code 6054426
NÁVOD NA POUŽITIE
ELITE srl - 35014 Fontaniva (PD) - ITALY - Fax +39 049 594 0064
e-mail: [email protected]
SK
A
E
4a
Rif. V
E
525 ± 2
4b
R
8
3
17
9
Rif. Z
11
F
14
18
10
55°
65°
55°
V
12
13
65°
525 ± 2
15
16
HH
19
6042573
1042191
6040035
4042324
6027552
1042574
1020145
6010062 + 6011014 +6012028
V
BB
5020136
6042291
4042324
B
6010025
2
A
Rif. Q
4027544
2027517
6042494
2027514
6025110
F
6012028
Rif. U
Rif. K
6014217
Rif. T
Rif. P
0991705
HH
1024033
Rif. S
Rif. O
7
2014017
4042324
Rif. N
P
6
7020125
Rif. M
Rif. J
5
6042571
Rif. L
Rif. I
Rif. E
6042291
Rif. H
Rif. D
7020123
Rif. F
Rif. C
6010062 + 6011014 + 6012028
Rif. R
Rif. B
6020132
Rif. A
4042324
F
CODE 0132001
MIN
MAX
F
B
20
V
21
B
CC
DD
Z
22
23
B
CC
DD
24
Z
A
25
Z
EE
26
27
28
29
30
31
A
B
C
D
E
F
up key
Tab key
Enter key
down key
32
G
B
HH
V
33
34
35
36
TIRE WEAR
0,25
0,2
0,2
0,16
TIRE W E A R ( M M )
0,15
0,1
0,05
0
0
4000
8000
12000 16000
DIST ANCE COVERED (KM )
ELASTOGEL
ALU
NOISE LEVEL OF THE ROLLER
TIRE WEAR
80.0
75.0
73,5
D E CIB E L ( d B A )
70.0
65.0
64,4
60.0
57,6
55.0
50.0
45.0
40.0
10
20 30 40 50
SPEED (KM/h)
ELASTOGEL
TEST MACHINE
60
70
ALU
NOISE LEVEL OF
THE ROLLER
BAYER, predstavila ELASTOGEL ,
ELITE ,
technopolymér aplykovaný na valec trenažéru,
ktorý ponúka viacero nasledujúcich výhod:
t o 50% nižšia hlučnosť (meraná v dB*),
t lepšia priľnavosť plášťa na valec,
t nižšie opotrebenie plášťa o 20%,
tznižuje vibrácie a lepšie simuluje skutočné jazdenie,
t zlepšuje výkon trenažúru s použitím MTB plášťov.
Výrobný proces pozostávajúci z dvoch častí umožňuje, aby
ELASTOGEL napriek otieraniu, rozpúšťadlám, oleju a teplu bol
stále vysoko pružný.
*DECIBEL
Hluk je nepríjemný zvuk pochádzajúci z r ý c h l o s a m e -n i a c e h o
tlaku, ktorý sa šíri vzduchom nepretržite stláčanými a
rozťahovanými vlnami a je meraný v decibeloch (dB),
ktoré sa pohybujú na škále v logaritmických trendoch.
Inými slovami, zvuk o 60 dB má 10x väčšiu intenzitu ako
zvuk o 50 dB.
SK - SLOVENSKY
UPOZORNENIE
ÚVOD
NÁVOD K SOFTVÉRU
BEZDRÔTOVÝ
BATÉRIE
ZAZNAMENÁVANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE
SKLON
VÝKON
COPYRIGHT
POZNÁMKA
MINIMÁLNE TECHNICKÉ POŽIADAVKY
ZOZNAM ČASTÍ TRENAŹÉRU
NÁVOD NA MONTÁŽ
ZJEDNODUŠENÝ TECHNICKÝ DIAGRAM
MONTÁŽ STOJANU
MONTÁŽ JEDNOTKY
UCHYTENIE BICYKLA
21
21
21
21
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
SPOJENIE SO ZÁKLADNÝM KÁBLOM
UPEVNENIE KONZOLY NA RIADITKA
INŠTALÁCIA SNÍMAČA KADENCIE
SPOJENIA
BEZDRÔTOVÁ KONZOLA - SPOJENIE
SPOJENIE JEDNOTKY
POUŹÍVANIE TRENÁŽERU REALTOUR WIRELESS BEZ POČÍTAČA
POUŹÍVANIE TRENÁŽÉRU REALTOUR WIRELESS S POČÍTAČOM
POUŽITIE SOFTVÉRU
POUŽITIE KONZOLY
ODSTRÁNENIE BICYKLA
BALENIE
UPOZORNENIE
UŽITOČNÉ RADY
INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII PRODUKTU
ZÁRUKA
VYHLÁSENIE O ZHODE
-
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
70
72
SK
SLOVENSKY
Ďakujeme, že ste si zakúpili trenažér Elite RealAxiom Wireless.
NÁVOD K SOFTVÉRU
VAROVANIE
t VOĽNOKOLO JEDNOTKY JE VEĽMI ŤAŽKÉ.
AJ MALÝ NÁRAZ BY MOHOL SPÔSOBIŤ OHNUTIE A ZNEFUNKČNIŤ CELÝ SYSTÉM.
t NEBRZDITE BICYKEL, ČI UŽ POUŽITÍM
V-BŔZD ALEBO DISKOVÝCH BŔZD. MOHLO BY
TO VÁŽNE POŠKODIŤ VALEC ALEBO PLÁŠŤ.
t NEZAPÁJAJTE SÚČASTI TRENAŽÉRU PRED NAINŠTALOVANÍM SOFTVÉRU.
Tento návod nie je návodom k používaniu softvéru.
Kompletný návod pre používanie programu nájdete
v časti Help.
Pre vstup do časti Help je dôležité nainštalovanie programu. Návod pre nainštalovanie programu je v časti
„Použitie Real Axiom Wireless s počítačom - Inštalácia programu“.
Po nainštalovaní programu, je možné vstúpiť do časti
Help dvomi spôsobmi:
t stlačením tlačidla F1 na klávesnici;
t cez voľbu Help- Help Contents v menu programu.
BEZDRÔTOVÝ
ÚVOD
Elite RealAxiom Wireless je elektronické zariadenie
pre trénovanie a testovanie v interiéry; spolupracuje s
PC (Windows) využitím konzoly upevnenej na riaditka bicykla.
Elite RealAxiom Wireless vám umožní zažiť tréning porovnateľný so skutočnosťou, ktorý ubieha pri
rovnakej rýchlosti ako v reály a na vysokej úrovni simuluje pocit jazdy na ceste. Elite RealAxiom Wireless
vám umožňuje naprogramovať si akýkoľvek druh
cesty.
Softvér automaticky upravuje odpor v závislosti na
stúpaní, rýchlosti a hmotnosti a zobrazuje srdcovú
frekvenciu, výkon, rýchlosť, prevýšenie, kadenciu,
vzdialenosť, čas a iné dôležité informácie.
Tento trenažér využíva bezdrôtovú technológiu prenosu údajov ANT, ktorá umožňuje, programu komunikovať s trenažérom bez káblov, len použitím USB ANT
kľúča pre spojenie s počítačom.
Konzola má 4-tlačidlové ovládanie, ktoré umožňuje ovládať softvér aj počas sedenia na bicykli. V skutočnosti, vďaka tlačidlám na konzole, môžete prepínať jednotlivé obrazovky a ovládať rôzne funkcie programu bez
zosadania z bicykla.
Ovládače využívajú dotykovú technológiu, tzn. bez mechanických komponentov, ktoré vyžadujú použitie prstov.
V prednej časti konzoly sú 3 LEDky, ktoré indikujú stav
konzoly.
Rádio komunikácia využíva frekvenciu 2.4Ghz. Trenažér RealAxiom Wireless tiež umožňuje zobrazenie rýchElite RealAxiom Wireless vám umožní uložiť si všet- losti a kadencie z cyklopočítačov, ktoré sú kompatibilné
ky jazdy a výsledky testov pre analyzovanie v budúcs protokolom ANT+. Jednoducho zadajte 63mm obvod
nosti a následné vytlačenie reportov.
do nastavenia cyklopočítača a zosynchronizujte jednotPozorne si prečítajte tento návod, aby ste dokonale
ku odporu RealAxiom Wireless s cyklopočítačom, ako je
pochopili produkt a jeho funkcie a vlastnosti.
naznačené v návode výrobcu.
21
SK
BATÉRIE
Konzola je napájaná dvomi AAA batériami, ktoré je
potrebné vložiť zo spodnej strany konzoly. Po pár minútach neaktívnosti sa konzola automaticky vypne,
aby sa šetrila životnosť batérie. Pre opätovný štart sa
dotknite niektorého tlačidla na konzole, LED svetlo
začne blikať, čo značí, že konzola je pripravená na
spojenie s počítačom alebo na režim „Stand Alone“
(potrebné prečítať si ďalšie odseky).
UPOZORNENIE
t Odhoďte staré batérie do špeciálnych kontajnerov
t Neodhadzujte do prostredia
t Ak batéria bola nahradená inou
nesprávneho typu, je tu riziko poškodenia
SNÍMANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE
Elite RealAxiom Wireless obsahuje snímač pre hrudný
pás na snímanie srdcovej frekvencie.
Toto umožňuje meranie vašej srdcovej frekvencie počas tréningu a zobrazuje ju na monitore.
Snímač srdcovej frekvencie RealAxiom Wireless je
kompatibilný so všetkými typmi hrudných pásov založených na ANT+.
VÝKON
Výkon trenažéra RealAxiom Wireless, ktorý dokáže
vyvinúť je jedným z najvyšších medzi všetkým trenažérmi dostupnými na trhu, čo umožňuje nasimulovanie väčšiny tréningov.
Výkonový rozsah
Rozsah výkonu, ktorý trenažér dokáže pokryť je veľmi
široký a závisí na rýchlosti. Čím rýchlejšie pedálujete,
tým väčší tento rozsah je. Aj keď môžu nastať aj extrémne podmienky, kedy požadovaný výkon je mimo tohto rozsahu (príliš vysoký alebo príliš nízky). V takýchto
prípadoch trenažér vyvinie Maximálny/minimálny
možný a opäť začne pracovať správne len čo sa podmienky vrátia na úroveň kompatibilných s výkonom,
ktorý trenažér Real Axiom Wireless dokáže vyvinúť.
Ak je požadovaný výkon mimo rozsahu možného,
trenažér zobrazí na monitore výkon aktuálne dosahovaný a nie ten teoretický.
Správnosť výkonu zobrazeného na monitore v porovnaní s výkonom generovaným.
Vzhľadom na systém merania výkonu, treba podotknúť,
že RealAxiom Wireless nie je ergometer* a preto nemerá výkon generovaný jazdcom, ale ho počíta priamo
použitím matematických vzorcov.
Taktiež je tu niekoľko premenných, ktoré program nepozná (napríklad typ plášťov, šírka plášťa, tlak medzi
plášťom a malým valcom, teplota...), ktoré môžu ovplyvniť výkon generovaný trenažérom. Z týchto dvoch
SKLON
dôvodov, sa môže presnosť hodnoty zobrazenej líšiť
od tej, ktorá je skutočne vyvinutá. Napriek tomu je
Maximálny sklon, ktorý RealAxiom Wireless dokáže
možné vykonať kalibráciu s vašim bicyklom, ak máte
simulovať je funkciou rýchlosti a hmotnosti jazdca.
V skutočnosti, požadovaný výkon pre vyšliapanie stú- k dispozícii ergometer*. Ak ju uskutočníte s vašim vlastpania je funkciou rýchlosti (rýchlejší=viac sily) a hmot- ným bicyklom, táto procedúra umožní detajlnejšie
nosti (čím je jazdec ťažší, tým viac sily potrebuje na pre- meranie a zníženie chybovosti pri meraní výkonu.
lezenie daného stúpania). Každý jazdec má maximálne
stúpanie dané jeho hmotnosťou (tzn. na 60kg jazdca
pri 24km/h je maximálny príslušný sklon okolo 10%).
Pre viac informácií o kalibrácii, sa poraďte v časti Help
(stlačením F1) v časti programu s rovnakým označením.
.
22
* nástroj na meranie výkonu generovaného jazdcom
počas pedálovania.
SK
COPYRIGHT
POZNÁMKA
Žiadna časť tohto návodu nesmie byř kopírovaná
alebo inak upravovaná bez podpísaného súhlasu spoločnosti Elite S.r.l.
Softvér Real Axiom Wireless a jeho zdrojový kód je
vlastníctvom spoločnosti Elite S.r.l.
Medzinárodný zákon ochrany autorských práv sa vzťahuje aj ne softvér. S Real softvérom sa musí nakladať
ako s ktorýmkoľvek materiálom, ktorý podlieha ochrana práv, ako napríklad knihy.
Užívatelia sa zaväzujú neupravovať alebo prispôsobovať. Užívatelia sa zaväzujú nezasahovať a neanalyzovať
softvér alebo sa nejakým spôsobom pokúšať odhaliť
základný softvérový kód.
Prítomnosť elektrického vedenia vysokého napätia,
verejného osvetlenia, železničnej trate, autobusov,
trolejbusov, električiek, televízora, áut, cyklopočítačov,
zariadení na cvičenie alebo mobilných telefónov vrámci
operačného okruhu konzoly, môže spôsobiť rušenie.
Preto používanie bezdrôtových snímačov môže čiastočne alebo úplne blokovať fungovanie bezrôtovej
konzoly kvôli rušeniu.
Nevystavujte jednotku alebo konzolu priamemu slnečnému žiareniu, ak ju práve nepoužívate. Skontrolujte
pozíciu a upevnenie snímača a magnetu v pravidelných intervaloch.
Minimálne technické požiadavky:
CPU:
OS:
PC pamäť:
Hard disk:
Gr
Rozlíšenie monitora:
CD/DVD mechanika:
I/O Porty:
Systém súborov:
Pentium 4, 2.4GHz alebo jeho ekvivalent
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8
1 GB RAM
10 GB voľné miesto 7200 RPM
MB pamäť
1024x768
DVD-ROM Player (len pri použití RealVidea)
1 voľný USB port
NTFS alebo jeho ekvivalent
OZNAČENIE A ZOZNAM KOMPONENTOV
OZNAČENIE
MNOŽSTVO
OZNAČENIE
MNOŽSTVO
Váš elektronický trenažér RealAxiom Wireless pozostáva z nasledujúcich komponentov:
STOJAN
1 Ref. A
AAA BATÉRIE
2 Ref. L
JEDNOTKA
1 Ref. B
DVD-ROM
2 Ref. M
KONZOLA
1 Ref. C
CD-ROM
1 Ref. N
USB KĽÚČ
1 Ref. D
NÁVOD NA POUŽITIE
1 Ref. O
“RITMO” NOŽIČKY
4 Ref. E
SKRUTKY M6x16
2 Ref. P
ŠTANDARDNÉ NOŽIČKY
4 Ref. F
ŠRÓBY Ø 3.5 mm
2 Ref. Q
INBUSOVÝ KĽÚČ
1 Ref. G
PODLOŽKY M6
2 Ref. R
SNÍMAČ KADENCIE
1 Ref. H
OPORA PREDNÉHO KOLESA
1 Ref. S
MAGNET
1 Ref. I
RÝCHLOUPINÁK
1 Ref. T
MALÉ FIXOVACIE PRÚŽKY
10 Ref. J
ELEKTRICKÝ ADAPTÉR
1 Ref. U
OPORA JEDNOTKY
1 Ref. V
OPORA JEDNOTKY
1 Ref. V
ZÁKLADNÝ KÁBEL
1 Ref. Z
ÚCHYT KONZOLY NA
PREDSTAVEC/RIADITKA
1 Ref. K
23
SK
NÁVOD NA MONTÁŽ
UPOZORNENIE - POZNÁMKA: NEZAPÁJAJTE USB KÁBEL DO POČÍTAČA PRED
NAINŠTALOVANÍM REAL SOFTVÉRU
ZJEDNODUŠENÝ VŠEOBECNÝ DIAGRAM
Obrázok 1 zobrazuje diagram RealAxiom Wireless.
Čierne časti sú dodávané v balení s trenažérom, šedé
časti si musí užívateľ zaobstarať sám.
monitor
snímač
kadencie
PC
jednotka
odporu
magnet
USB Kľúč
Opora kolesa
1
MONTÁŽ STOJANU
Odstráňte z rámu skrutky M8 (Ref. BB). Pripevnite oporu
jednotky nanovo (Ref. V) skrutkami M8 (Ref. BB) na
rám, ako je naznačené na obrázku 2.
t Rám trenažéru je dodávaný s dvomi typmi nožičiek:
a) Štandardné nožičky (Ref. F);
b) Ritmo nožičky (Ref. E).
a) Obrázok 3: zobrazuje ako upevniť štandardné noničky (Ref. F) na rám (Ref. A). Použite gumené kladivko, ak je to potrebné. Uistite sa, že spodky nožičiek sú
zarovnané s podlahou a rám je úplne otvorený.
b) Obrázok 4: zobrazuje ako upevniť Ritmo nožičky
(Ref. E) na rám (Ref. A). Použite gumené kladivko, ak
je to potrebné. Dajte pozor, pretože závit na nožičkách (Ref. E) je upravený tak, aby sadol na odskok
na koncových častiach rámu (Ref. A) ako je na obrázku
4a/4b. Uistite sa, že spodky nožičiek sú zarovnané s
podlahou a že rám je úplne otvorený.
t Ritmo nožičky (Ref. E) verne simulujú jazdné podmienky kopírovaním prenosu hmotnosti jazdca.
Regulátor pre rýchle a ľahké nastavenie citlivosti nožičiek.
- Otočenie regulátora v smere hodinových ručičiek spôso-
24
bí, že mechanizmus je tvrdší (Fig. 5).
- Otočenie regulátora proti smeru hodinových ručičiek spôsobí, že systém je pružnejší. Dávajte pozor, aby ste nikdy nepresiahli úroveň MIN (Fig. 6).
MONTÁŽ JEDNOTKY
t Obrázok 7: zobrazuje ako pripevniť jednotku (Ref.B)
na rám (Ref. A).
UPOZORNENIE: VOĽNOKOLO NA JEDNOTKE JE VEĽMI ŤAŽKÉ. AJ MALÝ NÁRAZ BY MOHOL SPÔSOBIŤ OHNUTIE, ČO ZNEFUNKČNÍ CELÝ SYSTÉM.
t Použite šróby X16 (Ref. B) a podložky Ø6xØ14 (Ref. R)
pre upevnenie jednotky ako je naznačené na obrázku 8.
Pár dier na opore jednotky odporu umožní východiskové nastavenie jednotky odporu (Ref. P).
Pred upevnením jednotky sa uistite, že stojan má ideálnu pozíciu na podlahe, je úplne otvorený a opora
jednotky je v horizontálnej polohe.
DÁVAJTE POZOR, PRETOŽE JEDNOTKA JE VEĽMI ŤAŽKÁ A MÔŽE SPÔSOBIŤ, ŽE RÁM SA ZAVRIE.
UCHYTENIE BICYKLA
t Jednotku odporu znížte na minimum (Ref. B), uvoľnením regulujúcich skrutiek na jednotke odporu
SK
(Ref. V) (Fig. 9).
t Uistite sa, že rýchloupinák na zadnom kolese bicykla je dostatočne utiahnutý.
t
t Postavte bicykel na stojan, vložte ľavý koniec upinát Zatvorte páčku (HH), uistite sa, že upinák začne za-
t Posuňte základný kábel (Ref. Z) pod zadnú trubku rámu
(Ref. A) (Fig. 25), uvoľnite skrutku M4 (Ref. EE) v ráme (Ref. A)
(Fig. 26), potom uchyťte koniec kábla (Ref. Z) na rám skrutkou
M4 (Ref. A) (Fig. 27).
UPEVNENIE KONZOLY NA RIADITKA
Konzola môže byť uchytená dvomi spôsobmi - na riaditka
t
Pre uchytenie konzoly na riaditka, ju len umiestnite na trubku a pripevnite ju dvomi gumičkami, ktoré sú dodané, ovinutím okolo trubky riaditok a a založením dvoch gumičiek
do drážok na zadnej strane konzoly.
t
t Zatvorte páčku (HH) do pozície „CLOSE“, len zatlat
20).
Pre uchytenie konzoly na predstavec, je potrebné použiť priložený
adaptér (ref. K). Adaptér musí byť upevnený do konzoly
na mieste dvoch gumičiek. Preto odstráňte dve gumičky, uvoľnením skrutiek uchytávajúcich ich o konzolu. Potom priložte adaptér na miesto 2 gumičiek
(pozri obr. 30) a upevnite pomocou 2 priložených skrutiek (ref. Q). Vložte gumičky do priestoru v adaptéri
(pozri obr 30) a upevnite ich dvomi skrutkami, ktoré
ich držali.
t Uťahujte nastavovací šrób (Ref. V) na opore jednot-
MONTÁŽ SNÍMAČA KADENCIE
POTOM OTOČTE NASTAVOVACIU SKRUTKU O TRI
OTÁČKY, ABY SA DOSIAHOL OPTIMÁLNY TLAK VALCA NA KOLESO.
RealAxiom Wireless využíva inovatívny bezdrôtový -
rýchlosti pre zaznamenávanie kadencie pedálovania.
Pri udržovaní vysokej kadencie pri nízkej úrovni odporu,
Ak koleso aj tak prešmykuje počas pedálovania, otoč- sa môže vyskytnúť malá odchýlka v hodnotách kadencie,
te skrutkou ešte o jednu celú otáčku.
vzhľadom na to, že ide o výsledok výpočtu a nie o priame
t Skontrolujte stabilitu bicykla, tak že ním pokývete
zaznamenávanie. Toto sa vyskytne hlavne pri rýchlom
za hornú rámovú trubku alebo za sedlo.
pedálovaní a nízkom odpore. Snímač kadencie (Ref. H)
Ak bicykel nie je stabilný, uistite sa, že rýchloupinák
umožňuje počítanie počtu šliapnutí na pedál za minútu
a jeho páčka sú správne zatiahnuté, že páčka (HH) je v pozí- počas jazdy. Návod na inštaláciu je samostatne v časti
cii „CLOSE“ a že ste správne postupovali pri uchytení
„Návod ku snímaču kadencie“.
PRIPOJENIE ZÁKLADNÉHO KÁBLA
Aby sa predišlo možným problémom so spojením
kvôli statike, k trenažéru RealAxiom Wireless je dodaný aj základný kábel (Ref. Z), ktorý spája jednotku s rámom (jeho použitie je nepovinné).
Najlepšie je uskutočniť inštaláciu ešte pred uchytením
bicykla na rám trenažéru.
t Odstráňte kryt matice (Ref. DD) z jednotky (Ref. B) a
uvoľnite maticu M4 (Ref. CC) (Fig. 22).) (Fig. 22).
t Posuňte otvor na koniec základného kábla cez skrutku vyčnievajúcu z jednotky (Ref. B) (Fig. 23), nahraďte
skrutku M4 (Ref. CC), utiahnite a dajte späť kryt matice (Ref.
DD) (Fig. 24).
SPOJENIA
POZNÁMKA: VAROVANIE: NEZAPÁJAJTE USB ANT
KĽÚČ PRED NAINŠTALOVANÍM REAL SOFTVÉRU.
Spojenie bezdrôtová konzola - Počítač
Konzola RealAxiom WIreless využíva rádio technológiu
pre výmenu informácií s počítačom. Pre umožnenie
výmeny údajov s počítačom, je nevyhnutné použiť USB
kľúč (ref. D). Tento USB kľúč musí byť vložený do počítača.
UPOZORNENIE: NEVKLADAJTE USB KĽÚČ DO POČÍTAČA PRED NAINŠTALOVANÍM PROGRAMU REAL.
25
SK
Maximálna vzdialenosř medzi počítačom a konzolou, aby sa dokázali spojiť je 10m. Táto vzdialenosť
môže byť aj väčšia, ale závisí to od viacerých faktorov:
prekážky, elektromagnetické vlny, pozícia bicykla a
kľúča.
Spojenie jednotky
to bude stačiť pre vytvorenie nového prepojenia medzi konzolou a novým trenažérom.
Vždy pri spustení režimu „Stand Alone“, je odpor nastavený na minimum. Je možné nastaviť odpor stláčaním šípok nahor a nadol na konzole. Pri stlačení šípky
nahor, sa odpor zvýší a pravá LED začne blikať rýchlejšie, zatiaľ čo pri stlačení šípky nadol, sa odpor zníži a
LED začne blikať pomalšie.
Jednotka odporu má 2 konektory umiestnené na zadnej strane (strana bicykla):
t konektor pre snímač kadencie
t konektor pre elektrické napájanie.
Pomer blikania pravej LED je proporčný k odporu
valca.
V režime „Stand Alone“ je odpor trenažéru upravovaný
v malých krokoch, čo umožňuje jemné nastavovanie.
Ak chcete nainštalovať snímač kadencie (Ref. H), zapoj- Táto funkcia umožňuje takmer dokonalú simuláciu nepatrných rozdielov v prepočítaní stúpania počas skute snímač do konektoru na jednotke odporu.
Zapojte do zdroja energie (Ref. U) a koncovku do jed- točnej jazdy. Každé stlačenie tlačidla spôsobí malé znínotky odporu. Jemná vibrácia naznačuje, že systém sa ženie/zvýšenie odporu. Pre výraznejšie zvýšeni/zníženie odporu, držte tlačidlo stlačené, kým nedosiahnete
začal štartovať. Môže to trvať do 15 sekúnd.
požadovaný odpor.
DÔLEŽITÉ: PRE NAPÁJANIE TRENAŽÉRU POUŽÍVAJTE
LEN ORIGINÁLNY ADAPTÉR DODANÝ V BALENÍ S TRENAŽÉROM.
Poznámka: prechodom do režimu „Stand Alone“ počas spojenia s počítačom, program RealAxiom Wireless
stratí spojenie s trenažérom a môže byť blokované.
POUŽITIE REALAXIOM WIRELESS S PO-
Potom utiahnite oba káble (elektrický zdroj, snímač kaČÍTAČOM
dencie) na jednotke použitím dvoch dodaných svoriek,
aby ste predišli možnému poškodeniu konektorov za- Vložte CD s Real softvérom do DVD-mechaniky a nasledujte inštrukcie inštaláciou softvéru.
POUŽITIE REALAXIOM WIRELESS BEZ
POČÍTAČA
Trenažér RealAxiom Wireless je možné použiť aj bez
počítača (režim „Stand Alone“). Pre aktivovanie tohto
režimu stlačte naraz tlačidlá so šípkami nahor a nadol
čo značí, že jednotka odporu môže byť teraz manuálne ovládaná cez bezdrôtovú konzolu, zvyšovať a znižovať odpor môžete jednoducho cez tlačidlá so šípkami nahor a nadol.
Pre využívanie tohto režimu je nutné pred tým aspoň
raz napojiť konzolu na Real softvér. Pre nainštalovanie
softvéru a spojenie s počítačom, pozri časť „Použitie
RealAxiom Wireless s počítačom“.
Po prebehnutí tohto procesu, je vytvorené spojenie
medzi konzolou a jednotkou odporu, čo umožňuje
odosielanie údajov do jednotky odporu.
Pre použitie konzoly s iným trenažérom, je nutné zrušiť dátové prepojenie konzoly na pôvodný trenažér:
- podržte šípku nahor, ENTER a TAB na konzole počas
3 sekúnd;
- potom spustite softvér a spojte trenažér s konzolou,
26
Predvolené parametre (doporučené) akceptujete len
stlačením tlačidla „RETURN“ na všetkých oknách inštalácie programu.
Okná inštalácie programu sa zobrazujú ako na obrázkoch A-B-C-D-E-F-G na strane 6.
Po uskutočnení procesu inštalácie, sa na ploche zobrazí ikona Real softvér. Teraz je možné spojiť ANT USB kábel s počítačom.
Windows môže vyžadovať inštaláciu driverov, preto
nasledujte inštrukcie udávané Windowsom.
POUŽITIE SOFTVÉRU
Po nainštalovaní programu REAL a USB ANT driverov,
môže byť program spustený. Program spustíte dvojklikom na ikonu na ploche. Hneď ako sa Real
. program
spustí, USB ANT zariadenie začne s vyhľadávaním
zariadení.
POZNÁMKA:
:
všetky zariadenia sú pred štartom softvéru aktívne. Ak zariadenia aktívne nie sú, program sa
s nimi nespojí. Pre prebudenie trenažéru z režimu
stand-by, len spustite valec jednotky odporu - otočením pedálov dopredu. V tomto momente sa rozsvieti
LED vedľa konektora elektrického napájania.
SK
Vyhľadávanie konzoly môže trvať niekoľko sekúnd. Ak
je spojenie s počítačom úspešné, LED v strede konzoly
sa rozsvieti , čo indikuje spojenie s počítačom. Vyhľadávanie zariadení programom môže trvať niekoľko sekúnd.
Ak je spojenie s počítačom úspešné, rozsvieti sa LED v
strede konzoly, čo značí spojenie s počítačom. LED musí
byť rozsvietená vždy pri používaní programu.
POUŽÍVANIE KONZOLY
t Zdvihnite bicykle a odstráňte ho zo stojana.
t Stojan môže byť následne zložený tak, aby zaberal
menej miesta. Odporúča sa odstrániť všetky káble a
odložiť ich na suché miesto spolu s konzolou a USB
kľúčom (Ref. 35).
t Ak jednotku odporu nebudete používať dlhší čas,
úplne ju odmontujte z rámu a odložte do originálnej
krabice.
V tomto prípade sa odporúča odstránenie elektrického
kábla a snímača kadencie a ich uschovanie spolu s konzolou a USB kľúčom na mieste, ktoré je chránané pred
vlhkom.
Štyri tlačidlá na konzole umožňujú ovládanie všetkých
BALENIE
bežných pokynov bez použitia klávesnice na počítači.
Štyri tlačidlá sú: Enter, Tab, šípka nahor a šípka nadol.
Kedykoľvek je potrebné odoslať trenažér, či už kvôli
Rovnaké tlačidlá nájdete aj na klávesnici počítača (poz- asistencii alebo z iného dôvodu, musí byť venovaná
ri časť „Používanie konzoly bez počítača“ v časti Help). zvýšená pozornosť jeho správnemu baleniu.
Použite tlačidlo Tab pre presun kurzoru medzi rôznymi poliami/tlačidlami obrazovky. Použite Enter pre
potvrdenie alebo aktivovanie tlačidiel.
Šípka nahor a nadol má rovnakú funkciu ako šípky na
klávesnici a sú používané pre pohyb pri výbere rôznych možností na jednotlivých zoznamoch alebo zoznamoch video pretekov a prípadne pre aktivovanie
a deaktivovanie tabuliek počas používania video preteku.
V hornej časti konzoly sú 3 červené LED s rôznymi
funkciami.
Stredná LED značí stav konzoly:
t Vypnutá LED - vypnutá konzola.
t Blikajúca LED - vyhľadávanie spojenia alebo režim
„Stand Alone“
t Zapnutá LED - spojenie s USB kľúčom.
LED na ľavo svieti, keď stlačíte niektoré zo 4 tlačidiel.
LED napravo bliká proporčne podľa úrovne odporu
na valci pri používaní režimu „Stand Alone“.
t Ak je pripojený, odpojte základný kábel (Ref. Z) medzi jednotkou a rámom.
t Odstráňte jednotku odporu zo stojana, uvoľnením
2 skrutiek, upevňujúcich o oporu jednotky.
t Odstráňte z jednotky odporu všetky káble (elektrický kábel - ref. U, kábel snímača kadencie - ref. H).
t Odpojte všetky káble z jednotky odporu - ref. U; kábel snímača kadencie - ref. H; základný kábel - ref. ZU;
(ak sú pripojené).
t Odstráňte USB kľúč z počítača.
t Odstráňte snímač kadencie z rámu bicykla.
t Dajte káble, snímač kadencie, adaptér, konzolu a
USB kľúč do obalu na suché miesto.
t Zabaľte jednotku odporu do originálnej krabice. Ak
ju už nemáte, zabaľte jednotku so zvýšenou pozornosťou na voľnokolo. Počas prepravy dochádza k nešetrnému zaobchádzaniu s balíkmi, preto nedostatočné zabalenie môže spôsobiť trvalé poškodenie trenažéru. Tento typ poškodenia nepodlieha záruke. Zabaľte trenažér
tak, aby odolal pádu z výšky do 1 metra.
ODSTRÁNENIE BICYKLA
Pri odstraňovaní bicykla postupujte nasledovne:
t Odstráňte konzolu z riaditok.
t Držte valec jednotky odporu preč od plášťa otočením páčky na opore jednotky proti smeru hodinových
Poznámka: pred zaslaním trenažéru alebo niektorej
jeho časi na asistenciu, to vždy konzultujte vopred so
spoločnosťou Elite alebo s distribútorom.
t Odpojte zdroj energie z trenažéru, vytiahnutím
koncovky adaptéru z jednotky odporu.
t Ak je nainštalovaný, odpojte snímač kadencie z bicykla. Prípadne je možné tiež odstrániť i magnet z kľuky.
t Zdvihnite páčku uchytávajúcu koleso jednou rukou
(Fig. 34), pričom druhou držte bicykel za sedlo tak, aby
nespadol.
27
SK
UPOZORNENIE
t Valec je potrebné mať v bezpečnej vzdialenosti
od osôb, detí a zvierat počas jeho používania, preto-že môže dôjsť k poškodeniu pohyblivých častí v prípade kontaktu s nimi.
lovým valcom, sa mierne opotrebenie valca považuje za bežné. Testy preukázali, že po 20 00 km, sa valec
opotrebuje o 0,1mm po obvode, a celková hrúbka sa
zmenší o 10mm, ďaleko väčšie opotrebenie nebráni
správnej prevádzke trenažéra.
.
t Pred začatím tréningu, umiestnite trenažér na suché
Reklamácie z dôvodu nevhodného alebo nešetrného
miesto, mimo potenciálne nebezpečných objektov
(nábytok, stoly, stoličky...), aby ste predišli riziku náhod- používania nebudú uznané. Mierne opotrebenie gumených častí je normálne.
neho kontaktu s nimi.
t Jednotka sa počas prevádzky zohrieva, preto počkajte, kým opäť ochladne, než sa jej dotknete.
t Používanie s úzkymi plášťami alebo so zle dofúkanými plášťami môže spôsobiť trvalé poškodenie
elastogélového valca.
t Dajte pozor na tlak medzi plášťom a valcom: utiahnite nastavovacie skrutky na podstave o tri celé otáčky od momentu, keď sa valec dotkne plášťa. Ak plášť
ešte stále prešmykuje na valci, utiahnite skrutky o jednu ďalšiu otáčku, aby bol tlak väčší. Tréning s prešmyt Stojan je navrhnutý pre použitie len jedným jazdcom.
.
kujúcim plášťom môže spôsobiť trvalé poškodenie
t Skontrolujte bezpečnosť a stabilitu bicykla pred kaž- elastogélového valca a plášťa.
dým tréningom.
t Počas jazdy na trenažéry nebrzdite, mohlo by to
spôsobiť trvalé poškodenie valca aj plášťa.
t Ak váš rychloupinák nie je kompatibilný s úchytom
stojana, nahraďte ho tým, ktorý sa nachádza v balení.
(H).
t Neskladujte RealTour Wireless ANT na mokrom alebo vlhkom mieste. Mohlo by dôjsť k poškodeniu elektronických komponentov.
t V balení sa nenachádzajú samostatne použiteľné
komponenty. Záruka stráca účinnosť, ak jednotka bola otvorená alebo sa s ňou inak manipulovalo.
t Nikdy neprekročte MIN úroveň regulátora Ritmo
nožičiek.
t Používajte trenažér na rovnom povrchu.
t Vzhľadom na to, že nožičky sú z mäkkého protišmykového materiálu, môžu na podlahe zanechať gumené značky.
t Počas používania RealTour Wireless ANT
l s elastogé-
t Súlad trenažéru RealTour Wireless ANTi s nariadeniami
EU (ref. Vyhlásenie o zhode na strane 48) môže byť ohrozený, ak nie je používaný originálny dodaný elektrický kábel (ref. I).
UŽITOČNÉ RADY
t Pre menšie opotrebenie plášťa a lepšie priľnutiesa odporúča používať plášť so šírkou 23mm.
t Odporučený tlak v zadnom kolese je 7-8 atmosfér pre cestné plášte a 3,5-4 atmosféry
- pre MTB inštrukcií výrobcu plášťov.
t Pre tichší chod a lepšie priľnutie plášťa na valec
a menej vibrácií, používajte hladký typ plášťov
(platí tiež pre MTB bicykle).
28
t Pred použitím, očistite plášť alkoholom alebo
vodou.
.
t Ak koniec rýchloupináku , ktorý je v balení pretŕča
o viac ako 3mm cez skrutku, odseknite túto pretŕčajú-
SK
IINFORMÁCIE O LIKVIDÁCII PRODUKTU
1) V RÁMCI EU
Tento produkt je v súlade s nariadeniami EU 2002/95/CE, 2002/96/CE a 2003/108/CE:
Symbol prečiarknutej smetnej nádoby na zariadení alebo na obale znamená, že na konci
životnosti, musí byť produkt vyvezený oddelene od ostatného odpadu.
Preto na konci používania, musí jeho používateľ odovzdať zariadenie na na to určenom mieste
odlíšenom pre zber elektrického a elektronického odpadu, alebo vrátený predávajúcemu subjektu,
pri kúpe nového produktu obdobného typu.
Odovzdanie vyradeného zariadenia na špecializované zberné miesto na recykláciu, spracovanie a likvidáciu priateľskú k životnému prostrediu môže pomôcť predchádzať možným negatívnym dôsledkom
na životné prostredie a zdravie ľudí a podporuje obnovenie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je
zariadenie vyrobené.
Nevhodná likvidácia tohto produktu užívateľom bude sankcionovaná podľa platných nariadení.
2) KRAJINY MIMO EU
V prípade, že chcete tento produkt zlikvidovať, prosím kontaktujte vaše miestne autority a spýtajte sa ich,
ako postupovať.
29
67
6010025
6012028
2014017
4042324
7020125
6042571
1024033
6010062 + 6011014 + 6012028
5020136
6014217
6042573
1042191
6042291
6040035
6042291
4042324
4042324
7020123
4042324
6027552
1042574
1020145
6027558
2027517
6042494
2027514
0991705
4027544
6020132
6010062 + 6011014 +6012028
CODE 0132001A
6025114
68
6010025
6012028
2014017
4042324
7020125
6042571
1024033
6010062 + 6011014 + 6012028
5020136
6014217
6042573
1042191
6042291
6040035
6042291
4042324
4042324
7020123
4042324
6027552
1042574
1020145
4027544
6020132
6010062 + 6011014 +6012028
CODE 0132001K
6027557
2027517
6042494
2027514
0991705
6025114
69
6010025
6012028
2014017
4042324
7020125
6042571
1024033
6010062 + 6011014 + 6012028
5020136
6014217
6042573
1042191
6042291
6040035
6042291
4042324
4042324
7020123
4042324
6027552
1042574
1020145
2027517
6042494
2027514
0991705
4027544
6020132
6010062 + 6011014 +6012028
CODE 0132001U
6025111
Dichiarazione di conformità / Declaration of Conformità
Déclaration de conformité / Konformitätserklärung
Declaración de Conformidad / Verklaring van Overeenstemming
Il sottoscritto, dichiara che il prodotto
I hereby declare that the product
Le soussigné déclare que le produit
Der Unterzeichnete erklärt, dass das Produkt
El abajo firmante declara que el producto
Ondergetekende verklaart dat het product
Descrizione/ Description/Description/ Beschreibung/ Descripción/Beschrijving : Rullo di allenamento, Hometrainer, Rouleau
d’entrainement, Rollentrainer, Rullo di allenamento, Trainingsrol
Modello/Model/Modèle/Modell/Modelo/Model: RealAxiom Wireless
Marca/Trademark/Marque/Marke/Marcas/Handelsmerk: Elite
È conforme a tutte le norme tecniche relative al prodotto entro il campo di applicabilità delle Direttive Comunitarie
2006/95/CEE, 89/336/CEE e 99/5/CEE:
Satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 73/23/EEC, 89/336/EEC
and 99/5/EC:
Est conforme à toutes les normes techniques concernant le produit dans le domaine d’applicabilité des Directives
Communautaires 2006/95/CEE, 89/336/CEE et 99/5/CEE:
Allen das Produkt betreffenden technischen Normen innerhalb des Anwendungsgebiets der EG-Richtlinien 2006/95/EWG,
89/336/EWG und 99/5/EWG entspricht:
Es conforme a todas las normas técnicas relativas al producto en el campo de aplicabilidad de las Directivas Comunitarias
2006/95/CEE, 89/336/CEE y 99/5/CEE:
In overeenstemming is met alle technische normen met betrekking tot het product binnen het toepassingsgebied van de
Communautaire Richtlijnen 2006/95/EEG, 89/336/EEG en 99/5/EEG:
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008)
ETSI EN 301 489-3 V1.4.1 (2002) + ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (2002)
ETSI EN 300 328 V1.7.1 (2006)
EN 60950-1 (2006)
EN 61000-6-3 (2007) + EN 61000-6-1 (2007)
EN 50371 (2002)
Sono state eseguite tutte le necessarie prove di radiofrequenza.
All essential radio test suites have been carried out.
Tous les essais nécessaires de radiofréquence ont été effectués.
Alle erforderlichen Funkfrequenzproben wurden ausgeführt.
Han sido realizadas todas las necesarias pruebas de radiofrecuencia.
Alle nodige radiofrequentieproeven zijn uitgevoerd.
COSTRUTTORE o RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:
MANUFACTURER or AUTHORISED REPRESENTATIVE:
CONSTRUCTEUR ou REPRESENTANT AUTORISE:
HERSTELLER oder AUTORISIERTER VERTRETER:
FABRICANTE o REPRESENTANTE AUTORIZADO:
FABRIKANT of GEVOLMACHTIGDE VERTEGENWOORDIGER:
Questa dichiarazione viene emessa sotto la sola responsabilità del costruttore e, se applicabile, del suo rappresentante
autorizzato.
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorised
representative.
Cette déclaration est rédigée sous la seule responsabilité du constructeur et, si applicable, de son représentant autorisé.
Diese Erklärung wird unter der ausschließlichen Verantwortlichkeit des Herstellers und, falls anwendbar, seines autorisierten
Vertreters ausgestellt.
Esta declaración es emitida bajo la sola responsabilidad del fabricante y, si aplicable, de su representante autorizado.
Deze verklaring wordt geheel onder verantwoordelijkheid van de fabrikant en indien van toepassing van diens
gevolmachtigde vertegenwoordiger afgegeven.
Fontaniva, 29/08/2013
___________________________
(Luogo, data di emissione)
(Place, date of issue)
(Lieu, date de délivrance)
(Ort, Datum der Ausstellung)
(Lugar, fecha de expedición)
(Plaats, datum van afgifte)
___________________________________________________
______
___
_ ______
________
___ _________________
Gaetano Mercante, R&D Elec. Prod. Manager
___________________________________________________
(Nome e posizione)
(Name and title)
(Nom et titre)
(Name und Titel)
(Nombre y cargo)
(Naam en de titel)
GARANTIE
DUTCH
ITALIANO
ESPAÑOL
2.Von dem Garantieanspruch ausgeschlossen sind Schäden, die dem Hersteller GARANTIA
nicht zuzuschreiben sind, wie z. B. FahrlässigNeit und NachlässigNeit bei der
1.In overeenNomst met (rechts)artiNelnr 24 van en CE richtlijn
1.In accordo al DL n. 24, del 02/02/2002 e alla direttiva CE 1999/44, ELITE
s.r.l.
Bedienung
und unsachgemässe Behandlung; Schäden, die durch Stösse 1.De acuerdo con el DL nº 24 de fecha 02/02/2002 \ con la directiva CE 1999/44,
geeftunELITE s.r.l. garantie op haar producten en componenten voor een per
garantisce il proprio prodotto e i materiali impiegati per un periodo di due
(2)
ELITE s.r.l. garantiza el propio producto \ los materiales empleados por
verursacht
werden oder infolge von Wartungsarbeiten auftreten, die von nicht
anni dalla data di acquisto dello stesso.
van 2 jaar vanaf het moment van aanNoop.
periodo de dos (2) años a partir de la fecha de compra.
autorisiertem Personal durchgeführt wurden; Transportschäden; normaler
Verschleiss. Der Gewährleistungsanspruch verfällt, wenn der Einsatz des
2.Esclusione della garanzia: per cause diverse da quelle imputabili al costruttore,
2.Garantie
geldt niet voor defecten YHURRU]DDNW door redenen die nie
3URGXNWHV nicht dem ZwecNe dient, wofür es hergestellt wurde, und dessen
2.Anulación de la JDUDQWtD: Por causas ajenas no imputables al fabricante
tales
quali ad esempio negligenza o trascuratezza nell’uso, urti, manutenzioni operate
balastbaar zijn aan de IDEULNDQW, zoals nalatigheid of onzorgvuldigheid tijde
Installation nicht gemäss den Anleitungen von ELITE srl durchgeführt wurde,
como negligencia \ mal trato durante el uso, robo, mantenimiento efectuado
da personale non autorizzato, danni di trasporto, normale usura. Determinano,
wofür in jedem Falle jegliche Verantwortung für eventuelle Schäden, die GLUHNW
het JHEUXLN van het product., stoten/ botsen, handelingen gedaan door n
por personal no autorizado, daños de transporte, desgaste normal, etc. $GHPis,
inoltre, l’esclusione dalla garanzia: l’uso non appropriato allo scopo per cui RGHULQGLUHNWHQWVWHKHQN|QQWHQ,
è stato
abgelehnt wird.
la JDUDQWtD queda anulada por una utilización diferente de aquella para la
que
geautoriseerd c.q.onprofessioneel personeel, schade door transport
realizzato il prodotto e l’installazione dello stesso non conforme alle istruzioni
el producto ha sido concebido \ por la instalación \ montaje del mismo
no
normale
slijtage. Bovendien geldt er geen garantie door RQJHVFKLNW JHEU
fornite da ELITE s.r.l., per i quali, in ogni caso, si declina qualsiasi responsabilità
3.ELITE srl ist für den Verlust oder die Beschädigung der 3URGXNWH während
siguiendo las instrucciones
van het product, JHEUXLN van verNeerde instructie of observatie, 2RN als men
suministradas por Elite s.r.l. por lo que en cada caso se declina todo tipo
de
per eventuali danni che ne possano direttamente od indirettamente
are. deriv des Transportes zur +HUVWHOOHU¿UPD oder zu einer von ihr eingerichteten
JHEUXLNVDDQZLM]LQJ
voor wat betreft het installeren en JHEUXLN, aangegeven do
responsabilidad para eventuales daños que directa o indirectamente pudieran
ELITE s.r.l., niet opvolgt, wordt er in geen geval garantie gegeven aan direct
Kundendienststelle, wo die 3URGXNWH repariert bzw. ersetzt werden, nicht
derivarse.
verantwortlich.
indirecte schade.
3.Per i prodotti riparati o sostituiti presso la Casa Costruttrice o presso uno
dei
suoi Centri Assistenza, ELITE s.r.l. non è responsabile di eventuali smarrimenti o
o en
danneggiamenti che avvengano durante il trasporto degli stessi.
4.Die Garantie darf nur beansprucht werden, wenn die “KUNDENDIENSTKARTE” 3.Para los productos reparados o sustituidos por la Casa Constructora3.In
geval van reparatie en/ of vervanging van onderdelen gedaan door
alguno de sus Centros de Asistencia, Elite s.r.l. no es responsable de eventuales
sorgfältig in allen ihren Teilen ausgefüllt und der eventuellen Retourware
IDEULNDQW, of van een van onze geautoriseerde service centers, is ELITE s.r.
beigegeben
wird – zusammen mit dem Kassabeleg, de Rechnung oder sonstiger desperfectos o daños originados durante el transporte
4.Per usufruire del servizio di garanzia è necessario compilare attentamente,
e
YHUDQWZRRUGHOLMNYRRUVFKDGHRIYHUOLHVWLMGHQVWUDQVSRUW
de los mismos.
per intero, la “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE” e di allegarla, assieme
ad una die vom VHUNlXIHU ausgestellt wurde (darauf müssen Name und
Quittung,
Anschrift des VHUNlXIHUV sowie das Anschaffungsdatum NODU ersichtlich sein).
copia dello scontrino ¿VFDOH o altro documento probante rilasciato dal venditore,
4.Om voor garantie in DDQPHUNLQJ te Nomen is het van groot belang om a
4.Para hacer uso del servicio de JDUDQWtD es necesario cumplimentar atentamente
che riporti il nominativo dello stesso e la data in cui è stata effettuata la vendita,
FHKOWHLQHVGHUKLHUDQJHIKUWHQ'RNXPHQWe, verfällt der Garantieanspruch.
gegevens op de ‘CUST20(5 ASSISTANCE CARD’ in te vullen. Deze moet
\ en su totalidad la “CARTA DE ASISTENCIA AL CLIENTE” \ de adjuntarla
al aanNoopbon of bewijs, geteNend door de
all’eventuale reso. La mancanza di uno dei suddetti documenti determina
met een
l’esclusione dalle condizioni di garanzia.
5.Alle vom Konsumenten auf der “KXQGHQGLHQVWNDUWH” angeführten Informationen
producto, junto a una copia de la factura u otro documento MXVWL¿FDWLYR emitido
verNoper met de gegevens van het product, de aanNoopdatum en bedrijfsna
werden laut den im Gesetz Nr. 675 vom 31.12.1996 festgeschriebenen Normen
verstuurd
por el vendedor en el que se haga constar el nombre \ dirección del mismo
DVt worden. Garantie is niet PRJHOLMN bij het ontbreNen van een van de
5.Tutte le informazioni fornite dal consumatore e riportate nella “Carta
di
behandelt.
como la fecha en la cual ha sido efectuada la venta.
documenten.
assistenza al cliente” verranno trattate in accordo alla norma di cui alla legge
31/12/1996 n°675.
6.Für den Fall, daß die dem 3URGXNW beiliegende 'RNXPHQWDWLRQ eine Zeichnung 5.Todas las informaciones suministradas por el consumidor e indicadas5.Alle
en lainformatie, gegeven door de Noper op de ‘CUST20(5 ASSISTANCE
des 3URGXNWHV umfasst, sind die fehlerhaften oder nicht IXQNWLRQLHUHQGHQ
“Carta de Asistencia al cliente”VHUiQWUDWDGDVFRQIRUPHDODQRUPDWLva incluida
wordt behandeld volgens (rechts)artiNelnr. 675 vDQ
6.Qualora, tra la documentazione allegata al prodotto, sia presente un disegno
Bestandteile, die Gegenstand der 5HNODPDWLRQ sind, zu Nennzeichnen, indem die HQODOH\Qž
del prodotto in oggetto, indicare le parti difettose o malfunzionanti oggettoQXPPHULHUWHQ.UHLVHDXIGHU=HLFKQXQJHQWVSUHFKHQGDQJHNUHX]WZHUGHQ
del
Die
6.In het geval er een document aanwezig is bij het product met een technisc
reclamo contrassegnando con una croce i bollini numerati presenti sul disegno.
Zeichnung ist dann der “KUNDENDIENSTKARTE” beizugeben.
6.Cuando, entre la documentación que acompañe al producto, HVWp presente
un waar u een indicatie op NXQW aangeven wat er defect is, moet
teNening,
Allegare quindi il disegno alla “CARTA DI ASSISTENZA AL CLIENTE”.
diseño del mismo, indicar las partes defectuosas o mal funcionantes motivo
de
het corresponderende
nummer aangeven. De teNening moet samen met
7.ELITE srl behält sich das Recht vor, die eigenen 3URGXNWH ohne VRUDQNQGLJXQJ la reclamación, marcando con una cruz los cuadros numerados presentes
en el
‘CUST20(5
ASSISTANCE CARD’ card opgestuurd worden
7.Elite s.r.l. si riserva il diritto di apportare PRGL¿FKH tecniche ed estetiche
ai
WHFKQLVFKXQGRSWLVFK]XYHUEHVVHUQ
diseño. Adjuntar por tanto el diseño a la “CARTA DE ASISTENCIA LA CLIENTE”.
propri prodotti senza alcun obbligo di preavviso.
7.ELITE heeft het recht om technische en uiterlijNe PRGL¿FDWLHV bij haar produc
GARANTIE
FRANÇAIS
7.Elite s.r.l. se reserva el derecho de aportar PRGL¿FDFLRQHV WpFQLFDV \ deaan
diseño
te brengen, zonder enige verplichte aanNondiging.
ZÁRUKA
SLOVENSKY
a sus productos sin previo aviso.
1.Dans le respect des normatives de la &RPPXQDXWp (XURSpHQQHs, ELITE s.r.l.
1.3RGĐD]iNRQDþ. 24 z 02/02/2002 a CE smernice 1999/44,
garantit les propres produits et les PDWpULDX[ HPSOR\pV pour une SpULRGH de GHX[
ELITE s.r.l. JDUDQWXMH]iUXNXQDVYRMHSURGXNW\DNRPSRQHQW\SRþDV
DQVjSDUWLUGHODGDWHG¶DFKDWGHFHOXLFL
SRXåtYDQLDYGĎåNHURNRYRG]DN~SHQLD.
2.([FOXVLRQV de la garantie: les GpIDXWV des produits ELITE S.r.l. FUppV par des
2.=iUXNDMHQHSODWQiSUH]iYDG\QHXSODWQLWHĐQpXYêUREFXNWRUêFKSUtþL causes diverses de celles imputables au constructeur, comme par H[HPSOH la
QRXMHQHGEDQOLYRVĢDOHERQHRSDWUQRVĢSULSRXåtYDQt SURGXNWXQiUD]
QpJOLJHQFH ou le mauvais traitement du produit durant son utilisation, chocs,
~GUåEDY\NRQDQiQHDXWRUL]RYDQêPL osobami, SRãNRGHQLDVS{VREHQp RSpUDWLRQV de manutention HIIHFWXpHV par des personnes non DXWRULVpHs,
/Meno
prepravou, QRUPiOQH opotrebenie. =iUXNDMHQHSODWQiDMYSUtSDGHQH transport, usure normale. 'pWHUPLQHQW pJDOHPHQW O¶H[FOXVLRQ de la garantie :
O¶XWLOLVDWLRQQRQDSSURSULpHjODGHVWLQDWLRQSRXUODTXHOOHOHSURGXLWDpWpUpDOLVp
VSUiYQHKRSRXåLWLDSURGXNWX, Q H G R G U å D Q L D LQãWUXNFLt, RE]YOiãĢ
/Adresa
XSR]RUQHQtRKĐDGRP LQãWDOiFLH a SRXåLWLD GRSRUXþHQêFKILUPRX ELITE et une installation non conforme DX[ instructions fournies par ELITE s.r.l., et pour
VUO]DNWRUpQHQHVLH]RGSRYHGQRVĢYSUtSDGHDNpKRNRĐYHNSRãNRGHQLD. lesquels de toute manière, l’on GpFOLQH toute UHVSRQVDELOLWp pour G¶pYHQWXHOV
GRPPDJHVTXLSHXYHQWHQGpULYHUGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQW
9SUtSDGHSRUXFK\NRQWDNWXMWH9iãKRSUHGDMFX
3.9SUtSDGHRSUDY\DOHERYêPHQ\ SURGXNWX XYêUREFX DOHERYDXWRUL]R
vanom centre, fa. ELITE s.r.l. QLHMH]RGSRYHGQi]DVWUDW\DOHERãNRG\ 3.Pour les produits UpSDUpV ou UHPSODFpV par le fabricant ou par un de ses
VS{VREHQpSUHSUDYRX
Centres d’Assistance, ELITE s.r.l. n’est pas responsable n’est de pertes pYHQWXHOOHV
ou dommages intervenus durant le transport.
4.3UHY\XåLWLH]iUXþQpKRVHUYLVXMHQHY\KQXWQp Y\SOQLĢYãHWN\~GDMH
v ³=È58ý120/,67(”]DVODQRPYSUtSDGHSRUXFK\ VSROXVGRNODGRP
4.Pour EpQp¿FLHU du service de garantie, il est QpFHVVDLUH de remplire
RN~SH Y\VWDYHQêPSUHGDMFRPVXYHGHQtPMHKRPHQDGiWXPXSUHGDMD complètement et avec SUpFLVLRQ, la “BON DE GARANTIE DU CLIENT” et de le
=iUXNDMHQHSODWQiYSUtSDGHQHSUHGORåHQLDMHGQpKR]WêFKWRGRNODGRY joindre au produit rendu, avec une copie du reçu de caisse ou
tout autre document UHOkFKp par le vendeur, indiquant le nom de ce dernier et
la data à laquelle a pWp HIIHFWXpH la vente. L’absence de l’un de ces documents
/1i]RYSURGXNWX
5.6RYãHWNêPLLQIRUPiFLDPLGRGDQêPL]iND]QtNRPQD³=È58ý120
GpWHUPLQHUDO¶H[FOXVLRQGHVFRQGLWLRQVGHJDUDQWLe.
LISTE” EXGHQDORåHQpSRGĐD]iNRQDþ. 675 z 31/12/1996.
5.Toutes les informations fournies par l’utilisateur et UHSRUWpHV sur le « bon de
/.yGSURGXNWX
garantie du client » seront WUDLWpHV en plein accord avec les normes LQGLTXpHV par
6.9SUtSDGHåHVSURGXNWRPMHGRGDQêWHFKQLFNêUR]SLVYêNUHV
la loi du 31/12/1996 n°675.
R]QDþWH SRUXFKRY~DOHERQHIXQNþQ~þDVĢþtVORYSRSLVH
9êNUHVSRWRPSULORåWHN³=È58ý120/,678” .
6.Si par hasard, dans la documentation jointe au produit rendu, pWDLW SUpVHQW
/2SLVSRUXFK\
un dessin ¿JXUDQW le produit en objet, indiquer les parties GpIHFWXHXVHV ou qui
ne fonctionnent pas bien et qui font objet de la UpFODPDWLRQ, indiquant avec une
7.ELITE s.r.l. si UH]HUYXMHSUiYDQDWHFKQLFNp a GL]DMQRYp PRGL¿NiFLH
FURL[ les bulles QXPpURWpHV SUpVHQWHV sur le dessin. Joindre le dessin au “BON
VYRMLFKSURGXNWRYEH]XSR]RUQHQLD
DE GARANTIE DU CLIENT ”.
/'iWXP]DN~SHQLDGRNODGRN~SH
GARANZIA
=È58ý1é/,67
DEUTSCH
7.ELITE s.r.l. se UpVHUYH le droit d’apporter des PRGL¿FDWLRQV techniques ou
HVWKpWLTXHVjVHVSURSUHVSURGXLWVVDQVDXFXQHREOLJDWLRQGHSUpDYLV
.
1.Firma ELITE srl garantiert gemäß Gesetzesverordnung Nr. 24 vom 02.02.2002
und (*5LFKWOLQLH das eigene 3URGXNW und die für die Herstellung
desselben verwendeten 0DWHULDOLHQ für einen Zeitraum von zwei Jahren ab
Anschaffungsdatum.
GARANTIE
/'iWXPYêURE\QDSURGXNWH
/0HQRSUHGDMFXGLVWULE~WRUD
Real Tour 09/2007
Download

SK NÁVOD NA POUŽITIE