F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických



mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství
o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku
organické = vznikají na podkladě poškození mozku
o mechanický faktor (úrazy) - krvácení, hydrocefalus, hematom, krevní sraženiny
o neoplazmata - onkologická onemocnění, nádory, karcinomy mohou metastazovat do
mozku -> duševní poruchy
o infekce a paraziti
 léčitelné - meningitida, encefalitida, borelióza
 špatná prognóza - HIV, Creutzfeldt-Jakobova choroba
o další - onemocnění štítné žlázy, hypotyreoza, hypoglykémie, hypoxie, poruchy
metabolismu vitaminu B
 změny kvality psychických funkcí
symptomatické = organické duševní poruchy, u nichž je mozkové postižení sekundárkní k
systémové nemoci bez mozkové patologie
4D Gerongopsychologie
 demence
 deprese
 delirium
 drogové závislosti (na lécích)
F04 - AMNESTICKÝ SYNDROM
 příčiny
o léze na mozku
 klasifikace - projevy a symptomy
o syndrom výrazného narušení recentní a dlouhodobé paměti
o okamžité vybavování je zachováno
o snížení schopnosti naučit se novou látku
o anterográdní a retrográdní amnézie
o dezorientace v čase
o konfabulace
 léčba
o je možné úplné uzdravení
 diferenciální diagnóza
o demence a delirium
o disociativní amnézie
o zhoršení paměti u deprese
o simulace ztráty paměti
F05 - DELIRIUM
 PŘÍČINA NENÍ JASNÁ
 KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
o PORUCHY VĚDOMÍ (HALUCINACE , ZKRESLENÉ VNÍMÁNÍ , ILUZE - NEJČASTĚJI ZRAKOVÉ )
o PORUCHY POZORNOSTI A VNÍMÁNÍ (ČASOVÁ, NĚKDY I MÍSTNÍ A OSOBNÍ DEZORIENTACE )
o PORUCHY MYŠLENÍ (PŘECHODNÉ BLUDY , ZHORŠENÍ ABSTRAKTNÍHO MYŠLENÍ )
o PORUCHY PAMĚTI (ZHORŠENÍ OKAMŽITÉHO ZAPAMATOVÁNÍ A KRÁTKODOBÉ PAMĚTI )
o PORUCHY PSYCHOMOTORICKÉHO CHOVÁNÍ (HYPO NEBO HYPERAKTIVITA, ZVÝŠENÝ REAKČNÍ ČAS ,
SNÍŽENÝ NEBO PRODLOUŽENÝ TOK ŘEČI , ZVÝŠENÁ ÚLEKOVÁ REAKCE )
o PORUCHY EMOCÍ (DEPRESE , ÚZKOST , STRACH , IRRITABILITA, EUFORIE , APATIE )
o PORUCHY CYKLU SPÁNEK -BDĚNÍ (NESPAVOST , DENNÍ OSPALOST , NOČNÍ ZHORŠOVÁNÍ PŘÍZNAKŮ)
~1~

PRŮBĚH
o
o
o
o

VÝSKYT NEJČASTĚJI PO 60 ROCE
ZAČÁTEK JE OBVYKLE RYCHLÝ
PŘECHODNÝ STAV S KOLÍSAVOU INTENZITOU BĚHEM DNE
UZDRAVENÍ DO 4 TÝDNŮ (MŮŽOU ALE TRVAT AŽ 6 MĚSÍCŮ)
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
o DEMENCE
 MŮŽE PŘEKRÝVAT DEMENCI NEBO DO NÍ PŘEJÍT
o DELIRIÓZNÍ STAVY VYVOLANÉ INTOXIKACÍ (DELIRIUM TREMENS )
o PSYCHOTICKÉ PORUCHY
o SCHIZOFRENIE
o PORUCHY NÁLADY
Demence
PŘÍČINA
 organické poškození mozku
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zhoršení kortikálních funkcí
o paměť
 mírná porucha
 drobná překážka v denních činnostech
 zapomínání, které ale neomezuje v běžném fungování
 sociální soběstačnost a funkčnost
 středně těžká porucha
 pokles paměti je už vážným handicapem pro soběsačnost
 hluboce vštípené informace zůstávají nepoškozeny (jména, data)
 schopnost sebeidentifikace a identifikace svého okolí zůstává
 je vhodný dozor, například pravidelná docházka ošetřovatelky
 těžká porucha
 celkové utlumení vštípivosti i základních informací
 zůstávají pouze fragmenty paměti
 ztráta samostatnosti
 nepoznává lidi ze svého okolí
o kognitivní funkce
 mírná porucha
 mírný pokles běžného výkonu, který nezasahuje do života
 schopnost sociálního zařazení, plánování, docházky do nějakého
zařízení
 problémy s myšlením, úsudkem, fantazií
 středně těžká porucha
 omezení zvládání běžných situací a aktivit
 bez pomoci dochází k selhání
 těžká porucha
 úplná závislost na okolí
 abstraktnost myšlení je nesrozumitelná
o myšlení
 až patologie, nastraženost, podezíravost, paranoia
o vnímání
 iluze (spíše halucinace)
 poruchy orientace (místo, čas, osoba)
~2~
o
o
o


schopnost učení
řeč a úsudek
motorické poruchy
 poruchy koordinace drobné motoriky, parestézie (necitlivost), motorické
výpadky (při iktu může dojít k ochrnutí)
o výkonová složka
 změna fyzické a psychické výkonnosti
 běžné úkony trvají mnohem déle, než obvykle a mohou být prováděny
zmateně (oblékne si tričko na svetr)
o změna premorbidní osobnosti
 ze vzdělaného a slušného člověka se může stát člověk ztrácející sociální
zábrany
není porušeno vědomí
může se projevit zhoršení
o kontroly emocí
 záleží na lokalitě poškození mozku
 emoční stabilita se může změnit v labilitu, plačtivost, popudlivost a sklony k
agresivitě
o sociálního chování
o motivace
PRŮBĚH
 STÁLÝ , CHRONICKÝ , SE ZHORŠUJÍCÍ SE TENDENCÍ
 PROGNÓZA ZÁLEŽÍ NA TYPU DEMENCE
DIAGNÓZA
 zhoršení paměti a myšlení narušuje každodenní život
o mytí, oblékání, jídlo, osobní hygiena, vyměšování, toaleta
 zhoršení přijímání, uchování a vybavování nových informací
 problém s vnímáním více stimulů současně, potíže s přesunem pozornosti
 příznaky by měly trvat nejméně 6 měsíců
 může se vyskytnout současně s deliriem
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA

deprese
o začátek
 u demence je začátek pozvolný (kromě iktu)
 u deprese není člověk schopen určit kdy jeho problémy začaly
o kognitivní deficit
 u demence je kognitivní deficit pozvolný, pomalý, bez možnosti datování
 u deprese je kognitivní deficit rychlý (problémy se čtením apod.)
o poruchy příjmu potravy
 při depresi dochází k úbytku váhy
 při demenci většinou nevznikají problémy s jídlem, pouze v těžkém stadiu se
může stát, že se člověk zapomene najíst (nebo naopak zapomene, že se už
najedl a znovu si řekne o jídlo)
o spánek
 člověk s demencí nemá problémy se spánkem (může dojít pouze k
přehozením rytmu)
 u depresí se objevují problémy se spánkem, člověk spí málo a je unavený
o stagnace
~3~





u deprese dochází ke stagnaci - člověk je přesvědčený že různé činnosti
neumí, není schopen něco udělat
 u demencí se člověk snaží své nedostatky zamaskovat - například při
vyšetření mnohem lépe spolupracují, než depresivní pacienti
o sebevraždy
 sebevraždy u demencí téměř nehrozí, na rozdíl od depresí
 úrazy u depresí jsou podivné a budí dojem úmyslného sebepoškození,
opakují se
delirium
mírná nebo stredně těžká mentální retardace
o mentální retardace vzniká do 2 let věku, demence od 2 let
podprůměrnost kognitivních funkcí způsobená ochuzeným sociálním prostředím
simulace demence
o bývá zde prokazatelný sekundární zisk, nějaký motiv
o nerovnoměrnost výkonu v jednotlivých složkách a při opakování testů
o u demence se nedostatky projeví stejnoměrně ve všech složkách a to se zhoršující se
tendencí
LÉČBA
 je možná pouze stabilizace stavu
 podávání kognitiv (ovlivnění acetylcholinu) pro zlepšení kognitivních funkcí
o důležité je nasazení kognitiv co nejdříve, po zjištění dané diagnózy
Atroficko-degenerativní demence
F00 - Alzheimerova demence
DĚLENÍ
 Rozdělení podle začátku
o F00.0 - S časným začátkem
o F00.1 - S pozdním začátkem
PŘÍČINA
 změna kvality bílkoviny v mozkové tkáni -> změna struktury mozkové tkáně
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 v mozku je výrazné snížení počtu neuronů a neurotransmiterů (hlavně acetylcholinu)
 viz. všeobecné projevy demence zde
 nejvíce jsou postiženy korové funkce
o afázie, apraxie, agnozie, uvolnění sociálních zábran, spontaneita, extrapyramidové
příznaky
 smrt většinou způsobí primární selhání organismu (celková sepse)
o dochází totiž k úbytku psychické i fyzické aktivity -> upoutání na lůžko, inkontinence,
umělé dýchání
PRŮBĚH
 začíná plíživě a pomlu
 nepřetržitý rozvoj během několika let
o krátké období 2-3 roky
o delší
 vznik
~4~
o
o
o
riziko vzniku je vyšší u pacientů s Downovým syndromem
střední věk (před 65 rokem)
 většinou se již vyskytla v rodině
 rychlejší průběh
 brzy začíná afázie, agrafie, alexie a apraxie
vyšší věk (po 65 roce)
 pomalejší průběh
 zhoršení paměti je základním rysem
DIAGNÓZA
 plíživý začátek s obtížně určitelným přesným začátkem onemocnění
 vyloučení somatického onemocnění (hypotyreóza, neurosyfilis, hydrocefalus apod.)
 oficiální diagnózu lze stanovit až pitvou (patologie mozkové tkáně)
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA






deprese
delirium
organický amnestický syndrom
jiné primární demence (Pickova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Huntingtonova
choroba)
sekundární demence (způsobené somatickou nemocí, intoxikací apod.)
mentální retardaci
F01 - Vaskulární demence
PŘÍČINA
 ucpání cév v mozu (infarkt mozu = ischemie = mrtvice) způsobené vaskulární chorobou
(hypertenze apod.)
o vaskulární demence s akutním začátkem
 větší záchvaty (ucpání větší cévy v mozku)
o multiinfarktová demence
 ischemické ataky přechodného rázu (několikanásobné ucpání menších cév v
mozku)
 příčiny ucpávání cév - obezita, kouření, alkohol, diabetes
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zhoršení paměti a myšlení
 náhled a úsudek bývá zachován
PRŮBĚH
 začátek
o náhlý (po jedné určité ischemické epizodě)
o postupný
DIAGNÓZA
 někdy může být stanovena jen počítačovou tomografií
 současně se vyskytuje
o hypertenze, karotick šelest
o emoční labilita
o epizody zastřeného vědomí nebo delirium
~5~

osobnost bývá zachovaná, ale může dojít ke změnám
o apatie, desinhibice, zvýraznění egocentrismu, paranoidních rysů nebo podrážděnosti
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 afektivní poruchy
 mentální retardace
 Alzheimerova demence
o na CT je vidět jen ložisková změna tkáně (u Alzheimerovy demence je to fokální
změna)
F02 - Demence u jiných nemocí zařazených jinde
F02.0 - Demence u Pickovy choroby
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zhoršení intelektu, paměti a řečových funkcí
 apatie, euforie a někdy extrapyramidové příznaky
 dřívější začátek mívá tendenci k horšímu průběhu
 typický je emoční a osobnostní úpadek
o hrubost, inhibice, nedodržení sociálních pravidel
 frontální lalok - hrubé sociální chování, neklid, ztráta zábran (vulgarismy, obnažování, afázie)
 později poruchy paměťi - temporálního laloku
 prefrontální syndrom - oploštělost, zhrubělost, odbržděnost, ztráta sociálních zábran, afázie,
apatie
 temporální syndrom - defekty paměti a řeči
PRŮBĚH
 mohou předcházet motorické poruchy
o při časném vzniku - striátová rigidita
o při vzniku ve stáří - intenční třes (počítání peněz)
 obvykle začíná mezi 50-60 lety
 pomalu postupující změny charakteru a společenský úpadek
 zhoršení paměti
DIAGNÓZA
 příznaky euforie, emoční otupělosti, zhorení sociálního chování, desinhibice, apatie nebo
neklid
F02.1 - Demence u Creutzfeldt-Jakobovy choroby
 nemoc šílených krav
 subakutní - něco mezi chronickým průběhem a akutním začátkem
o trvá spíše roky než desítky let, začíná ale postupně, ne během několika dní
 spongiformní - agens, které to způsobuje, je houba, nebo nejasný patogen
 encefalopatie - organické poškození, změna mozkové tkáně
 tato demence se může objevit v jakémkoli věku
PRŮBĚH
 poškození vyšších nervových funkcí
 rozvoj a přidání se neurologických poruch
 do dvou let končí porucha smrtí
~6~

člověk se dostane na nějakou mentální úrovep - z této úrovně začnou ubývat kognitivní
schopnosti, přidávají se neurologické potíže
o přestane číst i psát
o nakonec akinetický, hypomimický, mutistický (jakoby návrat věkem)
F02.2 - Demence u Huntingtonovy choroby
PŘÍČINY
 je vzácná, dědičná (změny v chromozomech)
 postihuje především frontální lalok
 porucha sekrece dopaminu a bazálních ganglií
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 psychické - paměť, kognitivní funkce
 specifické - chorea, ateóza, balismus, poruchy motoriky
PRŮBĚH
 počátek v 20-25 letech, úmrtí přichází do 10-15 let
F02.3 - Demence u Parkinsonovy choroby
 Parkinzonova porucha není demence, ale demence se stane součástí parkinzonovy poruchy
o primární diagnózou je tedy parkinzonova choroba
 dochází k degeneraci bazálních ganglií (substancia nigra a neurotransmiter dopamin)
 projevy
o intenční třes, maskovitý obličej, třes (tzv. počítání peněz), zpomalení, flexní držení
těla, nahrbení, šouravá chůze, padání dopředu, cupitání, hypomimie, zvýšení
mazotoku, hypersalivace
 na počátku parkinzonovy choroby se může objevit parkinzonova deprese
o může být obtížné odlišit parkinzonovu demenci od parkinzonovy deprese
o chorobu si člověk uvědomuje, proto mohou mít depresi
F02.4 - Demence u HIV
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zapomětlivost, špatné soustředění
 potíže při řešení problémů a čtení
 apatie, snížená spontaneita a sociální stažení
 může se projevovat jako afektivní porucha, psychóza nebo záchvaty
 objevuje se tremor, poruchy rovnováhy, ataxie, hypertonie, poruchy očních pohybů
PRŮBĚH
 většinou rychle (několik týdnů až měsíců) progreduje k těžké globální demenci, mutismu a
smrti
~7~
F1 - Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním
psychoaktivních látek
PŘÍČINA
 užívání jedné nebo více psychotických látek, které mohou a nemusí být předepsány lékařem
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 viz. klinický stav
 viz. jednotlivé látky
DIAGNÓZA
 zjištění užité psychoaktivní látky
Klinický stav (stupeň užívání)
F1X.0 - AKUTNÍ INTOXIKACE
 přechodný stav po aplikaci alkoholu nebo jiné psychoaktivní látky
 poruchy na úrovni vědomí, poznávání, vnímání, emotivity, chování, psychofyziologických
funkcí
 diagnostikuje se tam, kde zárovep nejsou trvalé problémy způsobené užíváním drog
 závislá na výši dávky
o v některých případech (onemocnění ledvinovou nebo jaterní insufifiencí) mohou už
malé dávky vyvolat silnou intoxikaci
 je přechodná, účinky časem mizí
 projevy mohou být i opačné, než jsou běžné projevy užité látky
o tlumivé látky - příznaky agitace a hyperaktivity
o stimulancia - sociálně stažené a introvertní chování
 diferenciální diagnóza
o poranění hlavy
o hypogykémie
 komplikace - traumata a tělesné poškození, zdravotní komplikace, delirium, poruchy vnímání,
koma, křeče
F1X.1 - ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ
 užívání poškozující zdraví somaticky, nebo duševně
 nepříznivé sociální důsledky, kritika okolí
 dochází k podhodnocování dávek, bagatelizaci dlouhodobého užívání, zastírání problémů,
manipulaci
F1X.2 - SYNDROM ZÁVISLOSTI
 škodlivé užívání látky má mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si jedinec kdysi
cenil více
 touha užívat látku
 během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů
o silná touha nebo pocit puzení užívat látku
o potíže v kontrole užívání látky (začátek, ukončení i množství)
o somatický odykací stav - snaha zmenšit příznaky odvykacího stavu
o tolerance k účinkům látky - vyžadování vyšších dávek pro dosažení původních účinků
o zanedbávání jiných zájmů, zvýšení množství času k získání nebo užívání látky
~8~
o
pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků
F1X.3 - ODVYKACÍ STAV
 skupina symptomů, ke kterým dochází při úplném nebo částečném vysazení látky, která byla
pravidelně užívána
 začátek i průběh jsou časově omezeny, závisí n typu látky a dávce
 může být komplikován křečovými záchvaty
F1X.5 - PSYCHOTICKÁ PORUCHA
 vzniká během nebo bezprostředně po požití látky v (do 48 hodin)
o u stimulancií bývají způsobeny hlavně vysokými dávkami, nebo dlouhodobým
užíváním
 projevy
o smyslově živé, hlavně sluchové halucinace
o záměna osob
o bludy
o vztahovačnost (paranoidní nebo persekuční)
o psychomotorické poruchy (vzrušení nebo stupor)
o abnormní emoce (strach až extáze)
 částečné vymizení do 1 měsíce, úplné do 6 měsíců
 diferenciální diagnóza
o akutní intoxikace halucinogeny
o schizofrenie
o afektivní poruchy
o paranoidní nebo schizoidní poruchy osobnosti
F1X.6 - AMNESTICKÝ SYNDROM
 výrazné chronické zhoršení krátkodobé paměti, přičemž bezprostřední paměť je zachována
 poruchy časového smyslu a řazení událostí
 zhoršení schopnosti učit se novou látku
 konfabulace
 diferenciální diagnóza
o organický amnestický syndrom (nealkoholický)
o demence a delirium
o depresivní porucha
F1X.70 - PSYCHOTICKÉ REMINISCENCE - FLASHBACKY
 epizodický charakter krátkého trvání (několik sekund až minut)
 opakování (někdy přesné) dřívějších zážitků, vyvolaných drogami
F10 - Poruchy vyvolané požíváním alkoholu
Patologická intoxikace
 náhlý počátek agrese, násilné chování netypické pro střízlivý stav
 vzniká po vypití i nepatrného množství alkoholu
F1X.4 - ODVYKACÍ STAV S DELIRIEM
 krátký, ale někdy žvot ohrožující stav zmatenosti s přidruženými somatickými poruchami
 důsledek úplného nebo částečného vysazení alkoholu
 prodromální příznaky
~9~


o nespavost, ulekanost a strach
o odvykací křečové záchvaty
základní příznaky
o zastřené vědomí a zmatenost
o smyslově živé halucinace a iluze
o výrazný tremor
další příznaky
o bludy, agitovanost, nespavost, obrácený spánkový cyklus, zvýšená autonomní činnost
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 neexistuje vyléčený alkoholik, pouze abstinující
 problémem není pravidelné pití, ale narušení sociálního chování a interakce - pokud ano, jde
o škodlivé užívání a lidé se nechtějí léčit
 fáze akutní intoxikace
o fáze excitace
 do 1 promile
 veselost, rozjařenost, snížené zábrany, komunikace, smích
 nenarušuje smyslové funkce ani motoriku
 laicky označováno za stav podnapilosti
 prohloubená excitace
 do 1,5 promile
 zhoršení motoriky, zhoršení koordinace sluchové, zrakové a
motorické činnosti
 emoce jsou stále pozitivní
 hrubá a hlučná euforie, patologická veselost, ztráta sebekontroly,
družnost za všech okolností, ztráta jemné motoriky, koordinace,
zpomalení reakčního času na sluchové a zrakové podněty
o stav střední opilosti
 do 2 promile
 vytrácí se euforie i veselost
 vznětlivost, agresivita, zlost, popudlivost
 narušení i hrubé motoriky (vrávorání, padání, narážení, ale dokáže ještě
jít)
 kolísavé emoce
 hypnotický stav - upadání do lehkého stavu změny vědomí, usínání
o těžká opilost
 do 3 promile
 2 - 2,5 promile - otupělost, těžké poruchy motoriky, padání, neudrží se na
nohou, špatná artikulace, neschopnost navázat kontakt, ztráta kontroly
nad reflexí (pomočení, upadání do krátkodobého spánku)
 2,5 - 3 promile - těžká prohloubená opilost, nekomunikuje nebo
komunikuje pouze ve skřecích, brání se, neschopnost chodit ani mluvit
 stadium narkotizační - útlum vědomí je hlubší, mohou být potlačeny
reflexy
 asfiktická fáze
 nad 3 promile
 těžká intoxikace, porušení vědomí, hrozb komatu a asfixie
(vdechnutí zvratků)
~ 10 ~


možnost úmrtí (snížení kariorespiračního reflexů), selhání
kardiovaskulárního a dýchacího systému
 zvláštní případy akutní intoxikace
o palimpsest
 okénko ve vědomí
 člověk vypadá jako že je při vědomí, odpovídá, ale jde pouze o
automatické chování - amnézie na toto chování
 krátký časový úsek úplné intoxikace s úplnou, nebo částečnou
anterográdní amnézií
 narušení kvality (nikoli kvantity) vědomí
 chování se zdá normální, ale je tu amnézie
 predispoziční - pouze někdy
 jde o reakci těla na množství látky
o patická opilost
 patologická intoxikace
 krátkodobý stav poruchy vědomí, který vzniká jako patické reakce i na
malé množství alkoholu
 alkohol je odbouráván enzymy v játrech - patická opilost se objevuje u
lidí, kteří tyto enzymy nemají, nebo je jejich sekrece narušena pro
odbourávání alkoholu
 i po požití malého množství alkoholu (kapky proti kašli) dochází k
intoxikaci a stavu těžké až hrubě těžké opilosti
 takoví lidé nesmí požívat alkohol ani v nepatrném množství
 ke zjištění tohoto problému dochází až při prvním požití alkoholu
 okamžitě dochází ke změně chování, agresivitě, popudlivosti,
přechodným změnám osobnostního chování, emočním reakcím, úzkosti,
paranoie
 není porušena motorika, ale člověk upadá do deliriózního mrákotného
stavu
 trvá několik minut, maximálně hodin, ukončení spánkem a následně
úplnou amnézií
spirála
o nejdříve abstinence a následně škodlivé užívání
o člověk pravidelně požívá alkohol, ale normálně funguje
o pak dochází k syndromu závoslosti, která narušuje sociální interakce, ale člověk není
schopen tento problém řešit
o problémem je duální svět
 určitý čas je abstinující, následně opět užívající
 je to poslední období, kdy je možné přimět člověka k léčení
 pokud nedojde k léčení, je dalším stadiem úplný drogový svět a následně stav
těžkého poškození
LÉČBA
 abstinenční příznaky nastávají 24 hodin po odejmutí látky
 nastává abstinenční stav - třes, bušení srdce, pocení, tlaky v hlavě, zvýšení tlaku, křeče v
břiše, pocity na zvracení, celková slabost těla, motání hlavy, závratě, úzkost
 tento stav není nebezpečný, ale je pro člověka nepříjemný
 během 2 dnů může dojít k rozvinutí deliria, ale ne u každého
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
~ 11 ~


alkoholismus může být změněn na závislost na benzodiazepinech - je třeba provést zkoušku
alkoholu v dechu
je možné potkat alkoholika, který se alkoholem snaží vyřešit úzkost nebo deprese - pak není
nutné léčit závislost, ale úzkost a depresi
F11 - Poruchy vyvolané požíváním opioidů
PŘÍČINY
 vzniká fyzická i psychická závislost - vstupuje do tělesného procesu, do metabolismu, proto
jsou s vysazením problémy
 léčbou jsou metadonové programy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 život ohrožující - indikována na JIP nebo ARO
 pro její potlačení jsou podávány antagonisté opioidů, které blokují receptory, na které se
opioidy navazují, a opioidy jsou tak vyplavovány ven z organismu
 jsou ohroženy vitální funkce - hrozí zástava kardiorespiračního systému
 na počátku intoxikace je nejprve euforie, pak přichází útlum, zpomalení, otupělost, apatie,
zhoršení úsudku, těžká myóza (bodové zorničky), červenání, svědění kůže, ospalost,
zpomalení dechové a tepové frekvence
 intoxikace je většinou náhodná, dochází k ní z důvodu neodhadnutí, nebo vyšší čistoty dávky
 po předávkování heroinem pacienti často z nemocnice utečou - strach z problémů se
zákonem
o ve chvíli kdy odcházejí jsou většinou ve stabilizovaném stavu, nejsou si vědomi
důsledků, které jim hrozily, a chtějí si zajistit novou dávku
o v jejich těle jsou ale stále blokátory, které způsobí, že i obvyklá dávka způsobí
předávkování (vyplavování opiátů trvá několik dní, ale do 24 hodin je pacientovi už
lépe)
 podobá se intoxikaci alkoholem - excitace, útlum a následně koma
LÉČBA
 trvá hodiny až dny
 je fyzicky nepříjemný, podobá se chřipce - únava, bolest kloubů, svalů, slzení očí, výtok z
nosu, křeče svalů a v břiše, nevolnost, zívání
 není životu nebezpečný, ale velmi nepříjemný
 záleží na délce užívání a síle užívané dávky - při dlouhodobém užívání není možné látku náhle
vysadit
o tělo je na látku zvyklé, proto je využíván metadon
o metadon se dobře dávkuje, je tedy snadné hlídat velikost dávky
o dávka metadnu je postupně snižována
o metadon nemá stejné účinky jako heroin
o je synteticky vyráběný, proto je možné aby jeho čistota, na rozdíl od heroinu, byla
stále stejná
o metadon je tekutina, která se pije
o někdy jsou abstinenční příznaky korigovány subutexem (buprenorfin) - zlepšuje
prožitek odvykacího stavu, je vydáván na lékařský předpis, jde pouze o částečného
opioidního antagonistu
~ 12 ~
F12 - Poruchy vyvolané požíváním kanabioidů
PŘÍČINY
 marihuana, hašiš
 hlavní složkou je THC (tetrahydrokanabidol)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 čím dříve člověk s užíváním kanabioidů začne, tím jsou následné problémy horší
o záleží na stáří, mozkové vyzrálosti, osobních dispozicích
 marihuana může provokovat rozvoj schizofrenie
o není ale jisté, zda pouze dochází k urychlení projevů dispozic, nebo je nemoc přímo
způsobena
 při dlouhodobém užívání jsou zasažena emoční centra, což může způsobit oploštělost
o působí na dopamin a serotonin v mozku
o nevznikají deprese po poklesu neurotransmiterů, ale emoce nejsou plně prožívány,
jsou zastřené, nejsou ostré
o vznikají stavy úzkostně-depresivní-apatické-abulické depersonalizace
o následně bývá nutné užívání antidepresiv, pro podpoření hladiny dopaminu a
serotoninu
o není jisté, zda se dokáže mozek sám zregenerovat - většinou ale k úpravě emocí
nedojde
 marihuana má schopnost odkrýt emoce, které jsou hluboké, ukryté
o pokud člověk užije marihuanu ve špatné náladě, pravděpodobně se ještě prohloubí, i
když tato špatná nálada nebyla původně vidět
 jakákoli změna do plusu i minusu, velmi široká škála projevů
 Kanabisová psychóza
o může trvat hodiny až týdny
o neliší se od normální psychózy
 projevuje se halucinacemi, bludy, změnou psychomotorického tempa,
afektivitou, stavy depersonalizací
PRŮBĚH
 apatie > dysforie > poruchy chování > paranoidita (podezíravost, nastraženost) > úzkostnost,
strach a panika
F13 - Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik
PŘÍČINY
 farmaka skupiny benzodiazepinu (diazepan, rohypnol, lexaurin, neurol), které mají zklidpující
a sedativní efekt
 většinou léky, které jsou často předepisovány
 často dochází k závislostí - ta je způsobena hlavně svévolným zvyšováním dávek u pacientů,
které může způsobit rozvoj závislosti i během jednoho měsíce
o čím větší dávku tělo dostává, tím větší dávku potřebuje, aby dosáhl očekávaného
účinku
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 záleží na dávce léku
 podobá se intoxikaci alkoholem, včetně stadií - excitace, uvolnění, sedace až narkotizační a
asfixická fáze
~ 13 ~

dochází k vzájemné potenci s alkoholem - vzniká dvojí závislost (současně na alkoholu a na
lécích)
LÉČBA
 abstinenční syndrom je podobný jako u alkoholu
 neklid, úzkost, strach, spektrum fyziologických projevů jako nauzea, tachykardie, točení
hlavy, malátnost, bolesti v kloubech
 možnost způsobení pseudoepileptických záchvatů - zvláště při závislosti na sedativech, či
hypnoticích - není ale možné ukončit užívání okamžitě, protože by mohlo dojít k
epileptickému záchvatu, nebo nastat delirium
 na počátku se dávka sníží na polovinu, pak postupně každý týden o půl miligramu
 dalším problémem je metabolizace přes stejné systémy, jako alkohol - potencují se - po
zkombinování léků s alkoholem se efekt útlumu léků znásobí
o často zneužíváno v rámci sebevražd
F14 - Poruchy vyvolané požíváním kokainu
PŘÍČINA
 kokain, crack, pervitin
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 silný euforizující a stimulující efekt
 rychle vzniká psychická závislost
o euforie nastává rychle - závislost může vzniknout už při prvním užití
o pocity velké psychické aktivity, snížení potřeby spánku i hladu
 kokain je velkou finanční zátěží (až 5000kč/dávka), pervitin je levnější (stovky korun)
 kokain je užíván špupáním, pro svou hořkost se neužívá peronálně, nepíchá se - kvůli ceně jde
spíše o jednorázové užití
 po "užívání v tahu" (několik dní v kuse) - nejí, nespí, euforie - nastává období letargie, spánku,
vyčerpání
 při dlouhodobém užívání vzniká tolerance
o na euforizující a anorektické stavy
 zvýšení dávek, aby těchto stavů dosáhli
o též tolerance vůči kardiovaskulárním a hypertermickým stavům
 při akutní intoxikaci je člověk ohrožen kardiovaskulárním selháním a
hypertermií
 podávají se léky na zklidnění, snaha o snížení teploty
 předávkování je podobné předávkování u heroinu - selhání kardiovaskulárního aparátu
 hrozí riziko toxické psychózy
o diagnostikována v návaznosti na užívání nějaké drogy (zde kokain, jinak i heroin,
marihuana)
o z hlediska diferenciální diagnózy se od klasické psychózy liší časovým hlediskem
 toxická psychóza zcela vymizí do půl roku - mnohem kratší období než u
klasické psychózy
 pokud ale dojde během tohoto půl roku k nové atace, může už být
diagnostikována klasická schizofrenie
LÉČBA
 závislost je převážně psychická, takže i odvykání je na psychické úrovni
~ 14 ~


při odvykání je narušena chuť k jídlu, termoregulace, kardiovaskulární systém, problémy s
vyrovnáváním euforizujícího účinku
dochází k nabourávání dopaminertních struktur
o může dojít ke snížení hladiny dopaminu a rozvoji deprese, která je podpořena
předchozí nabuzeností a euforií
o jsou preventivně podávána antidepresiva
F15 - Poruchy vyvolané požíváním jiných stimulancií včetně kofeinu
PŘÍČINA
 všechny amfetaminy, kofein
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 podobají se závislosti na kokainu (i v intoxikaci, odvykacích stavech, depresích)
 riziko toxické psychózy jako u předchozích skupin
F16 - Poruchy vyvolané požíváním halucinogenů
PŘÍČINA
 taneční drogy, LSD, psylocibin (extrakt z lysohlávek), PCP (pencyklidin, adnělský prach),
mezkalin (z kaktusů)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vážná patologie
 těžké, úporné a nepříjemné halucinace
o zrakové, sluchové, depersonalizace, pocity manipulace s myšlenkami zvenčí
o paranoia, nastraženost, senzitivní vztahovačnost, pocit ohrožení života, strach,
panika, labilita
o nepříjemné do té míry, že může dojít k sebepoškozování, nebo sebevražednému
chování
 závislost je sporná - kdo prožije zážitek akutní intoxikace, většinou se k halucinogenům již
nevrátí (pocity při akutní intoxikaci si pamatují)
 velké riziko flashbacků
o i po 6 měsících abstinence
o jsou epizodické, většinou se stejnou inteznitou a prožitkem
o mohou trvat i několik dní - možnost nutnosti opětovného nasazení antipsychotik
o flashback je znovuprožití akutní intoxikace bez požití dané látky
o mohou vznikat v návaznosti na vypětí, stres
 stírá se náhled na realitu
 nedochází k úmrtí v následku užití drogy, ale na následné psychické problémy
 hrozba toxické psychózy
LÉČBA
 odvykací stav není popsán, protože po předchozích zkušenostech obvykle nikdo znovu drogu
neužije
F17 - Poruchy vyvolané požíváním tabáku
PŘÍČINA
 závislost na nikotinu
~ 15 ~
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 neklid, depersonalizace, derealizace, emoční labilita, iluze (zkreslené vnímání)
LÉČBA
 závislost vzniká rychle, většinou je spíš psychického, než fyzického rázu
 trvání záleží na typu psychické závislosti
o někdy je možné ukončit užívání drogy téměř ihned, někdy vůbec
o i po delší době může hrozit riziko recidivy - jedna cigareta způsobí návrat k zlozvyku
 Champix - preparát stabilizující nikotinové receptory (tělesně blokuje receptory)
F18 - Poruchy vyvolané požíváním organických rozpouštědel
PŘÍČINA
 toluen, aceton, ředidla
 často jsou jako náhražka zneužívány alkohol, halucinogeny a pervitin
 často jsou použity pro experimenty (ojedinělé pokusy s užíváním drog)
 jde spíše o vstupní, náhradní drogy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 příznaky se podobají příznakům zneužívání halucinogenů
 akutní intoxikace je často smrtelná
 pro zvýšení vzdechovaného množství drogy jsou používány igelitové sáčky, natažené přes
hlavu - po rozvinutí stavu intoxikace nedokáží sáček sundat - udušení
LÉČBA
 odvykací stav není popisován, protože jde pouze o náhradní nebo startovací drogy
 rozkládají nervovou tkáp - závažná a rozsáhlá poškození mozku
~ 16 ~
F2 - Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy
F20 - Schizofrenie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zásadní rozdělení
o hlavní (pozitivní)
 poruchy myšlení (bludy)
 zvláštnosti myšlenek
o vkládání
o odnímání
o vysílání
 bludy
o ozvučování
o kontrolování
o ovlivpování
 poruchy vnímání (iluze a halucinace)
 sluchové
o vedlejší (4A)
 poruchy afektivity - nepřiměřené nebo oploštělé, v kontextu s myšlenkovým
projevem
 poruchy asociací
 autismus - staženost, izolace, odmítání
 apatie
 další projevy
o myšlení
 nepřesné, paranoidní, nespojité, nepochopitelné
 zárazy, interpolace
o nálada
 oploštělá, vrtošivá, nepřiměřená
o ambivalence, volni poruchy
o negativismus, stupor, katatonie
o výrazné projevy v chování
 ztráta zájmů, bezcílnost, nečinnost, ztráta vztahů k okolí, sociální zatížení
PRŮBĚH
 chronický průběh (málokdy jen jedna ataka) → 99% případů schizofrenie končí v ID hned po
první atace
 každá ataka zasahuje do receptorového systému, celkově člověk strádá, chátrá, důležité je
nastavit režim
 začátek může být
o akutní - vážně narušené chování
o plíživý - postupný rozvoj myšlenek a podivného chování
o u žen bývá pozdější
 formy
o F20.x0 - chronický
o F20.x1 - V atakách s postupným defektem
o F20.x2 - v atakách se stabilním defektem
o F20.x3 - v atakách s remisemi
o F20.x4 - neúplná remise
o F20.x5 - úplná remise
~ 17 ~
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 schizoafektivní porucha
o společný vývoj schizofrenie a afektivní poruchy
 intoxikace nebo abstinence, poruchy vyvolané drogami
 epilepsie a jiná onemocnění mozku
 schizoidní a paranoidní porucha osobnosti
o poruchy osobnosti se projevují už od puberty (lze je diagnostikovat až od 18 let)
 pacienti se schizofrenií se většinou do 18 let projevují zcela normálně
o poruchy osobnosti nikdy nemají základní příznaky schizofrenie
 pokud dospějí do stádia psychoticismu, tak
 jde jen o krátkodobý stav (trvá několik dní), velmi rychle vymizí
 projevy jsou povrchové (není zde ucelený bludný kruh, ani
monstrózní halucinace)
LÉČBA
 neléčitelné onemocnění
 léky ovlivpujeme pouze důsledky – zkvalitpujeme fungování, zklidpujeme, stabilizujeme
o po první atace by měl pacient užívat léky po 3 roky, a pokud se během těch 3 let
neobjeví žádná další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil
o pokud se objeví další ataka, měl by léky užívat dalších 5 let, pokud se během těch
pěti let neobjeví další ataka, dá se říct, že se průběh nemoci zastavil
o jestliže proběhnou více než 2 ataky, jde o chronický stav a léky se berou doživotně
 režim
o musí se vyhnout
 práci na plný úvazek a práci ve směnném provozu
 nabourává cirkadiální rytmy
 lepší jsou chráněné dílny
 stresu
 alkoholu a drogám
o pravidelný spánkový režim (ve stejnou dobu jít spát a vstávat)
 schizofrenie a ataka schizofrenie je indikací k interrupci, gravidita zhoršuje stav pacientky a
pacientka musí i během těhotenství brát léky
 prognóza
o nejasná, nejistá a individuální
o ataka trvá týdny až měsíce
o může dobře reagovat na farmaka, ale stejně se může objevit další ataka - nutná
spolupráce v užívání léků
o při pravidelném užívání léků a dodržování režimu je mnohem větší pravděpodobnost
zlepšení stavu
o záleží také na sociálním okolí - lépe jsou na tom lidé, kteří mají dobré sociální a
rodinné zázemí
F20.0 - Paranoidní schizofrenie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nejobvyklejší typ schizofrenie
 převládají stálé bludy, většinou paranoidní
o perzekuční, vztahovačnosti, originální, mesiášského poslání, transformační, emulační
(žárlivosti)
 sluchové halucinace a poruchy vnímání
~ 18 ~



o někdy i čichové nebo chuťové halucinace, tělové pocity
poruchy myšlení
často změny emoční (nepřiměřené emoce, inkoherentní emoce)
je to spíše schizofrenie staršího věku (18-24 let)
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 psychózy při epilepsii a požívání drog
F20.1 - Hebefrenní schizofrenie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 významné změny afektivity
 bludy
 halucinace
 chování nezodpovědné a nepředvídatelné
 povrchní nálada nepřiměřená situaci
o často provázena chichotáním nebo samolibým úsměvem, nadneseným chováním
grimasováním, manýrováním, nezbedností
 hypochondrické stížnosti
 desorganizované myšlení a nespojitá řeč
o často se povrchně zabývá náboženskými, filozofickými a jinými abstraktními tématy
 tendence k samotářství, bezesmyslnému a bezcílnému chování
 těžké diagnostikovat, protože jedinec v pubertě se chová rozporuplně, drzost, nevhodnost
chování, nepřiměřenost chování, staženost, vyčlepování se z kolektivu
PRŮBĚH
 začíná velmi brzy 15-25 let
 premorbidní osobnost bývá plachá a samotářská
 špatná prognóza
 rychlý rozvoj negativních příznaků (oploštění afektivity, ztráta vůle)
F20.2 - Katatonní schizofrenie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 typické katatonní příznaky
o stupor nebo mutismus - snížení reaktivity vůči okolí, snížení spontánních pohybů
o excitace (katatonní vzrušení)- zřetelně bezúčelná motorická aktivita neovlivnitelná
vnějšími podněty
o nástavy - volní zaujímání a udržování nevhodných nebo nezvyklých poloh
o negativismus - odpor vůči instrukcím nebo pokusům pohnout pacientem
o rigidita - zaujímání ztuhlých poloh při pokusu pacientem pohnout
o flexibilitas cerea - udržování končetin a těla v polohách, do nichž byl pacient uveden
o jiné příznaky
 povelový automatismus - automatické plnění instrukcí
 perseverace - opakování slov a vět
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 katatonní příznaky mohou být vyvolány také
o mozovým onemocněním
o metabolickými poruchami
o alkoholem a drogami
~ 19 ~
o
jako součást afektivních poruch
F20.4 - Postschizofrenní deprese
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 depresivní ataka vznikající po odeznění schizofrenní psychózy
o pacient měl posledních 12 měsíců schizofrenní psychózu
 pozitivní nebo negativní schizofrenní příznaky
o nejsou už ale dominantní
o obvyklejší jsou negativní
 výrazné depresivní příznaky
o doprovázené pocity tísně
o trvají alespop 2 týdny
 zvýšené riziko sebevraždy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 deprese
o příznaky nesplpují vážnost příznaků u depresivní fáze
o přítomnost schizofrenních příznaků
 schizofrenie
o zde jsou dominantní schizofrenní příznaky
F20.5 - Reziduální schizofrenie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 chronické stadium ve vývoji schizofrenie
 dlouhodobé, negativní příznaky
o psychomotorické zpomalení, snížená aktivita, otupělá afektivita, pasivita, ochuzená
řeč, chudá nonverbální komunikace, zanedbávání zevnějšku, chudé sociální vztahy
 alespop 1 rok byla minimální intenzita a frekvence pozitivních příznaků
 není přítomna demence, chronická deprese ani hospitalismus
 residuum
o zpomalený, pasivní, snížená reaktivitu, bez iniciativy
o emočně otupělý, oploštělý, nedocházejí mu některé emoční věci
o má omezené vyjadřovací schopnosti, omezená slovní zásoba, celkově hypomimický
o hlas v jedné intonační rovině (hlas jakoby bez emocí), problém s očním kontaktem
(uhýbá očima, nebo oční kontakt nenaváže)
o selhává v sociálním kontextu, selhává hygiena
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 ostatní schizofrenie
o tato porucha je diagnostikována až po projevech jiné schizofrenie
F20.6 - Simplexní schizofrenie (schizophrenia simplex)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vzácná psychóza
 převládají negativní příznaky
 plíživě, ale progresivně se rozvíjející
o bizarní chování
o neschopnost vypořádat se se sociálními požadavky
~ 20 ~


 sociální ochuzení
o ztráta zájmu, zahálčivost, toulky
o pokles celkové výkonnosti
výrazné změny chování
chybí bludy i halucinace
DIAGNÓZA
 stanovuje někdy až po 1-2 letech, velmi těžká spolupráce pacienta, nedůvěra kvůli staženosti,
odtažitosti
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 hebefrenní, paranoidní a katatonní formy schizofrenie
o nejsou zde typické pozitivní schizofrenní příznaky
 reziduální schizofrenie
o nepředcházely zjevné psychotické příznaky
F21 - Schizotypní porucha
PŘÍČINY
 pravděpodobně genetické
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 excentrické chování
o chování nebo vzezření je podivné, výstřední nebo zvláštní
 chudý vztah k jiným lidem, sklon k sociálnímu stažení
 podezíravost nebo vztahovačné myšlení, podezření na paranoidní bludy
 obsedantní ruminace bez vnitřní schopnosti odporu
o často s dysmorfofobickým, sexuálním nebo agresivním obsahem
 občasné iluze, depersonalizační a derealistické zážitky
 stereotypní myšlení
 přechodné psychotické epizody s intenzivními bludy, sluchovými nebo jinými halucinacemi
o vznikající bez vnějšího stimulu
PRŮBĚH
 trvalý s kolísavou intenzitou
 může se rozvinout do jasné schizofrenie
 neurčitý začátek
 vývoj a průběh jako u poruchy osobnosti
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 schizofrenie
o nejsou zde bludy a závažné poruchy chování jako u schizofrenie
o nemá jednoznačný začátek
o stabilní, chronický průběh
o hlavně simplexní schizofrenie - zde se ale do několika let objeví hlavní příznaky
F22 - Trvalé duševní poruchy s bludy
PŘÍČINA
 genetické vlivy
 osobnostní charakteristiky
~ 21 ~

životní okolnosti - zátěžové situace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 charakteristické a nápadné jsou bludy
o většinou vycházejí z reálné životní situace
 mají velmi silnou logickou rezistenci -> nespolupracují s odborníky
o jeden nebo soubor
o trvají dlouho, někdy i celý život
o obsah je variabilní
o často perzekuční, hypochondrické, velikášské, kverulantské, žárlivecké,
megalomanické
o přítomnost alespop 3 měsíce
o spíše osobní, než subkulturní
 mohou být přítomny depresivní příznaky
o blud ale musí trvat v době, kdy se nevyskytuje porucha nálady
 mohou se objevit čichové nebo taktilní halucinace
o většinou ale bez halucinací
o u starších pacientů mohou být i občasné sluchové halucinace, ale ne trvalé
PRŮBĚH
 začátek obvykle ve středním věku, někdy v rané dospělosti
o může být spojen s žvotní situací pacienta
 chronifikuje
DIAGNÓZA
 nelze klasifikovat jako organické, schizofrenní nebo afektivní stavy
 spíše porucha středního věku
 méně častá než schizofrenie
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 schizofrenie
o zde jsou trvalé sluchové halucinace, bludy, otupělá afektivita
o typické pozitivní příznaky schizofrenie
F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy
PŘÍČINA
 stres, traumatická zkušenost, spánková deprivace
 může být součástí špatně vedených terapeutických seancí
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 akutní začátek (do 2 týdnů)
o náhlý začátek (do 48 hodin) má ještě pozitivnější prognózu
 přítomnost typických syndromů
o polymorfní stav - rychle se měnící, proměnlivý
o přítomnost typických schizofrenních příznaků
 přítomnost přidruženého stresu
o úmrtí blýzké osoby, nečekaná ztráta partnera nebo zaměstnání, spatek, psychické
trauma z boje, terorismu nebo mučení
o nepatří sem dlouhotrvající potíže a problémy
 další příznaky
~ 22 ~

o zmatená soudnost
o zaujetí sebou samým
o nepozornost k bezprostřední konverzaci
širší dělení
o F23.0 - Akutní polymorfní psychotická porucha bez příznaků schizofrenie
o F23.1 - Akutní polymorfní psychotická porucha se symptomy schizofrenie
 ovlivpování, ovládání, kontrolování myšlenek
 bude to jen nárazově, na léky velmi rychle zareaguje, což u klasického
schizofrenika nenajdeme
 musíme zjistit anamnézu, na co to navazovalo
 budou přechodné, krátké a nebudou mít takovou hloubku
 bludy, u schizofrenika jsou více zakořeněny, dlouho trvá jejich
odstranění
 zde jsou mělké, povrchní a člověk se rychle stabilizuje
o F23.2 - Akutní schizoformní psychotická porucha¨
 s ozvučenými myšlenkami, bludy ovlivpování
 hledáme s čím to souviselo, pokud ano tak to může být akutní
 když do dvou týdnů tak s příznaky schizofrenie
 když to bude trvat měsíc tak schizoformní porucha
PRŮBĚH
 akutní začátek (do 2 týdnů)
 obvykle odchází do 2-3 měsíců
 projev velmi měnlivý – mění se v krátkém čase
 není chronický
DIAGNÓZA
 depresivní nebo manická fáze
 není vázána na věk ani pohlaví
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 schizofrenie
o schizofrenie má pomalý náběh, délka psychoticismu je taky delší, jsou přítomny
hlavní příznaky
 bludná porucha
o u přechodné psychózy nejsou bludy, ale je to tam vše dohromady (halucinace i
poruchy myšlení)
 schizotypní porucha
o schizotypní porucha je chronický stav, zatímco u akutní poruchy je ten člověk
normální a pouze má ten psychotický exces
 toxická psychóza
o u akutní psychózy není přítomná žádná psychoaktivní látka
F24 - Indukovaná porucha bludy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vzácná porucha
 sdílení bludu dvěmi osobami s tělesnými emočními vztahy
o často v souvislosti s izolací jazykem, kulturou nebo místem
 pouze jeden z páru trpí pravou psychotickou poruchou (dominantní)
 v druhé osobě jsou bludy indukovány a obvykle zmizí po oddělení osob
~ 23 ~
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 nezávislé psychotické poruchy
F25 - Schizoafektivní poruchy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 afektivní a schizofrenní příznaky během jedné ataky, zárovep
 kombinace dvou poruch, které se vyskytují v jeden okamžik
o schizofrenie
 psychotické příznaky klasické schizofrenní
 další typy bludů a halucinací
 i vedlejší negativní příznaky, inkoherence v řeči, zárazy, katatonie
o porucha nálady
 deprese, mánie, hypománie, nebo smíšený typ, u kterého se objevují všechny
předchozí typy v jeden čas
 ne najednou, ale kmitání nálady probíhá velmi rychle → za jednu
ataku vystřídá obě polarity nálady
 např. dva dny depresivní, den manický
PRŮBĚH
 u mužů i žen, nižšího středního věku (od třetího decenia)
 je celoživotní
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 poruchy nálad (mánie, deprese)
o chybí psychotické příznaky
 bipolární afektivní porucha
o zde se střídá manie s depresí, ale chybí schizofrenní příznaky
 schizofrenie
o chybí výrazné poruchy nálad
 postschizofrenní deprese
o depresivní příznaky se objevují až po atace schizofrenie
F25.0 - Manický typ
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zastoupení manických i schizofrenních příznaků v jedné fázi
 zvýšení energie, aktivity, zhoršení koncentrace
o elace, zvýšené sebevědomí, velikášské myšlenky
o vzrušení, podrážděnost, agresivní chování
 ztráta normálních společenských zábran
 bludy
o vztahovačnosti, velikášské, perzekuční
 obvyklé je plné uzdravení během několika týdnů
F25.1 - Depresivní typ
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zastoupení depresivních i schizofrenních příznaků v jedné fázi
~ 24 ~



charakteristické depresivní příznaky nebo odchylky v chování
o zpomalení, insomnie, ztráta energie, ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, snížení
normálních zájmů, zhoršení koncentrace, pocity viny, beznaděje a sebevražedné
myšlenky
přítomnost schizofrenních příznaků
delší trvání s méně příznivou prognózou
F25.2 - Smíšený typ
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 afektivní a schizofrenní příznaky během jedné ataky, zárovep
 mohou se vyskytovat depresivní nebo manické příznaky
~ 25 ~
F3 - Afektivní poruchy (poruchy nálady)
PŘÍČINY
 stresové události a situace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 změna nálady nebo afektivity
o deprese
o elace
 změna celkové aktivity
 sekundární příznaky

PRŮBĚH
 tendence k relapsům
DIAGNÓZA
 x
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 x
F30 - Manická fáze
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stupně
o hypománie
 přechodný stav mezi depresí a mánií
 bez bludů, halucinací nebo úplného omezení normálních aktivit
 často u pacientů, u nichž se rozvíjí mánie, nebo kteří se z mánie uzdravují
o mánie
 mírná
 středně těžká
 těžká
 povznesená nálada
 vyšší tělesná a duševní aktivita
F30.0 - Hypomanie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nižší stupep manie
 přetrvávající mírné zvýšení nálady alespop několik dnů
 vyšší energie a aktivita
 výrazné pocity zdraví a výkonnosti
 zvýšená sociabilita, výmluvnost, přílišná důvěrnost
o místo toho může být podrážděnost, domýšlivost a nevázané chování
 větší sexuální energie
 snížená potřeba spánku
~ 26 ~

může být narušení koncentrace a pozornosti
DIAGNÓZA
 přítomnost typických symptomů alespop několik dní ve větší míře, než u cyklotymie
 narušení práce nebo společenské aktivity
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 cyklotymie
o abnormality nálady a chování jsou příliš výrazné
 mánie
o není vážné narušení práce ani společenské aktivity
 hyperthyreoidismus a mentální anorexie
o společná zvýšená aktivita a často úbytek váhy
 agitovaná deprese
 obsedantní rituály
o afektivita jde spíše do deprese, než do elace
F30.x - Manie bez psychotických symptomů
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 bez psychotických příznaků
o zvýšená nálada
 nepřiměřeně okolnostem
 změna od bezstarostné žoviálnosti až k nekontrolovatelnému vzrušení
o zvýšená energie a aktivita
o snížená potřeba spánku
o ztráta normálních sociálních zábran
o neschopnost udržet pozornost
o zvýšené sebevědomí
 velikášské a přehnaně optimistické myšlenky
o někdy poruchy vnímání
o může být bezstarostné utrácení peněz, agresivita, zamilovanost apod.
o jindy může být nálada podrážděná a podezýravá
 s psychotickými příznaky
o nadnesené sebevědomí a velikášské myšlenky se mohou rozvinout do bludů
o velikášské nebo náboženské bludy o identitě nebo schopnostech
o trysk myšlenek a nesrozumitelnost řeči
o vytrvalá a zvýšená tělesná aktivita vedoucí až k depresi nebo násilí
o zanedbávání základních fyziologických potřeb
o diferenciální diagnóza - schizofrenie
PRŮBĚH
 první fáze nejčastěji mezi 15-30 lety
DIAGNÓZA
 měla by trvat alespop týden
 narušuje běžnou práci a společenské aktivity
 symptomy jako zvýšený tok řeči, snížená potřeba spánku, velikášství, přehnaný optimismus
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 ?
~ 27 ~
F31 - Bipolární afektivní porucha

původně maniodepresivní psychóza
PŘÍČINA
 stresové životní události a duševní traumata
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakované epizody, při nichž je hluboce narušena nálada a úrovep činnosti

PRŮBĚH
 může se objevit od dětství k seniu
 střídání manických a depresivních epizod
o remise mezi fázemi je obvykle úplná
 obvykle náhlý začátek
 doba trvání
o manická fáze obvykle trvá od 2 týdnů do 4-5 měsíců
o depresivní fáze bývá delší, průměrně 6 měsíců, maximálně 1 rok
 frekvence fází je variabilní
o remise mají tendenci ke kratšímu trvání
o deprese se stávají častější a trvají déle (po dosažení středního věku)
DIAGNÓZA
 alespop 2 odlišné fáze - hypomanie, manie, deprese nebo smíšené
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 x
F32 - Depresivní fáze
PŘÍČINA
 genetické vlivy
 situační faktory
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 skleslá nálada
o neodpovídá okolnostem
 snížení energie a aktivity
 zhoršení schopnosti radovat se
 pokles zájmů
 zhoršení koncentrace
 unavitelnost
 další příznaky
o zhoršené soustředění a pozornost
o snížené sebevědomí a sebedůvěra
o pocity viny a bezcennosti
o smutný a pesimistický pohled do budoucnosti
o myšlenky na sebepoškození a sebevraždu
~ 28 ~


o poruchy spánku
o snížená chuť k jídlu
somatické příznaky
o ztráta zájmu nebo ztráta radosti z aktivit, které jsou normálně příjemné
o chybí emoční reaktivita na normálně utěšené okolí a události
o ranní probouzení o dvě hodiny (nebo i více) dříve
o ranní zhoršení deprese
o psychomotorické zpomalení, nebo naopak agitovanost
o výrazná ztráta libida
stupep
o mírná
 skleslá nálada
 ztráta zájmu a radosti
 zvýšená únavnost
 příznaky jsou obtěžující
 potíže s vykonáváním běžných aktivit
o středně těžká
 vykonávání běžných aktivit jen se značnými obtížemi
o těžká
 značná stísněnost nebo agitovanost, případně zpomalení
 ztráta sebeúcty, pocitů užitečnosti, pocit viny
 nebezpečí sebevraždy
 téměř vždy je přítomen somatický syndrom
 pacient není schopen pokračovat ve společenských, pracovních, nebo
domácích aktivitách
 pokud ano, tak jen velmi omezeně
DIAGNÓZA
 trvání alespop 2 týdny
F33 - Periodická (rekurentní) depresivní porucha
PŘÍČINA
 stresové životní události
 až 2x častějí u žen než u muzů
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakované epizody deprese bez samostatných fází povznesené nálady a zvýšené aktivity
PRŮBĚH
 první epizoda se objevuje kolem 5. dekády
o později než u bipolární poruchy
 jednotlivé fáze trvají 3-12 měsíců
 uzdravení mezi fázemi je většinou úplné
 může se rozvinout trvalá deprese
 fáze
o mírná
o středně těžká
o těžká bez psychotických příznaků
o těžká s psychotickými příznaky
~ 29 ~
o
současně v remisi
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 deprese
 bipolární afektivní porucha
F34 - Trvalé poruchy nálady
Příčina
 genetická
Klasifikace - projevy a symptomy
 trvalé a kolísavé poruchy nálady
 jednotlivé fáze nebývají dostatečně vážné pro diagnózu manie nebo deprese
 mohou trvat nepřetržitě léta, někdy i větší část života dospělého
 manie nebo deprese může nasedat na trvalou afektivní poruchu
F34.1 - Cyklothymie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 trvalá nestálost nálady zahrnující četná období mírné deprese a mírné elace
 výkyvy nálady mohou být relativně mírné
o cyklothymii často není věnována lékařská péče
PRŮBĚH
 rozvoj v rané dospělosti
 chronický průběh
 nálada může být normální a stabilní několik měsíců
 výkyvy nálady nejsou ve vztahu k životním událostem
DIAGNÓZA
 potřeba dlouhodobého sledování
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 bipolární afektivní porucha
o nesplpuje kriteria manie ani deprese
o cyklothymie se do ní může rozvinout
 periodická depresivní porucha
F34.2 - Dysthymie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 chronická depresivní nálada
 pacienti obvykle stačí na požadavky každodenního života
 únava, všechno vyžaduje úsilí, z ničeho nemají radost
 stěžování si, špatně spí, cítí se nepřiměřeně
PRŮBĚH
 běžně začíná v rané dospělosti a trvá nejméně několik let, nebo dokonce navždy
 kolísání mezi fázemi deprese a normality je variabilní
~ 30 ~
o
o
většina času (několik měsíců nepřetržitě) depresivní fáze
dny nebo týdny, kdy se cítí dobře
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 deprese
o není dostatečně závažná pro stanovení diagnózy deprese
o více fází
 periodická depresivní porucha
o vzhledem k závažnosti a trvání jednotlivých fází neodpovídá diagnóze
~ 31 ~
F4 - Neurotické, stresové a somatoformní poruchy
F40 - Fobické úzkostné poruchy
PŘÍČINA
 většina fobických poruch je častější u žen
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 úzkost je vyvolána pouze určitými dobře definovanými situacemi nebo objekty vně pacienta,
které běžně nejsou nebezpečné
 pacient se těmto situacím a objektům vyhýbá, nebo je snáší s pocitem hrůzy
 často se přidružuje sekundární strach
o ze smrti, ze ztráty sebekontroly, ze "zbláznění"
 úzkost se nezmění i když si osoba uvědomuje, že situace nijak hrozivá není
 pouhé pomyšlení na fobickou situaci vyvolává anticipační úzkost
F40.0 - Agorafobie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 strach z otevřených prostranství a z průvodních okolností
o přítomnost davu, nesnadnost okamžitého úniku na bezpečné místo
 strach z toho že by mohli na ulici omdlít a zůstat bez pomoci
 někteří postižení nesou schopni ani vyjít z domova
 mohou být přítomny depresivní a obsedantní symptomy
PRŮBĚH
 začátek v raném dospělém věku
 intenzita kolísá
 bez léčení se stává chronickou
DIAGNÓZA
 patří sem i další fobické poruchy
o strach z opuštění domova, vcházení do obchodu vstupování na veřejná místa,
cestování sám
o klaustrofobie
 musí být splněny
o psychologické nebo vegetativní symptomy
o úzkost musí být omezena na uvedené situace
o výrazným rysem je vyhýbání se situacím vyvolávajícím fobii
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 někteří agorafobici prožívají jen málo úzkosti, protože se fobickým situacím vyhýbají
 deprese
o depresi diagnostikujeme, pokud jsou její projevy převládající a začala dříve než fobie
 depersonalizace, obsedantní symptomy, sociální fobie
F40.1 - Sociální fobie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 strach ze zvědavých pohledů jiných lidí, což vede k vyhýbání se pobytu ve společnosti
~ 32 ~





mohou být
o konkrétní - omezené na jídlo, mluvení na veřejnosti, setkávání se s lidmi opačného
pohlaví
o difúzní - zahrnují téměř všechny sociální situace mimo rodinný kruh
může se objevit strach ze zvracení na veřejnosti
spojení s nízkým sebehodnocením a strachem z kritiky
stížnosti na červenání, obtíže při pohledu z očí do očí, třes rukou, nauzea, naléhavá potřeba
močit
vyhýbání se sociálním situacím až úplná izolace
PRŮBĚH
 začínají v adolescenci
 může progredovat až do panických atak
DIAGNÓZA
 psychotické, behaviorální nebo vegetativní symptomy jsou primárními projevy úzkosti
 úzkost se omezuje na sociální situace
 vyhýbání se fobickým situacím
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 depresivní poruchy
o musí být plně prokázána
 agorafobie
o dává se jí přednost
F40.2 - Specifické (izolované) fobie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 úzkostné reakce na specifické situace
o blízkost určitých zvířat, výšky, hromy, tma, létání, uzavřené prostory, požívání
určitých jídel, návštěvy lékaře, pohled na krev atd.
 spouštěcí situace může být nenápadná, ale její přítomnost může vyvolat paniku
PRŮBĚH
 obvykle vznikají v dětství nebo rané dospělosti
 při neléčení mohou přetrvat desítky let
 předmět vyvolávající fobii nemá tendenci ke změnám intenzity
DIAGNÓZA
 psychologické nebo vegetativní symptomy jako primární projevy úzkosti
 úzkost je omezena na přítomnost určitého fobického objektu nebo situace
 pacient se vyhýbá fobické situaci kdykoli je to možné
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 agorafobie a sociální fobie
o zde nejsou psychiatrické příznaky
 hypochondrická porucha
o pokud strach z nemoci není vázán na specifickou situaci, ve které může být choroba
získáná, klasifikuje se jako hypochondrická porucha
 porucha s bludy
~ 33 ~
o
pokud se objeví bludy
F41 - Jiné anxiózní poruchy



hlavním symptomem jsou projevy úzkosti
nejsou omezeny na žádnou určitou okolní situaci
mohou být přítomny depresivní, obsedantní nebo fobické symptomy, ale pouze jako
sekundární
F41.0 - Panická porucha (epizodická paroxysmální úzkost)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 periodické ataky masivní úzkosti
o nejsou omezeny na konkrétní situaci nebo souhrn okolností, které lze předvídat
 palpitace, bolest na hrudi, pocity dušení, závratě
 pocity neskutečnosti (depersonalizace nebo derealizace)
 sekundární strach z umírání, ztráty sebeovládání
PRŮBĚH
 náhlý začátek
 jednotlivé ataky trvají jen několik minut
 frekvence a průběh jsou proměnlivé
 vzrůstající strach a intenzita vegetativních symptomů > snaha utéci > někdy následné
vyhýbání podobným situacím
DIAGNÓZA
 není přítomna žádná z fobií
 objevení se několika závažných atak v období 1 měsíce
o za okolností, kdy nehrozí objektivní nebezpečí
o ataky nejsou omezeny na známé, nebo předvídatelné situace
o mezi atakami by měl být pacient prost úzkostných symptomů
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 fobie
o pokud panická ataka vznikne v určité fobické situaci, fobie má přednost
 depresivní poruchy
F41.2 - Generalizovaná úzkostná porucha
PŘÍČINY
 vznik na podkladě chronického stresu
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 trvalá generalizovaná úzkost, která není omezena na určité vnější okolnosti
 nervozita, třes, svalové napětí, pocení, točení hlavy, palpitace, závratě a nevolnost od
žaludku
 obavy z onemocnění nebo nehody blízkých nebo sebe
 spojení s různými obavami a předtuchami
 běžnější u žen
PRŮBĚH
~ 34 ~


má tendenci kolísat
chronický
DIAGNÓZA
 primární symptomy úzkosti trvají nepřetržitě většinu dní, po dobu několika týdnů nebo
měsíců
 symptomy zahrnují prvky
o úzkostného očekávání
o motorického napětí
 nervózní vrtění a neklid, bolestivé napětí v hlavě, třes, neschopnost uvolnit
se
o vegetativní hyperaktivity
 točení hlavy, pocení, tachykardie, nevolnost od žaludku, závratě, sucho v
ústech
 u dětí často potřeba opakovaného ujišťování a opakované somatické stesky
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 deprese, fobická porucha, panická porucha, obsedantně kompulzivní porucha
o mohou se projevit symptomy kterékoli z nich, ale pokud nepřevládají, zůstává
diagnóza generalizované úzkostné poruchy jako hlavní
F42 - Obsedantně kompulzivní porucha
PŘÍČINA
 anankastické rysy v premorbidní osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakovaně se vyskytující
o obsedantní myšlenky
 nápady, představy nebo impulsy, které se znovu a znovu vtírají do mysli
subjektu
 téměř vždy vyvolávají tísep
 bývají násilného nebo obscénního rázu
 snaha je potlačit bývá neúspěšná
 subjekt je uznává jako své vlastní, i když jsou mimovolné či odpuzující
o nutkavé akty
 rituály, stereotypní úkony, které jsou opakovány
 nejsou spojeny s nepříjemnými pocity, ale ani nevedou k realizaci užitečných
cílů
 pro pacienta jsou prevencí nějaké objektivně nepravděpodobné, nepříjemné
události
 většinou se týkají očisty, úklidu nebo opakovaného kontrolování
 pacient si může uvědomovat nesmyslnost svého jednání a pokoušet se mu
odolat
 mohou každý den zabírat hodiny času
 časté spojení s výraznou nerozhodností a pomalostí
PRŮBĚH
 počátek v dětství nebo rané dospělosti
 průběh je různý, spíše chronický
~ 35 ~
DIAGNÓZA
 přítomnost obsedantních symptomů nebo nutkavých stavů po většinu dní nepřetržidě
alespop 2 týdny
 vyvolávají tísep a narušují normální činnost
 obsedantní symptomy musejí mít tyto charakteristiky
o pacient je musí uznávat jako své
o alespop jedna myšlenka nebo čin, kterému se pacient bezúspěšně brání
o myšlenka nebo provedení činu nesmí být samo o sobě příjemné
o myšlenky, představy nebo nutkání se musí nepříjemně opakovat
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 deprese
o obsedantní myšlenky se mohou vyskytnout u periodické depresivní poruchy
o často se vyskytují společně
 panická porucha, fobie
o mohou se objevit příznaky těchto poruch ale jen jako občasné a mírné
 schizofrenie
o pokud se projevují obsese a kompluze spolu se schizofrenií, dá se přednost
schizofrenii
F43 - Reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení
PŘÍČINA
 mimořádně stresující životní zážitek, který vyvolal akutní stresovou reakci
 významné životní změny, vedoucí k trvale nepříjemným okolnostem a mající za následek
poruchu přizpůsobení
 záleží na individuální zranitelnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 maladaptivní reakce na těžký nebo trvalý stres
 zhoršené sociální fungování
 sebepoškozování
o intoxikace předepsanými léky
F43.0 - Akutní reakce na stres
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 přechodná porucha významné závažnosti
 stav ustrnutí
o na začátku
o zůžené vědomí a pozornost
o neschopnost chápat podněty
o desorientace
 na stav ustrnutí navazuje
o další stažení se
o agitace nebo hyperaktivita
 vegetativní příznaky panické úzkosti
PRŮBĚH
 vzniká do několika minut po stresujícím podnětu
~ 36 ~

odeznívá během několika hodin nebo dnů
o může zůstat částečná nebo úplná amnézie na toto období
DIAGNÓZA
 bezprostřední a jasné časové spojení mezi zátěžovou situací a nástupem příznaků
 příznaky navíc
o ukazují smíšený nebo měnící se obraz (počáteční omámení, deprese, úzkost, zlost,
zoufalství, hyperaktivita - žádný dlouho nepřevládá)
o rychle odezní
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 x
F43.1 - Posttraumatická stresová porucha
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 zpožděná nebo protrahovaná odezva na stresovou událost nebo situaci
 epizody opakovaného oživování traumatu v dotírajících vzpomínkách nebo snech
 pocit emočního otupění, stranění se lidí, anhedonie, vyhýbání se činnostem a situacím
připomínajícím prožité trauma
 někdy kutní dramatické výbuchy strachu, paniky nebo agrese
 obvykle se přidružují úzkost, deprese a suicidální myšlenky
PRŮBĚH
 příznaky počínají několik týdnů až měsíců (nejvíce půl roku) po prožitém traumatu
 většinou uzdravení, vzácně chronický průběh trvající několik let nebo přechod k trvalé změně
osobnosti
DIAGNÓZA
 stav vznikl do 6 měsíců od traumatizující události
 opakované, neodbytné znovuvybavování nebo znovuprožívání události
 vegetativní poruchy, poruchy nálady, abnormální chování
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 x
F43.2 - Poruchy přizpůsobení
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stav subjektivní tísně a emoční poruchy
 narušení sociálního fungování a výkonu
 zátěžová situace může postihnout
o integritu sociálích vztahů
o širší okruh sociálních opor a hodnot
 depresivní nálada, úzkost, obavy, pocit neschopnosti se vypořádat se situací
 poruchy chování (agresivní nebo dissociální chování)
PRŮBĚH
 vznikají v období adaptace na významnou životní změnu
o do jednoho měsíce od vzniku situace
~ 37 ~

trvání je většinou do půl roku
DIAGNÓZA
 zhodnocení vztahu mezi
o formou, obsahem a tíží symptomů
o dřívější anamnézou a osobností
o stresující událostí, situací nebo životní krizí
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 x
F44 - Dissociativní (konverzní) poruchy

dříve hysterie
PŘÍČINA
 psychogenní původ
 úzce spjaty s traumatizujícími událostmi, neřešitelnými a nesnesitelnými problémy,
narušenými vztahy
 afekt, který pacient nemůže vyřešit, je transformován do symptomů
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 částečná nebo úplná ztráta normální integrace mezi
o vzpomínkami na minulost
o vědomím identity a bezprostředních pocitů
o ovládáním pohybů těla
 schopnost vědomé a selektivní kontroly je zhoršena
 popírání problémů nebo těžkostí
o nebo jsou připisovány dissociativním symptomům
Průběh
 začátek a ukončení bývá náhlé, těžce postřehnutelné
o přechodně mohou vymizet díky hypnóze nebo odreagování
 tendence k úpravě během několika týdnů nebo měsíců
 chroničtější stavy se mohou rozvinout pokud je začátek spojen s neřešitelnými problémy
nebo interpersonálními obtížemi
 disociativní stavy trvající více než 1-2 roky mohou být terapeuticky rezistentní
Diagnóza
 klinické rysy specifikované pro jednotlivé dissociativní poruchy
 žádné známky tělesné poruchy, která by mohla vysvětlit symptomy
 průkaz psychologické příčiny
o události, problémy nebo narušené vztahy vedoucí k poruše
o může být těžké je najít, zvlášť když je pacient popírá
F44.0 - Dissociativní amnézie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 ztráta paměti týkající se důležitých událostí
o nevysvětlitelná organickou duševní poruchou, nebo obyčejnou zapomětlivostí a
únavou
o obvykle se soustřeďuje na traumatické události
~ 38 ~



o obvykle částečná a selektivní
o rozsah a úplnost se často mění ze dne na den
o má ale určité jádro, které se nemění
afektivní stavy
o pocity stísněnosti, bezradnost, chování vyvolávající pozornost okolí, nápadně klidné
přijímání stavu
může se vyskytnout bezúčelné toulání po okolí
zanedbávání sebe sama
PRŮBĚH
 zřídka trvá déle než den nebo dva
DIAGNÓZA
 amnézie na nedávné traumatizující nebo stresující události
 nepřítomnost organických mozkových poruch, intoxikace nebo nadměrné únavy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 organické duševní poruchy
o zde ale není organické poškození
 abúzus alkoholu
o ztracené myšlenky jsou zde spojeny s dobou abůzu a nemohou se znovu vybavit
 vědomá simulace
o vyloučení opakovaným a podrobným určením premorbidní osobnosti a motivace
F44.1 - Dissociativní fuga
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 všechny rysy dissociativní amnézie
 zdánlivě účelné odcestování z domova, nebo místa pracoviště, během kterého jedinec
zachovává péči o sebe
 někdy může pacient přijmout novou identitu
o většinou ale jen na několik dní
 někdy i organizovaná cestování na místa známá z dřívějška a emočně významná
 ačkoli je na toto chování amnézie, nezávislému pozorovateli se může zdát normální
PRŮBĚH
 cestování > amnézie
DIAGNÓZA
 rysy dissociativní amnézie
 účelné cestování mimo obvyklý každodenní dosah
 zachování základní péče o sebe a jednoduché sociální interakce s neznámými lidmi
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 poiktová fuga
o epilepsie v anamnéze, nepřítomnost stresujících událostí nebo problémů
 vědomá simulace
~ 39 ~
F44.2 - Dissociativní stupor
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 splnění kriterií pro stupor, ale bez tělesné příčiny
 existuje pozitivní průkaz psychogenního působení
 pronikavé omezení nebo úplné chybění volních pohybů
 chybění normální aktivity na vnější podněty (světlo, hluk, dotek)
 pacient sedí nebo leží dlouhou dobu bez pohybu
 úplně nebo téměř úplně chybí řeč, spontánní a účelné pohyby
 svalový tonus, dýchání, otevřené oči a koordinované pohyby očí mohou jasně svědčit o tom,
že je pacient při vědomí a nespí
PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 nepřítomnost jiné tělesné nebo psychické poruchy vysvětlující stupor
 průkaz nedávných stresujících událostí nebo aktuálních problémů
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 katatonní schizofrenie
o obvykle předchází příznaky nebo chování svědčící pro schizofrenii
 depresivní a manický stupor
o obvykle se rozvíjejí pomalu
o vzácný, protože afektivní poruchy se většinou léčí včas
F44.3 - Trans a stavy posedlosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 dočasná ztráta pocitu osobní identity a plného uvědomování si okolí
 někdy osoba jedná, jako by se jí zmocnila jiná osobnost, duch, božstvo nebo síla
 pozornost a uvědomování zúžené nebo omezené pouze na jeden nebo dva aspekty
bezprostředního okolí
 pouze stavy transu které
o jsou mimovolné a nechtěné
o vtírají se do obvyklých činností tim, že vznikají mimo náboženské nebo jiné kulturně
přijatelné situace

PRŮBĚH
 dočasný
DIAGNÓZA
 x
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 stavy transu vznikající při psychózách
 mnohočetná osobnost
~ 40 ~
F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
PŘÍČINA
 souvislost s psychickým stresem
 premorbidní abnormality osobních vztahů, osobnosti apod.
 osvojení si opakujících se vzorců odpovědi na stres
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 ztráta nebo narušení pohybů nebo čití
 pacient se jeví jako tělesně nemocný, ale nelze nalézt tělesnou poruchu vysvětlující
symptomy
 porucha může být v rozporu s anatomickými a fyziologickými pravidly
 zárovep bývají zřejmé psychologické příčiny, které by mohly stav motivovat
o pacient je často popírá
 stupep neschopnosti se může měnit
o základní jádro ale zůstává
 chování může být projevem potřeby pozornosti okolí
PRŮBĚH
 obvyklé u mladých dospělých (dlouhodobější), někdy adolescentů (přechodné)
 změny stupně neschopnosti
DIAGNÓZA
 vyloučení tělesných příčin potíží
 zhodnocení psychologického a sociálního pozadí
 fyziologické příčiny se mohou projevit až později
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 somatoformní poruchy
o složitější pocity, autonomní nervový systém, bolest
 raná stadia progresivních neurologických poruch
 schizofrenie, těžká deprese
 simulace
F44.4 - Dissociativní poruchy motoriky
 viz. také F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 ztráta schopnosti pohybovat končetinou, nebo její částí
 úplné nebo částečné ochrnutí
 ataxie
o bizarní chůze
o neschopnost stát bez pomoci
 přehnaný třes
PRŮBĚH
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
DIAGNÓZA
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
~ 41 ~
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
F44.5 - Dissociativní křeče
 pseudozáchvaty
 viz. také F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 podobné záchvatu epilepsie
PRŮBĚH
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
DIAGNÓZA
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 epilepsie
o u disociativních záchvatů se prakticky nevyskytuje pokousání jazyka, zranění
následkem pádu, nkontinence apod.
o ztráta vědomí nahrazena stuporem nebo transem
F44.6 - Dissociativní porucha citlivosti a poruchy senzorické
 viz. také F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 postižení zraku - ztráta ostrosti, tunelové vidění
o pacient má ale zachovanou pohyblivost a motorickou výkonnost
 hluchota a anosmie nejsou tak časté
PRŮBĚH
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
DIAGNÓZA
 viz. F44.4 - F44.7 - Souhrnné údaje
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 ztráta citlivosti způsobená fyziologickou příčinou
o psychogenní ztráty citlivosti jsou na místech, které podle pacienta souvisí s činností
určitých orgánů a ne s lékařskými znalostmi
o ztrátu citlivosti nelze přičíst neurologické lézi
F45 - Somatoformní poruchy
PŘÍČINA
 nepříjemné životní události, obtíže, konflikty
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakované uvádění tělesnýh symptomů
 stálé žádosti o lékařské vyšetření, navzdory opakovaným negativním nálezům
 odmítání možnosti psychologických příčin
~ 42 ~

snaha o získání pozornosti
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 hypochondrické bludy
o narozdíl od bludu je zde alespop občas přístupný argumentaci
F45.0 - Somatizační porucha
PŘÍČINY
 speciální rodinné charakteristiky
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 tělesné symptomy
o mnohočetné
o opakované
o často se měnící
o většinou přítomné již dlouhou dobu
 nejčastější druhy symptomů
o gastrointestinální senzace (bolest, říhání, zvracení, nausea)
o abnormální pocity na kůži (svědění, pálení, štípání, necitlivost, bolestivost)
o sexuální potíže
o gynekologické potíže
 většinou bylo již provedeno mnoho negativních vyšetření, popřípadě i zbytečných zákroků
 často následné spojení se závislostí na lécích
o hlavně sedativa a analgetika
 často zárovep deprese a úzkost
PRŮBĚH
 začátek v rané dospělosti
 chronický
 kolísavý
 dlouhotrvající narušení sociálního, interpersonálního a rodinnécho hování
DIAGNÓZA
 alespop 2 roky trvání symptomů, pro něž není somatické vysvětlení
 odmítání přijmout radu nebo ujištění několika různých lékařů o svém zdraví
 zhoršení sociálního a rodinného fungování, které nelze připsat symptomům
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 tělesné poruchy
o při změně nebo zdůrazpování stability tělesných problémů jsou vhodná další
vyšetření
 afektivní a úzkostné poruchy
o začátek mnohočetných somatizačních příznaků u pacientů nad 40 let může být
časným projevem primární depresivní poruchy
 hypochondrická porucha
o u somatizačních poruch - důraz na samotné příznaky a jejich individuální působení
 užívání léků a zárovep dlouhodobá nespolupráce
o u hypochondrických - pozornost věnována základnímu progresivnímu a vážnému
chorobnému procesu
 pacienti většinou spolupracují
~ 43 ~

 strach z vedlejších účinků léků
 potřeba častých návštěv lékařů, kde hledají ujištění
bludné poruchy
o menší počet a stálejší charakter příznaků
o většinou bizarní charkter příznaků
F45.2 - Hypochondrická porucha
PŘÍČINY
 žádné speciální rodinné charakteristiky
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 pcient se stále zabývá možností, že má jednu nebo více vážných a progredujících fyzických
poruch
o časté stesky
o zabývání se vlastním fyzickým vzhledem
o normální pocity interpretuje jako nenormální a chorobné
 často zaměřují pozornost jen na jeden orgánový systém, nebo jeden orgán
 zárovep často zmipují i další, přídatné somatické poruchy, kromě jedné hlavní
 bývá přítomna deprese a úzkost
 odmítání doporučení k psychiatrickému vyšetření
 ovládání a manipulace okolím a rodinou
 většina pacientů má různý stupep přidružené neschopnosti
PRŮBĚH
 většinou se projeví před 50. rokem
 chronický a kolísavý průběh
DIAGNÓZA
 stálé přesvědčení o přítomnosti jedné nebo více vážných somatických chorob
o opakované vyšetření ale nepřináší somatické vysvětlení
o případně vytrvalé zabývání se domělým zohyzděním nebo znetvořením
 stálé odmítání přijetí ujišťování a rad několika různých lékařů
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 somatizační porucha
o zde je důraz kladen spíš na přítomnost samotné porucha, než na jednotlivé
symptomy
o pacient se většinou zabývá pouze jednou nebo dvěma možnými poruchami
 depresivní poruchy
 bludné poruchy
o víra v onemocnění není tak pevná, jako u bludů
 úzkost a panická porucha
o pacienti jsou většinou fyziologickým vysvětlením uklidněni
F45.3 - Somatoformní vegetativní dysfunkce
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 symptomy poruchy systémů a orgánů
o F45.30 - kardiovaskulárního (srdeční neuróza)
o F45.31 a F45.32 - gastrointestinálního (žaludeční neuróza, nervový průjem)
~ 44 ~



o F45.33 - respiračního (psychogenní hyperventilace a škytavka)
o F45.4 - urogenitálního
symptomy - zádný není příznakem somatické poruchy dotyčného orgánu
o první typ
 opírá se o něj diagnóza
 objektivní příznaky vegetativního podráždění
 palpitace, pocení, červenání, tremor
o druhý typ
 idiosynkratické, subjektivní a nespecifikované symptomy
 pocity prchavé bolesti, pálení, tíže, sevřenost, nafouknutost, nadýmání
 pacient je připisuje specifickému orgánu
charakteristický klinický obraz
o zaujetí vegetativními potížemi
o dodatečné nespecifikované subjektivní potíže
o stálé poukazování na určitý orgán nebo systém
může se vyskytnout menší narušení fyziologické funkce (škytavka, flatulence, hyperventilace)
PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 příznaky vegetativní aktivace (palpitace, pocení, tremor, červenání)
o jsou trvalé a obtěžující
 subjektivní příznaky
 zabývání se možností a obava z vážné poruchy
 není signifikantní porucha dotyčného orgánu
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 generalizovaná úzkostná porucha
o ta má převahu psychických komponent vegetativní aktivace
o chybí důsledné zaměření na somatický zdroj
 somatizační porucha
o symptomy nejsou tak úporně připisovány jednomu určitému orgánu nebo systému
F45.4 - Přetrvávající somatoformní bolestivá porucha
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 trvalá, těžká a skličující bolest
o nelze ji vysvětlit fyziologickým procesem
o vyskytuje se v souvislosti s emočními konflikty nebo psychosociálními problémy
 výsledkem bývá zvýšená podpora a pozornost okolí

PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 x
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 histriónské zpracování bolesti organického původu
~ 45 ~


o zde se často objevuje ustrašenost nebo rozmrzelost
somatizační poruchy
o bolesti nejsou tak úporné
o bolest nepřevládá nad ostatními příznaky
bolest v průběhu schizofrenie nebo deprese
~ 46 ~
F5 - Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami
F50 - Poruchy příjmu potravy
F50.0 - Mentální anorexie
PŘÍČINA
 nejčastěji postihuje dívky v pubertě nebo mladé ženy
 vzájemné působení sociokulturních a biologických faktorů
 méně specifické psychologické mechanismy
 zranitelná osobnost
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 úmyslné snižování váhy
o omezený výběr jídel
o nadměrné cvičení
o vyprovokované zvracení, defekace
o užívání anorektik a diuretik
 podvýživa různé tíže
 následné sekundární poruchy
o endokrinní
o metabolické
o tělesných funkcí
o změny elektrolytové rovnováhy
PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 snadno rozeznatelné klinické rysy syndromu -> spolehlivá diagnóza
o tělesná váha udržována 15% pod předpokládanou normou (nebo na 17,5 BMI)
o snížení váhy je úmyslné
o strach z tloušťky, zkreslená představa o vlastním těle
o rozsáhlá endokrinní porucha
 následná amenorrhoea u ženy
 následná ztráta sexuálního zájmu a potence u mužů
 zvýšené hladiny růstového hormonu, zvýšená hladina kortizolu, změny
metabolismu thyreoidního hormonu, odchylky vylučování inzulínu
o pokud začíná před pubertou, dochází k opoždění nebo zastavení pubertálních
projevů
 po uzdravení často dochází k normálnímu dokončení puberty
 značný počet neuzdravených pacientů vykazuje charakteristiky chronizace
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 depresivní a obsedntní symptomy, poruchy osobnosti
 somatické příčiny
o chronické vyčerpávající nemoci, mozkové nádory, střevní poruchy apod.
F50.2 - Mentální bulimie
PŘÍČINA
~ 47 ~

trvající mentální anorexie
o může se zdát že se pacientka lepší, díky zvýšení váhy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakující se záchvaty přejídání
 přehnaná kontrola tělesné váhy
 opakované zvracení
o možnost vzniku poruchy elektrolytů
o somatické komplikace - tetanie, epileptické záchvaty, srdeční arytmie, svalová
slabost
PRŮBĚH
 věk začátku je nepatrně vyšší, než u mentální anorexie
DIAGNÓZA
 neustálé zabývání se jídlem
o touha po jídle
o epizody přejídání, konzumace velkých dávek jídla během krátké doby
 snaha potlačit přijetí energie z jídla
o zvracení, zneužívání laxativ, střídavá období hladovění, užívání anorektik,
thyreoidních preparátů apod.
o u diabetiků může dojít k zanedbání inzulinové léčby
 chorobný strach z tloušťky
o pacient má určený váhový práh, který je nižší, než je zdravé
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 xporuchy horního gastrointestinálního traktu, vedoucí k opakovanému zvracení
 poruchy osobnosti
 depresivní poruchy
F51 - Neorganické poruchy spánku
PŘÍČINA
 dysomnie - emoční vlivy
 parasomnie - psychogenní
Dysomnie
 psychogenní stavy
 poruchy množství, kvality nebo časování spánku
 vyvolané emočními vlivy
F51.0 - Nespavost
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stav nedostatečného množství a kvality spánku, trvající dlouhou dobu
o i v případech, kdy se množství spánku zdá absolutně dostačující, může člověk trpět
špatnou kvalitou
 obtížné usínání, časté probouzení, brzké ranní probouzení
 opakující se nespavost může vést ke strachu z pravděpodobného neusnutí (převalování se)
o vzniká začarovaný kruh stres -> nespavost -> strach z nespavosti -> stres...
 napětí, úzkost, ustaranost, depresivita v době času ke spánku
~ 48 ~


snaha zvládat napětí léky nebo drogami (zvláště alkoholem)
ráno a přes den únava tělesná i duševní, depresivní nálady, podrážděnost
PRŮBĚH
 rozvoj v době zvýšeného životního stresu
DIAGNÓZA
 stížnosti na problémy usínání, častého probouzení, špatné kvality spánku
 výskyt těchto potíží alespop 3x týdně, po dobu alespoo 1 měsíce
 pacient se příliš zabývá nespavostí a jejími důsledky, v noci i ve dne
 narušení sociálního nebo profesionálního fungování, jako důsledek problémů
 nespavci se často zabývají poruchou spánku, ale popírají jakékoli emoční problémy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 afektivní, neurotické, organické poruchy, zneužívání drog, schizofrenie atd.
 noční můryporucha rytmu spánek bdění
 spánková apnoe
 přechodné poruchy spánku
o jsou běžnou součástí života
F51.1 - Hypersomnie
PŘÍČINY
 souvislost s nepříjemnými denními zážitky
o někteří pacienti přiznávají, jiní popírají
 psychogenní původ
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stav nadměrné denní ospalosti a záchvatů spánku, které nelze vysvětlit
o nedostatečným množstvím spánku
o jako stav s prodlouženým přechodem do úplně bdělého stavu při probuzení
o organickou příčinou

PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 nadměrná ospalost ve dne nebo záchvaty spánku, neodpovídající adekvátnímu množství
spánku
o spánková opilost - prodloužený přechod k plně bdělému stavu při probouzení
 výskyt denně alespop 1 měsíc
o pokud jde o kratší dobu,, musí alespop významě narušovat sociální nebo
profesionální fungování
 nepřítomnost narkolepsie, nebo klinickch známek spánkové apnoe
 nepřítomnost neurologické nebo jiné somatické poruchy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 často je příznakem
o bipolární afektivní poruchy s depresí
o rekurentní depresivní poruchy
~ 49 ~


o depresivní epizody
narkolepsie
o u narkolepsie navíc příznaky jako kataplexie, spánková obrna, hypnagogické
halucinace
o denní záchvaty spánku jsou více osvěžující než zlomkovitý noční spánek
organické hypersomnie
o většinou je zárovep noční zástava dechu, obezita, hypertenze, impotence atd.
o jako součást spánkové apnoe, různých infekcí, zhmoždění, nádorů, degenerací a
jiných poškození mozku
F51.2 - Porucha cyklu bdění a spánku
PŘÍČINY
 práce na směny nebo cestování přes časová pásma
 psychogenní a emoční faktory
 vrozený fázový posun, způsobený
o vrozenou špatnou funkcí cirkadiánního oscilátoru
o abnormálním zpracováním časových podnětů
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nedostatečná synchronizace mezi rytmem spánku a bdění jedince s požadovaným rytmem
spánku a bdění
o stížnosti na insomnii nebo hypersomnii

PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 desynchronizace vzorce spánek-bdění
 insomnie během hlavní spánkové fáze a hypersomnie během fáze bdělosti
 problémy trvají téměř denně alespop 1 měsíc, nebo po kratší období ale častěji
 neuspokojivá kvantita, kvalita nebo časování zpánku narušuje sociální nebo profesionální
fungování
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 úzkostná porucha, deprese, hypománie apod.
o měly by se diagnostikovat přednostně
Parasomnie
 abnormální epizodické události
 v dětství souvisí hlavně s vývojem dítěte, v dospělosti jsou psychogenní
F51.3 - Náměsíčnictví (somnambulismus)
PŘÍČINY





porucha aktivace v nejhlubších stadiích spánku
často somnambulismus nebo noční děs v anamnéze
v dětství vývojové faktory
horečnatá onemocnění
výrazné psychické poruchy
~ 50 ~
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stav porušeného vědomí, v němž jsou kombinovány fenomény spánku a bdělosti
 jedinec vstane z postele a prochází se
o většinou během první třetiny nočního spánku
o nízká úrovep vědomí, reaktivity a motoriky
o opustí ložnicy, někdy i dům - riziko úrazu
o většinou se pak vrátí do postele
o amnézie na událost
PRŮBĚH
 x
DIAGNÓZA
 převládajícím symptomem jsou opakované epizody vstávání z postele během spánku
 během epizody má postižený bezvýrazný, ztrnulý obličej, nereaguje
 amnézie na epizodu
 do několika minut po probuzení z epizody se neprojevuje zhoršení dušenvní aktivity nebo
chování
o maximálně krátkodobá zmatenost a dezorientace
 nepřítomnost organických a somatických poruch
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 noční děs
 psychomotorické epileptické záchvaty
o zřídka se objevují jen v noci
o vyskytují se stereotypní pohyby
o přítomnost epileptických výbojů na EEG
 dissociativní porucha
o epizody trvají mnohem déle
o postižení jsou bdělejší a schopní komplexního a cílevědomého chování
o dissociativní poruchy jsou vzácné
F51.4 - Noční děsy (pavor nocturnus)
PŘÍČINY
 genetické, vývojové, organické a psychologické
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 noční epizody extrémního děsu a paniky
o intenzivní křik a neklid
o intenzivní vegetativní příznaky
 postižený se posadí nebo vstane s panickým křikem
o může i běžet ke dveřím, jakoby ve snaze uniknout
 snaha o uklidpování může vést k ještě intenzivnějímu strachu
o hlavně z důvodu časté ztráty orientace
 při probuzení má amnézii na epizodu
 vysoké riziko úrazu
PRŮBĚH
~ 51 ~

x
DIAGNÓZA
 převládajícím symptomem jsou opakované epizody probuzení ze spánku s panickým křikem
o masivní úzkost, neklid, vegetativní hyperaktivita
 epizody trvají 1-10 minut
 epizody vznikají během 1. třetiny nočního spánku
 pacient zdánlivě nereaguje na snahy o komunikaci
 dezorientace, amnézie
 nepřítomnost tělesné poruchy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 noční můry
o špatné sny, doprovázené menším křikem a mortilitou
o objevují se kdykoli během noci
o jedinec si většinou uchovává živou a podrobnou vzpomínku
 epileptické stavy
F52 - Sexuální poruchy, které nejsou způsobeny organickou poruchou
PŘÍČINA
 psychogenní
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 jedinec se nemůže podílet na sexuálním vztahu tak, jak by si přál
F52.0 - Nedostatek nebo ztráta sexuální žádostivosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nevylučuje sexuální slast, nebo vzrušení
 postižený pravděpodobně sexuální aktivitu nezačne
F52.1 - Odpor k sexualitě a nedostatek prožívání sexuální slasti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vyhlídky sexuální interakce s partnerem
o jsou spojeny se silnými negativními pocity
o vyvolávají strach a úzkost
 subjekt se snaží sexuální aktivitě vyhnout
 může být ve formě nedostatečného prožívání sexuální slasti
o normální sexuální reakce i orgasmus, ale bez přiměřené rozkoše
F52.2 - Selhání genitální odpovědi
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 muži
o obtížné dosažení a udržení erekce potřebné pro uspokojivou soulož
o erekce může být v některých situacích normální -> psychogenní příčina
 ženy
o suchost vagíny nebo neschopnost lubrikace
~ 52 ~
F52.3 - Dysfunkční orgasmus
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 orgasmus se vůbec nevyskytuje, nebo je značně zpožěný
 může být
o situační -> psychogenní příčiny
o neměnné -> somatické a konstituční faktory
 častější u žen
F52.4 - Předčasná ejakulace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 neschopnost dostatečně ovládat ejakulaci tak, aby oba partneři dosáhli uspokojení
 v těžkých případech ejakulace před vstupem do vaginy nebo dosažení erekce
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 problémy s erekcí, zpožděná erekce
o pokud dosažení erekce vyžaduje delší stimulaci, může se zdát ejakulace jako
předčasná
F52.5 - Neorganický vaginismus
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 křeč svalů pánevního dna, obklopujících vaginu
 zavedení penisu je nemožné, nebo bolestivé
F52.6 - Neorganická dyspareunie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 bolest při sexuálním styku
F52.7 - Hypersexualita
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nadměrný sexuální pud
~ 53 ~
F6 - Poruchy osobnosti a chování u dospělých
PŘÍČINA
 následek těžkých nebo dlouhotrvajících
o stresů
o pobytu v extrémním prostředí
o deprivace
o psychiatrické poruchy
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vzorce chování, projevující se jako odpovědi na široký rozsah osobních a sociálních situací
 extrémní nebo významné odchylky od běžných způsobů
 často spojeny s
o subjektivní tísep
o problémy v adaptační společenské aktivitě
o problémy v dosahování žádoucích cílů
 klasifikace podle převládající formy chování
PRŮBĚH
 vznik v dětství nebo dospívání
 pokračují do dospělosti
 většinou stabilní, neměnné charakteristiky
DIAGNÓZA
 je třeba brát v úvahu všechny aspekty fungování jedince
 dané dimenze a vlastnosti musí dosahovat navržený práh závažnosti
F60 - Specifické poruchy osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 těžké narušení v charakterové skladbě a tendencích chování jedince
 může zahrnovat několik oblastí osobnosti
 závažná osobní a sociální selhání
PRŮBĚH
 obvykle se projevuje v pozdním dětství nebo adoescenci
 pokračuje do dospělosti
DIAGNÓZA
 dané stavy nelze přisoudit poškození nebo onemocnění mozku, ani jiné psychiatrické poruše
 výrazné disharmonické postoje a chování
o afektivita, vzrušivost, kontrola impulzivity, myšlení, vztah k ostatním
 abnormální vzorec je trvalý, dlouhodobý
o není omezen na epizody duševního onemocnění
 vzorec abnormálního chování ovlivpuje celou osobnost
 dané projevy se objevují během dětství nebo dospívání
 porucha vede ke značné osobní nepohodě
 časté sdružení s významným zhoršením vkonu
 pro různé kultury se mohou objevovat drobné odlišnosti
~ 54 ~
F60.0 - Paranoidní porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 nadměrná citlivost k odstrkování a odbytí
 tendence k trvalé zášti
o odmítání odpustit urážky, uraženou ješitnost, bezpráví a zlehčování
 podezíravost
o sklon překrucovat a chybně interpretovat neutrální reakce druhých
 bojovný a úporný smysl pro osobní práva
 opakované neoprávněné podezřívání
o často pokud jde o sexuální věrnost partnera
 sklony k zdůrazpování důležitosti vlastní osoby
o trvalé vztahování všeho ke svému já
 zabvání se nepodloženými konspiračními teoriemi
F60.1 - Schizoidní porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 málo činností přináší potěšení
 emoční chlad, odstup, oploštělá afektivita
 omezená schopnost vyjadřovat vřelé, něžné city, ale i zlobu
 lhostejnost ke chvále i kritice
 malý zájem o sexuální zážitky s jinou osobou
 neměnná přednost samotářským činnostem
 nadměrné zaměstnávání se fantazií a introspekcí
 nedostatek blízkých přátel a důvěrných vztahů
o ani po takových vztazích netouží
 necitlivost pro převládající společenské normy a konvence
F60.2 - Dissociální porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 vážná nerovnováha mezi chováním a společenskými normami
o nelítostný nezájem o city druhých
o postoj nezodpovědnosti a bezohlednosti vůči společnosti
o neschopnost udržet trvalé vztahy (ale zůstává schopnost je vytvářet)
o nízká tolerance k frustraci
o nízk práh pro uvolnění agrese
o nezchopnost zakoušet vinu, poučit se z chyb a trestu
o tendence ke svádění viny na jiné
F60.3 - Emočně nestabilní porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 tendence jednat impulzivně, bez uvážení následků
 afektivní nestálost
 malá schopnost plánovat dopředu
 výbuchy zlosti, násilí
o hlavně při kritice impulzivního jednání
 dva typy
~ 55 ~
o
o
impulzivní
 emoční nestálost
 nedostatečná kontrola impulzivity
 výbuchy násilí a zlosti
hraniční
 několik charakteristik emoční nestálosti
 nejasné nebo narušené představy o sobě
 chronické pocity prázdnoty
 opačné emoční krize
 často řada sebevražedných výhružek, nebo sebepoškozujících činů
F60.4 - Histriónská porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 sebedramatizace, teatrálnost
 sugestibilita a ovlivnitelnost
 mělká a labilní emotivita
 trvalé vyhledávání vzrušení, ocenění, pozornosti
 nepatřičná svůdnost ve zjevu či chování
 nadměrné soustředění na fyzickou přitažlivost
 další rysy
o egocentričnost, povolnost, touha po ocenění, snadno zranitelné city, manipulativní
chování
F60.5 - Anankastická porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 pocity nadměrných pochyb a opatrnosti
 nadměrné zabývání se detaily, pravidly, seznamy, pořádkem, organizací nebo plány
 perfekcionismus na úkor splnění úkolu
 nadměrná svědomitost, skrupulantnství
 nadměrné zabývání se produktivnéstí na úkor radosti a vztahů
 puntičkářství a sociální konvenčnost
 rigidita a paličatost
 nerozumné vyžadování podřízení pacientovu způsobu práce od okolí
 vtíravé a nevítané myšlenky či podněty
F60.6 - Anxiózní (vyhýbavá) osobnost
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 trvalé a pronikavé pocity napětí a obav
 přesvědčení o vlastní sociální nešikovnosti, nepřitažlivosti
 nadměrné zabývání se možností kritiky nebo odmítnutí
 nechuť stýkat se s lidmi
 omezení v životním stylu, kvůli potřebě fyzické jistoty
 vyhýbání se sociálním a pracovním činnostem
F60.8 - Závislá porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 povzbuzování jiných lidí k převzetí zodpovědnosti za důležitá rozhodnutí
~ 56 ~





podřizování vlastních potřeb osobám, na nichž je závislý
neochota vznášet požadavky na lidi, na nichž je závislý
při osamocení obavy, že není schopen postarat se sám o sebe
stálé obavy z opuštění osoby, na níž je závislý
omezení schopnosti dělat všední rozhodnutí
F60.8 - Narcistická porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 x
F60.8 - Pasivně-agresivní porucha osobnosti
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 x
F63 - Návykové a impulzivní poruchy
PŘÍČINA
 nejsou jasné
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opakované činy, které nemají žádnou jasnou racionální motivaci
 činy obvykle škodí vlastním zájmům i zájmům druhým
 chování je spojeno s impulsy k činnosti, které nelze kontrolovat
DIAGNÓZA
 vylučuje
o nadměrné požívání alkoholu nebo jiných psychoaktivních látek
o návykové a impulzivní poruchy u sexuálního chování
o poruchy příjmu potravy
F63.0 - Patologické hráčství
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 časté opakované epizody hráčství, které dominují
 hraní i na úkor všech ostatních hodnot
 riskování pro získání peněz na hru a pro únik od placení dluhů
 intenzivní puzení ke hře, myšlenky a představy hraní
o často se zvyšuje ve stresovém období
DIAGNÓZA
 trvale se opakující hráčství, které pokračuje nebo i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 hráčství a sázkařství
o hraní pro vzrušení, nebo jako snaha získat peníze
o jsou schopni držet zvyk na uzdě aby se vyhnuli nepříjemnostem
 nadměrné hráčství u manických pacientů
 hráčství u sociopatických osobností
~ 57 ~
F63.1 - Patologické zakládání požárů (pyromanie)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 mnohočetné žhářské činy, nebo pokusy o ně
 tyto činy nemají zřejmý motiv
 zájem o předměty se vztahem k ohni a hoření
o případně i abnormální zájem o hasiče apod.
DIAGNÓZA
 opakované zakládání požárů bez zřejmého motivu
 silný zájem o pozorování ohně
 pocity stoupajícího napětí před aktem
 intenzivní vzrušení bezprostředně po aktu
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 úmyslné založení požáru
o jasný motiv finanční apod.
 zakládání požárů osobou s poruchou jednání
o často jsou současně i krádeže, agrese nebo záškoláctví
 zakládání požárů člověkem se sociopatickou poruchou osobnosti
o zárovep jiné trvalé poruchy sociálního chování
 zakládání požárů při schizofrenii
o jsou odpovědí na bludy, příkazy hlasů v halucinacích
 zakládání požárů při organických psychiatrických poruchách
o nahodilé, způsobené zmateností, špatnou pamětí, neuvědomováním si následků
 stavy akutní opilosti, intoxikace
F63.2 - Patologické kradení (kleptomanie)
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 impulsy ukrást předměty, které nejsou získávány pro osobní použití ani finanční zisk
 tyto předměty jsou následně zničeny, odloženy nebo hromaděny
DIAGNÓZA
 stoupající napětí před činem a pocit uspokojení po něm
 snaha o zatajení, ale bez využití všech možností
 krádeže jsou samostatné, bez komplice
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 opakované krádeže v obchodech
o pečlivější plánování
o maximální snaha o utajení
o motiv osobního zisku
o není podezření na duševní poruchu
 organické duševní poruchy
o spíš zapomenutí zaplatit -> když jsou upozorněni, zaplatí
 depresivní poruchy s kradením
F63.3 - Trichotillomanie
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
~ 58 ~


patrná ztráta vlasů, způsobená opakovaným selháním snahy odolat impulsům k vytrhávání si
vlasů
činu předchází pocit napětí a následuje pocit uvolnění
~ 59 ~
F7 - Mentální retardace
PŘÍČINA
 úrazy před 2 rokem věku
 vývojové vady
 nemoc
 vrozené
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 stav zastaveného, či neúplného duševního vývoje
 narušení poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností
 větší riziko využívání a tělesného zneužívání
 narušení adaptačního chování
DIAGNÓZA
 míra narušení se může lišit v různých oblastech
 diagnostika pomocí
o klinických nálezů
o adaptačního chování
o psychometrických testů
 snížená úrovep intelektových funkcí, vedoucí ke snížené schopnosti přizpůsobit se denním
požadavkům běžného života
 mohou být přidružené duševní i tělesné poruchy
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA
 demence
o vzniká po 2 roce života
F70 - Lehká mentální retardace
PŘÍČINA
 x
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 opožděné osvojení řeči
 úplná nezávislost v osobní péči a praktických a domácích dovednostech
o ale vývoj je mnohem pomalejší
 problémy při teoretických úkolech
 specifické problémy se čtením a psaním
 zhoršení projevů při značné emoční a sociální nezralosti
DIAGNÓZA
 IQ přibližně 50-69
 různé opoždění v osvojování řeči
 přidružené chorobné stavy
o epilepsie, autismus, poruchy chování, tělesné poruchy apod.
F71 - Středně těžká mentální retardace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
~ 60 ~







pomalé rozvíjení chápání a užívání řeči
o konečné schopnosti jsou omezené
opoždění schopnosti starat se sám o sebe
o někdy dohled po celý život
pouze někdy si osvojí základy čtení, psaní a počítání
v dospělosti mohou vykonávat jenoduchou manuální práci pod odborným dohledem
pouze zřídka možný úplně samostatný život v dospělosti
většinou plně mobilní fyzicky aktivní
schopnost jednoduchých sociálních aktivit a komunikace
DIAGNÓZA
 IQ 35-49
 časté podstatné rozdíly ve schopnostech
o někteří senzoricko motorické
o verbální
o sociální interakce
 častá přítomnost jiných poruch
 často epilepsie, neurologické a tlesné hendikepy
F72 - Těžká mentální retardace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 projevy jako horší středně těžká mentální retardace
 značné stupně poruchy motoriky
 časté přidružené defekty
DIAGNÓZA
 IQ 20-34
F73 - Hluboká mentální retardace
KLASIFIKACE - PROJEVY A SYMPTOMY
 těžké omezení schopnosti porozumět a vyhovět požadavkům a instrukcím
 většinou imobilní
 inkontinence
 pouze rudimentární neverbální komunikace
 nepatrná či žádná schopnost pečovat o základní potřeby
 stálý dohled a péče
DIAGNÓZA
 IQ pod 20
 mohou dosáhnout nejzákladnějších jednoduchých zrakově prostorových dovedností v třídění
a srovnávání
 těžké neurologické a další tělesné nedostatky
o poškození smyslového vnímání
o nejtěžší formy vývojových poruch
o úplná imobilita
o autismus
~ 61 ~
F8 - Poruchy psychického vývoje



začátek je vždy v kojeneckém věku nebo v dětství
postižení nebo opoždění ve vývoji funkcí, které mají siln vztah k biologickému zrání centrální
nervové soustavy
stálý průběh bez remisí a relapsů
F80 - Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka



poruchy, kde normální způsob osvojení jazyka je narušen od časných vývojových stadií
tyto stavy nelze přičítat
o neurologickým abnormalitám
o poruchám řečového mechanismu
o smyslovému poškození
o mentální retardaci
o faktorům prostředí
často následovány přidruženými problémy
o obtíže ve čtení a psaní
o obtíže v meziosobních vztazích
o poruchy emocí a chování
F80.0 - Specifická porucha artikulace řeči
 dítě užívá řečových zvuků pod úrovní svého mentálního věku
 řečová dovednost je na normální úrovni
F80.1 - Expresivní porucha řeči
 schopnost dítěte užívat expresivně mluvenou řeč je zřetelně pod úrovní mentálního věku
 jazykové chápání je normální
 mohou ale nemusejí být poruchy artikulace
F80.2 - Receptivní porucha řeči
 chápání řeči je pod mentální úrovní věku dítěte
 výrazné porušení expresivní řeči
 časté poruchy tvorby slova a zvuku
F80.3 - Získaná afázie s epilepsií (Landau-Kleffnerův syndrom)
 dítě, které činilo normální pokrok, ztrácí receptivní i expresivní dovednosti jazyka
 všeobecná inteligence je zachována
 začátek poruchy je spojen s epizodickými abnormalitami EEG a epileptickými záchvaty
 začátek větinou mezi třemi a sedmi lety
 příčinou může být zánětlivý proces mozku
F81 - Specifické vývojové poruchy školních dovedností


normální způsob získávání dovedností je porušen od časné fáze vývoje
postižení není prostým následkem
o nedostatku příležitosti k učení
o mentální retardace
o poranění
o onemocnění mozku
F81.0 - Specifická porucha čtení
 specifická a výrazná porucha ve vývoji schopnosti číst
~ 62 ~



postiženo bývá
o chápání čteného slova
o znalost hlasitého čtení
o odpovídat na otázky vyžadující čtení
často zůstávají až do dospívání
předcházeny poruchou vývoje řeči nebo jazyka
F81.1 - Specifická porucha psaní
 specifické a výrazné poškození vývoje dovednosti psát
 porušena je
o schopnost orální výslovnosti
o správné vypisování slov
F81.2 - Specifická porucha počítání
 specifická porucha schopnosti počítat
 porušena je
o schopnost běžného počítání, sčítání, odčítání, násobení a dělení
 nejsou tolik postiženy abstraktnější početní úkony
o algebra, trigonometrie, geometrie nebo vyšší matematika
F81.3 - Smíšená porucha školních dovedností
 nepřesně určená zbytková položka poruch
 postiženo může být zárovep
o počítání
o čtení
o psaní
F82 - Specifická vývojová porucha motorické funkce


vážné poškození vývoje motorické koordinace
pečlivé klinické vyšetření většinou ukáže zřetelné známky vývojové nervové nezralosti
o choreiformní pohyby nepodepřených končetin
o zrcadlové pohyby
o jiné současné motorické poruchy
o známky postižení jemné a hrubé motorické koordinace
F83 - Smíšené specifické vývojové poruchy

směs specifických vývojových poruch řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí
o žádná ale dostatečně nepřevažuje
F84 - Pervazívní vývojové poruchy



kvalitativní porušení reciproční sociální interakce na úrovni komunikace
omezené stereotypní a opakující se soubor zájmů a činnosti
tyto abnormality jsou pervazivním rysem chování jedince v každé situaci
F84.0 - Dětský autismus
 abnormální nebo porušený vývoj, projevující se před třetím rokem
 abnormální funkce všech tří oblastí psychopatologie
o reciproční sociální interakce
o komunikace
o opakující se omezené stereotypní chování
 další nespecifické rysy
~ 63 ~
o
o
o
o
fobie
poruchy spánku a jídla
návaly zlosti
agrese namířená proti sobě
F84.1 - Atypický autismus
 odlišuje se od dětského autismu
o věkem začátku
o nesplněním všech tří skupin požadavků pro diagnostická kriteria
F84.2 - Rettův syndrom
 stav dosud zjištěný pouze u dívek
 obvykle začíná ve věku 7-24 měsíců
 průběh
o období časného vývoje probíhá normálně
o následuje částečná nebo pozvolná ztráta řeči
o porucha obratnosti při chůzi a užívání rukou
o zástava růstu hlavy
 ztráta účelných pohybů rukou, stereotypní kroutivé pohyby rukou
 spontánní hyperventilace
 zastavení vývoje hraní a sociální vývoj
 ataxie a apraxie
 výsledkem je téměř vždy mentální retardace
F84.4 - Hyperaktivní porucha spojená s mentální retardací a stereotypními pohyby
 děti s těžkou mentální retardací (IQ pod 34)
 hlavním problémem je hyperaktivita, poruchy pozornosti a stereotypní chování
F84.5 - Aspergerův syndrom

~ 64 ~
F9 - Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a
adolescenci
~ 65 ~
Download

Speciální psychopatologie