Škola viery a kresťanského života, 19.2.2011
Ježiš Kristus – historická osoba
Ježiš Kristus alebo Ježiš Nazaretský bol židovský učiteľ a je pôvodcom kresťanstva. Je ústrednou
postavou Novej zmluvy – druhej časti kresťanskej Biblie. Biblia o ňom hovorí ako o zasľúbenom Vykupiteľovi
a Spasiteľovi sveta, na ktorého Židia dodnes očakávajú ako na svojho pomazaného, t.j. Mesiáša. Ježiš sa stal
ústrednou postavou a hlavou cirkvi, ktorej účastníkmi sú kresťania (Wikipédia).
V minulosti aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí spochybňujú nielen učenie Cirkvi o Kristovi, ale aj fakt jeho
historickej existencie. Tvrdia, že vôbec neexistoval, prípadne, že jeho existencia je veľmi sporná, prípadne,
že bol len obyčajným človekom, ktorého postupne kresťania pospájali s vtedajšími mýtmi a legendami.
Z historického hľadiska vychádzame pri tvrdeniach o Ježišovi zo zachovaných prameňov, najmä písomných.
Môžeme ich roztriediť do troch skupín:
1. rímske – napr. Tacitus, Suetónius, Plínius ml.
2. židovské – napr. Talmud, Jozef Flávius
3. kresťanské – Nový zákon, zvlášť evanjelia + mnoho mimobiblických správ (napr. apokryfné evanjelia)
Mnohí sa s pohŕdaním pozerajú na Nový zákon ako na nevedecké, ideológiou ovplyvnené dielo, v dejinách
Cirkvi upravované a menené podľa jej potrieb. Literárna kritika však ukazuje čosi úplne iné. Spoľahlivosť
literárneho diela je hodnotená najmä podľa početnosti opisov originálu alebo ich zlomkov (zo staroveku sa
originály nezachovali) a ich časového odstupu od času vzniku diela. Tiež samozrejme podľa porovnania
obsahu rôznych opisov a ich verzii. Porovnanie s ostatnými starovekými literárnymi dielami je ohromujúce.
Navyše opisy novozákonných textov medzi sebou nevykazujú žiadne rozdiely, ktoré by menili podstatu
kresťanskej viery.
Autor (Dokument)
Čas vzniku diela Najstaršia uchovaná kópia
Časové rozpätie
Počet kópií
Caesar (Zápisky
o galskej vojne)
100-44 pr.Kr
900 po Kr.
1000 rokov
10
Platón (Tetralógia)
427-347 pr.Kr
900 po Kr.
1200 rokov
7
Tacitus (Anály)
100 po Kr
1100 po Kr.
1000 rokov
20
Herodotos
488-428 pr.Kr
900 po Kr.
1300 rokov
8
Thukydides
460-369 pr.Kr
900 po Kr.
1300 rokov
8
Sofokles
496-406 pr.Kr
1000 po Kr.
1400 rokov
100
Lívius
(História rímska)
59 pr.Kr.-17 po Kr 900 po Kr.
900 rokov
20
Catullus
54 pr.Kr
1550 po Kr.
1600 rokov
3
Euripides
480-406 pr.Kr
1100 po Kr.
1500 rokov
9
Aristoteles
384-322 pr.Kr
1100 po Kr.
1400 rokov
5
Nová zmluva
40-100 po Kr.
130 po Kr.
30 rokov
5000 gréckych
10000 latinských
9300 iných
Škola viery a kresťanského života, 19.2.2011
Kresťanstvo nie je nejakou bájkou vymyslenou na uspokojenie vnútorných túžob človeka a Ježiš Kristus nie
je legendárnou postavou vymyslenou a zdokonalenou v priebehu storočí. Cirkev dnes hovorí o Kristovi to
isté, čo jeho súčasníci. Máme to veľmi spoľahlivo zachytené v Novom zákone. Kto chce poznať Krista, jeho
verný obraz nájde v evanjeliu, ktorého hlása jeho Cirkev. Evanjelia však nie sú napísané formou reportáže
alebo kroniky bežnej v súčasnosti. Je to príbeh, ktorý chce odovzdať posolstvo Ježišovi z Nazareta, ktorý je
Božím Synom a Mesiášom. Čísla, ktoré sú pre nás dnes také dôležité, môžeme získať pomocou vedy
porovnávaním niektorých údajov z evanjelií a iných historických poznatkov z tej doby.
Narodenie Ježiša:
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš ... (Mt 2,1).
Náš kresťanský letopočet kladie Ježišovo narodenie o niekoľko rokov neskôr, ako sa Ježiš skutočne narodil.
Narodil sa totiž ešte za kráľa Herodesa Veľkého a ten kraľoval nad Judeou, Idumeou a Samáriou od roku 37
do roku 4 pred Kr. Zomrel krátko pred Veľkou nocou (začiatkom apríla) roku 4 pred Kr. v Jerichu, kde strávil
zimu ťažko chorý. Ježiš sa teda narodil ešte pred rokom 6 alebo 7 pred kresťanským letopočtom. Chybu
v počítaní urobil mních Dionýzius v 6. storočí (vysvetlivka k Mt 2,1, vydanie SÚSCM, Rím 1995).
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal,
keď Sýriu spravoval Kvirínius (Lk 2,1-2).
Qurinius (Publius Suplicius) stál dvakrát na čele Sýrie. V oboch prípadoch sa konalo sčítanie ľudu, prvýkrát
v rokoch 8-4 pred Kr. a druhýkrát okolo roku 6 po Kr. Lukáš hovorí o prvom sčítaní ľudu. Podľa toho treba
upraviť aj rok narodenia Krista. Pôvodca nášho letopočtu Dionýz Exiguus (zomrel v roku 544) určil rok
narodenia omylom o 5 až 8 rokov neskôr. Kristus sa narodil asi o 7 rokov skôr, čo zodpovedá roku 747 od
založenia Ríma, a nie 754, ako to mylne vypočítal Dionýzius (vysvetlivka k Lk 2,2, Rím 1995).
Ježiš sa podľa tohto najpravdepodobnejšie narodil v rokoch 7-6 pr.n.l. (teda nie v roku 0) v Betleheme
v Júdsku za čias kráľa Herodesa a rímskeho cisára Augusta. Deň a mesiac narodenia nevieme, sviatok
Narodenia Pána sa začal sláviť 25.12. až v neskorších storočiach.
Ježišovo verejné vystúpenie:
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei,
jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov
Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša (Lk 3,1-2). Keď na druhý deň videl,
ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta (Jn 1,29).
Ján, podobne ako Marek, začína priamo svedectvom Jána Krstiteľa. Toto svedectvo, ktoré vyvrcholilo pri
krste samého Ježiša, spadá asi na začiatok roku 28 po Kr. (vysvetlivka k Jn 1,19-34, Rím 1995). Pán Ježiš bol
pokrstený podľa všetkého na začiatku roku 28. po Kr. (január-február); potom strávil 40 dní na púšti
a niekoľko týždňov v Galilei. Tak prišla Veľká noc (marec-apríl) (vysvetlivka k Jn 2,14-17, Rím 1995).
Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov (Lk 3,23).
Začiatok Ježišovho verejného vystúpenia spadá do roku 28 po Kr. To znamená, že Ježiš mal vtedy asi 34-35
rokov. Písmo uvádza iba približný Ježišov vek (mal asi tridsať).
Ježišovu činnosť Jánovo evanjelium rozvrhuje na tri roky (tri Veľké noci, porov. 2,13; 6,4; 12,1) (úvod do
Jánovho evanjelia, 4. časť, str. 2270, Rím 1995). Teda nešlo ani tak o tri roky, ale tri Veľké noci, medzi
ktorými boli približne dva roky (išlo o Veľké noci roku 28, 29 a 30).
Ježišova smrť:
Kristus umrel vtedy, keď 14. nisan, dátum veľkonočnej večere, pripadol na piatok. Podľa mienky niektorých
autorov to bolo 7. apríla r. 30 (vysvetlivka k Jn 18,28, Rím 1995).
Najpravdepodobnejšie mal Ježiš v čase smrti asi 36-37 rokov. Tradičné počítanie (0+30+3=33), zdá sa, nie je
celkom presne. Tieto dátumy a roky však nijako neovplyvňuje Ježišovu osobu a dielo.
Rodokmene:
V evanjeliách nájdeme dva Ježišove rodokmene (Mt 1,1-17 a Lk 3,23-38). Ich cieľom nie je podať informáciu
o Ježišových predkoch v dnešnom slova zmysle, ale skôr poukázať na význam osoby Ježiša Krista, syna
Dávidovho, syna Abrahámovho (Mt 1,1), ktorý bol zároveň synom Adama, ktorý bol od Boha (Lk 3,38). Teda
židovského Mesiáša, ktorý je však Spasiteľom celého ľudského pokolenia.
Škola viery a kresťanského života, 19.2.2011
Meno:
Ježiš – v slovenčine z gréckeho a latinského Iesus, pochádza z hebrejského Jehošua či skráteného Ješua, čo
v preklade znamená „Jahve je spása“. Toto meno bolo v danej oblasti v tej dobe veľmi rozšírené.
Nazaretský – Ježišovo prímenie (dnes by sme povedali „priezvisko“) podľa miesta bydliska Nazaret.
Kristus – nie je to meno, ale titul, ktorý v preklade znamená „Pomazaný“, z gréckeho Christos, ktoré je
prekladom hebrejského Mašiah (poslovenčené „Mesiáš“).
Kto bol Ježiš Kristus?
Určite bol pravým človekom žijúcim vo svoje dobe. Jeho človečenstvo je v Písme spoľahlivo vykreslené (Jn
4,6; Mt 4,2; Mk 11,15-17; Mk 10,21; Jn 11,35; Mk 1,13; Lk 2,52; Mk 6,3; Lk 2,51). Hlavná otázka však znie, či
bol Ježiš niečo viac ako len obyčajný človek.
C.S. Lewis vo svojej knižke Jadro kresťanstva píše nasledovné: Snažím sa tu, aby čo najmenej ľudí
vyslovovalo vetu, ktorú tak často ľudia veľmi hlúpo opakujú o Ježišovi Kristovi: „Som pripravený prijať Ježiša
ako veľkého učiteľa mravnosti, ale neprijímam jeho nárok, že je zároveň aj Bohom.“ Túto vetu nikdy
nemáme vyslovovať. Muž, ktorý bol obyčajným človekom a hovoril veci, ktoré hovorí Ježiš, by nebol veľkým
učiteľom morálky. Bol by to buď námesačný rojko – na úrovni niekoho, kto by o sebe tvrdil, že je vareným
vajcom – alebo potom by to bol sám Diabol z pekla. Musíte sa rozhodnúť. Buď tento muž bol a je Synom
Božím, alebo šialencom, alebo niečím ešte horším .... Môžete ho odpísať ako blázna, môžete ho opľuť a zabiť
ho ako démona; alebo padnúť pre ním na kolená a nazvať ho Pánom a Bohom. Ale odpustime si akékoľvek
banálne nezmysly o veľkom človeku a učiteľovi. Túto možnosť nám nenecháva na výber. Nemal to v úmysle.
Čo o sebe tvrdil Ježiš?
Zameriaval ľudí na seba a tvrdil, že je jediným riešením ich najhlbších problémov a túžob:
Jn 14,6; Jn 6,35; Jn 8,12; Jn 11,25-26; Mt 11,28; Mt 10,37-39; Mk 9,37; Jn 14,9
Pripisoval si veci, ktoré náležia jedine Bohu: odpúšťanie hriechov, súd nad celým ľudským pokolením:
Mk 2,5; Mt 25,31-46
Vyhlasoval, že je rovným Bohu a keď to jeho súčasníci tak chápali, nepopieral to:
Mk 14,61-64; Jn 10,30.33; Jn 20,28-29
Čo potvrdzuje, že Ježiš mal pravdu?
Jeho učenie – evanjelium.
Jeho skutky: Jn 2,1-11; Mk 6,30-44; Mk 4,35-41; Jn 5,1-9; Jn 11,38-44; Lk 23,34.
Jeho charakter – dokonalý, bez hriechu: Jn 8,46.
Naplnenie starozákonných proroctiev: Iz 53; Mich 5.
Vzkriesenie – najväčší zázrak, o ktorom je množstvo hodnoverných svedectiev.
Aké máme možnosti?
1. Ježiš má pravdu = Je pravý Boh, jediná cesta ku spáse.
2. Ježiš nemá pravdu = a, nevedel o tom = Je pomätenec.
b, vedel o tom = Je podvodník od Zlého.
Prečítajte si:
Odporúčam si v priebehu času do najbližšieho stretnutia Školy viery a kresťanského života prečítať
postupne (deň po dni alebo v nedele) citáty z Písma na druhej a tretej strane tohto materiálu. Pri čítaní sa
môžete modliť a hľadať v texte odpoveď na otázku: „Kto bol Ježiš?“.
Zopakujte si:
Skúste na základe štúdia materiálov, čítania Písma a vašej modlitby odpovedať na nasledujúce otázky:
1. O aké pramene opierame svoje tvrdenia o Ježišovi ako historickej osobe?
2. Je Nový zákon spoľahlivým prameňom o Ježišovi? Prečo?
3. Kedy sa Ježiš pravdepodobne narodil a zomrel? Vysvetlite!
4. Čo znamenajú mená „Ježiš Nazaretský“ a „Kristus“?
5. Kto bol Ježiš? Na základe čoho to tvrdíte?
Download

Ježiš Kristus – historická osoba