06
Jún
2010
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
www.tatravagonka.com
TATRAVAGÓNKA DEŤOM
Lirex 2010 Libya
Povodne v prevádzkarni Trebišov
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
AKTUALITY
Vagonár Máj 2010
sviežeho tatranského vzduchu, čaká
nás balenie stánku a dlhá cesta.
Tendre sú rozbehnuté, ponuky sa
pripravujú, termín ich odovzdania sa
blíži. Nezostáva nám iné, ako dúfať,
že s našou ponukou v Líbyi uspejeme a že v krátkom čase začneme
dodávať vagóny už aj na africký
kontinent.
LIREX 2010 – Líbya
45˚!!! To bolo úplne prvé, čo sme si hneď po prílete do Tripolisu v Líbyi vyskúšali
na vlastnej koži. Takéto privítanie si pre nás, účastníkov výstavy LIREX 2010 pripravila krajina na severe Afriky, ktorej 95 % rozlohy tvorí púšť Sahara.
Karabín Ján
referent predaja
Pre nás, ľudí spod Tatier, to bola
poriadna „facka“, a to sme ešte
netušili, že nie posledná. Ďalšia bola
fungovanie moslimského sveta,
ktorý sa riadi systémom „IBM“. Nie,
nejde o produkt známeho výrobcu
IT technológií, ale o „životný štýl“.
IBM je skratka: I – Insaallah (keď
Alah dá), B – Bukra (zajtra), M – Maleš (možno). Čo to vlastne znamená
v preklade do zrozumiteľnej reči?
Jednoducho to, že ak na niečo
dôležité čakáte a už „včera bolo
neskoro“, tak vám to „možno zajtra“
urobia, samozrejme, „ak Alah dá“.
O tom, že „IBM“ skutočne „funguje“
sme sa veľakrát presvedčili najmä
počas príprav nášho stánku na prvej
železničnej výstave a konferencii
v Líbyi. Najčastejšími odpoveďami
na naše požiadavky boli „No problem“ a „five minutes“. Poznámka:
líbyjských „5 minút“ sa dá definovať
ako neobmedzená časová jednotka, ktorá sa v závislosti od teploty
2
a tomu úmernej (ne)chuti pracovať,
môže pohybovať niekde medzi pol
hodinou až hodinou a pol.
Prípravy sú za nami, stánok tip–top
pripravený, výstava, ktorú zorganizovali Líbyjské železnice v spolupráci
so spoločnosťou Waha Expo,
môže začať. Dočkali sme sa. Slávnostné prestrihnutie pásky sa za
tónov miestneho
folklóru, účasti
ministra dopravy
a tiež pozvaného
hosťa, prezidenta
Ruských železníc
p. Jakunina, uskutočnilo v sobotu
12. júna. Pán minister spolu s p. Jakuninom poctili svojou
návštevou aj stánok
Tatravagónky a. s.
kde p. Jakunin
ministra uistil, že sa nachádza pred
stánkom najlepšieho európskeho
výrobcu nákladných vagónov. Dobre
nám padli tieto slová, ale to sa už
do stánku hrnuli davy návštevníkov,
ktorí boli
zvedaví,
čo sa za
bránami
prvej výstavy svojho
druhu v Líbyi,
skrýva. 45
vystavovateľov z 12 krajín
predstavilo
svoje produkty,
technológie
a služby, ktorými
sa chcú presadiť
na líbyjskom trhu.
Tento trh núka neobmedzené možnosti
vďaka projektu, ktorý
naštartovali
Líbyjské železnice.
Nová infraštruktúra,
výstavba železničných
tratí, od toho prirodzene sa odvíjajúca
potreba osobných
a nákladných železničných vagónov,
stavebné mechanizmy
a technológie, traťové
signalizácie. To sú
hlavné oblasti, ktorých sa výstava
týkala a v ktorých sa vystavovatelia – väčšinou účastníci tendrov,
chcú presadiť. Tatravagónka a. s.,
(ako jeden z účastníkov tendra na
dodávku nákladných železničných
vagónov rôznych typov) preto na
tejto výstave nemohla chýbať. Prínos
našej účasti je nepopierateľný.
Stretnutie so zástupcami Líbyjských
železníc prinieslo mnoho potrebných
a užitočných informácií. Tatravagónka a. s. sa odprezentovala odbornej
verejnosti ako aj našim konkurentom
z Iránu, Grécka či Ruska, ktorí rovnako ako my cítili potrebu zviditelnenia
sa v tejto krajine.
Výstava končí, no Líbya nám neúnavne vnucuje svoje horúčavy. Skôr, ako
sa znova budeme môcť nadýchnuť
3
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
Univerzálny krytý vagón Habii(ll)nss
Vývoj a konštrukcia vozňa
V najbližších dňoch sa v Tatravagónke a. s. ukončí stavba prototypu vozňa Habii(ll)nss pre
ruskú prepravnú spoločnosť Prvá nákladná (Pervaja Gruzovaja Kompanija). Ide o výsledok vzájomnej spolupráce nemeckých, ruských a slovenských konštruktérov. Po vagóne
Sggmrss 90´ je Habii(ll)nss ďalším, ktorý bude určený pre železnice Ruska, krajín SNŠ
a Pobaltských krajín s rozchodom koľaje 1 520 mm.
Univerzálny krytý vagón Habii(ll)nss je určený na prepravu balených nákladov, nákladov na
paletách a veľkoobjemových kusových nákladov, citlivých na poveternostné vplyvy.
Vagón Habii(ll)nss je vybavený štyrmi posuvnými bočnicami a dvoma
deliacimi priečkami, pomocou ktorých je možné oddeliť prepravovaný
materiál. Rovnako bude obsahovať
bočné ochranné lišty, ktoré zamedzia priečnemu posunutiu nákladu.
Bočné ochranné lišty na zamedzenie
priečneho pohybu
4
Vývoj jednotlivých podskupín
vagóna mali na starosti tri rôzne
spoločnosti. Spodok vagóna bol
konštruovaný v Tatravagónke Poprad. Konštruktéri v DB Wagonbau
Niesky sa zaoberali vývojom nadstavby vagóna Habii(ll)nss, k čomu
ich predurčili ich bohaté skúsenosti
s týmto typom vozňa. Keďže na
vozni je montovaná brzda ruskej
konštrukcie, ktorá sa výrazne líši
od európskej, vývoj brzdy prebiehal
v ruskej spoločnosti ICPS. Pri vývoji
vozňa bolo najväčším problémom
správne rozloženie pozdĺžnych
síl tak, aby vagón po pevnostnej
stránke vyhovoval ruským zaťaženiam. Vozeň v súčasnom prevedení
je skonštruovaný v súlade s ruskými
požiadavkami na jeho zaťaženie.
Výroba prototypu vozňa
Stavba prvého z 2 kusov prototypov vozňa Habii(ll)nss pre RŽD
začala pred dvoma mesiacmi
spracovaním konštrukčnej dokumentácie. Po následnom technologickom spracovaní konštrukčnej
dokumentácie, objednaní hutného
a spojovacieho materiálu začala
výroba prototypu. Z dôvodu časovej tiesne a výrobných kapacít na
oddelení výroby prípravkov a špeciálnych výrobných pomôcok boli
strešný nosník, portál a čelá postúpené k výrobe v kooperácii. Kostra
vozňa sa vyrábala bez prípravkov
na prototypovej dielni. Najviac sme
sa potrápili pri výrobe pozdĺžnika,
ktorý je technologicky a výrobne
náročnejší ako pozdĺžnik vozňa
Habii(ll)nss pre ÖBB. Zmeny, ktoré
boli riešené pomocou prototypového denníka, sa overia pri stavbe
druhého prototypu vozňa. Druhý
prototyp je plánovaný v treťom
štvrťroku po dodaní materiálu
ruskej akosti, z ktorého bude vozeň
vyrábaný v sérii. V priebehu výroby,
po pevnostnej previerke, bolo
potrebné zosilniť čelo a portál zmenou konštrukcie, ale aj pevnejším
materiálom. V súčasnosti máme
vyrobenú a upravenú kostru vozňa,
na ktorej sú namontované držiaky
a nosiče pre brzdu. Výrobne máme
ukončené spevnené čelá a portál
je pred dokončením. Tento mesiac
začneme skladať do jedného
celku skriňu, čelo, portál a strešný
nosník a ukončenie bude zavesením hliníkových bočníc, ktoré budú
ovládané hriadeľmi. Všetky mechanizmy a celky bude treba nastaviť
a odladiť, aby pracovali bezchybne.
Konštruktérov a pracovníkov prototypovej dielne čaká najdôležitejšia
časť pri stavbe prototypu vozňa Habii(ll)nss pre RŽD a bude potrebné
vysoké nasadenie, aby sa v čo
najkratšom čase prototyp dokončil
a odskúšali a doladili mechanizmy
na ovládanie a zatváranie bočníc.
Ladislav Maramarossy
vedúci OVP a ŠVP
TECHNICKÉ PARAMETRE VAGÓNA
Rozchod
1 520 mm
Ložná kapacita
72 t
Vlastná hmotnosť
28 t
Dĺžka vozňa cez osi AS
18 800 mm
Rázvor
13 500 mm
Ložný objem
160 m3
Konštrukčná rýchlosť
120 km/h
Ing. Peter Kovalčík
odbor konštrukcie
5
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
ELEKTRICKÉ SKÚTRE
Zrýchlenie presunu určených pracovníkov bola požiadavka, na základe ktorej vedenie
spoločnosti zakúpilo 19 skútrov. Vozový park spoločnosti Tatravagónka a. s. sa rozšíri
o skútre AKUMOTO A 10/70.
Tieto elektrické skútre sú vysoko ekologickým a zároveň nízko
nákladovým prepravným prostriedkom. Tatravagónka ostáva verná
podporovaniu noviniek na úrovni
vedecko-technického rozvoja.
Zároveň nezanedbateľnou stránkou
je ekologické a ekonomické hľadisko. Prevádzka takýchto skútrov
je spojená s produkciou nulových
emisií. Finančne relatívne vysokým
nákladom je obstarávacia cena, no
nasledovné prevádzkové náklady
by sa mali pohybovať na úrovni
0,20 – 0,25 EUR/100 km. Pre jazdu
na elektrickom skútri AKUMOTO A
10/70 postačuje vodičské oprávnenie skupiny AM. Nelegálnych pretekov sa nemusíme obávať, z dôvodu
obmedzenia maximálnej rýchlosti
skútrov na 30 km/hod.
Pre potreby ich garážovania
a nabíjania bol vytvorený priestor
pri hlavnej bráne. Parkovanie pri
administratívnej budove bolo vyhradené pri vstupe do reprografie. Ich
používateľmi budú pracovníci TU,
URK, VU, UN a projektový manažéri. Každý skúter bude
mať referenta, ktorý bude
zodpovedný za nabíjanie,
garážovanie a údržbu.
Uvedené skútre sa odovzdávajú od
18. 6. 2010.
Pri odovzdaní
skútrov zo
strany
odboru
dopravy
budú
zodpo-
6
vední zamestnanci patrične poučení
o používaní skútrov a zrealizuje sa
skúšobná jazda. Upozorniť by sme
chceli na veľmi nízku hlučnosť,
ktorá síce v „hlučnej fabrike“ poteší,
ale je aj nevýhodou. Všetky ostatné dopravné prostriedky svojou
hlučnosťou upozorňujú ostatných
účastníkov cestnej premávky na
svoju prítomnosť, pri týchto skútroch
nie je možné sa na to spoliehať, platí
to hlavne pre chodcov.
Ing. Jozef Jurčík
vedúci odboru dopravy
Parametre
Výrobca: AKUMOTO
Měľník
Na Průhoně 3412, 276 01
Typ: A10/70
l
Kategória: malý motocyke
ôb: 1
Počet prepravovaných os
kg
Povolené zaťaženie: 150
– pulzný
Typ motora: bezúdržbový
lese
integrovaný v zadnom ko
bový
Typ akumulátora: bezúdrž
V/40 AH
kremíkový – trakčný, 48
dzená
Maximálna rýchlosť: obme
na 30 km/hod.
.
Maximálny dojazd: 70 km
Vagonár Jún 2010
AKTUALITY
ZÁPLAVY VO VAGÓNKE
TREBIŠOV
NADMERNÉ ZRÁŽKOVÉ OBDOBIE NA VÝCHODE SLOVENSKA
A JEHO DOPAD NA NAŠU SPOLOČNOSŤ
Tohtoročné jarné počasie dosiahlo maximálne zrážkové
hodnoty na celom východnom Slovensku, čo spôsobilo
rozsiahle povodne na väčšine územia okolo riek Ondava,
Latorica a na mnoho ďalších menších riečkach. Tieto
sa stali v mnohých prípadoch neudržateľné v korytách,
pričom dosahovali maximá výšky hladín a následne dochádzalo k prelievaniu násypov a samotnému pretrhnutiu
hrádze a násypov.
I keď naša spoločnosť sa nenachádza v bezprostrednej
blízkosti vodných tokov, povodne sa z časti dotkli aj nás.
Zdvihli sa spodné vody a naše technologické zariadenia
uložené v šachtách, montážnych jamách sa ocitli v ohrození.
Najzávažnejšia situácia nastala v skorých ranných hodinách 16. 5. 2010, keď voda prenikla do hál MH 01, 02,
03 a následne do šachty priebežného tryskáča a páliacich strojov.
Po zistení uvedeného stavu pracovníkom SBS a vedúcim
strediska bol kritický stav situácie oznámený riaditeľovi
prevádzkarne, ktorý podľa „Krízového plánu pre povodne“
nariadil nevyhnutné odpájanie elektrického prúdu a prizvanie ďalších pracovníkov k zásahu. Pokojné ráno nemal ani
majster údržby, ktorý bol prizvaný na urýchlené odpojenie
elektrického prúdu a vyradenie elektrorozvádzača nachádzajúceho sa na hale MH 03 z činnosti nakoľko hrozilo
jeho zatopenie. Pomedzi lamely sa cez rolovacie vráta,
vo výške cca 300 mm, začala liať voda do haly. Za veľmi
krátky čas sa hladina vody v hale neuveriteľnou rýchlosťou zvyšovala. Následne boli prizvaní ďalší pracovníci
údržby na okamžité odpojenie všetkých zariadení v uvedených halách. Keďže celá technológia strojov je uložená
v šachtách, bolo nevyhnutné začať s odčerpávaním vody,
nakoľko hrozilo zatopenie mechanických a elektrických
častí strojov priebežného tryskáča a páliacich strojov.
V tom čase sa v hale nachádzal hutný materiál pripravený na otrieskávanie, okolo 40 ton plechov a cca 10 ton
otrieskaného plechu pripraveného pre páliace stroje.
Presun týchto plechov bol nevyhnutnosťou vzhľadom na
fakt, že v hale sa už nachádzalo približne 150 – 200 mm
vody. Následne sa začalo zabezpečovať odčerpávanie
zo šácht.
Súbežne boli prekontrolované šachty na halách povrchových úprav. Po zhodnotení stavu hladiny vody sa pristúpilo k jej odčerpávaniu. Bol ohrozený chod elektromotorov
a technológie uloženej v šachtách. S odčerpávacími
prácami sa neustále pokračuje ešte aj v júnových dňoch.
Rýchlym zásahom našich zamestnancov sa zamedzilo
škodám na materiáloch a zariadeniach, začo im patrí
poďakovanie.
Mária Vasilová
vedúca hospodárskej správy
prevádzkareň Trebišov
7
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
ŠKODOVÁ A LIKVIDAČNÁ KOMISIA
NA ŠKODY SPÔSOBENÉ ZAMESTNÁVATEĽOVI
: „Aj
Ako sa hovorí
sa
majster tesár
mu
utne,“ nie je to
s. Každý
inak ani u ná
va situmesiac nastá
komu
ácia, že sa nie
í niečo
v práci prihod
ľné,
nepredvídate
om je
čoho následk
obená
ŠKODA spôs
ľovi
zamestnávate
.
- čiže podniku
Každému hneď napadnú otázky:
Čo robiť? Kto je za škodu zodpovedný? Kto to zaplatí??? Povedzme si pár pravidiel, ako postupovať, ak sa škoda spôsobí:
V prvom rade zamestnanec, ktorý
škodu spôsobil alebo sa o škode dozvedel, je povinný to ihneď (max. do
3 kalendárnych dní) nahlásiť svojmu
priamemu nadriadenému, prípadne
vedúcemu toho útvaru, kde ku škode
došlo.
Vedúci potom najneskôr do 24 hodín
škodu nahlási na odbor obslužných
činností, ktorý preverí okolnosti prípadu. V prípade potreby sa zabezpečí
fotodokumentácia z miesta škody,
vypočujú sa svedkovia za účelom
zistenia zodpovednosti za škodu. Zo
záverov šetrenia sa vypracuje správa.
Vedúci útvaru, kde ku škode došlo,
taktiež vypracuje Protokol o škode,
v ktorom sú obsiahnuté informácie:
- kde a kedy škoda vznikla,
- kto škodu zavinil, ohlásil, vyšetroval,
- aká je skutočná, prípadne pravdepodobná príčina škody,
- bližšie údaje pre vyčíslenie škody,
- návrh vedúceho na likvidáciu škody
a jej následkov,
- ktorá právna norma bola porušená,
- návrh na riešenie prijatý na zasadnutí škodovej a likvidačnej komisie,
- schválenie generálneho riaditeľa.
8
Pri spísaní protokolu vychádza vedúci
zo zistených skutočností, vypočuje
zamestnanca, prípadne svedkov.
Prikladajú sa potrebné doklady,
fotodokumentácia... Takto vypísaný
protokol sa postúpi tajomníkovi
škodovej a likvidačnej komisie do
14 dní od vzniku škody.
Činnosť škodovej
a likvidačnej komisie
Jej predsedom je generálny riaditeľ.
Škodová a likvidačná komisia (ŠLK)
zabezpečuje najmä tieto hlavné
povinnosti:
- prerokúva všetky prípady škôd
spôsobených spoločnosti;
- predseda schvaľuje riadne prešetrené návrhy na uplatnenie nároku
na náhradu škody voči zamestnancom;
- sleduje a dvakrát ročne vyhodnocuje stav uplatňovania práva spoločnosti na náhradu škody pričom
hodnotí:
• rast alebo pokles škôd v porovnaní s predchádzajúcim rokom,
• skutočné škody v porovnaní
s uplatnením práva na náhradu
škody – teda celkovú výšku
čiastky, ktorá bola voči zamestnancom uplatnená.
Posudzovanie stavu škody
- zisťujú sa príčiny, podmienky
a okolnosti vzniku škody,
- posudzuje sa zavinenie (úmysel
alebo nedbanlivosť zamestnanca,
prípadne či bolo zistené konanie
pod vplyvom alkoholu),
- posudzuje nevyhnutnosť uplatnenia
práva na náhradu škody v plnej
výške alebo možnosť jej zníženia,
- posudzuje spoluzodpovednosť
spoločnosti za vznik škody,
- posudzuje správnosť vyčíslenia
škody.
Realizácia záverov ŠLK
Tajomníčka ŠLK zozbiera všetky
protokoly o škode za určité obdobie
(mesiac) a zvolá zasadnutie ŠLK,
ktoré sa koná raz do mesiaca. Tá
posudzuje každý prípad jednotlivo
a vyhodnocuje zodpovednosti za
škody – rozhodne, kto je za škodu
zodpovedný a akú sumu zo spôsobenej škody má nahradiť.
Po schválení Protokolu o škode je
vedúci útvaru povinný do 14 dní prerokovať so zamestnancom požadovanú náhradu škody a uzatvoriť s ním
písomnú dohodu, ktorá ho zaväzuje
škodu uhradiť. Náhradu škody môže
uhradiť jednorazovo alebo v prípade
vyššej sumy sa dohodne splátkový
kalendár.
Čo robiť aby sme finančnú náhradu
škody čo najviac znížili? Sú dve riešenia
pre tých, ktorí si svoje peniažky vážia:
1. dôsledne vykonávať svoju prácu
– aj keď to robíme všetci a predsa
sa na škodovej komisii mesiac čo
mesiac nájdu nové a nové prípady
(nehody sa proste stávajú).
2. poistiť sa – poisťovňa Allianz ponúka našej spoločnosti mimoriadne
výhodné podmienky.
AKTUALITY
Vagonár Jún 2010
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI
ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE POVOLANIA
Toto poistenie vás môže
ochrániť v prípade, ak neúmyselne pri práci spôsobíte
zamestnávateľovi škodu, za
ktorú zodpovedáte podľa
ustanovení Zákonníka práce.
Poistenie zodpovednosti za
škodu si môže uzatvoriť každý zamestnanec a je vhodné
najmä pre ľudí pracujúcich
vo výrobe.
U nás dochádza napríklad
ku škodám ako: nesprávne
skladovanie materiálu, absenciu materiálu, nekvalitné
prevedenie práce, nesprávna
manipulácia s nákladom...
Za minulý rok ŠLK prejednala 103 prípadov, z ktorých
bolo voči zamestnancom
zosobnených 6 190,- €.
K tomuto poisteniu je možné sa
pripoistiť na:
•chybne vykonanú prácu,
•škodu na dopravovaných veciach,
•rozšírenú územnú platnosť poistenia pre celý svet.
Poistná suma – zodpovedá výške škody, ktorú maximálne môže
zamestnávateľ od zamestnanca požadovať uhradiť a to je štvornásobok
jeho platu.
Poistné je stanovené percentuálnou
sadzbou z poistnej sumy, ktorá sa
pohybuje od 3 do 9 %, v závislosti od
druhu povolania.
2. mesiac
Hrubá mzda............................500,00 €
- Odvody.................................... 67,00 €
- Daň.............................................18,53 €
Čistá mzda...............................414,47 €
- Splátka škody......................... 50,00 €
Výplata............................. 364,47 €
Pri uzatvorení poistného v Tatravagónke a. s., však môžete získať
exkluzívne výhody:
•40 % zľavu z celkovej kalkulovanej ceny poistenia,
•10 % spoluúčasť,
1. mesiac
Hrubá mzda............................500,00 €
- Odvody..................................... 67,00 €
- Daň.............................................18,53 €
Čistá mzda...............................414,47 €
- Zrážka za škodu.................... 50,00 €
Výplata............................. 364,47 €
V prípade, že nemáme uzatvorené
poistenie, budeme musieť zrážky za
škodu platiť až 10 mesiacov.
A v prípade, že máme uzatvorené
poistenie, na začiatku obdobia
sme zaplatili polročnú splátku
30,- €.
Uveďme príklad: V zmluve máme plat
500,- €, pri spôsobení škody od nás
zamestnávateľ môže žiadať uhradiť
2 000,- €. Percentuálnu sadzbu nám
poisťovňa určí 5 %. Poistné si vypočítame nasledovne:
500 x 4 x 0,05 = 100 €
- zľava pre TVP 40 %
100 – (100 x 0,4) = 60,- €
2. mesiac
Hrubá mzda............................500,00 €
- Odvody.................................... 67,00 €
- Daň.............................................18,53 €
Čistá mzda...............................414,47 €
- Zrážka za škodu.......................0,00 €
- to už za nás platí poisťovňa
Výplata..............................414,47 €
Čiže poistné nám vyšlo 60,- € ročne,
v polročnej splátke budeme platiť
30,- €.
Ako vidíme, za škodu zaplatíme
len raz, zvyšok za nás uhradí
poisťovňa.
Môžeme si tiež ukázať, ako by
vyzerala výplata v prípade, že pri
plate 500,- € spôsobíme škodu za
500,- €, ktorú od nás bude požadovať
zamestnávateľ uhradiť a nemáme
uzatvorené poistenie: Keďže ide
o vyššiu sumu, so zamestnávateľom
sme sa dohodli na desiatich mesačných splátkach škody (po 50,- €).
Na tomto modelovom príklade môžeme vidieť výhodu poistenia, keďže
bez poistenia by sme zaplatili celkovo
500,- € a s poistením iba 110,- € (poistné 60,- € ročne + 50,- € škoda).
V prípade, že sa rozhodneme poistiť
poistenie sa začína prvým dňom nasledujúceho mesiaca, to znamená, že
hneď na druhý mesiac od podpísania
zmluvy sme už poistení. Zaniká po
podaní písomnej výpovede.
Poistenie je kalkulované pre ročné
obdobie, avšak je možné ho ukončiť
aj skôr.
1. mesiac
Hrubá mzda............................500,00 €
- Odvody..................................... 67,00 €
- Daň.............................................18,53 €
Čistá mzda...............................414,47 €
- Splátka škody......................... 50,00 €
Výplata............................. 364,47 €
Bc. Eva Novoroľníková
asistentka riaditeľky URĽZ
9
KVALITA
Vagonár Jún 2010
KVALITA
Vagonár Jún 2010
Vstupná kontrola, prevencia,
štandardizácia a vízia budúcnosti
Počiatok kvalitného vstupu dodávok
a služieb do podniku má v rukách nielen oddelenie vstupnej kontroly, ale aj
iné oddelenia: odd. konštrukcie (správna výkresová dokumentácia a rýchle
reakcie na zmeny v prípade potreby),
odd. technológie (technologické
postupy), úsek nákupu (výber správneho dodávateľa, ktorý dokáže vyrábať
kvalitné výstupy v predpísanej akosti,
podpísanie a dodržiavanie Všeobecných podmienok kvality dodávateľov
Tatravagónky a. s., a rámcových zmlúv
s dodávateľmi), logistika (správne
naplánovanie vstupných materiálov
pre hlavnú výrobu v prípade nutnosti
vykonania vstupnej kontroly u kritických
podskupín).
Až následne vstupuje do procesu vstupná kontrola, ktorej hlavnou úlohou nie
je kontrolovať 100 % všetky vstupy,
ale v prípade nekvality dodávaných
vstupov okamžite ich riešiť s dodávateľmi, aby ďalšia dodávka prišla do
Tatravagónky a. s. v požadovanej kvalite
a navrhovať ďalšie opatrenia pre zamedzenie nekvality vstupných materiálov
Kontroln list/Checklist:
Vypracoval:
Nárazník:
Dodávateľ:
Vrobné čísla:
OK/NOK
Status
1
Ukážka OK
Kontrola priľnavosti náteru
Obr. 1 ukážka kontrolného listu
10
presne zadefinované, čo, ako a kde
sa má kontrolovať, napr. pracovný
postup kontroly nárazníkov, dvojkolesí, atď. (viď. obr. 3).
Vízia budúcnosti:
Pre zvýšenie efektívnosti a väčšieho rozsahu vstupnej kontroly sme
spracovali záväzný preberací plán,
o ktorom v súčasnej dobe (od 14. 5.
2010) úsek nákupu informuje dodávateľov, viď. Všeobecné podmienky
kvality dodávateľov Tatravagón-
PRACOVN
PRACOVN
POSTUP
PRACOVN
POSTUP
Návrh .
Strana .
Návrh
.
Strana 1/2
.
PP-82-01/10
PP-82-01/10
1/2
Návrh .
Strana .
PP-82-01/10
1/2
POSTUP
Názov innosti: Pracovn postup kontroly dvojkolesí
Názov innosti: Pracovn postup kontroly dvojkolesí
Nevyhnutné
podklady,
nástroje,
pomôcky:
normy, vkresy, páska a noe na mriekovú
Názov innosti:
Pracovn
postup
kontroly
dvojkolesí
Nevyhnutné
podklady,
nástroje,
pomôcky:
normy,
vkresy, páska a noe na mriekovú
metódu,
Nevyhnutné podklady, nástroje, pomôcky: metódu,
normy, vkresy, páska a noe na mriekovú
farebn
metódu,sprej, teplomer,
farebn sprej, teplomer,
farebn sprej, teplomer,
Vzahuje sa k OS (prvku normy ISO 9001):
Vzahuje sa k OS (prvku normy ISO 9001):
Vzahuje
sa k OS (prvku
normy ISO 9001):
Popis
pracovného
postupu:
Popis pracovného postupu:
Popis pracovného postupu:
1) Vizuálna kontrola – náter dvojkolesia, vtlaeniny na pojazdovej ploche, odreniny, ryhy a pod. (na
1) Vizuálna kontrola – náter dvojkolesia, vtlaeniny na pojazdovej ploche, odreniny, ryhy a pod. (na
1) Vizuálna
náter dvojkolesia,
vtlaeniny
na pojazdovej ploche, odreniny, ryhy a pod. (na
kamióne kontrola
resp. po –vyloení),
vi. strana
.2
kamióne resp. po vyloení), vi. strana .2
po vyloení),
.2(náhodne vybrané miesta, priom min. hodnota je 50Am)
2) kamióne
Kontrolaresp.
hrúbky
náteru navi.
5ksstrana
z 15ks
2) Kontrola
hrúbky
náteru
nana
5ks
priommin.
min.hodnota
hodnota
50Am)
2) Kontrola
hrúbky
náteru
5ksz z15ks
15ks(náhodne
(náhodnevybrané
vybrané miesta,
miesta, priom
je je
50Am)
3) Kontrola odolnosti náteru mriekovou metódou na 1ks z 15ks (vonkajia a vnútorná plocha
3) Kontrola
odolnosti
náteru
mriekovou
metódou
na
1ks
z
15ks
(vonkajia
a
vnútorná
plocha
3) Kontrola odolnosti náteru mriekovou metódou na 1ks z 15ks (vonkajia a vnútorná plocha
monobloku, nie na osi dvojkolesia)
monobloku,
nienie
na na
osiosi
dvojkolesia)
monobloku,
dvojkolesia)
Prevencia vstupnej kontroly:
• prenášame čo najviac kontroly na
dodávateľa, a to správnym spracovaním meracích listov (v spolupráci
s oddelením konštrukcie), ktoré
vyžadujeme s každou dodávkou,
hlavne u nadrozmerných dielcov
resp. subdodávkach;
• spracovávame kontrolné listy, v ktorých upozorňujeme na (obr. 1):
1. nezhody (z minulosti),
2. aktuálne nezhody,
3. potenciálne nezhody (možný
výskyt);
• okrem ročného plánu dodávateľských auditov reagujeme na nekvalitu aj procesnými auditmi, výrobkovými auditmi u tých dodávateľov,
u ktorých sa zhoršila požadovaná
kvalita;
• vývojový diagram s presným definovaním dokumentácie potrebnej pre
jednotlivé etapy, platí pre všetkých
dodávateľov (obr. 2).
Štandardizácia:
Vstupná kontrola sa riadi organizačnými
smernicami, napr. Verifikácia nakupo-
Ukážka NOK
vaných produktov, Reklamačné
riadenie v a. s., Riadenie nezhodného produktu atď.
Pre prehľadnejšie zaobchádzanie
s nezhodným materiálom boli
vytvorené na všetkých prevádzkach
dočasné sklady nezhodných výrobkov a pre reklamované položky sa
vykonala rekonštrukcia reklamačného skladu v sklade č. II a sklade
dvojkolesí.
Pre komponenty spracovávame
pracovné postupy kontroly, kde je
Vstupná kontrola je reakcia na nekvalitu dodávateľov a v modernej firme sa
nemôže chápať ako prevencia!
Mrieková skúka sa vykonáva na miestach a), b), c), d):
Mrieková
skúka
sa sa
vykonáva
Mrieková
skúka
vykonávananamiestach
miestacha),
a),b),
b),c),
c), d):
d):
Legenda: a), d) – vonkajia plocha monobloku
b), c) – vnútorná plocha monobloku
Legenda: a), d) – vonkajia plocha monobloku
b), c) – vnútorná plocha monobloku
Legenda: a), d) – vonkajia plocha monobloku
b), c) – vnútorná plocha monobloku
4) Zdokumentovanie kontroly (fotka z miesta mrieky, záznam, ísla dvojkolesí, dodávate)
4) Zdokumentovanie kontroly (fotka z miesta mrieky, záznam, ísla dvojkolesí, dodávate)
4) Zdokumentovanie
kontroly
(fotka
z miesta
záznam,
dvojkolesí,
dodávate)
5) Ak je zistená chybná
dodávka,
alebo
dielecmrieky,
z dodávky,
musí hoísla
pracovník
vstupnej
kontroly oznai
5) Ak je zistená chybná dodávka, alebo dielec z dodávky, musí ho pracovník vstupnej kontroly oznai
ltou,
alebochybná
ervenou
farbou alebo
(podadielec
opravitenosti
chyby
– OS
5) Ak je
zistená
dodávka,
z dodávky,
musí
ho 90-01/01).
pracovník Dodávka
vstupnej bude
kontroly oznai
ltou, alebo ervenou farbou (poda opravitenosti chyby – OS 90-01/01). Dodávka bude
reklamovaná
v zmysle
OS 90-08/94,
vystaví sa nachyby
dan dielec
TI. Zárove
pracovník
ltou,
alebo ervenou
farbou
(poda opravitenosti
– OS HK
90-01/01).
Dodávka
budevstup
reklamovaná
v zmysle
OSSAP
90-08/94,
vystaví
sa na
dielec HK
TI. Zárove pracovník vstup
.kontroly
nastaví
v systéme
100 vystaví
% -nú
kontrolu
predan
nasledujúce
dodávky.
reklamovaná
v zmysle
OS 90-08/94,
sa na dan
dielec HK TI.
Zárove pracovník vstup
.kontroly
nastaví
v systéme SAP 100
% -nú
pre nasledujúce
dodávky.
6) V
prípade,
e vsledok
je v kontrolu
súladepre
s normou
ISO 2409,
je nutné pokodené
.kontroly
nastaví
v systémemriekovej
SAP 100 metódy
% -nú kontrolu
nasledujúce
dodávky.
6) miesto
V prípade,
e vsledok mriekovej metódy je v súlade s normou ISO 2409, je nutné pokodené
opravi.
6) V prípade, e vsledok mriekovej metódy je v súlade s normou ISO 2409, je nutné pokodené
miesto opravi. : Nf7600\urk\atesty\mriezkove skusky\dvojkolesia
7) Fotodokumentácia
miesto opravi.
7) Fotodokumentácia : Nf7600\urk\atesty\mriezkove skusky\dvojkolesia
7) Fotodokumentácia : Nf7600\urk\atesty\mriezkove skusky\dvojkolesia
Záväzn pre:
Záväzn pre:
Záväzn pre:
Obr. 2 Vývojový diagram
zabezpečovania dodávateľskej kvality
Spracoval: Duan Kriko
vstupnú kontrolu
vstupnú kontrolu
vstupnú kontrolu
Skontroloval: Ing. Jaroslav Cinge
Spracoval:
Duan Kriko
Skontroloval:
Ing. Jaroslav Cinge
Obr.
3 Pracovný
postupSkontroloval:
kontroly
dvojkolesia
Spracoval:
Duan Kriko
Ing. Jaroslav Cinge
Platn od: 1.6.2010
Platn od: 1.6.2010
Platn od: 1.6.2010
Schválil: Ing. Ján urta
ky a. s., v bode 3.4 Špecifické komodity.
http://www.tatravagonka.com/website/
content/documents/politika_kvality_sk.pdf
Preberací plán sa riadi normou ISO
2859-1 Štatistické prebierky porovnávaním.
Časť 1: preberacie plány AQL pre kontrolu
každej dávky v sérii.
AQL - prípustná medza kvality (acceptance quality limit).
Účelom AQL je pôsobiť na dodávateľov
pomocou ekonomického a psychologického nátlaku vyvolaného neprijatím dávky
tak, aby udržoval priemer procesu na
úrovni zhodnej s predpísanou prípustnou
medzou kvality.
Odber vzorky:
- jednotky zahrnuTVP - schéma vzorkovania
té do výberu mupre AQL 1,5
sia byť odobrané
Parametre priradenia tabuľky
z dávky náhodným
vzorkovania – NORMÁLNA
odberom vzoriek
KONTROLA
Druhy kontrol:
• zmiernená
kontrola,
• normálna,
• sprísnená.
Tatravagónka a. s.
používa režim
„normálna“ kontrola.
Veľkosť dávky
8
15
25
50
90
150
280
500
1200
3200
10000000000
Veľ. kontrol.
dávky
2
2
3
5
5
8
13
20
32
50
80
Zahájenie kontroly - normálna
kontrola AQL 1,5
Prijateľnosť dávky
Schéma vzorkovania vypovedá o povinnosti vstupnej kontroly napr. pri 8 kusovej dodávke skontrolovať
2 kusy. Následne sa kontrola vyhodnocuje
podľa parametrov AQL 1,5:
• ak sa pri kontrole vzorky nenájde nezhodný kus, vzorka prešla;
• ak sa pri kontrole vzorky nájde prvý nezhodný kus, celá dodávka sa zamieta;
• v prípade nálezu nezhody už v procese, ale po úspešnom prechode AQL, je
dodávateľ povinný uznať už aj použitý
kus;
V prípade nálezu nezhody v kontrolnej
dávke sa môže dohodnúť triedenie treťou
stranou, dohodnutá TVP – dodávateľ.
Ing. Jaroslav Cingeľ
vedúci odd. vstupnej kontroly
Schválil: Ing. Ján urta
Schválil: Ing. Ján urta
11
Z ARCHÍVU
Vagonár Jún 2010
DÁVNO
ZABUDNUTÉ...?
Archívy. Majú
svoju zvláštnu
neopakovateľnú
atmosféru. Sú
nemým svedkom
udalostí a akosi
podvedome v nás
vzbudzujú takmer
pietne pocity.
Jednoducho
to, čo v sebe
ukrývajú, je už
dávno za nami.
Mŕtve, zabudnuté.
V októbri tohto roku si naše
mesto, ale hlavne náš podnik,
pripomenie 65 rokov vzniku
strojárskej vagónovej výroby pod
Tatrami. Politické i hospodárske
orgány podniku už začiatkom
roka rozhodli, že celé oslavy budú
sústredené do jedného dňa, do
dňa, ktorým sa vytvára nová tradícia, do DŇA VAGONÁROV.
Už začiatkom januára začala pracovať celopodniková komisia pre
prípravu osláv, stanovila zameranie
Dňa vagonárov, zameranie pracovnej iniciatívy v tomto roku i zameranie práce dielčích komisií, ktoré boli
Splnili sme plán výroby vagónov a podvozkov v máji
všešportovom štadióne. Kolektívne
športy sú určené pracovníčkam
a pracovníkom podniku. Individuálne hlavne deťom. Športové komisie
spoločenských organizácií pripravili
súťaže vo volejbale a nohejbale.
Medzistrediskový futbalový turnaj vyvrcholí finálovým zápasom, ktorého
začiatok je stanovený na jedenástu
hodinu. Počas celého dňa sa bude
konať súťaž v streľbe a v kolkoch.
Súťaž v streľbe je určená aj deťom.
Pre deti sú pripravené aj ďalšie
atraktívne športové hry.
Slávnostná časť dňa nahradí
neuskutočnený aprílový Večer
pracovnej slávy. Na zhromaždení va-
zaprášenú kroniku
a v okamihu sa začína
v čase, ktorý nám
pripomína, akí sme boli
a v mnohom naznačuje,
akí budeme. Nuž teda
vitajte na dobrodružnej
výprave do minulosti.
Píše sa rok 1987...
12
Medzi najlepších pracovníkov prev. I. patrí Tibor Šarmany zo str. 4141. Na snímke vľavo pri výrobe dielcov na sústruhu SPL 323. Na snímke vpravo Tomáš Krausz a Ladislav Šmálik z OSZF.
Aké sú úlohy na jún
Stačí vziať do ruky
dobrodružné putovanie
Z ARCHÍVU
Vagonár Jún 2010
pre tento účel vytvorené. Neplnenie
úloh v prvom štvrťroku načas prerušilo prácu aktívu ľudí, ktorý oslavy
pripravoval. V polovici mája bolo ale
rozhodnuté, že i napriek neplneniu
úloh od začiatku roka, Deň vagonárov bude v sobotu 18. júla.
Celý program bol rozdelený na štyri
časti. Oslavy začnú o ôsmej hodine
ráno športovým dopoludním. Na
štrnástu hodinu je plánovaná slávnostná časť, po nej bude nasledovať
kultúrny program a nakoniec, až
do 22. hod., je plánovaná ľudová
veselica. Pre športový program
budú využité všetky športoviská na
gonárov budú odovzdané ocenenia,
ktoré boli udelené v druhom polroku
1986 a v prvom polroku 1987...
...Veríme, že všetkých najviac poteší
hlavný program osláv – splnenie
plánovaných úloh v júni a zníženie
i vyrovnanie sklzu, ktorý nám od začiatku roka vznikol. Do tejto oblasti je
zameraná práca komisie pre rozvoj
pracovnej iniciatívy, ale jej zámery
musíme pomôcť plniť všetci.
Pozývame vás na Deň vagonárov,
na všešportový štadión TJ a želáme
všetkým vagonárom pekný zážitok.
-al- /3. 7. 1987/
Jednou z rozhodujúcich podmienok, ako v čo najkratšom čase zabezpečiť postupné vyrovnanie sklzov a vytvoriť podmienky pre splnenie tohtoročného plánu, je splnenie úloh za máj a jún na úrovni operatívneho plánu a zabezpečiť tak za 1. polrok
objem v hodnote najmenej 808 mil. Kčs, čo predstavuje 45,2 perc. z ročného plánu.
Bilancia mesiaca mája je pre nás
úspešná. Pracovníci strediska 6171
splnili podľa plánu výroby 44 vagónov Raj v predstihu do 25. mája
a úspešne tak ukončili celú zákazku 230 vagónov Raj. Bezo zvyšku
sme splnili výrobu ďalších vagónov
a podvozkov a predali 236 vagónov
Eas pre FMD, 69 vagónov Eas pre
MĽR, 80 vagónov Gags, 69 podvozkov 26-2.8 a 654 podvozkov
Y 25 Rs, naviac oproti plánu o 14 kusov. Plán výroby tovaru za máj
v hodnote 136 078 Kčs sme splnili
na 132,4 percent a dosiahli 180 mil.
196 tis. Kčs.
Operatívny plán na jún ukladá
vyrobiť a predať 289 vagónov Eas,
z toho 85 pre MĽR a 160 pre PĽR,
110 vagónov Gags, 670 podvozkov
Y 25 Rs. Výroba tovaru má v júni
dosiahnuť hodnotu 149 mil. 847 tis.
Kčs. Pre zabezpečenie týchto úloh
sú nutné opatrenia, aby od 15. júna
denná kadencia na linke Eas
vagóna dosiahla 12,6 ks a na linke
vagónov Gags 6 ks denne. Preto už
od výbehu vagónov Raj na stred.
6171 začali s rekonštrukciou výrobnej linky vagóna Eas, ktorá by mala
byť ukončená do 15. júna.
-r- /5. 6. 1987/
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀
13
Vagonár Jún 2010
AKTUALITY
EMP - Erstmusterprüfung
Skúška prvého vzoru II.
Priebeh EMP
EMP by malo pozostávať z troch
krokov a to:
1. prípravného rozhovoru;
2. skúšky s prípadným overením
jednotlivých výsledkov skúšok;
3. záverečného rozhovoru.
Príprava
Podklady ku skúške prvého vzoru
majú byť dodané ešte pred vykonaním samotnej skúšky. Počas prípravného rozhovoru výrobca vysvetlí
aktuálny stav skúšanej operácie
alebo polotovaru. Ak by sa v prípravnom rozhovore ukázalo, že nie sú
splnené predpoklady na EMP, tak sa
EMP zruší.
Upriamiac sa na výrobu v Tatravagónke a. s. musia byť počas prípravného
rozhovoru zákazníkovi predložené
dokumenty, akými sú: zoznam výkresov, zoznam pracovných postupov,
program zvárania, špecifikácia zvárania, zoznam WPS, zvárací denník,
zoznam technolog. návodiek, plán
kvality (sprievodky, meracie listy),
zoznam prípravkov, protokol o overení
prípravku na pracovisku, zoznam
a kvalifikácie pracovníkov, atesty
použitých materiálov. Samozrejme,
tieto dôkazy sa môžu meniť v závislosti od druhu produkovaného tovaru.
S účelom zaprotokolovania existencie a kontroly týchto dokumentov,
resp. dôkazov, bol pred začiatkom
spustenia EMP skúšok vagóna Falrrs
úsekom riadenia kvality vypracovaný
tzv. kontrolný list pracoviska, ktorý by
však nemal byť použitý len pri skúšaní
prvých kusov, ale mal by preukazovať
plnenie požiadaviek na pracovisko
počas výroby celej série.
Priebeh skúšky
Skúšaný kus sa musí nachádzať
v skúšobnom stave, pri zváraní
v prípravku a k dispozícii musia byť
potrebné skúšobné prostriedky.
Ku skúške je prizvaný zástupca odberateľa, no zodpovednosť za vykonanie
skúšky má výrobca a pozostáva
z kontroly rozmerov a vizuálnej kontro-
14
ly, prevedení zváracích prác, skúšok
materiálu, porovnania so zadávacími
podmienkami, resp. špecifikáciou,
funkčnej skúšky, identifikovateľnosti
zabudovaných a namontovaných
dielcov, skúšok, resp. kontroly
montážnych šablón a pomôcok,
skúšky demontáže, deštruktívnych aj
nedeštruktívnych skúšok, námatkového overenia zadokumentovaných
výsledkov skúšok a dôkazov zhody
výrobca nemá k dispozícii, tak sa
má skúškami poveriť autorizovaná
skúšobňa. Zodpovednosť za skúšku
však stále zostáva na výrobcovi.
Záverečný rozhovor
Počas záverečného rozhovoru sa
majú vyhodnotiť výsledky prípravného
rozhovoru a skúšky.
Detailne je potrebné dotknúť sa a zadokumentovať tieto body:
INFO
Vagonár Jún 2010
EviLit
VÝVOJ PN
TATRAVAGÓNKA a. s., ZAKÚPILA DO SVOJEJ PODNIKOVEJ
KNIŽNICE KNIŽNIČNÝ SOFTVÉR EviLit.
Tento softvér má zjednodušiť a sprehľadniť prácu s knižnicou zamestnancom Tatravagónky a. s., ktorí si budú
chcieť z knižnice niečo vypožičať.
Zakúpené boli tri plávajúce licencie,
čo znamená, že program môže byť
nainštalovaný na ľubovoľný počet počítačov, avšak prihlásení do systému
môžu byť naraz iba traja užívatelia.
Pracovníci OTR zaplnili databázu
programu EviLit takmer 9 000 knižnými titulmi.
Samotná práca s programom
EviLit je veľmi jednoduchá a logická.
Program je obdobou databázového
systému EviNor, ktorý sa v Tatravagónke a. s. používa už dlhšie. Pasívny
používateľ programu EviLit má
možnosť prezerať si obsah databázy
vo forme základných údajov o jednotlivých položkách. To znamená, že
sa zobrazí tabuľka všetkých položiek,
v ktorej dominuje názov knihy a jej
prírastkové číslo. Zároveň si môže
tieto položky prezerať vo forme doplňujúcich údajov, keď sa pre každú
knihu v zozname zobrazí karta, na
ktorej si môže používateľ pozrieť údaje, ako napríklad názov knihy, autor,
rok vydania, vydavateľ, odbor a rok,
kedy bola daná kniha do knižnice
zakúpená.
Program, okrem prezerania si obsahu databázy, umožňuje aj jednoduché vyhľadávanie položiek, ktoré sú
v databáze uložené. Vyhľadávať sa
dá podľa rôznych kritérií, ktoré už boli
spomenuté, a ktoré sa nachádzajú
na údajovej karte každej položky,
teda názov, autor, odbor, atď.
Aktívny používateľ programu, teda
obsluha, má možnosť upravovať databázu, dopĺňať nové položky alebo
odstraňovať tie, ktoré boli vyradené.
Taktiež má možnosť dopĺňať zoznam
vypožičiavateľov a sledovať jednotlivé
výpožičky.
Program EviLit a jeho funkcie sprehľadnia prácu s knižnicou a pomôžu
ostatným zamestnancom Tatravagónky a. s., pri výbere odbornej literatúry.
V súčasnosti má program nainštalovaný riaditeľ Technického úseku,
vedúci Oddelenia technického
rozvoja a pracovníci zodpovední
za napĺňanie databázy. V prípade
širšieho záujmu je potrebné nahlásiť
inštaláciu programu na referát prekladov – M. Rimský, č. t. 2597.
Mgr. Miloš Rimský
referát prekladov
% podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
máj 2010
18,0 %
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
V.
09
VI.
09
VII.
09
VIII.
09
IX.
09
-
-
-
-
-
-
vyhodnotenie výsledkov skúšok,
zistenia,
stanovenia,
požiadavky na sériové skúšky,
formulovanie výsledku skúšok,
vystavenie správy EMP zo strany
výrobcu.
V ďalších číslach: míľnikové operácie, konkrétne podskupiny, dokumentácia skúšok, nápravné opatrenia,
hodnotenie dodávateľa.
Ing. Stanislava Hrubaľová
projektový manažér
XI.
09
XII.
09
výrobní pracovníci
I.
10
II.
10
III.
10
IV.
10
V.
10
akciová spoločnosť
ALKOHOL MÁJ 2010
Záznamy o požitiach alkoholických nápojov
zistených v máji 2010
Ján K.
Adam D.
Milan Ž.
NS 44120
f. Gniewczina
f. Stemp
Rastislav H.
f. Stemp
Peter K.
Rudolf D.
František S.
f. Vukov
NS 43520
NS 43630
2. 5. 2010 odmietol dychovú skúšku
0,15;
4. 5. 2010
8. 5. 2010
8. 5. 2010
opakovaná skúška 0,11
0,25
0,1;
opakovaná skúška 0,04
Ján K.
NS 44120
13. 5. 2010
0,64
14. 5. 2010 odmietol dychovú skúšku
19. 5. 2010
0,33
0,14;
21. 5. 2010
Július H.
NS 44210
21. 5. 2010
Ľuboš S.
Emil T.
Jozef P.
Róbert P.
opakovaná skúška 0,11
0,42
vodič kamiónu 24. 5. 2010 opakovaná0,1;
skúška 0,08
NS 44210 24. 5. 2010
0,06
0,18
NS 42120 26. 5. 2010
0,4
NS 45210 27. 5. 2010
JAZYKOVÉ OKIENKO
SLOVENSKY ANGLICKY
NEMECKY
RUSKY
spoľahlivý
zuverlässig
надёжный
verantwortlich
ответственный
reliable
zodpovedresponsible
ný
zakúpených dielcov, ale aj skúšky, či
pracovníci majú požadovanú kvalifikáciu.
Výrobca musí používať také skúšobné metódy a skúšobné prostriedky,
ktoré umožnia ukázať vyššie uvedené
vlastnosti s orientáciou na problém.
Prednosť sa dáva použitiu uznaných
a osvedčených skúšobných metód.
Ak by boli použité iné alebo úplne
nové metódy skúšok, tak tieto sa
musia dohodnúť medzi dodávateľom
a zákazníkom. Ak by skúška vyžadovala špeciálne zariadenia, ktoré
X.
09
nadaný
gifted
begabt
одарённый
zdvorilý
polite
höflich
вежливый
úprimný
frank
aufrichtig
откровенный
praktický
practical
praktisch
практический
podporujúci supportive unterstützend
erfolgreich
опорный
úspešný
successful
успешный
prosperujúci
prosperous prosperierend процветающий
15
ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vírusové hepatitídy
(zápaly pečene)
Zápalové ochorenia pečene môžu mať rôzne príčiny. V našich zemepisných
šírkach sa najčastejšie
stretávame s vírusovými hepatitídami, a to konkrétne
s typom A, B, C, ktoré majú
niektoré spoločné a niektoré odlišné znaky.
V súvislosti s povodňami sa najviac
hovorilo o hepatitíde A (HA), ktorá
patrí medzi tzv. choroby špinavých
rúk. Prenáša sa takmer výlučne tzv.
fekálno-orálnym spôsobom, teda neumytými rukami cez ústa do tráviaceho
traktu, málokedy krvou. Inkubačná
doba hepatitídy A je niekoľko dní až
týždňov. Je to obdobie, kedy pacient
nemá prakticky žiadne príznaky, ale
je najinfekčnejší. Od ostatných hepatitíd sa HA líši tým, že končí veľmi často
úplným vyzdravením, neprechádza
do chronického štádia a po prekonaní zanecháva imunitu.
Vírusové hepatitídy B a C sú oveľa
nebezpečnejšie. V SR sú vírusom
hepatitídy B (HB) nakazené asi 2 %
obyvateľstva, hepatitídou C (HC)
okolo 60-tisíc obyvateľov. Inkubačná
doba je niekoľko mesiacov. Ochorenie sa prenáša krvou, pohlavným
stykom, pri pôrode z matky na dieťa
a zriedka aj telesnými tekutinami (sliny, moč, žlč, slzy). Často sa vyskytujú
u intravenóznych narkomanov, ľudí,
ktorí často striedajú sexuálnych partnerov, pri aplikácii piercingu, tetováži.
Hepatitída C je niekoľkonásobne
nákazlivejšia ako AIDS a minimálne
rovnako nebezpečná.
Priebeh hepatitíd je rôzny. Niekedy
môže byť bezpríznakový, inokedy veľmi dramatický, končiaci pečeňovým
zlyhaním až smrťou. HA ma akútny
priebeh s dobrou prognózou, priebeh
HB závisí od veku – u detí vo viac
ako 90 % dochádza k vzniku chronickej infekcie, u dospelých v 10 %.
V akútnom štádiu medzi nešpecifické
16
ĽUDIA MEDZI NAMI
Vagonár Jún 2010
príznaky patrí nechutenstvo, malátnosť, únava, atď. Objektívne býva
zvýšená teplota, žltačka, tmavý moč,
bolestivosť pod pravým rebrovým
oblúkom, prípadne zväčšená pečeň.
V laboratórnom obraze je zvýšená
hladina žlčového farbiva (bilirubínu)
a tzv. pečeňových testov. V rámci
diferenciálnej diagnostiky sa vyšetrujú
vírusové antigény a protilátky (antiHAV, HBsAg, HBeAg, antiHCV).
Liečba akútnej vírusovej hepatitídy
patrí na infekčné oddelenie, veľmi
zriedka sa akútna infekčná hepatitída
lieči doma, keďže nemožno predpokladať jej vývoj a môže hroziť riziko
zlyhania pečene. Podávajú sa infúzie
s obsahom výživných látok - glukózy,
aminokyselín a pod. Dôležitý je kľud
na lôžku, diéta (mliečna strava, ovocie
a zelenina), absolútny zákaz alkoholu.
Liečba chronickej hepatitídy záleží
od štádia, typu a aktivity choroby. Je
podobná ako pri akútnej, pridávajú sa
lieky na potlačenie množenia vírusu
a na liečbu tzv. extrahepatálnych
prejavov chronickej hepatitídy.
Prevencia
V rámci primárnej prevencie je
potrebný zdravý životný štýl a vyhýbanie sa vyššie uvedeným rizikám,
v prípade HA s dôrazom na umývanie
rúk! Ak lekár zistí, napr. pri preventívnej prehliadke, zvýšenú hladinu
hepatálnych enzýmov v krvi, ktorá
pretrváva viac ako 6 mesiacov, je
potrebné vylúčiť vírusovú hepatitídu
a pri potvrdení ochorenia celoživotné
sledovanie pacienta gastroentero-
lógom alebo hepatológom. Nosiči
vírusu by mali mať zaočkovaných
sexuálnych partnerov, používať ochranu, nepoužívať spoločné zubné kefky
alebo žiletky, zakryť si otvorené rany
a poškrabnutia, nedarovať krv, orgány
alebo spermie. Môžu sa zúčastňovať na všetkých aktivitách, vrátane
kontaktného športu, deti nemusia byť
izolované od ostatných, môžu spoločne s ostatnými ľuďmi užívať jedlo,
používať riad alebo ich bozkávať.
Veľkým pokrokom je aktívna imunizácia, teda preventívne očkovanie proti
hepatitíde A a B. Deti sa už očkujú
povinne, nezaočkovaní dospelí majú
očkovanie hradené poisťovňou, ak
patria medzi rizikové skupiny obyvateľstva podľa pridružených ochorení,
povolania, spôsobu života. Inak sa
očkovanie vykonáva dobrovoľne
za úhradu a na žiadosť pacienta.
Používa sa špeciálna, najčastejšie
kombinovaná vakcína, ktorá chráni
zaočkovaného proti hepatitíde A i B
súčasne. Očkovanie proti ostatným
typom hepatitíd v súčasnosti nie je
možné, zatiaľ nebola vyvinutá vhodná
vakcína.
Ján Karabín pracuje v spoločnosti ako referent predaja. Ovláda
viacero hudobných nástrojov, ale medzi jeho srdcovky patrí akordeón, cimbal, klavír a gitara. Jeho „fidlikanie“ si vypočuli osobnosti
ako britská kráľovná, hlavy rôznych štátov a spolu s muzikantskými
osobnosťami slovenského folklóru vydal už 3 CD.
Vraví sa: „Kto chce hudbu pochopiť, nepotrebuje tak sluch, ako
srdce... A to Jankove bije pre folklór...“
Jeho talent sa prejavil už v mladom
veku. „Už v škôlke sme mali s kamarátmi ,akože‘ kapelu. Tvárili sme
sa, že hráme na hudobné nástroje
a robili sme pri tom strašný rámus.
Ja som vtedy ,hral‘ na bicie (bicie
= stoličky, po ktorých som búchal
ozvučnými drievkami). Dnes je
ale pre mňa hudba niečím, čo mi
pomáha relaxovať, odreagovať sa,
a dodáva mi energiu.“
Jeho prvý skutočný kontakt s hudobným nástrojom mu sprostredkoval
strýko.
„Hudba je môj koníček, ktorý
ma sprevádza celým životom. Od
6 rokov som začal chodiť do ZUŠ
na akordeón a trápil som tým svoje
okolie 8 rokov. V poslednom ročníku
ZUŠ som na podnet môjho otca
absolvoval konkurz do folklórneho
súboru Tatrin v Liptovskom Hrádku, kde som prvýkrát ,pričuchol‘
k folklóru a ten sa natrvalo stal
neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Odvtedy som hrával s rôznymi
ľudovými hudbami a folklórnymi súbormi. Dokonca aj vojenčinu som si
„odkrútil“ vo vojenskom umeleckom
súbore Jánošík vo Zvolene. Bola
to pre mňa veľká škola, nakoľko
som mal možnosť hrať s najlepšími
interpretmi ľudovej hudby z celého
Slovenska. Dnes hrám v ľudovej
hudbe folklórneho súboru Vagonár
v Poprade.“
Hudbe venuje takmer všetok svoj
voľný čas. „Hlavne počas leta je to
náročné, nakoľko takmer každý
víkend sme na nejakom festivale,
plus hrávame na rôznych rautoch,
svadbách, oslavách.
Moje najkrajšie zážitky sa určite
spájajú s cestovaním do zahraničia
na festivaly. Trávime so súborom
každé leto minimálne týždeň niekde
v zahraničí, spoznávame nové
miesta či nových ľudí, ktorí dokážu
oceniť naše vystúpenia. Je to vždy
krásny pocit, keď z ich úst počujeme, že to, čo robíme, je dobré a páči
sa im to. Vtedy viem, že to naozaj
má zmysel.“
So súborom sa Janko chystá toto
leto na medzinárodný festival do
španielskej La Coruňe a v jesenných
mesiacoch začnú prípravy slávnostného programu k 40. výročiu vzniku
súboru Vagonár.
„Verím, že sa náš celovečerný
program bude páčiť.“
(zj)
Prognóza vírusovej hepatitídy A je
väčšinou dobrá, hepatitída B a C má
prognózu horšiu. Pacienti sú ohrození
vznikom cirhózy a rakoviny pečene.
Najúčinnejším spôsobom ako tomu
predchádzať, je aktívne vyhľadávanie
chronicky infikovaných, zistenie charakteru ochorenia a primeraná liečba.
MUDr. Kadurová Michaela
všeobecný lekár
zdravotné stredisko Tatravagónka
17
AKCIE
Vagonár Jún 2010
Vagonár Jún 2010
AKCIE
ja na
ieti, všetky atrakcie sto
sv
ne
m
íje
pr
ko
ieč
sln
ky
d.,
6. júna 2010, 10.00 ho eny pripravené, páni policajti čakajú na detič
a c
ť.
že
ča
ťa
za
sú
e
,
ôž
te
svojom mies
a, zábava sa m
klobáska už rozvoniav
na dopravnom ihrisku,
Džavot detí zaplnil areál základnej
školy Komenského takmer okamžite. Množstvo rôznorodých atrakcií,
ale kam skôr?! To bol jediný problém
dňa...
Začali sme súťažou „No počkaj
zajac“. Každý chcel získať medailu
a cenu. Boje boli napínavé a nebola
núdza ani o vtipné momenty. „Babi
léééééééť...“ zaznelo z moderátorových úst, keď 4-ročné chlapča hodilo
vajíčko asi 10 metrov za babku. A to,
že sa im to podarilo chytiť až desať
krát bez rozbitia, ocenil dav veľkým
potleskom.
Pokračovali sme v behu troch detí
v jedných nohaviciach. Pády vyzerali
miestami hrozivo, ale úsmev detí
a rodičov z tváre nezmizol. I dospelí
si na chvíľu pripomenuli detské časy
a so svojimi ratolesťami pretekali
ostošesť na kolobežkách. Víťaz bol
len jeden, ale naprázdno neodišiel nik. No tento deň nebol
len o zábave. Detičky zasadli
aj do školských lavíc,
kde ich už čakal pán
policajt. Detskou
rečou im
18
vysvetlil pravidlá cestnej premávky,
rozdal darčeky a hor sa na ihrisko!
Štartujeme kolobežky, bicykle, ale
pozor! Rozdávajú sa aj pokuty! Páni
policajti dbajú na dodržanie pravidiel
nekompromisne, ale s úsmevom.
Týmto sa chcem poďakovať Mestskej polícii Vysoké Tatry, vedeniu ZŠ
Komenského, Ministerstvu dopravy
a všetkým sponzorom za pomoc pri
vyčarovaní úsmevu a nezabudnuteľných spomienok našich vagonárskych detí.
(zj)
19
RELAX
V mesiaci júl
2010 oslavujú:
Tatravagónka Poprad
50 rokov sa dožívajú:
Jozef BROSMAN str. 47120, Anton LABAJ
str. 45910, Jozef PERŠALA str. 42120, Cyril
PODOLINSKÝ str. 41114, Ing. Viera VALČÁKOVÁ str. 90110, Emília TURTÁKOVÁ str.
94110, Ján WETTER str. 47140
55 rokov sa dožívajú:
Imrich MATVEJ str. 21110, Jozef OROLÍN
str. 41150, Štefan PICHOŇSKÝ str. 43120,
Peter VOLÁK str. 41162, Dušan ZGODAVA
str. 43410
60 rokov sa dožívajú:
Jozef DORINEC str. 48120, Ján FRANKO
str. 42211, Metod GURA str. 41213, Andrej
KROMKA str. 43220
15 rokov v spoločnosti pracuje:
Pavol ĽUDVÍK str. 43720
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Vladimír DOVALA str. 52110, Marta
LAVČÁKOVÁ str. 30110, František ZEMAN
str. 45110
30 rokov v spoločnosti pracujú:
Ján HOLBUS str. 42110, Ľubomír ILLÁŠ str.
42110, Marián KAPOLKA str. 41211, Ing. Dušan KREJSA str. 43790, Jozef LORENC
str. 43220, Ing. Miroslav LUČIVJANSKÝ
str. 80140, Ľubomír LUKÁČ str. 42312,
Juraj MACHO str. 41212, Rudolf PALUŠÁK
str. 42312, Danka PIAČEKOVÁ str. 49110,
Július REGITKO str. 41215, Michal SOSKA
str. 43710, Ing. Pavel VALČÁK str. 11110,
Miroslav VNENČÁK str. 43720, Jaroslav
ZEMANČÍK str. 41215
35 rokov v spoločnosti pracujú:
Marta FENČÁKOVÁ str. 11110, Jozef HOLLÝ
str. 50110, Ing. František HUDÁK str. 70110,
Štefan JURGOVSKÝ str. 43730, Peter
ROTH str. 47140, Alojz SEDMÁK str. 43330,
František SVRČEK str. 42240, Helena
TOBISOVÁ str. 21110
40 rokov v spoločnosti pracujú:
Mária BOROŇOVÁ str. 21110, Justína FRANKOVÁ str. 24110, Ján JAKUBČÁK str. 20120,
Jozef ODZIOMEK str. 43730, Bc. Ján
OCHOTNICA str. 23110, Jaroslav PERIČKA
str. 21110, Martin RÁKOCI str. 41150
Prevádzkareň TREBIŠOV:
50 rokov sa dožíva:
Miroslav ŠTEC str. 46210
60 rokov sa dožíva:
Ján FEKETE str. 46170
35 rokov v spoločnosti pracujú:
Miroslav HOJDAN str. 46290, Jolana KEREKESOVÁ str. 46190, Vladimír VICHREST
str. 46190
Vagonár Jún 2010
potrebuje typicky slovák k ideálnej dovolenke?
Krížovka Čo
Jemný piesok... dokončenie v tajničke.
Autor:
František
Cvengroš
otec
(hovor.)
narovná,
vystrie
Pomôcky:
Aluta,
vyvrcholí
Umr,
Olešná
erbium
koniec
tajniþky
8
vrchnák
Antonov
(skr.)
cnostná
a krásna bájny letec
žena
priateĐ,
po franc.
zaþiatok
tajniþky
fakulta
(skr.)
egyptská
vodná
rastlina
rieka, po
španiel.
þeský
básnik
podoprú
Japonské
sídlo
hazard
menší,
po latin.
estetické
cítenie
námestie
s trhom
oblok
vzdušný
prúd
zbaviĢ sa,
po angl.
doba
mužské
meno
sídlo
v okr.
ýadca
zväz,
po angl.
sídlo
v Iraku
popíjal
alebo, po
rusky
paznechtík
ostnitý
vlastná
losovi
druh drogy
oddelí
lúpaním
zasieval
africký štát
letel
strmhlav
ýs. þervený kríž
mužské
meno
mäkþidlá
PVC
zaspí
zhotovili
šitím
ázijský
medvedík
párenie
vys. zveri
drapĐavo
cudzie
ženské
meno
kráþajú
násilím
odnášal
kivi
(hovor.)
chyĢ
sĢa
protireþí,
odporuje
nie dnu
skoro,
zavþasu
sprevádzala
milikelvin
sídlo
v USA
light year
vlhni
a podobne
(skr.)
korbáþ
(kniž.)
Tajnička z minulého čísla:
medzinárodnej výstave LIREX LÍBYA
Odmenu 16 € získava:
Mária Družbacká, stredisko 94110.
Odmenu 9 € získava:
Štefan Gaborčík, stredisko 43710.
Výhru si môžete prevziať u Zuzany
Janečkovej na 5. poschodí v administratívnej budove.
TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
S úctou spomíname na:
Ján Bizovský str. 21110
Vladimír Glevaňák str. 41213
maćarský
revolucionár
MENO: ...............................................................
STREDISKO: ....................................................
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
Vydáva:
TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Náklad: 2 400 ks
Šéfredaktorka: Bc. Zuzana Janečková
Korektúra: Ing. Stanislava Hrubaľová,
Ing. Rastislav Magera
Redakcia:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 711 2339
[email protected]
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Download

TATRAVAGÓNKA DEŤOM - tatravagónka poprad