AKTUALITY
ČLENSKÝ BULLETIN
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 6/2014
2. června 2014
Stanovy Společnosti pro církevní právo zaregistrovány
Stanovy Společnosti pro církevní právo, na kterých se valná hromada usnesla dne 24. dubna
2014 (viz Aktuality č. 4/2014), byly předloženy k registraci Městskému soudu v Praze. Dne
19. května 2014 jsme obdrželi od Městského soudu v Praze usnesení o zápisu.
1
Vzácná návštěva z Katolické univerzity Jana Pavla II. v Lublině
Ve dnech 23. a 24. května 2014 navštívili Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a
Společnost pro církevní právo Jeho Magnificence P. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor
uvedené univerzity a vedoucí katedry římského práva tamější Fakulty práva, kanonického
práva a správy, a pracovníci katedry římského práva dr hab. Maciej Jońca a mgr Izabela Leraczyk. Na naší právnické fakultě se setkali s proděkanem prof. JUDr. Milanem Damohorským,
DrSc. a Mgr. Davidem Kohoutem, Ph.D., vedoucím zahraničního oddělení. Průvodcem jim
po oba dny byl doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.
Sobotní odpoledne hosté strávili v pracovně naší Společnosti v Praze 3, Sudoměřské 25, kde
je uvítal předseda P. prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP.
Revue církevního práva č. 58–2/14 těsně před tiskem
Redakce již obdržela tiskový náhled druhého čísla letošní Revue církevního práva. V současné době provádějí redaktoři, redakční rada a překladatelé závěrečnou korekturu před odesláním do tiskárny a připravují č. 59–3/14, s jehož vytištěním se počítá na podzim t. r.
Z nové literatury
DUDA, Ján (a kol.), Vybrané rozsudky Rímskej roty „Coram Faltin“, kán. 1095, bod 3 CIC,
Edícia „Ius Canonicum“ I, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ústav práva a kánonického
práva PF, Ružomberok, 100 s., ISBN 978-80-89701-03-2.
GAJDA, Piotr-Mieczysław, Sankcje karne w kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień, Studium kanoniczno-pastoralne, Academica 78, Wydział Teologiczny Sekcja v Tarnowie, PAT Kraków, BIBLOS, Tarnów, 2008,
206 s., ISBN 978-83-733256-9-2.
MEZGLEWSKI, Artur (ed.), Leksykon prawa wyznaniowego, 100 podstawowych pojęć, C.
H. Beck, Warszawa, 2014, 610 s., ISBN 978-83-255-5570-2.
MORAVČÍKOVÁ, Michaela (ed.), Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa,
Leges, Praha, 2013, 176 s., ISBN 978-80-7502-010-9,
z obsahu:
BUBELOVÁ, Kamila, Svoboda myšlení dítěte versus právo na výchovu, s. 9–20,
MENKE, Monika, Výkon zvláštního práva registrovaných církví vyučovat náboženství
na státních (veřejných) školách v České republice, s. 73–84,
MORAVČÍKOVÁ, Michaela, Náboženská výchova a vzdelávanie v Slovenskej republike, s. 95–106,
PŘIBYL, Stanislav, Biřmování pouze jako nástroj pastorace mládeže?, s. 133–142.
MORAVČÍKOVÁ, Michaela, KRIŽAN, Viktor (eds.), Právna ochrana slobody svedomia,
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Trnava, 2013, 174 s., ISBN 978-80-8082749-6,
z obsahu:
NĚMEC, Damián, Ochrana svobody svědomí v oblasti zdravotnictví v České republice,
s. 91–114,
2
PŘIBYL, Stanislav, Svoboda svědomí a církevní zvěstování z hlediska kanonického práva, s. 155–163.
NOVOTNÝ, Vojtěch, Odvaha být církví, Josef Zvěřina v letech 1913–1967, Karolinum,
2013, 592 s., ISBN 978-80-246-2432-7.
OSPPE, Jan Mazur (ed.), Prawo do pracy a polityka społeczna, Wydawnictwo KUL, Lublin,
2005, 158 s., ISBN 83-7363-299-9,
z obsahu:
AULEYTNER, Julian M., Laborem exercens a bezrobocie w Polsce, s. 121–128,
DYCZEWSKI, Leon, Wieloaspektowe skutki bezrobocia, s. 103–119,
MIERZWIŃSKI, Bronisław, Aktywna troska kościoła o bezrobotnych, s. 141–151.
RAKOCZY, Tomasz, Publiczne stowarzyszenia wiernych v Kodeksie Prawa Kanonicznego
z 1983 roku, Gaudentinum, Gniezno, 2011, 456 s., ISBN 978-83-62263-52-3.
SVOBODA, Petr, ONDŘEJEK, Pavel, ŠUSTEK, Petr (a kol.), Filozofické a právně teoretické
aspekty lidských práv, Studie z lidských práv č. 4, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 120 s., ISBN 978-80-87146-88-0,
z obsahu:
SVOBODA, Petr, Osvícenství, křesťanství a lidská práva, s. 7–91.
ŠTĚCH, František, MÍČKA, Roman (eds.), Církev a společnost, Karlovi Skalickému k 80.
narozeninám, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, České Budějovice, 2014, 302 s., ISBN 978-80-7394-452-0,
z obsahu:
WEIS, Martin, Křesťanství a církve v ideologii Komunistické strany Československa ve
světle archivních materiálú jihočeského regionu, s. 229–237.
ŠTĚCH, František, MÍČKA, Roman (eds.), Církev a společnost, Karlovi Skalickému k 80.
narozeninám, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, České Budějovice, 2014, 302 s., ISBN 978-80-7394-452-0,
z obsahu:
WEIS, Martin, Křesťanství a církve v ideologii Komunistické strany Československa ve
světle archivních materiálú jihočeského regionu, s. 229–237.
WIESHAIDER, Wolfgang, Židovské a státní právo v kontextu, Univerzita Palackého
v Olomouci, 2013, 106 s., ISBN 978-80-244-3813-9.
Časopisy, periodika
Ecclesiastical Law Journal, Cambridge University Press, ISSN 0956-618X,
Vol 16 No. 2, May 2014.
Mezinárodní vztahy, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, 2013, ISSN 0323-1844,
č. 4/2013
z obsahu:
ŽÁK, Petr, Proměny vztahu papežství k evropské integraci: Od Pia XII. k Benediktu
XVI., s. 67–88.
3
The Jurist, Studies in Church Law and Ministry, The Catholic University of America, The
School of Canon Law, Washington, DC, 2013, ISSN: US 0022-6868,
73 (2013): 2
z obsahu:
COUGHLIN, John J., Separation, Cooperation, and Human Dignity in Church-State
Relations, s. 539–554,
DOYLE, Sean T., The Libellus: Rejection and Recourse, s. 371–438,
MÜLLER, Gerhard Ludwig, Testimony to the Power of Grace. On the Indissolubility of
Marriage and the Debate Concerning the Civilly Remarried and the Sacraments, s.
325–337.
Váš pracovní výbor.
Periodikum Aktuality – Členský bulletin SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou rozesílá
Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: [email protected], www:
http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka),
mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně.
4
Download

Aktuality č. 6/2014 - Společnost pro církevní právo