AKTUALITY
INTERNETOVÝ ZPRAVODAJ
SPOLEČNOSTI PRO CÍRKEVNÍ PRÁVO
PRAHA – BRNO – OLOMOUC
č. 10/2014
5. ročník
1. října 2014
Ze summitu Mezinárodní společnosti kanonického práva
ve Washingtonu, D. C.
Nedlouho poté, co jsme se shromáždili na právnické fakultě v Brně k našemu středoevropskému summitu kanonistů a konfesionalistů, konalo se ve Washigtonu D. C. shromáždění badatelů v obou oborech na nejvyšší úrovni. Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici
Promovendo tam uspořádala svůj pravidelný kongres. Úkolu hostitele se ujala The Catholic
University of America, jejímž sídlem je právě Washington. Téma kongresu, který zasedal od
17. do 21. září 2014, znělo Crime and Punishment. Nature, Problems, and Perspectives of
Canonical Penal Law and Its Relation to Civil Law. Kongresu se zúčastnilo asi 250 kanonistů
z celého světa. Českou republiku zastoupili doc. Damián Němec dr a doc. JUDr. ICLic. Záboj
Horák, Ph.D.
Z kongresu Mezinárodní společnosti kanonického
práva ve Washingtonu v září 2014:
v popředí doc. Damián Němec dr, OP a Mark E.
Chopko, advokát, čestný člen Společnosti pro církevní
právo, za nimi zleva prof. Ladislas M. Orsy, SJ, a
prof. James A. Coriden z Catholic University of
America.
Foto Záboj Horák
1
Gratulace členům Společnosti
Adam Csukás, student 2. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, tajemník a
knihovník Společnosti pro církevní právo, obhájil v Česko-slovenské právnické soutěži o
nejlepší studentskou práci za rok 2014, která se konala dne 19. září 2014 na Fakultě právnické
Západočeské univerzity v Plzni, svou práci na téma Zrušenie kobliny a rokoviny
v Československu a v sekci římského práva a právních dějin se umístnil na 1. místě.
Mgr. Jan Šejdl, doktorand Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obhájil dne 29. září
2014 disertační práci na téma Obecné nauky římskoprávních služebností. Od l. října 2014 je
tajemníkem Katedry právních dějin a asistentem v oboru římského práva.
Annuarium Iuris Canonici – nový časopis kanonického práva
vydávaný ve Varšavě
“Annuarium Iuris Canonici. Commentarii annales ad Ius Canonicum spectantes” is an online
version of the scientific journal founded in order to promote international research in the field
of canon law. Journal, inspired by the XIV International Congress of Canon Law, which took
place in Warsaw on 14-18 September 2011, is published since 2013 at the Faculty of Canon
Law at the University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw.
Odkaz na č. 1/2014: ANNUARIUM IURIS CANONICI 1/2014
Revue církevního práva
Poslední číslo letošního ročníku, tj. č. 59–3/14 předáváme tento týden do tiskárny.
Obsahuje tyto články:
S . P ř i b y l : Specifika rozhodování církevních soudů v manželských kauzách,
J . K a š n ý : Základ legitimity práva v hebrejské Bibli,
L . B o t e k : Srovnání stanov ekonomických rad farností v diecézích české
a moravské církevní provincie,
M . M e n k e : Výkon soudní moci v arcidiecézi pražské v letech 1917–1948.
Na své dnešní schůzi dospěla redakční rada k závěru, že první číslo příštího ročníku, tj. č. 60–
1/15, bude věnováno památce zesnulého čestného předsedy SPCP p. prof. Valentina Urfuse.
Z nové literatury
HELAN, Pavel, ŠEBEK, Jaroslav (eds.), Československo a Svatý stolec, II/I. Kongregace pro
mimořádné církevní záležitosti (1919–1925), Výběrová edice dokumentů, Masarykův ústav a
Archiv Akademie věd ČR, Praha, 2013, 308 s., ISBN 978-80-86495-74-3.
MARČIN, Jozef, Sytuacja ekonomiczna Kosćioła rzymskokatolickiego na Słowacji w świetle
prawa kanonicznego i prawnego porządku Republiki Słowacji, Katolícka univerzita
v Ružomberku, Právnický inštitút, Stalowa Wola, 2014, 400 s., ISBN 978-83-63835-04-0.
2
KRUKOWSKI, Józef, SITARZ, Mirosław, PIERON, Bartłomiej (eds.), PrzynaleŜność do
Kościoła a uczestnictwo wiernych w Ŝyciu publicznym, Towarzystwo Naukowe Katolieckiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 2014, 197 s., ISBN 978-83-7306-659-5,
z obsahu:
COCCOPALMERIO, Francesco, La comunione ecclesiale. Riflessioni per un confronto
tra i due Codici e il Vaticano II sul requisito di comunione dello Spirito di Cristo, s. 9–
25,
JANCZEWSKI, Zbigniew, Przyjęcie sakramentu chrztu. Skutki teologiczno-prawne, s.
57–75,
KRUKOWSKI, Józef, PrzynaleŜność chrześcijan do Kościoła a uczestnictwo w Ŝyciu
publicznym, s. 35–55,
MAJER, Piotr, Problemy dotyczące zawarcia małŜeństwa kanonicznego ze skutkami
cywilnymi. Aspekty kanoniczne i cywilne, s. 151–167,
NECEL, Wojciech, Prawo wiernych do otrzymania od pasterzy pomocy duchownych –
słowa BoŜego i sakramentów (kan. 213 KPK), s. 77–89,
NYKIEL, Krzysztof, L’esclusione dei fedeli dalla comunione con la Chiesa. Aspetti
teologici e giuridici, s. 111–129,
SITARZ, Mirosław, Obowiązek wiernych do zachowania posłuszeństwa Biskupowi
Rzymu i biskupom będącym w łączności z nim, s. 91–109.
SITARZ, Mirosław, ROMANKO, Agnieszka, WASILEWICZ, Usrzula, ZAJĄC, Paweł,
Ustrój hierarchiczny Kościoła, Wybór źródeł, Towarzystwo Naukowe Katolieckiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 2013, 781 s., ISBN 978-83-7306-635-9.
Časopisy, periodika
Studia theologica, Teologický časopis, Univerzita Palackého v Olomouci – Cyrilometodějská
teologická fakulta, Olomouc, 16. ročník, 2014, ISSN 1212-8570,
č. 2/2014,
z obsahu:
MENKE, Monika, Interdiecézní soudy na území ČR, s. 38–50.
Jménem pracovního výboru SPCP
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera, OP, předseda a
doc. JUDr. Záboj Horák, Ph. D., místopředseda.
Periodikum Aktuality – Internetový zpravodaj SPCP Praha – Brno – Olomouc vydává a elektronickou poštou
rozesílá Společnost pro církevní právo, Sudoměřská 25, 130 00 Praha 3, e-mail: [email protected], web:
http://spcp.prf.cuni.cz. Řádná čísla Aktualit vycházejí jednou až dvakrát měsíčně (nejméně 12 krát do roka),
mimořádná čísla a doplňující materiály příležitostně. Starší čísla online na http://spcp.prf.cuni.cz/aktual.htm.
3
Download

Aktuality č. 10/2014 - Společnost pro církevní právo