„Vo všetkom som vám ukázal, že
treba takto pracovať a ujímať
sa slabých a pamätať na slová
Pána Ježiša; lebo on povedal:
‚Blaženejšie je dávať ako
prijímať.‘“ (Sk 20, 35)
DÁVAT¡
A UJÍMAT¡ SA
SLABÝCH
P
AVOL NIE RAZ zdôrazňoval, že nechce byť na ťarchu iným, ale že sa
vie postarať o svoje životné potreby,
ale ak je to potrebné aj o potreby svojich
spoločníkov. Pre nás kresťanov je to výzva, že máme pracovať, aby sme neboli na
ťarchu iným, ale aby sme pomáhali tým,
čo nemajú ani to najpotrebnejšie pre život. V Liste Efezanom zdôrazňuje: „Kto
kradol, nech už nekradne, ale radšej nech
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal
z čoho dať núdznemu.“
Treba povedať, že sv. Pavol nielen
rozprával a písal listy, kde zdôrazňoval
pomoc, ale pracoval vlastnými rukami
a v pote tváre sa namáhal, aby mohol pomôcť svojim spoločníkom. Teda ukázal
nám príklad, ako to máme robiť.
Lukáš, ktorý je autorom Skutkov apoštolov, zdôrazňuje význam Pánových slov,
pričom aj sám Pavol sa odvoláva na autoritu Ježišových slov, ktoré sú najvyššou
normou kresťanského správania. V reči,
ktorú Pavol povedal v Miléte starším
z Efezu, končí Ježišovými slovami: „Blaženejšie je dávať ako prijímať.“ Ide o Ježišov výrok, ktorý nie je v evanjeliách,
ktorý nás však privádza k biblickým blahoslavenstvám. Rozdiel je v tom, že
v evanjeliách formulované blahoslaven-
stvá označujú vždy osoby, nie
skutky. V evanjeliách ide o
jednoduché tvrdenie, nie je
formulované
komparatívom
(druhý stupeň prídavných mien
alebo prísloviek).
Akú blaženosť alebo šťastie môžeme
prežívať pri dávaní. Nejde tu len o prirodzený pocit vnútorného šťastia z povedomia, že sme urobili niečo dobré. Ježiš
jasne hovorí, že chudobní a trpiaci sú
„blahoslavení “ (Lk 6, 20-22), lebo ich utrpenia na nich priťahujú Božiu blahosklonnosť a sú zálohou ich účasti na
Božom kráľovstve.
Evanjelista Lukáš nás informuje, ako
Ježiš prišiel do domu popredného farizeja a mu povedal: „Keď dávaš obed alebo
večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich
bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si
odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi
chudobných, mrzákov, chromých a slepých,
A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čim odplatiť. No odplatu dostaneš pri
vzkriesení spravodlivých.“ (Lk 14, 12-14)
Blahoslavení sú aj tí, čo počúvajú Božie slovo. (Lk 11, 28)
Ježiš nás teda chce poučiť, že keď dávame, robíme vlasne niečo, čo je užitočné pre nás samých. „Dávajte a dajú vám:
mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou
budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“
(Lk 6, 38)
Boh vždy odplatí veľkodušnosť toho,
kto pozval na hostinu chudobných a fyzicky postihnutých, ktorí nemohli opätovať pozvanie. Ale beda tomu, ktorý „za
svojho života dostával všetko dobré “, ten
nebude môcť dostať vo večnom živote
nič. Uvedomme si, že aj tu platí ľudové
príslovie: „Kto chudobnému dáva, Bohu
požičiava.“ Nemáme, ako Ježiš a apoštoli,
moc uzdravovať chorých, ale je našou
povinnosťou využívať naše talenty a pomáhať im všetkými možnými prostriedkami, ktoré máme k dispozícii.
– bl –
Pre vnútornú potrebu vydáva Rím.kat. farský úrad Návštevy Panny Márie v Trebišove;
Mariánske nám. 253/3 | tel.: (056) 672 27 73 | [email protected] | http://trebisov.rimkat.sk
Redakčná rada: Ľubomír Bajus, Július Galgan, Viera Halászová, Kristína Kmeťová,
U
Ladislav Koščák, Mária Ruttkayová, Pavol Urban. Tlač: Miga s.r.o. Trebišov. 5.6.2014. M
24
2014
XVII. ročník
8. júna 2014
Nedeľa zoslania Ducha Svätého
Resp.: Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme.
J
E ZNÁME, že v západnom kresťanstve, na rozdiel od východného
pravoslávia, nie je úloha Ducha
Svätého príliš viditeľná. Preto tiež dobrý
život, ktorý obstojí pred Bohom, býva
medzi nami často chápaný predovšetkým ako výsledok našej správnej cesty
(zachovávania prikázaní), podporovanej
Božou milosťou, teda z veľkej časti ako
dielo človeka.
Dnešné evanjelium nás vedie trochu
inou cestou. Ježiš obdarí učeníkov svo-
KO
MU
KOMU
MUODPUSTÍTE
HRIECHY
Y.. . .
jím Duchom a s tým súvisiacim poslaním odpúšťať hriechy. Kým západnému
mysleniu môže odpustenie hriechov pripadať predovšetkým ako právny akt milosti, dlh je jednoducho zrušený, môže
tomu, kto do hĺbky premyslí posolstvo
dnešného evanjelia svitnúť, že odpustenie hriechov je niečo oveľa väčšie a zásadnejšie. Že je to dielo Ducha Božieho,
sprostredkované človekom, ktorý je splnomocnený menom Cirkvi, a teda i menom Božím, odpúšťať. A toto dielo Ducha Svätého nie je obmedzené len na
ľudskú právnu a správnu rovinu (dlh je
zmazaný), ale je to tvorivý Boží čin. Keď
Boh odpúšťa, deje sa nové stvorenie. Je
tu síce ten istý človek ako pred odpustením, ale jeho kvalita je nová. Je obnove-
ný, je premenené jeho večné určenie.
A je schopný konať veci vychádzajúce
práve z tohto Ducha Božieho a z jeho
obdarovania.
Ak vezmeme tieto myšlienky vážne,
malo by sa to prejaviť okrem iného aj
tým, že sa budeme odpustenia u Boha
takpovediac horúčkovito dožadovať. Že
budeme znova a znova túžiť po tom, aby
sa v nás tento tvorivý Boží čin uskutočnil. Že budeme odpustenie naozaj sláviť.
Že dáme omnoho väčšiu dôveru tvorivej
moci
Ducha,
ktorá sa prejaví
skrze odpustenie, než svojmu
vlastnému úsiliu, s ktorým
budeme zhromažďovať zoznam
svojich
možných a nemožných
pokleskov. Nejde
o to, že by sme
mali
sviatosť
pokánia vykonávať nedbalo, že by sme
mohli či mali veľkoryso prehliadať svoje
hriechy. Ide o to, aby sme videli moc
a silu odpustenia tam, kde skutočne je
– v pôsobení Ducha Božieho skrze vieru
a sviatosť v nás. A aby sme na tomto pôsobení stavali vždy viac, než na našom
perfektnom „vykonaní“ sviatosti zmierenia.
Aleš Opatrný, „Stůl slova“,
preložil – pu –
Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril
9. 6.
nebo i zem.
Ut
11. 6.
Št
18:00 † Helena
6:30
11:30 † Pavol, Jaroslav, Alžbeta
1 Kr 17,7-16; Ž 4; Mt 5,13-16
10. 6.
ÚMYSLY SV. OMŠÍ
6:30
11:30 † Ján, Helena
1 Kr 17,1-6; Ž 121; Mt 5,1-12
Po
St
ČAS
18:00 † Pavel
Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre.
Sv. Barnabáša, ap.
6:30
11:30 † Ludvík, Ján, Mária, Ľudovít
Sk 11,21b-26;13,1-3; Ž 98; Mt 10,7-13
18:00 † Ján
Pred očami pohanov vyjavil Pán svoju spásu.
Sviatok nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
6:30
12. 6. Gn 22,9-18; Ž 40; Mt 26,36-42 Hľa, prichádzam, 11:30 † Ľudovít, Mária, Miloš
Pane, chcem plniť tvoju vôľu.
Pi
Sv. Antona Paduánskeho, kň.uč.
13. 6.
1 Kr 19,9a.11-16; Ž 27; Mt 5,27-32
Pane, moja pomoc, hľadám tvoju tvár.
So
1 Kr 19,19-21; Ž 16; Mt 5,33-37
14. 6.
Ty, Pane, si moje jediné dobro.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Ne
15. 6.
Ex 34,4b-6.8-9; (Ž)Dan 3,52-56; 2 Kor 13,11-13;
Jn 3,16-18
Chvála ti a sláva naveky.
Fil iál ky, kaplnky
Zempl. Hradište
Charitný dom J.M.
Rómska osada
nemocnica
ústav
Po
8:00
Ut
St
18:00 ¤ Mária, Milan
6:30
11:30 † Anna, Michal, Anna
18:00 ¤ Anna, Július
7:00 ¤ Anna, Monika
18:00 † Michal, Anna, Alžbeta
7:10 ranné chvály
7:30 † Anna
9:00 † rod. Mitrova, Ižova, Iľkova
10:30 ¤ pro populo
18:00 † Oľga, Pavol
Št
Pi
So
NE
9:00
16:00
16:00
16:00
11:00
16:00
11:00
11:00
ÈÍTANIA NA NEDE¼U
15.6.2014
1. čítanie
žal m
2. čítanie
prosby
7:30
9:00
10:30
18:00
D. Biž
H. Parasková
V. Leško
M. Bižová
M. Čierna
S. Parasková
E. Kassayová
A. Potocká
M. Borošová
T . Majerská
J. Karniš
Z. Lešková
M. Princíková
Svoje milodary na temperovanie a vymaľovanie kostola môžete posielať aj na číslo
nášho účtu 335248622/0200 vo VÚB. Variabilný symbol 6543.
O ZNAMY
kancelária: 6722773, zaopatrovanie chorých: 0905 335078
LITURGICKÝ KALENDÁR
Kancelária farského úradu: Po, Ut 16:00 – 17:00, St 9:00 – 10:30, Pi 15:00 – 16:30. Pohreby a súrne záležitosti môžete
vybavovať pred alebo po sv. omši s kňazom v sakristii. Krstná náuka: pred krstom Sobášna náuka: sobota o 9:00
DEŇ
T REBIŠOVE
† úmysel za zosnulých, ¤ úmysel za zdravie a Božie požehnanie
OMŠE V
Legenda:
S VÄTÉ
1. Bohuznáma darovala na kostol 20$
a 50 €. Na katolícke médiá sa vyzbieralo 455,20 €.
2. Júnová farská zbierka na opravu
kostola bude v nedeľu 15. júna.
3. Naše poďakovanie patrí: kapl. Milošovi, katechétkam Daniele, Gabriele a Zuzane, sr. Veronike, animátorkám Františke, Jane, Martine a Katke, ktorí sa po celý rok
venovali katechéze birmovancov.
Teraz, keď birmovancov posilnil
Boží Duch a stali sa živšími údmi
Kristovho mystického tela, nech
ho neopúšťajú, ale nech sa hlbšie
primknú k jeho Cirkvi.
4. Vo štvrtok začíname reštaurátorský a umelecký výskum, ktorého
cieľom je preskúmať vrstvy malieb
na stenách, aby sme mohli urobiť
hygienickú maľbu stien. Predpokladá
sa, že fresky môžu zo stropu pokračovať na steny. Ak sa nájdu, tak sa
iba zdokumentujú a zakonzervujú.
Výskum bude trvať asi 2 týždne, preto bude v kostole lešenie.
5. Dnes 8. 6. slávi 40. výročie kňazskej vysviacky náš arcibiskup Bernard Bober, ktorý je zodpovedný za
kresťanský život v našej arcidiecéze, preto sa za neho modlíme.
6. Diakonát nášho seminaristu Michala Škulku bude v piatok 13. júna v košickej Katedrále sv. Alžbety
o 10. hod. Autobus na slávnosť odchádza od kostola o 8. hod.
7. Presbyterát diakonov: Matúš Hatok – Petrovany; Ľuboš Juraško –
Prešov-Solivar; Jozef Kacvinský –
Prešov; Peter Kovalčin – Parchovany; Štefan Migač – Rozhanovce;
Martin Rečlo – Kavečany; Bystrík
Sabo – Sečovce; Tomáš Svat – N.
Šebastová; Tomáš Tupta – Prešov
Sídl. III.; Marek Vajs – Humenné
Sídl. III.; Jozef Čirák, OFM – Belá
n/Cirochou; Martin Hudák, OFM –
Čaklov; Šimon Radko Supek, OFM
– Slovenská Kajňa. Vysvätení na
kňazov budú v sobotu 14. júna o
10. hod. v Košiciach. Do vašich
modlitieb zverujeme nových robotníkov v Pánovej vinici.
8. Kňazské primície: novokňaz Peter
Kovalčin nedeľa 15. 6. 10.30 hod.
Parchovany; novokňaz Bystrík Sabo
nedeľa 22. 6. Sečovce; rehoľný kňaz
Ján Jakubovič, CM, sobota 28. 6.
Vojčice.
9. Od 5. 7. do 9. 8. sa uskutoční kurz
prípravy snúbencov na sviatosť
manželstva. Každú sobotu od 9. hod.
na farskom úrade pre všetkých
snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť
sviatostné manželstvo v tomto roku.
10. Letný detský tábor Sedem radostí Panny Márie pod vedením sr.
Veroniky a animátorov bude od
7. do 11. 7. na ZŠ Gorkého 55. Prihlášky a bližšie informácie budú od
10. 6. k dispozícii v kostole a u sr.
Veroniky 0910 502623.
11. Letný týždenný detský tábor
Škriatok bude od 11. do 16. 8. na
Hatfe – v Škole v prírode sv. Lukáša vo Viničkách. Zodpovední sú
kapl. Ján a animátori. Podrobnosti
a podmienky upresníme.
ZO z¡ IVOTA
FARNOSTI
V sobotu 31. 5. sviatosť krstu
prijal Lucas Timčo. Vítame ho
v našom spoločenstve. Nech je
rodičom na radosť a svetu na osoh.
SOBÁŠNE
OHLÁŠKY
Sviatosť manželstva chcú prijať:
Ohlasujú sa prvýkrát:
David Marko a Dominika Kovaloková
Ohlasujú sa druhýkrát:
Boris Mochnacký a Katarina Danková
Ohlasujú sa tretíkrát:
Daniel Šarkaň a Miriama Matulová
Tomáš Petro a Viktoria Vašková
Zahrňte ich do svojich modlitieb. Kto
by vedel o manželskej prekážke
medzi snúbencami, má povinnosť
ohlásiť to na farskom úrade.
Download

č. 24/2014