2013 március • ingyenes kiadvány • facebook/csallokozi hirmondo
marec 2013 • bezplatná publikácia • facebook/zitnoostrovsky hlasnik
Csallóközi Hírmondó
Žitnoostrovský Hlásnik
Aj tí najslabší
dostanú svoju
ranu istoty
Chránené dielne a pracoviská
na pokraji zániku
József Nagy
...Unokáik leborulnak
(Fogas Ferenc felvétele)
Hol sírjaik domborulnak...
Bugár Béla
Az 1848 márciusában kitört forradalom, rövide‑
sen pedig szabadságharccá terebélyesedett hősi
küzdelem történelmünknek egyik legfényesebb
időszaka. Akkor sem volt könnyű közös dönté‑
sekre jutni. Kossuth Lajos és Széchényi István
például köztudottan más‑más úton képzelte el‑
érni a nemzet felemelkedését. Széchényi – a vi‑
láglátott nagybirtokos, a tág látókörű gróf – nem
felkelést tervezett, hanem evolúciót, a gazdaság
csendes, radikális átalakítását. Kossuth viszont
a köznép érzelmeire épített, revolúcióval, forra‑
dalommal kívánta összetörni a nemzetet gúzsba
kötő rabláncot. Sorskérdéseinkben mégis félre
tudták tenni a személyeskedést és egymás mel‑
lé álltak. A bécsi császári udvar előhúzta a po‑
litikai boszorkánykonyhából az „oszd meg, és
uralkodj!” dicstelen eszközt, amellyel ellensé‑
geskedést szított a magyarok és a velük egy ha‑
zában élő nemzetiségek között.
Sokan, nagyon sokan azonban nem dőltek be
ennek a cselszövésnek. Felismerték azt, amiről
évtizedek múltán Ady Endre vallott: „Hiszen
gyalázatunk, keservünk/Már ezer év óta rokon”,
s azokban a dicső és tragikus napokban vállvet‑
ve küzdöttek az „eszme‑barrikádokon”. Nem fe‑
ledhetjük, hogy a tizenhárom aradi vértanú kö‑
zül Damjanich János szerb, Knézics Károly pe‑
dig horvát származású volt, német, illetve oszt‑
rák hadvezérek is ott álltak a bitófa alatt. A len‑
gyel Bem apó is a magyar és a világszabadsá‑
gért harcolt. Miként az a negyvenezer szlovák,
aki Kossuth Lajos hívó szavára honvédnek állt.
Folytatás a 4. oldalon
Kdesi beží reklama na chránené dielne, že ak tam niečo kú‑
pime, prispievame postihnutým nielen na živobytie, ale aj na
vnútorný pocit byť súčasťou spoločnosti, byť užitočným pre os‑
tatných. Tá reklama má pravdivý odkaz, ale nebeží práve teraz
náhodou. V parlamente máme vládny návrh zákona o služ‑
bách zamestnanosti, ktorý existenčne ohrozuje chránené diel‑
ne a pracoviská. 5500 podpisov na petícii proti zákonu hovo‑
rí za seba. Ale vláda plní program: „Bohatí invalidi” konečne
prídu o zamestnanie, a dostanú sľubované istoty: Môžu sedieť
pekne doma pred televízorom tak, „ako sa patrí!”.
Pre krátku rekapituláciu: chránené dielne a pracoviská sú
zriadené pre zdravotne postihnutých alebo znevýhodnených
uchádzačov o zamestnanie – ako sú dlhodobo nezamestnaní
či vekovo znevýhodnení občania, ktorí objektívne majú prob‑
lém nájsť si zamestna‑
nie na otvorenom trhu
„cynizmus
práce. Pracovné pod‑
mienky
vrátane náro‑
namiesto solidarity”
kov na pracovný výkon
sú tu prispôsobené zdravotnému stavu občanov. Na Slovensku
je viac ako 6 200 chránených dielní a pracovísk, v ktorých je za‑
mestnaných vyše 11 300 ľudí. Toto je jediná možnosť, ako im
dať prácu, lebo inak sú nezamestnateľní. Navrhovaná novela vo
väčšine parametrov zhoršuje platnú legislatívu, pričom prichá‑
dzame o zdroje z eurofondov. Mnohé existujúce dielne hrozia
zánikom, iní hovoria o krutej redukcii počtu pracovných miest.
Verím, že za dvanásť rokov existencie zákona vynachádzaví
podnikatelia si našli cestičky ako nielen využívať, ale aj zne‑
užívať tento nástroj.
Pokračovanie na strane 10.
4. oldal
9. oldal
13. oldal
Nem lehet
újkori gyarmat
a régiónk
Száguld
a RegioJet,
rekordokat
dönt
Radványi
Miklós
maximalista
2
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
Évforduló
„Mondják el szent neveinket”
Nemzeti történelmünk egyik leg­d i­
csőbb fejezetének, az 1848. március
15‑én kitört magyar szabadságharc‑
nak a csallóközi vonatkozásairól so‑
káig elég keveset tudtunk. Mindannyi‑
unk emlékezetét és szívét elsősorban
Klapka György és a komáromi katoná‑
inak hősiessége melengette, akik a vi‑
lágosi fegyverletétel után sem adták fel
a várat. A hatalmas túlerőben levő el‑
lenség sem csellel, sem erővel nem tud‑
ta bevenni az erősítményt és a várost.
Végül a kapitulációs szerződést 1849.
szeptember 17‑én kötötték meg Hay‑
nau hadiszállásán, a Komáromhoz kö‑
zeli Puszta‑Herkályon. A megadás fel‑
tételei közül a nem sokkal később Ma‑
gyarország teljhatalmú parancsnoka
nem sokat teljesített. A komáromi vár‑
parancsnoknak és bajtársainak szabad
elvonulást engedélyezett, Klapkához
hasonlóan mások is külföldre távoz‑
hattak. Ám ezután véres megtorlás kez‑
dődött, amelyhez az aradi vértanúk és
mások kivégzésének, ezrek súlyos bör‑
tönbüntetésének a tragikus és felemelő
emléke tapad.
Sebő Alajos hősiessége és legendája
Már a rendszerváltás előtt nemzeti ér‑
zelmű helytörténészeknek és más lel‑
kes személyeknek köszönhetően foko‑
zatosan kiderült, hogy régiónk szinte
minden településének volt honvéd hő‑
Sebő Alajos
csiliznyáradi sírja
(Fogas Ferenc
felvétele)
se, szabadságharcosa, akiknek a példa‑
mutató élete Görföl Jenő, Kovács Lász‑
ló, Limpár Péter, Horváth Lajos, Varga
László, Csicsay Alajos, Végh Ferenc és
mások kutató munkájának eredménye‑
ként nem halványult el.
Ilyen legendás személyiségként tart‑
juk számon a csiliznyáradi Sebő Alajost,
aki iskoláinak elvégzése után 1829‑ben
közvitéz lett a császári és királyi 1. hu‑
szárezrednél. Ebben az időben össze‑
sen 12 magyar huszárezred létezett, és
az olasz földön állomásozó kettő kivé‑
telével az összes ezred átállt a magyar
forradalom oldalára. Sebő Alajos fő‑
hadnagyként érte meg a forradalom
kitörését, Budapesten ő szervezte meg
a nemzetőrséget. Ezt követően Mészá‑
ros Lázár hadügyminiszter szárnyse‑
gédje lett. 1848 októberében a harctérre
kérte magát. Ekkor őrnaggyá léptették
elő, és az alakuló 13. Hunyadi huszár‑
ezred osztályparancsnokává nevezték
ki (ez két századot jelentett). Ezzel egy‑
idejűleg alakulatával együtt beosztották
a fel‑dunai hadtest állományába, ezzel
a hadtesttel harcolta végig a Téli hadjá‑
ratot. 1849. március 29‑én alezredessé
léptették elő, ekkor az 1. huszárezrednél
szolgált, a Klapka‑féle I. hadtestben. Ez‑
után került sor a tápióbicskei csatában
1849. április 4‑én a nevezetes párbajra
Riedesel császári őrnaggyal. A párbaj‑
ban Sebő Alajos is súlyosan megsebe‑
sült. A szabadságharc leverése után ha‑
lálra, majd pedig tizenhat évi várfogság‑
ra ítélték, amelyből négy évet töltött le.
Az egyik legenda szerint Ferenc József
császár parancsára szabadult, aki egyik
börtönbeli látogatása során felismerte
őt, s állítólag az uralkodó gyermekko‑
rában Sebő tanította őt lovagolni.
Erről a legendáról egyelőre nem ta‑
láltak hitelt érdemlő bizonyítékot,
a tápióbicskei párbaj viszont történel‑
mi tény, amelyet a hős később így me‑
sélt el egyik barátjának:
„Riedesel bárót már régebbről ismertem. Óriás erejű ember volt, s híres kardvívó. Mikor Riedesel csapatja élén elővágtatott s kardjával felém intett, megvallom, végigborzongott a hátam. Meg
voltam győződve, hogy agyonvág. De
azért, nehogy huszárjaim szemében kisebbséget szenvedjek, elfogadtam a kihívást. Az első összecsapásnál mind a ketten sértetlenek maradtunk. De észrevettem, hogy lovam fürgébb és erősebb.
A második összecsapásnál lovam szügyével rohantam reá. Több percig viaskodtunk, de ismét eredménytelenül. Harmadszor is összecsapva, mind a ketten
egyszerre támadtunk. Ekkor kaptam, –
ezzel feltűrte jobb kezén kabátja ujját,
s a csukló alatti forradásra mutatott –
ezt a rettenetes vágást. De még volt an�nyi erőm, hogy én is sújtsak. És Riedesel
kettéhasított koponyával holtan bukott
le nyergéből.”
A tápióbicskei csatát súlyos véráldo‑
zatok árán, feltehetően e párbajnak kö‑
szönhetően a magyar sereg nyerte meg.
A történetről hallott Jókai Mór is, aki
halhatatlan regényében, A kőszívű em‑
ber fiaiban, sokak szerint ennek alap‑
ján mintázta meg Baradlay Richárd és
Palvicz Ottó emlékezetes összecsapá‑
sát. Végh Ferenc és Csicsay Alajos is
úgy tudja, hogy a regény megjelené‑
se után a nagy magyar mesemondó le‑
vélben kért elnézést Sebőkéktől, hogy
megkérdezésük nélkül örökítette meg
a legendás párbajt. Nem tudni, men�‑
nyi mindebben a valóság. Az is elkép‑
zelhető, hogy Baradlay Richárd szolgá‑
jának, Pál úrnak az alakját – akit a fil‑
men Páger Antal emlékezetes alakítás‑
sal keltett életre – a szapi Csicsay Jónás
alapján mintázta meg. Ő valóban Sebő
Alajos oldalán harcolt, aki Győrben halt
meg 1882‑ben, majd Csiliznyáradon te‑
mették el. Emlékművét 1999‑ben állí‑
tották fel Tápióbicskén.
A nyárasdi csaták
Nyárasdon és környékén 1849‑ben két
csata is zajlott. Az első január 13‑án tört
ki. A komáromi vár legénységének ez
volt az első összeütközése az osztrákok‑
kal, akik a Csallóköz nagy részét ural‑
ták (1848 decemberében Neustadter tá‑
bornok itt helyezte el egyik dandárját).
A magyar sereg Querlonde Ferdinánd
parancsnoksága alatt 3 zászlóalj gya‑
logosból, egy század Hunyadi‑huszár‑
ból és két tüzérütegből állt. Querlonde
egyórai ágyúzás után gyalogos és hu‑
szárrohammal támadt az osztrákokra.
A csatát végül az döntötte el, hogy az
osztrák parancsnokot, Geramb alez‑
redest egy ágyúgolyó halálosan meg‑
sebesítette, mire az osztrák csapatok
menekülni kezdtek és meg sem álltak
Pozsonyig. A második csata 1849.jú‑
nius 20‑án és másnap zajlott le, ame‑
lyen az osztrákok győzedelmeskedtek.
A nyárasdiak az itt elesett honvédek‑
nek állítottak emlékművet. Az elhunyt
osztrák parancsnok síremléke a község
egyik végén található.
Halottak a Pipagyújtónál
1849. május 12‑én Somorja közelében,
a mai komárom–pozsony országút mel‑
lett, az egykori Pipagyújtó csárdánál
zajlott kisebb ütközet. A Bacsfa irányá‑
ból, felderítésre érkező honvédeket Tej‑
falu keleti végén heves osztrák ágyútűz
fogadta, amelynek következtében he‑
ten az életüket veszítették. A halottakat
a helyszínen közös sírba temették, s mi‑
vel nem tudták, milyen vallásúak voltak,
a szertartást a somorjai római katolikus
pap, valamint a református és evangéli‑
kus lelkész közösen tartotta meg. Csalló‑
köz hölgyei még a kiegyezés előtt, 1861.
szeptember 8‑án emlékművet állíttattak
a helyszínen. A réztáblával kiegészített
alkotást felállításának 150.évfordulója
alkalmából felújították. A múlt század
nyolcvanas éveiben a Csemadok helyi
szervezetének és Pisch László somorjai
szövetkezeti elnök kezdeményezésére
a környéket is rendbehozták, új kerí‑
téssel látták el. Sokáig csupán három el‑
esett hős nevét ismerték: Mézes Józsefét,
Paulmann Ferencét és Pogrányi Józse‑
fét, akik Komárom, illetve Nógrád me‑
gyeiek voltak. Ugyancsak az elmúlt év‑
század végén azután Marczell Béla fel‑
kutatta társaik nevét is. Ő derítette ki,
hogy Csonka Pál, Hibó József, Kostyál
Pál és Szilassy János földi maradványait
is őrzi a közös sír. Ahova a rendszervál‑
tás előtt csak néhányan, az elmúlt évek‑
ben azonban egyre többen zarándokol‑
tak el. Ők is, sok ezer polgártársukhoz
hasonlóan Petőfi Sándor víziójához mél‑
tóan, („Hol sírjaink domborulnak, /Unokáink leborulnak, / És áldó imádság mellett/ Mondják el szent neveinket.”) hajta‑
nak fejet az ismert és ismeretlen csalló‑
közi honvédek hőstettei és megpróbál‑
tatásai előtt.
Dokumentumok
és tanulmányok alapján: Sz.M.A.
Csallóközi Hírmondó
2013 március
Megkérdeztük
3
Megyei választásokra megyei koalíciót!
A Híd nem zárta ki a politikai szövetséget a Magyar Közösség Pártjával, sőt…
n Milyen okok vezettek az országos
tanács döntéséhez?
– A megyei választásokat valószínű‑
leg november második hétvégéjén tart‑
ják majd, de már augusztus végén le kell
adni azoknak a személyeknek a listáját,
akiket a választási bizottságokba jelöl‑
nek. Addig tudni kell tehát valamen�‑
nyi párt vezetőinek, hogy egyedül in‑
dulnak‑e, vagy koalícióban, utóbbi eset‑
ben milyen politikai szövetségesekkel.
Színvonalas választási programot is kell
készíteni, dönteni a megyei jelöltekről.
Ez sem megy máról holnapra. Ezért mi
már tavaly megszólítottuk az MKP ve‑
zetőit, hogy kezdjünk koalíciós tárgya‑
lásokat. Ezt elutasították, járási szinten
viszont néhány helyen beindultak az
egyeztetések. Máshol inkább a kavará‑
sok. Ilyen előzmények vezettek az em‑
lített februári döntéshez, amelynek az
a lényege, hogy megyei szinten kell el‑
dönteni, melyik párttal vagy pártokkal
lépünk politikai szövetségre.
n Több helyen is az jelent meg, hogy
akkor ez az MKP‑val folytatott tárgya‑
lások végét jelenti. Igaz ez?
– Ez teljes képtelenség. Többször el‑
mondtam már, hogy a Híd számára az
MKP olyan partner, amellyel szeretne
együttműködni a megyei választáso‑
kon. Nem véletlen, hogy éppen a Ma‑
gyar Közösség Pártját kerestük meg el‑
sőként, hogy kössünk szövetséget. El
kell olvasni, mit ír az országos tanács ál‑
tal elfogadott határozat. Szerintem tel‑
jesen egyértelmű: megyei szinten sze‑
retnénk megegyezni az MKP‑val. Az
elmúlt időszakban – négy hónapja! –
zajlanak ilyen‑olyan tárgyalások, főleg
járásokban. Eddig semmi eredményük.
Mi már az elején megmondtuk: megyei
választásokról megyei szinten kell meg‑
egyezni. Hogy is lehetne ez máskép‑
pen? Mondok egy példát. Az Érsekúj‑
vári járásban két választási körzet van.
Az MKP a párkányi választási körzet‑
Deutsch Attila felvétele
A Híd Országos Tanácsának febru‑
ár 16‑i határozata nagy visszhan‑
got és számos félreértést váltott
ki. A testület felhívta a párt kerüle‑
ti szervezeteit, hogy április elsejé‑
ig zárják le a koalíciós egyeztetése‑
ket a lehetséges politikai partnerek
megyei szervezeteivel. Egyúttal fel‑
szólította a Híd járási szervezeteit,
hogy függesszék fel a járási szintű
tárgyalásokat a megyei szintű ko‑
alíciókötés lezárásáig. Erről a hatá‑
rozatról és a koalíciós tárgyalások
várható eredményeiről kérdeztük
Bugár Béla pártelnököt.
ben ellenünk akar menni, az újváriban
velünk. Ez teljesen abszurd!
Akkor tudunk együttműködni, ha
megyei szinten meg tudunk egyezni
a szövetségről. Ezt mondta ki a határo‑
zatunk is: elég a járási szintű kavarás‑
ból! Meg kell egyezni a megye szintjén,
„éppen a Magyar
Közösség Pártját
kerestük meg elsőként”
és utána a járások lerendezhetik mind‑
azt, ami ebből következik. Van már jó
példa is: Besztercebányában az MKP
megyei szervezete pozitívan reagált fel‑
hívásunkra, és meg is tudtunk egyezni
az együttműködés módjáról. Nem is
kell, hogy koalíció legyen, a szövetség‑
nek számos formája van, de még egy‑
szer mondom, az abszurd, hogy egy
megyén belül közösen és egymás ellen
is menjenek jelöltjeink.
n Mi a helyzet a szlovák pártokkal?
A sajtó szerint az SDKÚ és a KDH
lesznek a Híd fő partnerei a válasz‑
tásokon.
– A tavalyi parlamenti választásokon
a jobboldal nagyon leszerepelt. Lesze‑
repeltünk, mert nem tudtunk reális és
vonzó alternatívát nyújtani a választók‑
nak a Smerrel szemben. Éppen ezért
kezdeményeztem ősszel a Népi Plat‑
form létrehozását, amely a jobbközép
pártokat tömöríti, és amely egységesen
lép fel a jelenlegi kormánnyal szem‑
ben és megmutatja, milyen megoldá‑
sokat tudunk kínálni a Smer populista
politikájával szemben. Igyekszünk a le‑
hető legtöbb helyen együttműködni e
platform pártjaival.Máris vannak pozi‑
tív példák: Kassán például sikerült meg‑
egyeznünk és közösen indulunk a késő
őszi voksolásokon. Természetesen itt
is megyei szinten született megegyezés,
ez a logikus számunkra és a partnere‑
ink számára is.
Megismétlem: az MKP volt az első
párt, amelyet megkerestünk, és min‑
den megyében szeretnénk velük meg‑
egyezni. Ha szlovák pártokat is sikerül
bevonni, annál jobb, hiszen a nagyobb
koalíció több erőt jelent. Partnereink‑
nek nincs kifogása azzal kapcsolatban,
hogy megyei szinten az MKP‑t is be‑
vonjuk a szövetségeinkbe. Járási szin‑
ten persze ők sem tudnak és nem is
óhajtanak tárgyalni velük. De ezt Beré‑
nyi József elnök úr ugyanolyan jól tud‑
ja, mint én.
n Mi várható a következő hetekben?
– Mi április elsejéig mindenképpen
lezárjuk a megyei tárgyalásokat, ame‑
lyek eredményeként megfelelő koalíciós
partnert szerzünk az őszi megmérette‑
tésre. Ezután pedig elkezdődik a mun‑
ka érdemi része: a helyi gondokra reá‑
lis megoldásokat javasló, munkahely‑
teremtő, a mostaninál jobb megélhe‑
tést biztosító, a nemzeti identitásun‑
kat erősítő, egyúttal pedig a kölcsönös
tiszteletre építő programokkal szeret‑
nénk megszólítani a lakosságot, hogy
bizalmat szavazzon nekünk. A magya‑
rok lakta megyei önkormányzatok vé‑
leményünk szerint nem működnek iga‑
zán jól. Szeretnénk elmondani, hogyan
lehetne jobban csinálni. Az elmúlt évek‑
ben jelentős politikai tapasztalatot sze‑
reztünk, és ezt a jövőben szeretnénk ka‑
matoztatni megyei szinten is.
n Az MKP egyes vezetői azt java‑
solják, hogy azokban a járásokban,
amelyekben a magyar nemzetiségű‑
ek többségben élnek, legyen verseny‑
helyzet pártjuk és a Híd között, a szór‑
ványokon viszont lépjenek koalícióra.
Mit szól ehhez az elképzeléshez?
– Félrevezetőnek és megvalósíthatat‑
lannak tartom. Ugyanis a regionális
választásokra vonatkozó törvény sze‑
rint csak megyei koalíciót lehet kötni,
s ha ilyen megszületik, akkor ez min‑
den adott járásra érvényes. Ezért képte‑
lenség a már említett érsekújvári példa.
Ha viszont nincs koalíció, akkor csak
úgy lehet összefogni, hogy egyes járá‑
sokban nem állítunk teljes számú listát.
Ha például az egyik helyen hét jelölt jut
be a megyei önkormányzatba, akkor el‑
képzelhető olyasmi, hogy az MKP há‑
rom, a Híd pedig négy jelöltet állít, vagy
fordítva, de a saját listáján, s így nem
egymás ellen indulnánk. Ebben az eset‑
ben arról is egyezségre kell jutni, hogy
a két pártnak a listáról lemaradt jelölt‑
jei ne indulhassanak függetlenként. De
erről most felesleges egyezkedni, mert
legfontosabbak a megyei szintű meg‑
állapodások.
Sz.M.A. – S.L.
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
4
Régió
Nem lehet újkori gyarmat a régiónk
Az agrárium helyzetéről, a terme‑
lők és a forgalmazók súlyos gond‑
jairól kérdeztük Csicsai Gábor par‑
lamenti képviselőt, a Híd szakpo‑
litikusát.
n A szlovák kormány az úgynevezett
forgalmazási támogatási alap létreho‑
zását tervezi, amelynek működéséhez
a mezőgazdasági termelők forgalmuk
0,06 százalékával járulnának hozzá.
Mi a véleménye a törvénytervezetről,
ez a legmegfelelőbb módja a hazai ter‑
mékek marketingjének?
– A forgalmazási támogatási alap lét‑
rehozásával a Fico‑kabinet újabb sar‑
cot vet ki a gazdálkodókra. Maga az el‑
gondolás hibás, mivel az alapot az ag‑
rártárca az állam feladatkörének ellátá‑
sára hozza létre, ám a gazdák pénzéből.
Ha a kormány legalább ugyanannyit
tenne bele, mint amennyit a mezőgaz‑
dászoktól elvár, még talán elfogadható
lenne. A gond nem az, hogy nem tud‑
juk eladni az idehaza megtermelt me‑
zőgazdasági termékeket, hanem, hogy
gazdálkodóink csak az alaptermények
előállítására képesek. Teljesen leépült
a feldolgozóipar, így a mezőgazdasági
termékek gyakorlatilag hozzáadott ér‑
ték nélkül kerülnek értékesítésre. A for‑
galmazási támogatási alapról szóló ter‑
vezet érdekessége továbbá, hogy műkö‑
désének, a befolyt összegek felhasználá‑
sának ellenőrzése kívül esne az Állami
Számvevőszék (NKÚ) hatáskörén, vé‑
leményem szerint ez visszaélések alap‑
jául szolgálhatna.
n A földvásárlási támogatásról
ren­del­ke­ző jogszabály alapján kön�‑
nyebben jutnak ezután termőföldhöz
a gazdák?
– Egy sor olyan intézkedés látott nap‑
világot, amely hosszú távon hátrányos
helyzetbe hozza a gazdálkodókat. Ezek
egyike a földvásárlási támogatásról szó‑
ló jogszabály, amely látszólag azt cé‑
lozza, hogy a termőföld a hazai gaz‑
dálkodók kezébe kerüljön. Ez a rend‑
szer Dániában megbukott, ott a kisgaz‑
tén állítólag az egyes tételek átcsopor‑
tosításával akarnak javítani. Mi a vé‑
leménye erről?
– Többször figyelmeztettük a jelenlegi
kormányt, különösen pedig az agrártár‑
cát, hogy a 2012 ‑es év legfontosabb fe­
dák mintegy 35 százaléka ment tönkre
annak következtében, hogy pénzüket
a föld megvásárlásába fektették, ahe‑
lyett, hogy új technológiát, termelőesz‑
közöket vásároltak volna. A szlovákiai
gazdálkodó, még ha részben kap is ál‑
lami hitelt a termőföld megvásárlására,
legalább tizenöt‑húsz évig fogja nyög‑
ni azt, minden haszon nélkül. Közben
nem marad keret a munkahelyeket te‑
remtő ágazatok fejlesztésére.
n Nincsenek pozitív hírek Brüsszel‑
ből sem a közös agrárpolitikával kap‑
csolatban. A szlovákiai gazdák helyze‑
ladata a lehető legjobb feltételek kiegye‑
zése a szlovákiai mezőgazdaság számá‑
ra. A 2012‑es év eltelt, és sajnos az ígé‑
retek most is csak ígéretnek maradtak.
A területalapú támogatás kiegyenlíté‑
se, a jelenlegi helyzet szerint 2028-ban
jönne számításba. A KAP minden fóru‑
mon és kommunikációs anyagban han‑
goztatott mottója az egyenlőség, viszont,
hogy hogyan számították ki a terület‑
alapú támogatások kiegyenlítésének
időpontját teljességgel elfogadhatalan.
A kormány részéről demagógia azzal
kérkedni, hogy a területalapú támoga‑
Hol sírjaik domborulnak...
Befejezés az 1. oldalról
Tábori papjuk, Erdősi (Polesný) Imre nyitrai piarista
atya, többek között a branyiszkói csatában is feszület‑
tel a kezében vezette rohamra fiait. Ezekben a napok‑
ban büszkén gondolunk arra is, hogy szűkebb pátri‑
ánkban, a Csallóközben sincs olyan település, amely
ne adott volna honvédet a magyar regimentekbe.
A dicső évforduló arra is ösztönöz bennünket, hogy
szembenézzünk önmagunkkal. Hadd emlékeztes‑
sek itt és most legalább arra a szomorú tényre, hogy
a legutóbbi népszámlálás adatai alapján az elmúlt több
mint egy évtizedben 62 ezerrel csökkent a szlovákiai
magyarok lélekszáma, s Komenskýnek az anyanyelvi
oktatás pótolhatatlanságáról vallott nézeteit és a ma‑
gyar érettségivel egyetemekre bejutott, majd diplomát
szerzett, s az életben boldoguló ezrek példáját semmi‑
be véve, továbbra is sok magyar szülő iratja be szlovák
tannyelvű iskolába a gyermekét. Amivel bizony, nem
ritkán olyan kínokat okoz neki, amelyekről leginkább
a gyermekpszichiáterek tudnak szomorú, olykor drá‑
mai történetekkel szolgálni. A mindenkori kormány
és a politikusok feladata hogy szülőföldünk, Dél‑Szlo‑
vákia is vállalkozóbarát, munkahelyeket, tisztességes
megélhetést, élhető környezetet kínáló országrész le‑
gyen, ahol pedig főleg a pedagógusoknak köszönhető‑
en a magyar tannyelvű iskolák egyre színvonalasabbak
lesznek, amelynek eredményeként szédületes tempó‑
ban fejlődő világunk kihívásainak megfelelő tudással
és értékrenddel vértezik fel növendékeiket. Elsősorban
így lassíthatjuk a szlovákiai magyarság asszimilációját.
Az évforduló kapcsán érdemes felidézni Bibó István
intelmét: „A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik
a félelem.” A szlovákiai magyarok számára vajon hol
kezdődik a szabadság? Szerintem ott, ahol nem félünk
tást 247 euróra emelte hektáronként,
ilyen formában a gazdálkodót arra ösz‑
tönzi, hogy ne foglalkozzon a hozzá‑
adott értéket termelő ágazatokkal, ha‑
nem csak elsődleges terméket állítson
elő. Ne feledjük azt sem, hogy az eh‑
hez szükséges pénzt a vidékfejleszté‑
si támogatásokból vonták ki, amire
a települések fizetnek rá. Nagyon nem
szeretném azt, ha Szlovákia egy újkori
gyarmat szerepére lenne kárhoztatva,
ahol csak alapárut, főleg gabonát, ku‑
koricát és egyéb terményt fognak majd
termelni és a mezőgazdaság szofiszti‑
kált része áttolódik majd a nyugat‑eu‑
rópai gazdákhoz.
n Mit kell tenni ennek elkerülése és
régiónk felvirágoztatása érdekében
a Csallóközben?
– Nem szabad elfelednünk, hogy a vi‑
dék és a mezőgazdaság szerves egységet
alkotnak. A gigantikus, több ezer hektár
kiterjedésű gazdaságok, a nyugat‑euró‑
pai gazdáktól olyannyira irigyelt csalá‑
di gazdaságokon alapuló, vidékformáló,
sokszínű és embercentrikus mezőgaz‑
daságát küldik véglegesen a süllyesztő‑
be. A nagyapáinktól oly sokszor emle‑
getett „békebeli”, az emberi tiszteleten,
becsületen és tudáson alapuló életstílus
megy így lassan, de biztosan a veszen‑
dőbe, teret adva egy agyonhajszolt, vég‑
letekig nyereségorientált és egyre gát‑
lástalanabb életmódnak. Nem hiszem,
hogy ez a legmegfelelőbb út a tündér‑
kerti Csallóköznek.
Meggyőződésem, hogy a vidéket új‑
ra vidékké kell formálnunk a maga jel‑
legzetes sokszínűségével, egyszerűségé‑
vel, vadságával. Ez az elsődleges célom,
és ennek eléréséhez az szükségeltetik,
hogy az egész társadalom érdeke legyen,
méltók lehessünk apáink örökségére.
Sz.M.A – L.A.
magyar iskolába íratni gyermekeinket. Ott, ahol nem
félünk szabadon használni anyanyelvünket. Ott, ahol
nem félünk elmondani véleményünket a bennünket és
az egész társadalmat érintő ügyekről. Ott, ahol nem
félünk saját kezünkbe venni sorsunk irányítását. Ott,
ahol nem félünk vállalni önmagunkat. S ott, ahol sors‑
kérdéseinkben képesek vagyunk összefogni, nemcsak
a mellünket döngetni, s másokra bűnbakként muto‑
gatni, mások magyarságát kétségbevonni.
Ezekben a napokban elzarándokolunk oda, ahol az
ismert és ismeretlen szabadságharcosok „sírjai dom‑
borulnak”, emlékművei ragyognak. Fejet hajtunk tet‑
teik és mérhetetlen áldozataik előtt. Egyúttal pedig
példát, bátorságot, erőt merítünk mindebből, mert
ránk is nagy kihívások várnak, hiszen a ma feladatait
nekünk kell megoldanunk. Meg kell küzdenünk azért,
hogy biztonságos, szabad világban élhessünk, és ilyet,
lehetőleg a mainál jobbat, emberségesebbet adhassunk
át gyermekeinknek, unokáinknak. Magyarként meg‑
maradva és boldogulva szülőföldünkön.
Csallóközi Hírmondó
2013 március
Oktatásügyünk
5
Mégsem fokozzák le a Selye Egyetemet!
Széles körű hazai összefogás, továbbá a magyar kormány segítsége
és a szlovák oktatásügyi tárca megértése hozta meg a várt eredményt
Hetekig, hónapokig húzódott el az
a küzdelem, amelynek tétje a komáro‑
mi Selye János Egyetem jövője, s nem
túlzás állítani: az egyetlen, anyaorszá‑
gon kívüli magyar tannyelvű felsőokta‑
tási intézmény megmaradása volt. Mint
ismeretes, tavaly a pozsonyi oktatásügyi
minisztérium a 2009‑ben lezajlott akk‑
reditációs eljárás alapján két szlovák
egyetemmel együtt a Selyét is le akar‑
ta degradálni. Már elküldte tárcaközi
„közös összefogás,
a szakmai érvek diadala”
egyeztetésre is a törvénymódosító ter‑
vezetet, amely szakfőiskolává degradál‑
ta volna a még egy évtizede sem tevé‑
kenykedő egyetemet.
Az illetékesek nem vették figyelem‑
be azt a tényt, hogy a komáromi intéz‑
mény akkor még számos kritériumot
objektív okok miatt nem tudott teljesí‑
teni. Ugyanis ők csupán 2004‑ben kezd‑
ték meg a működésüket, ezért a vizsgált
időszakban nem lehetett annyi profes�‑
szoruk, doktoranduszuk, de még tu‑
dományos publikációjuk sem, mint
a több évtizede megalapított szlovák
egyetemeknek. Tóth János rektor tel‑
jes joggal állapította meg: – Feltételez‑
zük, hogy Szlovákia parlamentje és kor‑
mánya nem azért létesítette a szlováki‑
ai magyarságot szolgáló egyetemün‑
ket, hogy rövid időn belül, fennállásunk
ötödik esztendejében lezajlott felmérés
alapján alacsonyabb kategóriába sorol‑
ja – nyilatkozta több újságban. Igazuk
volt azoknak is, akik többek között az‑
zal érveltek, hogy ha végrehajtják a le‑
minősítést, akkor ismét súlyosan sérül
Robert Fico kormányfőnek az ígérete,
miszerint a szlovákiai nemzeti kisebb‑
ségek szerzett jogait illetően megőrzik
a status quót.
Több helyről, sokan igyekeztek jobb
belátásra bírni a szlovák tárcát és a ka‑
binetet. Nem hangoskodással, nem is
indulatosan, hanem elsősorban a fen‑
tebb említett szakmai érvekkel. A mél‑
tányos megoldást szorgalmazta a szlo‑
vák kormányfőnél Bugár Béla pártelnök
is. Tudomásom szerint a Selye Egyetem
ügye szóba került a magyar és a szlo‑
vák miniszterelnök találkozóin is. Jó‑
magam – kollégáimmal együtt – első‑
sorban a pozsonyi parlament illetékes
bizottságában igyekeztem meggyőz‑
ni szlovák kollégáimat a valós helyzet‑
ről. A. Nagy László kisebbségügyi kor‑
mánybiztos többször is tárgyalt ugyan‑
erről Dušan Čaplovič miniszterrel. Fon‑
tosnak tartom azokat az erőfeszítéseket
is, amelyeket a Magyar Közösség Pártjá‑
nak vezetői, továbbá a civil szervezete‑
ink többségét tömörítő Szlovákiai Ma‑
gyarok Kerekasztala fejtett ki a Selye
Egyetem érdekében. S hálával kell meg‑
emlékeznünk a magyar kormány szak‑
mai, anyagi és politikai támogatásáról is.
Tóth János rektor
(Deutsch Attila felvétele)
Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások
miniszterének ígérete alapján szeptem‑
bertől magyarországi vendégprofesszo‑
rok segítik majd elsősorban a tudomá‑
nyos képzést és a budapesti kabinet más
téren is hozzájárul ahhoz, hogy a Selye
Egyetem vezetői és oktatói az eddiginél
lényegesen nyugodtabb légkörben ké‑
szülhessenek fel a 2014‑ben esedékes
újabb akkreditációs folyamatra.
Nagy hiba lenne, ha valaki vagy va‑
lamelyik párt melldöngetve, önmagá‑
nak sajátítaná ki a sikert, amely ugyan‑
is – mint az eddig leírtakból kitűnik –
közös összefogás, a szakmai érvek dia‑
dala. Egyúttal az értelmes szlovák‑ma‑
gyar kormányközi párbeszéd és a köl‑
csönös tiszteleten alapuló szomszéd‑
kapcsolatok igazolása. Meggyőződé‑
sem, hogy ez a modell életképes és pél‑
damutató a Híd és az MKP együttmű‑
ködésében, a hazai belpolitikai életben,
de szlovák‑magyar vonatkozásban is.
Mostantól elsősorban vigyázó tekin‑
tetünket még inkább a Selye Egyetem‑
re vetjük, s bízunk abban, hogy jövőre
sikeres lesz az akkreditációs folyamat,
amely egyúttal azt is igazolja majd, hogy
a magyar tannyelvű intézményben ko‑
runk kihívásainak megfelelő oktató és
tudományos képzés folyik, s a komá‑
romi diplomások kellő tudással és ér‑
tékrenddel felvértezve boldogulnak az
életben.
Érsek Árpád
Kampány: az első „felvonás”?
19 kisdiák a békei iskolában
Tavaly augusztusban Bugár Béla és Érsek Árpád adta át Békén
a fel­újított magyar tannyelvű alapiskolát.
A munkálatokhoz képviselőink, a Híd helyi szervezete, anya‑
gi támogatással járultak hozzá, s így a falu lakosaival összefogva
sikerült korszerűsíteni az intézményt. Ez idáig az 1–4 évfolyam‑
ban 13 tanuló volt összesen, jövőre viszont már 19 gyermek ta‑
nulhat az anyanyelvén a községben.
Eltájoltságának újabb bizonyítékát adta Hájos
Zoltán polgármester a napokban a székely
zászló felvonása kapcsán. Akkor, amikor az
ország és azon belül Dunaszerdahely is ko‑
moly problémákkal küzd, amikor a legtöbb
ember számára az lenne a fontos, hogy meg‑
óvják munkahelyét vagy éppen új munka‑
helyek jöjjenek létre, amikor a városi hivatal
rossz gazdálkodása miatt újabb adóemelésre
lehet számítani, Hájos úr számára a legfon‑
tosabb kérdés az volt, hogyan csatlakozhatna
a civilek háta mögé rejtőző MKP zászlókitű‑
zési akciójához. Biztos meg tudja magyaráz‑
ni azoknak is, akik megválasztották őt, hogy
miért nincs ennél fontosabb dolga.
De Hájos úr a saját karakteréről is tanúbi‑
zonyságot tett. Alibista módon a képviselő‑
testület megerősítését kérte egy olyan ügy‑
ben, amiben saját magának kellett volna dön‑
tenie. Közben megpróbálta megszegni a kép‑
viselőtestületi ülés szabályait is, a siker kedvé‑
ért. Amikor a képviselők – a Híd frakció miatt
– mégsem voltak hajlandóak falazni a polgár‑
mesternek, akkor egész a párt elnökéig szaladt
megerősítésért. Annyira sikerült civil keretek
között tartani az akciót, hogy az MKP elnöke
premier plánban nézhette végig azt a városhá‑
za erkélyén. A nemzeti identitás fontos dolog,
legyen az magyar vagy szlovák. Ezzel nincs is
gond. De ez az akció nem erről szólt, hanem
olcsó szavazatszerzési kísérlet volt a megyei
választások előtt. Ott tartunk, hogy az MKP
kénytelen civilek mögé bújni, hogy hiteles tud‑
jon maradni – de láthatóan így sem tud. Rá‑
adásul messze még a választások napja – na‑
gyon reméljük, hogy ezután az első „felvonás”
után nem kell minden héten egy-egy újabb
hasonló médiaakciót végignéznünk. Érthető,
hogy Hájos úr izgul a megyei választásokon –
eddigi munkájával nem sok okot adott az új‑
raválasztására. De attól még nem kellene el‑
hanyagolnia a kampány kedvéért polgármes‑
teri munkáját sem.
(H-ds)
6
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
Szülőföldünk
Legyen újra Aranykert
A legifjabb nemzedék ismerkedik
a csallóközi pékáruval
A minap a rikkancsok ingyenes bur‑
genlandi regionális újságot osztogattak,
amikor Ausztriában, a Fertő‑ tó melletti
Nezsiderben (Neusiedl am See) jártam.
A kiadvány böngészésekor felfigyeltem
arra a rovatra, amely a helyi őstermelő‑
ket, a gazdákat népszerűsítette. Akik –
legalábbis számomra – meglepően sok‑
féle helyi terméket kínálnak. Elsősorban
borvidékről ismert ez a régió, viszont
a borospincék mellett, találunk jócskán
olyan gazdákat is, akik mangalica‑ vala‑
mint szürkemarha‑húst, különböző he‑
lyi ínyencségeket, továbbá kecskesajtot,
házi készítésű joghurtokat, lekvárokat,
gyümölcsleveket, bio tojásokat árulnak.
A kínálat valóban színes.
A közeli Burgenlandban, de egyre in‑
kább egész Európában is egyre kereset‑
tebbek a helyi termékek. Ennek megfe‑
lelően a gazdálkodók helyi termelő és
értékesítő szövetkezetekbe tömörülnek
és egyre eredményesebben tevékeny‑
kednek. A vásárlók megbízható partne‑
rei. A termelők ezáltal biztos megélhe‑
téshez, a fogyasztók pedig megbízható
helyről származó, jó minőségű élelmi‑
szerhez jutnak. Az állandó vásárlók erő‑
sítik a kis gazdaságokat és segítik a vi‑
déki térség anyagi gyarapodását. Jelen‑
tős mértékben hozzájárulnak a lakosság
egészséges táplálkozásához, életminő‑
ségének fokozatos javításához.
hiszen például a legtöbb iskolai büfé‑
ben gyümölcs, de még ásványvíz sem
kapható, csak silány minőségű sárgára
színezett cukros italt tudnak vásárol‑
ni gyerekeink, és bizony egy‑egy nagy‑
szülő, ha kedveskedni szeretne unoká‑
jának, megveszi a reklámokból ismert,
alig pár euróba kerülő színes csomago‑
lású, szív formába varázsolt kétes szár‑
mazású édességet, ahelyett, hogy házi
tojásból, csallóközi gyümölcsből süt‑
ne neki egy kis csemegét. Tudom, sen‑
ki sem dúskál az anyagiakban, de az
Válságban
Ahányszor hazatérek a Csallóközbe – az
egykori Aranykertbe – szomorúan ta‑
pasztalom, hogy a mezőgazdaság súlyos
válságban van, évről évre nő a munka‑
nélküliek száma. A táplálkozás kultú‑
rája és tudatossága sajnos, elmarad az
osztrákokétól. S a jövő sem túl biztató,
Az egyre népszerűbb
vásárúti rétes
(G.Molnár Ferenc felvételei)
„inkább kevesebbet, de minőségit” el‑
vet ezen a téren is érvényesíteni lehetne.
Naivitás lenne azt gondolni, hogy ezt
a helyzetet azonnal meg lehet változtat‑
ni. Érvelhetünk a nyugatiak magasabb
agrártámogatásaival vagy az ottani kor‑
mány mezőgazdasággal kapcsolatos pri‑
oritásaival illetve a lokálpatriotizmussal
vagy a tudatos vásárlókkal. Sajnos ezek
tények. Mégis fokozatosan előre halad‑
hatunk. Éspedig úgy, ha tudatosan ke‑
ressük a régiónkban készített háztáji ter‑
mékeket. Ugyanis kiváló házi húsárut,
sajtot, mézet és más élelmiszereket már
nálunk is készítenek. Méghozzá olyano‑
kat, amelyek ízben, minőségben, tápér‑
tékben legalább olyan kiválóak, mint az
említett burgenlandi portékák. Sokan,
egyre többen keresték elő nagymamá‑
ink, elődeink receptjeit, s mára már fel‑
élesztették az egykori csallóközi ízvilágot.
Ezek a termékek első ránézésre kicsit
drágábbnak tűnnek majd, mint a reklá‑
mokból ismertek, viszont sokkal egész‑
ségesebbek és megbízhatóbbak. Ha a he‑
lyi termelőtől származó marhahús ke‑
rül az asztalunkra, akkor biztosak lehe‑
tünk abban, hogy nem keverték lóhús‑
sal, s patkányméreg vagy tiltott adalék‑
anyag sem szennyezi vagy színezi az árut.
jük, egyúttal pedig a helyi hentesek és
más szakemberek megélhetését segít‑
jük, akik ennek köszönhetően új mun‑
kahelyeket teremthetnek, fokozatosan
valóban ismét Aranykertté alakíthatják
szülőföldünket.
Első lépésként a gondolkodásmódun‑
kon kell elsősorban javítani, hogy gyer‑
„Legalább olyan kiválóak,
mint a burgenlandi
termékek”
mekeink is értékelni tudják az egész‑
séges gyümölcsöt és zöldséget, amely
itt termett, nem vegyszerezték agyon,
mint azokat az árukat, amelyek sok ezer
kilométerről kerülnek az üzleteinkbe.
Kedveltessük meg velük a tanyasi csir‑
két, a régiónkban nevelkedett kacsát,
mangalicát, a kiváló sajtokat, a mézet
és a lekvárt.
A következő oldalon azoknak a helyi
gazdáknak, más szakembereknek az
elérhetőségét közöljük, ahol a korsze‑
rű táplálkozás követelményeinek tel‑
jes mértékben megfelelő házi élelmi‑
szereket állítanak elő, s kínálnak el‑
adásra. Önök segítségével, tisztelt ol‑
vasóink ez a lista fokozatosan gyara‑
Több hazai terméket
podhat, ha további vállalkozók nevét és
Ezért érdemes minél több hazai termé‑ elérhetőségét elküldik az alábbi címre:
ket vásárolni. Ezzel önmagunk és csa‑ [email protected]
Molnár Anna
ládtagjaink egészségét óvjuk és erősít‑
Csallóközi Hírmondó
2013 március
Domovina
n Házi készítésű kecske‑,
illetve tehéntejből készült
sajtkülönlegességek
7
Život ani zďaleka nie je taký idylický, ako táto fotografia
(Autor: Deutsch Attila)
Nagy Illés Veronika - Georgina
syr. Georgina s.r.o., Mierová 1842/63,
94603 Kolárovo - Gúta, tel.: 0905
978 798.
n Hentesáru ‑ sertéshús
és saját ízesítésű ínyencségek
Kovács Béla - Mäsocentrum. Mateja
Corvina 1962/34, 932 01 Veľký Meder,
tel.: 031/552 79 96, 031/555 25 42.
n Házi sütemények
Bugár Krisztina. Dolce vita, Hlavná
111, 93013 Trhová Hradská - Vásárút,
tel.: 031/550 39 85, [email protected],
www.cukraren.eu.
n Házi kenyér és péksütemények
fával fűtött kemencéből
Kása Arnold. Pinkové Kračany Pinkekarcsa - 203, 930 03 Kostolné
Kračany, tel.: 0904/630 712.
n Csallóközi alma
Papp István. Agrotop Topoľníky, a.s.,
930 11 Topoľníky ‑ Nyárasd, Chladná
71, tel.: 031 5582250.
n Házi méz és mézes csemegék
Czajlik Lukács. 930 01 Veľké Blahovo
- Nemesabony 297, tel.: 0915139109.
Matyi István. 929 01 Malé Dvorníky
- Kisudvarnok 85, tel.: 0907447149.
n Házi savanyúságok
KULIS s. r. o. Kulcsár Iván, 930 04
Baka č. 248, prevádzka: 930 04 Baka
č. 25, tel.: 0905/293 830, tel.: 0908/357
719, www.kulis.sk.
n Minőségi bor
PRIMAVIN s.r.o. Komárňanská 47,
932 01 Veľký Meder, tel.: 031/553
0954, 031/553 0908, fax.: 031/555
1662, mobil.: 0905/121 382, e‑mail:
[email protected], web: www.
primavin.sk
n Gyümölcspálinka
és gyümölcslekvárok:
Fruit Distillery Cooperation, s.r.o.
Štrková č. 1413, 946 32 Marcelháza,
tel.: 035/779 85 21, mobil: 0905/747
786, 0907/709 544, e‑mail: info@
fruitdistillery.sk, www.marsen.sk
Čo potrebuje Žitný ostrov?
Aj keď slovenská ekonomika urobila
v poslednom desaťročí výrazné pokro‑
ky, regióny obývané maďarskou menši‑
nou stále patrili medzi zaostávajúce čas‑
ti Slovenska. Postupný prepad poľno‑
hospodárstva, krach tradičných firiem,
zlá infraštruktúra a z neho pramenia‑
ci nedostatok zahraničných investícií
spôsobili postupný prepad hospodár‑
skych ukazovateľov južného Slovenska.
Globálna hospodárska kríza v rokoch
2008 a 2009 tieto problémy ešte vyostri‑
la, čo výrazne zhoršilo problémy s neza‑
mestnanosťou v celom južnom regióne.
Na konci roku 2012 až 11 zo 16 okre‑
sov s významným podielom maďar‑
skej menšiny malo vyššiu nezamestna‑
nosť ako priemer Slovenska. Čo je ešte
horšie, až 41 % skupiny dlhodobo ne‑
zamestnaných na Slovensku sa nachá‑
dza práve v týchto okresoch.
Nezamestnanosť na Žitnom ostro‑
ve síce nedosahuje zarmucujúce výšky
východnejších regiónov, ale decembro‑
vých 12,96 % v okrese Dunajská Streda
je iba tesne pod priemerom Slovenska.
Situácia pritom nie je lepšia ani v su‑
sednom komárňanskom okrese, kde
nezamestnanosť dosahuje až 19,15 %.
Alarmujúcimi sú aj trendy vývoja ne‑
zamestnanosti, ktorá od začiatku ro‑
ku 2009 neustále rastie a do konca ro‑
ku 2012 sa na Žitnom ostrove viac než
zdvojnásobila.
Možno aj vplyvom tohto negatívne‑
ho vývoja je na juhu Slovenska aj horšia
kvalita života. Ľudia sa dožívajú nižšie‑
ho veku než slovenský priemer a tiež sa
tu rodí menej detí v porovnaní so slo‑
venským priemerom.
Dobrou správou však je, že nepriaz‑
nivé hospodárske a sociálne trendy na
Žitnom ostrove sa dajú obrátiť. Pro‑
ces obnovy nebude ani jednoduchý ani
rýchly, ale spoločná snaha štátu, sa‑
mospráv a podnikateľskej sféry cel‑
kom istotne prinesie pozitívne výsled‑
ky. Prvým krokom hospodárskej obno‑
vy Žitného ostrova je obnovenie poľ‑
nohospodárskej výroby, ktorá po ro‑
ku 1989 výrazne zoslabla. Premyslená
podpora zo strany štátu spolu s rozum‑
ným využitím zdrojov Európskej únie
by mohla výrazne prispieť k tvorbe no‑
„na juhu Slovenska
aj horšia kvalita života”
vých pracovných miest v poľnohospo‑
dárstve. Zaujímavé možnosti pre zvý‑
šenie zamestnanosti ponúka aj cestov‑
ný ruch, keď Žitný ostrov má výborné
možnosti pre eko a agroturistiku.
Zlepšenie hospodárskeho vývoja Žit‑
ného ostrova sa však rozhodne nezaobí‑
de bez zlepšenia regionálnej infraštruk‑
túry – najmä cestnej infraštruktúry. Po‑
sledné desaťročie jasne ukazuje, že za‑
hraničné investície prúdia v rozhodu‑
júcej miere do regiónov, ktoré dispo‑
nujú diaľnicou alebo rýchlostnou ces‑
tou. Práve neexistencia rýchlostnej cest‑
nej komunikácie je najslabším bodom
hospodárskeho rozvoja Žitného ostro‑
va a súčasný vývoj naznačuje, že situ‑
ácia sa ani v nasledujúcich rokoch ne‑
zlepší výraznejšie. Výstavba rýchlostnej
cesty R7 totiž neustále mešká a výstav‑
ba prvého, najkratšieho úseku sa začne
najskôr v roku 2014. To znamená, že re‑
gión pred rokov 2020 s veľkou pravde‑
podobnosťou nebude disponovať plno‑
hodnotnou rýchlostnou komunikáciou.
Výsledkom tohto vývoja bude, že získa‑
nie zahraničných investorov do regió‑
nu bude veľmi náročné.
Alternatívou zahraničných investo‑
rov je rozvoj domácich malých a stred‑
ných podnikov v regióne, ktoré tiež ma‑
jú schopnosť pozitívne prispieť k tvor‑
be pracovných miest v regióne. Bohu‑
žiaľ, hospodárska politika súčasnej vlá‑
dy Roberta Fica nepomáha k ich roz‑
voji. Rastúce daňové a odvodové za‑
ťaženie spolu s okresávaním podpory
malých a stredných podnikov zhoršuje
podmienky podnikania, o čom svedčí
už prepad počtu živností v druhej po‑
lovici roku 2012.
Žitný ostrov má všetky predpoklady
stať sa ekonomicky úspešným regió‑
nom – regiónom, v ktorom je radosť
žiť. Chce to však koordinovanú snahu
štátu, samospráv a podnikateľskej sféry.
Bohužiaľ, slovenské vlády sa v minulos‑
ti často správali k južnému Slovensku
macošsky, pritom situácia je podobná aj
za súčasnej vlády. Práve preto je dôleži‑
té, aby záujmy južného Slovenska boli
zastúpené tak na vládnej úrovni ako aj
na úrovni samosprávnych krajov. Len
takýmto spôsobom totiž dajú ovplyvniť
dôležité projekty, ktoré môžu ovplyvniť
budúcnosť nielen Žitného ostrova, ale
aj celého južného Slovenska.
Tamás Dudás,
docent Ekonomickej univerzity
v Bratislave
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
8
Mindennapjaink
2012 november, december
Rajzolj, versenyezz, nyerj!
Jótékonysági libabál
A dunaszerdahelyi ProRegio polgári
társulás rajzversenyt hirdetett a Sza‑
bó Gyula alapiskola alsó tagozatos
kisdiákjai számára. A téma a „Se‑
gítségnyújtás, szeretet, örömszerzés,
támogatás, ajándékozás” volt. A leg‑
szebb négy rajzból képeslapokat ké‑
szített a társulás.
Immár második alkalommal rendez‑
te meg a Pro Regio Danubia polgá‑
ri társulás a Szent Márton-napi liba‑
bált a Therma szállodában. Egy vál‑
ságközpont létrehozását tűzték ki cé‑
lul, amely a családon belüli erőszakot
elszenvedő nőknek nyújt majd segít‑
séget, átmeneti lakhelyet. Bódis Lívia
( a ProRegio Danubia polgári társu‑
lás koordinátora): „Abban szeret‑
nénk segíteni, hogy ezek a hölgyek új életet kezdhessenek. Az összegyűlt
7140 euróból egy épületet újítunk majd fel, amely ennek a krízisközpont‑
nak ad otthont. Itt egyelőre nyolc lakást fogunk kialakítani.” Habán Dana
(a dunaszerdahelyi önkormányzat képviselője): „A társulás, illetve a közel‑
jövőben létrehozandó nonprofit szervezet jelentős terhet vesz le a helyi és
megyei önkormányzat válláról a válságközpont létrehozásával. Több szak‑
ember jelezte, hogy támogatja kezdeményezésünket, s a jövőben szívesen
segíti majd a krízisközpont munkáját.”
Nemzetközi sportnap
Nagymegyeren
Idén Nagymegyer adott otthont a moz‑
gássérültek szervezete által rendezett
nemzetközi sportnapnak. Az esemény
anyagi és szervezési részében Zsemlye
Zoltán és Petróczi Károly a nagymegyeri
alapszervezet tagjai, a mozgássérültek
szervezetéből pedig Vozárik Júlia elnök
segített. A színvonalas sportnap zenés
estével fejeződött be.
Dunaszerdahelyi járási konferencia
Decemberben csaknem 70 küldött és ven‑
dég jelenlétében tartotta I. járási konfe‑
renciáját a Híd szervezete Dunaszerdahe‑
lyen. Csicsai Gábor járási elnök: „Tovább‑
ra is arra fogunk törekedni, hogy a szlovák
nemzet, valamint a szlovákiai magyarok
és a többi nemzeti kisebbség tagjai között
kölcsönös tiszteleten és megértésen alapu‑
ló kapcsolat és együttmüködés jöjjön létre.”
A bársonyos forradalomra emlékeztünk
A Híd somorjai klub szervezésében a bársonyos
forradalomról beszélgettünk Somorján Bugár Bé‑
lával a Híd elnökével, A. Nagy Lászlóval nemze‑
tiségi kormánybiztossal, Szigeti Lászlóval a for‑
radalom résztvevőjével és Frantisek Šebej parla‑
menti képviselővel. Tartalmas eszmecserére került
sor. „1989 novemberében volt, aki kíváncsiságból,
volt, aki változást várva állt be a növekvő tömegbe.
Volt, aki félt kimenni, s csak suttogva kérdezget‑
te: Mi történik? Mi lesz ebből? Egyszerre a forra‑
dalom eufóriájában izzott a lét, ragyogtak a sze‑
mek, egymás tekintetébe kapaszkodtak az embe‑
rek, mosolyogva, boldogan, akár a szerelmesek:
itt van végre a szabadság, a rend, a szellem…” ‑
hangzott el a fórumon.
Érsek Árpád a somorjai
nyugdíjas otthonban
Már hagyományként az év végén
ismét ellátogatott Érsek Árpád
a somorjai nyugdíjasokhoz. Sok
kedves ismerőssel, idős somorjai
lakossal találkozott.
2013 január, február
Az anyanyelvi oktatás mellett kampányolt a Híd
Immár másodszor szervezte meg
a „Far­sang a jégen” korcsolyás, jelme‑
zes bulit gyermekek és felnőttek részé‑
re a Szerdahely Polgári Társulás – Sebök
Pál, Ravasz Marián és Dakó Sándor. In‑
gyenes belépővel, Bíró Tomi zenéje mel‑
lett korcsolyázhattak, szórakozhattak
a jégpálya látogatói, miközben a polgá‑
ri társulás forró teával és fánkkal ven‑
dégelte meg őket. A Híd párt dunaszer‑
dahelyi szervezete az anyanyelvi ok‑
tatás mellett kampányolt. „Szerettünk
volna rámutatni arra, hogy az a termé‑
szetes, ha a gyerek az anyanyelvén ta‑
nul. A párt beterjesztette az oktatási mi‑
nisztériumba módosító javaslatát a kor‑
szerűbb szlovák nyelvoktatás érdeké‑
ben” – mondta Nagy József parlamen‑
ti képviselő.
Kiváló hangulatban
A valamikori Agrostav nagytermében kezdődött
a Csemadok bál hagyománya. Azóta az épület
nemcsak megszépült, de irodaházból szállodá‑
vá alakult át. Lassan változnak a bál résztvevői
is, fiatalodnak, de ennek ellenére megmaradt az
egykori Csemadok bál kiváló hangulata. És nem
változott a főszervező – Huszár László valamint
a bál támogatóinak kitartása sem immár csak‑
nem két évtizede. Fotó: Gyurcsó Zoltán
Jól szórakoztunk
Rövidre sikerült idén a farsang,
ezért több bál is február közepé‑
re esett a járásban. Ilyen volt a ki‑
váló hangulatú pozsonyeperjesi
romabál, ahol mindenki jól szó‑
rakozott a kiváló Vontszemű ze‑
nekar kíséretében.
Mindennapjaink
Hahó! Itt vagyunk! Tehetségkutató verseny döntője Padányban
Ez a kiváló rendezvény lehetőséget adott a Dunaszerdahely körüli ré‑
gióban működő magyar iskoláknak és óvodáknak, hogy bemutatkoz‑
zanak és megmutassák tehetséges gyermekeiket. 23 magyar tannyelvű
oktatási intézmény tanulói versenyeztek az elődöntő során. Több kate‑
gória volt, éspedig vers–me‑
se, ének–zene, képzőművészet,
magyar népi játékok, az volt
a kikötés, hogy magyar kul‑
túráról legyen szó. Sok olyan falusi kisiskola van, amelyek‑
ről az emberek nem tudnak.
Olyanok, ahol éppen családi‑
as jellegüknek köszönhető‑
en többet tudnak foglalkoz‑
ni egy‑egy gyermekkel. Sok
intézményben csak egy tanár
oktat, és ezáltal több teher is
hárul rá, becsüljük meg és támogassuk őket, hiszen azért fáradoznak,
hogy a szülőhely gyökerei erősen tartsák majd a kirepülő emberkéket.
A vásárúti ovisok és iskolások kiválóan szerepeltek: Ki játszik ilyet? cí‑
mű szerkesztett népi játékkal az 1.helyezést hozták el. Szintén 1. helyezett
lett Bogyó Lara (nagycsoportos óvodás) rajza. Bernáth Blanka és Gálffy
Bálint gyermekdalokat énekeltek. Ők 2. helyezést értek el. Mocsonoky
Dóra (4. évfolyam) – Kövesdi Károly: A hiú kiskakas című prózával 1.
helyezést, Végh Bettina (4. évfolyam) – Mentovics Éva: A csinos csiga‑
ház c. művével 3. helyezést szerzett. Kecskés Gergő (2. évfolyam) rajza
a 3. helyet kapta. Ügyesen szerepeltek: Nagy Dániel (2. évfolyam) ‑Ko‑
vács Barbara: A csacsi mesével és Varga Nóra (2. évfolyam) – Osváth Er‑
zsébet: Zsémbes Zsófi ébredése vers előadásával. Németh Attila (3. évfo‑
lyam) és Kucsera Rebeka (3. évfolyam) képzőművészeti alkotásai is ott
díszítették a padányi kultúrház előadótermét. Fotó: Kálmán Roland
Csallóközi Hírmondó
2013 március
9
A nyékvárkonyi
szülői bál
A teltházas rendez‑
vény kiváló szórako‑
zást biztosított – egy
western táncos mű‑
sorszám is szerepelt
a programban.
Egyházgellei meghívó
A Híd képviselői meghívást kap‑
tak az egyházgellei sportbál‑
ra is. „Fontos számunkra a kap‑
csolattartás, nemcsak akkor jö‑
vünk, ha választási kampány van”
– mondta Csicsai Gábor parla‑
menti képviselő a bálon.
Pozsonyeperjesi találkozó
A helyi művelődési házban Nagy József
és Csicsai Gábor parlamenti képviselő‑
ket Csiba Jarmila polgármester asszony
és a helyi sportklub vezetője – Valaskó
Ferenc fogadták, akik nagyra értékelték,
hogy nem feledkeznek meg a községről
a választások után sem. A polgármester
asszonnyal az iskolafelújítással kapcso‑
latos támogatások lehetőségeiről beszél‑
gettek a képviselők.
Kellemes órák Padányban
A helyi óvoda szülői szövetsége idén is
megrendezte a hagyományos bált. Padány
polgármestere, Szabó Zoltán elmondta, bí‑
zik benne, hogy jövőre sikerül az alapisko‑
la szülői szövetségét is bevonni a szerve‑
zésbe. Kellemes estét töltöttünk itt.
Disznótoros Nagymegyeren
Nagymegyeren a Híd klub Mičúch Ildikó ve‑
zetésével ismét megszervezte a már hagyo‑
mányos disznótoros rendezvényt. A Híd párt
elnöke Bugár Béla és Nagy József parlamen‑
ti képviselő is megkóstolta a helyi finomsá‑
gokat. Az idelátogatók kötetlen hangulatban
beszélgettek a párt elnökével többek között
az elkövetkező megyei választásokról is.
Vásárúti párbeszéd
Lakossági fórumot szervezett a helyi Híd klub Vásárúton. Bevezetőben
a klubelnök Takács Ildikó rövid beszámolót tartott, majd a szép szám‑
ban összegyűlt lakosok és kör‑
nyékbeli vendégek számos
kérdést tettek fel parlamen‑
ti képviselőinknek, Bugár Bé‑
lának, Nagy Józsefnek és Csi‑
csai Gábornak. A kétórás fó‑
rum baráti hangulatban zaj‑
lott, finom ételek és tea mellett.
Teadélután Vámosfalun
Kellemes perceket töltöttünk el
már­cius első vasárnapján Vá­mos­
fa­lun. A Híd helyi szervezete meg­
hívta Bugár Bélát a Híd elnökét il‑
letve Érsek Árpád parlamen­ti kép‑
viselőt egy kötetlen, baráti han­
gulatú beszélgetésre.
Polgári fórum Békén
Polgári fórumot szervezett február 23-án a Híd békei klubja, amelyre meg‑
hívták Berner Lajos kerületi elnököt, Csicsai Gábor és Nagy József parla‑
menti képviselőket is. A fórumon fellépett a falu asszonykórusa is. Beszél‑
getésünk során arról érdeklődtek a szervezők, hogy tudnának támogatást
szerezni az együtteseik különböző nemzetközi fesztiválokra való kiuta‑
zásaira. A helyi Híd klub szeretné újra megrendezni a valamikori békei
zenei folklórfesz‑
tivált. Ne feledjük
azt sem, hogy van
a községnek egy
külföldön is elis‑
mert férfikórusa,
akik a fórum ide‑
jén is házon kí‑
vül voltak, ugyan‑
is egy díjátadáson
vettek részt.
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
10
Aktuality
Ovládnuť ?
Prioritou Smeru je – namiesto „dobre vládnuť” –
„úplne ovládnuť”, bez konfliktných situácií dosiahnuť
úplnu samovládu vo všetkých sférach. Pod túto prio‑
ritu sú zaradené všetky ostatné politiky.
Minister životného prostredia avizoval, že zonáciu
Tatranského Národného Parku (TANAP) chce uzav‑
rieť do roku 2016, pričom za minulej vlády sa vypra‑
coval a prerokoval s dotknutými stranami návrh a te‑
oreticky je všetko pripravené. Dôvod čakania nechá‑
pu ani ochrancovia prírody.
Prečo sa podľa Vás nemôže zonácia začať už teraz?
Pretože Smer sa v súčasnosti sústreďuje na obsadenie
mocenských pozícií a ak je to možné, chce sa vyhnúť
konfliktným situáciám. Prekreslenie TANAP‑u si vy‑
žaduje bolestné politické rozhodnutie medzi dvoma
proti sebe stojacími odbornými návrhmi. Tu sa roz‑
hodne, v akej miere zostanú Vysoké Tatry prírodným
národným bohatstvom alebo zdrojom ťažby dreva pre
miestnych majiteľov lesov. Za toto rozhodnutie treba
niesť zodpovednosť a prijať kritiku. Na to ale momen‑
tálne v Smere nie je politické odhodlanie.
Vládna strana sa jednoznačne sústreďuje na úplne
obsadenie mocenských pozícií vlastnými kandidát‑
mi, a nebudú otvárať nové fronty, kým kľúčové pozí‑
cie ako je Generálna prokuratúra, Najvyšší súd, Naj‑
vyšší kontrolný úrad, krajské samosprávy a naposle‑
dy ale v prvom rade post prezidenta SR nie sú vhod‑
ne obsadené. Na dosiahnutie tohto cieľa sú však po‑
trebné bezkonfliktné vzťahy, a to sa netýka len zoná‑
cie TANAP‑u. Veď len v rámci Ministerstva životné‑
ho pro­stredia sú už rok takmer pripravené nové záko‑
ny o životnom prostredí a o odpadkoch, ktoré Smer
tiež diplomaticky odsunul, aby sa vyhol konfliktom.
A aj keď by mňa, obyvateľa Žitného ostrova to ne‑
muselo zaujímať, najviac mi na posunutí termínu ce‑
lého procesu prekáža, že na to doplatí tých 5.000 oby‑
vateľov mesta Vysoké Tatry, ktorí už 20 rokov čakajú,
aby ich obce vyňali z nezmyselnej chránenej krajin‑
nej oblasti piateho stupňa.
József Nagy
Stále viac ľudí trápia prírodné alergény
Dôslednejšie proti alergénom
Navrhovaná novela zákona výrazne pomôže alergikom,
ktorých počet neustále stúpa
Poslanci NR SR, József Nagy, Elemér Jakab a
Tibor Bastrnák podali návrh zákona o povin‑
nom odstraňovaní Ambrózie palinolistej (pali‑
na), ktorá patrí k jedným z najsilnejších prírod‑
ných alergénov u nás. Tento návrh zákona me‑
ní a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny.
Tento problém postihuje najmä nižšie položené, väč‑
šinou južné oblasti Slovenska, kde 80 percent všet‑
kých astmatikov trpí od júla do októbra, počas kvit‑
nutia tejto inváznej rastliny. Navrhované zmeny by
mali napomôcť k vytvoreniu podmienok na systema‑
tické obmedzenie šírenia Ambrózie palinolistej a ďal‑
ších inváznych druhov rastlín na území SR. Dostáva
sa tu väčšieho priestoru k výchove verejnosti, predo‑
všetkým vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov,
nakoľko orgán štátnej obrany prírody a obec sú tými
orgánmi, ktoré upozorňujú a vyzývajú zodpovednú
osobu k činnosti. Poslanci zároveň navrhujú odstra‑
ňovať invázne rastliny na náklady vlastníkov (správ‑
cov, nájomcov) pozemkov.
Výhodou navrhnutého systému je najmä jeho mož‑
nosť flexibilne ho využívať v rámci jednotlivých regió‑
nov Slovenska a zohľadňovať tak rozšírenie jednotli‑
vých druhov inváznych rastlín. Vplyv návrhu na roz‑
počet verejnej správy je vyrovnaný, keďže náklady na
prípadné konania a kontroly sa pokryjú vybranými
pokutami za priestupky. Prerozdelenie týchto príjmov
je úlohou zákona o štátnom rozpočte a je v kompeten‑
cii vládnych orgánov. Poskytnutá kompetencia vytvá‑
ra obciam a orgánom ochrany prírody príležitosť čer‑
pať prostriedky zo štrukturálnych fondov pre osveto‑
vú činnosť v oblasti prevencii a odstraňovania inváz‑
nych druhov rastlín. Podľa Józsefa Nagya sa vďaka
tejto novele alergikom výrazne zlepší zdravotná situ‑
ácia, čo predstavuje ekonomické úspory aj pre štát
v miliónoch eur ročne. Všeobecne všetky invazívne
rastliny spôsobujú v poľnohospodárstve viacmilióno‑
vé škody na úrode a na nákladoch vynaložených na
ich ničenie v obrábanej pôde, preto plošné zabezpe‑
čenie ich likvidácie aj na nevyužívaných plochách bu‑
de mať vysoký hospodársky prínos aj pre poľnohos‑
podárstvo a lesníctvo.
Aj tí najslabší dostanú svoju ranu istoty
Pokračovanie zo strany 1.
Verím, že sú tam rezervy, čo sa týka ná‑
kladov na zriadenie pracovného mies‑
ta. Treba šetriť, treba sprísniť kontrolu.
Ale nie likvidovať. Nie je to prvý prí‑
pad, keď Smer zruší niečo, čo nedoká‑
že kontrolovať alebo poctivo manažo‑
vať. Ako ministerstvo životného pros‑
tredia pred dvomi rokmi či centrá voľ‑
ného času v týchto mesiacoch.
V návrhu nám prekáža okrem zruše‑
nia nárokovateľnosti príspevkov v prí‑
pade splnenia zákonných podmienok
s tým spojené zriaďovanie komisií pre
posudzovanie oprávnenosti príspev‑
kov. Aké majú byť parametre podľa
ktorých sa majú rozhodovať? Ak bu‑
de to len splnenie zákonom stanove‑
ných podmienok, na čo potom komi‑
sia? Ak zrušia nárokovateľnosť aj pri
splnení všetkých zákonných podmie‑
nok, tak okamžite hrozí klientelizmus
a korupcia. Podľa akých zásad budú
obsadzované tie komisie? „Já na brá‑
chu, brácha na mě”? Dostane priestor
pre kontrolu aj opozícia či mimovlád‑
ky? Vraciame sa takto pred rok 2004,
keď úradník‑ nominant bude svojvoľ‑
ne rozhodovať o osude nielen nových,
ale aj existujúcich pracoviskách a chrá‑
nených dielniach. A to vytvára priestor
pre nehospodárne nakladanie s verej‑
nými financiami až pre korupciu.
Ďalej by som naznačil: ak minister‑
stvo vyhlásilo, že nechce znižovať ob‑
jem peňazí poskytnutých na tento účel,
tak vychádzajú mi z toho len dve veci:
buď to, čo ministerstvo ušetrí likvidá‑
ciou už vybudovaných a zabehnutých
pracovísk chce rozdeliť cestou svojich
plánovaných regionálnych úderiek pre
svojich vyvolencov alebo je napláno‑
vaná „spontánna nevyčerpanosť” pre
úspory. Ani neviem, ktorá alternatíva
znie lepšie.
Ušetriť najmä eurofondy za cenu
zrušenia sociálneho výdobytku alebo
súhlasiť so samovládnym prerozdeľo‑
vaním a klientelizmom na nízkej re­
gionálnej úrovni?
Aby som nebol len kritický, predloží‑
me pozmeňovací návrh v druhom číta‑
ní, aby sa do zákona vrátila nárokova‑
teľnosť príspevkov pri splnení zákon‑
ných podmienok bez politického roz‑
hodovania. A nech tam ostanú tie po‑
litické komisie! Ale výber nech je ga‑
rantovaný transparentným spôsobom
aj z mimovládnych organizácií. A nech
nerozdeľujú peniaze, ale len kontrolujú
úradníkov úradov práce, či dobre a dô‑
sledne vykonávajú svoju prácu.
A tak výsledkom nebude armáda
frustrovaných hendikepovaných ob‑
čanov na Slovensku, ale efektívnej‑
šie využitie prostriedkov. Neverím, že
Smer má záujem, aby hendikepovaní
zostali na okraji spoločnosti, dokonca
zatvorení medzi štyrmi stenami.
József Nagy
Csallóközi Hírmondó
2013 március
Közlekedés
11
Száguld a RegioJet, rekordokat dönt
Hatvanhét százalékkal többen utaztak a Komárom–Dunaszerdahely–Pozsony vasútvonalon
A szlovákiai vasúti személyszállítással kapcsolatban csupa
kedvezőtlen hír jelenik meg szinte naponta. Késnek a vonatok, olykor
piszkosak, s még inkább elavultak a szerelvények, amelyekben télen
gyakran nincs fűtés. Ennél is szomorúbb tény, hogy tavaly a szlovák
állami vasúttársaság (ZSSK) újabb szárnyvonalakat szüntetett meg
Dél‑Szlovákiában is, többek között Komárom és Gúta között.
Ilyen előzmények után még örömtelibb
a RegioJet bejelentése: a cseh magántár‑
saság tavaly, március 4‑étől üzemelteti
a Komárom–Dunaszerdahely–Po­zsony
vasútvonalat, s az év végéig 67 százalék‑
kal több utast szállított, mint a ZSSK
2011‑ben tizenkét hónap alatt! Az év
legforgalmasabb hónapjában, decem‑
berben ez az arány az előző év végé‑
„A RegioJet
67 százalékkal több
utast szállított”
hez képest 136 százalékos volt. Konkrét
adatokban kifejezve: 2011‑ben a szlo‑
vák állami társaság körülbelül 760 ezer
utast szállított a Pozsony–Dunaszer‑
dahely–Komárom vonalon, a RegioJet
2012‑ben 490 ezerrel többet. Az uta‑
sok tavaly összesen 45,4 millió kilomé‑
tert utaztak a RegioJettel, 2011‑ben ez
a szám csak 22 millió volt.
A siker többek között azért is figye‑
lemreméltó, mert többször vágánycse‑
re és más műszaki okok miatt (amely‑
Európai viszonylatban is korszerűek
(G.Molnár Ferenc felvétele)
ről a RegioJet nem tehetett, hiszen csak
bérli a vonalat, de a vágányok és a be‑
rendezések karbantartása továbbra is
az állami cég feladata) többször né‑
hány szakaszon vonatpótló buszok jár‑
tak, olykor pedig késtek a vonatok.
Az eredmény természetesen nem az
égből hullott a dinamikusan fejlődő,
többek között Németországban is si‑
keresen vállalkozó cseh cégbe. Meg‑
dolgoztak érte, éspedig nem is akárho‑
gyan. Európai viszonylatban is korsze‑
rű Talent Bombardier típusú szerelvé‑
nyeket állítottak forgalomba, amelyek
képesek 39 perc alatt megtenni a Du‑
naszerdahely és Pozsony közötti távot!
Ennyi idő alatt sem autóbusszal, sem pe‑
dig személygépkocsival nem lehet eljut‑
ni a járási székhelytől Szlovákia fő­vá­ro­
sá­ba vagy vissza. Ugyancsak Dunaszer‑
dahelyen és Úszoron P+R parkolókat lé‑
tesítettek, ahol a környékről gépkocsival
érkezők otthagyhatják a járműveiket és
vonattal utazhatnak tovább. Korszerűsí‑
tettek több vasúti megállót is. Lényege‑
sen javult az utazási kultúra is, hiszen
a korszerű vasúti kocsikban ingyenes
internet hozzáférés van és újságokat is
lehet vásárolni. Munkanapokon immár
Érsek Árpád közlekedési államtitkárként szorgalmazta a cseh társaság érkezését
csaknem 50 járat áll az utazóközönség
rendelkezésére. Lényeges szempont az
is, hogy a viteldíj olcsóbb, mint amen�‑
nyit az állami cég kért, s a hétvégeken
kedvezményeket is igénybe lehet venni.
Ezek az eredmények egyértelmű‑
en igazolják, hogy a Híd illetékesei jól
tették, amikor a szlovákiai vállalko‑
zási lehetőségek iránt érdeklődő cseh
cégnek a csallóközi vonalat ajánlot‑
ták. A RegioJet szeretne további szlo‑
vákiai járatokat is üzemeltetni, ám
a Fico‑kabinet elzárkózik a további tár‑
gyalásoktól. S inkább újabb szárnyvo‑
nalakat szüntet meg, amelyek miatt még
inkább csökken a potenciális befektetők
érdeklődése Dél‑Szlovákia iránt, mert
az elavult infrastruktúra valósággal el‑
riasztja őket. Többek között emiatt is
riasztóan növekszik a munkanélküliek
aránya ezekben a régiókban, pedig nem
is olyan régen a Fico‑kabinet új mun‑
kahelyeket, szociális biztonságot ígért...
Az R7‑es gyorsforgalmi út kiépíté‑
sének elhalasztása, a vasúti szállítás és
a szárnyvonalak elsorvasztása, a továb‑
bi Ipoly‑hidak, valamint a komáromi
Duna‑híd építésével kapcsolatos gon‑
dok nem sok jóval kecsegtetnek. Ezért
felszólítjuk a kabinetet, hogy Dél‑Szlo‑
vákiát végre ne tekintse mostohagye‑
reknek! Ha az állam képtelen jó megol‑
dásokra, akkor legalább a magáncégek‑
nek – mint a RegioJet – és a vállalko‑
zóknak nyújtson megfelelő feltételeket!
Érsek Árpád
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
12
Aktuális – Reklám
Partnerkapcsolatból – gyilkosság
A Híd törvényjavaslata jobban megvédi majd a gyengébbeket
A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 4 cikkelye rög‑
zíti az élethez és annak védelméhez való jogot, továb‑
bá a polgárok védekezésének a jogát a fizikai és pszi‑
chikai erőszak ellen, valamint a személyes szabadság
jogát és az emberi méltósághoz való jogot.
Ennek ellenére a zárt ajtók mögött, a háztartások‑
ban, családokban egyre több erőszakos cselekmény
történik, amire nagyon gyakran nem derül fény és így
nincs is következménye. Megbízható felmérések sze‑
rint minden ötödik közös háztartásban élő nő áldoza‑
ta a családon belüli erőszaknak. Természetesen nem
csak fizikai bántalmazás az erőszak, hiszen a pszichi‑
kai terror, üldözés, megfélemlítés, zaklatás is a szemé‑
lyes szabadságjog megtiprása.
„Visszaszorítaná
a bántalmazásokat”
Viszont a családon belüli erőszak húsz százalékos ré‑
szesedést mutat az elkövetett bűntettek listáján. Döb‑
benetes adat az is, hogy a gyilkosságok több mint 30
százalékát Szlovákiában partnerkapcsolaton belül kö‑
vetik el. De ami még rosszabb: ez az arány évről év‑
re növekszik!
„Egyetértek azzal, hogy a család egybetartásáért meg
kell tenni a maximumot. De előfordul, hogy ez sem se‑
gít. Ezért nem szabad általánosítani és ilyenkor min‑
dig gondoljunk az elrettentő statisztikákra. A kriti‑
kus esetekben már nem a kibékítésről, hanem a biz‑
tonságos elszakadásról kell gondoskodni, még mie‑
lőtt valami tragédia történik.” – mondta Nagy József,
a Híd képviselője, aki törvénymódosító javaslatával
erősíteni szeretné a megelőzést. Ennek eszközei a ta‑
nácsadás és a távoltartás, de sajnos vannak különbö‑
ző esetek, ahol ez nem működik. Ilyenek a nem re‑
gisztrált párkapcsolatok.
A nők, nemcsak mint partnerek, feleségek vannak
kitéve az erőszaknak, de mint anyák, anyósok, testvé‑
rek is gyakran esnek áldozatul a tettlegességnek. És
nem beszélve a gyerekekről, akik a partneri viszályko‑
dásoknak gyakran nem csak szemlélői, de sok esetben
áldozatai is. Számos tévhit alakult ki a családon belüli
erőszakkal kapcsolatosan; például az, hogy leginkább
a szegényebb, iskolázatlanabb réteg körében terjedt el.
A felmérések viszont azt mutatják, hogy ez nem így
van. A tehetős rétegek képviselői sem mind galamb‑
lelkűek. Közös felelősségünk, hogy segítsük az áldoza‑
tokat. „Azt is el akarjuk érni, hogy ha a gyerekek, kol‑
légák, ismerősök, rokonok észlelik, hogy valakit bán‑
talmaznak, azt köteles legyen kivizsgálni a rendőrség
anélkül, hogy a sértett feljelentést tenne.” – mondta
a Híd képviselője. Szerinte jelentősen visszaszorítaná
a bántalmazásokat, ha a büntetőeljárás hivatalból in‑
dulna és nemcsak a sértett feljelentése alapján.
Občianske združenie Pre Šamorín Vám oznamuje, že 1. júna 2013 usporiada
Festival kulinárskych tradícií národnostných menšín
Zámer: príprava a ochutnávka regionálnych jedál, ukážka ľudových krojov a zvykov,
výstava a ukážka starých kuchynských nádob a predmetov, ukážka ľudových remesiel
Očakávame prihlásenie dedín a skupín, ktoré by radi predviedli svoje kuchynské zručnosti a zvyky.
Prihlásiť sa môžu aj amatérske folklórne skupiny zaoberajúce sa regionálnymi zvykmi, tradíciami a tancami.
A Somorjáért Polgári Társulás felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy 2013. június 1-jén megrendezi a
Nemzeti Kisebbségek Hagyományőrző Gasztrofesztiválját
Téma: helyi ételek készítése és kóstolója; népviseletek, falusi szokások felelevenítése;
hagyományos edények, szerszámok, konyhai segédeszközök kiállítása; mesterségek bemutatása
Olyan csoportok, falvak jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének ilyen témájú rendezvényen. Helyet, alapanyagokat, tűzhelyet biztosítunk!
Továbbá várjuk amatőr folklórcsoportok jelentkezését, akik előadásukban a régiójukra jellemző táncokat, népdalokat, verseket, meséket elevenítenek fel.
email: [email protected]
tel.: 0905/27 69 32
„Ez nem egyéni, hanem társadalmi probléma. Ezért
a vegyesen lakott területeken nagyon fontosnak tar‑
tom azt is, hogy a sértettek az anyanyelvükön is kap‑
hassanak magas színvonalú szakmai segítséget az új‑
rakezdéshez.” – szögezte le Nagy József.
K.M.
Srdečne Vás pozývame
do reštaurácie Alba Regia !
Výzva / Felhívás
Prihlásiť sa môžete:
Elérhetőség:
Illusztrációs felvétel
www.presamorin.sk
Látogasson el az Alba Régia étterembe
Pozsonyeperjesre !
Jahodná – jedinečná atmosféra blízkosti Malého Dunaja je ideálnym miestom na:
oddych » školenia » pracovné porady » svadby » jubileá » párty » grilovačky.
Otváracia doba: 09.00–22.00, cez víkend: 09.00–24.00
A csodálatos, csaknem érintetlen természet a Kis-Duna mentén ideális:
családi ünnepségek » esküvők » évfordulók » tanfolyamok »
» üzleti megbeszélések » piknikek lebonyolításához.
Nyitva tartás: 09.00–22.00, hétvégén: 09.00–24.00
www.albaregia.sk, [email protected], 0905 853 762
II. liga
Csallóközi Hírmondó
2013 március
13
Radványi Miklós maximalista
A bajnoki cím elhódítására összpontosít, rutinból, lendületből profitálna a DAC
Az eredeti tervekhez képest két héttel később, január 22‑én kezdődött
a II. labdarúgóligában a tabella 2. lépcsőfokán telelő DAC téli felkészü‑
lése. A városi stadionban ugyanis nem volt víz‑, gáz‑ és villanyszolgál‑
tatás. Mivel a többségi és a kisebbségi tulajdonos jogvitája végére még
nem került pont, s az energiahordozók ügyében, a Nagyszombati Ke‑
rületi Bíróság döntése ellenére sem tudtak közös nevezőre jutni az érin‑
tettek. Azon ment a kötélhúzás a város és a klub között, hogy kinek kell
visszakapcsolni a vizet és az energiahordozókat, kinek kell állni a rezsi‑
költségeket.
a pályafutásukat. Februárban vissza‑
tért a szenyiceiektől kölcsönbe vett Petr
A téli tortúra első napjaiban csupán egy Hošek és a besztercebányai Duklától lí‑
edzést tartott Radványi Miklós vezető‑ zingelt Johancsik Patrik.
edző, ugyanis ideiglenes megoldásként
csak néhány helyiséget fűtöttek az ob‑
jektumban. „Nem sok értelme lett volna Rutin és lendület
két fázisban tréningezni, a fűtetlen öl‑
tözőkben még megbetegednének a fut‑ „A felkészülési időszakban minden ideg‑
ballisták. Most sokkal több időm lesz szálammal arra koncentráltam, hogy
a csapat­építésre, mint nyáron volt”– bi‑ a tavaszi rajtra feljutásra esélyes kol‑
zakodott a kérdőjelekkel tarkított januá‑ lektívát kovácsoljak össze. Bízok ben‑
ri napokban a DAC stratégája, Radványi ne, hogy a január elején elrendelt kény‑
Miklós, aki az első gyakorláson huszon‑ szerszünet nem befolyásolja teljesítmé‑
három futballistát üdvözölt. Az őszi ke‑ nyünket, eredményességünket a pont‑
retből hiányzoztak a vendégjátékosok, vadászat március 9‑én kezdődő folyta‑
nevezetesen Polaček, Obžera, Fodrek, tásában. A téli holt idényben öt hét állt
Velický, Had, Hošek és Johancsik. Ján a rendelkezésünkre annak érdekében,
Marcin sem állt csatasorba, mint ki‑ hogy erőt gyűjtsünk, begyakoroljuk az
derült, játékára nem tart igényt a sár‑ összjátékot, a taktikai elemeket, kiala‑
ga‑kékek szakvezetése. A próbajáté‑ kítsuk a kezdőcsapatot. A felkészülési
kon lévő futballisták közül a komáro‑ időszakban teljesítettük, amit eltervez‑
mi KFC‑ből érkezett kvartett (Mészáros, tem. Érzésem szerint jelenleg olyan já‑
Antunovics, Musil, Filipský), a rózsa­ tékosállománnyal rendelkezünk, mely‑
hegyi trió (Gerec, Gerát, Kutlík) tag‑ ben jól megférnek egymással a Fodrek,
jai, valamint Ondrej Bednár (legutóbb Velický, Obžera nevével fémjelzett ruti‑
Karviná) és Igor Súkenník (Viktoria nos futballisták a rakkolós fiatalokkal.
Žiž­kov) kapott lehetőséget a dénesdiek A hátsó alakzatunk mondhatni teljesen
elleni idei első előkészületi találkozón átalakult. Polačekot megfelelően helyet‑
a bizonyításra.
tesítheti a szenyiceiektől érkezett Malec,
a máriatölgyesi Beňo, Božoň is a hasz‑
nunkra lehet. A miavai Peter Majerník
is sok nagy csatát vívott pályafutása so‑
Februártól teljes gőzzel
rán. Vele már megállapodtunk, most
Nagyot javultak a felkészülés felté­te­ a klubvezetőkön a sor, hogy létrejöj‑
lei február elején, amikor visszakap‑ jön a megegyezés. A rózsahegyi fiata‑
csolták a gázt a stadionba. Időközben lok is lendületet hozhatnak játékunk‑
a legutóbb Szencen futballozó Peter ba. Ugyanez vonatkozik a komáromi
Krajčovič és az aranyosmaróti Martin Goran Antunovicsra is, akit a KFC‑nél
Pecho és Jan Tenkl (Č. Budějovice) is eltöltött időszakomban már jól feltér‑
felbukkant az edzéseken, de hamar ki‑ képeztem. Egyébként a két klub kö‑
derült, hogy szolgálataiakra nem tarta‑ zött játékoscsere zajlott, tavasszal Né‑
nak igényt Dunaszerdahelyen. Úgyszin‑ meth Zsolt a KFC‑t erősíti. Természe‑
tén elköszöntek a balhátvéd Hozdától. tesen még az utolsó napok is tartogat‑
A cseh légiós betegsége miatt szabadot hatnak meglepetést az erősítéseket ille‑
kapott a trénertől, akinek a tudta nél‑ tően. Nem titkolom, gólerős csatárra is
kül kaposvári színekben lépett pályára szükségünk lenne” – tájékoztatott a csa‑
a nyitrai FC elleni találkozón. Az új jö‑ patépítési stratégiájáról, az új szerzemé‑
vevények közül a máriatölgyesiek két nyekről Radványi Miklós. Valóban hi‑
fiatal futballistája, Marek Božoň és Lu‑ ánycikk a gólvágó a csallóközieknél, hi‑
kás Beňo, valamint a szenyiceiek ta‑ szen hat találattal ősszel a védekező kö‑
pasztalt kapusa, Ján Malec jó benyomást zéppályás Velický volt a DAC legered‑
keltett, tavasszal a DAC‑ban folytatják ményesebb futballistája.
Próbajátékosok a fedélzeten
Bajnoki cím, feljutás a cél
A felkészülési időszakban csak elvét‑
ve jutottak szóhoz a csapat kameru‑
ni légiósai. Adiaba sérüléssel bajlódik,
Ndjandja a kezét törte, Boya térdműté‑
te után képtelen visszanyerni egykori
formáját. Ayuk tehetségét, képességeit
nem vitatom, hiányossága a fegyelme‑
zetlensége” – fűzte tovább a gondolat‑
sort Radványi, aki szeretne védencei‑
vel profitálni a kedvező tavaszi sorso‑
lásból. Az első öt fordulóban ugyanis
négyszer hazai pályán fogadjuk ellenfe‑
leinket. Egyértelmű: sok múlik az első
fordulók eredményességén. Csupán egy
ponttal előz meg bennünket a listave‑
zető Podbrezová, ami a tavaszt illetően
optimizmusra ad okot. Sosem voltam
alibista. Ezúttal is azt mondom, tekin‑
tettel a pozíciónkra, a bajnoki cím el‑
hódítása a célom. Egyre megy, hogy kö‑
zönségvonzó focival, vagy taktikai ele‑
mekkel megtűzdelt, de eredményes pro‑
dukcióval. A szurkolók iránt megnyil‑
Radványi mindig együtt él a mérkőzéssel
(Somogyi Tibor felvétele)
vánuló érdeklődést én és a játékosaim
nem tudják befolyásolni. Azt a drukker
dönti el, eljön‑e bajnoki párharcaink‑
ra, kiérdemeljük‑e a bizalmát, buzdí‑
tását. Természetesen mi mindent meg‑
teszünk annak érdekében, hogy így le‑
gyen” – latolgatta a folytatás esélyeit
a DAC mestere.
Felkészülési mérkőzések eredményei:
Dunajská Lužná–DAC 0:0. Slovan Bra‑
tislava–DAC 3:0 (0:0). Ružomberok–
DAC 4:1 (1:0). A DAC gólszerzője:
Gerec. DAC–Léva 2:1 (1:1). A DAC
gólszerzői: Nulíček, Ágh. DAC–FC
Petržalka 4:1 (2:1). A DAC gólszerzői:
Hošek 2, Huber, Johancsik. Spartak
Trnava–DAC 3:1 (0:1), A DAC gólszer‑
zője: Hošek. Lombard Pápa–DAC 0:2
(0:1). Góllövők: Kuráň, Nulíček. A DAC
felállítása: Malec–Kutlík, Božoň, Hu‑
ber, Beňo–Velický–Fieber (46. Nulíček),
Kuráň (60. Gerat), Fodrek, Antunovič–
Hošek (80. Lénárth).
‑ái
14
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
II. liga – Inzercia
S dvoma cieľmi do jarnej sezóny
Rozhovor s novým trénerom ŠTK 1914 Šamorín, Liborom Fašiangom
Napriek nepriaznivému počasiu aj hráči druholigového nováčika pod ve‑
dením trénera Libora Fašianga a jeho asistenta, Józsefa Medgyesa v Po‑
mlé, ako aj na umelej tráve Rapidu Bratislava sa usilovne pripravujú na
náročnú jarnú sezónu. Nového lodivoda sme požiadali, aby odpovedal
na tie otázky, ktoré najviac zaujímajú nielen šamorínskych priaznivcov.
n Dlho ste rozmýšlali nad tým, či príj‑
mete ponuku vedenia ŠTK 1914 Ša‑
morín?
– Nie. Samozrejme pred mojim koneč‑
ným rozhodnutím som prišiel vlani, za‑
čiatkom decembra do Pomlé. Osobne
som sa presvedčil o tom, že tie priazni‑
vé referencie, ktoré som už mal o vede‑
ní, o rodinnom ovzduší v klube, sú na‑
ozaj pravdivé. Výsledky ŠTK Šamorín
som sledoval, tak isto, ako všetky zá‑
pasy našej prvej a druhej ligy.
n Videli ste vlani hrať naše áčko?
– Na ihrisku nie, lebo vtedy som ešte
nepočítal s tým, že zakotvím práve v Ša‑
moríne. Pred začatím zimnej prípravy
som si však všetky majstrovské stretnu‑
tia môjho nového mužstva viackrát pre‑
zrel na DVD.
n Ako ste hodnotili ich výkony?
– Ocenil som kolektívnu hru mužstva,
dobre vypracovanú a v drvivej väčšine
aj primerane realizovanú defenzívnu fá‑
zu, ako aj prechod do útoku.
n Všimli ste si aj niektoré nedostatky?
– Tie každé mužstvo má, aj Barcelo‑
na... Ale teraz už vážne. Ako nováčik
sme obstáli v náročnej súťaži pomerne
dobre. Zdá sa mi, že najväčší problém
sme mali s premieňaním šancí. V tom‑
to dôležitom prvku hry sa musíme vý‑
razne zlepšiť.
n Akými cieľmi sa pripravujete na
jarnú sezónu?
–Tie sa veľmi nezmenili, pracujeme
však tvrdo a cieľavedome na tom, aby
sme ich aj dosiahli. Spoločne s vedením
ako aj s našimi priaznivcami máme am‑
bície udržať sa v tejto súťaži, podľa mož‑
nosti tak, aby sme nemali väčšie prob‑
lémy so záchranou. Našim druhým, ne‑
menej dôležitým cieľom je hrať atrak‑
tívny futbal, s ktorým pritiahneme eš‑
te viac divákov predovšetkým do Po‑
mlé, ako aj na naše zápasy na cudzích
ihriskách.
n Máme schopný káder na realizo‑
vanie týchto cieľov?
Taktické pokyny nového trénera
(Foto: Ján Čikovský)
– Káder ešte budujeme, avšak kostra
mužstva sa už rysuje, niektoré prestupy
sú ešte v riešení. Verím, že koncom feb‑
ruára už budeme disponovať s muž‑
stvom, schopným realizovať naše sme‑
lé cieľe, a odvďačiť sa dobrým výkonom
našim fanúšikom.
n Prišiel Messi, a káder posilnili aj
hráči, prevažne z Balkánu. Čo očaká‑
vate od nich?
– Tangy Messi pochádza z Kamerunu.
Do klubu ho odporučil na skúšku tré‑
ner Jozef Vukušič. Súčasný kouč Nit‑
ry je známy tým, že africký futbal má
veľmi dobre zmapovaný a z čierneho
kontinentu v nedávnej minulosti už na
Slovensko nejedného futbalistu donie‑
sol. Náš Messi je ambíciózny. Má však
problém s aklimatizáciou, čomu sa ne‑
možno až tak čudovať, keď­že sneh videl
prvýkrát v živote až teraz.Trénujeme na
snehu i na umelej tráve a preňho sú tie‑
to povrchy španielska dedina. Musí po‑
pracovať na svojich nedostatkoch. Srb‑
skí a chorvátski hráči môžu byť taktiež
prínosom a platnými posilami.
n Sledujete aj výkony našich doras‑
tencov a hráčov „B” mužstva? Máte v
plá­ne ich postupne zabudovať do áčka?
Zmeny v kádri
ŠTK 1914 Šamorín
pred jarnou sezónou:
Odišli: Pelegríny (Spartak My‑
java), Kopúň (Trenčín), Borbély
(ukončil profesionálnu kariéru),
Foťko (Vrbové), Sedlák, Gilewicz,
Čermák.
Prišli: Miloš Javorina (stopér, Be‑
lehrad), Danijel Savić, Miograd Jo‑
vanović (záložníci, Hajduk Split),
Lazar Cvejič (srbská II.liga), Tan‑
gy Messi (Kamerun), Denis Jan‑
čovič (naspäť z hosťovania), Mi‑
chal Cmarko (Podbrezová), Lukáš
Čemba (česká II.liga). V čase náš‑
ho rozhovoru vedenie ŠTK roko‑
valo ešte s dvoma hráčmi.
– Samozrejme. Niektorí z nich poda‑
li sľubné výkony v priateľskom zápa‑
se proti Ružinovu. Na takomto prejave
sa dá dlhodobo budovať a napredovať
v šlapajách Karola Stiftera, ktorý je už
v kádri nášho áčka.
Csallóközi Hírmondó
2013 március
Derű, Fejtörő
Vendéglőkben
hallottuk
n Párbeszéd
– Mit csinálsz mostanában?
– Semmit.
– És melyik minisztériumban?
n Parlamentnél
A paraszt bácsi érkezik a pozsonyi parlament elé. Bi‑
ciklijét a falnak támasztja. Mire az őrök:
– Bácsikám, hát nem gondolja komolyan, hogy csak
úgy letámasztja ide a biciklijét? Hát ide politikusok
járnak!
– Politikusok? Igaza van, akkor jobb lesz, ha lela‑
katolom.
n Három bűvész
– Ki volt a világ három legnagyobb bűvésze?
– Lenin, Gorbacsov és Gyurcsány.
– Miért?
– Lenin a fehérből vöröset csinált, Gorbacsov a vod‑
kából vizet, Gyurcsány pedig a forintból szart.
n Ima
Orbán Viktor imádkozik:
– Uram, rengeteg pénz hiányzik az ország kasszájá‑
ból. Mit tegyek?
Mire megszólal egy hang: Tedd vissza!
n Erdőben
Nyuszika rémülten rohan az erdőben. Találkozik a ró‑
kával.
– Mi történt, Nyuszika, mitől ijedtél meg?
– A fideszesek bejöttek az erdőbe és azt mondják,
hogy minden medvét előzetes letartóztatásba he‑
lyeznek.
– De hát te nem vagy medve!
– Azt, hogy ki a medve, ők döntik el.
n Kérdés
– Bajnai Gordont gyerekkorában vajon hogyan be‑
cézték a szülei?
– Gordonka?
– Vagy egyszerűen csak Cselló?
n Távlat
– Hallottad már, hogy új zenekara lesz Magyarország‑
nak, ha jövőre Bajnaiék nyernek?
– Nem. Milyen lesz?
– Hát lesz benne egy Gordonka és tízmillió bőgő...
n Helyzet
Milyen ma a szlovákiai politikai helyzet?
– Olyan, mint a cseresznye‑evés: egyet nyelünk,
egyet köpünk.
n Kannibálok
Hajótörést szenvednek az uniós kormányfők, csak az
ír és a szlovák miniszterelnök tudott kiúszni a partra.
Mindketten azonban a kannibálok zsákmányai lettek.
Másnap a bennszülöttek beszélgetnek:
– Na, hogy ízlett az ír pasas?
– Fuj, csupa csont és bőr volt...
– Nekem nagyobb szerencsém volt ezzel a pozsonyi
fickóval. Képzeld sok vaj volt a füle mögött, a gerin‑
ce nem fejlődött ki, s további három politikust talál‑
tunk a fenekében!
Szúnyogcsipés nacionalistáknak
Shooty (Sme) karikatúrája.
15
Žitnoostrovský Hlásnik
marec 2013
16
Programajánló
2013. március 11.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 16.
2013. március 15.
2013. március 15.
2013. március 17.
2013. március 22.
18.00
17.00
16.00
16.30
18.00
16.00
2013. március 23.
2013. március 23.
2013. március 24.
2013. április 13.
2013. április 13.
15.00
12.00
14.00
9.00
15.00
18.00
14.00
16.30
14.00
14.00
10.30
Padány, kultúrház előtt
Somorja - Pipagyújtó
Dunaszerdahely, Kultúrház
Nagyudvarnok, Temető
Hodos, Kultúrház
Nagymegyer, Református temető
Vámosfalu
lllésháza
Gútor
Felsőpatony
Ekecs
Dióspatony
Vásárút, Főtér
Vásárút, Helyi alapiskola
Királyfiakarcsa, Kultúrház
Vásárút, Vadászlak
Vámosfalu
Nagyudvarnok
Csallóközcsütörtök
2013. április 13.
2013. április 20.
2013. április 20.
2013. április 20.
2013. április 28.
2013. május 3-5.
Illésháza
Vámosfalu
Nagymegyer
Dunaszerdahely
Dunaszerdahely, Szabadidőpark
Nagymegyer
14.00
10.00
9.00
9.00
2013. május 18.
2013. május 18.
2013. május 25.
2013. május 26.
Vásárút
13.00 Somorja, Hotel Kormorán
12.00 Nagyudvarnok, Sweet-park
Kisudvarnok
(A szervezők fenntartják
a műsorváltozás jogát)
Emléktáblaavatás
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Emlékest az ünnep lkalmából
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Emlékezés az ünnep alkalmából
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Koszorúzási ünnepség
Lomtalanítás, papírgyűjtés
keretén belül tortaátadás
Húsvétváró
Falutisztítási nap, gulyásparti
Tavaszi futás
Föld napja
Közönségtalálkozó
Vujity Tvrtkóval
Banyabál
Föld napja
Föld napja
Föld napja
Búcsú
Nagyszabású Pünkösdi
ünnepségek
Rétesfesztivál
Europa barátság fesztivál
Folklórfesztivál
Pünkösdi rózsa
nemzetközi népzenei fesztivál
Darujte opusteným psíkom
nový domov
Už viac ako dva roky pomáha skupi‑
na dobrovoľníkov hľadať nový domov
opusteným a túlavým psíkom, ktoré
boli odchytené v meste Šamorín. Za ten
čas sa nám podarilo umiestniť do no‑
vých domov okolo 70 psíkov, ktorí tak
dostali druhú šancu. V júni 2011 na náš
podnet schválilo Mestské zastupiteľstvo
nové VZN o podmienkach držania psov
na území mesta Šamorín a do nariade‑
nia o daniach sa dostalo aj ustanovenie
o 2-ročných daňových prázdninách za
psa adoptovaného z odchytového ko‑
terca mesta. O spôsobe a forme pomo‑
ci sa môžete informovať na Facebooku,
kde sme zaregistrovaní ako Karanténna
stanica Šamorín, prostredníctvom mai‑
lu [email protected], alebo na te‑
lefónnom čísle 0911313987.
Ivana Janíková, Šamorín
Csallóközi Hírmondó ; a Most–Híd dunaszerdahelyi járási szervezetének ingyenes kiadványa .
Felelős szerkesztő: Molnár Anna. Szerkesztő : Tóth Ágnes, Kiss Márta . Grafikai szerkesztő:
Róth Rea. Megjelenik negyedévente | Žitnoostrovský Hlásnik, bezplatná publikácia okresnej or‑
ganizácie Most–Híd v Dunajskej Strede. Zodpovedná redaktorka : Ing. Anna Molnárová . Re‑
daktorka : Agnesa Tóthová, Marta Kissová . Grafická úprava: Rea Róth. Periodicita : štvrťročne.
Rendezvények - Podujatia
Tisztítsuk meg
a Csallóközt
A PRO REGIO DANUBIA Polgári Tár‑
sulás az április 22‑i, Föld Napja alkal‑
mából újra meghirdeti a „Tisztítsuk
meg a Csallóközt” tavaszi nagytakarí‑
tást. A csallóközi szervezetek 2013 már‑
cius 15‑ig igényelhetnek kesztyűket és
szemeteszsákokat a 0905 811 004 tele‑
fonszámon, amelyeket a Gulázsi ma‑
gánvállalat támogatásával biztosít a pol‑
gári társulás.
Tavaszi nagytakarítás
„Csallóközi költészet képekben”
amatőr fotóverseny a Dunaszerdahelyi búcsún
A szervezők egy hagyományt szeretnének elindítani, amely teret ad a környék te‑
hetséges fotósainak a bemutatkozásra. A laikus közönség, a Szent György‑i bú‑
csú látogatói, csipesz‑szavazással ítélik oda a közönségdíjakat, míg az amatőr mű‑
vészfotó versenyben egy szakavatott zsűri választja ki majd az amatőr fotók kö‑
zül a legnívósabb képeket. Bővebben : www.facebook.com/pages/Pro‑Regio‑Dan
ubia‑Občianske‑združenie.
Felújítják Szent István
szobrát Somorján
A Most-Híd somorjai szervezete örömmel vette tudomásul, hogy az Immortál
Polgári Társulás tervbe vette a Szent István-szobor felújítását, ezért gyűjtést szer‑
veztünk tagjaink körében és 200,00 eurót átutaltunk az Immortál Polgári Társu‑
lás számlájára. Felajánlottuk, hogy szívesen nyújtunk szakmai segítséget is.
Parlamenti látogatások
Az elmúlt félév alatt több csallóközi il‑
letve mátyusföldi iskola diákjai, vala‑
mint nyugdíjas klubok tagjai látogattak
el a szlovák parlamentbe. Itt találkoztak,
beszélgettek Bugár Bélával a Híd elnö‑
kével, illetve Érsek Árpád, Csicsai Gá‑
bor és Nagy József parlamenti képvise‑
lőkkel és a nagyterem erkélyéről megte‑
kintették a szavazást is. Amennyiben az
Önök által képviselt diákok, szervezetek
is szívesen ellátogatnának a parlament‑
be, kérem írjanak a következő címre :
[email protected] vagy arpad.er‑
[email protected] illetve hívják 0905/276 932
telefonszámot.
Download

Hol sírjaik domborulnak... Aj tí najslabší dostanú svoju