TEOLOGICK[ FAKULTA
Hlavn{ 89, 041 21 Košice
www.tf.ku.sk, tel.: + 421 55 6836 111, fax: +421 55 622 71 34, e-mail: [email protected]
KOMPLEXN[ AKREDIT[CIA 2008-2013
PODKLADY NA HODNOTENIE VÝSKUMNEJ, VÝVOJOVEJ, UMELECKEJ A
ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI FAKULTY (KZU 1)
ZA ROKY 2008 -2010
OBLASŤ VÝSKUMU: č. 2 HUMANITNÉ VEDY
I.
Prehľad oblastí výskumu realizovaných na fakulte podľa sústavy študijných odborov
Číslo a n{zov
študijného
odboru
N{zov
študijného
programu
/študijných
programov
Študijný program akreditovaný na fakulte
pre 1. stupeň
vysokoškolské
ho štúdia
pre 2. stupeň
vysokoškolské
ho štúdia
pre 3. stupeň
vysokoškolské
ho štúdia
Garant/i študijného programu
2.1.13
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
Katolícka
teológia
1. prof. ThDr. PaedDr. Ľubomír
STANČEK, PhD. (1955),
2. prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD.
(1970),
3. doc. ThDr. PhDr. Štefan LENČIŠ,
PhD. (1970)
2.1.13
Katolícka
teológia
N{uka
o rodine
N{uka o rodine
N{uka o rodine
--------
prof. Anton TYROL, PhD.
prof. Stanislav VOJTKO, PhD.
Učiteľstvo
n{boženskej
výchovy
Učiteľstvo
n{boženskej
výchovy
Učiteľstvo
n{boženskej
výchovy
----------
prof. ThDr. Ľubomír STANČEK, PhD.
2.1.13
Katolícka
teológia
HODNOTENIE ATRIBÚTU VÝSTUPOV
Výsledky hodnotenia úrovne výstupov – atribút výstupov v období roky 2008 - 2010
Spolu
Charakteristika výstupov
2008 - 2010
Počet výstupov kategórie A so 100 %-nou účasťou akademických
21
zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť výskumu.
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou akademických
0
zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť výskumu.
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou akademických
4
zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť výskumu.
Celkový počet výstupov všetkých kategórií
25
25
Zoznam výstupov
Kategória výstupov A
2008 – 2010
1.
LEMME, Angelo: La Bibbia nella vita e nel pensiero di Agostino laico. Praha : Nakladatelství Nové
město, 2008. - 141 s. - ISBN 80-86146-49-9.
2.
JUH[S , Vladimír: Das Christ-Sein im Werden. Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne,
2010. - ISBN 978-83-61864-40-0.
3.
VEĽBACKÝ, J{n: Il doppio ufficio notturnale / J{n Veľbacký. - Verona : Edizioni Melosantiqua,
2008. - 264 s. - ISBN 88-95169-02-6.
4.
VEĽBACKÝ, J{n: Introiti quadragesimae = Korel{cia medzi liturgickým a kompozičným
vývojom / J{n Veľbacký. - Verona : Edizioni Melosantiqua, 2009. - 211 s. - ISBN 978-88-95169-040.
5.
TRSTENSKÝ František: Amare il signore per vivere : studio esegetico di Dt 30,1-10 / František
Trstenský. - Roma : Aracne editrice S.r.l., 2009. - 104 s. - ISBN 978-88-548-2607-6.
6.
SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Kontemplation und Handeln : vita activa et vita
contemplativa chez Hannah Arendt et dans la tradition catholique : praktische Lösungen im
menschlichen Leben : theologisch-soziale Studie / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009. - 82 s. - ISBN 978-3-99003-201-5.
7.
SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Panonische Reminiszenzen : die Kultur die mehr als eine
Nation ist : theologisch-soziale Studie / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. - Neckenmarkt :
Novum Verlag, 2009. - 84 s. - ISBN 978-3-99003-199-5.
8.
SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Theologie und Wissenschaft : theologisch-soziale Studie /
Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009. - 74 s. - ISBN 978-399003-200-8.
2
9.
SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Egyén és t{rsadalom : avec une apreciations critique du
livre la condition de l'homme moderne d'Hannah Arendt : teológiai és t{rsadalomelméleti
kérdések / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. - Sopron ; Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009. - 77
s. - ISBN 978-963-9916-70-8.
10. SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Dekalogische spezielle Moraltheologie II. : ausgewählte
Gebote = Úvod do štúdia špeci{lnej katolíckej mor{lnej teológie podľa Desatora Božích prik{zaní
II. : vybrané prik{zania : teologick{ štúdia / Inocent-M{ria Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum
Vrlg., 2009. - 145 s. - ISBN 978-3-99003-032-5.
11. SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír: Dekalogische spezielle Moraltheologie I. : Göttliche
Tugenden = Úvod do štúdia špeci{lnej katolíckej mor{lnej teológie podľa Desatora Božích
prik{zaní I. : úvod a 1. časť prvého prik{zania: Božské čnosti : teologick{ štúdia / Inocent-M{ria
Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Vrlg., 2008. - 223 s. - ISBN 978-3-85022-818-3.
12. JENČO, J{n: L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de
Jérusalem / J{n Jenčo. - Budapest : Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója,
2008. - 109 s. - ISBN 978-963-9206-54-0.
13. LEŠČINSKÝ, Jozef: Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giovanni / Jozef
Leščinský. - Budapest : Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008. - 100 s.
- ISBN 978-963-9206-55-7.
14. LAPKO, Róbert: Fulton J. Sheen - Life Is Worth Living : analýza televízneho n{boženského
programu z obsahového a form{lneho hľadiska / Róbert Lapko. - Kostelní Vydří : Karmelit{nské
nakl., 2008. - 117 s. - ISBN 978-80-7195-027-1.
15. HIŠEM, Cyril: Czloviek i Kościól w tajemnicy zbawienia. Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo
Diecezjalne, 2010. - ISBN 978-83-61864-28-8.
16. BIEĽAK, Jozef: The Revelation. Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010. - ISBN
978-83-61864-44-8.
17. JENČO, J{n: L’éveil de la foi en famille. Szeged : G{l Ferenc Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
18. TYROL, Anton: Poesia ebraica e Salmi.
19. HROMJ[K, Ľubomír: Lo slavismo cattolico di Leone XIII. e gli Slovacchi.
20. BERBERICH, Dominik: Elezione d’Israele. (Uno studio sul documento „Il Popolo Ebraico e le sue Sacre
Scritture nella Bibbia cristiana. Roma : Aracne editrice, 2010.
21. PEKARČÍK, Miloš: Riflessioni giuridici scelti su alcuni uffici dentro la Curia diocesana. Roma :
Aracne editrice, 2010.
Kategória výstupov B
2008 - 2010
Počet výstupov – 0
3
Kategória výstupov C
2008 – 2010
1.
PEČOVSK[, Lucia: L´amore al prossimo nella letteratura teologica americana del XX secolo :
excerptum Theseos ad Doctoratum in S. Theologia / Lucia Pečovsk{. - Košice : Vienala, 2009. 170 s. - ISBN 978-80-89232-68-0.
2.
JURKO, Jozef: Prienik koncilových dokumentov, z{merov, myšlienok, podnetov cez Katolícke
noviny na Slovensko a Košickú arcidiecézu I. ( 1959-1989) / Jozef Jurko. - Prešov : Vyd. Kušnír,
2008. - 235 s. - ISBN 978-80-970050-7-8.
3.
JENČO, J{n: Situ{cia a perspektívy predškolskej katechézy / J{n Jenčo. - Košice : Semin{r sv.
Karola Boromejského, 2008. - 105 s. - ISBN 978-80-89138-93-7.
4.
DEGRO, Imrich: Hranice ľudskej slobody : podľa Mieczysława A. Krąpca / Imrich Degro. Prešov : Vyd. RÉMA, 2008. - 123 s. s. - ISBN 978-80-970029-1-6.
Počet výstupov – 4
Sebahodnotenie:
Na z{klade zhodnotenia plnenia kritérií atribútu výstupov v oblasti výskumu č. 2. Humanitné vedy
hodnotíme daný atribút v znakovom vyjadrení „A-“ s profilom kvality (A = 85%, B = 0%, C = 15%,
D = 0%).
Hodnotenie atribútu: (85x4+0x3+15x2+0x1)/100 = 340+0+30+0/100 = 3,70 v znakovom vyjadrení „A-“.
HODNOTENIE ATRIBÚTU PROSTREDIA
3.1 ROZSAH A VÝSLEDKY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
Údaje o doktorandskom štúdiu v jednotlivých rokoch hodnoteného obdobia obsahujúce údaje
o dizertačných skúškach, údaje o absolventoch, údaje o školiacej kapacite akademických
zamestnancov fakulty a 5 výstupov výskumu doktorandov.
3.1.1 Údaje o dizertačných skúškach doktorandov:
2008
9. m{j 2008 – Katolícka teológia
M. Cvachov{, licenci{tska pr{ca: Ch{panie pojmu katolicita pred a po rozdlení cirkvi v 16. storočí – prospel
4. júl 2008 – Katolícka teológia
J. Dulin, licenci{tska pr{ca: Človek a svedomie - prospel
R. Gejguš, licenci{tska pr{ca: Katechéza v kontexte novej evanjeliz{cie - prospel
V. Kopperov{, licenci{tska pr{ca: Pneumatológia encykliky Dominum et vivificantem - prospel
D. Mac{k, licenci{tska pr{ca: Ekumenické vzťahy v Košickej cirkevnej provincii - prospel
F. Potočň{k, licenci{tska pr{ca: Uzatv{ranie manželstva podľa kódexu k{nonického pr{va z{padnej a
východnej Cirkvi a rodinného pr{va Slovenskej republiky – prospel
4
25. september 2008 – Katolícka teológia
Z. Adamovsk{, licenci{tska pr{ca: Výchova dievčat so zameraním na relacion{lnosť – prospel
6. november 2008 – Katolícka teológia
D. Havrila, licenci{tska pr{ca: Liturgia a bohoslužba slova v učení a praxi Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku a v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach - prospel
V. Svetl{k, licenci{tska pr{ca: Mor{lne problémy súčasnej rodiny vo svetle n{uky J{na Pavla II. – prospel
27. november 2008 – Katolícka teológia
A. Cibul{kov{, licenci{tska pr{ca: Povolanie k svätosti v dejin{ch Cirkvi - prospel
19. december 2008 – Katolícka teológia
J. Bližinský, licenci{tska pr{ca: Druhý vatik{nsky koncil a rozvoj salezi{nskeho diela na Slovensku v rokoch
1950 – 1989 - prospel
J. Hruška, licenci{tska pr{ca: Svätý krst v tradičných cirkv{ch - prospel
2009
27. janu{r 2009 – Katolícka teológia
M. Varga, licenci{tska pr{ca: Adapt{cia interpretačnej metódy P. Ricoeura pre n{boženský jazyk na
Slovensku – obh{jil
19. marec 2009 – Katolícka teológia
V. Pardeľ, licenci{tska pr{ca: Cirkevné školy v Spišskej diecéze, ich prínos v oblasti výchovy, vzdel{vania a
form{cie človeka 21. storočia - obh{jil
26. jún 2009 – Katolícka teológia
Ľ. Spuchľ{k, licenci{tska pr{ca: Panna M{ria Spoluvykupiteľka v Duchovnom Pastierovi v rokoch slobody
1991 - 2007 – obh{jil
S. Dul{k, licenci{tska pr{ca: Kresťanské hodnoty ako prostriedok ozdravenia súčasnej spoločnosti – obh{jil
10. september 2009 – Katolícka teológia
M. Kahanec, licenci{tska pr{ca: St{ly diakon{t – príprava a služba – obh{jil
3.1.2 Údaje o absolventoch doktorandského štúdia
2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Igor Giboda
N{zov dizertačnej pr{ce: Historicko-teologický pohľad na smrť a jej prekonanie
Školiteľ: prof. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
D{tum obhajoby: 28. apríl 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Beata Zielińska
N{zov dizertačnej pr{ce: Rola katechezy i rodziców w ksztaltowaniu wiary dziecka w świetlw nauczania Jana
Pawla II o nowej ewangelizacji
Školiteľ: doc. ThDr. Jacek Neumann, PhD.
D{tum obhajoby: 28. apríl 2008
5
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Vladimír Šost{k
N{zov dizertačnej pr{ce: Nov{ skladba pastor{cie
Školiteľ: prof. PaedDr. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
D{tum obhajoby: 28. apríl 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Vlastimil Kročil
N{zov dizertačnej pr{ce: Passio Christi ve spisech Lva Velikého
Školiteľ: Doc. ThLic. PaedDr. Martin Weis, Th.D.
D{tum obhajoby: 9. m{j 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Rijad Mulamuhič
N{zov dizertačnej pr{ce: Pražský Kl{štor R{du križovníkov s červenou hviezdou za prvej ČSR
Školiteľ: doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
D{tum obhajoby: 9. m{j 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Miroslav Janočko
N{zov dizertačnej pr{ce: Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii v rokoch 1918 - 1989
Školiteľ: prof. ThDr. Peter Štur{k, PhD.
D{tum obhajoby: 9. m{j 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Peter Majda
N{zov dizertačnej pr{ce: Verb{lna a neverb{lna komunik{cia v ohlasovaní Božieho slova
Školiteľ: prof. ThDr. Tadeusz Zasępa, PhD.
D{tum obhajoby: 2. júl 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Daniela Iskrov{
N{zov dizertačnej pr{ce: Exegeticko-teologický koment{r k Prvému J{novmu listu
Školiteľ: prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
D{tum obhajoby: 25. september 2008
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Anton Babj{k
N{zov dizertačnej pr{ce: Ohlasovanie evanjelia so zameraním na e – vzdel{vanie v podmienkach Teologickej
fakulty v Košiciach KU v Ružomberku
Školiteľ: prof. PaedDr. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
D{tum obhajoby: 25. september 2008
2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Juraj Pigula
N{zov dizertačnej pr{ce: Donatizmus a teológia zmierenia u sv. Augustína
Školiteľ: prof. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
D{tum obhajoby: 16. apríl 2009
6
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: M{ria Minarikov{
N{zov dizertačnej pr{ce: Neschopnosť uzavrieť manželstvo podľa k{n. 1095 °2 CIC 1983
Školiteľ: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
D{tum obhajoby: 16. apríl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Pavol Bal{ž
N{zov dizertačnej pr{ce: Život a smrť v biblických textoch a v Deutoroizai{šovom proroctve
Školiteľ: doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
D{tum obhajoby: 23. apríl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Dominik Mac{k
N{zov dizertačnej pr{ce: Mesto tolerancie a ekumenický dialóg
Školiteľ: prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
D{tum obhajoby: 3. júl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Miroslav Gombita
N{zov dizertačnej pr{ce: Obr{tenie a zmierenie – ich význam a dôležitosť pre človeka a kresťana, pre Cirkev
a pre našu spoločnosť
Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
D{tum obhajoby: 3. júl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Peter Ružbarský
N{zov dizertačnej pr{ce: Situ{cia a perspektívy sviatostnej katechiz{cie Rómov
Školiteľ: prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
D{tum obhajoby: 3. júl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Vladimír Svetl{k
N{zov dizertačnej pr{ce: N{uka o rodine v Katolíckych novin{ch po roku 2000
Školiteľ: doc. ThDr. Martin Uhaľ, PhD.
D{tum obhajoby: 31. júl 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Ondrej Borsík
N{zov dizertačnej pr{ce: Interperson{lna komunik{cia muža a ženy v inštitúcii manželstva
Školiteľ: prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
D{tum obhajoby: 11. august 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Andrea Cibul{kov{
N{zov dizertačnej pr{ce: Povolanie k svätosti v dejin{ch Cirkvi
Školiteľ: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
D{tum obhajoby: 27. august 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
7
Absolvent: M{ria Nagranov{
N{zov dizertačnej pr{ce: Príprava detí 1. – 3. ročníka z{kladnej školy na prijatie Eucharistie v tvorivej
biblickej katechéze vo farnosti
Školiteľ: doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
D{tum obhajoby: 27. august 2009
Študijný odbor: Katolícka teológia
Absolvent: Daniel Boleš
N{zov dizertačnej pr{ce: Monumenta Tradície v diele Melchiora Cana De locis theologicis
Školiteľ: prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
D{tum obhajoby: 28. september 2009
3.1.3 Počet schv{lených školiteľov (školiaca kapacita) v r{mci oblasti výskumu
Katolícka teológia
2008 (26)
prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dr{b, PhD.
fr. P. doc. ThDr. Ing. Inocent-M{ria V. Szaniszló OP, PhD.
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
doc. ThDr. Leščinský Jozef, PhD.
prof. ThDr. ThBibl. Lic. Anton Tyrol, PhD.
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD
doc. ThDr. Peter Sedl{k, PhD.
doc. PhDr. Ľubomíra Kaminsk{, CSc.
doc. PhDr. Ivan Chalupecký
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrb{k, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
prof. ThDr. Vojtech Boh{č, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
doc. ThDr. MUDr. Mgr.Jaroslav Kašparů, PhD.
doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.
2009 (44)
doc. Dr. J{n Veľbacký, ArtD.
doc. PhDr. Ivan Chalupecký
doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
8
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
doc. RNDr. ThDr. Jana Moricov{, PhD.
doc. ThDr. Ing. Inocent Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.
doc. ThDr. Leščinský Jozef, PhD.
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
doc. ThDr. MUDr. Mgr.Jaroslav Kašparů, PhD.
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrb{k, PhD.
doc. ThDr. Peter Sedl{k, PhD.
doc. ThDr. PhDr. Peter Zubko, PhD
doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
doc. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. dr hab. Marian Nowak, PhD.
prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
Prof. Dr. Hab. Artur J. Katolo
prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, CSc.
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dr{b, PhD.
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD.
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
prof. ThDr. Viliam Jud{k, PhD.
prof. ThDr. Vojtech Boh{č, PhD.
ThDr. Jozef Gnip, PhD.
ThDr. Jozef Korem, PhD.
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
3.1.4 Najvýznamejšie publikačné výstupy doktorandov (max. 25 položiek)
Kategória výstupov A
2008 – 2010
1.
AFC
Svetl{k, Vladimír
9
Mor{lne svedectvo učiteľov v ich rodin{ch v rokoch komunizmu / Vladimír Svetl{k.
In: Moralisches Zeugniss in schweren Zeiten : 90. Jahre der Hinrichtung des Pfarrers Franz Wohlmuth
aus Neckenmarkt in Csacz{r während Aufhebung Béla Kuhns = Mravné svedectvo v ťažkých časoch :
90. výročie popravy far{ra Františka Wohlmutha v Časari počas povstania Bélu Kuhna : zborník
príspevkov zo sympózia s medzin{rodnou účasťou konaného v dňoch 4.-5. júna 2009 v Eisenstadte /
Martin Uh{ľ, Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009. - ISBN 978-399003-191-9. - S. 194-201. - Popis urobený: Konferenčný príspevok je v zborníku publikovaný aj v
nemeckom jazyku.
2.
Ružbarský, Peter
AEC
Prísaha u Rómov / Peter Ružbarský.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 4559.
3.
Dul{k, Stanislav
AEC
L{ska k Bohu / Stanislav Dul{k.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 139149.
4.
Červeň, Jozef
AEC
Novodobé deform{cie rómskej rodiny / Jozef Červeň.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 3544.
5.
Červeň, Jozef
AEC
Princíp solidarity v praxi / Jozef Červeň.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 196203.
6.
Červeň, Jozef
AEC
Princíp subsidiarity v integr{cii Rómov / Jozef Červeň.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 129138.
7.
Červeň, Jozef
AFC
Úloha nepriameho zamestn{vateľa pri vytv{raní dôstojných pracovných podmienok zamestnancov /
Jozef Červeň.
In: Wychowanie do wartości w nauczaniu Jana Pawła II : Międzynarodowa Konferencja Naukowa : w
30. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża : Wyższa Szkoła Ekonomii w Lubline, 12. listopada
2008 / redakcja naukowa Teresa Bogacka, Marek Zmigrodzki. - Lublin : Wydawnictwo Naukove
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2009. - ISBN 978-83-927994-8-1. - S. 315-326.
8.
Hockickov{, Martina
AFC
Lieber sterben als eine Sünde begehen! / Martina Hockickov{, Inocent-M{ria V. Szaniszló.
10
In: Moralisches Zeugniss in schweren Zeiten : 90. Jahre der Hinrichtung des Pfarrers Franz Wohlmuth
aus Neckenmarkt in Csacz{r während Aufhebung Béla Kuhns = Mravné svedectvo v ťažkých časoch :
90. výročie popravy far{ra Františka Wohlmutha v Časari počas povstania Bélu Kuhna : zborník
príspevkov zo sympózia s medzin{rodnou účasťou konaného v dňoch 4.-5. júna 2009 v Eisenstadte /
Martin Uh{ľ, Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009. - ISBN 978-399003-191-9. - S. 182-193. - Popis urobený: Konferenčný príspevok je v zborníku publikovaný aj v
nemeckom jazyku.
9.
Pigula, Juraj
AFD
Patristics exegesis of the Romans 11:16-24 in Origen, Chrysostom and Augustine / Juraj Pigula.
In: The Letter of St. Paul to the Romans : a collection of presentations made at the International
Conference organised by the Catholic University in Ružomberok (Slovakia), Faculty of Theology in
Košice under the patronage of Mr. Jan Hudacky MEP., March 10,2009 - in the Year of St. Paul / ed.
Róbert Lapko. - Szeged : Gerhardus Kiadó, 2009. - ISBN 978-963-88396-1-9. - S. 68-79.
Kategória výstupov C
2008 – 2010
1.
Svetl{k, Vladimír
BEC:
Hriech
a
odpustenie
v
manželskej
l{ske
/
Vladimír
Svetl{k.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 111-117.
1.
Svetl{k, Vladimír
BEC: Manželsk{ l{ska z pohľadu učiteľského úradu Cirkvi a J{na Pavla II. / Vladimír Svetl{k.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 72-78.
2.
Červeň, Jozef
BEE
Úloha Cirkvi pri komunik{cii hodnôt, napom{hajúcej integr{ciu Rómov do majoritnej spoločnosti :
poslaním Cirkvi je slúžiť človeku / Jozef Červeň.
In: Vnitrocírkevní komunikace Čehů, Slov{ků a Romů : příspěvek n{boženských aktivit k integraci
Romů / ed. Be{ta Balogov{, Eva Pavlikov{, Albert-Peter Rethmann. - Praha : Nakladateství Vyšehrad,
spol. s.r.o. pre Centrum pro studium migrace, Katolick{ teologick{ fakulta Univerzity Karlovy, 2008. ISBN 978-80-7021-974-4. - S. 97-105.
3.
Červeň, Jozef
BEE
Rómske prostredie - potreba integr{lnej soci{lnej form{cie / Jozef Červeň.
In: Vnitrocírkevní komunikace Čehů, Slov{ků a Romů : příspěvek n{boženských aktivit k integraci
Romů / ed. Be{ta Balogov{, Eva Pavlikov{, Albert-Peter Rethmann. - Praha : Nakladateství Vyšehrad,
spol. s.r.o. pre Centrum pro studium migrace, Katolick{ teologick{ fakulta Univerzity Karlovy, 2008. ISBN 978-80-7021-974-4. - S. 129-141.
11
4.
Cibul{kov{, Andrea
BEC: Osoba a úcta Panny M{rie v identite Cirkvi vo Svätom písme a v staroveku / Andrea
Cibul{kov{.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 203-211.
5.
Mac{k, Dominik
AAB: Ekumenické vzťahy v Košickej cirkevnej provincii : licenci{tna pr{ca : VEGA 1/4751/07 /
Dominik Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - 160 s. - ISBN 978-80-970050-2-3.
6.
Mac{k, Dominik
AED:
Ekumenick{
situ{cia
v
Košickej
arcidiecéze
/
Dominik
Mac{k.
In: Ekumenick{ situ{cia a nové trendy v súčasnosti : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 26.
november 2008 / ed. Dominik Mac{k. - Košice : Teologick{ fakulta Katolíckej univerzity v
Ružomberku, 2008. - ISBN 978-80-970050-4-7. - S. 89-97.
7.
Mac{k, Dominik
AED: Miešané manželstv{ / Dominik Mac{k. In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej
konferencie : Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - ISBN 97880-970050-5-4. - S. 145-150.
8.
Svetl{k, Vladimír
BEC: Hriech a odpustenie v manželskej l{ske / Vladimír Svetl{k. In: Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl.
Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 111-117.
9.
Svetl{k, Vladimír
BEC: Manželsk{ l{ska z pohľadu učiteľského úradu Cirkvi a J{na Pavla II. / Vladimír Svetl{k.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 72-78.
10.
Cibul{kov{, Andrea
BEC: Osoba a úcta Panny M{rie v identite Cirkvi vo Svätom písme a v staroveku / Andrea
Cibul{kov{.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 203-211.
11.
Pek{r, Jozef
AED:
Obnovené
a
doplnené
pohrebné
obrady
na
Slovensku
/
Jozef
Pek{r.
In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik
Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - ISBN 978-80-970050-5-4. - S. 109-113.
12.
Šost{k, Vladimír
AAB: Nov{ skladba pastor{cie : konfigur{cia pastor{cie v perspektíve kristo-logickej transform{cie /
Vladimír Šost{k. - Sabinov : Eva Burgrov{, 2008. - 208 s. - ISBN 978-80-969934-0-6.
13.
Ružbarský, Peter
ADF: Dejiny liturgického dedičstva a spirituality na území Košickej diecézy / Peter Ružbarský.
In: Verba Theologica : Potridentsk{ teologick{ starostlivosť o veriacich. - ISSN 1336-1635. - S. 39-49.
14.
Ružbarský, Peter
AED: Liturgick{ spiritualita a jej vzťah k liturgickej vede a spiritu{lnej teológii / Peter Ružbarský.
In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik
12
Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - ISBN 978-80-970050-5-4. - S. 130-135.
15.
Babj{k, Anton
GII:
Dvadsiata
nedeľa
v
Cezročnom
období
"A"
/
Anton
Babj{k.
In: Duchovný pastier : revue pre teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč. 89, č. 6 (2008), s.
370-372.
16.
Červeň, Jozef
AEC:
Novodobé
deform{cie
rómskej
rodiny
/
Jozef
Červeň.
In: Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 3544.
Hodnotenie atribútu: v znakovom vyjadrení „C“.
3. 1. 5 Hodnotí sa: Priemerný počet prijatých doktorandov na jedného akademického zamestnanca a
rok, pričom jeden školiteľ nemôže mať viacej ako 5 doktorandov vr{tane externých
Počet a percento školiteľov v r{mci oblasti výskumu, ktorí mali v jednotlivých rokoch
hodnoteného obdobia 2008 – 2010 minim{lne jedného a maxim{lne piatich doktorandov.
Počet
Počet školiteľov s min.
Percento školiteľov s min.
Počet všetkých
Rok (prijatých)
jedným a max. piatimi
jedným a max. piatimi
školiteľov
doktorandov
doktorandmi
doktorandmi
2008 17
26
23
88,5%
2009 21
44
32
72,7%
Priemer
80,6%
Sebahodnotenie
B
Men{ školiteľov, zoznam ich doktorandov a ich témy dizertačných pr{c, v z{tvorke uviesť d{tum
začiatku doktorandského štúdia
2008
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
1. KUCHTOV[, Klaudia: Mystika v snah{ch mladého človeka (13.10.2003)
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
1. ŠTRBOV[, Helena: Viera v Evanjeliu podľa J{na (21.9.2006)
2. VENDELÍNOV[, Jana: Moderne kontra Tradition in der Slowakei. Koexistencia ľudí postmodernej
spoločnosti s ľuďmi vyzn{vajúcimi tradičné kresťanské hodnoty s aspektom vzniknutých konfliktov
a so zreteľom na východisk{ prostredníctvom novodobej evanjeliz{cie (3.11.2006)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
1. ONAČILOV[, Monika: Pastor{cia sluchovo postihnutých na Slovensku (18.9.2008)
2. SEPEŠI, Peter: Pastor{cia ako organizovan{ činnosť (18.9.2008)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
1. BLIŽINSKÝ, Jozef: Druhý vatik{nsky koncil a rozvoj salezi{nskeho rehoľného života na Slovensku
(13.10.2003)
2. HAVRILA, Dušan: Liturgia a bohoslužba slova v učení a praxi Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku a v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach (13.10.2003)
13
3. KARĽA, Viliam: Liturgicko-eklezi{lne prolegomena k n{uke II. Vatik{nskeho koncilu o eucharistii
(15.10.2008)
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
1. DUL[K, Stanislav: Význam kresťanských hodnôt pre ozdravenie súčasnej spoločnosti (1.10.2007)
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
1. CIBUL[KOV[, Andrea: Povolanie k svätosti v dejin{ch Cirkvi (21.9.2006)
2. ŠKVAREK, Andrej: Dejiny farnosti Markušovce (21.9.2006)
3. DUBJEL (TÓTHOV[), Monika: Historicko-pr{vna téma o činnosti cirkevného súdu v Košiciach
(18.9.2008)
prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
1. PIVARNÍKOV[, Oľga: Katolícka škola v systéme slovenského region{lneho školstva (1.10.2007)
prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
1. TALNAGI, Martin: Pozitívny vplyv n{boženstva na psychiku človeka (21.9.2006)
2. GEJGUŠ, Radoslav: Katechéza v kontexte novej evanjeliz{cie (22.9.2005)
3. SZ[RAZ, J{n: S{ra Salkh{ziov{ – život a dielo (1.10.2007)
4. ŠUŠKO, Michal: Apoštolsk{ Cirkev - apoštolskosť v Cirkvi - apoštolskosť Cirkvi (26.9.2008)
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
1. ČELL[R, Igor: Ježiš Kristus ako prostredník podľa vyhl{senia Dominus Jesus (22.9.2005)
2. HRUŠKA, J{n: Krst v cirkv{ch (23.9.2004)
3. KOPPEROV[, Valentína: Pneumatológia encykliky Dominum et vivificantem (21.9.2006)
prof. PaedDr. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
1. ADAMOVSK[, Zuzana: Výchova dievčat so zameraním na relacion{lnosť (22.9.2005)
2. KAŠAJ, Mari{n: N{božensk{ viera a zmysel života vysokoškolských študentov humanitného a
technického zamerania (18.9.2008)
3. WEAG, Gerhard: Interaktívne, edukatívne a evanjelizačné možnosti religióznych rel{cií v digit{lnej
televízii (29.11.2007)
4. BEREGI, Vladimír: Odovzd{vanie viery v súčasnej evanjeliz{cii (1.10.2007)
5. KAHANEC, Martin: St{ly diakon{t – príprava a služba (1.10.2007)
doc. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD.
1. PARDEĽ, Viktor: Cirkevné školy v Spišskej diecéze, ich prínos v oblasti výchovy, vzdel{vania a
form{cie človeka 21. storočia (1.10.2006)
2. POTOČŇ[K, Flori{n: Uzatv{ranie manželstva podľa Kódexu k{nonického pr{va z{padnej a
východnej cirkvi a rodinného pr{va Slovenskej republiky (23.9.2004)
doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
1. PILKOV[, Beata: Výchova adolescentov v rodine (1.10.2008)
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
2. NAGRANOV[, M{ria: Príprava detí 1. - 3. ročníka ZŠ na prijatie Eucharistie v tvorivej biblickej
katechéze vo farnosti (18.9.2008)
3. TORBÍK, Štefan: Analýza antropologickej štruktúry biblických zjavení (1.10.2008)
doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.
14
4. BALÍK, Jan: Magistérium Jana Pavla II. jako klíčový moment vzniku diecézní pastorace ml{deže a
její realizace v ČR (18.9.2008)
doc. ThDr. MUDr. Mgr.Jaroslav Kašparů, PhD.
1. KUBÍN, Roman: Pastorace ml{deže v brňenské diecézi (18.9.2008)
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
1. ALBIČUK, Štefan: Solidarita v procese globaliz{cie z hľadiska soci{lnej n{uky Cirkvi (1.10.2007)
2. ČERVEŇ, Jozef: Princíp subsidiarity v integr{cii Rómov (1.10.2008)
3. SVETL[K, Vladimír: Mor{lne problémy súčasnej rodiny vo svetle n{uky J{na Pavla II. (1.10.2006)
doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.
1. PLEVA, Vendelín: Pútnik svätovojtešský a jeho vplyv na form{ciu slovenskej katolíckej verejnosti
(1.10.2007)
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
1. OLEJNÍKOV[, M{ria: Rozvíjanie zdravia a zdravého životného štýlu v n{bož. výchove II. Stupňa
ZŠ formou projektovej eduk{cie (1.10.2008)
2. ŠTEF[NIKOV[, Oľga: Učebnica ako komunik{cia kresťanského posolstva (1.10.2007)
doc. ThDr. Ing. Inocent Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
1. BERTA, Jozef: Ot{zka problému pr{v dieťaťa pre jeho narodenie v norm{lnej rodine (21.9.2006)
2. HOCKICKOV[, Martina: Možnosti použitia mravne prirodzeného z{kona v modernej bioetike
(1.10.2008)
3. KUĽHA, Michal: Hľadanie dôležitých bioetických ot{zok v dnešnej vedeckej praxi východného
Slovenska. Zmysel založenia inštitútu bioetiky. (18.9.2008)
4. OSLOVIČ, Štefan: Vývoj hodnotového systému Európskej únie (18.9.2008)
doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
1. ANDREJKO, Radovan: Vývoj cirkevnej organiz{cie na území Slovenska (18.9.2008)
2. PETRÍKOV[, Zuzana: Dejiny Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi (1.10.2007)
3. SABO, Jozef: Dejiny Farnosti Nanebovzatia Panny M{rie v Kechneci (1.10.2007)
2009
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b, PhD.
1. ČELL[R, Igor: Ježiš Kristus ako prostredník podľa vyhl{senia Dominus Jesus (22.9.2005)
2. HRUŠKA, J{n: Krst v cirkv{ch (23.9.2004)
3. KOPPEROV[, Valentína: Pneumatológia encykliky Dominum et vivificantem (21.9.2006)
4. GIRA, Miroslav: Evanjelium - posolstvo radosti (23.9.2004)
prof. PaedDr. ICDr. ThDr. Anton Fabian, PhD.
1. ADAMOVSK[, Zuzana: Výchova dievčat so zameraním na relacion{lnosť (22.9.2005)
2. KAŠAJ, Mari{n: N{božensk{ viera a zmysel života vysokoškolských študentov humanitného a
technického zamerania (18.9.2008)
3. WEAG, Gerhard: Interaktívne, edukatívne a evanjelizačné možnosti religióznych rel{cií v digit{lnej
televízii (29.11.2007)
4. BEREGI, Vladimír: Odovzd{vanie viery v súčasnej evanjeliz{cii (1.10.2007)
5. HERCEGOV[, Zuzana: Príčiny a dôsledky nez{ujmu o inštitucionalizované manželstvo (1.10.2007)
6. KAHANEC, Martin: St{ly diakon{t – príprava a služba (1.10.2007)
7. HABOR[K, Marek: Sviatostné manželstvo a súčasné alternatívne formy (2.9.2009)
15
8. SEMAN, Pavol: Katechetick{ výuka telesne a duševne znevýhodnených ľudí (2.9.2009)
9. ŽVANDA, Jozef: Univerzitné pastoračné centr{ na Slovensku v službe form{cie (22.9.2005)
prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.
1. ŠTRBOV[, Helena: Viera v Evanjeliu podľa J{na (21.9.2006)
2. VENDELÍNOV[, Jana: Moderne kontra Tradition in der Slowakei. Koexistencia ľudí postmodernej
spoločnosti s ľuďmi vyzn{vajúcimi tradičné kresťanské hodnoty s aspektom vzniknutých konfliktov a
so zreteľom na východisk{ prostredníctvom novodobej evanjeliz{cie (3.11.2006)
ThDr. Jozef Gnip, PhD.
1. ŠKURLA, Dušan: Ľudsk{ form{cia (2.9.2009)
ThDr. Jozef Korem, PhD.
1. BUDZ[K, J{n: Úcta k Eucharistii v reholi premonštr{tov (13.10.2003)
ThDr. Juraj Semivan, PhD.
1. DULIN, J{n: Človek a svedomie (13.10.2003)
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.
1. KUŠNÍROV[, Silvia: Historiografické skúmanie svätosti Žofie Bošň{kovej (2.9.2009)
2. ŠKVAREK, Andrej: Dejiny farnosti Markušovce (21.9.2006)
doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.
1. BALÍK, Jan: Magistérium Jana Pavla II. jako klíčový moment vzniku diecézní pastorace ml{deže a
její realizace v ČR (18.9.2008)
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
1. ONAČILOV[, Monika: Pastor{cia sluchovo postihnutých na Slovensku (18.9.2008)
2. SEPEŠI, Peter: Pastor{cia ako organizovan{ činnosť (18.9.2008)
3. KOŠČ, J{n M{ria: Antikoncepcia a pastor{cia v zmysle mor{lneho učenia Katolíckej cirkvi
(21.9.2006)
4. LATUSZEK, Dariusz: Mor{lna obnova v Kristov (2.9.2009)
5. SEPEŠI, Peter: Pastor{cia ako organizovan{ činnosť (18.9.2008)
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
1. OLEJNÍKOV[, M{ria: Rozvíjanie zdravia a zdravého životného štýlu v n{bož. výchove II. Stupňa
ZŠ formou projektovej eduk{cie (1.10.2008)
2. ŠTEF[NIKOV[, Oľga: Učebnica ako komunik{cia kresťanského posolstva (1.10.2007)
prof. PhDr. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD.
1. TALNAGI, Martin: Pozitívny vplyv n{boženstva na psychiku človeka (21.9.2006)
2. GEJGUŠ, Radoslav: Katechéza v kontexte novej evanjeliz{cie (22.9.2005)
3. SZ[RAZ, J{n: S{ra Salkh{ziov{ – život a dielo (1.10.2007)
4. ŠUŠKO, Michal: Apoštolsk{ Cirkev - apoštolskosť v Cirkvi - apoštolskosť Cirkvi (26.9.2008)
5. SABOLOV[, Katarína: Kristologick{ orient{cia v dokumentoch DVK (2.9.2009)
Prof. Dr. Hab. Artur J. Katolo
1. DERA, Marcin: Moralne aspekty zycia małzeńskiego w nauczaniu św. Jana Chryzostoma (2.9.2009)
ICDr. Juraj Kamas, PhD.
1. KOZ[K, Jozef: Kňaz a masmédi{ (22.9.2005)
16
doc. ThDr. MUDr. Mgr.Jaroslav Kašparů, PhD.
1. KUBÍN, Roman: Pastorace ml{deže v brňenské diecézi (18.9.2008)
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD.
1. MIČKO, J{n: Dejiny židovskej komunity v Košiciach (2.9.2009)
doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD.
1. VARGA, Marek: Adapt{cia interpretačnej metódy Paula Ricoeura pre n{boženský jazyk na
Slovensku (22.9.2005)
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD.
1. PARDEĽ, Viktor: Cirkevné školy v Spišskej diecéze, ich prínos v oblasti výchovy, vzdel{vania a
form{cie človeka 21. storočia (1.10.2006)
2. POTOČŇ[K, Flori{n: Uzatv{ranie manželstva podľa Kódexu k{nonického pr{va z{padnej a
východnej cirkvi a rodinného pr{va Slovenskej republiky (23.9.2004)
3. FILIP, Tom{š: Košick{ diecéza v 60-tych rokoch 20. storočia (2.9.2009)
doc. RNDr. ThDr. Jana Moricov{, PhD.
1. KOSTÚROV[, Monika: Ekleziologický a ekumenický rozmer tvorby L. Sartoriho (18.9.2008)
prof. dr hab. Marian Nowak, PhD.
1. ŠČERBA, Stanislav: Integr{cia obrazu a architektúry vo vyučovaní n{boženskej výchovy druhého
stupňa z{kladnej školy a strednej školy (22.9.2005)
ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
1. IRRGANG, Karol Lev: Trvalý diakon{t (2.9.2009)
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.
1. BLIŽINSKÝ, Jozef: Druhý vatik{nsky koncil a rozvoj salezi{nskeho rehoľného života na Slovensku
(13.10.2003)
2. HAVRILA, Dušan: Liturgia a bohoslužba slova v učení a praxi Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania na Slovensku a v Ekumenickom spoločenstve v Košiciach (13.10.2003)
3. KARĽA, Viliam: Liturgicko-eklezi{lne prolegomena k n{uke II. Vatik{nskeho koncilu o eucharistii
(15.10.2008)
4. KURIMSK[, Danka: Prínos hnutia Svetlo - Život k liturgickej form{cii na Slovensku (24.9.2003)
5. PETKAČOV[, Zuzana: Angažovanie sa laikov vo výkonnej a súdnej funkcii Cirkvi (2.9.2009)
doc. ThDr. Juraj Spuchľak, PhD.
1. PLEVA, Vendelín: Pútnik svätovojtešský a jeho vplyv na form{ciu slovenskej katolíckej verejnosti
(1.10.2007)
2. SPUCHĽ[K, Ľudovít: Pastoračn{ služba v silových zložk{ch Slovenskej republiky (13.10.2003)
prof. PhDr. ThDr. Stanislav Stol{rik, PhD.
1. PIVARNÍKOV[, Oľga: Katolícka škola v systéme slovenského region{lneho školstva (1.10.2007)
1. KVOKAČKOV[, Anna: Filozofia slobody ľudí s handicapom (23.9.2004)
doc. ThDr. PaedDr. Martin Štrb{k, PhD.
17
1. WALCZUK, Adam: Vplyv božieho milosrdenstva na ľudovú zbožnosť a prínos Spoločnosti
katolíckeho apoštol{tu - pallotínov na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku od roku
1989 (2.9.2009)
doc. ThDr. Ing. Inocent Vladimír Szaniszló, OP, PhD.
1. BERTA, Jozef: Ot{zka problému pr{v dieťaťa pre jeho narodenie v norm{lnej rodine (21.9.2006)
2. HOCKICKOV[, Martina: Možnosti použitia mravne prirodzeného z{kona v modernej bioetike
(1.10.2008)
3. DEMOČKO, Daniel: Eticko-filozofické ohodnotenie umelej antikoncepcie vzhľadom na 40. výročie
encykliky Humanae vitae (2.9.2009)
4. FRYDRICH, Roman: Aktu{lne problémy svedomia v ot{zke umelého oplodnenia (2.9.2009)
5. PRIST[Š, Peter: Vnímanie dôsledkov relativizmu v dnešnej spoločnosti v diele J. Ratzingera
(2.9.2009)
6. TIRP[K, Peter: Pastor{cia Rómov (2.9.2009)
7. OSLOVIČ, Štefan: Vývoj hodnotového systému Európskej únie (2.9.2009)
prof. ThDr. František Tondra, PhD.
1. DUL[K, Stanislav: Význam kresťanských hodnôt pre ozdravenie súčasnej spoločnosti (1.10.2007)
2. RUSN[K, Jaroslav: Špecifik{ rodinnej výchovy na území Spišskej diecézy (21.9.2006)
doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
1. NAGRANOV[, M{ria: Príprava detí 1. - 3. ročníka ZŠ na prijatie Eucharistie v tvorivej biblickej
katechéze vo farnosti (18.9.2008)
2. TORBÍK, Štefan: Analýza antropologickej štruktúry biblických zjavení (1.10.2008)
doc. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc.
1. BALÍK, Jan: Magistérium Jana Pavla II. jako klíčový moment vzniku diecézní pastorace ml{deže a
její realizace v ČR (18.9.2008)
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.
1. KUCHTOV[, Klaudia: Mystika v snah{ch mladého človeka (13. 10 2003)
2. N[KAČKA, Peter: Biblické z{klady formačnej pr{ce s ml{dežou (2.9.2009)
3. ZORVANOV[, M{ria: Poslušnosť a obeta ako výraz účasti na Kristovom kňazstve. Exegetické a
teologické pozn{mky k vybraným textom Listu Hebrejom (5.9.2006)
doc. ThDr. Martin Uh{ľ, PhD.
1. ALBIČUK, Štefan: Solidarita v procese globaliz{cie z hľadiska soci{lnej n{uky Cirkvi (1.10.2007)
2. ČERVEŇ, Jozef: Princíp subsidiarity v integr{cii Rómov (1.10.2008)
3. NOV[KOV[, Marcela: Soci{lna n{uka Cirkvi ako paradigma povolania človeka (2.9.2009)
doc. Dr. J{n Veľbacký, ArtD.
1. SEKAN, Radovan: Liturgick{ koncilov{ obnova a požiadavky arcidiecéznej synody (2.9.2009)
doc. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
1. PILKOV[, Beata: Výchova adolescentov v rodine (1.10.2008)
prof. dr hab. Tadeusz Zasępa
1. VAVR[K, Martin: Prítomnosť a perpektívy využívania masmédií v procese obnovy Mukačevskej
eparchie vo svetle dokumentov katolíckej cirkvi (21.9.2006)
18
doc. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
1. ANDREJKO, Radovan: Vývoj cirkevnej organiz{cie na území Slovenska (18.9.2008)
2. NWOKOYEOV[ BREŽINSK[, Jana: Kult mari{nskych obrazov v Košickej arcidiecéze (2.9.2009)
3. PETRÍKOV[, Zuzana: Dejiny Farnosti sv. Ladislava v Košickej Novej Vsi (1.10.2007)
4. SABO, Jozef: Dejiny Farnosti Nanebovzatia Panny M{rie v Kechneci (1.10.2007)
3.1. 6 Hodnotí sa: Počet ukončených doktorandov z celkového počtu prijatých za rok
Počet a percento ukončených doktorandov v hodnotenom období z prijatých v uvedenom roku
v r{mci oblasti výskumu.
Počet ukončených
Percento ukončených
Počet novo
doktorandov v hodnotenom
doktorandov v hodnotenom
Rok
prijatých
období z prijatých v danom
období z prijatých v danom
doktorandov
roku
roku
2008
17
9
53%
2009
21
11
52%
Priemer
52,5%
Sebahodnotenie
B
Zoznam prijatých doktorandov a ich témy dizertačných pr{c, v z{tvorke d{tum začiatku
doktorandského štúdia
2008
Katolícka teológia
1. ANDREJKO, Radovan:Vývoj cirkevnej organiz{cie na území Slovenska (18.9.2008)
2. BALÍK, Jan: Magistérium Jana Pavla II. jako klíčový moment vzniku diecézní pastorace ml{deže a
její realizace v ČR (18.9.2008)
3. ČERVEŇ, Jozef: Princíp subsidiarity v integr{cii Rómov (18.9.2008)
4. HOCKICKOV[, Martina: Možnosti použitia mravne prirodzeného z{kona v modernej bioetike
(18.9.2008)
5. KARĽA, Viliam: Liturgicko-eklezi{lne prolegomena k n{uke II. Vatik{nskeho koncilu o eucharistii
(18.9.2008)
6. KAŠAJ, Mari{n: N{božensk{ viera a zmysel života vysokoškolských študentov humanitného a
technického zamerania (18.9.2008)
7. KUBÍN, Roman: Pastorace ml{deže v brňenské diecézi (18.9.2008)
8. KUĽHA, Michal: Hľadanie dôležitých bioetických ot{zok v dnešnej vedeckej praxi východného
Slovenska. Zmysel založenia inštitútu bioetiky (18.9.2008)
9. NAGRANOV[, M{ria: Pastor{cia a evanjeliz{cia farského prostredia v mest{ch a na vidieku na
Slovensku (18.9.2008)
10. OLEJNÍKOV[, M{ria: Rozvíjanie zdravia a zdravého životného štýlu v n{bož. výchove II. Stupňa
ZŠ formou projektovej eduk{cie (18.9.2008)
11. ONAČILOV[, Monika: Pastor{cia sluchovo postihnutých na Slovensku (18.9.2008)
12. OSLOVIČ, Štefan: Vývoj hodnotového systému Európskej únie (18.9.2008)
13. PILKOV[, Beata: Výchova adolescentov v rodine (18.9.2008)
14. SEPEŠI, Peter: Pastor{cia ako organizovan{ činnosť (18.9.2008)
19
15. ŠUŠKO, Michal: Apoštolsk{ Cirkev - apoštolskosť v Cirkvi - apoštolskosť Cirkvi (18.9.2008)
16. TORBÍK, Štefan: Chr{m a kult v dejin{ch izraelského n{roda a v Božom zjavení (18.9.2008)
17. TÓTHOV[, Monika: Historicko-pr{vna téma o činnosti cirkevného súdu v Košiciach (18.9.2008)
2009
1. DEMOČKO, Daniel: Eticko-filozofické ohodnotenie umelej antikoncepcie vzhľadom na 40. výročie
encykliky Humanae vitae (2.9.2009)
2. DERA, Marcin: Moralne aspekty zycia małzeńskiego w nauczaniu św. Jana Chryzostoma (2.9.2009)
3. FILIP, Tom{š: Košick{ diecéza v 60-tych rokoch 20. storočia (2.9.2009)
4. FRYDRICH, Roman: Aktu{lne problémy svedomia v ot{zke umelého oplodnenia (2.9.2009)
5. HABOR[K, Marek: Sviatostné manželstvo a súčasné alternatívne formy (2.9.2009)
6. IRRGANG, Karol Lev: Trvalý diakon{t (2.9.2009)
7. KUŠNÍROV[, Silvia: Historiografické skúmanie svätosti Žofie Bošň{kovej (2.9.2009)
8. LATUSZEK, Dariusz: Mor{lna obnova v Kristov (2.9.2009)
9. MIČKO, J{n: Dejiny židovskej komunity v Košiciach (2.9.2009)
10. N[KAČKA, Peter: Biblické z{klady formačnej pr{ce s ml{dežou (2.9.2009)
11. NOV[KOV[, Marcela: Soci{lna n{uka Cirkvi ako paradigma povolania človeka (2.9.2009)
12. NWOKOYEOV[ BREŽINSK[, Jana: Kult mari{nskych obrazov v Košickej arcidiecéze (2.9.2009)
13. OSLOVIČ, Štefan: Vývoj hodnotového systému Európskej únie (18.9.2008)
14. PETKAČOV[, Zuzana: Angažovanie sa laikov vo výkonnej a súdnej funkcii Cirkvi (2.9.2009)
15. PRIST[Š, Peter: Vnímanie dôsledkov relativizmu v dnešnej spoločnosti v diele J. Ratzingera
(2.9.2009)
16. SABOLOV[, Katarína: Kristologick{ orient{cia v dokumentoch DVK (2.9.2009)
17. SEKAN, Radovan: Liturgick{ koncilov{ obnova a požiadavky arcidiecéznej synody (2.9.2009)
18. SEMAN, Pavol: Katechetick{ výuka telesne a duševne znevýhodnených ľudí (2.9.2009)
19. ŠKURLA, Dušan: Ľudsk{ form{cia (2.9.2009)
20. TIRP[K, Peter: Pastor{cia Rómov (2.9.2009)
21. WALCZUK, Adam: Vplyv božieho milosrdenstva na ľudovú zbožnosť a prínos Spoločnosti
katolíckeho apoštol{tu - pallotínov na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku od roku
1989 (2.9.2009)
Zoznam ukončených doktorandov a ich témy dizertačných pr{c, v z{tvorke d{tum obhajoby
dizertačnej pr{ce.
Katolícka teológia
2008
1. GIBODA, Igor: Historicko-teologický pohľad na smrť a jej prekonanie (28.4.2008)
2. ZIELIŃSKA, Beata: Rola katechezy i rodziców w ksztaltowaniu wiary dziecka w świetlw nauczania
Jana Pawla II o nowej ewangelizacji (28.4.2008)
3. ŠOST[K, Vladimír: Nov{ skladba pastor{cie (28.4.2008)
4. KROČIL, Vlastimil: Passio Christi ve spisech Lva Velikého (9.5.2008)
5. MULAMUHIČ, Rijad: Pražský Kl{štor R{du križovníkov s červenou hviezdou za prvej ČSR
(9.5.2008)
6. JANOČKO, Miroslav: Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii v rokoch 1918 – 1989
(9.5.2008)
7. MAJDA, Peter: Verb{lna a neverb{lna komunik{cia v ohlasovaní Božieho slova (2.7.2008)
8. ISKROV[, Daniela: Exegeticko-teologický koment{r k Prvému J{novmu listu (25.9.2008)
9. BABJ[K, Anton: Ohlasovanie evanjelia so zameraním na e – vzdel{vanie v podmienkach
Teologickej fakulty v Košiciach KU v Ružomberku (25.9.2008)
20
2009
1. PIGULA, Juraj: Donatizmus a teológia zmierenia u sv. Augustína (16. 4. 2009)
2. MINARIKOV[, M{ria: Neschopnosť uzavrieť manželstvo podľa k{n. 1095 °2 CIC 1983 (16. apríl
2009)
3. BAL[Ž, Pavol: Život a smrť v biblických textoch a v Deutoroizai{šovom proroctve (23. apríl 2009)
4. MAC[K, Dominik: Mesto tolerancie a ekumenický dialóg (3. júl 2009)
5. GOMBITA, Miroslav: Obr{tenie a zmierenie – ich význam a dôležitosť pre človeka a kresťana, pre
Cirkev a pre našu spoločnosť (3. júl 2009)
6. RUŽBARSKÝ, Peter: Situ{cia a perspektívy sviatostnej katechiz{cie Rómov (3. júl 2009)
7. SVETL[K, Vladimír: N{uka o rodine v Katolíckych novin{ch po roku 2000 (31. júl 2009)
8. BORSÍK, Ondrej: Interperson{lna komunik{cia muža a ženy v inštitúcii manželstva (11. august
2009)
9. CIBUL[KOV[, Andrea: Povolanie k svätosti v dejin{ch Cirkvi (27. august 2009)
10. NAGRANOV[, M{ria: Príprava detí 1. – 3. ročníka z{kladnej školy na prijatie Eucharistie
v tvorivej biblickej katechéze vo farnosti (27. august 2009)
11. BOLEŠ, Daniel: Monumenta Tradície v diele Melchiora Cana De locis theologicis (28. september
2009)
3.1. 7 Hodnotí sa: Účasť doktorandov na riešení projektov
Zoznam doktorandov za oblasť výskumu, podieľajúcich sa na riešení grantových projektov
fakulty.
Meno doktoranda Účasť na riešení dom{ceho
a forma štúdia
grantového projektu riešeného na
fakulte
Dominik Mac{k
Osobnosti Kňazského semin{ra sv.
(intern{)
Karola Boromejského v Košiciach,
ktorých život sa stal povzbudením
veriacim i neveriacim v časoch pred
totalitou a počas nej, VEGA
1/4750/07, Vedúci projektu: prof.
PhDr. PaedDr. ThDr. Jozef Jurko,
PhD.
Dominik Mac{k
(intern{)
Dominik Mac{k
(intern{)
Účasť na riešení zahraničného
grantového projektu riešeného na
fakulte
spoluriešiteľ
Zmapovanie ekumenickej činnosti vo spoluriešiteľ
Východnom dištrikte na Slovensku,
VEGA 1/4751/07, Vedúci projektu:
prof. PaedDr. ThDr. Pavol Dr{b,
PhD.
Reflexia uskutočňovania koncilových spoluriešiteľ
reforiem v oblasti liturgie v košickej
partikul{rnej cirkvi, KEGA 3/5101/07,
Vedúci projektu: prof. PhDr. PaedDr.
ThDr. Jozef Jurko, PhD.
21
Počet a percentu{lny podiel účasti interných doktorandov na riešení projektov na fakulte v r{mci
oblasti výskumu v rokoch 2008 – 2010.
Počet
Počet interných doktorandov
Percentu{lny podiel interných
doktorandov
zapojených do riešenia zahraničných
doktorandov zapojených do riešenia
v internej forme
grantových projektov riešených na
zahraničných grantových projektov
štúdia v roku
fakulte v roku 2008
riešených na fakulte v roku 2008
2008
11.11%
9
1
C
Počet
doktorandov
v internej forme
štúdia v roku
2009
19
Počet interných doktorandov
zapojených do riešenia zahraničných
grantových projektov riešených na
fakulte v roku 2009
Percentu{lny podiel interných
doktorandov zapojených do riešenia
zahraničných grantových projektov
riešených na fakulte v roku 2009
5.26%
D
1
3.1. 8 Hodnotí sa: Publikačné výstupy doktorandov
Zoznam najvýznamnejších publikačných výstupov skončených doktorandov, ktorí absolvovali
štúdium na fakulte v r{mci oblasti výskumu od 1. 1.2008 do 31. 10. 2009.
2008
Giboda, Igor:
AAB
O smrti. Historicko-teologický pohľad na smrť a jej prekonanie / Igor Giboda. – Bratislava : Serafín,
2008. – 209 s. – ISBN 978-80-8081-077-1.
Šost{k, Vladimír
AAB
Nov{ skladba pastor{cie / Šost{k Vladimír – Sabinov : Eva Burgrov{, 2008. 208 s. – ISBN 978-80969934-0-6.
Kročil, Vlastimil
AAB
Passio Christi ve spisech Lva Velikého / Vlastimil Kročil – Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského,
2008. 221 s. – ISBN 978-80-89361-05-2.
Mulamuhič, Rijad
AAB
Pražský Kl{štor R{du križovníkov s červenou hviezdou za prvej ČSR / Rijad Mulamuhič – Košice :
Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008. 171 s. – ISBN 978-80-89138-95-1.
Janočko, Miroslav
22
AAB
Dejiny cirkevného školstva v Prešovskej eparchii do roku 1989 / Miroslav Janočko. – Prešov : Petra,
2008. – 303 s. – ISBN 978-80-8099-019-0.
Majda, Peter
AAB
Verb{lna a neverb{lna komunik{cia v ohlasovaní Božieho slova / Peter Majda. - Spišské Podhradie :
Nad{cia kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka, 2008. – 193 s. - ISBN 978-80-89170-27-2
Iskrov{, Daniela
AAB
Exegeticko-teologický koment{r k Prvému J{novmu listu / Daniela Iskrov{. - Ružomberok : Katolícka
univerzita v Ružomberku, 2008. - 268 s. - ISBN 978-80-8084-388-5.
Babj{k, Anton
GII: Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období "A" / Anton Babj{k. In: Duchovný pastier : revue pre
teológiu a duchovný život. - ISSN 0139-861X. - Roč. 89, č. 6 (2008), s. 370-372.
2009
Svetl{k, Vladimír
AAB
N{uka o rodine v Katolíckych novin{ch po roku 2000 / Vladimír Svetl{k. - Košice : Vienala, 2009. - 240
s. - ISBN 978-80-89232-52-9.
Minarikov{, M{ria
AAB
Neschopnosť uzavrieť manželstvo podľa K{n. 1095 2 CIC 1983. / M{ria Minarikov{. - Prešov : Michal
Vaško, 2009. - 143 s. - ISBN 978-80-7165-758-3.
Cibul{kov{, Andrea
AAB
Povolanie k svätosti - stredovek. / Andrea Cibul{kov{. - Prešov : Michal Vaško, 2009. – 77 s. - ISBN
978-80-7165-759-0
Nagranov{, M{ria
AAB
Príprava detí 1.-3. ročníka z{kladnej školy na prijatie Eucharistie v tvorivej biblickej katechéze vo
farnosti. / M{ria Nagranov{. - Poprad : Tlačiareň a vydavateľstvo Slza. ISBN 978-80-88680-45-1
Pigula, Juraj
AED
Tradícia cirkevných otcov / Juraj Pigula.
In: Zasvätenie do teológie / Ed. Józef Kulisz, Juraj Dolinský, Ladislav Csontos. - Trnava : Dobr{ kniha,
2008. - ISBN 978-80-7141-622-7. - S. 167-179.
[Pigula Juraj (16%)]
AAB
23
Genezis : koment{re ku Starému z{konu. 1. zv / Peter Bujko, Peter Dubovský, Oľga Erdelsk{, Lucia
Hidvéghyov{, Peter Holec, Jozef Jančovič, J{n Jelínek, Igor Kapišinský, Róbert Lapko, Helena
Panczov{, Juraj Pigula, Milan Sova, Jozef Tiňo, Anton Tyrol, Miroslav Varšo, Pavel Vilhan. - Trnava :
Dobr{ kniha, 2008. - 828 s. - ISBN 978-80-7141-626-5.
Mac{k, Dominik
AAB: Ekumenické vzťahy v Košickej cirkevnej provincii : licenci{tna pr{ca : VEGA 1/4751/07 /
Dominik Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - 160 s. - ISBN 978-80-970050-2-3.
Ružbarský, Peter
ADF: Dejiny liturgického dedičstva a spirituality na území Košickej diecézy / Peter Ružbarský.
In: Verba Theologica : Potridentsk{ teologick{ starostlivosť o veriacich. - ISSN 1336-1635. - S. 39-49.
Boleš, Daniel
AFD: Acta Concilii a nove prúdy v liturgickom živote / Daniel Boleš.
In: Nové trendy v liturgii : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 27. november 2008 / ed. Dominik
Mac{k. - Prešov : Vyd. Kušnír, 2008. - ISBN 978-80-970050-5-4. - S. 137-144.
Podiel publikačných výstupov skončených doktorandov v r{mci oblasti.
Počet skončených
Podiel doktorandov
Publik{cie
doktorandov s
s publik{ciou z celkového
publik{ciou
počtu skončených
v hodnotenom období
doktorandov
Publik{cia v zahraničnom časopise
Publik{cia v dom{com časopise alebo
recenzovanom zborníku zo zahraničnej
konferencie
Publik{cie v kategórii kvality C
Iné
Celkový počet skončených
doktorandov
Sebahodnotenie
7
20%
10
40%
20
100%
20
B
Sebahodnotenie:
Rozsah a výsledky doktorandského štúdia v oblasti výskumu č. 2. Humanitné vedy hodnotíme
kategóriou „B“ – priemern{ kvalita v r{mci Slovenska.
24
OBJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (GRANTOV) ZÍSKANÝCH NA PROJEKTY RIEŠENÉ
NA FAKULTE V HODNOTENEJ OBLASTI V HODNOTENOM OBDOBÍ
Zoznam výskumných projektov riešených v hodnotenom období na fakulte, na ktoré fakulta získala
v hodnotenom období dom{ce granty a zahraničné granty spolu s objemom týchto grantov a ich
čerpaním a riešiteľskou kapacitou.
4.1 Zoznam zahraničných výskumných grantov
N{zov projektu
Historicko exegetický výskum
Kamaldulského
prekladu Biblie.
Ausstattung mit der
Projektionstechnik
und mit den
didaktischen Behelfen
für Theol.-Fakultät
von hl. Cyrillus und
Methodius in
Bratislava
Projektsvorschlag für
den Einkauf der
biblischen
wissenschaftlichen
Literatur für die
Bibliotheken in
Theologischem
Institut in Zips
(Spišské PodhradieKapitula) und in der
Theologischen
Fakultät in Košice
6. európsky deň
rodičov a škôl
N{zov
program
u/
identifik
ačné
číslo
Poľ/SR/T
eolFKU/
08
Grantov{
organiz{cia/
podporujúc
a inštitúcia
MVTS
Vedúci
projektu a
spoluriešiteli
a projektu
Anton Tyrol
František
Trstenský,
Peter Olex{k,
T.B.Jelonek, R.
Bogacz, Artur
Kardaś
Doba
trvania
Výška
grantu
v
SKK
2008-2010
150.00
0 SK
SK - 39
Projektgrup
pe Biblia,
Rakúsko.
prof. Anton
Tyrol, PhD.
2007-2008
30126,SK
SK - 43
SK - 44
Projektgrup
pe Biblia,
Rakúsko.
prof. Anton
Tyrol, PhD.
2008-2009
21088,SK
European
Parent´s
Association
so sídlom v
Bruseli
doc. ThDr.
Stanislav
Vojtko, PhD.,
ng. Júlia
Törökov{,
n{rodný
koordin{tor
za SRRZ v SR
2007-2008
220.00
0 SK
021509032001 v
evidencii
EPA
25
Pl{novan{
riešiteľsk{
kapacita
v hodin{c
h spolu
Podpora výsledkov a
vedeckých výs-tupov
konferencií Týždňa
vedy a tech-niky na
Teologickej fakulte
KU v Ružomberku
Renovabis
PaedDr. Eva
Baricov{,
SRRZ Libuša
Gagov{, SRRZ
Štefan Sýkora,
SRRZ
KONEČNÝ
Anton, prof.
ThDr. Ing.
PhD.
VOJTKO,
Stanislav, doc.
ThDr. PhD.
MAC[K
Dominik,
ThDr. PaedDr.
PhD.
LAPKO
Róbert, Dr.
Th.D. PhD.
JUH[S
Vladimír, Dr.
PhD.
2009 2010
4.500 €
4. 2 Zoznam dom{cich výskumných grantov.
N{zov projektu
Subvencia a
divulg{cia
region{lneho
dedičstva
slovenskej
sakr{lnej hudby
a spevu na
území
Východného
Slovenska.
Prevencia ako
účinn{ metóda
predch{dzania
asoci{lneho
spr{vania
ml{deže v
N{zov
programu/
identifikač
né číslo
Grantov{
organiz{cia/
podporujúca
inštitúcia
Vedúci projektu
a spoluriešitelia
projektu
Doba
trvania
Výška
finančn
ých
prostrie
dkov
KEGA
3/6259/08
Kultúrna
a edukačn{
agentúra pri
Ministerstve
školstva
Slovenskej
republiky
Konečný, Anton,
prof. ThDr. Ing.,
PhD., Veľbacký,
J{n, Dr. ArtD.,
20082010
498.000
SK
KEGA
3/4107/06
Kultúrna
a edukačn{
agentúra pri
Ministerstve
školstva
Slovenskej
Škr{bek, Dušan,
ICLic., Kopeck{,
Anna, Ing.
Škant{r, Jozef,
ThDr., PhD.,
Majcherov{,
20062008
418.000
SK
26
Rieš.
kapacit
a v hod
r{mci
Slovenskej
republiky a
tvorba
multimedi{lnyc
h programov
pre vyučovací
proces.
republiky
Katarína, PhDr.,
Rerkov{, M{ria,
Ing., Pramuka,
J{n, PhDr.
4.3 Celkový súhrn získaných grantov a počet tvorivých pracovníkov za oblasť výskumu:
Rok
Dom{ce granty
Zahraničné
Spolu
Počet TP
granty
v oblasti
VEGA
KEGA
výskumu
2008 - 2009
0
2
5
7
20
Spolu
2
5
7
20
Priemer
2
5
7
4.4 Percentu{lny podiel zahraničných grantových projektov z celkového počtu grantov získaných
na fakulte v r{mci oblasti výskumu:
Percentu{lny podiel
Celkový počet grantových
Počet zahraničných grantových
zahraničných grantových
projektov
projektov
projektov z celkového počtu
grantov
71%
7
5
Sebahodnotenie
B
4.5 Suma získaných finančných prostriedkov na jedneho tvorivého pracovníka (TP) z celkovej
sumy získaných grantových projektov v hodnotenej oblasti výskumu v hodnotenom období:
Celkov{ suma získaných
Priemerný počet TP č. 2.
grantových projektov v SKK Humanitné vedy v hodnotenom
období
1.472 781,- SK
5
Sebahodnotenie
Získané finančné prostriedky
na jedneho TP v SKK
294.556,- SK
A
Sebahodnotenie:
Objem finančných prostriedkov (grantov) v oblasti výskumu hodnotíme kategóriou „A“ – špičkov{
kvalita v r{mci Slovenska.
27
4.1.C.2.14
KVALITA VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Priestorové a technické vybavenie
Od roku 1994 až po súčasnosť prebieha rekonštrukcia budovy na Hlavnej 89 v Košiciach,
ktorú m{ v dlhodobom pren{jme Teologick{ fakulta KU v Ružomberku. V súčasnosti sú priestory
budovy obnovené v modernom a praktickom štýle. Prístup do budovy fakulty je riadený moderným
prístupovým systémom s využitím študentských, bezkontaktných, čipových kariet.
Pre potreby vyučovania sa v budove nach{dza 13 učební s nasledujúcou kapacitou:
A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3 C4 D1 E1 E2 E3 Spolu:
222 miest
90 miest
40 miest
155 miest
120 miest
30 miest
30 miest
70 miest
90 miest
40 miest
30 miest
30 miest
40 miest
987 miest
Všetky učebne sú vybavené novým n{bytkom ( lavice a stoličky ).
Miestnosť A1 je plne vybaven{ vysokoškolsk{ aula, postaven{ v roku 2005, s kompletnou
technikou a z{zemím. Aula je plne klimatizovan{ s centr{lne riadenou vzduchotechnikou. Podobne
celé osvetlenie s osvetľovacou rampou na javisku je ovl{dané z centr{lnej réžie. V réžii sa nach{dzajú
aj riadiace prvky audiotechniky, videotechniky a informačných technológií. Audio systém je
rozdelený do viacerých okruhov a poskytuje možnosť reprodukovať zvuk z akéhokoľvek zdroja (tape,
CD, DVD, tuner, aux) vo vysokej kvalite. Video systém poskytuje možnosť reprodukovať obraz z VHS
a DVD a počítačových VGA zdrojov . V aule je umiestnen{ vysokozoomov{ kamera zapojen{ do
videosystému. Pre potreby vyučovania sa často používa dataprojektor s výkonom 4600 lumenov.
Miestnosť je pokryt{ WIFI internetovým sign{lom. V miestnosti je zabudovan{ predpríprava pre
potreby simult{neho tlmočenia.
Miestnosť C3 je vybaven{ špecializovanou technikou pre realiz{ciu videokonferencií
(keramick{ tabuľa, EBEAM systém, 2 kusy projekčné pl{tna, videokamera, dataprojektor, mixažný
pult a kompletný videokonferenčný set).
Miestnosť C4 zariaden{ ako špeci{lna učebňa pre audiovizu{lne vyučovanie, čomu je
prispôsobené sedenie pre študentov. Učebňa sa používa najmä na vyučovanie cudzích jazykov.
Pre potreby vyučovania vlastní teologick{ fakulta štyri prenosné komplety (notebook,
dataprojektor, projekčné pl{tno, príslušenstvo) umiestnené z bezpečnostných dôvodov v edičnej
miestnosti a pracovník fakulty tieto sety pripravuje vyučujúcim v jednotlivých posluch{rňach podľa
ich požiadaviek.
Príprava na vyučovanie, konzult{cie a preverovanie vedomosti študentov prebieha
v katedrových miestnostiach. Tých je na fakulte desať a sú vybavené moderným n{bytkom
a potrebnou výpočtovou technikou.
28
Konzultačné pracoviska fakulty sú dislokované v Bratislave (pre 60 študentov) a v Poprade (
pre 500 študentov )
Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie
Teologick{ fakulta m{ detašované pracovisko na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí
s kompletným materi{lno – technickým z{zemím pre 200 denných študentov a 400 externých
študentov. Na tomto pracovisku sa nach{dza jeden{sť posluch{rni a aula.
A 334- 80 miest
A 332- 40 miest
A 327- 46 miest
A 230- 40 miest
A 117- 80 miest
A 128- 26 miest
B 211- 20 miest
B 212- 12 miest
B 308- 26 miest
B 309- 16 miest
B 310 – 150 miest – aula
Spolu: 536 miest
Pre potreby vyučovania vlastní Kňazský semin{r štyri prenosné komplety (notebook,
dataprojektor, projekčné pl{tno, príslušenstvo) z bezpečnostných dôvodov umiestnené na študijnom
oddelení, odkiaľ si ich vyučujúci podľa potreby zapožičiavajú.
Ďalšie priestory, ktoré Kňazský semin{r prenajíma pre študentov soci{lnej pr{ce sú v na
Detašovaných pracovisk{ch v Starej Ľubovni /pre 42 študentov/ a v Poprade /pre 308 študentov/.
Informačné zabezpečenie




Vybavenie výpočtovou technikou:
Fakulta využíva pri realiz{cií študijných programov najmodernejšie informačné technológie,
AIS:
AIS je akademický informačný systém KU zavedený v roku 2005
plne využívaný
administratívnymi pracovníkmi fakulty a študentmi. Systém je dostupný na adrese: asi2.ku.sk. AIS
obsahuje nasledujúce moduly:
Prijímacie konanie
Evidencia ľudských zdrojov
Administr{cia štúdia
Študijné programy
E – learning:
Vzhľadom na rýchlo rozvíjajúce sa informačné technológie pristúpila Teologick{ fakulta v
r{mci moderniz{cie vyučovacích metód k zavedeniu e – learningu, ktorý je prístupný na adrese
evyuka.ktfke.sk. Vyučujúci majú možnosť vytvoriť rôzne kurzy v r{mci vlastných predmetov
a študenti majú možnosť participovať na týchto kurzoch podľa svojho študijného programu.
www str{nka
Fakulta od roku 1999 prev{dzkuje vlastnú doménu na ktorej prezentuje svoju činnosť. Str{nka
m{ adresu www.ktfke.sk. Na str{nke sa zverejňujú aktu{lne inform{cie o fakulte, ako aj oznamy pre
29
študentov a širokú verejnosť. Podľa štatistických meraní ja n{vštevnosť fakultnej str{nky okolo 120
tisíc zobrazení za mesiac.
Edičn{ činnosť na KU v Ružomberku TF v Košiciach
Reprografické úpravy, administratívne spracovanie dokumentov, príprava dokumentov, publik{cií
a zborníkov do tlače sa prev{dza na edičnom oddelení pre reprografické úpravy.
Teologick{ fakulta je vybaven{ modernou printovou technikou. Zariadeniami, ktoré vlastní edičné
a reprografické stredisko sú realizované výstupy, ktoré sú zväčša nízkon{kladové. Väčšie z{kazky sa
realizujú prostredníctvom profesion{lnych dod{vateľských firiem. Ide hlavne o publik{cie, ktoré sú
vyd{vané knižne a vo väčších množstv{ch.









Technické vybavenie edičného a reprografického strediska:
Poloprofesion{lna tlačiareň a kopírovací stroj Konica 7165
Tlačiareň a kopírovací stroj Konica 7130
Farebn{ tlačiareň Desklaser magicolor 2200
Risograf RA 4050
Risograf RP 3500 EP
Ručn{ zošívačka
Zariadenie na hrebeňovú väzbu
P{kov{ strihacia nožnica
Laminovací stroj Fellowes
Edičné a reprografické stredisko realizuje výstupy, študijných materi{lov a dokumentov pre potreby
teologickej fakulty, publik{cie, ktoré sa využívajú pri štúdiu a prezentovaní fakulty.
Publik{cie, ktoré sa pripravujú a tlačia v edičnom a reprografickom stredisku zväčša neprekračujú 200
až 250 str{n a ich počet je maxim{lne 150 kusov. Pri týchto dokumentoch a publik{ci{ch nie je
potrebn{ profesion{lna knižn{ väzba a predpisovan{ ob{lka. Do týchto publik{cii patria
vysokoškolské skript{, vedecké štúdie, zborníky a propagačné materi{ly.
Výstupy realizované dod{vateľsky
Keďže edičné a reprografické stredisko nedisponuje potrebným profesion{lnym technickým
vybavením, je nevyhnutné využívať dod{vateľské služby, ktoré realizujú profesion{lni dod{vatelia.
Do skupiny takýchto publik{cia patria dokumenty, ktoré vyžadujú n{ročnú fin{lnu úpravu a to nielen
množstvom ale i kvalitou. Ide hlavne o monografie, vysokoškolské učebnice, knižné vydania skrípt
a pod., ktoré vyžadujú predpísanú gram{ž papiera, plno alebo polofarebné pokrytie, povrchovú
úpravu ob{lky laminovaním alebo lakovaním a väzby lepením alebo šitím.
Knižničné a informačné zdroje
Knižnica KU Teologickej fakulty Košice
Knižnica Teologickej fakulty (TF) vznikla v roku 1996 ako knižnica Kňazského semin{ra sv.
Karola Boromejského. Na z{klade Štatútu Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity
v Ružomberku zo dňa 5. novembra 2003 sa stala fakultnou knižnicou a podľa Štatútu Univerzitnej
knižnice KU v Ružomberku zo dňa 1. m{ja 2005 je súčasťou Univerzitnej knižnice KU. Knižnica TF je
akademickou knižnicou, ktorej postavenie a úlohy sú stanovené v z{kone č. 183/2000 o knižniciach.
Od r. 2000 spravuje Knižnica TF aj knižnicu diecézneho arcibiskupa, ktorú tvoria vz{cne
historické knihy zo 16. – 20. stor. v počte 60 097 zv.
Pri zmene semin{rnej knižnice na fakultnú poskytla Teologick{ fakulta knižnici väčšie
a vhodnejšie priestory, v ktorých je zabezpečený voľný prístup ku knižničnému fondu, všeobecn{
študovňa s 12 študijnými miestami a od r. 2006 aj internetov{ študovňa s 12, neskôr 14 miestami.
V priestoroch výpožičnej služby je vyhradený priestor na štúdium bežného ročníka časopisov.
30
Okrem týchto priestorov je v prevažne uzavretej časti historickej knižnice sklad fondu
historických kníh arcibiskupskej knižnice so zvlhčovacou jednotkou na zabezpečenie vhodnej vlhkosti
skladových priestorov, ako aj mal{ študovňa so 4 študijnými miestami. Celkovú plochu knižnice
ukazuje tab. č. 1.
Priestorové vybavenie knižnice
súčasn{ knižnica
historick{ knižnica
Celkov{ plocha
420 m²
189 m²
Plocha pre užívateľov
360 m²
18 m²
Plocha pre zamestnancov
60 m²
Sklady
171 m²
Tab. č. 1
Knižnica od svojho počiatku pracuje v systéme ISIS, program Paris - sieťov{ verzia. Knižnica
m{ vlastnú počítačovú sieť, počítač určený na výpožičky je vybavený snímačom čiarových kódov. Pre
vyhľad{vanie v katalógu OPAC boli a dodnes sú používateľom k dispozícii 2 PC (pôvodné boli v r.
2006 vymenené za nové).
Na internetiz{ciu študovne boli získané financie z projektov, najmä zo zahraničia. V r. 2006
mala internetov{ študovňa už 14 miest.
Pri zmene knižnice na fakultnú dostali používatelia možnosť samostatného kopírovania na
staršej kopírke. Z prostriedkov získaných projektom sa zakúpila v r. 2007 samoobslužn{ kopírka
s možnosťou tlače a skenovania, zatiaľ bez možnosti snímania ISIC karty. Kúpu snímača je pl{nované
pokryť z ďalšieho projektu, zatiaľ sa poplatky za kopírovanie vyberajú pri výpožičnom pulte.
Prostredníctvom projektov zo zahraničia bol postupne obstar{vaný aj potrebný n{bytok do
knižnice.
V súčasnosti je knižnica v prechode na knižničný systém VIRTUA, ktorý zastrešuje N{rodn{
knižnica v Martine. Pracovníci knižnice absolvovali už v r. 2005 potrebné školenia a získali certifik{ty.
V r. 2008 bude vyškolený 1 pracovník pre evidenciu publikačnej činnosti pedagógov
a doktorandov fakulty v programe DAWINCI, ktorý sa bude využívať na katalogiz{ciu publikačnej
činnosti v r{mci celej Katolíckej univerzity. Doteraz sa publikačn{ činnosť v knižnici TF evidovala v
nevyhovujúcom editore EXCEL.
V oblasti akvizície spolupracuje knižnica s vedúcimi katedier i s jednotlivými vyučujúcimi, od
ktorých získava n{vrhy na n{kup literatúry. T{to spolupr{ca však nie je rozvinut{ v optim{lnej
miere, v budúcnosti bude potrebné obojstranne venovať tejto oblasti viac času. Pozitívnym krokom v
z{ujme koordinovaného n{kupu literatúry, najmä zo zahraničia, bolo vytvorenie Akvizičnej komisie,
ktorej poslanie a úlohy sú špecifikované v internej smernici č. 8 Z{sady pr{ce Akvizičnej komisie
knižnice Teologickej fakulty KU zo dňa 23. 3. 2007.
Financie na n{kup literatúry dost{va knižnica z rozpočtu fakulty ročne cca 100 000,- Sk
s výnimkou r. 2006, kedy dostala knižnica z rozpočtu 300 000,- Sk. N{kup zahraničnej literatúry sa
realizuje prevažne z prostriedkov získaných projektmi, najmä zo zahraničia.
Svoje fondy knižnica sústavne dopĺňa tiež z pozostalostí kňazov Košickej diecézy ako aj
formou medziknižničnej výmeny publik{cií.
31
Z{klad knižničného fondu tvorí býval{ semin{rna knižnica, v ktorej sú najviac zastúpené
teologické odbory. Knižnica sa totiž do r. 2003 profilovala takmer výlučne ako teologick{ knižnica. Po
rozšírení výuky na TF o nové výukové predmety sa postupne doplňujú aj tieto vedné odbory.
Knižnica katalogizuje aj kvalifikačné a z{verečné pr{ce, ktoré tvoria samostatné signatúry.
Skladbu fondu kníh a doch{dzajúcich časopisov ukazujú tab. č. 2 a 3.
Tab. č. 2
Skladba knižničného fondu
odbor
počet zv.
Archeológia, umenie
300
Biblikum
2391
História, dejiny Cirkvi
2864
Filozofia, psychológia, soci{lna pr{ca, sociológia
2432
Dogmatick{ teológia
659
Homiletika
770
Katechetika
729
Liturgika
830
Liturgick{ hudba
47
Mor{lna teológia
394
Pastor{lna teológia
911
Cirkevné dokumenty
1448
Cirkevné pr{vo
360
Spiritu{lna teológia
1051
Fundament{lna teológia
1276
Pedagogika
326
N{uka o rodine, duchovné čítanie
2529
Jazyky, slovníky, encyklopédie
1191
Príručky, iné odbory, beletria
1383
Mapy
7
Kalend{re
104
Audiovizu{lne nosiče
77
CD-ROM, DVD
40
Kvalifikačné a z{verečné pr{ce, autorefer{ty
822
Separ{ty
137
CD-ROM, DVD
40
Viazané periodik{
1377
Počet a zameranie doch{dzajúcich časopisov
32
Dom{ce
Zahr.
Kúpa
Dar
Biblikum
1
2
2
1
Cirkevné pr{vo
1
1
1
Ekuména
1
1
1
Filozofia
2
2
2
História
2
1
Homiletika
1
Katechetika
2
14
Výmena
Spolu
Odbor
3
1
1
1
Kresťanstvo, život Cirkvi
13
12
Liturgika
2
2
N{uka o rodine
3
1
Občasníky seminaristov
2
2
2
15
27
2
2
3
5
5
5
Pedagogika
2
2
2
Periodik{ príbuzných univerzít, fakúlt
2
Psychológia
2
1
Soci{lna pr{ca, sociológia
4
Teológia fundament{lna, dogmatick{,
spiritu{lna
6
2
1
1
3
1
4
5
1
Teológia pastor{lna
1
1
Vatik{nske dokumenty
7
3
4
4
10
1
4
7
Spolu
44
32
36
29
11
76
Tab. č. 3
Teologick{ knižnica TF poskytuje svoje služby pedagógom a vedecko-výskumným
pracovníkom TF, študentom všetkých foriem štúdia na TF, ako aj študentom iných univerzít, kňazom
v pastor{cii a širšej verejnosti.
Čitatelia majú voľný prístup ku všetkým druhom literatúry, audiovizu{lne dokumenty na
požiadanie. Pre orient{ciu používateľov vo voľne prístupných fondoch buduje knižnica elektronické
katalógy a tiež poskytuje st{lu konzultačnú a poradenskú činnosť.
Knižnica je už druhý rok v št{diu prechodu, resp. čakania na prechod na knižničný program
VIRTUA, ktorý bude poskytovať možnosť vyhľad{vania literatúry nielen v katalógu knižnice TF, ale
aj v katalógoch všetkých knižníc participujúcich v tomto systéme. S konverziou d{t sa však doposiaľ
nezačalo. Oproti terajšiemu knižničnému programu Paris bude v systéme VIRTUA značne
jednoduchší aj výpožičný proces, najmä sledovanie výpožičnej lehoty a urgovanie nevr{tených kníh.
Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek poskytuje knižnica aj medziknižničné
a medzin{rodné medziknižničné výpožičné služby (MVS a MMVS), ktoré však z dôvodu
nedostatočného person{lneho zabezpečenia vykon{va len sporadicky.
Vo všeobecnej študovni s počtom 12 miest ponúka knižnica na prezenčné štúdium
predovšetkým študijnú literatúru, frekventovanú dom{cu a zahraničnú odbornú literatúru zastúpenú
vo fonde len v jednom exempl{ri, kvalifikačné a z{verečné pr{ce, ako aj slovníky a encyklopédie.
V internetovej študovni, ktor{ bola zriaden{ v r. 2006, je k dispozícii 12 miest + 2 PC miesta na
vyhľad{vanie v OPACu, t. j. katalógu knižnice).
V r. 2003 a 2004 sme poskytovali aj rešeršné služby – z finančných dôvodov iba zo SNB a ČNB.
Aj keď sa týchto služieb používatelia knižnice opakovane dožadujú, upustili sme od nich pre
nadmerné pracovné zaťaženie pracovníkov knižnice. Používatelia majú prístup k elektronickým
časopisom a k zahraničným datab{zam, ktoré sú zakúpené pre KU na www str{nke univerzity
33
k samostatnému rešeršovaniu. Ide najmä o datab{zy EBSCO, KNOVEL, SCOPUS a PROQUEST 5000
INTERNATIONAL.
Knižničný z{kon č. 183 Z. z. z 12. m{ja 2000 uklad{ akademickým knižniciam viesť
bibliografickú registr{ciu publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov
fakulty. Od r. 2003, kedy sa knižnica stala fakultnou knižnicou, a teda je podľa z{kona povinn{ viesť
túto evidenciu, nem{ knižnica potrebný softvér. Evidencia sa vykon{va v EXCELi, ktorý nie je
textovým editorom, s čím sú spojené mnohé ťažkosti a tiež aj časov{ n{ročnosť pri spracovaní údajov.
Od r. 2008 sa bude Evidencia publikačnej činnosti spracov{vať v programe DAWINCI, ktorý ponúka
výstupy podľa rozličných kritérií. Okrem zoznamov publikovaných pr{c pracovníkov fakulty
zverejnených na www str{nke celej univerzity vo forme jednoduchého zoznamu bude možné na
internetovej str{nke knižnice vyhľad{vať publikované pr{ce podľa zvolených hľadísk.
Medzi služby knižnice patrí aj dostatočný otv{rací čas výpožičného oddelenia a študovní. Zo
strany používateľov je požiadavka na otv{rací čas do večerných hodín. Z person{lnych dôvodov je
knižnica schopn{ zabezpečiť otv{racie hodiny len v čase od 8:30 do 15:30 hod. a 3 hod. počas sobôt,
kedy prebieha na fakulte výuka pre diaľkových študentov.
Arcibiskupsk{ historick{ knižnica
Knižnica TF m{ osobitnú časť historickej knižnice, ktorej priestory sú oddelené od súčasnej
knižnice. Fond obsahuje 60 097 zv. vz{cnych tlačí zo 16. až 20. stor. Sú to diela písané v latinčine,
maďarčine, nemčine a ďalších jazykoch prevažne z oblasti teológie, filozofie, cirkevného pr{va,
cirkevnej histórie, ekonómie a kr{snej literatúry.
Fond historických starých tlačí bol v r. 2000 presťahovaný z priestorov Arcibiskupského úradu
a prešiel do spr{vy TF. Pre jeho uloženie sú vytvorené priaznivé podmienky. Na zabezpečenie
požadovanej vlhkosti je nainštalovan{ špeci{lna zvlhčovacia jednotka. Spracovanie fondu sa
v budúcnosti pl{nuje z projektových prostriedkov ESF.
Teologick{ knižnica Teologický inštitút TF KU v Ružomberku
Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie
Úvod
Obnoven{ činnosť Kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka sa sp{ja s d{tumom 3.
október 1990. To je aj časov{ línia, kedy bola obnoven{ činnosť teologickej knižnice.
Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 1.05.2005 sa stala
integr{lnou súčasťou Univerzitnej knižnice KU. Ako čiastkov{ knižnica poskytuje komplexné
knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom
univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti.
Profil knižničného fondu
Podľa charakteru dokumentov sa fond knižnice člení na súčasný a historický.
Z{klad súčasného fondu tvoria prevažne knižné tituly z odboru katolíckej teológie, ktoré boli získané
z pozostalostí kňazov Spišskej diecézy. Postupným doplňovaním sa fond obohatil aj o publik{cie
z iných vedných odborov. Súčasťou fondu sú aj diplomové, bakal{rske pr{ce študentov a periodik{.
Historický fond. Je to vlastne prvotn{ semin{rska knižnica, ktor{ bola v rokoch 1950-1990 v spr{ve
Matice Slovenskej. Obsahuje vz{cne inkun{buly, rukopisy a historické diela zo XVI.-XIX. storočia.
Slúži pre b{dateľské a vedecké účely.
Zloženie knižničného fondu
34
Odbor
Biblikum
Bakal{rske pr{ce
Cirkevné dokumenty
Diplomové pr{ce
Dogmatick{ teológia
Dejiny cirkvi
Duchovn{ literatúra
Encykliky
Filozofia
Fundament{lna teológia
Homiletika
Jazyky
Katechetika
Liturgick{ teológia
Mor{lna teológia
Ostatné
Pedagogika
Pr{vo
Pastor{lna teológia
Soci{lna pr{ca
Umenie
Zviazané periodik{
Životopisy
Periodik{
Tab. č. 1
Počet zv.
3357
301
712
1366
1486
5178
2258
1040
2116
1807
1264
1228
1547
1648
1158
67
796
1318
1194
196
848
2500
659
56
Priestorové zabezpečenie
Od roku 1990 bol knižničný fond uložený v kabinetoch jednotlivých katedier. Z dôvodu
centraliz{cie fondu pristúpilo vedenie kňazského semin{ra k rekonštrukcii priestorov bývalého
št{tneho archívu. Posviacka nových priestorov knižnice sa konala 3.11.2005. Knižničné priestory tvorí
prijímacia kancel{ria, študovňa s 10 miestami pre čitateľov. V študovni je prístup na internet a voľný
prístup k periodik{m daného kalend{rneho roka. V uzavretej a pre verejnosť neprístupnej časti
knižnice je uložený súčasný knižničný fond, historický fond ako aj zviazané ročníky periodík.
Technické zabezpečenie
Knižnica m{ vlastnú počítačovú sieť s prístupom na internet. Datab{za kníh je spracovan{
v programe Paris, systém ISIS. Pl{nuje sa prechod na knižničný systém VIRTUA, spravovaný
Slovenskou n{rodnou knižnicou v Martine.
Počítače určené pre výpožičky sú vybavené snímačom čiarových kódov. Pre používateľov sú
vyhradené 3 PC s prístupom na internet, k dispozícii je kopírka a skener.
Z prostriedkov získaných v projekte Ministerstva kultúry sa uskutoční
moderniz{cia
študovne a z{roveň n{kup knižných jednotiek.
Person{lne zabezpečenie
V roku 2002 boli obsadené 2 pracovné miesta na plný úväzok. Pri sťahovaní knižnice do
nových priestorov vypom{hali dvaja pracovníci v r{mci vykon{vania civilnej vojenskej služby. Obe
35
pracovníčky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Vykon{vajú pracovné činnosti a to: akvizícia,
menn{ a vecn{ katalogiz{cia, výpožičn{ služba, samozrejme agenda periodík. Súčasťou pr{ce
knihovníčok je evidencia publikačnej činnosti, vypracovanie rešerše z datab{zy knižnice
a vypracov{vanie projektov.
Vzdel{vanie
V roku 2005 sa pracovníčky zúčastnili školenia v systéme VIRTUA a získali potrebné
certifik{ty. V roku 2008 bola vyškolen{ jedna pracovníčka pre evidenciu publikačnej činnosti
pedagógov v programe DAWINCI, ktorý spĺňa všetky n{ročné požiadavky .
Financovanie a doplňovanie
Knižničný fond sa priebežne dopĺňa n{kupom literatúry z prostriedkov získaných
prostredníctvo fondov a projektov. Pomerne na dobrej úrovni je rozvinut{ spolupr{ca s vyučujúcimi,
ktorí navrhujú n{kup knižných jednotiek podľa potrieb a z{ujmu študentov.
K rozširovaniu knižného fondu prispieva aj medziknižničn{ výmena publik{cii ako aj spracov{vanie
pozostalostí kňazov Spišskej diecézy.
Služby
Teologick{ knižnica poskytuje svoje služby všetkým osob{m, ktorým bol vydaný platný
čitateľský preukaz. K d{tumu 26.6.2008 je evidovaných 975 čitateľov.
Keďže knižničný fond je neprístupný verejnosti z dôvodu ochrany a zachovania kompletnosti, na
požiadanie sú vydané knižné jednotky čitateľovi do študovne. V študovni je 10 miest, 3 PC
s prístupom na internet. K dispozícii sú periodik{ príslušného kalend{rneho roka, študijn{ literatúra,
encyklopédie, lexikóny a slovníky.
Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky. Vyhľad{vanou a pomerne využívanou je aj
medziknižničn{ výpožičn{ služba MVS. Súčasťou služieb je aj kopírovanie a skenovanie.
Otv{racie hodiny sú prispôsobené potreb{m študentov a širokej verejnosti.
Evidencia publikačnej činnosti
Knižnica m{ z{konom určenú povinnosť viesť evidenciu publikačnej činnosti učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty. Pre tento účel bola vyškolen{ jedna pracovníčka, ktor{
sa zaober{ evidenciou a spracovaním potrebných materi{lov. Nutné je však zlepšenie komunik{cie
s vyučujúcimi a ich pravidelné dod{vanie podkladov.
WWW str{nka
Na internetovej str{nke Spišskej Kapitule www.kapitula.sk je pod hlavičkou Knižnica
prístupný katalóg knižnice. Používatelia knižnice majú možnosť získať inform{cie o výpožičných
hodin{ch, členstve, poskytovaných služb{ch, kontakte a oznamoch knižnice.
Hodnotenie knižnice
Silné str{nky
Vysok{ úroveň knižničného fondu
Spokojnosť čitateľov s poskytovanými službami
Narastajúci počet čitateľov
36
Moderniz{cia knižnice
Elektronicky spracovaný historický fond
www str{nka
Implement{cia programu na evidenciu publikačnej činnosti DAWINCI
Slabé str{nky
Nedostatočné technické vybavenie študovne
Absencia technického zabezpečenia skladu historickej knižnice – klimatizačn{ jednotka
Pomalé rozširovanie knižničného fondu v nových odboroch
Nedokončen{ implement{cia informačného systému VIRTUA
Hlavné ciele
Zabezpečiť čoraz väčšiu kvalitu služieb čitateľom
Zlepšiť technické vybavenie študovne
Permanentne vzdel{vať zamestnancov knižnice
Implementovať informačný systém VIRTUA v čo najbližšej dobe.
Technické vybavenie Teologickej fakulty
administratíva
vyučujúci
pre študentov
Počet PC v Košiciach
29 kusov
31 kusov
34
Počet PC v Spišskom
Podhradí
14 kusov
19 kusov
26
V priestoroch teologickej fakulty v Košiciach sú dve miestnosti ( vstupný vestibul a aula A1 )
plne pokryté WIFI internetovým sign{lom, ktorý je hojne využívaný študentmi na pripojenie do siete.
Kvalitu výskumnej infraštruktúry v oblasti výskumu č. 2 Humanitné vedy hodnotíme kategóriou A
(hodnotenie na z{klade výsledkov Komplexnej akredit{cie febru{r 2009)
VI. HODNOTENIE ATRIBÚTU OCENENIA (30 ocenení)
a)
uskutočnené vyžiadané predn{šky alebo vyžiadan{ prezent{cia umeleckých diel alebo
umeleckých výkonov
Meno
N{zov
N{zov konferencie Organiz{tor/
Miesto
D{tum
zamestnanc
predn{šky
pozývajúca
konania
konania
a
inštitúcia
PhDr. Jozef
Poznanie Boha v
„Boh vo filozofii
3.4.2008
Dronzek
n{uke Karola
20. storočia.“
Wojtylu.
37
PhDr. Imrich
Degro, PhD.
Boh v
scientistickej
filozofii.
Problém n{silia
na škol{ch.
„Boh vo filozofii
20. storočia.“
3.4.2008
Prevencia ako
účinn{ metóda
predch{dzania
asoci{lneho
spr{vania ml{deže.
11.6.2008
PhDr. Jozef
Dronzek
Šavlovské
obr{tenie v živote
Leszka
Kolakowského.
„Apoštol Pavol
a dialóg kultúr“
24.10.2008
doc. Ing.
ThDr.
Vladimír
Szaniszló,
PhD.
„Vzťahy v rodine
z pohľadu
štvrtého Božieho
prik{zania“.
Rodičovsk{
výchova ako
povolanie
Starostlivosť
o katechétov
podľa
dokumentov
Magistéria Cirkvi
Katechéza
školskej ml{deže
v škol{ch a vo
farnostiach na
Slovensku
PhDr. J{n
Pramuka
ThDr. Jozef
Škant{r,
PhD.
ThDr. Jozef
Škant{r,
PhD.
doc. ThDr.
Jozef
Leščinský,
PhD.
doc. ThDr.
František
Trstenský,
PhD.
Biblia
a inkultur{cia
Przypowieści
według św.
Mateusza
Spoločnosťou pre
rodinu
a zodpovedné
rodičovstvo
a Ministerstvom
pr{ce, soci{lnych
vecí a rodiny SR
Bratislava
Bratislava
25. apríla
2008
Odborný semin{r
pre školských
dekanov o farskej
katechéze
Ostrov
pri
Piešťanoc
h
23. janu{r
2008
Katechetické
sympózium
o školskom
vyučovaní
n{boženstva na
stredných škol{ch
„Biblia w kulturze
świata“
Krakov
(Poľsko)
18.októbr
2008
Krakov
(Poľsko)
21. 2.
2008
Krakov
(Poľsko)
21. 2. 2008
„Biblia w kulturze
świata“
38
Katedra Teologii
i Informatyki
Biblijnej na
Wydziale
Teologicznym
Papieskiej
Akademii
Teologicznej w
Krakowie
Katedra Teologii
i Informatyki
Biblijnej na
Wydziale
Teologicznym
Papieskiej
Akademii
Teologicznej w
doc. ThDr.
František
Trstenský,
PhD.
doc. ThDr.
Stanislav
Vojtko, PhD.
ThLic. Juraj
Pigula, OSA
Doc.
Szaniszló
Doc.
I.Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Legislatíva
v Ježišovej reči na
hore.
Legislatívne texty
Biblie II.,
Manželstvo
rodina v ch{paní
apoštola Pavla
„Biblia w kulturze
świata“
Origenove
Homiliae in
Exodum IX a XIII
o svätost{nku.
Exegéza a
teológia.
Upevnenie úlohy
rodiny pre
spoločnosť XXI.
storočia
Súčasný pohľad
na štvrté
prik{zanie
Desatora ako
Božieho
prik{zania
týkajúceho sa aj
etiky rodiny
Dve osobnosti
katolíckeho
života v ťažkých
časoch útlaku
n{boženského
života na
Slovensku /
Patristick{
konferencia
Moralisches
Zeugniss in
schweren Zeiten :
90. Jahre der
Hinrichtung des
Pfarrers Franz
Wohlmuth aus
Neckenmarkt in
Csacz{r während
Aufhebung Béla
Kuhns - S. 62-69
Prínos
dokumentov a
Wychowanie do
wartości w
Deň bl. Sestry S{ry
Salkah{zy-život
S{ry a jej význam
pre rodinu
Človek v núdzi
Krakowie
Kňazský semin{r
v Nitre
Nitra
10. 10.
2008
Katedra Teologii
i Informatyki
Biblijnej na
Wydziale
Teologicznym
Papieskiej
Akademii
Teologicznej w
Krakowie
Univerzita
Palackého CMTF,
Olomouc
Krakov
(Poľsko
21. 2. 2008
Olomouc
7. - 8. 11.
2008
KU TF
Ružomberok
Košice
TF Košice
Aula
11.5.2009
TF KU
TF KU
Košice
6.5.2009
TF KU
Ružomberok
A Diecéza
Eisenstadt
Eisenstad
t
Haus der
Begegnun
g,
Rakúsko
4.-5-62009
Vysoka skola
ekonomii i
Lublin,
Polsko
12.11.2008
Ružomberok
39
myslenia J{na
Pavla II. pre
výklad špeci{lnej
mor{lnej teológie
podľa Dekalogu /
Liečba Singerom?
Niekoľko pozn{mok
k znovuobjaveniu
Singerovej teórie
druhizmu
nauczaniu Jana
Pawła II- S. 157173.
inovacii
METODOLOGICK
É A METODICKÉ
OT[ZKY
BIOETIKY
V SÚČASNOSTI
Doc.
Szaniszló
Ist das Denken
des Hl. Thomas
von Aquin heute
aktuell?)
St. Thomas
Aquinas in
Dialogue with our
Age
FILOZOFICK[
FAKULTA
PREŠOVSKEJ
UNIVERZITY V
PREŠOVE
INŠTITÚT
FILOZOFIE A
ETIKY
Faculty of
Theology, Péter
P{zm{ny Catholic
University
Doc. I.
Szaniszló
Konflikt teológie
(teológov) a
magistéria
Božsk{ teologick{
čnosť n{dej
Teologické Fórum
Teologické Forum
Bratislava
A Pedagógia
reménye – A
remény
pedagógi{ja
Univerzita
Ferenca Gala
Kultur die mehr
als eine Nation
ist.
Osoba a osobnosť
zoči-voči teórii
druhizmu
EuropaforumPannonia Academy
Hrad Guessing
Personalizmus a
súčasnosť
Koľko
demokracie je
vhodnej pre
Cirkev
Ateizmus v
kontexte
sekulariz{cie
modernej
spoločnosti
Europa
Prešovsk{
univerzita,
Katedra filozofie
a religionistiky
Ukrajinsk{
katolícka
Univerzita.,
Katedra filozofie
Teologick{
Fakulta CMBF
UK Bratislava
InocentM{ria V.
SZANISZLÓ
OP/ Michal
Kuľha
Doc. I.
Szaniszló
Doc.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló/D.
Demočko
Voľba života v
kontexte
pl{novaného
13. stretnutie
Združenia učiteľov
filozofie na
teologických
fakult{ch v
Čech{ch a na
Slovensku.Téma:
Ateizmus – filozofické teologické
súvislosti
Choose life
40
Fórum života
Star{
Lesn{
21.22.1.2009
Budapest
Veres
P{lné
utca 24.
Hungary
Bratislava
Šytef{nik
ov{ 20
Szeged
6.-7.
March
2008
Burgenla
nd,
Austria
Prešov
23.4.2009
Ľvov,
Ukrajina
27.28.2.2009
Kňazský
semin{r
Nitra
7.-8.9.2009
Rajecké
Teplice
March 28.29. 2008
9.6.2009
20.11.2009
23.24.4.2009
Doc. I.
Szaniszló/M
gr. Demočko
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszlo
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
Doc. I.
Szaniszló
(zodpovedného)
rodičovstva
Teologick{
a filozofick{
koncepcia
manželskej
sexuality
Problém
Singerizmu
a potreba
terminologického
výskumu v
Bioetike
P{terko a aktu{r
ako duchovné
míľniky boja
proti neslobode
do 17. novembra
1989.
Chudoba z pohľadu
soci{lneho hriechu
Pohľad na chudobu
v CV
Ohrozovanie
prenat{lnej
starostlivosti
o ľudský život
Ot{zka pokroku
človeka
v kontexte jeho
celistvosti
Schnittstellen von
Glauben und
Wissenschaft
20 rokov
slobodnej
možnosti pr{ce
na mravnej
obnove n{roda.
Niektoré
osobnosti a vízie
kresťanského
disentu v dobe
neslobody
Sexuality III.
UKF, Filozofick{
fakulta
Nitra
5.6.10.2009
Bioetické výzvy
súčasnosti.
Teologick{ akulta
Trnavskej
univerzity v
Bratislave a
Slovensk{
spoločnosť pre
katolícku teológiu
(SSKT)
UP Olomouc
a KU
Ružomberok
Bratislava
22.4.2009
Ružombe
rok
22.24.4.2009
KU Ružomberok
PdF
TF KU
Ružomberok
Poprad
26.3.2009
Košice
17.10.2009
Fakulta
zdravotlníctva
soci{lnej pr{ce
TU
TF KU
Ružomberok
Trnava
25.26.9.2009
Košice
5.11.2009
Universität Wien
Institut fuer
Moraltheologie
Mesto Košice,
Ústav Pamňti
n{roda, TF KU
TF KU
Košice
13.-14.11.
2009
TF KU
Košice
9.11.2009
FF KU
Ružomberok
Hrabovsk
{ cesta 1
Ružombe
rok
2.12.2009
Cirkvi 19. a 20.
storočia
v slovenskej
a českej
historiografii
Chudoba
Ekonomika, bisnis,
politika a chudobaspojenci alebo
nepriatelia?
Ochrana života X.
Súčasné soci{lne a
ekonomické
problémy z
pohľadu encykliky
Caritas in veritate
Theology meets
Biology
20 rokov slobody
Sloboda v
neslobode
41
PhDr. Jozef
Dronzek
Wojtylovské
ch{panie
ja–ty a my
Personalizmus a
súčasnosť
Prešovsk{
univerzita
v Prešove, GBF
Prešov
23.24.4.2009
b)
členstvo v n{rodných a medzin{rodných výboroch v oblasti výskumu (členstvo
v medzin{rodnom výbore konferencie) (3)
Meno
N{zov projektu/konferencie
Miesto
D{tum
zamestnanca
konania
konania
Doc. Szaniszló
Ekonomika, bisnis, politika a chudoba-spojenci
Košice TF KU
16.-17.10.2009
alebo nepriatelia?
Doc. Szaniszló
Teológia stret{ biológiu/Theology meets Biology Košice TF KU
13.-14.11.2009
Doc. Szaniszló
Franz Wohlmuth
Eisenstadt,
4.-5.6.2009
Austria
c)
poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých alebo
umeleckých podujatí ()
N{zov konferencie/podujatia
Poverujúca inštitúcia
Miesto
D{tum
konania
konania
d)
členstvo v edičných rad{ch medzin{rodných časopisov (ak je daný časopis registrovaný
uveďte n{zov profesijnej datab{zy) ()
e)
členstvo v n{rodných a medzin{rodných komisi{ch a porot{ch v oblasti vedy a umenia (1)
doc. ThDr. J{n Jenčo, PhD.
Člen komisie pre katechiz{ciu a školstvo, Konferencia biskupov Slovenska
Odborný poradca, Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Spišsk{ Nov{ Ves
Metodicky poradca, Diecézny katechetický úrad Košice
f)
ocenenia a vyznamenania získané akademickými zamestnancami a ich študentmi od
externých inštitúcií za výsledky vo výskume ()
Meno
D{tum
zamestnanca/študenta Typ ocenenia/vyznamenania
Udeľujúca inštitúcia získania
katedry
g)
prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o uznaní dosiahnutých výsledkov fakulty
v hodnotenej oblasti výskumu medzin{rodnou a/alebo n{rodnou komunitou ()
Sebazhodnotenie atribútu ocenenia za oblasť výskumu
Charakteristika ocenenia
Ocenenia za roky 2008 – 2013
A
42
B
C
D
Spolu
uskutočnené vyžiadané predn{šky na konferenci{ch, alebo
vyžiadan{ prezent{cia umeleckých diel alebo umeleckých
výkonov
36
členstvo v n{rodných a medzin{rodných výboroch v oblasti
výskumu
2
36
3
1
poverenia z externého prostredia na organizovanie
konferencií a iných vedeckých alebo umeleckých podujatí
0
členstvo v edičných rad{ch medzin{rodných časopisov
0
členstvo v n{rodných a medzin{rodných komisi{ch
a porot{ch v oblasti vedy a umenia
1
1
ocenenia a vyznamenania získané akademickými
zamestnancami a ich študentmi od externých inštitúcií za
výsledky vo výskume
0
prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o uznaní
dosiahnutých výsledkov fakulty v hodnotenej oblasti
výskumu medzin{rodnou a/alebo n{rodnou komunitou
0
cit{cie
5
6
Celkový počet výstupov všetkých kategórií
44
7
0
0
51
85%
15%
0%
0%
100
Percentu{lne vyjadrenie
Sebahodnotenie
0
A
Sebahodnotenie:
Na z{klade zhodnotenia plnenia kritérií atribútu ocenenia v oblasti výskumu hodnotíme
daný atribút v znakovom vyjadrení „A“ s profilom kvality (85; 15; 0; 0).
Cit{cie (11)
Predložiť výsledky týkajúce sa cit{cií, (najviac 10). Za jeden výsledok sa považuje ak publikačný
výstup dosiahol v príslušnej kategórii minim{lne 2 cit{cie. Ak počet cit{cií na ten istý publikačný
výstup dosiahol hodnotu 10 považuje sa za dva výsledky.
AAA
Dekalogische spezielle Moraltheologie I. : Göttliche Tugenden = Úvod do štúdia špeci{lnej
katolíckej mor{lnej teológie podľa Desatora Božích prik{zaní I. : úvod a 1. časť prvého prik{zania:
Božské čnosti : teologick{ štúdia / Inocent-M{ria Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Vrlg., 2008. 223 s. - ISBN 978-3-85022-818-3.
Ohlasy:
*3+ UH[Ľ, Martin. Úloha Cirkvi - viesť dialóg, potreba aggiornamenta. In Religion und Sekularismus :
43
Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19.5.2008 = N{boženstvo a
sekulariz{cia dnes : zborník z medzin{rodnej konferencie v Neckenmarkte dňa 19. m{ja 2008. Neckenmarkt 2008 : Novum Verlag, 2008, s. 9.
*3+ JENČO, J{n. L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de
Jérusalem. Budapest : Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008, s. 92.
*3+ LEŠČINSKÝ, Jozef. Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giiovani. Budapest :
Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszzeék Könyvkiadója, 2008, s. 94.
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno :
Cesta, 2008, s. 57.
*3+ JUH[S, Vladimír. Communio prostredníctvom communicatio : teologické a sociologickofilozofické výpovede. In Soci{lne ot{zky v teologickej reflexii / ed. Martin Uh{ľ. Brno : Nakl. CESTA,
2009, s. 19.
*3+ DUL[K, Stanislav. L{ska k Bohu. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno : Cesta,
2008, s. 141.
AAA
Dekalogische spezielle Moraltheologie II. : ausgewählte Gebote = Úvod do štúdia špeci{lnej
katolíckej mor{lnej teológie podľa Desatora Božích prik{zaní II. : vybrané prik{zania : teologick{
štúdia / Inocent-M{ria Szaniszló. - Neckenmarkt : Novum Vrlg., 2009. - 145 s. - ISBN 978-3-99003032-5.
Ohlasy:
*3+ SLIVKOV[, M{ria. Podstata a požiadavky rodinnej politiky. In Soci{lne ot{zky v teologickej
reflexii : zborník / ed. Martin Uh{ľ. Brno : CESTA, 2009, s. 55.
*4+ ANDRAŠČÍKOV[, Marta. Ohrozen{ rodina a postoj bl. sr. S{ry Salkh{zi. In Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
54.
*4+ SLIVKOV[, M{ria. Rodina a znovuzrodenie Európy. In Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi
(1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena
Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 93.
*4+ UH[Ľ, Martin. Vplyvy a vývoj ch{pania ľudskej sexuality v spoločnosti a antikoncepcia. In Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského,
2009, s. 249.
*4+ KIMLIČKOV[, Daniela. Život a činnosť bl. S{ry Salkh{zi v službe pre rodinu. Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
41.
*4+ JURKO, Jozef. Život blahoslavenej sestry S{ry Salkh{zi v rodine a jej význam pre súčasnú rodinu v
kontexte pastoračného pl{nu katolíckej Cirkvi na Slovensku 2007-2013. In Deň blahoslavenej sestry
S{ry Salkah{zi (1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej konferencie
/ ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 25.
*4+ MAGULOV[, Ľudmila. Rodina, miesto bezpečia a rodinných čností. Deň blahoslavenej sestry S{ry
Salkah{zi (1899-1944) : život sestry S{ry a jej význam pre rodinu : zborník z vedeckej konferencie / ed.
Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 102.
*4+ SVETL[K, Vladimír. N{uka o rodine v Katolíckych novin{ch po roku 2000. Košice : Vienala, 2009,
s. 184.
*3+ SVETL[K, Vladimír. Mor{lne svedectvo učiteľov v ich rodin{ch v rokoch komunizmu. In
Moralisches Zeugniss in schweren Zeiten : 90. Jahre der Hinrichtung des Pfarrers Franz Wohlmuth
aus Neckenmarkt in Csacz{r während Aufhebung Béla Kuhns = Mravné svedectvo v ťažkých časoch :
44
90. výročie popravy far{ra Františka Wohlmutha v Časari počas povstania Bélu Kuhna : zborník
príspevkov zo sympózia s medzin{rodnou účasťou konaného v dňoch 4.-5. júna 2009 v Eisenstadte /
Martin Uh{ľ, Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. Neckenmarkt : Novum Verlag, 2009, s. 200.
AAB
Eklezi{lny rozmer manželstva a rodiny / Jozef Bieľak. - Spišsk{ Kapitula : Spišské Podhradie :
Nad{cia kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka, 2008. - 167 s. - ISBN 978-80-89170-31-9.
Ohlasy:
*4+ ŠEFČÍk, Marcel. P{pež Pius XI. ako predstaviteľ soci{lnej filozofie. Levoča : MTM, 2009, s. 64,97.
ISBN 978-80-89187-34-8
*4+ AKIMJAK, Amantius. Laici a ich účasť na Kristovej kňazskej službe. In Disputationes Scientificae
Universitatis catolicae in Ružomberok, 2009, roč. 9, č. 3, s. 10. ISSN 1335-9185
ACB
Úvod do z{kladov soci{lnej pr{ce / Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského,
2008. - 167 s. - ISBN 978-80-89361-23-6.
Ohlasy:
*3+ SLIVKOV[, M{ria. Filozofick{ koncepcia Karola Wojtylu vzťahu osoby k spoločenstvu. In
Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 249.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v integr{cií Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 134.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp solidarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno :
Cesta, 2008, s. 197.
*3+ UH[Ľ, Martin. Soci{lne ot{zky v teologickej reflexii. Brno : Nakl. CESTA, 2009, s. 62.
*4+ ČERVEŇ, Jozef. Soci{lny systém a prirodzen{ vz{jomn{ z{vislosť v rodine. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
113.
*4+ JAMBOROV[, Ren{ta. Podporn{ sieť pre soci{lne ohrozenú ml{dež a príklad služby blahoslavenej
sr. S{ry. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre
rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv.
Karola Boromejského, 2009, s. 66.
*4+ KAČM[RY, Karol. Zdravie rodiny prínos spoločnosti. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi
(1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena
Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 146.
ADF
Identita katolíckeho kňaza vo svetle Listov Božieho sluhu p{peža J{na Pavla II. kňazom na Zelený
štvrtok / Jozef Bieľak. In: Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok. - ISSN
1335-9185. - s. 112-122.
Rec. v: *Bez n{zvu+ / František Trstenský.
Ohlasy:
*4+ TYROL, Anton. Galéria liptovských svätcov. In J{n Kov{č : Spomienka na osonosť a dielo. Svit :
Katolícke biblické dielo, 2009, s. 25,27. ISBN 978-80-89120-19-2
*4+ AKIMJAK, Amantius. Laici a ich účasť na Kristovej kňazskej službe. In Disputationes scientificae
Universitatis catolicae in Ružomberok, 2009, roč. 9, č. 3, s. 13. ISSN 1335-9185
AAA
45
Il doppio ufficio notturnale / J{n Veľbacký. - Verona : Edizioni Melosantiqua, 2008. - 264 s. - ISBN
88-95169-02-6.
Ohlasy:
*3+ JURKO, Jozef. Dialektika prof{nneho a sakr{lneho v prieniku do liturgie a ritu{lov dneška. In
Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník. Brno : Nakl. CESTA, 2008, s. 128.
*3+ CIBUL[KOV[, Andrea. Osoba a úcta Panny M{rie v identite Cirkvi vo Svätom písme a v
staroveku. In Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník. Brno : Nakl. CESTA, 2008, s.
203.
*3+ JENČO, J{n. L´esprit saint, premier catéchiste : etude a partir de l´oeuvre de Luc et de Cyrille de
Jérusalem. Budapest : Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008, s. 94.
*3+ LEŠČINSKÝ, Jozef. Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giovanni. Budapest :
Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008, s. 12.
AAB
Situ{cia a perspektívy predškolskej katechézy / J{n Jenčo. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2008. - 105 s. - ISBN 978-80-89138-93-7.
Ohlasy:
*3+ SZANISZLÓ, Inocent M{ria V. N{dej ako Božsk{ sp{sonosn{ čnosť. In Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax / ed. Inocent M{ria V. Szaniszló, Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 186. ISBN
978-80-7295-101-7
*3+ VEĽBACKÝ, J{n. Interferencia ľudovej religiozity na liturgiu. In Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax / ed. Inocent M{ria V. Szaniszló, Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 67. ISBN
978-80-7295-101-7
*3+ SVETL[K, Vladimír. Hriech a odpustenie v manželskej l{ske. In Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax / ed. Inocent M{ria V. Szaniszló, Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 116. ISBN
978-80-7295-101-7
*4+ JURKO, Jozef. Protagonista liturgickej a duchovnej obnovy v Košickej diecéze - p{ter Paň{k. In
P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice
: Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008, s. 124. ISBN 978-80-89361-04-5
*4+ GNIP, Jozef. Formovanie osobnosti p{tra JUDr. Františka Paň{ka, SJ a jej vplyv na duchovnú
form{ciu v Košickej arcidiecéze. In P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef
Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008, s. 22. ISBN 978-8089361-04-5
[4] BARTAL, Rudolf. Rozprava sv. Terézie z Lisieux o l{ske k blížnemu. In P{ter Paň{k a Košice :
zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2008, s. 54. ISBN 978-80-89361-04-5
*3+ SZANISZLÓ, Inocent-M{ria. Dekalogische spezielle Moraltheologie I. : Göttliche Tugenden = Úvod
do špeci{lnej katolíckej mor{lnej teológie podľa Desatora Božích prik{zaní I. : úvod a 1. časť prvého
prik{zania: Božské čnosti : Teologick{ štúdia. Neckenmarkt : Novum Vrlg., 2008, s. 220.
*3+ LEŠČINSKÝ, Jozef. Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giovanni. Budapest :
Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008, s. 82.
*4+ PAĽA, Gabriel. Možnosti aplik{cie moderných technológií pri vyučovaní n{boženskej výchovy. In
Theologos, 2008, roč. 10, č. 1, s. 198.
*+ VEĽBACKÝ, J{n. Interferencia ľudovej religiozity na liturgiu. In Teologické pohľady a spoločenskovedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, Martin Uh{ľ. Brno : Nakl. Cesta, 2008, s.
67.
AAB
Princípy katechézy detí predškolského veku : Sprostredkovanie viery malému dieťaťu / J{n Jenčo. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008. - 140 s. - ISBN 978-80-89138-94-4.
46
Ohlasy:
*3+ SZANISZLÓ, Inocent M{ria Vladimír. Vhodnosť usporiadania l{tky Mor{lnej teológie podľa
dekalógu. In Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent M{ria V. Szanisló,
Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 60. ISBN 978-80-7295-101-7
*3+ SZANISZLÓ, Inocent M{ria Vladimír. N{dej ako Božsk{ sp{sonosn{ čnosť. In Teologické pohľady
a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent M{ria V. Szanisló, Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s.
186. ISBN 978-80-7295-101-7
*4+ VEĽBACKÝ, J{n. Interferencia ľudovej religiozity na liturgiu. In Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent M{ria V. Szanisló, Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s.
71. ISBN 978-80-7295-101-7
*4+ JURKO, Jozef. Protagonista liturgickej a duchovnej obnovy v Košickej diecéze - p{ter Paň{k. In
P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice
: Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008, s. 105. ISBN 978-80-89361-04-5
*4+ GNIP, Jozef. Rormovanie osobnosti p{tra JUDr. Františka Paň{ka, SJ a jej vplyv na duchovnú
form{ciu v Košickej arcidiecéze. In P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef
Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008, s. 22. ISBN 978-8089361-04-5
[4] BARTAL, Rudolf. Rozprava sv. Terézie z Lisieux o l{ske k blížnemu. In P{ter Paň{k a Košice :
zborník z vedeckej konferencie / ed. Jozef Gnip, Inocent M{ria Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2008, s. 50. ISBN 978-80-89361-04-5
*4+ HURAJTOV[, Jana. Biblické archetypy ako vzory prosoci{lneho spr{vcania. In Výchova ku
kritickému mysleniu : metodick{ príručka pre učiteľov vydan{ v r{mci projektu KEGA 3/4107/06
"Prevencia ako účinn{ metóda predch{dzania asoci{lneho spr{vania ml{deže v r{mci Slovenskej
republiky a tvorba multimedi{lnych programov pre vyučovací proces". Spišské Podhradie : KU,
Kňazský semin{r biskupa J{na Vojtašš{ka, 2008, s. 29. ISBN 978-80-8084-313-7
*4+ PAĽA, Gabriel. Možnosti aplik{cie moderných technológií pri vyučovaní n{boženskej výchovy. In
Theologos : teologick{ revue GTF PU v Prešove, roč. 10, 2008, č. 1, s. 210.
*3+ SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír. Prínos dokumentov a myslenia J{na Pavla II. pre výklad
špeci{lnej mor{lnej teológie podľa dekalógu. In Religion und Sekularismus : Sammelwerk aus der
internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19.5.2008 = N{boženstvo a sekulariz{cia dnes : zborník
z medzin{rodnej konferencie v Neckenmarkte dňa 19. m{ja 2008 / ed. Martin Uh{ľ, Inocent-M{ria V.
Szaniszló. Neckenmarkt : Novum Verlag, 2008, s. 78.
*3+ LEŠČINSKÝ, Jozef. Il tempo e l´atteggiamento escatologico in Vangelo di Giovanni. Budapest :
Szent Istv{n T{rsulat az Apostoli Szentszeék Könyvkiadója, 2008, s. 8.
*3+ VEĽBACKÝ, J{n. Interferencia ľudovej religiozity na liturgiu. In Teologické pohľady a
spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló, Martin Uh{ľ. Brno : Nakl.
Cesta, 2008, s. 71.
*4+ RUŽBARSKÝ, Peter. Situ{cia a perspektívy sviatostnej katechiz{cie Rómov. Košice : VIENALA,
2009, s. 161.
BAB
P{ter František Paň{k SJ : pokračovateľ v diele troch svätých Košických mučeníkov / Jozef Gnip. [2. uprav. vyd.]. - Trnava : Dobr{ kniha, 2008. - 202 s. - ISBN 978-80-7141-595-4.
Ohlasy:
*4+ ČERVEŇ, Jozef. Kňazské rekolekcie, dni kňazskej jednoty a hľadania efektívnych pastoračných
modelov. In P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 100. výročia od jeho
narodenia / ed. Jozef Gnip, Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského v Košiciach, 2008, s. 146.
*4+ SZANISZLÓ, Inocent-M{ria Vladimír. P{ter (Ferko) Paň{k a otec (Hyacint) Tandara : duchovné
míľniky boja proti neslobode do 17. novembra 1989. In P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej
47
konferencie pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia / ed. Jozef Gnip, Inocent-M{ria Vladimír
Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008, s. 78.
*4+ JURKO, Jozef. Protagonista liturgickej a duchovnej obnovy v Košickej diecéze - p{ter Paň{k. In
P{ter Paň{k a Košice : zborník z vedeckej konferencie pri príležitosti 100. výročia od jeho narodenia /
ed. Jozef Gnip, Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló. Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského v
Košiciach, 2008, s. 124.
*6+ DOBI[Š, Rudolf. Mystérium umučenia. In Naše svedectvo, 2008, roč. 9, č. 2, s. 42-44.
BEC
Existujú dejiny Mor{lnej teológie? / Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló.
In: Teologické pohľady a spoločensko-vedn{ prax : zborník / ed. Inocent-M{ria Vladimír Szaniszló,
Martin Uh{ľ. - Brno : Nakl. Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-101-7. - S. 6-29.
Ohlasy:
[3] UH[Ľ, Martin. Úloha Cirkvi - viesť dialóg, potreba aggiornamenta. In Religion und Sekularismus :
Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19.5.2008 = N{boženstvo a
sekulariz{cia dnes : zborník z medzin{rodnej konferencie v Neckenmarkte dňa 19. m{ja 2008.
Neckenmarkt 2008 : Novum Verlag, 2008, s. 6.
*3+ VEĽBACKÝ, J{n. Poslanie sakr{lneho umenia v sekularizovanej spoločnosti. In Religion und
Sekularismus : Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19.5.2008 =
N{boženstvo a sekulariz{cia dnes : zborník z medzin{rodnej konferencie v Neckenmarkte dňa 19.
m{ja 2008. - Neckenmarkt 2008 : Novum Verlag, 2008, s. 66.
AAA
Fulton J. Sheen - Life Is Worth Living : analýza televízneho n{boženského programu z obsahového
a form{lneho hľadiska / Róbert Lapko. - Kostelní Vydří : Karmelit{nské nakl., 2008. - 117 s. - ISBN
978-80-7195-027-1.
Ohlasy:
*6+ (gaz) *GAZDA, Imrich+. *Bez n{zvu+. In Ot{zky žurnalistiky, 2009, č. 1-2, s. 103-104.
*3+ VIKTORÍN, Miloš. Sviatosť manželstva. In Farnosť Košice - Poľov včera a dnes. Kraków : *Vyd.
Bosých karmelit{nov+, 2009, s. 149.
48
č. 2 Humanitné vedy
Atribút
V{ha
atribútu
Kritérium
V{ha
kritéria
Výstupy
50 %
výskumu
Hodnotenie I atribútu
Kvalita výstupov
Prostredie pre
výskum
Rozsah a výsledky
doktorandského štúdia
Objem finančných prostriedkov
(grantov)
Kvalita výskumnej infraštruktúry
Ostatné aspekty
30%
1
20 %
A(85;0;15;0)
A-(3,70)
1/3
B
1/3
A
1/6
1/6
A
A
(80;20;0;0)
A(3,80)
1
B-
Hodnotenie II atribútu
Ocenenie
výskumu
Hodnotenie
Kvalita ocenení výstupov
výskumu
Hodnotenie III atribútu
(85;15;0;0)
Celkové hodnotenie
(80;10;10;0)
A-(3,70)
A (3,80)
49
OBLASŤ VÝSKUMU: č. 6. spoločenské a behavior{lne vedy
I.
Prehľad oblastí výskumu realizovaných na fakulte podľa sústavy študijných odborov
N{zov
Študijný program akreditovaný na fakulte
Číslo a n{zov
študijného
študijného
programu
pre 1. stupeň
pre 2. stupeň
pre 3. stupeň
študijného
odboru
/študijných
vysokoškolsk
vysokoškolsk
vysokoškolsk
programu
programov
ého štúdia
ého štúdia
ého štúdia
3.1.14. soci{lna
pr{ca
Garant/i
prof. ThDr. Jozef
Soci{lna pr{ca
●
●
JURKO, PhD.
(1950)
HODNOTENIE ATRIBÚTU VÝSTUPOV
Výsledky hodnotenia úrovne výstupov – atribút výstupov v období roka 2008 - 2010
Výstupy za rok
Charakteristika výstupov
Spolu
2008 - 2010
Počet výstupov kategórie A so 100 %-nou účasťou
akademických zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť
20
výskumu.
Počet výstupov kategórie B so 100 %-nou účasťou
akademických zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť
0
25
výskumu.
Počet výstupov kategórie C so 100 %-nou účasťou
akademických zamestnancov fakulty za hodnotenú oblasť
5
výskumu.
Celkový počet výstupov všetkých kategórií
25
Sebahodnotenie: A-
50
Zoznam výstupov
Kategória výstupov A
2008 - 2010
1.
LEŠKOV[, Lýdia: Field social work - help for group of children in danger. Brno: Tribun EU
s.r.o., 2010. – ISBN 978-80-7399-928-5.
2.
LEŠKOV[, Lýdia: Causes of pathological behavior of children and the possibilities of social
prevention. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. - ISBN 978-80-7399-927-8.
3.
FEDORČ[K, Peter: Social issues in the First Czechoslovak Republik (1918 - 1938). Olsztyn :
Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010. - ISBN 978-83-61864-32-5.
4.
LENČIŠ, Štefan: The Order of Hospitaller Brothers of St. John of God in Slovakia and their
contribution to socio-charitable activities. Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne,
2010. - ISBN 978-83-61864-36-3.
5.
BORSÍK, Ondrej: Causes sociales et psychologiques des crises du mariage et communication
dans le mariage. Praha : Nakladatelství Paulínky, 2010.
6.
BURSOV[, Janka: Social relations in the field of socialization. Praha : Nakladatelství Paulínky,
2010.
7.
BURSOV[, Janka: Social needs of seniors in both urban and rural. Praha : Nakladatelství
Paulínky, 2010.
8.
MAC[K, Dominik: Social Aspects of Mass Media and Influence on Human Personality.
9.
KONEČNÝ, Anton: A latin liturgia szoci{lis és csal{di szempontjai. Szeged : G{l Ferenc
Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
10. KOTRADYOV[, Katarína: Partner – Familien - und Reproduktionsverhalter Sinti und Roma.
Praha : Nakladatelství Paulínky, 2010.
11. DEGRO, Imrich: The limits of freedom in the human activity. Praha : Nakladatelství Paulínky,
2010.
12. VEĽBACKÝ, J{n: Dimensione sociale della Musica. Rapporto tra la musica e la sociologia.
Szeged : G{l Ferenc Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
13. RUŽBARSKÝ, Peter: Roma ethnic minority in Slovakia. Szeged : G{l Ferenc Hittudom{nyi
Főiskola, 2010.
14. TRSTENSKÝ, František: Il fenomeno sociale d'Israele nel suo contesto vicino orientale. Roma :
Aracne editrice, 2010.
15. MAJCHEROV[, Katarína: Comparison of the problem of bullying from the point of view of
social work and relative fields. Praha : Nakladatelství Paulínky, 2010.
51
16. MAJCHEROV[, Katarína: Bullying from the point of view of social work. Szeged : G{l Ferenc
Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
17. NOVOTNÝ, Štefan: A primary prevention of domestic violence and periodically repeated
biblical models of an attitude towards women in church communities. Szeged : G{l Ferenc
Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
18. PRAMUKA, J{n: The Problem of Euthanasia from the Viewpoint of Social Work.
19. KUBOŠ J{n: Dimension sociale de ministčre des prętres.
20. LENČIŠ, Štefan: Missionary and charitable activities of the diocese of Kosice in years 1925-1946.
Szeged : G{l Ferenc Hittudom{nyi Főiskola, 2010.
Počet výstupov – 20
Kategória výstupov B
2008 – 2010
Počet výstupov – 0
Kategória výstupov C
2008 - 2010
1.
UH[Ľ, Martin: Aplik{cia princípu subsidiarity v starostlivosti o starých ľudí / Martin Uh{ľ. In:
Svet seniora - senior vo svete / Be{ta Balogov{ a kol. - Prešov : Filozofick{ fakulta PU v Prešove,
2008. - ISBN 978-80-8068-814-1. - S. 79-87.
2.
LEŠKOV[, Lýdia: Soci{lny pracovník – profesion{l rôznych rolí / Lýdia Leškov{. In: Teológia a
soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 15-24.
3.
RUŽBARSKÝ, Peter: Religiozita rómskeho etnika / Peter Ružbarský. In: Pokoncilový vývoj
liturgie a arcidiecéze Košice : zborník z vedeckej konferencie, Košice, 2. jún 2009 / ed. Jozef
Jurko, Dominik Mac{k. - Prešov : Vyd. Michala Vaška, 2009. - ISBN 978-80-8084-480-6. - S. 69-77.
4.
LEŠKOV[, Lýdia: Soci{lny pracovník – profesion{l rôznych rolí / Lýdia Leškov{. In: Teológia a
soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 15-24.
5.
KOTRADYOV[, Katarína: Partnerskie i reprodukcyjne zachowywanie kobiet romskich :
Romany women in the context of partnership and reproductive behavior / Katarína Kotradyov{,
Peter Kalanin. In: Wychowanie i kształcenie w duchu katolickim : Materialy z Międzynarodowej
konferencji Naukowej / red. Danuta Marzec, Ľubomír Pekarčík. - Czenstochowa : UKiP J&D
Gebka, 2008. - ISBN 978-83-60837-10-8. - s. 149-157.
Počet výstupov – 5
52
Sebahodnotenie:
Na z{klade zhodnotenia plnenia kritérií atribútu výstupov v oblasti výskumu č. 6. Spoločenské
a behavior{lne vedy hodnotíme daný atribút v znakovom vyjadrení „A-“ s profilom kvality
s profilom kvality: (A = 80%, B = 0%, C = 20%).
Hodnotenie atribútu: (80x4+0x3+20x2)/100 = 320+0+40+0/100 = 3,60 v znakovom vyjadrení „A-“.
HODNOTENIE ATRIBÚTU PROSTREDIA
II. OBJEM FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV (GRANTOV) ZÍSKANÝCH NA PROJEKTY
RIEŠENÉ NA FAKULTE V HODNOTENEJ OBLASTI V HODNOTENOM OBDOBÍ
Zoznam výskumných projektov riešených v hodnotenom období na fakulte, na ktoré fakulta získala
v hodnotenom období dom{ce granty a zahraničné granty spolu s objemom týchto grantov a ich
čerpaním a riešiteľskou kapacitou.
4.1 Zoznam zahraničných výskumných grantov
Neboli riešené.
4. 2 Zoznam dom{cich výskumných grantov.
N{zov
Grantov{
programu/
organiz{cia/
identifikač
podporujúca
né číslo
inštitúcia
Výška
Vedúci projektu
a spoluriešitelia
N{zov projektu
projektu
Vedeck{
Jurko, Jozef, prof.
Kňazského
grantov{
PhDr. PaedDr.
semin{ra sv.
agentúra
ThDr., PhD.,
Ministerstva
Dr{b Pavol, doc.
školstva
ThDr. PaedDr.
v Košiciach,
Slovenskej
PhD. Mac{k
ktorých život sa
republiky
Dominik, Mgr.
stal
a Slovenskej
Boromejského
VEGA
1/4750/07
trvania
finančn
Rieš.
ých
kapacit
prostrie
a v hod
dkov
Osobnosti
Karola
Doba
53
2007-
50.000
2009
SK
povzbudením
akadémie
veriacim i
vied
neveriacim v
časoch pred
totalitou a
počas nej.
Vedeck{
grantov{
Zmapovanie
agentúra
ekumenickej
Ministerstva
činnosti vo
VEGA
školstva
Východnom
1/4751/07
Slovenskej
dištrikte na
republiky
Slovensku.
a Slovenskej
akadémie
vied
Dr{b, Pavol, prof.
PaedDr. ThDr.,
PhD., Konečný
Anton, prof.
ThDr. Ing. PhD.
2007-
63.000
2009
SK
ThDr. Ing. PhD.;
2007-
59.000
Ragan Gabriel,
2009
SK
Jurko Jozef, prof.
ThDr. PhDr.
PaedDr. PhD.
Mac{k Dominik,
PaedDr. ThLic.,
denný doktorand
Jurko, Jozef, prof.
ThDr. PhDr.
PaedDr., PhD.,
Dr{b Pavol, Prof.
Reflexia
Kultúrna
uskutočňovani
a edukačn{
a koncilových
reforiem v
KEGA
oblasti liturgie
3/5101/07
v košickej
partikul{rnej
cirkvi
agentúra pri
Ministerstve
školstva
Slovenskej
republiky
ThDr. PaedDr.
PhD.; Konečný
Anton, Prof.
doc. ThDr. PhD.;
Sitarčík Mari{n,
Ing.arch.; Boleš
Daniel, ThLic.;
Mac{k Dominik,
PaedDr. Mgr.,
doktorand
4.3 Celkový súhrn získaných grantov a počet tvorivých pracovníkov za oblasť výskumu:
54
Dom{ce granty
Rok
VEGA
KEGA
2
1
2008
Zahraničn
Spolu
é granty
0
Počet TP v oblasti
výskumu
3
7
2009
Spolu
7
Priemer
3
0
3
4.4 Percentu{lny podiel zahraničných grantových projektov z celkového počtu grantov získaných
na fakulte v r{mci oblasti výskumu:
Celkový počet grantových
projektov
Počet zahraničných grantových
projektov
3
Sebahodnotenie
0
Percentu{lny podiel
zahraničných grantových
projektov z celkového počtu
grantov
0%
4.5 Suma získaných finančných prostriedkov na jedneho tvorivého pracovníka (TP) z celkovej
sumy získaných grantových projektov v hodnotenej oblasti výskumu v hodnotenom období:
Celkov{ suma získaných
Priemerný počet TP č. 6
grantových projektov v SKK spoločenské a behavior{lne vedy
v hodnotenom období
172.000,3
Sebahodnotenie
Získané finančné prostriedky
na jedneho TP v SKK
57.333,- SK
B
Sebahodnotenie:
Objem finančných prostriedkov (grantov) v oblasti výskumu hodnotíme kategóriou „B“ –
55
III. KVALITA VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY (PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE, KNIŽNICE,
POČÍTAČOVÉ VYBAVENIE
4.1.C.2.14
KVALITA VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Priestorové a technické vybavenie
Od roku 1994 až po súčasnosť prebieha rekonštrukcia budovy na Hlavnej 89 v Košiciach,
ktorú m{ v dlhodobom pren{jme Teologick{ fakulta KU v Ružomberku. V súčasnosti sú priestory
budovy obnovené v modernom a praktickom štýle. Prístup do budovy fakulty je riadený moderným
prístupovým systémom s využitím študentských, bezkontaktných, čipových kariet.
Pre potreby vyučovania sa v budove nach{dza 13 učební s nasledujúcou kapacitou:
A1 -
222 miest
A2 -
90 miest
A3 -
40 miest
B1 -
155 miest
B2 -
120 miest
C1 -
30 miest
C2 -
30 miest
C3 -
70 miest
C4 -
90 miest
D1 -
40 miest
E1 -
30 miest
E2 -
30 miest
E3 -
40 miest
Spolu: 987 miest
Všetky učebne sú vybavené novým n{bytkom (lavice a stoličky).
Miestnosť A1 je plne vybaven{ vysokoškolsk{ aula, postaven{ v roku 2005, s kompletnou
technikou a z{zemím. Aula je plne klimatizovan{ s centr{lne riadenou vzduchotechnikou. Podobne
celé osvetlenie s osvetľovacou rampou na javisku je ovl{dané z centr{lnej réžie. V réžii sa nach{dzajú
aj riadiace prvky audiotechniky, videotechniky a informačných technológií. Audio systém je
rozdelený do viacerých okruhov a poskytuje možnosť reprodukovať zvuk z akéhokoľvek zdroja (tape,
CD, DVD, tuner, aux) vo vysokej kvalite. Video systém poskytuje možnosť reprodukovať obraz z VHS
a DVD a počítačových VGA zdrojov . V aule je umiestnen{ vysokozoomov{ kamera zapojen{ do
videosystému. Pre potreby vyučovania sa často používa dataprojektor s výkonom 4600 lumenov.
Miestnosť je pokryt{ WIFI internetovým sign{lom. V miestnosti je zabudovan{ predpríprava pre
potreby simult{neho tlmočenia.
56
Miestnosť C3 je vybaven{ špecializovanou technikou pre realiz{ciu videokonferencií
(keramick{ tabuľa, EBEAM systém, 2 kusy projekčné pl{tna, videokamera, dataprojektor, mixažný
pult a kompletný videokonferenčný set).
Miestnosť C4 zariaden{ ako špeci{lna učebňa pre audiovizu{lne vyučovanie, čomu je
prispôsobené sedenie pre študentov. Učebňa sa používa najmä na vyučovanie cudzích jazykov.
Pre potreby vyučovania vlastní teologick{ fakulta štyri prenosné komplety (notebook,
dataprojektor, projekčné pl{tno, príslušenstvo) umiestnené z bezpečnostných dôvodov v edičnej
miestnosti a pracovník fakulty tieto sety pripravuje vyučujúcim v jednotlivých posluch{rňach podľa
ich požiadaviek.
Príprava na vyučovanie, konzult{cie a preverovanie vedomosti študentov prebieha
v katedrových miestnostiach. Tých je na fakulte desať a sú vybavené moderným n{bytkom
a potrebnou výpočtovou technikou.
Konzultačné pracoviska fakulty sú dislokované v Bratislave (pre 60 študentov) a v Poprade
(pre 500 študentov)
Spišsk{ Kapitula – Spišské Podhradie
Teologick{ fakulta m{ detašované pracovisko na Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí
s kompletným materi{lno – technickým z{zemím pre 200 denných študentov a 400 externých
študentov. Na tomto pracovisku sa nach{dza jeden{sť posluch{rni a aula.
A 334- 80 miest
A 332-
40 miest
A 327- 46 miest
A 230- 40 miest
A 117- 80 miest
A 128- 26 miest
B 211- 20 miest
B 212- 12 miest
B 308-
26 miest
B 309-
16 miest
B 310 – 150 miest – aula
Spolu: 536 miest
Pre potreby vyučovania vlastní Kňazský semin{r štyri prenosné komplety (notebook,
dataprojektor, projekčné pl{tno, príslušenstvo) z bezpečnostných dôvodov umiestnené na študijnom
oddelení, odkiaľ si ich vyučujúci podľa potreby zapožičiavajú.
Ďalšie priestory, ktoré Kňazský semin{r prenajíma pre študentov soci{lnej pr{ce sú v na
Detašovaných pracovisk{ch v Starej Ľubovni /pre 42 študentov/ a v Poprade /pre 308 študentov/.
57
Informačné zabezpečenie
Vybavenie výpočtovou technikou:
Fakulta využíva pri realiz{cií študijných programov najmodernejšie informačné technológie,
AIS:
AIS je akademický informačný systém KU zavedený v roku 2005
plne využívaný
administratívnymi pracovníkmi fakulty a študentmi. Systém je dostupný na adrese: asi2.ku.sk. AIS
obsahuje nasledujúce moduly:
 Prijímacie konanie
 Evidencia ľudských zdrojov
 Administr{cia štúdia
 Študijné programy
E – learning:
Vzhľadom na rýchlo rozvíjajúce sa informačné technológie pristúpila Teologick{ fakulta v
r{mci moderniz{cie vyučovacích metód k zavedeniu e – learningu, ktorý je prístupný na adrese
evyuka.ktfke.sk. Vyučujúci majú možnosť vytvoriť rôzne kurzy v r{mci vlastných predmetov
a študenti majú možnosť participovať na týchto kurzoch podľa svojho študijného programu.
www str{nka
Na str{nke www.tf.ku.sk sa zverejňujú aktu{lne inform{cie o fakulte, ako aj oznamy pre
študentov a širokú verejnosť. Podľa štatistických meraní ja n{vštevnosť fakultnej str{nky okolo 120
tisíc zobrazení za mesiac.
Edičn{ činnosť
Reprografické úpravy, administratívne spracovanie dokumentov, príprava dokumentov, publik{cií
a zborníkov do tlače sa prev{dza na edičnom oddelení pre reprografické úpravy.
Teologick{ fakulta je vybaven{ modernou printovou technikou. Zariadeniami, ktoré vlastní edičné
a reprografické stredisko sú realizované výstupy, ktoré sú zväčša nízkon{kladové. Väčšie z{kazky sa
realizujú prostredníctvom profesion{lnych dod{vateľských firiem. Ide hlavne o publik{cie, ktoré sú
vyd{vané knižne a vo väčších množstv{ch.
Technické vybavenie edičného a reprografického strediska:









Edičné
Poloprofesion{lna tlačiareň a kopírovací stroj Konica 7165
Tlačiareň a kopírovací stroj Konica 7130
Farebn{ tlačiareň Desklaser magicolor 2200
Risograf RA 4050
Risograf RP 3500 EP
Ručn{ zošívačka
Zariadenie na hrebeňovú väzbu
P{kov{ strihacia nožnica
Laminovací stroj Fellowes
a reprografické stredisko realizuje výstupy, študijných materi{lov a dokumentov pre potreby
teologickej fakulty, publik{cie, ktoré sa využívajú pri štúdiu a prezentovaní fakulty.
58
Publik{cie, ktoré sa pripravujú a tlačia v edičnom a reprografickom stredisku zväčša neprekračujú 200
až 250 str{n a ich počet je maxim{lne 150 kusov. Pri týchto dokumentoch a publik{ci{ch nie je
potrebn{ profesion{lna knižn{ väzba a predpisovan{ ob{lka. Do týchto publik{cii patria
vysokoškolské skript{, vedecké štúdie, zborníky a propagačné materi{ly.
Výstupy realizované dod{vateľsky
Keďže edičné a reprografické stredisko nedisponuje potrebným profesion{lnym technickým
vybavením, je nevyhnutné využívať dod{vateľské služby, ktoré realizujú profesion{lni dod{vatelia.
Do skupiny takýchto publik{cia patria dokumenty, ktoré vyžadujú n{ročnú fin{lnu úpravu a to nielen
množstvom ale i kvalitou. Ide hlavne o monografie, vysokoškolské učebnice, knižné vydania skrípt
a pod., ktoré vyžadujú predpísanú gram{ž papiera, plno alebo polofarebné pokrytie, povrchovú
úpravu ob{lky laminovaním alebo lakovaním a väzby lepením alebo šitím.
Knižničné a informačné zdroje
Knižnica
Knižnica Teologickej fakulty (TF) vznikla v roku 1996 ako knižnica Kňazského semin{ra sv.
Karola Boromejského. Na z{klade Štatútu Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity
v Ružomberku zo dňa 5. novembra 2003 sa stala fakultnou knižnicou a podľa Štatútu Univerzitnej
knižnice KU v Ružomberku zo dňa 1. m{ja 2005 je súčasťou Univerzitnej knižnice KU. Knižnica TF je
akademickou knižnicou, ktorej postavenie a úlohy sú stanovené v z{kone č. 183/2000 o knižniciach.
Od r. 2000 spravuje Knižnica TF aj knižnicu diecézneho arcibiskupa, ktorú tvoria vz{cne
historické knihy zo 16. – 20. stor. v počte 60 097 zv.
Priestorové vybavenie knižnice ( tab. č. 1.)
súčasn{ knižnica
historick{ knižnica
Celkov{ plocha
420 m²
189 m²
Plocha pre užívateľov
360 m²
18 m²
Plocha pre zamestnancov
60 m²
Sklady
171 m²
Pri zmene semin{rnej knižnice na fakultnú poskytla Teologick{ fakulta knižnici väčšie
a vhodnejšie priestory, v ktorých je zabezpečený voľný prístup ku knižničnému fondu, všeobecn{
študovňa s 12 študijnými miestami a od r. 2006 aj internetov{ študovňa s 12, neskôr 14 miestami.
V priestoroch výpožičnej služby je vyhradený priestor na štúdium bežného ročníka časopisov.
59
Okrem týchto priestorov je v prevažne uzavretej časti historickej knižnice sklad fondu
historických kníh arcibiskupskej knižnice so zvlhčovacou jednotkou na zabezpečenie vhodnej vlhkosti
skladových priestorov, ako aj mal{ študovňa so 4 študijnými miestami. Celkovú plochu knižnice
ukazuje tab. č. 1.
Knižnica od svojho počiatku pracuje v systéme ISIS, program Paris - sieťov{ verzia. Knižnica
m{ vlastnú počítačovú sieť, počítač určený na výpožičky je vybavený snímačom čiarových kódov. Pre
vyhľad{vanie v katalógu OPAC boli a dodnes sú používateľom k dispozícii 2 PC (pôvodné boli v r.
2006 vymenené za nové).
Na internetiz{ciu študovne boli získané financie z projektov, najmä zo zahraničia.
V r.
2006 mala internetov{ študovňa už 14 miest.
Pri zmene knižnice na fakultnú dostali používatelia možnosť samostatného kopírovania na
staršej kopírke. Z prostriedkov získaných projektom sa zakúpila v r. 2007 samoobslužn{ kopírka
s možnosťou tlače a skenovania, zatiaľ bez možnosti snímania ISIC karty. Kúpu snímača je pl{nované
pokryť z ďalšieho projektu, zatiaľ sa poplatky za kopírovanie vyberajú pri výpožičnom pulte.
Prostredníctvom projektov zo zahraničia bol postupne obstar{vaný aj potrebný n{bytok do
knižnice.
V súčasnosti je knižnica v prechode na knižničný systém VIRTUA, ktorý zastrešuje N{rodn{
knižnica v Martine. Pracovníci knižnice absolvovali už v r. 2005 potrebné školenia a získali certifik{ty.
V r. 2008 bude vyškolený 1 pracovník pre evidenciu publikačnej činnosti pedagógov
a doktorandov fakulty v programe DAWINCI, ktorý sa bude využívať na katalogiz{ciu publikačnej
činnosti v r{mci celej Katolíckej univerzity. Doteraz sa publikačn{ činnosť v knižnici TF evidovala v
nevyhovujúcom editore EXCEL.
V oblasti akvizície spolupracuje knižnica s vedúcimi katedier i s jednotlivými vyučujúcimi, od
ktorých získava n{vrhy na n{kup literatúry. T{to spolupr{ca však nie je rozvinut{ v optim{lnej
miere, v budúcnosti bude potrebné obojstranne venovať tejto oblasti viac času. Pozitívnym krokom v
z{ujme koordinovaného n{kupu literatúry, najmä zo zahraničia, bolo vytvorenie Akvizičnej komisie,
ktorej poslanie a úlohy sú špecifikované v internej smernici č. 8 Z{sady pr{ce Akvizičnej komisie
knižnice Teologickej fakulty KU zo dňa 23. 3. 2007.
Financie na n{kup literatúry dost{va knižnica z rozpočtu fakulty ročne cca 100 000,- Sk
s výnimkou r. 2006, kedy dostala knižnica z rozpočtu 300 000,- Sk. N{kup zahraničnej literatúry sa
realizuje prevažne z prostriedkov získaných projektmi, najmä zo zahraničia.
Svoje fondy knižnica sústavne dopĺňa tiež z pozostalostí kňazov Košickej diecézy ako aj
formou medziknižničnej výmeny publik{cií.
Z{klad knižničného fondu tvorí býval{ semin{rna knižnica, v ktorej sú najviac zastúpené
teologické odbory. Knižnica sa totiž do r. 2003 profilovala takmer výlučne ako teologick{ knižnica. Po
rozšírení výuky na TF o nové výukové predmety sa postupne doplňujú aj tieto vedné odbory.
Knižnica katalogizuje aj kvalifikačné a z{verečné pr{ce, ktoré tvoria samostatné signatúry.
60
Skladbu fondu kníh a doch{dzajúcich časopisov ukazujú tab. č. 2 a 3. Tab. Č. 2
Skladba knižničného fondu
odbor
počet zv.
Archeológia, umenie
300
Biblikum
2391
História, dejiny Cirkvi
2864
Filozofia, psychológia, soci{lna pr{ca, sociológia
2432
Dogmatick{ teológia
659
Homiletika
770
Katechetika
729
Liturgika
830
Liturgick{ hudba
47
Mor{lna teológia
394
Pastor{lna teológia
911
Cirkevné dokumenty
1448
Cirkevné pr{vo
360
Spiritu{lna teológia
1051
Fundament{lna teológia
1276
Pedagogika
326
N{uka o rodine, duchovné čítanie
2529
Jazyky, slovníky, encyklopédie
1191
Príručky, iné odbory, beletria
1383
Mapy
7
Kalend{re
104
Audiovizu{lne nosiče
77
CD-ROM, DVD
40
Kvalifikačné a z{verečné pr{ce, autorefer{ty
822
Separ{ty
137
CD-ROM, DVD
40
Viazané periodik{
1377
61
Počet a zameranie doch{dzajúcich časopisov
Odbor
Dom{ce
Zahr.
Kúpa
2
Dar
Spolu
3
Biblikum
1
Cirkevné pr{vo
1
1
1
Ekuména
1
1
1
Filozofia
2
2
2
História
2
1
Homiletika
1
Katechetika
2
Kresťanstvo, život Cirkvi
13
14
2
Výmena
1
1
1
1
12
Liturgika
2
2
N{uka o rodine
3
1
Občasníky seminaristov
2
2
2
15
27
2
2
3
5
5
5
Pedagogika
2
2
2
Periodik{ príbuzných univerzít, fakúlt
2
2
Psychológia
1
Soci{lna pr{ca, sociológia
4
2
1
1
3
1
4
5
1
Teológia pastor{lna
1
1
Vatik{nske dokumenty
7
3
32
36
4
Teológia fundament{lna, dogmatick{,
spiritu{lna
6
Spolu
44
4
10
1
29
4
7
11
76
Tab. č. 3
Teologick{ knižnica TF
poskytuje
svoje
služby pedagógom a vedecko-výskumným
pracovníkom TF, študentom všetkých foriem štúdia na TF, ako aj študentom iných univerzít, kňazom
v pastor{cii a širšej verejnosti.
Čitatelia majú voľný prístup ku všetkým druhom literatúry, audiovizu{lne dokumenty na
požiadanie. Pre orient{ciu používateľov vo voľne prístupných fondoch buduje knižnica elektronické
katalógy a tiež poskytuje st{lu konzultačnú a poradenskú činnosť.
62
Knižnica je už druhý rok v št{diu prechodu, resp. čakania na prechod na knižničný program
VIRTUA, ktorý bude poskytovať možnosť vyhľad{vania literatúry nielen v katalógu knižnice TF, ale
aj v katalógoch všetkých knižníc participujúcich v tomto systéme. S konverziou d{t sa však doposiaľ
nezačalo. Oproti terajšiemu knižničnému programu Paris bude v systéme VIRTUA značne
jednoduchší aj výpožičný proces, najmä sledovanie výpožičnej lehoty a urgovanie nevr{tených kníh.
Okrem absenčných a prezenčných výpožičiek poskytuje knižnica aj medziknižničné
a medzin{rodné
medziknižničné
výpožičné
služby (MVS
a MMVS),
ktoré
však
z dôvodu
nedostatočného person{lneho zabezpečenia vykon{va len sporadicky.
Vo všeobecnej študovni s počtom 12 miest ponúka knižnica na prezenčné štúdium
predovšetkým študijnú literatúru, frekventovanú dom{cu a zahraničnú odbornú literatúru zastúpenú
vo fonde len v jednom exempl{ri, kvalifikačné a z{verečné pr{ce, ako aj slovníky a encyklopédie.
V internetovej študovni, ktor{ bola zriaden{ v r. 2006, je k dispozícii 12 miest + 2 PC miesta na
vyhľad{vanie v OPACu, t. j. katalógu knižnice).
V r. 2003 a 2004 sme poskytovali aj rešeršné služby – z finančných dôvodov iba zo SNB a ČNB.
Aj keď sa týchto služieb používatelia knižnice opakovane dožadujú, upustili sme od nich pre
nadmerné pracovné zaťaženie pracovníkov knižnice. Používatelia majú prístup k elektronickým
časopisom a k zahraničným datab{zam, ktoré sú zakúpené pre KU na www str{nke univerzity
k samostatnému rešeršovaniu. Ide najmä o datab{zy EBSCO, KNOVEL, SCOPUS a PROQUEST 5000
INTERNATIONAL.
Knižničný z{kon č. 183 Z. z.
z 12. m{ja 2000 uklad{ akademickým knižniciam viesť
bibliografickú registr{ciu publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov
fakulty. Od r. 2003, kedy sa knižnica stala fakultnou knižnicou, a teda je podľa z{kona povinn{ viesť
túto evidenciu, nem{ knižnica potrebný softvér. Evidencia sa vykon{va v EXCELi, ktorý nie je
textovým editorom, s čím sú spojené mnohé ťažkosti a tiež aj časov{ n{ročnosť pri spracovaní údajov.
Od r. 2008 sa bude Evidencia publikačnej činnosti spracov{vať v programe DAWINCI, ktorý ponúka
výstupy podľa rozličných kritérií. Okrem zoznamov publikovaných
pr{c pracovníkov fakulty
zverejnených na www str{nke celej univerzity vo forme jednoduchého zoznamu bude možné na
internetovej str{nke knižnice vyhľad{vať publikované pr{ce podľa zvolených hľadísk.
Medzi služby knižnice patrí aj dostatočný otv{rací čas výpožičného oddelenia a študovní. Zo
strany používateľov je požiadavka na otv{rací čas do večerných hodín. Z person{lnych dôvodov je
knižnica schopn{ zabezpečiť otv{racie hodiny len v čase od 8:30 do 15:30 hod. a 3 hod. počas sobôt,
kedy prebieha na fakulte výuka pre diaľkových študentov.
Arcibiskupsk{ historick{ knižnica
Knižnica TF m{ osobitnú časť historickej knižnice, ktorej priestory sú oddelené od súčasnej
knižnice. Fond obsahuje 60 097 zv. vz{cnych tlačí zo 16. až 20. stor. Sú to diela písané v latinčine,
maďarčine, nemčine a ďalších jazykoch prevažne z oblasti teológie, filozofie, cirkevného pr{va,
cirkevnej histórie, ekonómie a kr{snej literatúry.
63
Fond historických starých tlačí bol v r. 2000 presťahovaný z priestorov Arcibiskupského úradu
a prešiel do spr{vy TF. Pre jeho uloženie sú vytvorené priaznivé podmienky. Na zabezpečenie
požadovanej vlhkosti je nainštalovan{ špeci{lna zvlhčovacia jednotka.
Spracovanie fondu sa
v budúcnosti pl{nuje z projektových prostriedkov ESF.
Teologick{ knižnica Teologický inštitút TF KU v Ružomberku
Spišsk{ Kapitula –Spišské Podhradie
Úvod
Obnoven{ činnosť Kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka sa sp{ja s d{tumom 3.
október 1990. To je aj časov{ línia, kedy bola obnoven{ činnosť teologickej knižnice.
Štatútom Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku zo dňa 1.05.2005
sa stala
integr{lnou súčasťou Univerzitnej knižnice KU. Ako čiastkov{ knižnica poskytuje komplexné
knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým pracovníkom a študentom
univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti.
Profil knižničného fondu
Podľa charakteru dokumentov sa fond knižnice člení na súčasný a historický.
Z{klad súčasného fondu tvoria prevažne knižné tituly z odboru katolíckej teológie, ktoré boli získané
z pozostalostí kňazov Spišskej diecézy. Postupným doplňovaním sa fond obohatil aj o publik{cie
z iných vedných odborov. Súčasťou fondu sú aj diplomové, bakal{rske pr{ce študentov a periodik{.
Historický fond. Je to vlastne prvotn{ semin{rska knižnica, ktor{ bola v rokoch 1950-1990 v spr{ve
Matice Slovenskej. Obsahuje vz{cne inkun{buly, rukopisy a historické diela zo XVI.-XIX. storočia.
Slúži pre b{dateľské a vedecké účely.
Zloženie knižničného fondu
Odbor
Počet zv.
Biblikum
3357
64
Bakal{rske pr{ce
301
Cirkevné dokumenty
712
Diplomové pr{ce
1366
Dogmatick{ teológia
1486
Dejiny cirkvi
5178
Duchovn{ literatúra
2258
Encykliky
1040
Filozofia
2116
Fundament{lna teológia
1807
Homiletika
1264
Jazyky
1228
Katechetika
1547
Liturgick{ teológia
1648
Mor{lna teológia
1158
Ostatné
67
Pedagogika
796
Pr{vo
1318
Pastor{lna teológia
1194
Soci{lna pr{ca
196
Umenie
848
Zviazané periodik{
2500
Životopisy
659
Periodik{
56
Tab. č. 1
Priestorové zabezpečenie
65
Od roku 1990 bol knižničný fond uložený v kabinetoch jednotlivých katedier. Z dôvodu
centraliz{cie fondu pristúpilo vedenie kňazského semin{ra k rekonštrukcii priestorov bývalého
št{tneho archívu. Posviacka nových priestorov knižnice sa konala 3.11.2005. Knižničné priestory tvorí
prijímacia kancel{ria, študovňa s 10 miestami pre čitateľov. V študovni je prístup na internet a voľný
prístup k periodik{m daného kalend{rneho roka. V uzavretej a pre verejnosť neprístupnej časti
knižnice je uložený súčasný knižničný fond, historický fond ako aj zviazané ročníky periodík.
Technické zabezpečenie
Knižnica m{ vlastnú počítačovú sieť s prístupom na internet. Datab{za kníh je spracovan{
v programe Paris, systém ISIS. Pl{nuje sa prechod na knižničný systém VIRTUA, spravovaný
Slovenskou n{rodnou knižnicou v Martine.
Počítače určené pre výpožičky sú vybavené snímačom čiarových kódov. Pre používateľov sú
vyhradené 3 PC s prístupom na internet, k dispozícii je kopírka a skener.
Z prostriedkov získaných v projekte Ministerstva kultúry sa uskutoční
moderniz{cia
študovne a z{roveň n{kup knižných jednotiek.
Person{lne zabezpečenie
V roku 2002 boli obsadené 2 pracovné miesta na plný úväzok. Pri sťahovaní knižnice do
nových priestorov vypom{hali dvaja pracovníci v r{mci vykon{vania civilnej vojenskej služby. Obe
pracovníčky majú ukončené vysokoškolské vzdelanie. Vykon{vajú pracovné činnosti a to: akvizícia,
menn{ a vecn{ katalogiz{cia, výpožičn{ služba, samozrejme agenda periodík. Súčasťou pr{ce
knihovníčok
je
evidencia
publikačnej
činnosti,
vypracovanie
rešerše
z datab{zy
knižnice
a vypracov{vanie projektov.
Vzdel{vanie
V roku 2005 sa pracovníčky zúčastnili školenia v systéme VIRTUA a získali potrebné
certifik{ty. V roku 2008 bola vyškolen{ jedna pracovníčka pre evidenciu publikačnej činnosti
pedagógov v programe DAWINCI, ktorý spĺňa všetky n{ročné požiadavky .
Financovanie a doplňovanie
Knižničný fond sa priebežne dopĺňa n{kupom literatúry z prostriedkov získaných
prostredníctvo fondov a projektov. Pomerne na dobrej úrovni je rozvinut{ spolupr{ca s vyučujúcimi,
ktorí navrhujú n{kup knižných jednotiek podľa potrieb a z{ujmu študentov.
K rozširovaniu knižného fondu prispieva aj medziknižničn{ výmena publik{cii ako aj spracov{vanie
pozostalostí kňazov Spišskej diecézy.
66
Služby
Teologick{ knižnica poskytuje svoje služby všetkým osob{m, ktorým bol vydaný platný
čitateľský preukaz. K d{tumu 26.6.2008 je evidovaných 975 čitateľov.
Keďže knižničný fond je neprístupný verejnosti z dôvodu ochrany a zachovania kompletnosti, na
požiadanie sú vydané knižné jednotky čitateľovi do študovne. V študovni je 10 miest, 3 PC
s prístupom na internet. K dispozícii sú periodik{ príslušného kalend{rneho roka, študijn{ literatúra,
encyklopédie, lexikóny a slovníky.
Knižnica poskytuje absenčné a prezenčné výpožičky. Vyhľad{vanou a pomerne využívanou je aj
medziknižničn{ výpožičn{ služba MVS. Súčasťou služieb je aj kopírovanie a skenovanie.
Otv{racie hodiny sú prispôsobené potreb{m študentov a širokej verejnosti.
Evidencia publikačnej činnosti
Knižnica m{ z{konom určenú povinnosť viesť evidenciu publikačnej činnosti učiteľov,
vedeckých pracovníkov a doktorandov fakulty. Pre tento účel bola vyškolen{ jedna pracovníčka, ktor{
sa zaober{ evidenciou a spracovaním potrebných materi{lov. Nutné je však zlepšenie komunik{cie
s vyučujúcimi a ich pravidelné dod{vanie podkladov.
WWW str{nka
Na internetovej str{nke Spišskej Kapitule www.kapitula.sk je pod hlavičkou Knižnica
prístupný katalóg knižnice. Používatelia knižnice majú možnosť získať inform{cie
výpožičných hodin{ch, členstve, poskytovaných služb{ch, kontakte a oznamoch knižnice.
Hodnotenie knižnice
Silné str{nky
Vysok{ úroveň knižničného fondu
Spokojnosť čitateľov s poskytovanými službami
Narastajúci počet čitateľov
Moderniz{cia knižnice
Elektronicky spracovaný historický fond
www str{nka
Implement{cia programu na evidenciu publikačnej činnosti DAWINCI
Slabé str{nky
Nedostatočné technické vybavenie študovne
Absencia technického zabezpečenia skladu historickej knižnice – klimatizačn{ jednotka
Pomalé rozširovanie knižničného fondu v nových odboroch
Nedokončen{ implement{cia informačného systému VIRTUA
67
o
Hlavné ciele
Zabezpečiť čoraz väčšiu kvalitu služieb čitateľom
Zlepšiť technické vybavenie študovne
Permanentne vzdel{vať zamestnancov knižnice
Implementovať informačný systém VIRTUA v čo najbližšej dobe.
Technické vybavenie Teologickej fakulty
administratíva
vyučujúci
pre študentov
Počet PC v Košiciach
29 kusov
31 kusov
34
Počet PC v Spišskom
Podhradí
14 kusov
19 kusov
26
V priestoroch teologickej fakulty v Košiciach sú dve miestnosti ( vstupný vestibul a aula A1 )
plne pokryté WIFI internetovým sign{lom, ktorý je hojne využívaný študentmi na pripojenie do siete.
68
HODNOTENIE ATRIBÚTU OCENENIA (30 ocenení)
h)
uskutočnené vyžiadané predn{šky alebo vyžiadan{ prezent{cia umeleckých diel alebo
umeleckých výkonov
Meno
N{zov
zamestnanc
predn{šky
N{zov konferencie
Organiz{tor/
pozývajúca
a
Miesto
konania
D{tum
konania
inštitúcia
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Protagonista
P{ter Paň{k
Teologick{
liturgickej
a Košice
fakulta Košice
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Rodina n{dej
Rodina – n{dej
Teologick{
budúcnosti podľa
budúcnosti
fakulta Košice
Košice
22.02.2008
Košice
06.05.2008
Košice
11.05.2008
Košice
24.10.2008
Košice
25.11.2008
a duchovnej
obnovy
v košickej diecéze
dekrétu
o pastor{cií rodín
v dokumentoch
košickej
arcidiecéznej
synody.
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Charitatívno -
Blahoslaven{ S{ra
Teologick{
soci{lny apel
Salkah{zi
fakulta Košice
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Apoštol Pavol,
Apoštol Pavol
Teologick{
dialóg a kultúra
a dialóg kultúr
fakulta Košice
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Kňazi pôsobiaci
Druhý kňazsky
Teologick{
v Obišovciach
semin{r
fakulta Košice
a ich
v Košiciach
dvoch Košičaniek
- sv. Alžbety a bl.
S{ry Salkah{zi
v dokumentoch
DVK
pedagogick{
69
služba v Druhom
Kňazskom
semin{ri sv.
Karola
Boromejského
v Košiciach
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
P{pežský prel{t
Život a dielo ThDr.
Teologick{
ThDr. Jozef
Jozefa Pavloviča.
fakulta Košice
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Projekcia
Nové trendy
Teologick{
koncilových
v liturgii.
fakulta Košice
Kniha svedkov.
Ekumenick{
Teologick{
Ekumenické
situ{cia a nové
fakulta Košice
martyrológium.
trendy v súčasnosti
Košice
28.11.2008
Košice
27.11.2008
Košice
26.11.2008
Košice
06.05.2008
Košice
13.05.2008
Pavlovič a jeho
tvoriv{ činnosť
reforiem v oblasti
liturgie cez
Duchovný pastier
v kontexte na
partikul{rnu
Cirkev
v Košiciach
prof. ThDr.
PaedDr.
PhDr. Jozef
JURKO,
PhD.
Výzva pre
ekumenu
v Košiciach a na
Slovensku
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Syndróm CAN
Rodina – n{dej
Teologick{
a možnosti jeho
budúcnosti
fakulta Košice
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Nez{vislý
Deň blahoslavenej
Teologick{
a dôstojný život
sestry S{ry
fakulta Košice
zdravotne
Salkah{zi (1899-
prevencie.
70
postihnutých
1944)
občanov.
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
N{hradn{
Ochrana života IX.
Žakovce
25. -
starostlivosť –
– Slúžiť životu:
26.09.200
jedna z foriem
média o živote
8
pomoci pri
a pre život.
ochrane života
maloletých detí.
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Moderné
Uplatnenie
Teologick{
prístupy pri
inovatívnych
fakulta Košice
riešení pomoci
pracovných
marginalizovaný
technológií v praxi
Košice
26.09.2008
m skupin{m
ohrozeným
soci{lnym
vylúčením.
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Činnosť
V. Hradecké dni
Hradec
24.10.-
soci{lnych
soci{lnej pr{ce -
Kr{lové
25.10.2008
pracovníkov
Posuzov{ní životní
v r{mci
situace: přístupy,
posudkového
dilemata, dobr{
tímu pri
praxe.
Nitra
12.-
posudzovaní
soci{lnych
dôsledkov
ťažkého
zdravotného
postihnutia
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Postup org{nu
Dni soci{lnej pr{ce
soci{lnopr{vnej
– Soci{lna sféra
ochrany detí
Slovenskej
a soci{lnej
republiky
kurately pri
a soci{lna pr{ca
príchode
(Európa, pr{vo
rizikových detí
a prax),
13.11.2008
do jej evidencie.
71
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Pomoc
Ružomberské
Ružombero
14.-
znevýhodneným
zdravotnícke dni
k
15.11.2008
skupin{m pri
III. ročník,
21.11.2008
zlepšovaní
kvality života
v obci
N{lepkovo.
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Odborn{ prax
Prínos študentskej
Ružombero
z pohľadu
odbornej praxe
k
študentov
v soci{lnej pr{ci,
odboru soci{lna
ošetrovateľstve
pr{ca.
a pôrodnej
asistencii
PhDr. Ing.
Lýdia
Leškov{,
PhD.
Rómska rodina
Rodina v súčasnom
ako skupinový
svete –
klient soci{lnej
Mnohodetn{
pr{ce.
rodina – bremeno,
Bratislava
21.11.2008
Košice
6. 5. 2008
Košice
17.10.2009
Košice
6.5.2009
alebo zdroj sily?
Rodina – Božie
Rodina-n{dej
Teologick{
ThDr. M{ria
Slivkov{,
PhD.
dielo
budúcnosti
fakulta Košice
PhDr. Ing.
Detsk{ chudoba
Ekonomika, biznis,
KU
Lýdia
a opatrenia na je
politika a chudoba
v Ružomberku
Leškov{,
predch{dzanie
– spojenci alebo
PhD.
nepriatelia?
Teologick{
fakulta
PhDr. Ing.
Medi{cia – jedna
Človek v núdzi.
Mesto Košice,
Lýdia
z alternatívnych
Soci{lne problémy
Ekumenické
Leškov{,
riešení konfliktov
a rodina
spoločenstvo
PhD.
a sporov
Košice,
problémovej
Teologick{
ml{deže
fakulta KU Katedra
soci{lnej pr{ce
72
PhDr. Ing.
Chudoba a jej
Ľudský rozvoj
KU
Lýdia
dôsledky na
v kontexte
v Ružomberku
Leškov{,
dôstojný život
encykliky
PhD.
človeka
Benedikta XVI.
Košice
5.11.2009
Košice
5.11.2009
29.10.2009
Teologick{
Caritas in veritate
fakulta,
Katedra
soci{lnej pr{ce
a Katedra
systematickej
teológie
Doc. ThDr.
Integr{lny rozvoj
Ľudský rozvoj
KU
Martin Uh{ľ,
človeka ako prejav
v kontexte
v Ružomberku
PhD.
globaliz{cie
encykliky
v encyklike Caritas
Benedikta XVI.
in veritate
Caritas in veritate
Teologick{
fakulta,
Katedra
soci{lnej pr{ce
a Katedra
systematickej
teológie
Doc. ThDr.
Encyklika
Didaktika
KU
Ružombero
Martin Uh{ľ,
Benedikta XVI.
katolíckej soci{lnej
v Ružomberku
k
PhD.
Caritas in veritate
n{uky
Pedagogick{
a globaliz{cia
fakulta
Katedra misijnej
a charitatívnej
činnosti
prof. ThDr.
Itroduktívne
Vybrané teologické
KU
PaedDr.
pozn{mky
témy
v Ružomberku
PhDr. Jozef
k ekumenickému
medzin{rodného
JURKO,
dekrétu DVK
ekumenického
PhD.
Unitatis
dialógu
Košice
28.05.2009
Košice
06.05.2009
Teologick{
fakulta,
redintegratio
Katedra
dogmatiky
prof. ThDr.
Hľadanie pravdy
Človek v núdzi –
Mesto Košice,
PaedDr.
o rodine
Soci{lne problémy
Ekumenické
PhDr. Jozef
v súčasných
a rodina
spoločenstvo
JURKO,
mor{lno –
Košice,
Teologick{
73
PhD.
soci{lnych teóri{ch
fakulta KU Katedra
soci{lnej pr{ce
prof. ThDr.
Život blahoslavenej
Deň Blahoslavenej
KU
PaedDr.
sestry S{ry
sestry S{ry
v Ružomberku
PhDr. Jozef
Salkah{zi v rodine
Salkah{zi (1899-
JURKO,
a jej význam pre
1944) – život sestry
PhD.
súčasnú rodinu
S{ry a jej význam
v kontexte
pre rodinu
Košice
11.05.2009
Košice
02.06.2009
Košice
10.06.2009
Košice
17.10.2009
Teologick{
fakulta,
Katedra
Pastoračního pl{nu
soci{lnej pr{ce
Katolíckej církvi na
a Spoločnosť
Slovensku 2007-
soci{lnych
2013
sestier
prof. ThDr.
Reflexia nad
Pokoncilový vývoj
KU
PaedDr.
implantovaním
liturgie
v Ružomberku
PhDr. Jozef
niektorých
v arcidiecéze
JURKO,
liturgických
Košice
PhD.
podnetov po DVK
Teologick{
fakulta,
v Košickej
Katedra
arcidiecéze
dogmatiky
prof. ThDr.
Duchaplnosť,
Kňaz Jozef Hreško
KU
PaedDr.
origin{lnosť
– verný v službe
v Ružomberku
PhDr. Jozef
a vtipnosť kňaza
JURKO,
Jozefa Hreška a
PhD.
Cestovateľské,
Teologick{
fakulta,
pozn{vacie
Katedra
pozn{mky
dogmatiky
a poznatky kňaza
Jozefa Hreška
prof. ThDr.
Paradoxy chudoby
Ekonomika, biznis,
KU
PaedDr.
v dokumentoch
politika a chudoba
v Ružomberku
PhDr. Jozef
Druhého
– spojenci alebo
JURKO,
vatik{nského
nepriatelia?
PhD.
koncilu; Paradoxy
Teologick{
fakulta
bohatstva
v dokumentoch
Druhého
vatik{nského
koncilu
74
prof. ThDr.
Vstup liturgickej
Konferencia
Cyrilometodejs
PaedDr.
obnovy podľa
biskupov
k{ teologick{
PhDr. Jozef
Druhého
Slovenska,
fakulta
JURKO,
vatik{nského
PhD.
koncilu
cez Katolícke
noviny na
Slovensko počas
Bratislava
04.11.2009
Košice
5.11.2009
Bratislava
23-
Komenského
konferencia
z príležitosti 160.
výročia existencie
univerzity
v Bratilslave
Katolíckych novín
totalitnej doby
prof. ThDr.
Predvoj myšlienok
Ľudský rozvoj
KU
PaedDr.
o ľudskom rozvoji
v kontexte
v Ružomberku
PhDr. Jozef
v dokumentoch
encykliky
JURKO,
Druhého
Benedikta XVI.
PhD.
vatik{nského
Caritas in veritate
Teologick{
koncilu
fakulta,
Katedra
soci{lnej pr{ce
a Katedra
systematickej
teológie
Doc. ThDr.
Znaky
Soci{lna
Martin Uh{ľ,
subsidi{rneho
subkomisia
PhD.
modelu solidarity
Teologickej
a jej
komisie pri KBS
24.2.2009
opodstatnenosť
a efektivita v ot{zke
pomoci odk{zaným
Doc. ThDr.
Ťažké časy, alebo
Franz Wohlmuth:
Bischöfliches
Martin Uh{ľ,
štruktúry hriechu
Mravné svedectvo
ordinariat
PhD.
v encyklik{ch J{na
v ťažkých časoch
Eisenstandt
4-5.6.2009
Pavla II.
i)
členstvo v n{rodných a medzin{rodných
v medzin{rodnom výbore konferencie)
výboroch
v oblasti
výskumu
(členstvo
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD.
 člen Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu a Slovenskej sekcie európskej spoločnosti
pre katolícku teológiu
doc. PhDr. Mgr. Alena Bašistov{, PhD.
členka Vedeckej rady PHF, EU v Bratislave,
75
členka AS PHF, členka hodnotiacej komisie, ktor{ posudzuje žiadosti na poskytnutie finančného
príspevku pr{vnickej resp. fyzickej osobe, ktor{ vykon{va opatrenia podľa z{kona o SPO,
členka Rady pobočky AV Košice
Meno zamestnanca
N{zov projektu/konferencie
PhDr. Ing. Lýdia
Leškov{, PhD.
Miesto
D{tum
konania
konania
Košice
17.10.2009
Ekonomika, biznis, politika a chudoba –
spojenci alebo nepriatelia?
j)
poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých alebo
umeleckých podujatí (2)
N{zov konferencie/podujatia
k)
Poverujúca inštitúcia
Miesto
D{tum
konania
konania
členstvo v edičných rad{ch medzin{rodných časopisov (ak je daný časopis registrovaný
uveďte n{zov profesijnej datab{zy)
prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD. - člen redakčnej rady teologického časopisu Verba
Theologica
l)
členstvo v n{rodných a medzin{rodných komisi{ch a porot{ch v oblasti vedy a umenia
m) ocenenia a vyznamenania získané akademickými zamestnancami a ich študentmi od
externých inštitúcií za výsledky vo výskume ()
Meno
zamestnanca/študenta
katedry
D{tum
Typ ocenenia/vyznamenania
76
Udeľujúca inštitúcia
získania
n)
prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o uznaní dosiahnutých výsledkov fakulty
v hodnotenej oblasti výskumu medzin{rodnou a/alebo n{rodnou komunitou (3)
Sebazhodnotenie atribútu ocenenia za oblasť výskumu
Charakteristika ocenenia
Ocenenia za roky 2008 – 2013
A
uskutočnené vyžiadané predn{šky na konferenci{ch, alebo
B
C
Spolu
D
34
34
2
2
vyžiadan{ prezent{cia umeleckých diel alebo umeleckých
výkonov
členstvo v n{rodných a medzin{rodných výboroch v oblasti
výskumu
poverenia z externého prostredia na organizovanie
0
konferencií a iných vedeckých alebo umeleckých podujatí
členstvo v edičných rad{ch medzin{rodných časopisov
0
členstvo v n{rodných a medzin{rodných komisi{ch
0
a porot{ch v oblasti vedy a umenia
ocenenia a vyznamenania získané akademickými
0
zamestnancami a ich študentmi od externých inštitúcií za
výsledky vo výskume
prípadné ďalšie skutočnosti, ktoré svedčia o uznaní
0
dosiahnutých výsledkov fakulty v hodnotenej oblasti
výskumu medzin{rodnou a/alebo n{rodnou komunitou
cit{cie
0
15
0
0
15
Celkový počet výstupov všetkých kategórií
0
51
0
0
51
0%
100%
0%
0%
100
Percentu{lne vyjadrenie
Sebahodnotenie
B
Sebahodnotenie:
Na z{klade zhodnotenia plnenia kritérií atribútu ocenenia v oblasti výskumu hodnotíme
daný atribút v znakovom vyjadrení „B“ s profilom kvality (0;100;0;0).
77
Cit{cie (10)
Predložiť výsledky týkajúce sa cit{cií, (najviac 10). Za jeden výsledok sa považuje ak
publikačný výstup dosiahol v príslušnej kategórii minim{lne 2 cit{cie. Ak počet cit{cií na ten istý
publikačný výstup dosiahol hodnotu 10 považuje sa za dva výsledky.
AAB
Úvod do z{kladov soci{lnej pr{ce / Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského,
2008. - 167 s. - ISBN 978-80-89361-23-6.
Ohlasy:
*3+ SLIVKOV[, M{ria. Filozofick{ koncepcia Karola Wojtylu vzťahu osoby k spoločenstvu. In
Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 249.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v integr{cií Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 134.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp solidarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno :
Cesta, 2008, s. 197.
[3] UH[Ľ, Martin. Soci{lne ot{zky v teologickej reflexii. Brno : Nakl. CESTA, 2009, s. 62.
*4+ ČERVEŇ, Jozef. Soci{lny systém a prirodzen{ vz{jomn{ z{vislosť v rodine. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
113.
*4+ JAMBOROV[, Ren{ta. Podporn{ sieť pre soci{lne ohrozenú ml{dež a príklad služby blahoslavenej
sr. S{ry. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre
rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv.
Karola Boromejského, 2009, s. 66.
AAB
Eklezi{lny rozmer manželstva a rodiny / Jozef Bieľak. - Spišsk{ Kapitula - Spišské Podhradie :
Nad{cia kňazského semin{ra biskupa J{na Vojtašš{ka, 2008. - 167 s. - ISBN 978-80-89170-31-9.
Ohlasy:
*4+ ŠEFČÍk, Marcel. P{pež Pius XI. ako predstaviteľ soci{lnej filozofie. Levoča : MTM, 2009, s. 64,97.
ISBN 978-80-89187-34-8
*4+ AKIMJAK, Amantius. Laici a ich účasť na Kristovej kňazskej službe. In Disputationes Scientificae
78
Universitatis catolicae in Ružomberok, 2009, roč. 9, č. 3, s. 10. ISSN 1335-9185, 2009, s. 89.
*4+ ANDRAŠČÍKOV[, Marta. Ohrozen{ rodina a postoj bl. sr. S{ry Salkh{zy. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009,
s. 55.
AFD
Činnosť soci{lnych pracovníkov v r{mci posudkového tímu pri posudzovaní soci{lnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia / Lýdia Leškov{. In: Posuzov{ní životní situace v soci{lní pr{ci :
sborník z konference V. Hradecké dny soci{lní pr{ce, Hradec Kr{lové 24. až 25. října 2008 / ed.
Radka Janebov{, Martin Smutek. - Hradec Kr{lové : Gaudeamus, 2008. - ISBN 978-80-7041-419-4. S. 185-193.
Ohlasy:
*4+ JAROŠOV[, Marta - PONEVSK[, Monika. Rodinn{ verzus ústavn{ starostlivosť o handicapované
dieťa. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre
rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv.
Karola Boromejského, 2009, s. 197.
*4+ PAJKOŠOV[, Marta. Miesto nevidiaceho jedinca v rodine. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry
Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej konferencie /
ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 219.
*4+ HAN[KOV[, Ingrid. Potreba nez{vislosti a rodiny v živote zdravotne postihnutých. In: Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2009, s. 186.
AFD
Nez{vislý a dôstojný život zdravotne postihnutých občanov / Lýdia Leškov{. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : ľudsk{ dôstojnosť a úcta k životu, príklad sestry S{ry : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2008. - ISBN
978-80-89361-17-5. - S. 125-136.
Ohlasy:
*3+ SLIVKOV[, M{ria. Filozofick{ koncepcia Karola Wojtylu vzťahu osoby k spoločenstvu. In
Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 257.
*4+ PAJKOŠOV[, Marta. Miesto nevidiaceho jedinca v rodine. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry
Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej konferencie /
ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 219.
79
*4+ HAN[KOV[, Ingrid. Potreba nez{vislosti a rodiny v živote zdravotne postihnutých. In: Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2009, s. 186.
AFD
Chudoba v rómskych komunit{ch - spoločenský problém v súčasnosti / Lýdia Leškov{. In:
Stratégie vo vzťahu k marginalizovaným skupin{m : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s
medzin{rodnou účasťou konanej dňa 16.5.2008 v Košiciach / ed. Dušan Šlos{r. - Košice : Košický
samospr{vny kraj a Univerzita Pavla Jozef Šaf{rika, Filozofick{ fakulta, 2008. - ISBN 978-80-9699321-5. - S. 93-96.
Ohlasy:
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Novodobé deform{cie rómskej rodiny. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008, s. 39.
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno :
Cesta, 2008, s. 48.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v integr{cií Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 136.
*4+ ŠLOS[R, Dušan. Zmena a budúcnosť, či stagn{cia a minulosť Rómov na Slovensku. Košice :
Košický samospr{vny kraj v spolupr{ci s Katedrou soci{lnej pr{ce Filozofickej fakulty UPJŠ Košice a s
podporou US Steel Košice, 2009, s. 62.
AFD
Rómska rodina ako skupinový klient soci{lnej pr{ce / Lýdia Leškov{. In: Rodina v súčasnom svete.
4. ročník : mnohodetn{ rodina - bremeno alebo zdroj sily? : zborník z vedeckej konferencie 21.
novembra 2008 v Bratislave / Ed. Martin Šarkan, Ladislav Csontos. - Trnava : Dobr{ kniha, 2008. ISBN 978-80-7141-630-2. - S. 73-87.
Ohlasy:
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Novodobé deform{cie rómskej rodiny. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008, s. 38.
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno :
Cesta, 2008, s. 48.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno
80
: Cesta, 2008, s. 133.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp solidarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno :
Cesta, 2008, s. 196.
BED
Význam a úlohy org{nu soci{lnopr{vnej ochrany detí a soci{lnej kurately / Lýdia Leškov{.
In: Transform{cia soci{lnej sféry a soci{lna pr{ca : (Európa, pr{vo a prax) : Dni soci{lnej pr{ce :
zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzin{rodnou účasťou, ktor{ sa uskutočnila na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre 29.-30. novembra 2007 / ed. Lenka Haburajov{-Ilavsk{. Nitra : Fakulta soci{lnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, 2008. - ISBN 978-80-8094-231-1. - S. 156161.
Ohlasy:
*4+ JUSKO, Peter. Soci{lna pr{ca s ml{dežou a soci{lnopatologické javy. Bansk{ Bystrica : UMB,
Pedagogick{ fakulta, Občianske združenie Pedagóg, 2009, s. 42.
*4+ JUSKO, Peter. Legislatívna a metodick{ operacionaliz{cia profesionaliz{cie soci{lnej pr{ce s deťmi
a ml{dežou vo vzťahu *k+ soci{lnym devi{ci{m. In Človek v núdzi : soci{lne problémy a rodina :
zborník z medzin{rodného ekumenického sympózia konaného na Teologickej fakulte Košice
Katolíckej univerzity v Ružomberku / ed. Lýdia Leškov{, František Katriň{k. Košice : VIENALA, 2009,
s. 154.
BED
Križovatky ľavo-pravej vízie Európy : otec št{t verzus osobn{ iniciatíva : mor{lno-filozofický
pohľad / Inocent-M{ria Szaniszló.
In: Soci{lne princípy a soci{lny dialóg : zborník príspevkov rovnomennej konferencie
usporiadanej v Košiciach v dňoch 4.-5. apríla 2008 EZA - Európskou organiz{ciou pre ot{zky
zamestnaných, NKOS - Nez{vislými kresťanskými odbormi Slovenska FCG - Rakúsko a katedrou
Mor{lnej teológie a Soci{lnej n{uky Cirkvi TFKU Košice / ed. Ľubica Čern{, Martin Uh{ľ. - Košice :
Kňazský semin{r sv. Karola Boromejského v Košiciach, 2008. - ISBN 978-80-89361-08-3. - S. 37-51.
Ohlasy:
*3+ UH[Ľ, Martin. Úloha Cirkvi - viesť dialóg, potreba aggiornamenta. In Religion und Sekularismus :
Sammelwerk aus der internationalen Konferenz in Neckenmarkt am 19.5.2008 = N{boženstvo a
sekulariz{cia dnes : zborník z medzin{rodnej konferencie v Neckenmarkte dňa 19. m{ja 2008.
Neckenmarkt 2008 : Novum Verlag, 2008, s. 8.
81
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp solidarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky. Brno : Cesta, 2008, s.134.
BED
Zlepšenie kvality života znevýhodneného obyvateľstva v obci N{lepkovo / Lýdia Leškov{.
In: InteRRa : interkulturalita a rómska n{rodnostn{ menšina v soci{lnych a pedagogických
súvislostiach : zborník z medzin{rodnej vedeckej konferencie konanej 25.-26. septembra 2007 v
Spišskej Novej Vsi / editori Vlasta Fabianov{, Vladimír Klein. - Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2008. - ISBN 978-80-8084-314-1. - S. 137-142.
Ohlasy:
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Novodobé deform{cie rómskej rodiny. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008, s. 48.
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno :
Cesta, 2008, s. 48.
*4+ DRAGUNOV[, Be{ta. Kvalita života v rodine abstinujúceho alkoholika. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
226.
BED
Spoločensk{ a n{božensk{ situ{cia Rómov na Slovensku po Druhom Vatik{nskom koncile / Jozef
Jurko.
In: InteRRa : interkulturalita a rómska n{rodnostn{ menšina v soci{lnych a pedagogických
súvislostiach : zborník z medzin{rodnej vedeckej konferencie konanej 25.-26. septembra 2007 v
Spišskej Novej Vsi / editori Vlasta Fabianov{, Vladimír Klein. - Nitra : Univerzita Konštantína
Filozofa, 2008. - ISBN 978-80-8084-314-1. - S. 395-404.
Ohlasy:
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno :
Cesta, 2008, s. 48.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Novodobé deform{cie rómskej rodiny. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 42.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v integr{cii Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. Brno : Cesta, 2008, s. 134.
82
AAB
Polia soci{lnej pr{ce : (vybrané kapitoly I.) / Lýdia Leškov{. - Košice : Vienala, 2009. - 97 s. - ISBN
978-80-89232-39-0.
Ohlasy:
*3+ SLIVKOV[, M{ria. Podstata a požiadavky rodinnej politiky. In Soci{lne ot{zky v teologickej
reflexii : zborník. Brno : CESTA, 2009, s. 65.
*4+ HABURAJOV[-ILAVSK[, Lenka. Št{tna politika vo vzťahu k výchove a vzdel{vaniu detí a
ml{deže v budúcnosti. In Človek v núdzi : soci{lne problémy a rodina : zborník z medzin{rodného
ekumenického sympózia konaného na Teologickej fakulte Košice Katolíckej univerzity v Ružomberku
/ ed. Lýdia Leškov{, František Katriň{k. Košice : VIENALA, 2009, s. 257.
*4+ HAN[KOV[, Ingrid. Potreba nez{vislosti a rodiny v živote zdravotne postihnutých. In: Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2009, s. 189.
*4+ SLIVKOV[, M{ria. Rodina a znovuzrodenie Európy. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi
(1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena
Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 95.
AEC
Význam duchovného života v živote starého človeka / Lýdia Leškov{. In: Teológia a soci{lne
ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008. - ISBN 978-80-7295-109-3. - S. 150-156.
Ohlasy:
*3+ KOTRADYOV[, Katarína. Analýza potreby skupinovej intervencie v starobe. In Soci{lne ot{zky v
teologickej reflexii : zborník. Brno : CESTA, 2009, s. 95.
*4+ ČERVEŇ, Jozef. Soci{lny systém a prirodzen{ vz{jomn{ z{vislosť v rodine. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
112.
*4+ LAPKO, Róbert. Rodina v Knihe Tobi{š - príklad starostlivosti o starých a chorých. In: Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2009, s. 89.
*4+ ANDRAŠČÍKOV[, Marta. Ohrozen{ rodina a postoj bl. sr. S{ry Salkh{zy. In: Deň blahoslavenej
sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej
konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s.
83
55.
AFD
Činnosť soci{lnych pracovníkov v r{mci posudkového tímu pri posudzovaní soci{lnych dôsledkov
ťažkého zdravotného postihnutia / Lýdia Leškov{. In: Posuzov{ní životní situace v soci{lní pr{ci :
sborník z konference V. Hradecké dny soci{lní pr{ce, Hradec Kr{lové 24. až 25. října 2008 / ed.
Radka Janebov{, Martin Smutek. - Hradec Kr{lové : Gaudeamus, 2008. - ISBN 978-80-7041-419-4. S. 185-193.
Ohlasy:
*4+ JAROŠOV[, Marta - PONEVSK[, Monika. Rodinn{ verzus ústavn{ starostlivosť o handicapované
dieťa. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre
rodinu) : zborník z vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv.
Karola Boromejského, 2009, s. 197.
*4+ PAJKOŠOV[, Marta. Miesto nevidiaceho jedinca v rodine. In: Deň blahoslavenej sestry S{ry
Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z vedeckej konferencie /
ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola Boromejského, 2009, s. 219.
*4+ HAN[KOV[, Ingrid. Potreba nez{vislosti a rodiny v živote zdravotne postihnutých. In: Deň
blahoslavenej sestry S{ry Salkah{zi (1899-1944) : (život sestry S{ry a jej význam pre rodinu) : zborník z
vedeckej konferencie / ed. Alena Bašistov{, Lýdia Leškov{. - Košice : Semin{r sv. Karola
Boromejského, 2009, s. 186.
AFD
Rómska rodina ako skupinový klient soci{lnej pr{ce / Lýdia Leškov{. In: Rodina v súčasnom svete.
4. ročník : mnohodetn{ rodina - bremeno alebo zdroj sily? : zborník z vedeckej konferencie 21.
novembra 2008 v Bratislave / Ed. Martin Šarkan, Ladislav Csontos. - Trnava : Dobr{ kniha, 2008. ISBN 978-80-7141-630-2. - S. 73-87.
Ohlasy:
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Novodobé deform{cie rómskej rodiny. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin
Uh{ľ. - Brno : Cesta, 2008, s. 38.
*3+ RUŽBARSKÝ, Peter. Prísaha u Rómov. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. Brno :
Cesta, 2008, s. 48.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp subsidiarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno
: Cesta, 2008, s. 133.
*3+ ČERVEŇ, Jozef. Princíp solidarity v praxi. In Teológia a soci{lne ot{zky / ed. Martin Uh{ľ. - Brno :
84
Cesta, 2008, s. 196.
č. 6. spoločenské a behavior{lne vedy
Atribút
V{ha
Kritérium
V{ha
atribútu
Výstupy
výskumu
50 %
Hodnotenie
kritéria
Kvalita výstupov
1
Hodnotenie I atribútu
A(80;0;20;0)
A- (3,60)
Rozsah a výsledky
doktorandského štúdia
Prostredie pre
výskum
-
D
1/3
B
Kvalita výskumnej infraštruktúry
1/6
A
Ostatné aspekty
1/6
A
Objem finančných prostriedkov
30%
(grantov)
Hodnotenie II atribútu
(10;40;25;25)
B-(2,67)
Ocenenie
výskumu
20 %
Kvalita ocenení výstupov
výskumu
Hodnotenie III atribútu
1
B
(0;100;0;0)
B (3,00)
Celkové hodnotenie
(45;30;20;5)
B (3,15)
85
Download

TEOLOGICK[ FAKULTA - Katolícka univerzita v Ružomberku