1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA:
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia problémových úloh a overovať
ich v praxi s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
prostriedok komunikácie.
Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy informatiky a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. Poslaním vyučovania
informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v
počítačových systémoch. Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická
výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení
školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na
štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
2. CIELE PREDMETU:
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom
aplikácií primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a
vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale
na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov,
prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači.
3-4. OBSAH PREDMETU, TEMATICKÉ OKRUHY
Vzdelávací obsah informatickej výchovy je rozdelený na päť tematických okruhov:

Informácie okolo nás

Komunikácia prostredníctvom IKT

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie

Princípy fungovania IKT

Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne vzdelávania. Pojem informácia, typy informácií (textová,
multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT.
Žiaci by sa mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby:
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,
3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a obrázkov),
5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.
Tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie
školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.
4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového slova
5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov
prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy
algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych
riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali
zoznámiť
1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
2. rôznych oblastí určenia softvéru,
3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými
rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali
1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu nachádzajú.
Informácie okolo nás
Pojmy:

textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty

obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta

zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty

animácia
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:








ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),
jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a kurzíva),
dodržiavanie základných zásad písania textu,
kombinácia textu a obrázka,
základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie),
tvorba jednoduchých animácií,
počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen,
dokresľovanie do obrázkov do mapy),
prezentovanie výsledkov vlastnej práce.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:



e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,
www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,
bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:







správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),
bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),
žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),
detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,
vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,
práca s kľúčovým slovom,
výber vhodnej informácie.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:




postup, návod, recept,
riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,
robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:




skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,
v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie
pripravenej postupnosti príkazov,
riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).
Princípy fungovania IKT
Pojmy:






základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,
tlačiareň, skener,
CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,
ukladanie informácií, súbor, meno súboru,
vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:

funkcie vybraných klávesov,
práca s tlačiarňou, skenerom,
 práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,
 uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,
 vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
 základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.
Informačná spoločnosť

Pojmy:



informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)
voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),
bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:




objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety
využitie komunikačných možností IKT v škole
aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)
prečo a pred kým treba chrániť počítač
5. OBSAHOVÝ ŠTANDARD
Je rozpracovaný podľa jednotlivých ročníkov.
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania informatickej výchovy v 2. ročníku ZŠ
Tematický
okruh
Obsahový štandard
(učivo v 2. ročníku)
Výkonový štandard
(čo má žiak ovládať na konci 2. ročníka)
Prierezová
téma
Informácie
okolo nás
(16 hodín)
Základné postupy pri práci s textom
• Ukladanie rôznych informácii (text) do
súborov (v grafickom editore)
• Jednoduché nástroje na úpravu textov (v
grafickom editore) – veľkosť, farba, hrúbka
písma
• Dodržiavanie základných zásad písania textu
• vie samostatne napísať, prepísať jednoduchý
text
• vie upravovať text – kopírovanie, mazanie,
presúvanie
• vie upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu
písma
• vie používať nástroje na úpravu textov
• učí sa zásady správneho písania klávesnicou –
medzera za slovami, veľké písmená, malé
písmená, dĺžne, mäkčene
• vie sa orientovať v prostredí jednoduchého
grafického editora
• vie porovnať dva grafické editori
• vie samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
• vie samostatne, ale i podľa návodu nakresliť
obrázok s využitím nástrojov
• vie samostatne s obrázkom pracovať
a používať operácie (kopírovanie, prilepenie,
otáčanie, prevrátenie)
• vie nakresliť obrázok pomocou geometrických
tvarov
• vie vytvoriť menovku, príbeh, obrázkové
vysvedčenie, rozprávku
• vie samostatne prezentovať pred spolužiakmi
svoju prácu – projekt
• vie pracovať samostatne ale aj v skupine na
projekte
• s pomocou učiteľa si vie založiť vlastnú emailovú schránku
OSR
cvičenie zručnosti pri
riešení problému,
zodpovednosť za svoje
konanie
OŽZ
správne držanie tela,
poriadok pri práci
Prvé zručnosti pri kreslení v grafickom
prostredí a spracovávanie grafických
informácií
• Základy kreslenia v grafickom prostredí
(kreslenie voľnou rukou)
• Používanie jednoduchých nástrojov (ceruzka,
štetec, guma, paleta, výplň, pečiatky a pod.)
• Kombinácia textu a obrázka
• Úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie)
Pomocou IKT realizovať čiastkové úlohy a
výstupy z vyučovania
• Prezentovať výsledky vlastnej práce
Komunikácia
Práca s elektronickou poštou
• Vytvorenie, posielanie a prijímanie správ
OSR
pozorovanie,
spolupráca vo dvojici,
rozvoj osobnostných
vlastností
DOV
bezpečne na ceste
ENV
význam vody pre rastliny
a živočíchy, pomoc
zvieratám
MEV
príspevky do školského
časopisu
PPZ + MEV
prezentácia svojej práce
na verejnosti
OŽZ
výchova k bezpeč.
prostredníctvom
IKT
(6 hodín)
(spolužiakom, učiteľke, rodičom)
• Bezpečné a etické správanie v e-mailovej
komunikácii (ochrana osobných údajov)
Spôsob a mechanizmy vyhľadávania
informácií na internete
• Detské webové stránky (omaľovánky, online
kry, rozprávky)
• Školské webové stránky
Bezpečnostné riziká pri práci s internetom
• Zásady správania sa na portáloch
• Základy netikety na internete
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
(4 hodiny)
Skladanie podľa návodu v detskom
programovacom jazyku
• Skladanie scény pomocou malých obrázkov
(ikon) – prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie
obrázkov
Princípy
fungovania IKT
(5 hodín)
Možnosti vstupných a výstupných zariadení
• monitor, tlačiareň, myš, klávesnica,
reproduktory, slúchadlá
Základné zručnosti pri práci so súbormi
a priečinkami
• Vytváranie priečinkov, ukladanie súborov
Informačná
spoločnosť
(2 hodiny)
Využitie IKT v bežnom živote
• Vzdelávacie programy a hry v škole
• Vzdelávacie programy a hry vo voľnom čase
Zodpovedné používanie interaktívnych
médií
• Zásady správania sa na internete (bezpečnosť
počítača, správne používanie hesiel)
• vie posielať a prijímať e-maily
• je oboznámený s nebezpečenstvom
zverejňovania vlastných údajov
• vie napísať v správnom tvare internetovú
adresu webovej stránky
• vie pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou
• vie si samostatne spustiť hru z internetu
• vie rozpoznať vhodné detské webové stránky –
vzdelávacie, zábavné, náučné
• je oboznámený s neblahým vplyvom
nevhodných stránok
• získava základy algoritmického myslenia –
príkazy v priamom režime
• riešiť jednoduché algoritmy v detskom
programovacom prostredí
• vie skladať scény pomocou malých obrázkov
(ikon) – prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie
obrázkov
• vie vymenovať základné časti počítača
• vie zapnúť a bezpečne vypnúť počítač
• vie pracovať s myšou, klávesnicou,
chápe rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou,
medzi dvojklikom a jedným kliknutím,
• s pomocou učiteľa vie používať tlačiareň
• vie pracovať so slúchadlami (zapojenie,
hlasitosť)
• vie vytvoriť nový priečinok so svojim menom
• vie uložiť súbor (obrázok) do priečinka
• vie spúšťať výukové programy a hry
• vie narábať s multimediálnou informáciou –
prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť
správaniu sa
OSR
pravidlá správnej
komunikácie
MEV
využitie internetu vo
vyučovaní
OSR
spolupráca
MEV
negatívne a pozitívne
vplyvy médií
OSR
kamarátstvo a vzájomná
pomoc, organizácia
vlastného času
OŽZ
bezpečnosť pri používaní
elektrospotrebičov
OSR
rozvoj schopnosti
poznávania
OŽZ
poriadok pri práci, čistota
OSR
organizácia vlastného
času, zodpovednosť za
svoje konanie
• je oboznámený so zásadami správania sa na OŽZ
internete
výchova k bezpečnému
správaniu sa
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania informatickej výchovy v 3. ročníku ZŠ
Tematický
okruh
Informácie
okolo nás
(16 hodín)
Obsahový štandard
(učivo v 2. ročníku)
Základné postupy pri práci s textom
• Ukladanie rôznych informácii (text) do súborov
v textovom editore
• Jednoduché nástroje na úpravu textov (v
grafickom editore) – veľkosť, farba, hrúbka písma
• Dodržiavanie základných zásad písania textu
Hry so zvukmi
• Prehrávanie, nahrávanie zvuku, odkazu,
nahrávky prostredníctvom mobilného telefónu
a nahrávacieho zariadenia (mikrofón,
reproduktory, slúchadlá, prehrávač, nahrávač,
efekty)
Rozvíjanie zručnosti pri kreslení v grafickom
prostredí a spracovávanie grafických
informácií
• Kreslenie v rozmanitých grafických prostrediach
• Používanie jednoduchých nástrojov (Hrot,
Oblasť a Pečiatka a pod.)
• Kombinácia textu a obrázka
• Úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie)
Výkonový štandard
(čo má žiak ovládať na konci 3. ročníka)
• vie samostatne napísať, prepísať
jednoduchý text
• vie upravovať text – kopírovanie, mazanie,
presúvanie
• vie upraviť veľkosť písma, typ písma,
farbu písma
• vie používať nástroje na úpravu textov
• učí sa zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovami, veľké
písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene
• vie nahrávať zvuky pomocou mikrofónu a
vhodného programu a ukladať ich do
počítača,
• dokáže zvuky prehrávať, meniť ich
hlasitosť,
• vie ich meniť pomocou rôznych efektov,
• vie nahrať správny odkaz na záznamník,
• pozná, že na nahrávanie môže využiť aj
mobilný telefón,
• dokáže meniť hlasitosť podľa zadaných
kritérií,
• vie spraviť nahrávku a skúšať na nej
zvukové efekty.
• vie sa orientovať v prostredí grafického
editora
• vie porovnať a rozlíšiť viaceré grafické
editori
• vie samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
• vie dokresľovať, samostatne, ale i podľa
návodu nakresliť obrázok s využitím
nástrojov pečiatka, oblasť, vie si nastaviť
veľkosť papiera
• vie samostatne s obrázkom pracovať
a používať operácie (kopírovanie, prilepenie,
otáčanie, prevrátenie, zväčšovanie a
Prierezová
téma
OSR
cvičenie zručnosti pri
riešení problému,
zodpovednosť za svoje
konanie
OŽZ
správne držanie tela,
poriadok pri práci
PPZ + MEV
prezentácia svojej práce
na verejnosti
OSR
pozorovanie,
spolupráca vo dvojici,
rozvoj osobnostných
vlastností
DOV
bezpečne na ceste
ENV
význam vody pre
rastliny a živočíchy,
pomoc zvieratám
MEV
príspevky do školského
Vytváranie animácie (fáza - záber, postupnosť
fáz - záberov, tlačidlo prehrávania, rýchlosť,
kopírovanie fáz – záberov, klávesové skratky)
Hry s fotografiami (digitálny fotoaparát, blesk,
spúšť, objektív, návod)
Pomocou IKT realizovať čiastkové úlohy a
výstupy z vyučovania
• Prezentovať výsledky vlastnej práce
Komunikácia
Práca s elektronickou poštou
prostredníctvom • Vytvorenie, posielanie a prijímanie správ
(spolužiakom, učiteľke, rodičom)
IKT
(6 hodín)
• Bezpečné a etické správanie v e-mailovej
komunikácii (ochrana osobných údajov)
zmenšovanie)
• vie nakresliť obrázok pomocou
geometrických tvarov
• vie vytvoriť menovku, príbeh, obrázkové
vysvedčenie, obrázok, omaľovánku,
rozprávku a vie kombinovať text s vlastnými
kresbami a pečiatkami, vie svoju prácu
vytlačiť
• pozná ako vzniká animácia,
• vie vytvoriť jednoduchú animáciu v
grafickom editore,
• dokáže spustiť prehrávanie animácie,
• vie nastaviť rýchlosť prehrávania animácie
• vie zapnúť a vypnúť fotoaparát, odfotiť
nejaký objekt,
• pozná, že fotiť môže aj mobilným
telefónom,
• dokáže dokresľovať fotografie v grafickom
editore,
• dopĺňať do fotografií text, dotvárať ho
pomocou pečiatok fotografie,
• pomocou nástrojov VÝBER,
KOPÍROVANIE a PRILEPENIE •
• vytvoriť z fotografií koláž
• vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu – projekt
• vie pracovať samostatne ale aj v skupine
na projekte
• s pomocou učiteľa si vie založiť vlastnú emailovú schránku
• vie posielať a prijímať e-maily
• je oboznámený s nebezpečenstvom
zverejňovania vlastných údajov
časopisu
PPZ + MEV
prezentácia svojej práce
na verejnosti
OSR
pozorovanie,
spolupráca vo dvojici,
rozvoj osobnostných
vlastností
PPZ + MEV
prezentácia svojej práce
na verejnosti
OŽZ
výchova k bezpeč.
správaniu sa
OSR
pravidlá správnej
komunikácie
Spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií
na internete
• Detské webové stránky (omaľovánky, online
hry, rozprávky)
• Školské webové stránky, testy
Bezpečnostné riziká pri práci s internetom
• Zásady správania sa na portáloch (bezpečnosť,
Postupy,riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
(4 hodiny)
Skladanie podľa návodu v detskom
programovacom jazyku
Princípy
fungovania IKT
(5 hodín)
Možnosti vstupných a výstupných zariadení
Informačná
spoločnosť
(2 hodiny)
• Skladanie scény pomocou malých obrázkov
(ikon) – prilepenie, odstraňovanie, kopírovanie
obrázkov
• monitor, tlačiareň, myš, klávesnica,
reproduktory, slúchadlá
Základné zručnosti pri práci so súbormi
a priečinkami
• Vytváranie priečinkov, ukladanie súborov
Využitie IKT v bežnom živote
• Vzdelávacie programy a hry v škole
• Vzdelávacie programy a hry vo voľnom čase
Zodpovedné používanie interaktívnych médií
• Zásady správania sa na internete (bezpečnosť
počítača, správne používanie hesiel, registrácia,
pravidlá, ochrana údajov).
• Základy neetikety na internete
• vie napísať v správnom tvare internetovú
adresu webovej stránky
• vie pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou
• vie si samostatne spustiť hru z internetu
• vie si pridať stránku medzi Obľúbené
• pozná internetové časopisy, vie hlasovať
v ankete
• vie čo je domovská stránka,
• vie rozpoznať vhodné detské webové
stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné
• je oboznámený s neblahým vplyvom
nevhodných stránok
• získava základy algoritmického myslenia –
príkazy v priamom režime
• riešiť jednoduché algoritmy v detskom
programovacom prostredí
• vie skladať scény pomocou malých
obrázkov (ikon) – prilepenie, odstraňovanie,
kopírovanie obrázkov
• vie vymenovať základné časti počítača
• vie samostatne zapnúť a bezpečne vypnúť
počítač
• vie pracovať s myšou, klávesnicou,
chápe rozdiel medzi ťahaním a klikaním,
medzi dvojklikom a jedným kliknutím
• s pomocou učiteľa vie používať tlačiareň
• vie pracovať so slúchadlami (zapojenie,
hlasitosť)
• vie vytvoriť nový priečinok so svojim
menom
• vie uložiť súbor (obrázok) do priečinka
• vie spúšťať výukové programy a hry
• vie narábať s multimediálnou informáciou
– prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť
• je oboznámený so zásadami správania sa
na internete
• dokáže pochopiť autorské práva
MEV
využitie internetu vo
vyučovaní
OSR
spolupráca
MEV
negatívne a pozitívne
vplyvy médií
OSR
kamarátstvo a vzájomná
pomoc, organizácia
vlastného času
OŽZ
bezpečnosť pri
používaní
elektrospotrebičov
OSR
rozvoj schopnosti
poznávania ,
organizácia vlastného
času,
OŽZ
poriadok pri práci,
čistota
OSR
zodpovednosť za svoje
konanie
OŽZ
výchova k bezpečnému
správaniu sa
Súhrn cieľov a obsahu vzdelávania informatickej výchovy vo 4. ročníku ZŠ
Prierezová
Téma
Tematický
okruh
Obsahový štandard
(učivo vo 4. ročníku)
Výkonový štandard
(čo má žiak ovládať na konci 4. ročníka)
Informácie
okolo nás
(16 hodín)
Textový dokument
• vie vytvoriť textový dokument podľa požiadaviek
• využíva čísla, znaky, slová, vety, formátovanie a iné
efekty.
• vie využiť aj obrázky, ktoré si priamo skopíruje do
dokumentu.
• vie vytvoriť projekt podľa zadania
• vie prezentovať výsledky svojej práce.
• vie vytvoriť dokument v grafickom prostredí podľa
požiadaviek učiteľa
•využíva nástroje a efekty, ktoré mu prostredie ponúka.
• vie vytvoriť animáciu v grafickom editore, prehrať ju
a zastaviť, nastaviť rýchlosť prehrávania.
OSR
• vie pracovať s digitálnou technikou, následne obraz,
video a zvuk upravovať
• dostupných programoch vie so získanými produktmi
pracovať a využívať pracovné nástroje.
• pozná zásady správania sa v prostredí internetu – na
portáloch
• vie rozlíšiť pojmy www, webový prehliadač, webová
stránka, odkaz
• vie vyhľadávať na webe informácie a obrázky, správne
ich použiť
• podľa pokynov učiteľa vytvorí vlastnú e-mailovú
schránku- súhlas rodiča
• prijíma a posiela e-maily
• v e-mailovej komunikácii sa správa bezpečne a eticky
(ochrana osobných údajov)
Multikultúrna
výchova
MEV
Pracovať v textovom dokumente, využívať čísla
a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie,
textové efekty. Kombinácia textu a obrázka,
tvorba projektu – kombináciou textu, obrázka.
Grafický dokument
Využívať dostupné grafické editory a pracovať
v ich prostredí.
Práca s grafikou
Fáza, animácia, postupnosť, nastavenie,
prehrávanie, zastavenie.
Práca s multimédiami
Pracovať s digitálnym fotoaparátom, kamerou
a následne obraz, video a zvuk upravovať
v dostupných programoch.
Komunikácia
prostredníctvo
m IKT
(4 hodiny)
Bezpečne na internete
Internet, web, e-mail, webová stránka,
prehliadač, schránka, adresa, vyhľadávanie...
Vytvorenie e-mailovej schránky. Posielanie
a prijímanie e-mailu.
PPZ + MEV
ENV
MEV
OŽZ
Prezentácie v Microsoft PowerPointe
Tvorba jednoduchej prezentácie (hudba, text,
obrázok)
Postupy,
riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
(6 hodín)
Princípy
fungovania IKT
(5 hodín)
Informačná
spoločnosť
(2 hodiny)
Programovacie prostredie
Riešenie jednoduchých algoritmov v detskom
programovacom prostredí.
Udávanie príkazov- začiatky programovania.
Zručnosti pri práci s počítačom
Zopakovať základné časti počítača, prídavné
zariadenia,
ukladanie dokumentov.
USB, CD, DVD – ukážka, rozdiel
Ikona, program, súbor, pomenovanie súboru.
Vytváranie priečinku, ukladanie do priečinku
Práca s pamäťovým kľúčom USB
Ukladanie informácií do súboru, ukladanie
súborov do priečinku a zapisovanie na USB.
Práca s digitálnou technikou
Fotoaparát, kamera, tlačiareň, skener
Bezpečnostné predpisy a pravidlá pri práci
v učebni
Správne sedenie pri PC.
Osvojiť si ochranu súkromia,
riziko, bezpečnosť.
Poznať čo je autorské právo, porušovanie práva,
zdroje.
Pochopiť - počítače na
učenie sa, počítače na hranie sa, počítače pre
umenie
• vie načo slúži program Microsoft PowerPoint
• s pomocou učiteľa vie nastaviť animáciu obrázku,
• spusti prezentáciu na klikanie myšou
• vie vytvoriť snímky a vkladať do nich text, obrázok,
hudbu
• vlastnú prezentáciu prezentuje
• vie riešiť jednoduché problémy a navrhnúť postup
riešenia
• vie pracovať v jednoduchom programovacom
prostredí, využíva jeho pracovné nástroje
REV
MEV
TPZ
• pozná základné časti počítača – monitor, myš,
klávesnica, prídavné zariadenia.
• má skúsenosti so súbormi, programami a priečinka
• vie ukladať, premiestňovať, kopírovať, vystrihovať
a pod.
Multikulúrna
výchova
OSR
• vie uložiť informácie do súboru, vie súbor pomenovať OSR
a uložiť ho do priečinku, ktorý vie pomenovať
• Tento priečinok vie uložiť na USB
• vie pracovať s dig. fotoaparátom, kamerou
OŽZ
• vie presúvať fotografiu do priečinka v PC a upraviť ich
• pomoci učiteľa vie použiť tlačiareň a skener
• utvára si vedomie ochrany zdravia svojho aj svojich
OSR
spolužiakov
• zoznámi sa so základnými pravidlami
práce na internete pozná riziká
• pozná význam týchto pojmov, vníma sankcie za ich
porušenie
• pozná možnosti a
uplatnenie počítačov v
živote.
OŽZ
Správny výber počítačovej hry, pomoc
kamarátovi.
Edukačné programy
Počítačové hry
Voľný čas a IKT- hudba,
film, internet.
• vie si samostatne spustiť hru
• vie pracovať s edukačným programom
• vie využiť rôzne komunikačné možnosti- počítačové
hry, spustiť hudbu, film
• vie sa bezpečne správať na internete, nevyhľadáva
nevhodné stránky. Pozná riziká internetu.
DOV
REV
OŽZ
výchova
k bezpečnému
správaniu sa
Legenda:
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj
REV – Regionálna výchova
ENV – Environmentálna výchova
OŽZ – Ochrana života a zdravia
MEV – Mediálna výchova
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
MUV – Multikultúrna výchova
FIG – Finančná gramotnosť
DOV – Dopravná výchova
6. CIEĽOVÉ KOMPETENCIE – SPÔSOBILOSTI :
kompetencia k celoživotnému učeniu

uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja

získava a spracováva nové informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa

dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať

kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti
sociálne komunikačné kompetencie

dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav
situácii a účelu uplatnenia

efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie

vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti
kompetencie uplatňovať matematické myslenie

používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách

používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na
úspešné riešenie problémov
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií

efektívne využíva IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní a vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov

nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe

vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote

uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom

rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT
kompetencie riešiť problémy

uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení

je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich
výsledkov

poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika

dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty
kompetencie sociálne a personálne

efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov

dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medzi-osobných vzťahoch
7. MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY
Osnovy informatickej výchovy okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní špecifík
spôsobu poznávania sveta prostredníctvom materiálno technických prostriedkov. Zapájajú, poznatky a schopnosti ktoré sú vlastné oblasti
využitia IKT do vzťahu s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi ale aj predmetmi rozvíjajúcimi tvorivé schopnosti žiaka.
Prvotným sa javí predmet matematika ktorý svojim obsahom prispieva k rozvoju pamäti, pozornosti, predstavivosti a myslenia, vedie
k analýze a riešeniu problémov a využívaniu pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako aj iných prostriedkov pri riešení
úloh. Upevňuje počtárske schopnosti, priestorovú a pravo-ľavú orientáciu, usporiadanie a radenie prvkov, upevňuje poznávanie geometrických
prvkov a rozvíja manipulačné schopnosti žiaka.
Predmet slovenský jazyk a literatúra v osnovách ktorého sú zakomponované témy utvárajúce základy gramotnosti. Schopnosť čítať a písať je
jednou zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú v 1. ročníku ZŠ a v ďalších ho prehlbujú. K hlavným aspektom
rozvíjania už získaných jazykových zručností a návykov patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry.
V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením, verbálnu a neverbálnu komunikáciu. Tieto
kompetencie sú základom práce v predmete informatická výchova. Prírodoveda a vlastiveda sú predmety zabezpečujúce postupné
oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným a spoločenskovedným
poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu. Oblasť vzdelania je venovaná prírode, jej premenám, poznávaniu
svojej vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obce. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá
skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Témy predstavujú kognitívny základ a zároveň sú motivačným momentom podnecujúcim
vlastné objavovanie nepoznaného, prostredníctvom tvorivej činnosti žiaka. Materiálno-technickým základom sa javí využitie IKT.
Predmet hudobná výchova svojím koncipovaním prispieva k rozvíjaniu rytmizácie, vnímania a svojím emocionálnym pôsobením upevňujú
esteticko-výchovné vplyvy, IKT je zdrojom informácií a tvorivých podnetov.
Predmet telesná výchova poskytuje možnosti na rozvoj koordinácie pohybov, upevňovanie manipulačných schopností, poznatkov o ľudskom
tele, správnom držaní tela, ochrane zdravia, o športe, význame športu a telesných aktivít vôbec. Svojím charakterom sa stáva protipólom
statickej činnosti a nástrojom na aktívnu regeneráciu zdravia a tela.
8. STRATÉGIE VYUČOVANIA:
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a
rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:
 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
 výklad učiteľa
 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
 demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)





prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
projektové, zážitkové vyučovanie
9. KRITÉRIÁ HODNOTENIA:
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností
a schopností. Snahou každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa úrovne
dosiahnutých kompetencií, výsledkov a aktivity. Žiakov postupne vedieme k uvedomelej hodnotiacej činnosti aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale zároveň aby
dokázali ohodnotiť a oceniť kvalitu práce kolektívu spolužiakov.
Hodnotenie:
motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu
kontrolné hodnotenie: hodnotenie praktickej samostatnej práce žiakov, hodnotenie projektov
Na vysvedčení sú žiaci klasifikovaní známkou.
10. UČEBNÉ ZDROJE:
M. Chalachánová,a kol. Informatická výchova 2,3, 4 učebnica pre 2., 3., 4. ročník ZŠ
Program: RNA, Drawing for Children, Tux Paint, Skicár, Maľovanie pre deti
Program: Sebran, Cirkus šaša Tomáša, Kartičky, Panák, Izy, Koncert
Prezentácie v PowerPointe, Pracovné listy vytvorené v MO
Edukačné DVD a CD: (O počítačoch multimediálne, Ferdova matematika, Detský kútik, Matematika 1., Matematika 1.-4. Slovné úlohy, Autoškolák,
Kraje Slovenska iné)
Webové stránky:
www.bublina.sk
www.magimaxclub.net
www.ekoskola.sk
www.naturfoto.cz
www.majaky.cz
www.ovce.sk
www.omalovanky.sk
www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk
www.infovek.sk
www.skolahrou.sk
Download

1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA: 2