikov Východného
dištriktu Ev. cirkvi a.v. na Slovensku
Exekútor : spravodaj Slovenskej komory exekútorov
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports
sciences
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Extra plus
F.O.O.D. : jedlo a ešte oveľa viac
Fakta a svědectví : magazín o historii
Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis
Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku
Farminews : časopis pre lekárnikov a farmaceutické
laborantky
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele
La Femme
17
1335-5074
1339-472X
1339-4940
1336-8796
1335-1249
0139-7451
0139-8717
1338-7936
0139-8768
1336-0760
1335-1656
1338-3949
1337-7310
1338-3477
1335-4868
1336-0256
1339-5173
1803-6228
0014-8172
1336-7021
1336-3328
1211-538X
1337-0278
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť
a hrať
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Filosofický časopis
Filozofia
Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií
Finančné aktuality : štvrťročník finančnej správy
Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie
podnikových finančníkov
Finančný manažment
Finančný spravodajca : problematika
Fit štýl : zdravie, wellness, kondícia
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Fleet firemné automobily : špecializovaný štvrťročník pre
správu a riadenie automobilových parkov v Slovenskej
republike
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Folia medica Cassoviensia
Folia oecologica
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae : vedecký
recenzovaný časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti
Slovenskej lekárskej spoločnosti
Folklór : magazín pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry a
umenia
Forbes
Ford Inside : časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky
Ford
Forever : Czech Republic/Slovak Republic
ForMEN : časopis len pre mužov
ForTECH : technika, priemysel, nové technológie
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Fórum : társadalomtudományi szemle
Fórum architektúry : dvojmesačník Spolku architektov
Slovenska
Fórum archivárov
Forum diabetologicum
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Fórum pre komunikačné technológie
18
1335-020X
1335-8286
0015-1831
0046-385X
1339-2220
1335-5813
1338-7065
1335-0498
1339-3391
1336-1252
1337-6036
1801-464X
1337-9216
1337-7817
1336-5266
1338-4589
1338-4805
1338-2527
1339-066X
1337-8880
1339-5955
1338-628X
1338-208X
1335-4361
1336-0264
1335-6658
1805-3807
1336-7773
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Forum statisticum Slovacum
Foto & video : advanced
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu
a kritiku
Františkánska rodina : časopis pre tých, ktorí chcú nasledovať
Krista v šľapajach sv. Františka z Assisi
Friendship : for learners of English
Futbalmagazín : obrázkový futbalový mesačník
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike
fyzikálnych faktorov prostredia
Fyzikálne listy
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
Gastro : revue gastronómie a cestovného ruchu
Gastroenterológia pre prax
Gaudium : informačný časopis pre nepočujúcich
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Genealogicko-heraldický hlas : časopis Slovenskej
genealogicko-heraldickej spoločnosti a Kabinetu genealógie
Slovenskej národnej knižnice
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
General physiology and biophysics : an international journal
Geo : objavovať a chápať svet ; cestovateľský magazín
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Geografické rozhledy
Geografický časopis
Geographia Cassoviensis
Geologica Carpathica : international geological journal
Geologické práce : správy
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Geriatria : odborný časopis českých a slovenských geriatrov
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České
gerontologické a geriatrické společnosti
Gold man
Golf : revue o golfe a životnom štýle
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Grafológ : odborný časopis Slovenskej grafologickej
spoločnosti
19
1802-5854
1336-7420
1213-855X
1336-4316
1338-3213
1335-2709
1335-4914
1338-3922
1337-7795
1336-524X
1210-1990
1336-1473
1335-2865
1213-0028
1335-0137
0231-5882
1336-8001
1335-9258
1210-3004
0016-7193
1337-6748
1335-0552
0433-4795
1337-6799
1335-1850
1805-4684
1335-955X
1336-7390
1335-6410
1335-8790
Grand magazine
Grand residence : your luxurious living
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný
odborný lekársky časopis
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
Hair & beauty : magazín o vlasoch, kozmetike, kráse a zdraví
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Hasiči : spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej
služby
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hello kids! english for absolute beginners
Hemofilický spravodajca
História : revue o dejinách spoločnosti
Historia ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a
náboženstiev v Strednej Európe
Historická revue : vedecko-populárny časopis o dejinách
Historický časopis
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci
histotie
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Hlas Váhu : časopis zamestnancov SVP š.p., OZ Piešťany
Hlas viery
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Hlasy z domova a misií
Holíčan : dvojtýždenník pre Holíč a okolie
Homo Felix : odborný časopis o animovanom filme
HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov,
reštaurácií a cateringu
Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v
srdci v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave
Katedry sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe
Horolezec : odborný, metodický a informačný časopis
Slovenského horolezeckého spolku JAMES
Horoskopy & lifestyle tretieho tisícročia
Hospodárske noviny : denník pre ekonomiku a politiku
20
1337-0758
1337-0766
1338-127X
1336-3425
1337-6421
1337-7221
1335-1281
1210-8081
1335-9975
1335-2717
1338-4708
1335-8316
1338-4341
1335-6550
0018-2575
1210-6097
1336-4731
1336-3123
1335-2687
1337-4842
1338-8711
1338-2268
1336-4332
1338-7081
1335-3896
1338-2068
1335-4701
Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov
hotelov, penziónov a reštaurácií
Hrvatska rosa : časopis Hrvata u Slovačkoj
Hu-Fa úsmevy : informačný časopis pre stomatologickú prax
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov
prírody
Hudobný život : klasická hudba, jazz, world music
Human resources management and ergonomics
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej
republiky
Humenský Korzár
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Hviezdy ciest : magazín vašej triedy
Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku,
pneumatiku a automatizovanú techniku
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Chatař & chalupář : \b víkend, zahrada, bydlení na venkově,
hobby
Chemical papers
Chemosvit : noviny zamestnancov skupiny Chemosvit a
Finchem
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické
vzdelávanie, výskum a priemysel
Chov oviec a kôz : aktuálne informácie pre chovateľov
a priaznivcov chovu
Chovateľ : odborný časopis pre chovateľov
Chovateľské noviny
Chvíľka pre teba
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
In bar & restaurant
In Store Slovakia
In train : magazín na cesty vlakom
Info CF : časopis pre rodičov detí chorých na cystickú
fibrózu, pacientov s cystickou fibrózou a všetkých, ktorých
zaujíma problematika cystickej fibrózy
21
1337-0545
1336-1856
1335-2407
1335-4140
1337-0871
1336-2208
1335-7603
1335-2725
1335-8812
1335-5171
1338-1504
1211-5754
0366-6352
1336-7242
1336-4715
0862-5573
1338-7987
1803-2192
1338-3337
1336-6955
1337-5822
1336-2348
1339-4355
1335-8340
Informácie architektúra, interiér, design
Informácie Slovenskej komory architektov
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym
postihnutím v Slovenskej republike
Informačný bulletin Ligy proti reumatizmu na Slovensku
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Information sciences and technologies : bulletin of the
Association for Computing Machinery Slovakia
Information technology applications
Informátor JPK
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od
3 do 8 let v MŠ a ŠD
InfoRusyn : informačnyj misjačnyk Rusyniv Sloven'ska
Infovet : veterinársky odborno-informačný časopis
InfoWare : magazín IT profesionálov
INspire : magazine with difference
Integrácia : interdisciplinárny odborný časopis o inováciách
riešení nepriaznivých sociálnych situácií občanov
Interdisciplinary toxicology
Interná medicína : postgraduálny časopis pre internistov
a praktických lekárov
Interní medicína pro praxi
Intervenční a akutní kardiologie
inVitro : časopis o laboratórnej diagnostike
Inžinierske stavby : vedecko-odborný časopis stavebných
inžinierov a stavebných technikov
Irodalmi szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
1335-2059
1337-9518
1335-8197
Jaskyniar ... : regionálny spravodaj Žilinského kraja
1337-687X
Javisko : štvrťročník o amatérskom divadle a umeleckom
prednese
Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí
Jazykovedný časopis
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Journal of clinical oncology : official journal of the American
Society of Clinical Oncology
0323-2883
22
1336-4189
1337-2726
1338-1237
1338-6468
1335-0188
1210-7506
1335-1907
1335-4787
1336-8249
1336-2011
1337-6853
1335-8359
1212-7299
1213-807X
1339-5912
1335-0846
1335-5088
1335-6739
1338-077X
0021-5597
1336-6335
1336-9180
1803-8506
Journal of East European science and research : scientific
peer-reviewed journal
Journal of electrical engineering
Journal of food and nutrition research
Journal of hydrology and hydromechanics
Journal of interdisciplinary philology
Journal of language and cultural education
Journal of management and business : research and practice
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kalligram : müvészet és gondolat
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén
Egyház hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej
cirkvi na Slovensku
Kam do mesta Prešov
Kamarát : najčítanejší, najpredávanejší a najlacnejší teens
mesačník
Kardiológia pre pediatriu
Kardiológia pre prax
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Kartografické listy
Katarínka extra : zákusky, torty, koláče
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : časopis pro
alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a
pediatry
Kazuistiky v angiologii : časopis pro angiology
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní
a praktické lékaře
Kilometer : informačný spravodajca Združenia cestných
dopravcov
Kinečko
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze
Klinická farmakologie a farmacie
Klinická imunológia a alergológia
Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis
Kloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby
23
1338-3302
1335-3632
1336-8672
0042-790X
1338-0591
1339-4045
1338-0494
1335-6461
1335-1826
1335-7298
1335-3713
0435-1444
1337-6640
1336-3433
1336-0736
1336-5274
1335-3446
1335-6445
0139-8512
1802-0518
1214-231X
1214-231X
1335-9894
1338-239X
1335-1893
1212-7973
1335-0013
1336-7579
1338-5054
Knihovnička - recepty
Knihovnička - zahrada
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú
kultúru, informačné systémy a technológie, ochranu
dokumentov, biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej
grafiky a literárnych pamiatok
Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v
Banskej Bystrici
Kódexpress : týždenník s aktuálnymi platnými zneniami
nových a novelizovaných právnych predpisov
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Komunálna energetika : publikácia o energeticky efektívnych
riešeniach v komunálnej praxi
Komunálna technika
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Konkrétne ø divadle : mesačník o divadle na Slovensku
Kontexty kultúry a turizmu
Konzervatívne listy : mesačník Konzervatívneho inštitútu
M.R. Štefánika
Košická bezpečnostná revue : polročník VŠBM v Košiciach
Košický denník Korzár
Kováčovský občasník
Kovové materiály
Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis
Krajnianske noviny
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianské noviny-Noviny Juhozápadu
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície,
jaskyne
Kresťan : časopis pre pestovanie duchovného života
Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
Krízový manažment : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich
sa krízovým manažmentom
Kroky : jediný ľavicový mesačník na Slovensku
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
24
1338-9270
1338-9289
1210-1982
1335-7026
1335-6917
1335-2482
0323-0449
1335-5252
1337-9887
1337-9011
1337-2459
1335-4205
1337-1800
1337-7760
1336-5886
1338-4880
1335-4566
1339-0635
0023-432X
0323-049X
1339-1097
1335-8375
1337-6497
0323-0643
1336-5142
1210-9150
1335-1710
1336-0019
1335-3470
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú
kultúru a terminológiu
Kultúrne dejiny
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v
Ružomberku
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Kvalita Inovácia Prosperita
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Kysucké noviny
1335-9231
1335-1745
1335-5554
1335-9282
1335-5651
Lavex info : lanová doprava, cestovný ruch, manažment,
1336-1953
marketing
Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi
Lekáreň : magazín pre zákazníkov lekární
Lekáreň a lieky : časopis o prevencii a liečbe, zdraví a
nemoci, o liečivách a doplnkoch stravy
Lekárnické listy : odborno-informačný časopis SLK
Lekárnik : odborno-informačný mesačník
Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
Les nouvelles esthétiques
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov
lesa
Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti
lesníckeho výskumu
Lesník : časopis zamestnancov štátneho podniku Lesy
Slovenskej republiky Banská Bystrica
Let s Fénixom : štvrťročník Detskej organizácie Fénix
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Liečba dermatovenerologických ochorení : periodikum z
odboru dermatovenerológie a príbuzných odborov z oblasti
lekárskych vied
Liečivé rastliny
Liek pre vaše zdravie
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Likavan : spravodajca obce Likavka
Like : magazín PEVŠ
Limnologický spravodajca
25
0023-5202
1338-2209
1338-2411
1339-0104
1338-3043
1337-0065
1335-5821
1335-924X
0457-4214
1338-2101
1337-9712
0323-1046
1337-9380
1337-6357
0024-2896
1339-5297
1335-9878
1337-5954
1338-3329
1338-4368
1337-2971
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Liptov
Liptovsko-spišská Jednota : noviny spotrebného družstva so
sídlom v Liptovskom Mikuláši
Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog
Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských
spisovateľov
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej
mládeže
Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku : odborný časopis
zameraný na trávne porasty, rozvoj vidieka, krminárstvo,
chov a zdravotný stav hospodárskzch zvierat
Luluďi : časopis pre rómske deti
Ľubovniansky Korzár
M Rosa : časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Matky
ľudstva
Madam Eva
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Magazín zdravia
Magická žena : horoskopy, ezoterika a skutočné príbehy
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej
spoločnosti
Magyar Sion : új folyam
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Mamama : čítanie pre náročné mamičky
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Management: science and education : slovak scientific journal
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Manažment podnikania a vecí verejných-dialógy
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment
škôl, školských a predškolských zariadení
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
26
1335-1699
1336-0078
1210-1222
0862-5999
1210-0676
1211-0957
1336-7013
1337-589X
1335-986X
1338-1008
1336-958X
1338-6158
1338-6875
1338-5569
1337-2491
1335-9320
1339-6765
1337-9607
1338-9777
1335-1729
1337-0510
1338-4104
1336-9849
1337-9488
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na
Slovensku a Mariánskeho hnutia
Marketing a komunikace : časopis České marketingové
společnosti a České společnosti pro propagaci a public
relations - MOSPRA
Marketing science and inspirations
Materiálové inžinierstvo
Materské centrá : informačník Únie materských centier
Matfyz news : občasník Fakulty matematiky, fyziky a
informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Mathematica slovaca
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a
stredných škôl
Maxík : časopis do školy i na doma
MAXimum : zdravie, starostlivosť, poradenstvo
Media literacy student magazine : časopis na podporu
študentskej vedeckej a odbornej činnosti
Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej
starostlivosti
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a
bioetiku
Medikom : časopis Slovenskej lekárskej komory
Médium : časopis so skautským duchom
Medjugorje
Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné
politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty
medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v
Bratislave
Mefanet journal
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra
pre výskum etnicity a kultúry
Mesiac v škôlke
Mesto a dejiny
Mestské noviny : infomačný štvrťročník pre obyvateľov
mesta Sliač
Meteorologický časopis
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Mezinárodní vztahy
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Microwell info : nové smery priemyselného merania
27
1338-1490
1211-5622
1338-7944
1335-0803
1338-3531
0139-9918
1336-7854
1336-5029
1339-6692
1336-8109
1335-0560
1338-340X
1335-4493
1338-4155
1336-1562
1805-9163
1338-4864
1339-1860
1339-0163
1339-1046
1335-339X
1335-2768
0323-1844
1335-4876
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Michalovský Korzár : týždenník
Mineralia Slovaca : časopis pre regionálnu a environmentálnu
geológiu a aktivity Slovenskej geologickej spoločnosti a
geologických asociácií
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti
Miriam : časopis pre ženu hľadajúcu Boha
Misionár : náboženský časopis gréckokatolíkov
Mišusori/Myš(u)lienka : celoslovenský rodinný humoristický,
satirovážny časopis pre rómske a znevýhodnené deti
predškolského a školského veku
Mladá fronta Dnes
Mladý vedec
Mladý záchranár
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku
a výskum mládeže
Móda revue : odborný časopis
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve : odborný
mesačník pre poľnohospodársku, komunálnu a lesnú techniku
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia
Moderní vyučování : časopis o učitelích a jejich práci
Modrý plameň : časopis zamestnancov SPP
Môj dom : ekobývanie
Môj dom
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen
ako vyzeráme!
Moje zdravie
Mollie tvorí : kreativita, nápady, šikovnosť, hobby
Monitor medicíny SLS
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny
Polakow w Republice slowackiej
Montanrevue : časopis o histórii baníctva a banskohistorickom dedičstve
Monument revue : časopis Pamiatkového úradu SR na
prezentáciu vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva
Mosty : rusko - slovenské noviny
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
Motomagazín : slovenský motocyklový mesačník
MotoReport
28
1339-0031
0369-2086
1336-6572
1337-6632
1335-1176
1339-3294
1210-1168
1337-5873
1338-3930
1335-1109
1336-071X
1335-6178
0026-8720
1211-6858
1336-2607
1338-1555
1335-5902
1337-8899
1336-7099
1339-3898
1338-2551
1336-104X
1337-9682
1338-807X
1338-8118
1338-8029
1335-8022
1336-331X
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu
movoznavstva im O. O. Potebni ta Instytutu ukrains'koi movy
NAN Ukrainy
Muscle & Fitness : magazín pre superfitness a zdravý životný
štýl
Musicologica Slovaca
Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre
pracovníkov múzeí a galérií
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a
estetickú výchovu
Na pulze : časopis Prešovskej univerzity
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Nápadník pre malých i veľkých : tvoríme hravo a nápadito
Napísané životom
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a
záujmovej tvorivosti
Narodny novinky : kulturno-spoločen'skyj misjačnik Rusyniv
SR
Národopisná revue
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej
Alžbety
Naša Orava
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov
predškolských zariadení a 1. stupňa ZŠ
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Naša záhrada : mesačník pre záhradkárov
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
Naše svedectvo : dvojmesačník Konfederácie politických
väzňov Slovenska
Natankuj auto : testy, novinky, bezpečnosť, pravidlá, rady
National geographic : Česká republika
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
29
0027-2833
1335-7867
1338-2594
0027-5263
1335-1605
1337-9208
1335-6143
1337-9771
1803-3776
1335-4515
0862-8351
1339-1453
1212-4788
1338-4147
1336-0051
1335-2733
1338-4163
1338-4120
1335-2466
1336-5568
1335-9606
1338-757X
1213-9394
1336-7609
Nauka i žizn' : ježemesjačnyj naučno-populjarnyj žurnal
Vsesojuznogo obščestva Znanije
Navarené napečené
Nebyť sám : časopis o náhradnom rodičovstve
Neoplasma : journal for experimental and clinical oncology
Neuro magazín : neurológia, psychiatria, neurochirurgia,
psychológia
Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný
lekársky časopis
Neurológia pre prax
The NISPAcee journal of public administration and policy
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie :
metodicko-odborný štvrťročník
Notitiae historiae ecclesiasticae
Nová dúha : časopis pre deti
Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Nové historické rozhľady : vedecký časopis Katedry histórie
UCM Trnava
Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
Nové mesto : časopis Hnutia Focoláre
Nové noviny Centrum : noviny o spoločnosti pre všetkých
Nové rodinné domy
Nove žyttja : tyžnevyk Sojuzu Rusyniv-Ukrajinciv SR =
týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Noviny do pohody : krajší pohľad na svet
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny
Chopok juh
Noviny nádeje : malé noviny s veľkým posolstvom pozitívne noviny
Noviny pre grafický priemysel
Novohradské noviny
Nový auto magazín : časopis moderného motoristu
Nový čas
Nový čas - Nedeľa
Nový čas pre ženy : týždenník
Nový Život Turca : nezávislý regionálny týždenník
30
0028-1263
1338-5550
1336-6025
0028-2685
1337-8767
1336-8621
1335-9592
1337-9038
1338-1733
1335-9169
1336-1651
1338-9572
1336-1732
1338-4813
1337-6535
1339-0708
1338-5453
1336-488X
1339-469X
1335-7239
1210-0641
1336-7439
1335-4655
1336-7463
1336-3654
0139-6374
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige
Magazin der Slowakei
1339-0376
O chvíľu mamou : časopis (nielen) o pupočníkovej krvi
O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania
komunikačnej a literárnej kompetencie
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu
a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a
informatiky na základných a stredných školách
Odborné listy : časopis o liekoch
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh
s odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie,
štátnu správu a občanov
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní
prostředí
Oecologia Montana : international journal of mountain
ecology
Ohník : pre chlapcov a dievčatá, korým to páli
OK! : najčítanejší časopis na svete
Oknoviny
Onko magazín
Onkológia
Önkormányzati szemle
Organon F : filozofický časopis
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Ošetrovateľský obzor : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenskej
zdravotníckej univerzity v Bratislave
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických
pracovníků v sociálních službách
31
1339-3200
1335-650X
1335-2008
1336-8117
1336-1910
1335-4981
0139-9012
1338-595X
1335-7808
1210-4922
1210-3209
0139-8911
1337-8414
1337-8791
1337-6950
1336-8176
1338-8290
1335-0668
1335-2296
1336-5606
1336-183X
1213-2330
Otázky žurnalistiky : revue pre výskum masových
komunikačných prostriedkov
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov
v Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Pán učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný
časopis
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej
republiky
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Patent information news
PC revue : sprievodca digitálnym svetom
Pečovskonovoveský spravodajca
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj
ČPdS
Pedagogické rozhľady : časopis pre školy a školské zariadenia
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný
lekársky časopis
Pediatria pre prax
Pekárstvo cukrárstvo : odborný časopis pekárenskej
a cukrárenskej výroby na Slovensku
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Perspektívy : dvojmesačník Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
SR
Pes : spravodaj chovateľov a priateľov psov a magazínu
Kynologická revue
Pes a mačka : odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov
Pes sympaťák : magazín pre milovníkov života okolo nás
32
0322-7049
1337-2181
1335-2490
1337-6896
1336-6297
1802-8241
1335-4353
1336-7161
1338-6255
1335-2784
1335-0307
1336-7307
2076-6076
1335-0226
1211-4669
1335-0404
0031-3815
1336-863X
1336-8168
1335-6305
1335-4523
1335-1508
1335-9290
1335-7778
1339-0325
Pharma News : odborný časopis pre lekárnikov a laborantov
Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie,
balneológie a liečebnej rehabilitácie
Playboy
Plus 7 dní : spoločenský týždenník
Plus jeden deň
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Podbrezovan : dvojtýždenník Železiarní Podbrezová a.s.
Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v
Košiciach
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej
asociácie hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej
asociácie hydrogeológov
Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva
Policajná teória a prax : časopis Akadémie Policajného zboru
pre policajnú teóriu a prax
Policy brief IVPR
Policy paper IVPR
Political science forum
Politická ekonomie
Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy
Politologický časopis
Poľnohospodársky rok : mesačník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Poľnohospodársky týždenník
Poľovníctvo a rybárstvo : odborno-populárny časopis pre
poľovníkov a rybárov
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Popradský Korzár : týždenník
Poradca
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Poštový vestník
Považský obzor : regionálny týždenník
33
1339-2026
1338-1601
1336-7277
1210-2040
1336-9776
1335-9614
1335-9746
1210-2423
1335-1052
1335-1044
1335-1370
1339-3219
1339-3847
1338-6859
0032-3233
1335-2741
1211-3247
1336-4723
1337-656X
0231-8768
0032-2423
1335-1583
0701-0192
0231-861X
Powder metallurgy progress : journal of science and
technology of particle materials
Power magazine : tuning & racing
Pozemné komunikácie a dráhy
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných
partnerstvách
Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným
počtom aktualít a tipov z personálneho a mzdového
poradenstva
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a
sociálních věcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Praktická elektronika - Amatérské radio
Praktická gynekologie : moderní časopis pro gynekology a
porodníky
Praktická Slovenka
Praktické lekárnictvo
Pravda : nezávislý denník
Právny kuriér pre školy : aktuálne informácie k riadeniu škôl
a školských zariadení
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva
Právo a manažment v zdravotníctve
Právo národa : noviny pre Slovensko
Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných
informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce
Pre náš dom : infomačný bulletin komunikačného projektu
Bezpečný domov
Prebuďte sa!
Prečo nie?! : life style magazín
Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle
a materské školy
Prepravný a tarifný vestník
Pressburger Zeitung : das Wirtschaftsmagazin aus der
Slowakei für Investoren, Wirtschaftspartner und Touristen
Prešovský denník Korzár
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva
Privatpress v Prešove
Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu
sociálno-patologických javov v rezorte školstva
34
1335-8987
1338-225X
1336-7501
0231-617X
1337-8856
1335-7115
1337-060X
1804-7573
1211-6645
1337-9631
1338-3132
1335-4051
1337-0170
0032-6984
1338-2071
1336-6823
1337-7523
1805-9848
0032-7220
1335-9916
1336-5991
1335-7611
1336-4030
1336-3689
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo
postihnutých
Primárny kontakt : informácie na jednom mieste
Print Progress : časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov
exkluzívnej služby Private banking
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Profil súčasného výtvarného umenia
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
ProgressLetter : manažérsky dvojtýždenník : synergia
myšlienok
Projekt : slovenská architektonická revue
Projektill
Psychiatria pre prax
Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti
pri SAV
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Psychologie pro praxi
1335-6100
1339-5009
1339-3804
1338-3051
1335-5961
1335-9770
1335-4620
1338-3191
1335-2180
1335-9584
1335-6267
0555-5574
1803-8670
Quark : magazín o vede a technike
1335-4000
RAK : revue aktuálnej kultúry
1335-1702
Radnica informuje : mestský spravodajca
Ran : spoločensko-duchovná obnova
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
Rebrík : objavuj svet s priateľmi
Receptár : 150 receptov na každý deň
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej,
pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
Relax : magazín o zdravom životnom štýle
Religio : revue pro religionistiku
Remény katolikus hetilap
Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a
dizajnu
RE-MI-DIA : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie
1339-3537
1335-3543
1338-8673
1335-9738
35
1211-2658
0375-0922
1338-7898
1210-3640
1335-6534
1335-5457
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis
Revue Piešťany
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich
pracovníkov
Revue sociálnych služieb
Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva
a spojiva
Rock Hard
Rodina a spoločnosť
Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov
Rodina Nepoškvrnenej
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a
prírodného života
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a
obyvateľov vidieka
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny
Rómov na Slovensku
Romano vodi
Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu
Rotary Good news
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov = časopis
Bratrské jednoty baptistů
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych
rozvojových organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo
sa deje za hranicami Slovenska a najmä v rozvojových
krajinách, ale aj tým, ktorí si myslia, že rozvojová spolupráca
nemá zmysel
Rožňavský Korzár
Run : the world magazine; prvý a jediný časopis o behaní
Rusovské noviny : noviny obyvateľov zadunajskej Mestskej
časti Bratislavy - Rusoviec
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Ruženec : duch, modlitba, život
Ryby, rybky, rybičky : najčítanejší rybársky časopis
Rytmus života
36
1335-9142
1336-202X
1210-1958
1336-9857
1338-1075
0231-6269
1210-1931
1338-2284
1336-7412
0231-6463
1335-8030
1338-6395
1335-440X
1338-3027
1214-8660
0231-6714
1214-7222
1335-2660
0231-6919
1337-8317
1338-7561
1337-9852
1336-3565
1337-9194
Sady a vinice : všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča
1336-7684
Salto : časopis o tanci a pohybovom divadle
Science & military
Scientific American
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Season report : luxury brands exquisite people
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Selected scientific papers : journal of civil engineering
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické
pracovníky
Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo
Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Skaut : časopis pre skautov
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava
SAV a Matice slovenskej
Slavjanovedenije
Slnečnica : časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na
Slovensku
Slnečnica Slovensko : periodikum pre priaznivcov a
spolupracovníkov domácej opatrovateľskej, ošetrovateľskej a
hospicovej služby
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
Slobodomurár : sloboda, rovnosť, bratstvo
Slovak journal of animal science
Slovak journal of civil engineering
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis
v oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby
chronických ochorení
Slovak journal of public policy and public administration
Slovak literary review
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of
Slovakia (RPS)
The Slovak spectator : international weekly
Slovanská vzájomnosť
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern
and Southeastern Europe
Slovenka
1336-3182
1336-8885
0036-8733
1338-9432
1337-5997
37
1336-9024
1210-0404
1335-9444
1335-8820
1336-9792
0037-6736
0037-6787
0132-1366
1336-2194
1336-6726
0139-911X
1338-2381
1337-9984
1210-3896
1338-161X
1339-5637
1335-1958
1337-3463
1335-9843
1335-9010
0037-6922
0231-6676
Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej
spoločnosti pri SAV
Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Nitre
Slovenská archivistika
Slovenská energetika : časopis pre zamestnancov
Slovenských elektrární
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru
Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej
spoločnosti
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenská rádiológia
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského
jazyka
Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
Slovenské pohľady : časopis pre literatúru, vedu, umenie a
politiku
Slovenskí rytieri : občasník Rytierskeho rádu sv. Gorazda
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s
farebnou fotoponukou
Slovenský geodet a kartograf : bulletin Komory geodetov a
kartografov
Slovenský chov : odborný mesačník pre chovateľov
hospodárskych zvierat a veterinárov
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Slovenský lekár
Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej
akadémie vied
Slovenský rybár : najväčší rybársky magazín na Slovensku
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu
administratívy
Slovenský veterinársky časopis
Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a
distribúcie
Slovgas : odborný plynárenský časopis
38
1336-5827
1335-0102
0231-6722
1335-2849
1335-0862
1335-2458
1336-5975
0037-6973
1335-0625
0037-6981
1210-1095
0037-699X
0862-8823
1335-7786
1338-3663
0231-7303
1336-2127
1335-4019
1335-1990
0560-3137
1335-0234
1335-1303
1335-9274
0231-6978
1335-0099
1335-9266
1335-3853
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Sme : denník
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný
zborník
Sociálna prevencia : prevencia kriminality ; informačnovzdelávací bulletin rezortu kultúry
Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v
sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy
univerzity v Brně
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty
sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity
Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej
akadémie vied
Sociologický časopis
SolarTechnika
Solas
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální
pedagogiky
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
La Speranza : magazín nielen pre pacientov s onkologickým
ochorením
Spišskonovoveský Korzár
Spitze : Magazin für Teenageers
Spoznávame svet okolo nás : časopis pre 1. - 4. ročník
základných škôl
Správa budov : magazín o správe bytových a komerčných
nehnuteľností, facility managemente, energetickom
manažmente, systémoch riadenia a zabezpečovania budov a
technickom servise
Správca bytových domov
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Spravodaj Asociácie technických diagnostikov SR
Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
39
1335-7492
1336-0221
1338-0796
1335-440X
1338-290X
1336-9679
1213-6204
1803-7348
1214-813X
1336-3727
0049-1225
0038-0288
1338-2233
1337-883X
1211-2720
1336-2593
1338-4716
1335-891X
1339-3928
1337-6233
1336-7919
1337-091X
1337-8252
1335-5023
Spravodajca Bioveta SK : odborný veterinárny propagačný
firemný časopis
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba
Spravodajca - Slovenský zväz záhradkárov
Spravodajca mesta Giraltovce
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov :
newsletter aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe : odborný
mesačník účtovných aktualít
Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Spravodajca územnej samosprávy
Sprievodca svetom dopravcu
Stalo sa mi : skutočné príbehy, ktoré vás zamrazia, rozosmejú
alebo vystrašia
Star : hviezdy mrzí, že sme drzí
Stavajte a bývajte s nami
Stavebné a environmentálne inžinierstvo : vedecko-technický
časopis
Stavebné hmoty : vedecko-odborný časopis o stavebných
hmotách a materiáloch pre stavebníctvo
Stavebné materiály : technológie, výrobky, konštrukcie
Stavebníctvo a bývanie
StomaTeam CZ/SK
Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Stop : motoristický magazín
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-ofhome
Strážna veža : hlásajúca Jehovovo kráľovstvo
Strojárstvo
Strojnícky časopis : časopis pre problémy mechaniky v
strojníctve
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Střelecká revue : měsíčník
Student HN life
Studi italo - slovacchi
40
1337-6691
1335-9975
1335-6607
1335-3772
1336-9377
1338-189X
1336-6475
1338-1881
1339-1763
1336-7382
1336-5835
1336-6041
1336-7617
1336-0191
1214-147X
1335-0005
1335-0730
1335-2016
1335-2938
0039-2472
0862-691X
0322-7650
1338-8614
1338-6778
Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady,
správy o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o
rodine, formácia spoločenstiev, katolícka teológia
Studia Biblica Slovaca
Studia bibliographica Posoniensia
Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis
Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
Studia orientalia Slovaca
Studia philosophica Kantiana : filozofický časopis pre
kriticko-rekonštrukčné uvažovanie
Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie
politické dejiny a medzinárodné vzťahy
Studia psychologica : an international journal for research and
theory in psychological sciences
Studia scientifica facultatis paedagogicae
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný
štýl
Svadba : časopis pre nevesty a ženíchov
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo
svete
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Svet koní : časopis chovateľov a milovníkov koní na
Slovensku
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Svet poznania
Syninfo : informačný mesačník spoločnosti Syngenta
Slovakia
Systémy logistiky
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
1338-0508
1338-0141
1337-0723
1337-7493
1336-3786
1338-7758
1337-8163
0039-3320
1336-2232
1338-726X
1335-7697
1338-404X
1335-4035
0862-7258
1614-5127
1338-3019
0862-8440
1339-3154
1335-6631
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
Šarišské Michaľany : občasník obce Šarišské Michaľany
Šarm : časopis s dobrým vkusom
Šikovníček
Škola a stravovanie : časopis pre vedúce školských jedální
41
1336-3190
1335-8707
1339-2031
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o
manažovaní škôl a školských zariadení, ekonomických a
právnych aspektoch ich prevádzky
Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu
a prax
Šport : denník
Šport je život
Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty, kluby a
spolky
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
1335-1796
1338-6670
0139-7001
1339-486X
1336-1082
1336-0590
1339-4150
T-Time : časopis zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom
Time : the weekly newsmagazine : international
Tabu : všetko, čo potrebujete vedieť o sexe
Tatra mountains mathematical publications
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného
parku v Tatranskej Lomnici
Techbox : lifestylovo - technologický dvojmesačník pre
náročných
TechCON magazín : odborný časopis pre projektantov a
odbornú verejnosť v oblasti TZB, užívateľov projekčného
programu TechCON
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické
vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách,
na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu
informačných technológií vo výučbe odborných predmetov
Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických
technológií
Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis
s prílohou Slovenský učiteľ
Technologické inžinierstvo
Tekovské noviny
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu
a pohody
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro
učitele, trénery a cvičitele
42
0928-8430
1335-4647
1210-3195
1335-6828
1338-5135
1337-3013
1338-9742
1337-8996
1335-003X
1336-5967
1338-8800
1336-1287
1335-9061
1210-7689
Telesná výchova & šport : časopis Slovenskej vedeckej
spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského
zväzu telesne postihnutých
Teologický časopis : fórum pre kresťanský dialóg
Teória a prax : farmaceutický laborant
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele
v ČR a SR
Thaiszia : journal of botany
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
TnU Trendy : časopis o živote študentov a učiteľov
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
TOP CARS : magazín pre priaznivcov Jaguar, Land rover,
Volvo
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
TOP stavebné materiály, služby, technológie
Top trendy v bývaní : zdravo, moderne, komfortne
Topics in linguistics
Torty od mamy : jediný slovenský časopis pre milovníkov tort
Torty snov
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Transfer technológií : bulletin
Transport and communications : scientific journal
Traveller : magazín o cestách za hranice všedných dní
Trenčianske noviny
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
Trendy v hepatológii
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Tri celé štrnásť
Tribotechnika
Trnavské noviny - TH extra
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v
cestnej doprave
Tücsök : a kíváncsi gyerekeknek
Turnianske noviny
TV oko : magazín s TV programom
Tvorba : revue pre literatúru a kultúru
43
1335-2245
1336-0728
1336-3395
1338-743X
1210-0420
1210-4159
1338-8193
1337-2432
1338-5461
1337-7590
1338-3094
1339-2735
1337-9747
1339-2654
1336-7676
0139-5068
1335-0684
1338-6948
1337-9836
1336-0833
1336-1708
1338-0524
1337-897X
1337-9348
1335-910X
1336-2526
Tvořivá dramatika
Ty a ja : otvorme svoje srdcia Božej láske
Týždeň
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Učiteľské noviny
: dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi s
prílohou
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informacií
z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové,
príspevkové organizácie a obce
Účtovný TIP-otázky a odpovede : newsletter otázok,
odpovedí a účtovných aktualít
Údržba : časopis pracovníkov údržby
Új nő : női magazin
Új szó : szlovákiai magyar napilap
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj
misjačnyk dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České
republiky
Uniform distribution theory
Universitas Šafarikiana
University review : research and development
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ
v Košiciach
Úplné znenia
Urbanita : časopis o urbanizme a územnom plánovaní
Urob si sám : časopis pre domácich majstrov
Urologie pro praxi
Úspech magazín
Úspešní manažéri
Vasárnap
Vaskulárna medicína
Včelár : odborný mesačník Slovenského zväzu včelárov
Včielka : časopis pre najmenších
44
1211-8001
1336-5517
1336-5932
1210-356X
0139-5769
1335-2024
1337-0197
1335-2814
1336-2763
1335-938X
1335-7050
1802-5862
0049-5123
1336-913X
1338-1377
1337-6047
1338-2969
1335-2857
0139-5912
1335-4604
1213-1768
1338-7979
1338-8525
1335-7042
1338-0206
0139-6064
1335-6488
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v
Bratislave so sídlom v Trnave
Vedecký obzor : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v
Skalici
Veľkošarišan : mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej
školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Verejná správa a spoločnosť
Verejnosť : denník nezávislých občanov
Vertigo : časopis o poézii a básnikoch
Veselka : ščomisjačnyj žurnal dlja ditej
Vesmír : časopis akademické obce
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky
Vestník Národnej banky Slovenska
Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej
republiky : [Elektronický prameň]
Vestník vlády Slovenskej republiky
Veterán.sk : časopis pre milovníkov historických vozidiel
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
View : anglicko - slovenský časopis na podporu výučby
anglického jazyka
Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov
Vinotéka : časopis plný vína
Visegrad insight
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development
: international scientific journal on bioeconomy and
sustainable development
45
1336-1589
1337-9054
1337-9186
1210-1605
1337-0448
1337-2955
1335-7182
1339-3820
1337-6314
0042-4544
1335-9789
1336-3204
1335-1567
1335-3365
1336-4308
1335-552X
1337-6012
1336-8508
1336-4790
1335-6771
1338-7421
1335-7514
1337-9003
2084-8250
1338-8339
Visions - ľudia, technológie, inovácie : časopis pre
zákazníkov, partnerov a priateľov spoločnosti Siemens na
Slovensku
Vitalita : život vo vlastných rukách
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Vlákna a textil
Vlna : časopis o súčasnom umení a kultúre
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
Vodárenské pohľady : časopis Asociácie vodárenských
spoločností
Vodohospodársky spravodajca
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo
Vojenské lesy : časopis zamestnancov Vojenských lesov a
majetkov SR, š.p
Vojenstvo : bitky a bojiská nodernej histórie : český a
slovenský vojensko-historický časopis
Vojnová kronika : odborný recenzovaný časopis Múzea
Slovenského národného povstania
Voľný čas na varenie : výborná chuť- skvelé tipy
Vrabček
Vranovské novinky spektrum : týždenník obyvateľov okresu
Vranov nad Topľou
Vtáky : časopis Slovenskej ornitologickej spoločnost
Vychovávateľ : časopis pedagógov
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně
estetickou výchovu školní a mimoškolní
Vzdelávanie dospelých
Wallonie - Bruxelles
Wave
Windsurfer
Wissenschaftszeitschrift der Hochschule Goethe Uni
Bratislava
Woloviny bez ofiny : mesačník najlepšieho humoru
Woman magazín
Wood research
46
1337-0014
1335-9134
1338-1717
1338-1709
1335-0617
1335-5341
1335-521X
1336-6467
0322-886X
1335-3314
1338-3221
1338-9963
1338-6379
1338-5607
1335-5163
1338-1040
1336-9962
0139-6919
1210-3691
1335-2350
0773-4301
1338-3558
1337-7582
1339-4517
1335-7247
1336-9946
1336-4561
World literature studies : časopis pre výskum svetovej
literatúry
1337-9275
Xaver : časopis banskobystrických bohoslovcov
XLinguae.eu : European scientific language journal
1335-2628
1337-8384
Záhady a horoskopy
1337-9194
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciám,
prírode a kultúre Záhoria
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
Zahraničná politika
Zákony : úplné znenie : aktualizácia
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zasvätený život : časopis pre rehoľníkov a zasvätených
Zázračný svet : objavy a zaujímavosti tretieho tisícročia
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zbrane, strelci a lovci
Zdravie : fit, krása, pohoda
Zdravie špeciál
Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo,
sociálne služby a farmáciu
Zdravotnícke štúdie : odborný časopis Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis
Zem & vek : utajované informácie bez cenzúry
Zeszyty literackie
Zips : literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov
Zisk manažment : vidíme detaily, ako tvoriť zisk
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové
hospodárstvo : odborný časopis v odboroch Stavebníctvo a
Podnikové hospodárstvo
Zo súdnej praxe
Zóna 10 : bulletin VŠBM v Košiciach
Zornička : časopis pre malých školákov
Zoznámenie - slovenský inzertný mesačník
Zprávy České botanické společnosti.
1335-7840
47
0862-5565
1336-7218
1335-6127
1804-2880
1338-1032
1339-2670
1335-5740
0044-1953
1338-1652
1339-3022
1335-4477
1337-723X
1336-9326
1339-2360
0751-0357
1338-3582
1339-2433
1335-809X
1335-177X
1338-4244
0139-8962
1336-6777
1211-5258
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
Zubný lekár : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory
zubných technikov
Zvárač : aktuality zo sveta zvárania, spájkovania a deliacich
technológií
Zváranie : odborný časopis so zameraním na zváranie a
príbuzné technológie
Zvedavček
Zvesti : mesačník Odborového združenia železničiarov
Zvonček : časopis pre škôlkarov a prvákov
ZZ Revue : inzertný štvrťročník
1337-0529
1335-9223
1335-6240
1336-5045
0044-5525
1338-2500
1336-6963
1338-1253
Ž semafor : mesačník pre zamestnancov Železníc Slovenskej
republiky
Železničná revue : časopis o železničnej doprave a priemysle
Železničné ozveny noviny pre zamestnancov Železničnej
spoločnosti
Žilinské noviny
Žilinský večerník : týždenník severného Slovenska
Žitný ostrov : regionálny týždenník ; Dunajská Streda,
Komárno, Galanta, Šaľa
Život : týždenník
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
Životný štýl a kôň : jazdectvo, dostihy ; jazdectvo, dostihy,
golf, životný štýl, cestovanie, drezúra, western, voľný čas
48
1338-323X
1337-558X
1336-6017
1336-0043
1338-1822
1336-3638
0139-6323
0044-4863
1337-1037
II. SYSTEMATICKÝ REGISTER
001 VEDA, VEDOMOSTI-všeobecne
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Abidance of scientific evolution : journal for science
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného
vlastníctva
ERIN : periodic of Slovak university of technology in Bratislava
ForTECH : technika, priemysel, nové technológie
Historická revue : vedecko-populárny časopis o dejinách
Historický časopis
Journal of East European science and research : scientific peerreviewed journal
Mladý vedec
Quark : magazín o vede a technike
Ran : spoločensko-duchovná obnova
Scientific American
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky
Svet poznania
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie
v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného
a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Transfer technológií : bulletin
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave
so sídlom v Trnave
Vedecký obzor : časopis Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici
Visions - ľudia, technológie, inovácie : časopis pre zákazníkov,
partnerov a priateľov spoločnosti Siemens na Slovensku
Zázračný svet : objavy a zaujímavosti tretieho tisícročia
002 DOKUMENTÁCIA. KNIHY. PÍSOMNOSTI
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
49
ITlib : informačné technológie a knižnice
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru,
informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov,
biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych
pamiatok
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
003 PÍSMO. PÍSANIE
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov systému
EAN-UCC na Slovensku
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu administratívy
004 POČÍTAČOVÉ VEDY A TECHNOLÓGIE
Acta electrotechnica et informatica
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Computer : počítačový čtrnáctideník
Computing and informatics : computers and artificial intelligence
Creative and knowledge society : international scientific journal
Ekonomika a informatika
Epocha : svět na Vaší dlani
Fyzikálne listy
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Information sciences and technologies : bulletin of the Association
for Computing Machinery Slovakia
Information technology applications
InfoWare : magazín IT profesionálov
ITlib : informačné technológie a knižnice
Journal of the applied mathematics, statistics and informatics
PC revue : sprievodca digitálnym svetom
005 MANAŽMENT.RIADENIE
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
50
podnikania BVŠP
Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových
finančníkov
Finančný manažment
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Košická bezpečnostná revue : polročník VŠBM v Košiciach
Krízový manažment : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa
krízovým manažmentom
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia
Management: science and education : slovak scientific journal
Manažment podnikania a vecí verejných-dialógy
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
ProgressLetter : manažérsky dvojtýždenník : synergia myšlienok
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov
Slovenský stenograf : časopis pre racionalizáciu administratívy
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Úspešní manažéri
Zóna 10 : bulletin VŠBM v Košiciach
006 ŠTANDARDIZÁCIA. NORMALIZÁCIA
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Vestník Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
008 CIVILIZÁCIA. KULTÚRA. POKROK
Acta Judaica Slovaca
Aktuality EAN 858 : informačný časopis pre používateľov systému
EAN-UCC na Slovensku
51
Bratislavčanka : pre všetky ženy, ktorým chutí život
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
Epocha : svět na Vaší dlani
Extra plus
Gold man
Holíčan : dvojtýždenník pre Holíč a okolie
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Kontexty kultúry a turizmu
Košický denník Korzár
Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Narodny novinky : kulturno-spoločen'skyj misjačnik Rusyniv SR
Naša Orava
National geographic : Česká republika
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
Novohradské noviny
Nový čas - Nedeľa
Nový čas pre ženy : týždenník
Nový Život Turca : nezávislý regionálny týždenník
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Plus jeden deň
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Prešovský denník Korzár
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a prírodného
života
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na
Slovensku
Slovenka
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet
Sme : denník
Spišskonovoveský Korzár
Spravodajca mesta Giraltovce
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
52
Tekovské noviny
Turnianske noviny
Tvorba : revue pre literatúru a kultúru
Týždeň
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
Život : týždenník
01 BIBLIOGRAFIA. ZOZNAMY KNÍH
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru,
informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov,
biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych
pamiatok
Studia bibliographica Posoniensia
02 KNIHOVNÍCTVO
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave
ITlib : informačné technológie a knižnice
Knižnica : revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kultúru,
informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov,
biografistiku, archív a múzeum knihy, knižnej grafiky a literárnych
pamiatok
Knižničné noviny : občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej
Bystrici
Studia bibliographica Posoniensia
061 ORGANIZÁCIE. INÉ TYPY SPOLUPRÁCE
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc
Cserkész : foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Esemestník : spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky
53
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Let s Fénixom : štvrťročník Detskej organizácie Fénix
Mišusori/Myš(u)lienka : celoslovenský rodinný humoristický,
satirovážny časopis pre rómske a znevýhodnené deti predškolského a
školského veku
Monitor medicíny SLS
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
Noviny nádeje : malé noviny s veľkým posolstvom - pozitívne noviny
Právo národa : noviny pre Slovensko
Romano vodi
Rotary Good news
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
Skaut : časopis pre skautov
Slobodomurár : sloboda, rovnosť, bratstvo
Solas
Spravodaj Asociácie technických diagnostikov SR
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
069 MÚZEÁ. STÁLE VÝSTAVY
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Múzeum : metodický, študijný a informačný časopis pre pracovníkov
múzeí a galérií
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
07 NOVINY. TLAČ
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre
záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Apoštol božieho milosrdenstva
54
Atramentový bojovník : mesačník pre mladých bojovníkov proti
všednosti
Avízo : denník pre bezplatné oznámenia občanov
Bardejovský Korzár : týždenník
Biker : freeride magazine
Blahovistnik : mesačník priateľov Baziliánov na Slovensku
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Dobrý prameň : časopis cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu, dobrodincov
a priateľov Dona Bosca
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Etnologické rozpravy
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Bratislave
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov augsburgského
vyznania na Slovensku
Evanjelický teológ : časopis študentov Evanjelickej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
ForMEN : časopis len pre mužov
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Fórum : társadalomtudományi szemle
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti BratislavaNové Mesto
Hlas viery
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Hlasy z domova a misií
Hospodárske noviny : denník pre ekonomiku a politiku
Hrvatska rosa : časopis Hrvata u Slovačkoj
Humenský Korzár
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informátor JPK
InfoRusyn : informačnyj misjačnyk Rusyniv Sloven'ska
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
Javisko : štvrťročník o amatérskom divadle a umeleckom prednese
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
55
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kalligram : müvészet és gondolat
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Kováčovský občasník
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Kysucké noviny
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Likavan : spravodajca obce Likavka
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže
Ľubovniansky Korzár
M Rosa : časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Matky ľudstva
Magická žena : horoskopy, ezoterika a skutočné príbehy
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Mathematica slovaca
Medjugorje
Mestské noviny : infomačný štvrťročník pre obyvateľov mesta Sliač
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Michalovský Korzár
Mineralia Slovaca : časopis pre regionálnu a environmentálnu
geológiu a aktivity Slovenskej geologickej spoločnosti a
geologických asociácií
Misionár : náboženský časopis gréckokatolíkov
Mišusori/Myš(u)lienka : celoslovenský rodinný humoristický,
satirovážny časopis pre rómske a znevýhodnené deti predškolského a
školského veku
Mladá fronta Dnes
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve : odborný mesačník pre
poľnohospodársku, komunálnu a lesnú techniku
Modrý plameň : časopis zamestnancov SPP
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
56
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov predškolských
zariadení a 1. stupňa ZŠ
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Nové noviny Centrum : noviny o spoločnosti pre všetkých
Noviny do pohody : krajší pohľad na svet
Noviny pre grafický priemysel
Novohradské noviny
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a
praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na
základných a stredných školách
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Otázky žurnalistiky : revue pre výskum masových komunikačných
prostriedkov
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Plus 7 dní : spoločenský týždenník
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Považský obzor : regionálny týždenník
Pravda : nezávislý denník
Prečo nie?! : life style magazín
Pressburger Zeitung : das Wirtschaftsmagazin aus der Slowakei für
Investoren, Wirtschaftspartner und Touristen
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
Rebrík : objavuj svet s priateľmi
Remény katolikus hetilap
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a obyvateľov
vidieka
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov = časopis Bratrské
jednoty baptistů
57
Rožňavský Korzár
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Ruženec : duch, modlitba, život
Rytmus života
Season report : luxury brands exquisite people
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Sme : denník
Solas
Spišskonovoveský Korzár
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Stalo sa mi : skutočné príbehy, ktoré vás zamrazia, rozosmejú alebo
vystrašia
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
Šikovníček
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Teologický časopis : fórum pre kresťanský dialóg
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Trenčianske noviny
Time : the weekly newsmagazine : international
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Trnavské noviny - TH extra
Tvorba : revue pre literatúru a kultúru
Ty a ja : otvorme svoje srdcia Božej láske
Új szó : szlovákiai magyar napilap
Ukrajins'kyj žurnal
Vasárnap
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Vertigo : časopis o poézii a básnikoch
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Víťazstvo Srdca
Woman magazín
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zips : literárny zábavník pre dievčatá a chlapcov
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
Žilinské noviny
58
Žitný ostrov : regionálny týždenník ; Dunajská Streda, Komárno,
Galanta, Šaľa
Životný štýl a kôň : jazdectvo, dostihy ; jazdectvo, dostihy, golf,
životný štýl, cestovanie, drezúra, western, voľný čas
1 FILOZOFIA
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging the
difference
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Filosofický časopis
Filozofia
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
Organon F : filozofický časopis
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Slovenka
Studia philosophica Kantiana : filozofický časopis pre kritickorekonštrukčné uvažovanie
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
13 Filozofia ducha. Metafyzika duchovného života
Balans
Eosphoros : slovenský časopis venovaný okultným vedám
Horoskopy & lifestyle tretieho tisícročia
Magická žena : horoskopy, ezoterika a skutočné príbehy
Svet Grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Záhady a horoskopy
159 PSYCHOLÓGIA
Acta patristica
Grafológ : odborný časopis Slovenskej grafologickej spoločnosti
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen ako
vyzeráme!
59
Psychofórum : bulletin Slovenskej psychologickej spoločnosti pri
SAV
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Psychologie pro praxi
Studia psychologica : an international journal for research and theory
in psychological sciences
17 ETIKA.FILOZOFIA MORÁLKY
Ethics & bioethics
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy
o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine,
formácia spoločenstiev, katolícka teológia
Svet grálu : časopis pre duchovné súvislosti v živote
Spravodajca občianskeho združenia Fórum života
2 NÁBOŽENSTVO.TEOLÓGIA
Acta Judaica Slovaca
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a tropického
zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Adsum : časopis bratislavských seminaristov
Al-Islám : bulletin o isláme a muslimoch
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
Apoštol božieho milosrdenstva
Artos : časopis Obščestva sv. Joana Krestiteľa
Biblické úlohy
Blahovistnik : mesačník priateľov Baziliánov na Slovensku
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Diakonia.sk : časopis Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Dobrý prameň : časopis cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Don Bosco dnes : časopis pre saleziánsku rodinu, dobrodincov
a priateľov Dona Bosca
Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život
60
Echo z Afriky a iných kontinentov : misijný časopis pre misijných
dobrodincov a všetkých zainteresovaných misijnou tematikou
Estote Benedicti : občasník priaznivcov a podporovateľov
benediktínskeho mníšstva na Slovensku
Evanjelická Bratislava : časopis Evanjelického a. v. cirkevného zboru
v Bratislave
Evanjelický teológ : časopis študentov Evanjelickej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Evanjelický východ : časopis evanjelikov Východného dištriktu Ev.
cirkvi a.v. na Slovensku
Františkánska rodina : časopis pre tých, ktorí chcú nasledovať Krista
v šľapajach sv. Františka z Assisi
Historia ecclesiastica : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v
Strednej Európe
Hlasy z domova a misií
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Impulz : revue pre modernú katolícku kultúru
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Informátor JPK
Istina : mesačník Bratstva pravoslávnej mládeže na Slovensku
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Katolícke noviny : tradičné noviny moderného kresťana
Kresťan : časopis pre pestovanie duchovného života
Liturgia : časopis pre liturgickú obnovu
Lúče : časopis pre spoločenstvá Združenia mariánskej mládeže
M Rosa : časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Matky ľudstva
Magyar Sion : új folyam
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Medjugorje
Miriam : časopis pre ženu hľadajúcu Boha
Misionár : náboženský časopis gréckokatolíkov
Nahlas : časopis, ktorý nemlčí
Notitiae historiae ecclesiasticae
Nové horizonty : časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
Nové mesto : časopis Hnutia Focoláre
61
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Posol : mesačník slovenských katolíkov
Prebuďte sa!.
Ran : spoločensko-duchovná obnova
Religio : revue pro religionistiku
Remény katolikus hetilap
RE-MI-DIA : dvojmesačník pre podporu misie a diakonie
Rodina Nepoškvrnenej
Rozmer : časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu
Rozsievač : časopis Bratskej jednoty baptistov = časopis Bratrské
jednoty baptistů
Ruženec : duch, modlitba, život
Slovenskí rytieri : občasník Rytierskeho rádu sv. Gorazda
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník
Spravodaj : mesačník Židovskej náboženskej obce v Komárne
Strážna veža : hlásajúca Jehovovo kráľovstvo
Studia Aloisiana : vedecké štúdie, recenzie, odborné preklady, správy
o vedeckých podujatiach, kresťanská filozofia, náuka o rodine,
formácia spoločenstiev, katolícka teológia
Studia Biblica Slovaca
Teologický časopis : fórum pre kresťanský dialóg
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Xaver : časopis banskobystrických bohoslovcov
Zápas o duši : půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj!
Zasvätený život : časopis pre rehoľníkov a zasvätených
Zrno : kresťanský týždenník pre mladých duchom
3 SOCIÁLNE SPOLOČENSKÉ VEDY
Acta technologica Dubnicae
Fórum : társadalomtudományi szemle
M Rosa : časopis Panny Márie Spoluvykupiteľky a Matky ľudstva
Policy brief IVPR
Policy paper IVPR
62
Slovenské pohľady : časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku
311 ŠTATISTIKA AKO VEDA
Forum statisticum Slovacum
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis
316 SOCIOLÓGIA
100+1 zahraniční zajímavost
Acta patristica
Air magazine : travel, lifestyle, shopping, airport
Arkádia : 1. celoslovenský multikultúrny časopis
Báječná Žena : časopis na každý deň
Carissimi : esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek
Communication today
Creative and knowledge society : international scientific journal
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
UMB v Banskej Bystrici
European journal of media, art and photography
Eva : hriešne dobrá
Fit štýl : zdravie, wellness, kondícia
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Gaudium : informačný časopis pre nepočujúcich
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
Grand magazine
INspire : magazine with difference
Kultúra : dvojtýždenník závislý od etiky
Madam Eva
Marketing a komunikace : časopis České marketingové společnosti a
České společnosti pro propagaci a public relations - MOSPRA
Media literacy student magazine : časopis na podporu študentskej
vedeckej a odbornej činnosti
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra pre
výskum etnicity a kultúry
63
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže
Mosty : rusko - slovenské noviny
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Romano vodi
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied
Sociologický časopis
Šarm : časopis s dobrým vkusom
Wissenschaftszeitschrift der Hochschule Goethe Uni Bratislava
Zdravie špeciál
Zem & vek : utajované informácie bez cenzúry
32 POLITIKA
Bojovník : dvojtýždenník antifašistov
Bratislavské noviny : noviny o živote Bratislavy, jej mestských častí a
všetkých Bratislavčanov
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in lingua
italiana
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Extra plus
Fórum : mesačník Slovenského syndikátu novinárov
Hospodárske noviny : denník pre ekonomiku a politiku
Košický denník Korzár
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianske noviny-Noviny Juhozápadu
Kroky : jediný ľavicový mesačník na Slovensku
Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti
Mladá fronta Dnes
Monitor polonijny : miesiecznik spoleczno-kulturalny Polakow w
Republice slowackiej
Naše svedectvo : dvojmesačník Konfederácie politických väzňov
Slovenska
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
Nota bene : pouličný časopis (streetpaper) Proti prúdu
Nový čas – Nedeľa
64
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige Magazin der
Slowakei
OS - Fórum občianskej spoločnosti
Podtatranské noviny : týždenník tatranského a podtatranského
regiónu
Political science forum
Politická ekonomie
Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny,
medzinárodné vzťahy
Politologický časopis
Pravda : nezávislý denník
Prešovský denník Korzár
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Slovanská vzájomnosť
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
Sme : denník
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Studia politica Slovaca : časopis pre politické vedy, najnovšie
politické dejiny a medzinárodné vzťahy
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Szabad újság : szlovákiai magyar hetilap
The Slovak spectator : international weekly
Týždeň
Új szó : szlovákiai magyar napilap
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj misjačnyk
dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Vasárnap
Vranovské novinky spektrum : týždenník obyvateľov okresu Vranov
nad Topľou
Zem & vek : utajované informácie bez cenzúry
Život : týždenník
323 VNÚTORNÁ POLITIKA
AmeriCan letters
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Hrvatska rosa : časopis Hrvata u Slovačkoj
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
65
Luluďi : časopis pre rómske deti
Menšinová politika na Slovensku : kritický štvrťročník Centra pre
výskum etnicity a kultúry
Narodny novinky : kulturno-spoločen'skyj misjačnik Rusyniv SR
Nove žyttja : tyžnevyk Sojuzu Rusyniv-Ukrajinciv SR = týždenník
Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Romano nevo ľil : nezávislé kultúrno-spoločenské noviny Rómov na
Slovensku
Romano vodi
Rusyn : kulturno-christian'skyj časopys
Vestník vlády Slovenskej republiky
Vmeste : časopis spoločnosti „Zväz Rusov na Slovensku“
327 MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY. SVETOVÁ, GLOBÁLNA
POLITIKA
Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické,
ekonomické, kultúrne a právne vzťahy Fakulty medzinárodných
vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Mezinárodní vztahy
Mosty : rusko - slovenské noviny
Political science forum
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
Visegrad insight
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development :
international scientific journal on bioeconomy and sustainable
development
Zahraničná politika
329 POLITICKÉ STRANY. HNUTIA
Bojovník : dvojtýždenník antifašistov
Právo národa : noviny pre Slovensko
66
33 EKONOMIKA. EKONOMICKÉ VEDY
Acta oeconomica Cassoviensia
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a
informatiku v poľnohospodárstve
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Buongiorno Slovacchia : quotidiano nazionale Slovacco in lingua
italiana
ČasOpis : študentský odborný časopis. Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomická revue cestovného ruchu
Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v
Žiline
Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku
politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie
Ekonomika a informatika
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty
UMB v Banskej ystrici
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Forbes
Hospodárske noviny : denník pre ekonomiku a politiku
Human resources management and ergonomics
In Store Slovakia
Journal of management and business : research and practice
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Kvalita Inovácia Prosperita
Liptov
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
Marketing science and inspirations
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia
67
Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave
NPZ neue Pressburger Zeitung : das Deutschsprachige Magazin der
Slowakei
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej republiky
Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Politická ekonomie
Revue priemyslu : hospodárstvo a technika pre vedúcich pracovníkov
Slovenský výber : mesačník manažmentu obchodu, výroby a
distribúcie
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
The Slovak spectator : international weekly
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi s prílohou
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Visegrad journal on bioeconomy and sustainable development :
international scientific journal on bioeconomy and sustainable
development
Zisk manažment : vidíme detaily, ako tvoriť zisk
331 ODBORY.PRÁCA. ZAMESTNANOSŤ
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Business Leaders Forum newsletter : dvojmesačník o zodpovednom
podnikaní a nových príležitostiach
Kysucké noviny
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Podbrezovan : dvojtýždenník Železiarní Podbrezová a.s.
68
Práca, mzdy a odmeňovanie : mesačník s bezkonkurenčným počtom
aktualít a tipov z personálneho a mzdového poradenstva
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Priority : mesačník Odborového zväzu KOVO
Sociálna prevencia : prevencia kriminality ; informačno
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Zvesti : mesačník Odborového združenia železničiarov
332 REGIONÁLNE HOSPODÁRSTVO
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný
časopis
Journal of management and business : research and practice
Komunálna technika
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej
služby Private banking
RealitySK : časopis o ľuďoch a realitách
Správa budov : magazín o správe bytových a komerčných
nehnuteľností, facility managemente, energetickom manažmente,
systémoch riadenia a zabezpečovania budov a technickom servise
Správca bytových domov
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Verejnosť : denník nezávislých občanov
334 FORMY ORGANIZÁCIE A SPOLUPRÁCE
V EKONOMIKE
Liptovsko-spišská Jednota : noviny spotrebného družstva so sídlom
v Liptovskom Mikuláši
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo :
odborný časopis v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
69
336 FINANCIE
Acta Aerarii Publici: vedecký časopis Ekonomickej fakulty
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Biatec : odborný bankový časopis
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
Daňový a účtovný poradca podnikateľa : v riešeniach s príkladmi
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
DPH aktuálne : dvojtýždenník aktualít, komentárov, otázok a
odpovedí pre platiteľov DPH
DPH v praxi
Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií
Finančné aktuality : štvrťročník finančnej správy
Finančný manažér : štvrťročník Slovenskej asociácie podnikových
finančníkov
Finančný spravodajca : problematika
Forbes
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále
Private banking times : magazín Tatra banky pre klientov exkluzívnej
služby Private banking
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informacií z
oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové
organizácie a obce
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Vestník Národnej banky Slovenska
338 EKONOMICKÉ PLÁNOVANIE. VÝROBA. SLUŽBY
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis špecializovaný na
ceny v stavebníctve pre: staviteľov, investorov, obstarávateľov,
70
projektantov, architektov, zhotoviteľov, stavebných cenárov a
dodávateľov materiálu
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký a odborný
časopis
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
In train : magazín na cesty vlakom
Kontexty kultúry a turizmu
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov
Prepravný a tarifný vestník
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Strojárstvo
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Traveller : magazín o cestách za hranice všedných dní
Wissenschaftszeitschrift der Hochschule Goethe Uni Bratislava
339 OBCHOD
Connection : official magazine of the American Chamber of
Commerce in Slovakia
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Eurokompas : IC Štrukturálne fondy pre Slovensko
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Forbes
In Store Slovakia
Journal of management and business : research and practice
Marketing a komunikace : časopis České marketingové společnosti a
České společnosti pro propagaci a public relations - MOSPRA
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Rozvojová pomoc : bulletin Platformy mimovládnych rozvojových
organizácií určený všetkým, ktorých zaujíma, čo sa deje za hranicami
Slovenska a najmä v rozvojových krajinách, ale aj tým, ktorí si
myslia, že rozvojová spolupráca nemá zmysel
71
Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálnoekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
34 PRÁVO. PRÁVNA VEDA
Agrárne právo EÚ : vedecký časopis pre teóriu a aplikáciu agrárneho
práva EÚ
Bulletin Slovenskej advokácie
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Daňový špeciál pre pokročilých daňových špecialistov
Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae : vedecký recenzovaný
časopis Slovenskej súdno-lekárskej spoločnosti Slovenskej lekárskej
spoločnosti
Euroreport plus : časopis na prezentáciu Slovenska v Európskej únii
Justičná revue : časopis pre právnu prax
Kódexpress : týždenník s aktuálnymi platnými zneniami nových a
novelizovaných právnych predpisov
Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
Legal point : právne problémy riešené budúcimi právnikmi
Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti
Pamäť národa : nacizmus a komunizmus vo svojej epoche
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Parlamentný kuriér : časopis Národnej rady Slovenskej republiky
Political science forum
Právny kuriér pre školy : aktuálne informácie k riadeniu škôl a
školských zariadení
Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva
Právo a manažment v zdravotníctve
Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných
informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce
Svedectvo : časopis tabuizovaných faktov
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
72
Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní
Úplné znenia
Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo,
rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Vestník vlády Slovenskej republiky
Zákony : úplné znenie : aktualizácia
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
Zo súdnej praxe
347 OBČIANSKE PRÁVO
Ars notaria : časopis pre notárov
Daňový a účtovný poradca podnikateľa : v riešeniach s príkladmi
Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného
vlastníctva
Exekútor : spravodaj Slovenskej komory exekútorov
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Mamama : čítanie pre náročné mamičky
Nebyť sám : časopis o náhradnom rodičovstve
Patent information news
Vestník Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky :
[Elektronický prameň]
35 VEREJNÁ SPRÁVA.VOJENSTVO
Acta avionica : vedecký časopis
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála M.R.
Štefánika
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
Civilná ochrana : revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Hlas Nového Mesta : noviny obyvateľov mestskej časti BratislavaNové Mesto
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Kompetencie a úlohy územnej samosprávy
Komunálne financie : časopis o ekonomike miest a obcí
73
Náš kraj : časopis Banskobystrického samosprávneho kraja
The NISPAcee journal of public administration and policy
Noviny MAS Chopok juh : občasník miestnej akčnej skupiny Chopok
juh
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Obrana : mesačník Ministerstva obrany SR
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh s
odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, štátnu
správu a občanov
Önkormányzati szemle
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Pečovskonovoveský spravodajca
Policajná teória a prax : časopis Akadémie Policajného zboru pre
policajnú teóriu a prax
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných partnerstvách
Radnica informuje : mestský spravodajca
Science & military
Slovak journal of public policy and public administration
Spravodajca mesta Giraltovce
Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe : odborný mesačník
účtovných aktualít
Spravodajca územnej samosprávy
Šarišské Michaľany : občasník obce Šarišské Michaľany
Tekovské noviny
Trenčianske noviny
Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis Vysokej školy
ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Verejná správa a spoločnosť
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Vojenská história : časopis pre vojenskú históriu, múzejníctvo
a archívnictvo
Vojenstvo : bitky a bojiská nodernej histórie : český a slovenský
vojensko-historický časopis
ZZ Revue : inzertný štvrťročník
74
Žilinský večerník : týždenník severného Slovenska
Žitný ostrov : regionálny týždenník ; Dunajská Streda, Komárno,
Galanta, Šaľa
36 SOCIÁLNA PRÁCA. SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Bellária : prvý celoslovenský kultúrny časopis pre ľudí s mentálnym a
psychickým postihnutím, pre rozvinutie ich umeleckého citu, fantázie
i humoru
Cesta : mesačník o abstinencii, bezdomovectve a kvalite života
Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových
látok a rizikového správania
Dúha : interný spravodajca Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
Efeta – otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu ľudí
s postihnutím
Financie v pohode : sprievodca vo svete osobných financií
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Gaudium : informačný časopis pre nepočujúcich
Horizonty : odborný časopis občianskeho združenia Radosť v srdci v
spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave Katedry
sociálnych služieb a poradenstva vo verejnej správe
Humanita : časopis dobrovoľníckeho sektora Slovenskej republiky
Charita : časopis Slovenskej katolíckej charity
Informačný spravodajca Úsmev ako dar
Integrácia : interdisciplinárny odborný časopis o inováciách riešení
nepriaznivých sociálnych situácií občanov
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej Alžbety
Nebyť sám : časopis o náhradnom rodičovstve
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov
v Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Perspektívy : dvojmesačník Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Poistné rozhľady : časopis slovenského poisťovníctva
75
Policy brief IVPR
Policy paper IVPR
Political science forum
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Revue sociálnych služieb
Slnečnica Slovensko : periodikum pre priaznivcov a
spolupracovníkov domácej opatrovateľskej, ošetrovateľskej a
hospicovej služby
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
Sociálna a duchovná revue : vedecko-odborný recenzovaný zborník
Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně
Šanca plus : zrkadlo nášho zdravia
Šanca, senior a junior : trojgeneračný informačný a praktický
občasník
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského zväzu
telesne postihnutých
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne
služby a farmáciu
Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis
37 VÝCHOVA. VZDELÁVANIE
Acta humanica
Acta patristica
Acta technologica Dubnicae
Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na
teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE Édition
SAUF
Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva
Didaktika : odborný časopis pre výchovu a vzdelávanie
Dobrá škola : inšpirácia pre školy, ktoré chcú byť lepšie
76
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
Efeta - otvor sa : odborný časopis pre komplexnú rehabilitáciu ľudí
s postihnutím
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports sciences
Friendship : for learners of English
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
Geografické rozhledy
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8
let v MŠ a ŠD
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl,
školských a predškolských zariadení
Materské centrá : informačník Únie materských centier
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a stredných
škôl
Media literacy student magazine : časopis na podporu študentskej
vedeckej a odbornej činnosti
Mefanet journal
Mesiac v škôlke
Mládež a spoločnosť : slovenský časopis pre štátnu politiku a výskum
mládeže
Moderní vyučování : časopis o učitelích a jejich práci
Naša škola : odborno-metodický časopis pre učiteľov predškolských
zariadení a 1. stupňa ZŠ
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie : metodickoodborný štvrťročník
O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania
komunikačnej a literárnej kompetencie
Pán učiteľ : časopis pre učiteľov, rodičov a žiakov
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogické rozhľady : časopis pre školy a školské zariadenia
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Predškolská výchova : celoštátny časopis pre rodičov, jasle
a materské školy
77
Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálnopatologických javov v rezorte školstva
Psychologie pro praxi
Rodina a spoločnosť
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Spitze : Magazin für Teenageers
Spoznávame svet okolo nás : časopis pre 1. - 4. ročník základných
škôl
Studia scientifica facultatis paedagogicae
Škola a stravovanie : časopis pre vedúce školských jedální
Škola - manažment, ekonomika, legislatíva : časopis o manažovaní
škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich
prevádzky
Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
Technika a vzdelávanie : časopis zameraný na technické vzdelávanie
v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného
a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo
výučbe odborných predmetov
Technológia vzdelávania : vedecko-pedagogický časopis s prílohou
Slovenský učiteľ
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele,
trénery a cvičitele
Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ v
Košiciach
View : anglicko - slovenský časopis na podporu výučby anglického
jazyka
Vychovávateľ : časopis pedagógov
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
Vzdelávanie dospelých
Zvedavček
378 VYSOKÉ ŠKOLY
Academia : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl a vedy
Acta avionica : vedecký časopis
Acta electrotechnica et informatica
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
78
Akademik : spravodajca Akadémie ozbrojených síl generála M.R.
Štefánika
Alma Mater : főiskolás és egyetemista lap
ČasOpis : študentský odborný časopis. Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok
Eruditio-Educatio : a Selye János Egyetem Tanárképző Karának
tudományos folyóirata
Ethics & bioethics
Folia medica Cassoviensia
Journal of interdisciplinary philology
Kuriér : informačný spravodajca Katolíckej univerzity v Ružomberku
Like : magazín PEVŠ
Matfyz news : občasník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a estetickú
výchovu
Na pulze : časopis Prešovskej univerzity
Naša univerzita : spravodaj Univerzity Komenského
Panorama : magazín Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej
správy v Bratislave
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Student HN life
TnU Trendy : časopis o živote študentov a učiteľov Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka
Universitas Šafarikiana
University review : research and development
Univerzál : časopis študentov masmediálnych štúdií FF UPJŠ v
Košiciach
379 VOĽNÝ ČAS
Adamko : časopis pre deti, ktoré chcú vedieť viac
Báječná Žena : časopis na každý deň
Beauty & woman : o kráse ženy vo všetkých podobách
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
79
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
Cserkész : foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Čas na lásku
Dimenzie : časopis, ktorý nekĺže po povrchu
Ekonomická revue cestovného ruchu
Epocha : svět na Vaší dlani
Eva : hriešne dobrá
La Femme
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť a hrať
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Generácie : magazín pre aktívnych seniorov
Gold man
Hrvatska rosa : časopis Hrvata u Slovačkoj
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Chatař a chalupář : víkend, zahrada, bydlení na venkově, hobby
Chvíľka pre teba
Kam do mesta Prešov
Kamarát : najčítanejší, najpredávanejší a najlacnejší teens mesačník
Katedra : a szlovákiai magyar pedagógusok és szülök lapja
Knihovnička - zahrada
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Madam Eva
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Maxík : časopis do školy i na doma
Médium : časopis so skautským duchom
Mladá fronta Dnes
Móda revue : odborný časopis
Moja psychológia : jediný mesačník o tom, akí sme a nielen ako
vyzeráme!
Mollie tvorí : kreativita, nápady, šikovnosť, hobby
Nápadník pre malých i veľkých : tvoríme hravo a nápadito
Napísané životom
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Naša Orava
Nová dúha : časopis pre deti
Nový čas
Nový čas pre ženy : týždenník
80
Ohník : pre chlapcov a dievčatá, korým to páli
OK! : najčítanejší časopis na svete
Playboy
Praktická Slovenka
Priezor : Zväčšená tlač : časopis o živote zrakovo postihnutých
Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru
Rytmus života
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
Star : hviezdy mrzí, že sme drzí
Šarm : časopis s dobrým vkusom
Tabu : všetko, čo potrebujete vedieť o sexe
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu a pohody
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
Tretí vek : časopis Jednoty dôchodcov na Slovensku
Tücsök : a kíváncsi gyerekeknek
TV oko : magazín s TV programom
Új nő : női magazin
Urob si sám : časopis pre domácich majstrov
Úspech magazín
Woloviny bez ofiny : mesačník najlepšieho humoru
Záhady a horoskopy
39 ETNOLÓGIA. ETNOGRAFIA.NÁRODOPIS
AmeriCan letters
Bratislavčanka : pre všetky ženy, ktorým chutí život
Bratislavské noviny : noviny o živote Bratislavy, jej mestských častí a
všetkých Bratislavčanov
Človek človeku : informačno-metodický bulletin
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických
spoločenstiev
Etnologické rozpravy
Folklór : magazín pre milovníkov tradičnej ľudovej kultúry a umenia
Gömörország : áz északi magyar peremvidékek fóruma
Národná osveta : mesačník pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej
tvorivosti
Národopisná revue
Nove žyttja : tyžnevyk Sojuzu Rusyniv-Ukrajinciv SR = týždenník
81
Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu
Rodná cesta : časopis pre obrodu pôvodnej kultúry a prírodného
života
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet
Slovenský národopis : časopis Ústavu etnológie Slovenskej akadémie
vied
Svadba : časopis pre nevesty a ženíchov
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Život : týždenník
5 PRÍRODNÉ VEDY
Abidance of scientific evolution : journal for science
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Quark : magazín o vede a technike
Vesmír : časopis akademické obce
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne
a environmentálne vedy
Aragonit : časopis Správy slovenských jaskýň
Acta Facultatis Ecologiae : zborník vedeckých prác Fakulty ekológie
Technickej univerzity vo Zvolene
Ďalekohľad : informačno-inšpiratívny časopis pre praktikov
environmentálnej výchovy a vzdelávania
Ekológia : časopis pre ekologické problémy biosféry
Enviromagazín : odborno-náučný časopis o životnom prostredí
Folia oecologica
Geografické rozhledy
Hlas Váhu : časopis zamestnancov SVP š.p., OZ Piešťany
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
National geographic
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Poľnohospodársky rok : mesačník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of Slovakia (RPS)
82
Stavebné a environmentálne inžinierstvo : vedecko-technický časopis
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
504 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
European journal of environmental and safety sciences : scientific
journal of the European Science and Research Institute and the
Association of Fire Engineering
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych
faktorov prostredia
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Vestník Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
51 MATEMATIKA
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Aplimat : journal of applied mathematics
Computing and informatics : computers and artificial intelligence
Forum statisticum Slovacum
G : slovenský časopis pre geometriu a grafiku
Fyzikálne listy
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Matfyz news : občasník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Mathematica slovaca
Matmix : matematický časopis pre žiakov základných a stredných
škôl
Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a
praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na
základných a stredných školách
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
83
Tatra mountains mathematical publications
Tri celé štrnásť
Uniform distribution theory
52 ASTRONÓMIA. ASTROFYZIKA. GEODÉZIA.
KOZMICKÝ VÝSKUM
Astronomický informátor
Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal of
geophysics, geodesy, meteorology and climatology
Geografický časopis
Kartografické listy
Kozmos : populárno-vedecký astronomický časopis
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Slovenský geodet a kartograf : bulletin Komory geodetov a
kartografov
Vesmír : časopis akademické obce
53 FYZIKA
Acta Mathematica Universitatis Comenianae
Acta mechanica Slovaca
Acta Physica Slovaca : fyzikálny časopis
Fyzikálne faktory prostredia : časopis o problematike fyzikálnych
faktorov prostredia
Fyzikálne listy
Obzory matematiky, fyziky a informatiky : časopis pre teóriu a
praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky na
základných a stredných školách
Matfyz news : občasník Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave
Pokroky matematiky, fyziky & astronomie
Slovenská energetika : časopis pre zamestnancov Slovenských
elektrární
54 CHÉMIA. MINERALOGICKÉ VEDY
Acta Chimica slovaca
84
Chemical papers
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie,
výskum a priemysel
Mineralia Slovaca : časopis pre regionálnu a environmentálnu
geológiu a aktivity Slovenskej geologickej spoločnosti a
geologických asociácií
55 GEOLÓGIA
Acta geologica Slovaca
Acta Hydrologica Slovaca
Acta meteorologica Universitatis Comenianae
Contributions to geophysics & geodesy : a scientific journal of
geophysics, geodesy, meteorology and climatology
Geografický časopis
Geologica Carpathica : international geological journal
Geologické práce : správy
Geomorphologia Slovaca et Bohemica
Hlas Váhu : časopis zamestnancov SVP š.p., OZ Piešťany
Jaskyniar ... : regionálny spravodaj Žilinského kraja
Journal of hydrology and hydromechanics
Limnologický spravodajca
Meteorologický časopis
Mineralia Slovaca : časopis pre regionálnu a environmentálnu
geológiu a aktivity Slovenskej geologickej spoločnosti a
geologických asociácií
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie
hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej asociácie
hydrogeológov
Slovenský kras : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti
Vodohospodársky spravodajca
56 PALEONTOLÓGIA
Geologica Carpathica : international geological journal
85
57 BIOLOGICKÉ VEDY
Acta Facultatis Ecologiae : zborník vedeckých prác Fakulty ekológie
Technickej univerzity vo Zvolene
Acta virologica : international journal for molecular, cellular and
clinical virology
Ethnologia actualis Slovaca : revue pre výskum kultúr etnických
spoločenstiev
Folia oecologica
General physiology and biophysics : an international journal
Slovenská antropológia : bulletin Slovenskej antropologickej
spoločnosti pri SAV
58 BOTANIKA
Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV
Naturae tutela : zborník Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
Oecologia Montana : international journal of mountain ecology
Zprávy České botanické společnosti.
59 ZOOLÓGIA
Dravce a sovy : časopis Ochrany dravcov na Slovensku
Oecologia Montana : international journal of mountain ecology
Slovak raptor journal : journal of Raptor protection of Slovakia (RPS)
Vtáky : Časopis Slovenskej ornitologickej spoločnost
61 LEKÁRSKE VEDY. MEDICÍNA
Acta medica Martiniana : journal for biomedical sciences, clinical
medicine and nursing
Acta missiologica : časopis Fakulty misijnej práce a tropického
zdravotníctva Jána Pavla II., VŠ ZSP sv. Alžbety
Activitas nervosa superior rediviva : international journal for
integrated neuroscience
86
Anestéziológia a intenzívna medicína : časopis Slovenskej
spoločnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny
Antibiotiká a rezistencia : interdisciplinárny časopis pre klinickú a
laboratórnu medicínu
Ateroskleróza : metabolizmus, klinika a liečba
Balans
Bedeker zdravia : sprievodca svetom zdravia
Bratislavské lekárske listy : orgán Lekárskej fakulty bratislavskej
univerzity Komenského vydávaný Spolkom československých
lekárov v Bratislave
Cardiology letters
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
Dental Tribune : the world's dental newspaper : Czech & Slovak
Edition
Derma : medzinárodný interdisciplinárny časopis pre
dermatovenerológiu a príbuzné odbory
Derma 3. tisícročia : odborný časopis dermatovenerológie, estetickej
dermatológie a kozmetiky
Derma revue : pokožka - vlasy - nechty - zdravie - životný štýl
Dermato magazín
Dermatológia pre prax
Diabetes a obezita : časopis Slovenskej diabetologickej spoločnosti
Diabetik : časopis pre diabetickú a diabetologickú verejnosť
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky ; recenzovaný časopis
Diaspektrum : časopis pre zdravý a aktívny život s diabetom :
odborný zdravotnícky časopis pre diabetickú a diabetologickú
verejnosť
Diaživot
Dieťa : váš sprievodca svetom tehotenstva, rodičovstva a detstva
Diéta : po prečítaní o dve kilá menej!
Endocrine regulations
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Folia medica Cassoviensia
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Forum diabetologicum
Gastroenterológia pre prax
Geriatria : odborný časopis českých a slovenských geriatrov
87
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a
geriatrické společnosti
Gynekológia pre prax : recenzovaný, postgraduálne zameraný
odborný lekársky časopis
Hemofilický spravodajca
Hu-Fa úsmevy : informačný časopis pre stomatologickú prax
Info CF : časopis pre rodičov detí chorých na cystickú fibrózu,
pacientov s cystickou fibrózou a všetkých, ktorých zaujíma
problematika cystickej fibrózy
Informácie Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
v Slovenskej republike
Informovaný pacient
Interní medicína pro praxi
inVitro : časopis o laboratórnej diagnostike
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society
of Clinical Oncology
Kardiológia pre pediatriu
Kardiológia pre prax
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL : časopis pro
alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a pediatry
Kazuistiky v angiologii : časopis pro angiology
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní
a praktické lékaře
Klinická imunológia a alergológia
Klinická urológia : postgraduálny vedecký lekársky časopis
Lekársky obzor : odborný časopis Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
Liečba dermatovenerologických ochorení : periodikum z odboru
dermatovenerológie a príbuzných odborov z oblasti lekárskych vied
Magazín zdravia
Mama a ja : časopis mladej rodiny
Mamama : čítanie pre náročné mamičky
Medical practice : mesačník pre lekárov ambulantnej starostlivosti
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Medikom : časopis Slovenskej lekárskej komory
Mefanet journal
Miniinvazívna chirurgia a endoskopia : chirurgia súčasnosti
Mladý záchranár
Moje zdravie
Motivácie : pre pohodový a zdravý život
88
Nádej : časopis Slovenského zväzu sclerosis multiplex
Neoplasma : journal for experimental and clinical oncology
Neuro magazín : neurológia, psychiatria, neurochirurgia, psychológia
Neurológia : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky
časopis
Neurológia pre prax
O chvíľu mamou : časopis (nielen) o pupočníkovej krv
Onko magazín
Onkológia
Ošetrovateľský obzor
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku
Ozvena : spravodajca Organizácie muskulárnych dystrofikov v
Slovenskej republike
Paliatívna medicína a liečba bolesti
Pediatria : recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky
časopis
Pediatria pre prax
Praktická gynekologie : moderní časopis pro gynekology a porodníky
Praktické lekárnictvo
Primárny kontakt : informácie na jednom mieste
Psychiatria pre prax
Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Rheumatologia : časopis pre otázky pohybového ústrojenstva
a spojiva
Revue medicíny v praxi : odborný zdravotnícky časopis
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Sestra : odborný mesačník pre ošetrovateľstvo
Sexuológia : časopis Slovenskej sexuologickej spoločnosti
Slnečnica : časopis Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis v
oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických
ochorení
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Slovenská chirurgia : časopis Slovenskej chirurgickej spoločnosti
Slovenský lekár
Slovilco : časopis nielen pre stomikov
La Speranza : magazín nielen pre pacientov s onkologickým
ochorením
StomaTeam CZ/SK
89
Stomatológ : časopis Slovenskej komory zubných lekárov
Telesne postihnutí + tolerancia, pomoc : časopis Slovenského zväzu
telesne postihnutých
To sme my : časopis mladých ľudí zo ZPMP a ich priateľov
Trendy v hepatológii
Urologie pro praxi
Vaskulárna medicína
Via practica : moderný časopis pre lekárov prvého kontaktu
Vitalita : život vo vlastných rukách
Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis
Zdravotnícke noviny : odborný týždenník pre zdravotníctvo, sociálne
služby a farmáciu
Zdravotnícke štúdie : odborný časopis Fakulty zdravotníctva
Katolíckej univerzity v Ružomberku
Zdravotníctvo a sociálna práca : vedecký časopis
Zubný lekár : noviny Slovenskej komory zubných lekárov
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory zubných
technikov
614 VEREJNÉ ZDRAVIE A HYGIENA. PREVENCIA NEHÔD
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
Bezpečnosť práce v praxi : odborný časopis pre riadenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Delta : vedecko-odborný časopis Katedry protipožiarnej ochrany
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky ; recenzovaný časopis
European journal of environmental and safety sciences : scientific
journal of the European Science and Research Institute and the
Association of Fire Engineering
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej
spoločnosti pre farmakoekonomiku
Hasiči : spravodajca protipožiarnej ochrany a záchrannej služby
Informovaný pacient
Infovet : veterinársky odborno-informačný časopis
Magazín zdravia
Medicínska etika a bioetika : časopis pre medicínsku etiku a bioetiku
Mladý záchranár
Moje zdravie
90
Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Naša nemocnica : časopis Onkologického ústavu svätej Alžbety
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Právo a manažment v zdravotníctve
Primárny kontakt : informácie na jednom mieste
Relax : magazín o zdravom životnom štýle
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Slovak journal of health sciences : odborný a vedecký časopis v
oblasti výskumu zdravia, zdravotného stavu a liečby chronických
ochorení
Spravodajca Operačného programu Zdravotníctvo
Spravodajca - Protipožiarna ochrana a záchranná služba
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Zdravie : fit, krása, pohoda
Zdravie špeciál
Zdravotnícke listy : vedecký recenzovaný časopis
Zubný technik : stavovský časopis Slovenskej komory zubných
technikov
615 FARMAKOLÓGIA. TOXIKOLÓGIA
Acupunctura Bohemo Slovaca : Odborný časopis členov České
lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně a Spoločnosti akupunktúry SLS
Alkoholizmus a drogové závislosti : odborný časopis Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky a Sekcie drogových závislostí
Psychiatrickej spoločnosti SLS
Antibiotiká a rezistencia :b interdisciplinárny časopis pre klinickú a
laboratórnu medicínu
Čistý deň : štvrťročník pre všetkých, ktorí chcú žiť bez návykových
látok a rizikového správania
Farmaceutický obzor : odborný časopis Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky a Slovenskej zdravotníckej univerzity v
Bratislave
Farmakoekonomika a lieková politika : oficiálny časopis Slovenskej
spoločnosti pre farmakoekonomiku
91
Farminews : časopis pre lekárnikov a farmaceutické laborantky
Interdisciplinary toxicology
Klinická farmakologie a farmacie
MAXimum : zdravie, starostlivosť, poradenstvo
Lekáreň : magazín pre zákazníkov lekární
Lekáreň a lieky : časopis o prevencii a liečbe, zdraví a nemoci, o
liečivách a doplnkoch stravy
Lekárnické listy : odborno-informačný časopis SLK
Lekárnik : odborno-informačný mesačník
Liečivé rastliny
Liek pre vaše zdravie
Odborné listy : časopis o liekoch
Pharma News : odborný časopis pre lekárnikov a laborantov
Physiotherapia Slovaca : časopis pre oblasť fyzioterapie, balneológie
a liečebnej rehabilitácie
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Rehabilitácia : odborný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej,
psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
Slovenská rádiológia
Teória a prax : farmaceutický laborant
62 TECHNIKA. INŽINIERSTVO
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
ABB spektrum : časopis spoločnosti ABB na Slovensku
Acta electrotechnica et informatica
Acta Facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
AT&P journal : priemyselná automatizácia a informatika
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a Bohunice
Energo : mesačník o energetike
ERIN : periodic of Slovak university of technology in Bratislava
ForTECH : technika, priemysel, nové technológie
Journal of hydrology and hydromechanics
Komunálna energetika : publikácia o energeticky efektívnych
riešeniach v komunálnej praxi
Kovové materiály
92
Materiálové inžinierstvo
Metrológia a skúšobníctvo : odborný časopis pre prax
Mladý vedec
Môj dom : ekobývanie
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Quark : magazín o vede a technike
Slovak journal of civil engineering
Slovenská energetika : časopis pre zamestnancov Slovenských
elektrární
SolarTechnika
Spektrum : periodikum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Spravodaj Asociácie technických diagnostikov SR
Strojnícky časopis : časopis pre problémy mechaniky v strojníctve
Svet poznania
Technologické inžinierstvo
Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe
Transfer technológií : bulletin
Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave
so sídlom v Trnave
Vodohospodársky spravodajca
621 STROJÁRSTVO. ELEKTROTECHNIKA. BANÍCTVO.
STAVITEĽSTVO. MECHANICKÁ TECHNOLÓGIA
ABB spektrum : časopis spoločnosti ABB na Slovensku
Acta mechanica Slovaca
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a
ekonomik
Atóm.sk : mesačník pre verejnosť v regiónoch Mochovce a Bohunice
Building research journal : quarterly journal for theoretical problems
of structural materials and structures
EE : odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku
Elektrorevue : informačný spravodaj
Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a
architektúry
Fórum pre komunikačné technológie
Hydraulika a pneumatika : časopis pre hydrauliku, pneumatiku
a automatizovanú techniku
93
Inžinierske stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a
stavebných technikov
Journal of applied mathematics, statistics and informatics
Journal of electrical engineering
Lavex info : lanová doprava, cestovný ruch, manažment, marketing
Microwell info : nové smery priemyselného merania
Montanrevue : časopis o histórii baníctva a bansko-historickom
dedičstve
Podzemná voda : vedecký a odborný časopis Slovenskej asociácie
hydrogeológov a Národnej skupiny Medzinárodnej asociácie
hydrogeológov
Powder metallurgy progress : journal of science and technology of
particle materials
Pozemné komunikácie a dráhy
Praktická elektronika - Amatérské radio
Prepravný a tarifný vestník
Stavebné a environmentálne inžinierstvo : vedecko-technický časopis
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Strojárstvo
Techbox : lifestylovo - technologický dvojmesačník pre náročných
Technológ : časopis pre teóriu a prax mechanických technológií
Tribotechnika
Údržba : časopis pracovníkov údržby
Zvárač : aktuality zo sveta zvárania, spájkovania a deliacich
technológií
Zváranie : odborný časopis so zameraním na zváranie a príbuzné
technológie
628 ZDRAVOTNÉ INŽINIERSTVO.VODA.OSVETĽOVACIA
TECHNIKA
21. storočie : magazín pre priemyselnú ekológiu
Bezpečná práca : dvojmesačník pre teóriu a prax bezpečnosti práce
Odpadové hospodárstvo : ekonomika, politika, legislatíva, trh s
odpadmi v SR
Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, štátnu
správu a občanov
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní prostředí
Vodárenské pohľady : časopis Asociácie vodárenských spoločností
94
Vodohospodársky spravodajca
629 TECHNIKA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
Acta avionica : vedecký časopis
Aero-journal : international scientific journal of air transport industry
Ai magazine : časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a
ekonomike
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autožurnál : noviny pre motoristov i nemotorizovaných
Fleet firemné automobily : špecializovaný štvrťročník pre správu a
riadenie automobilových parkov v Slovenskej republike
Ford Inside : časopis pre zákazníkov a priaznivcov značky Ford
Natankuj auto : testy, novinky, bezpečnosť, pravidlá, rady
Power magazine : tuning & racing
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s farebnou
fotoponukou
Stop : motoristický magazín
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo svete
Syninfo : informačný mesačník spoločnosti Syngenta Slovakia, s. r. o.
TOP CARS : magazín pre priaznivcov Jaguar, Land rover, Volvo
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej
doprave
Veterán.sk : časopis pre milovníkov historických vozidiel
63 POĽNOHOSPODÁRSTVO. LESNÍCTVO.
ZÁHRADNÍCTVO
Acta Facultatis Forestalis Zvolen
Acta fytotechnica et zootechnica : vedecký časopis pre fytotechniku
a zootechniku
Acta horticulturae et regiotecturae : vedecký časopis pre
záhradníctvo, krajinné inžinierstvo, architektúru a ekológiu
Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a
informatiku v poľnohospodárstve
Acta technologica agriculturae : vedecký časopis pre mechanizáciu
poľnohospodárstva
95
Agriculture : journal for agricultural sciences
Agrochémia : vedecký časopis pre racionálne využívanie
agrochemikálií v poľnohospodárstve
Cactaceae etc. : časopis pestovateľov sukulentných rastlín
Dobré jedlo
Doma v záhrade
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Folia oecologica
Harmony for home : lifestyle magazín : dizajn, architektúra, záhrada,
jedlo
Jó gazda : az agrárvállalkozók lapja
Knihovnička - zahrada
Komunálna technika
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa
Lesnícky časopis : vedecký štvrťročník pre všetky oblasti lesníckeho
výskumu
Lesník : časopis zamestnancov štátneho podniku Lesy Slovenskej
republiky Banská Bystrica
Liečivé rastliny
Lúkarstvo a pasienkárstvo na Slovensku : odborný časopis zameraný
na trávne porasty, rozvoj vidieka, krminárstvo, chov a zdravotný stav
hospodárskzch zvierat
Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve : odborný mesačník pre
poľnohospodársku, komunálnu a lesnú techniku
Naša záhrada : mesačník pre záhradkárov
Naše pole : odborný mesačník pre pestovateľov rastlín
Poľnohospodársky rok : mesačník rád a informácii pre
poľnohospodárov
Poľnohospodársky týždenník
Roľnícke noviny : týždenník pre pôdohospodárov a obyvateľov
vidieka
Sady a vinice : všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča
Spravodajca - Slovenský zväz záhradkárov
Vinotéka : časopis plný vína
Vojenské lesy : časopis zamestnancov Vojenských lesov a majetkov
SR, š.p
Wood research
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
96
636 CHOV ZVIERAT
Fauna : inzertní a informační časopis pro chovatele
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Chov oviec a kôz : aktuálne informácie pre chovateľov a priaznivcov
chovu
Chovateľ : odborný časopis pre chovateľov
Chovateľské noviny
Kynologická revue : magazín chovateľov a priateľov psov
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
Pes : spravodaj chovateľov a priateľov psov a magazínu Kynologická
revue
Pes a mačka : odborný mesačník pre veterinárov a chovateľov
Pes sympaťák : magazín pre milovníkov života okolo nás
Poľovníctvo a rybárstvo : odborno-populárny časopis pre poľovníkov
a rybárov
Ryby, rybky, rybičky
Slovak journal of animal science
Slovenský chov : odborný mesačník pre chovateľov hospodárskych
zvierat a veterinárov
Slovenský rybár : najväčší rybársky magazín na Slovensku
Slovenský veterinársky časopis
Spravodajca Bioveta SK : odborný veterinárny propagačný firemný
časopis
Spravodajca ŠRR SPZ v Prešove
Spravodajca Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v
Košiciach
Svet koní : časopis chovateľov a milovníkov koní na Slovensku
Včelár : odborný mesačník Slovenského zväzu včelárov
64 DOMÁCE HOSPODÁRSTVO
Active beauty
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Báječná Žena : časopis na každý deň
Beauty & woman : o kráse ženy vo všetkých podobách
97
De sign um : časopis o dizajne
Dobré jedlo
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
Dortománie : svět pečení & zdobení
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Emma : dôverný rozhovor o kráse, móde, kariére, vzťahoch, sexe
a rodine
Emma špeciál : svadba
Epicure
Eva : hriešne dobrá
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
F.O.O.D. : jedlo a ešte oveľa viac
Gastro : revue gastronómie a cestovného ruchu
Grand residence : your luxurious living
Guest : gastro, ubytovanie, eventy, služby, turizmus
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
Hair & beauty : magazín o vlasoch, kozmetike, kráse a zdraví
HoReCa magazine : odborný časopis pre služby hotelov, reštaurácií
a cateringu
Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov,
penziónov a reštaurácií
Chatař a chalupář : víkend, zahrada, bydlení na venkově, hobby
Informácie architektúra, interiér, design
Knihovnička - recepty
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Madam Eva
Miau : časopis pre ženu tretieho tisícročia
Móda revue : odborný časopis
Môj dom
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Navarené napečené
Oknoviny
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Praktická Slovenka
Receptár : 150 receptov na každý deň
98
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Stavebníctvo a bývanie : časopis, s ktorým sa oplatí stavať,
konštruovať, zariaďovať
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný štýl
Šarm : časopis s dobrým vkusom
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
Top fashion : staňte sa súčasťou módneho sveta
Top trendy v bývaní : zdravo, moderne, komfortne
Torty od mamy : jediný slovenský časopis pre milovníkov tort
Torty snov
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Urob si sám : časopis pre domácich majstrov
Voľný čas na varenie : výborná chuť- skvelé tipy
Záhradkár : rodinný magazín nielen pre záhradkárov
65 ORGANIZÁCIA A RIADENIE PRIEMYSLU. OBCHODU.
DOPRAVY A SPOJOV
Alarm magazín : bodyguarding, security technology & management,
fire fighting & rescue
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a inštruktorov
autoškôl
Dane – Účtovníctvo : vzory a prípady
Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník informácií z oblasti daní, práva
a účtovníctva
Dane a učtovníctvo : rady a riešenia
Dane - účtovníctvo - odvody bez chýb, pokút a penále
Daňový a účtovný poradca podnikateľa : v riešeniach s príkladmi
Daňový tip : newsletter aktualít daňového poradenstva
Kilometer : informačný spravodajca Združenia cestných dopravcov
In train : magazín na cesty vlakom
Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Lavex info : lanová doprava, cestovný ruch, manažment, marketing
Motomagazín : slovenský motocyklový mesačník
Natankuj auto : testy, novinky, bezpečnosť, pravidlá, rady
99
Personálny a mzdový poradca podnikateľa
Poštový vestník
Pozemné komunikácie a dráhy
Produktivita a inovácie : dvojmesačník Slovenského centra
produktivity
Slovenský autobazár : inzertný časopis pre motoristov s farebnou
fotoponukou
Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov : newsletter
aktuálnych informácií, otázok a odpovedí
Sprievodca svetom dopravcu
T-Time : časopis zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom, a. s.
Transport and communications : scientific journal
Truck & business : štvrťročník pre stratégiu podnikania v cestnej
doprave
Účtovníctvo, audítorstvo, daňovníctvo : v teórii a praxi s prílohou
Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informacií z
oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové
organizácie a obce
Účtovný TIP-otázky a odpovede : newsletter otázok, odpovedí
a účtovných aktualít
Vestník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Vestník Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
Zbrane, strelci a lovci
Zisk manažment : vidíme detaily, ako tvoriť zisk
Zvesti : mesačník Odborového združenia železničiarov
Ž semafor : mesačník pre zamestnancov Železníc Slovenskej
republiky
Železničná revue : časopis o železničnej doprave a priemysle
Železničné ozveny : noviny pre zamestnancov Železničnej
spoločnosti
658 RIADENIE PODNIKOVEJ ČINNOSTI
1000 riešení : dane z príjmov, DPH, účtovníctvo, mzdy, odvody,
náhrady, automobil, právo
Acta oeconomica Cassoviensia
100
Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis
Communication today
Ekonómia a podnikanie : vedecký časopis Fakulty ekonómie a
podnikania BVŠP
Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového
manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave
Entire
Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku
Kvalita : odborný časopis Slovenskej spoločnosti pre kvalitu
Manažment podnikov : vedecko-odborný časopis Univerzitnej
vedeckotechnickej spoločnosti
Maneko : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných
podnikov
Marketing a komunikace : časopis České marketingové společnosti a
České společnosti pro propagaci a public relations - MOSPRA
Poradca
PPP newsletter : štvrťročník o verejno-súkromných partnerstvách
Profit : ľudia, peniaze, podnikanie
ProgressLetter : manažérsky dvojtýždenník : synergia myšlienok
Revue Piešťany
Systémy logistiky
Údržba : časopis pracovníkov údržby
Wissenschaftszeitschrift der Hochschule Goethe Uni Bratislava
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo :
odborný časopis v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
659 PUBLICITA, VZŤAHY S VEREJNOSŤOU
Communication today
Detail Baťa
Entire
Kam do mesta Prešov
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Nový Život Turca : nezávislý regionálny týždenník
Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia
Obchod priemysel hospodárstvo : mesačník Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný časopis
Pečovskonovoveský spravodajca
101
Pravda : nezávislý denník
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
Radnica informuje : mestský spravodajca
Rusovské noviny : občasník Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Stratégie : o marketingu, reklame, online, médiách a o out-of-home
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Trnavské noviny - TH extra
Vranovské novinky spektrum : týždenník obyvateľov okresu Vranov
nad Topľou
66 CHEMICKÉ TECHNOLÓGIE
Acta Chimica slovaca
Acta metallurgica slovaca conference
Acta Metallurgica Slovaca: časopis Hutníckej fakulty TU Košice
Agrobioenergia : časopis Združenia pre poľnohospodársku biomasu
Bar magazine : thinking about the drinking
Chemical papers
Chemosvit : noviny zamestnancov skupiny Chemosvit a Finchem
ChemZi : slovenský časopis o chémii pre chemické vzdelávanie,
výskum a priemysel
In bar & restaurant
Journal of food and nutrition research
Katarínka extra : zákusky, torty, koláče
Kovové materiály
Modrý plameň : časopis zamestnancov SPP
Pekárstvo cukrárstvo : odborný časopis pekárenskej a cukrárenskej
výroby na Slovensku
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Podbrezovan : dvojtýždenník Železiarní Podbrezová a.s.
Slovgas : odborný plynárenský časopis
Vinič a víno : odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov
Vinotéka : časopis plný vína
67 - 68 RÔZNE ODVETVIA PRIEMYSLU
Absolut look : kozmetika, kaderníctvo,nechtový design
102
Acta Facultatis technicae : vedecký časopis Fakulty environmentálnej
a výrobnej techniky
Actuelle : odborné periodikum pre oblasť profesionálnych beauty
služieb
Časopis Q : časopis pre profesionálnych kaderníkov a ich zákazníkov
Detail Baťa
Drevársky magazín : odborný časopis na podporu drevárskej a
nábytkárskej výroby
Forever : Czech Republic/Slovak Republic
Forty + : zrelé témy pre zrelé ženy
Hair & beauty : magazín o vlasoch, kozmetike, kráse a zdraví
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Les nouvelles esthétiques
Les & Letokruhy : časopis lesníkov, majiteľov a priateľov lesa
Maminka : to najlepšie v živote ženy
Papiernický info-inzert : špecializovaný informačno-inzertný časopis
Print Progress : časopis pre polygrafiu a súvisiace odvetvia
Vlákna a textil
Wood research
69 STAVEBNÍCTVO
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Building research journal : quarterly journal for theoretical problems
of structural materials and structures
Cenové správy pre stavebníctvo : odborný časopis špecializovaný na
ceny v stavebníctve pre: staviteľov, investorov, obstarávateľov,
projektantov, architektov, zhotoviteľov, stavebných cenárov
Doka Xpress : časopis o debnení
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a
architektúry
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
103
Inžinierske stavby : vedecko-odborný časopis stavebných inžinierov a
stavebných technikov
Magazín stavebné stroje a mechanizácia
Môj dom : ekobývanie
Oknoviny
Plynár. Vodár. Kúrenár + Klimatizácia
Požiarnik : mesačník Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Pre náš dom : infomačný bulletin komunikačného projektu Bezpečný
domov
Selected scientific papers : journal of civil engineering
Slovak journal of civil engineering
Stavajte a bývajte s nami
Stavebné hmoty : vedecko-odborný časopis o stavebných hmotách a
materiáloch pre stavebníctvo
Stavebné materiály : technológie, výrobky, konštrukcie
Stavebníctvo a bývanie
TechCON magazín : odborný časopis pre projektantov a odbornú
verejnosť v oblasti TZB, užívateľov projekčného programu TechCON
TOP stavebné materiály, služby, technológie
Tűzoltó
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
TZB Technické zariadenia budov. Haustechnik : odborný
recenzovaný časopis v oblasti TZB a techniky prostredia
Znalectvo v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo :
odborný časopis v odboroch Stavebníctvo a Podnikové hospodárstvo
7 UMENIE. REKREÁCIA. ZÁBAVA. ŠPORT
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej kultúre
Arch : o architektúre a inej kultúre
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bratislavčanka : pre všetky ženy, ktorým chutí život
Brejk : uteč, čítaj Brejk, časopis nielen pre mužov
De sign um : časopis o dizajne
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dotyky : časopis pre mladú literatúru a umenie
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
104
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
Gold man
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Harmony for home : lifestyle magazín : dizajn, architektúra, záhrada,
jedlo
Môj dom
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a estetickú
výchovu
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Profil súčasného výtvarného umenia
Remeslo, umenie, dizajn : revue o hodnotách remesla a dizajnu
Slovenské pohľady : časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku
Slovensko : časopis pre Slovensko a slovenský svet
Tele plus : dvojtýždenník pre tri generácie
Vlna : časopis o súčasnom umení a kultúre
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
Architekt : dvouměsíčník obce architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
Kvety a záhrada : časopis, ktorý ste si obľúbili
Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Urbanita : časopis o urbanizme a územnom plánovaní
Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné
prostredie
72 ARCHITEKTÚRA
A + D : magazín o architektúre, dizajne, umení a firemnej kultúre
Arch : o architektúre a inej kultúre
Architekt : dvouměsíčník obce architektů
Architektonické listy Fakulty architektúry STU v Bratislave
105
Architektúra a urbanizmus : časopis pre teóriu architektúry
a urbanizmu
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Atrium : architektúra, bývanie, dizajn, životný štýl
Building research journal : quarterly journal for theoretical problems
of structural materials and structures
De sign um : časopis o dizajne
Dom a byt : časopis o stavebníctve a kultúre bývania
Dom a bývanie : magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné
bývanie
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Eurostav : recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a
architektúry
Exteriér interiér domu a bytu
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
Fórum architektúry : dojmesačník Spolku architektov Slovenska
Grand residence : your luxurious living
H.O.M.i.E. : bývanie, architektúra, elektronika, cestovanie
Harmony for home : lifestyle magazín : dizajn, architektúra, záhrada,
jedlo
IDB journal : technologicky vyspelé domy a budovy
Informácie architektúra, interiér, design
Informácie Slovenská komora architektov
Línia : bývanie, zeleň, štýl
Môj dom
Nové rodinné domy
Pekné bývanie : dom, byt, záhrada
Projekt : slovenská architektonická revue
Renovujeme, staviame zariaďujeme
Style healthy living : dizajn, architektúra, bývanie, životný štýl
Trendy bývanie : dizajn, stavebníctvo, záhrada, architektúra
74 KRESLENIE. DIZAJN. UMELECKÉ REMESLÁ
ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Bývanie : časopis o architektúre,
stavebníctve, bývaní
Čipka : štvrťročník zo sveta paličkovanej čipky
Exterier / interier : časopis pre bývanie tretieho tisícročia
106
Floristika : odborný časopis pre kvetinárov a floristov
Informácie architektúra, interiér, design
Móda revue : odborný časopis
Mollie tvorí : kreativita, nápady, šikovnosť, hobby
Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu
Nápadník pre malých i veľkých : tvoríme hravo a nápadito
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
Praktická Slovenka
Stavebníctvo a bývanie
Štýl bývania
Štýl domu bytu : pekné a príjemné bývanie
Woloviny bez ofiny : mesačník najlepšieho humoru
75 – 76 MALIARSTVO. GRAFIKA
Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí
Noviny pre grafický priemysel
77 FOTOGRAFIA. FOTOGRAFICKÉ PRÍSTROJE.
MATERIÁLY
Československá fotografie
Kalligram : müvészet és gondolat
778 ŠPECIÁLNE TECHNIKY FOTOGRAFIE
Cinema : filmový měsíčník
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
78 HUDBA
Adoramus Te : časopis o duchovnej hudbe
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Hudobný život : klasická hudba, jazz, world music
Musicologica Slovaca
107
Rock Hard
Slovenská hudba : revue pre hudobnú kultúru
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Wave
79 REKREÁCIA. ZÁBAVA. HRY. ŠPORT
Aerobic fitness magazín : prvý slovenský lifestylový časopis pre
skupinové cvičenia
Auto Bild Slovensko
Auto, motor a šport : mesačník pre náročných motoristov
Autoškolák : odborný časopis pre prevádzkovateľov a inštruktorov
autoškôl
Biker : freeride magazine
Cinema : filmový měsíčník
Cserkész : foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Cyklistika
Cykloturistika : časopis pro cesty na kole
Džungľa : časopis pre včielky a vĺčatá
Eurotelevízia
Exercitatio corpolis - motus - salus : slovak journal of sports sciences
Fifík : mesačník pre deti, ktoré sa chcú zabávať, súťažiť a hrať
Film.sk : mesačník o filmovom dianí na Slovensku
Fit štýl : zdravie, wellness, kondícia
Fľak : imidžový mesačník pre (zá)školákov
Futbalmagazín : obrázkový futbalový mesačník
Golf : revue o golfe a životnom štýle
Grand magazine
Harmónia : wellness, zdravie, krása
Homo Felix : odborný časopis o animovanom filme
Horolezec : odborný, metodický a informačný časopis Slovenského
horolezeckého spolku JAMES
Hubertlov : odborný časopis pre poľovníkov a priateľov prírody
Hviezdy ciest : magazín vašej triedy
Javisko : štvrťročník o amatérskom divadle a umeleckom prednese
Kinečko
Kino-ikon : časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze
Konkrétne ø divadle : mesačník o divadle na Slovensku
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
108
Médium : časopis so skautským duchom
MotoReport
Muscle & Fitness : magazín pre superfitness a zdravý životný štýl
Naše poľovníctvo : mesačník pre poľovníkov, ochrancov a
milovníkov prírody
Nový auto magazín : časopis moderného motoristu
Run : the world magazine; prvý a jediný časopis o behaní
Ryby, rybky, rybičky
Salto : časopis o tanci a pohybovom divadle
SEAT emoción : časopis pre radosť z jazdy
Skaut : časopis pre skautov
Slovenské divadlo : revue dramatických umení
Slovenský rybár : najväčší rybársky magazín na Slovensku
Stop : motoristický magazín
Střelecká revue : měsíčník
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svet motocyklov : magazín o motocyklovom dianí doma i vo svete
Šport : denník
Šport je život
Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty, kluby a spolky
Tabu : všetko, čo potrebujete vedieť o sexe
Telemagazín : čítanie, hry a zábava pre chvíle oddychu a pohody
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele,
trénery a cvičitele
Telesná výchova & šport : časopis Slovenskej vedeckej spoločnosti
pre telesnú výchovu a šport
TV oko : magazín s TV programom
Tvořivá dramatika
Vrabček
Wave
Windsurfer
Životný štýl a kôň : jazdectvo, dostihy ; jazdectvo, dostihy, golf,
životný štýl, cestovanie, drezúra, western, voľný čas
80 FILOLÓGIA - všeobecne
Journal of interdisciplinary philology
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru
a terminológiu
109
Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Slavjanovedenije
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a
Matice slovenskej
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Studia orientalia Slovaca
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
81 LINGVISTIKA
Asian and African studies
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Cadifleslaves : revue scientifique internationale ; revue FLE Édition
SAUF
Friendship : for learners of English
Hello! : časopis pre začiatočníkov angličtiny
Hello kids! english for absolute beginners
Hurra! : Deutsch für Anfänger
Jazykovedný časopis
Journal of language and cultural education
Kultúra slova : vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru
a terminológiu
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva
im O. O. Potebni ta Instytutu ukrains'koi movy NAN Ukrainy
O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania
komunikačnej a literárnej kompetencie
Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slovenská reč : časopis pre výskum a kultúru slovenského jazyka
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Spitze : Magazin für Teenageers
Tlumočení. Překlad : odborný bulletin Jednoty tlumočníků a
překladatelů
Topics in linguistics
110
XLinguae.eu : European scientific language journal
82 LITERATÚRA
Asian and African studies
Begegnungen : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes
Bibiana : revue o umení pre deti a mládež
Bobik : pre zvedavé drobce
Cserkész : foglalkoztató ifjúsági és csekkészlap
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Duklja : literárno-umelecký a publicistický časopis
Enter : kam zo súčasného umenia a literatúry
Irodalmi szemle : irodalom, kritika, társadalomtudomány
Kalligram : müvészet és gondolat
Kamarát : najčítanejší, najpredávanejší a najlacnejší teens mesačník
Kloaka : magazín experimentálnej a nekonvenčnej tvorby
Knižná revue : dvojtýždenník o nových knihách
Kritika a kontext : časopis kritického myslenia
Lienka : časopis pre múdre hlavičky, šikovné ručičky
Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov
Luluďi : časopis pre rómske deti
Maxík : časopis do školy i na doma
Nová dúha : časopis pre deti
O dieťati, jazyku, literatúre : časopis pre otázky rozvíjania
komunikačnej a literárnej kompetencie
Partitúra : irodalomtudományi folyóirat
Philologia : časopis Ústavu filologických štúdií Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
Projektill
RAK : revue aktuálnej kultúry
Rebrík : objavuj svet s priateľmi
Revue svetovej literatúry : časopis pre prekladovú literatúru
Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu
Slavica Slovaca : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a
Matice slovenskej
Slniečko : umelecký mesačník pre žiakov 1.-5. ročníka ZŠ
Slovak literary review
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenské národné noviny : týždenník Matice slovenskej
111
Slovenské pohľady : časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku
Slowakische Zeitschrift für Germanistik
Spitze : Magazin für Teenageers
Studi italo - slovacchi
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tücsök : a kíváncsi gyerekeknek
Tvořivá dramatika
Včielka : časopis pre najmenších
Vertigo : časopis o poézii a básnikoch
Veselka : ščomisjačnyj žurnal dlja ditej
Viera a život : časopis pre kresťanskú orientáciu
Vlna : časopis o súčasnom umení a kultúre
Zeszyty literackie
Woloviny bez ofiny : mesačník najlepšieho humoru
World literature studies : časopis pre výskum svetovej literatúry
Zeszyty literackie
Zornička : časopis pre malých školákov
Zvonček : časopis pre škôlkarov a prvákov
82-97 NÁBOŽENSKÁ LITERATÚRA
Anjelské príbehy : listy zo Svätej Anny
Cirkevné listy : časopis venovaný záujmom cirkve evanjelickej a. v.
Dobrý prameň : časopis cirkevného zboru ECAV na Slovensku
Evanjelický posol spod Tatier : týždenník evanjelikov augsburgského
vyznania na Slovensku
Evanjelický teológ : časopis študentov Evanjelickej bohosloveckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Informačný list Detskej misie na Slovensku
Kálvinista szemle : a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
hivatalos lapja
Kalvínske hlasy : úradný orgán Reformovanej kresťanskej cirkvi na
Slovensku
Magyar Sion : új folyam
Máriina doba : časopis Mariánskeho kňazského hnutia na Slovensku
a Mariánskeho hnutia
Odkaz sv. Cyrila a Metoda : mesačník Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku
Prebuďte sa!.
112
Slovo : časopis gréckokatolíckej cirkvi
Slovo medzi nami
Tvorba : revue pre literatúru a kultúru
Verbum : časopis pre kresťanskú kultúru
Víťazný život : časopis pre všetkých kresťanov
Víťazstvo Srdca
Vrabček
Xaver : časopis banskobystrických bohoslovcov
902 ARCHEOLÓGIA
Archeologické rozhledy
Slovenská archeológia : časopis Archeologického ústavu Slovenskej
akadémie vied v Nitre
908 REGIONÁLNA GEOGRAFIA.ŠTÚDIUM LOKALÍT
Air magazine : travel, lifestyle, shopping, airport
Bratislavské noviny : noviny o živote Bratislavy, jej mestských častí a
všetkých Bratislavčanov
Genealogicko-heraldický hlas : časopis Slovenskej genealogickoheraldickej spoločnosti a Kabinetu genealógie Slovenskej národnej
knižnice
Hlas Vrbového : dvojtýždenník občanov mesta Vrbové
Holíčan : dvojtýždenník pre Holíč a okolie
Kam do mesta Prešov
Karpatenblatt : mesačník Nemcov na Slovensku
Košický denník Korzár
Krajnianske noviny
Krajské Nitrianské noviny-Naše novosti
Krajské Nitrianské noviny-Noviny Juhozápadu
Krásy Slovenska : príroda, ľudia, turistika, pamiatky, tradície, jaskyne
Liptov
Mestské noviny : infomačný štvrťročník pre obyvateľov mesta Sliač
Michalovčan : dvojtýždenník občanov Michaloviec
Národopisná revue
Nitrianske noviny : regionálny týždenník
NOTES - nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie : metodickoodborný štvrťročník
113
Nove žyttja : tyžnevyk Sojuzu Rusyniv-Ukrajinciv SR = týždenník
Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Novohradské noviny
Nový Život Turca : nezávislý regionálny týždenník
Obecné noviny : týždenník miest a obcí
Pečovskonovoveský spravodajca
Považský obzor : regionálny týždenník
Prešovský denník Korzár
Prešovský večerník : nezávislé noviny vydavateľstva Privatpress
v Prešove
Revue Piešťany
Rusovské noviny : občasník Mestskej časti Bratislava-Rusovce
Spišskonovoveský Korzár
Spravodajca mesta Giraltovce
Šarišské Michaľany : občasník obce Šarišské Michaľany
Tatry : dvojmesačník Štátnych lesov Tatranského národného parku
v Tatranskej Lomnici
Tekovské noviny
Trenčianske noviny
Trnavské noviny - TH extra
Veľkošarišan : mesačník občanov mesta Veľký Šariš a okolia
Turnianske noviny
Veterník : štvrťročník Obecného úradu vo Víťaze
Vranovské novinky spektrum : týždenník obyvateľov okresu Vranov
nad Topľou
Wallonie - Bruxelles
Záhorie : vlastivedný časopis venovaný dejinám, tradíciam a kultúre
Záhoria
Žilinské noviny
Žilinský večerník : týždenník severného Slovenska
91 GEOGRAFIA
Acta geographica Universitatis Comenianae
Air magazine : travel, lifestyle, shopping, airport
Cestovateľ : populárno-náučný mesačník o cestovaní a cestovnom
ruchu
Geo : objavovať a chápať svet ; cestovateľský magazín
Geografia : časopis pre základné, stredné a vysoké školy
114
Geografické rozhledy
Geografický časopis
Geographia Cassoviensis
In train : magazín na cesty vlakom
Kontexty kultúry a turizmu
National geographic : Česká republika
Traveller : magazín o cestách za hranice všedných dní
929 – 94 GENEALÓGIA, DEJINY, HISTÓRIA
Acta Judaica Slovaca
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Annales historici Prešoviensis
ARS : umeleckohistorická revue Slovenskej akadémie vied
Ars aeterna : across cultures across centuries - acknowledging the
difference
Asian and African studies
Bradlo : štvrťročník Spoločnosti M. R. Štefánika
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Fakta a svědectví : magazín o historii
Fórum archivárov
Fragment : revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku
Genealogicko-heraldický hlas : časopis Slovenskej genealogickoheraldickej spoločnosti a Kabinetu genealógie Slovenskej národnej
knižnice
História : revue o dejinách spoločnosti
Historická revue : vedecko-populárny časopis o dejinách
Historický časopis
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci histotie
Kultúrne dejiny
Mesto a dejiny
Monument revue : časopis Pamiatkového úradu SR na prezentáciu
vedeckého poznávania kultúrneho dedičstva
Nové historické rozhľady : vedecký časopis Katedry histórie UCM
Trnava
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Slovanská vzájomnosť
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
115
Southeastern Europe
Slovenská archivistika
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Studia bibliographica Posoniensia
Umění : časopis Ústavu dějín umění Akademie věd České republiky
Vojnová kronika : odborný recenzovaný časopis Múzea Slovenského
národného povstania
116
III. REGISTER PODĽA KRAJINY VYDANIA
ČESKO
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený na
teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a andragogiku
Archeologické rozhledy
Architekt : dvouměsíčník obce architektů
Cinema : filmový měsíčník
Computer : počítačový čtrnáctideník
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Current opinion in allergy and clinical immunology
Current opinion in pulmonary medicine
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi
Cykloturistika :časopis pro cesty na kole
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky ; recenzovaný časopis
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Epocha : svět na Vaší dlani
ERA 21 : o architektuře víc! = more on architecture!
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Fakta a svědectví : magazín o historii
Filosofický časopis
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Foto & video : advanced
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Geografické rozhledy
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a
geriatrické společnosti
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci histotie
Chatař a chalupář : víkend, zahrada, bydlení na venkově, hobby
117
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do 8 let
v MŠ a ŠD
Interní medicína pro praxi
Intervenční a akutní kardiologie
Kazuistiky v diabetologii : časopis pro diabetology, interní a praktické
lékaře
Klinická farmakologie a farmacie
Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Listy : dvouměsíčník pro kulturu a dialog
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Marketing a komunikace : časopis České marketingové společnosti a
České společnosti pro propagaci a public relations - MOSPRA
Mezinárodní vztahy
Mladá fronta Dnes
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia
Moderní vyučování : časopis o učitelích a jejich práci
Národopisná revue
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
National geographic : Česká republika
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní prostředí
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogika : časopis pro vědy o vzdělání a výchově
Politická ekonomie
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních věcí
Praktická elektronika - Amatérské radio
Psychologie pro praxi
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Religio : revue pro religionistiku
Romano vodi
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
Southeastern Europe
Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
118
Sociologický časopis
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politku
Střelecká revue : měsíčník
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Systémy logistiky
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trénery a
cvičitele
Terra : měsíčník pro dřevoproducenty a dřevozpracovatele v ČR a SR
Tlumočení. Překlad
Tvořivá dramatika
Ukrajins'kyj žurnal
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
Vesmír : časopis akademické obce
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou výchovu
školní a mimoškolní
Zprávy České botanické společnosti.
POĽSKO
Zeszyty literackie
RUSKO
Nauka i žizn' : ježemesjačnyj naučno-populjarnyj žurnal Vsesojuznogo
obščestva Znanije
Slavjanovedenije
UKRAJINA
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu movoznavstva im
O. O. Potebni ta Instytutu ukrains'koi movy NAN Ukrainy
USA
Scientific American
119
VI. ZOZNAM PERIODÍK ZÍSKANÝCH FORMOU NÁKUPU
100+1 zahraniční zajímavost
21. století : Revue objevů, vědy, techniky a lidí
Akta history revue : historie zvětšená do nejmenších detailů
Andragogická revue : česko-slovenský vědecký časopis zaměřený
na teorii vzdělávání dospělých, rozvoj lidských zdrojů a
andragogiku
Andragogika : čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávaní dospělých
Archeologické rozhledy
Architekt : dvouměsíčník obce architektů
Art ét décoration : revue mensuelle d'art moderne
Cinema : velký evropský filmový měsíčník
Computer : počítačový čtrnáctideník
COT business : časopis pro profesionály v cestovním ruchu
Cykloturistika : časopis pro cesty na kole
Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a
praxi
Český časopis historický
Dějiny a současnost : kulturně historická revue
Diagnóza v ošetřovatelství : odborný časopis pro nelékařské
zdravotnické pracovníky ; recenzovaný časopis
Dingir : časopis o současné náboženské scéně
Dnipro : literaturno-chudožnij ta suspil'no-polityčnyj žurnal
Epocha : svět na Vaší dlani
Estetika : časopis pro estetiku a teorii umění
Fakta a svědectví : magazín o historii
Filosofický časopis
Florence : časopis moderního ošetřovatelství
Foto & video : advanced
Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis
Geografické rozhledy
Gender, rovné příležitosti, výzkum
Geriatrie a gerontologie : odborný časopis České gerontologické a
geriatrické společnosti
Harmonie : klasická hudba, jazz a world music
Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci
historie
120
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
FR
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
Chatař & chalupář : víkend, zahrada, bydlení na venkově, hobby
Informatorium 3-8 : časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3 do
8 let v MŠ a ŠD
Jazykovedný časopis
Komenský : odborný časopis pro učitele základní školy
Kriminalistika : čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi
Lidé a země : zeměpisný a cestopisný měsíčník
Logistika : měsíčník vydavatelství Economia
Marketing a komunikace : časopis České marketingové společnosti
a České společnosti pro propagaci a public relations - MOSPRA
Mezinárodní vztahy : československá revue pro mezinárodní
politiku a ekonomiku
Mladá fronta Dnes
Moderní řízení : měsíčník vydavatelství Economia
Moderní vyučování : časopis o učitelích a jejich práci
Movoznavstvo : naukovo-teoretyčnyj žurnal Instytutu
movoznavstva im.O.O. Potrebni ta ukrajinskogo movnoinformacijnogo fondu NAN Ukrajiny
Národopisná revue
Náš útulný byt : trendy - styl - inspirace
National Geographic : Česko
Nauka i žizn' : ježemesjačnyj naučno-populjarnyj žurnal
Vsesojuznogo obščestva Znanije
Odpady : odborný časopis pro nakládaní s odpady a životní
prostředí
Ogonëk
Ošetřovatelská péče : odborný časopis zdravotnických pracovníků v
sociálních službách
Paměť a dějiny : revue pro studium totalitných režimů
Pedagogická orientace : odborný čtvrtletník a zpravodaj ČPdS
Pedagogika : časopis pro pedagogické vědy
Politická ekonomie
Práce & sociální politika : noviny Ministerstva práce a sociálních
věcí
Praktická elektronika - Amatérské radio
Psychologie pro praxi
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Religio : revue pro religionistiku
Romano vodi
Scientific American
121
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
RU
CZ
RU
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
US
Sestra : odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky
Slavia : časopis pro slovanskou filologii
Slavjanovedenije
Slovanský přehled : review for the History of Central, Eastern and
Southeastern Europe
Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu
Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Slovenské národné noviny : dvojtýždenník Matice slovenskej
Slovenské pohľady : časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku
Sociální práce : časopis pro teorii, praxi a vzdělávání v sociální
práci
Sociální služby : odborný časopis
Sociální studia : Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v
Brně
Sociológia : časopis Sociologického ústavu Slovenskej akadémie
vied
Sociologický časopis
Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální
pedagogik
Střední Evropa : revue pro středoevropskou kulturu a politiku
Střelecká revue : měsíčník
Svět a divadlo : časopis o světe divadla a divadle světa
Svět literatury : časopis pro novověké zahraniční literatury
Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro
učitele,trénery a cvičitele
Time : the weekly newsmagazine : international
Tvořivá dramatika
Ukrajins'kyj žurnal : informacijnyj kul'turno-polityčnyj misjačnyk
dlja ukrajinciv u Čechiji, Pol'šči ta Slovaččyni
Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky
Vesmír : časopis akademické obce
Výtvarná výchova : časopis pro výtvarnou a obecně estetickou
výchovu školní a mimoškolní
122
CZ
CZ
RU
CZ
SK
SK
SK
SK
CZ
CZ
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
NL
CZ
UA
CZ
CZ
CZ
Zoznam časopisov a novín
dochádzajúcich v roku
2014 do ŠVK v Prešove
Ing. Kakalejčíková Emília
Vaľková Anna
Mgr. Závadská Valéria
Štátna vedecká knižnica
v Prešove
2014
122
Názov:
Zostavil:
Lektoroval:
Zodpovedný redaktor:
Vydavateľ:
Rok vydania:
Počet strán:
123
Download

2014 - Štátna vedecká knižnica v Prešove