Farnosť Sv. Rodiny
Ul. Svätej rodiny 1, 040 22 Košice  055/ 799 42 55-7
Farár: Ján Urban  Kapláni: M. Harakaľ, F. Voľanský, Ľ. Miškovič
Kancelária FÚ: pondelok – piatok: 1500 - 1700; www.svrodina.sk
SEPTEMBER 2014
Z pracovného stola 
Ktorý zo začiatkov je pre nás ten prvý? Ten najzačiatočnejší? Najviac meniaci
náš život? Je to nové ráno a nový deň? Je to začiatok nového roka? Alebo ten
neobľúbený deň študujúceho človeka na začiatku septembra?
Všetky možnosti môžu byť aktuálne. No nemusí ani jedna. Záleží to od nášho
postoja, od nášho chcenia. Začiatok vždy prináša novú výzvu. Tá v sebe nesie
i neistotu nepoznaného. Vyžaduje si to teda odvahu i dôveru. Odvahu nebáť sa
zlyhania a dôveru, že zlyhanie nepríde, lebo je tu Niekto, kto to má všetko v
rukách.
Či chceme, či nie, jedine tieto septembrové začiatky nás prinútia k zmene.
Nový deň môže začať tak, ako ten včerajší, jediná zmena nastane v dátume. Nový
rok môže prejsť úplného narušenia rutiny každodennosti. Septembrové ráno však
vyruší. Deti a mládež preto, že je čas vykročiť do sveta poznávania. Rodičov preto,
že sú súčasťou kráčania svojich detí v tomto poznávaní. A všetkých preto, že niet
času na to, aby nekráčali ďalej.
Tento mesiac je tak trochu poznačený udalosťami v živote ženy menom
Mária. Zastavíme sa pri tajomstvách jej života niekoľkokrát. Niekoľkokrát si
uvedomíme jej odvahu a dôveru. Bude nás inšpirovať a pozývať byť podobný
v tomto odhodlaní. A pre toto odhodlanie, bola verná menu, ktoré nosila. Mária,
alebo správne Miriam, v pôvodine zloženie slov milá a Boh/Jahve. Teda tá, ktorá je
Bohu milá.
Tá, ktorá bola Miriam, teda milá Bohu, dostáva veľmi rýchlo nové meno.
Božia Matka. Čím si ho zaslúžila? Svojou otvorenosťou na Boží dar, ktorý jej bol
ponúknutý. Meno, pod ktorým si ju budú pamätať všetky pokolenia a pre toto
nové meno, Mária Božia Matka, ju oslavovať. To je krása Márie. To je
najvlastnejšia krása každej ženy. Byť oblečená v šat matky.
Keď sa rodí nový život, rodí sa s ním aj bolesť. Je tomu tak i v živote Márie.
V plnosti siedmych dní od jej narodenia, ju vidíme v plnosti jej bolesti.
Sedembolestnú. To je krása Márie. „Bolestivá matka, ktorá sa nevyhýba bolesti,
ale znáša ju a premieňa.“, píše Richard Rohr. „Je to preto“, pokračuje, „že prijala
svoje utrpenie. Je to dlhá cesta, ale ak sme ako Mária pripravení naše utrpenie
prijať a nebránime mu, niečo sa v nás zmení. Ak sami sebe položíme otázku: ,Čo sa
musím naučiť, aby som túto situáciu zvládol?´ sme pripravení sa vyvíjať ďalej.“
OZNAMY
Od 1. septembra pribudnú sv. omše o 1100 v nedeľu
o 1630 vo štvrtok
FARSKÁ KANCELÁRIA - od 2. septembra bude otvorená:
 pondelok až piatok od 1500 – 1700
počas pracovných dňoch v týždni.

CELODIECÉZNE REKOLEKCIE - 6. septembra:
 Výročie posviacky katedrály sv. Alžbety
 sv. Košických mučeníkov sv. Marka, Melichara a
Štefana  Fatimská sobota o 930  Sv. omša o 1000
Významné slávenia v tomto mesiaci:
 08. 9. – Narodenia Panny Márie, sviatok  630, 1800
 12. 9. – Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľub. spom.,
 630, 1800
 14. 9. (nedeľa) – Povýšenie sv. kríža, sviatok,
 700, 800, 930, 1100, 1800
 Pobožnosť krížovej cesty o 1900, zač. pri Misijnom kríži
 15.9. – Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska,
slávnosť,  700, 800, 930, 1100, 1800
 sv. omše
CELODENNÁ POKLONA - bude 25. 9.
Prichádzame k Tebe, Pane
farský deň celodennej adorácie od 700 do 1800
RÁDIO LUMEN : 21.09. zbierka
na Rádio Lumen počas sv. omší.
Nová farnosť Košice - Kalvária
Sedembolestnej Panny Márie
zriadená od 1. septembra 2014

Darcovia - Júl, August
50: OB
30: MO2x, 27: birm.
20: r.GA2x, VP, BHZ 5: BHZ2x
Zbierka 7/2014: 535,- €
8/2014: 685,- €
....
Spolu: 1.447,-
UPRATOVANIE KOSTOLA: v piatok po
večernej sv. omši, prosíme o pomoc:
5/9 – VII. sk.
26/9 – II. sk.
12/9 – VIII. sk. 19/9 –I. sk.
3/10 – III. sk
Číslo bankového účtu farnosti:
5034785574/0900
 PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Prihlášky na prípravu k
"Prvému sv. prijímaniu" si rodičia môžu vyzdvihnúť na stolíku pri tlačovinách
alebo priamo v kancelárii FÚ. Vyplnené prihlášky je potrebné odovzdať na
Farský úrad v čase od 8.9.2014 do 12.9.2014, od 1500 do 1800 v kancelárii FÚ. Viac
informácii rodičia nájdu na našej internetovej stránke. Príprava sa začne v týždni od
22. 9. 2014. Zároveň v tomto týždni bude aj prvá Svätá omša za
účasti detí, a to vo štvrtok 25.9.
 PRÍPRAVA K SVIATOSTI BIRMOVANIA: Tí, ktorí chcú
prijať sviatosť „Birmovania“ v našej farnosti, si môžu list
birmovanca vyzdvihnúť na stolíku pri tlačovinách a vyplnené
priniesť na úvodné stretnutie, ktoré bude 13.9.2014 o 10:00
v pastoračnom centre kostola a ktoré je povinné.
Príprava birmovancov začne v týždni od 22. 9. 2014 podľa rozdelenia do skupín.
PRÍPRAVA
K INICIAČNÝM
SVIATOSTIAM
PRE
DOSPELÝCH:
Dospelých, ktorí ešte neprijali niektorú z iniciačných sviatosti, t.j. krst,
birmovanie a eucharistia, prosíme, aby prejavili svoj záujem do 13. 9. 2014, a to
v kancelárii Farského úradu alebo v sakristii kostola.

Sviatosť manželstva príjmu:
v našom kostole
Martin Orosz  Martina Horváthová  06. 9. o 1600 hod.
Stanislav Gajdar  Viktória Bodonová  13. 9. o 1700 hod.
Martin Slivka  Katarína Notranová  20. 9. o 1400 hod.
Marcel Filakovský  Jana Vasiliková  20. 9. o 1500 hod.
Ján Valenčík  Katarína Prevužňáková  20. 9. o 1600 hod.
Miroslav Pavlišin  Renáta Andrejovská  20. 9. o 1700 hod.
Matúš Sedlák  Anna Zahareková  26. 9. o 1500 hod.
Rastislav Kečkeš  Ivana Pavlíková  27. 9. o 1400 hod.
Viktor Adamčík  Martina Slebodníková  27. 9. o 1600 hod.
mimo našej farnosti
Miloš Sabo  Jana Mikluščáková  13. 9. Veľká Lodina
Stanislav Šimko  Erika Bičková  13. 9. Slanec
Martin Fabián  Lucia Aronová  20. 9. Prešov-Solivar
Začína „Škola snúbencov“ a to vždy v sobotu večer o 1900
september - 6., 13., 27., október – 4., 11.,
 Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac September
Všeobecný: Aby mentálne postihnutí dostali lásku a pomoc, ktorú potrebujú pre
dôstojný život.
Evanjelizačný: Aby kresťania, inšpirovaní Božím slovom, slúžili chudobným a
trpiacim.
Úmysel KBS: Aby sa učitelia, študenti, žiaci a zamestnanci škôl v nastávajúcom
školskom roku usilovali vnášať do svojho prostredia prvky kresťanskej kultúry.
Úmysly svätých omší na mesiac september
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
pondelok 06.30 †Dana (Greškovičová)
utorok 06.30 †Alžbeta (Egedova)
06.30 *Rozália s rod.
streda
06.30 *Katarína (Kubičková)
štvrtok
16.30 †Ján zádušná 1. výr
06.30 *Za bratstvo BSJ
piatok
sobota
07.00 Za skoré víťazstvo NSPM
nedeľa
07.00 Za farnosť
08.00 Za ružencové bratstvo
09.30 *Marko s rod.
8. pondelok 06.30 †Vladimír, Pavol
utorok 06.30 †Ján (Hrováth)
9.
06.30 †Verona
streda
10.
06.30 *rod. Bencova, Suchá
11. štvrtok
16.30
06.30 †Eva (Durna)
piatok
12.
sobota
06.30 †Fedor,Viera,Jolana,Andrej,Anna
13.
14.
nedeľa
07.00 * Ján, Michal, František, Ľubomír
08.00 * Marta 90r., Otília 81r.
09.30 *Alžbeta (Hudečková)
07.00 Na úmysel darcu
15. pondelok 08.00 *rod. Sterankova
09.30 *Marek, Silvia
16.
17.
utorok
streda
18.
štvrtok
19.
20.
piatok
sobota
21.
nedeľa
06.30
06.30
06.30
16.30
06.30
06.30
nedeľa
18.00 † Barbora,Bartolomej,Júlia,Ladislav,Matej
18.00 *rod. Kručanicová
18.00 †Anna (Kuzmová)
11.00 * Štefan s rod. (Marci)
18.00 Na úmysel darcu
18.00 Za spoločenstvo matiek
18.00 †Ondrej,Barbora,Ondrej,Mária (Lipták)
18.00 *rod. Vaľkova, Hanušovska
18.00 Za kňazov, rehoľníkov, misionárov
18.00 *Marcel, Timea
18.00 †Ján, Mária, Peter, Mária
11.00 †Ján, Alžbeta
18.00 *rod. Hreškova
11.00 *Marián, Anna s rod.
18.00 †Eva
Na úmysel darcu
†rod. Bodnárova, Kemenyova
†rod. Juhászova, Duferova
18.00 †Regina, Michal, Michal
18.00 †Anna (Kandráčová)
†Jozef 1. výr. (Ondira)
†Pavol, Rudolf, Ján
18.00 *Michal
18.00 †Ján, Mária, Ján
07.00 Za farnosť
08.00 *Tobiáš
09.30 *Milan 60r. (Kelbel)
22. pondelok 06.30 *Stanislav s rod.
23. utorok 06.30 *Ján s rod.
06.30 †Andrej
streda
24.
06.30 †Agnesa, Ján
25. štvrtok
16.30
06.30 †Pavol, Veronika
piatok
26.
06.30 *Štefan
sobota
27.
28.
18.00 *Jozef 82r. (Geciová)
18.00 †Imrich (Babinčáková)
18.00 †Anna, Ján, Milan
07.00 *Emília 71r. (Blašková)
08.00 Za farnosť
09.30 *rod. Krakovska
29. pondelok 06.30 †Ján
30. utorok 06.30 *Veronika s rod.
18.00 †Juraj, Alžbeta, Mária
11.00 Za združenie rodín NSPM
18.00 *Matej, Justína, Vladimír
18.00 †Mária (Geciová)
18.00 †Rudolf 1. výr
18.00 †Mária, Imrich
18.00 †Helena
18.00 †Mária (Horkuličová)
18.00 †Michal (Rozum kňaz)
11.00 *rod. Vargova
18.00 *Matej Vladimír, Justína
18.00 *Michal, Michal
18.00 *Michal (kňaz)
Download

Farnosť Sv. Rodiny