V čísle si prečítate:
Zber elektroodpadu .............2
Nové prístrešky MHD ...........3
Furčianska kvapka krvi........3
OBČASNÍK MESTSKEJ ČASTI
KOŠICE - DARGOVSKÝCH HRDINOV
Komunálne voľby 2010 ....... 4
www.kosice-dh.sk
3/2010, ročník XVII
Milí Furčania,
ku koncu volebného obdobia mi dovoľte v krátkosti zhrnúť niektoré uskutočnené
aktivity, ktoré boli vo volebnom programe
bývalej pani starostky Moniky Smolkovej
a poslancov Miestneho zastupiteľstva
pôsobiacich v klube SMER – SD a ĽS
HZDS.
Realizácia volebného programu bola
náročná, nakoľko mestská časť ročne
spláca dlh vo výške 202 tis. € a mesto
Košice krátilo prísun podielových daní pre
mestské časti dvakrát po desať percent.
Pre našu mestskú časť to znamenalo finančný výpadok dvakrát po viac ako 68
tis €. Vychádzali sme a naďalej musíme
vychádzať z reálnych možností mestskej
časti, finančných aj kompetenčných.
Napriek vysoko šetriacemu rozpočtu
sme zrealizovali viacero plánovaných
V rokoch 2006 – 2010 sme zrealizovali:
► rekonštrukcie detských ihrísk na uliciach Lidické nám., kpt. Jaroša, Postupimská, PČL, PČL pri materskej škole,
Buzulucká, Zupkova, Fábryho a v parku
mestskej časti. Na rekonštrukciu ihriska na Fábryho ul. sme získali dotáciu
25 tis. € od spoločnosti TEKO a.s. a na
ihrisko v parku sme získali začiatkom
roka 2010 dotáciu od Úradu vlády SR
vo výške 10 tis. €. Realizáciu rekonštrukcie detských ihrísk zabezpečovala Správa mestskej zelene nakoľko je
správcom ihrísk,
► rekonštrukcie športových ihrísk v medzi
blokových priestoroch, ktoré pozostávali z opravy oplotenia a basketbalových
košov. Takéto zmeny sa zrealizovali
na ihriskách na uliciach Kurská, Lidické nám., Benadova, Jegorovovo nám.
a Ovručská,
► mestská časť sa finančne podieľala na
výstavbe viacúčelových ihrísk s umelou
trávou, ktoré boli spolufinancované z fon-
Jozef Andrejčák, zástupca starostu
aktivít, na ktoré sme sa snažili a získali
viacero finančných prostriedkov z mimo
rozpočtových zdrojov.
dov splnomocnenca vlády pre šport. MČ
zabezpečovala realizáciu podloží a zemné práce. Takéto ihriská boli vybudované
v areáloch škôl – gymnázium Exnárova,
ZŠ Krosnianska IV. a ZŠ Ľ. Fullu na Maurerovej ulici,
► hneď na začiatku volebného obdobia
sme pristúpili k oplocovaniu kontajnerových stanovíšť, ako forme skultúrnenia
Parkovacie plochy na Postupimskej ulici.
okolia kontajnerov. Z finančných dôvodov sa nám nepodarilo zrealizovať túto
aktivitu v celej mestskej časti. Ulice, ktoré neboli zrealizované: Benadova, kpt.
Jaroša, Postupimská, Ovručská, Buzulucká a Charkovská,
► budovanie nových parkovacích plôch
z polovegetačných tvárnic. Prípravy
pre realizáciu tejto aktivity boli náročné. Mestská časť potrebovala získať do
nájmu časti daných pozemkov, nakoľko nie sme vlastníkom ani správcom
žiadnych pozemkov a tak isto sme
potrebovali súhlas všetkých správcov
podzemných sietí. Takéto rozširovanie
parkovacích možností sme zrealizovali
na uliciach: Adlerova, Kurská, Kalinovská, Lidické nám., Postupimská, kpt.
Jaroša, Zupkova, Ovručskáa a Maurerová. Počet týchto nových parkovacích
plôch je 42,
► okrsok DH VIII, lokalita, ktorá sa nachádza medzi rímskokatolíckym kostolom
a novými bytovými blokmi a medzi hlavnou cestou a novými bytovými blokmi.
Z vnútornej strany od kostola mestská časť zrealizovala terénne úpravy
a prostredníctvom dotácie ministerstva
financií sa zabezpečila v danej lokalite aj
výsadba stromov a kríkov. V roku 2008
sa nám podarilo odstrániť azbestoce► pokrač. na s. 1
► pokrač. zo s. 1
mentovú budovu bývalého zariadenia
staveniska, ktorá počas svojej životnosti slúžila rôznym účelom. Zo strany od
hlavnej cesty sme tohto roku, po získaní
pozemku do nájmu od mesta Košice, pristúpili k odstraňovaniu divoko rastúcich
kríkov. V závislosti od našich finančných
možností sa v tejto časti realizovali už aj
terénne úpravy. Práve tu sa podľa územného plánu počíta s druhým parkom
resp. oddychovou zónou v mestskej časti. Všetky aktivity realizované v tejto časti
smerujú k vybudovaniu parku s oddychovou zónou.
► mestská časť, aj keď je to kompetencia
mesta Košice – Správy komunikácií, zrealizovala nutné opravy schodísk a osadila na schodiskách zábradlia z bezpečnostných dôvodov,
► zrealizoval sa zámer otvárania a zatvárania podchodov a ich osvetlenia. Mestská
časť zabezpečuje tento režim v podchodoch a prostredníctvom aktivačných
pracovníkov sa minimálne raz týždenne
stará o ich čistotu. Mestská časť zabezpečila aj nátery viacerých zábradlí a mreží podchodov.
každoročná akcia pre deti „Deň Zeme“,
výtvarná súťaž pre deti z materských škôl
„Vianočná rozprávka“, pravidelná podpora
maratónov, ktoré sa uskutočňujú v lesoparku a iné.
Počas celého obdobia mestská časť
pravidelne komunikuje s mestskými podnikmi ako sú napríklad: Mestské lesy, ktoré sú správcom nášho lesoparku, Správa
mestskej zelene, ktorá je správcom všetkej
zelene a detských ihrísk v mestskej časti
a zabezpečuje výsadbu zelene.
Častá komunikácia je aj s oddelením
Magistrátu – Správou komunikácií, ktorá je
správcom ciest, chodníkov a schodov našej
mestskej časti. Práve oni zabezpečujú rôz-
Vážení spoluobčania,
chcem sa poďakovať všetkým za podporu, podnetné návrhy a pripomienky. Verím,
že zrealizované aktivity, ktorých príprava
bola často komplikovaná, pomôžu skvalitniť náš každodenný život. A tiež verím, že
naštartované aktivity a projekty rovnako
prispejú k zlepšeniu života v našej mestskej
časti.
Mgr. Jozef Andrejčák
zástupca starostu
▲ Lokalita DH VIII pri kostole rok 2010
◄ Lokalita DH VIII pri kostole v roku 2007
ne opravy výtlkov, čistenie kanalizačných
vpustí a podobne.
V tomto období sa nám podarilo zrealizovať a podporiť aj viacero veľmi pekných
kultúrnych a športových akcií, ako napríklad
po príchode zazvonia a po otvorení vchodových dverí ich vyzdvihnú a naložia na
vozidlo.
Obyvatelia v rodinných domoch uložia
elektroodpad pred bránu z vnútornej strany.
ZBER STARÝCH
SPOTREBIČOV
20. novembra 2010 (v sobotu) organizujeme odvoz starých spotrebičov priamo z Vašich domácností!
Zatelefonujte na Miestny úrad mestskej
časti KE Dargovských hrdinov na
055/6714 953 alebo 0903 907 647 alebo
pošlite e-mail na [email protected]
sk a nahláste nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré
potrebujete odviezť
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu
bydliska a telefonický kontakt
20. novembra 2010 bude pristavené k vchodu Vášho obytného domu
nákladné auto, ktoré z vopred oznámených adries odoberie nahlásený
elektroodpad.
Staré nepotrebné elektrospotrebiče pripravia obyvatelia v obytných domoch
večer, prípadne ráno v deň zberu do 8:00
hod. dole vo vchode. Príslušní pracovníci
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
Vaše údaje nám môžete nahlasovať
do 18. novembra 2010 telefonicky
počas úradných hodín Miestneho
úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto
termínu.
Odvezieme Vám veľké spotrebiče
(chladničky, práčky, televízory.....), ale aj
malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény...a pod.), ktoré taktiež nepatria do
bežného kontajnera. Zber je zdarma.
Mestská časť
Košice Dargovských hrdinov
3/2010
2
Nové prístrešky na zastávkach MHD
V
mesiaci október sa na zastávkach MHD v našej mestskej
časti objavili nové prístrešky. Ich výmenu v plnej miere /
finančná a technická stránka / zabezpečoval investor
a vlastník týchto nových prístreškov firma Euro AWK. Táto firma,
ktorá má podobné prístrešky a iný mestský mobiliár vo viacerých
mestách na Slovensku, získala od mesta Košice na dobu 15 rokov pozemky pod prístreškami do nájmu. Zmluvou, ktorú uzatvorili
sa okrem iného zaväzujú dodržiavať čistotu, údržbu a funkčnosť
prístreškov na vlastné náklady. Preto časť nových prístreškov je
tvorená reklamným zariadením.
Tohto roku bola zrealizovaná I. etapa výmeny prístreškov a to
na zastávkach: Miestny úrad, Postupimská, Zupkova, Poliklinika
a Fábryho v počte 9 kusov. V priebehu mesiacov apríl a máj budúceho roka bude realizovaná výmena na ostatných zastávkach na
sídlisku a zároveň sa osadia prístrešky aj na Sečovskej a Prešovskej ceste. V priebehu budúceho roka sa plánuje debarierizácia
plôch pod prístreškami.
Nové prístrešky sú nesporne funkčnejšie ako predošlé a zároveň esteticky dotvárajú a skultúrňujú zastávky MHD.
Starý prístrešok MHD
I. ročník kampane Furčianska kvapka krvi
Dňa 15. októbra 2010 sa uskutočnil I. ročník kampane Furčianska
kvapka krvi, ktorú organizovala mestská časť Košice – Dargovských
hrdinov v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Národnou
transfúznou službou. Zástupca starostu, Mgr. Jozef Andrejčák oslovil listom
na účasť v tejto kampani darcov krvi, vedených v zozname darcov Červeného
kríža, riaditeľov a kolektívy základných a stredných škôl pôsobiacich v mestskej časti a študentov, ktorí dovŕšili 18 rokov.
Mgr. Jozef Andrejčák
zástupca starostu
Nový prístrešok MHD
C
elkom bolo oslovených 118 darcov
krvi zo zoznamu Červeného kríža, 5
stredných škôl a 5 základných škôl.
Z oslovených sa I. ročníka kampane
Furčianskej kvapky krvi zúčastnilo celkom
57 darcov, z toho odber bol vykonaný u 43
darcov.
Z oslovených stredných škôl sa kampane
Furčianskej kvapky krvi zúčastnila Katolícka
stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda a Súkromná stredná škola - odborná
akadémia so študentmi - prvodarcami.
Všetkým darcom krvi, ktorí sa zúčastnili
na I. ročníku kampane Furčianskej kvapky
krvi sa touto cestou chceme verejne poďakovať za ich ušľachtilý čin pre záchranu
ľudských životov.
Zároveň sa touto cestou chceme poďakovať celému personálu Národnej transfúznej
služby, ktorá odber uskutočnila a Červenému krížu za odborné poradenstvo.
Veríme, že úspešne spolu pripravíme aj
II. ročník kampane Furčianska kvapka krvi,
ktorá by sa stala tradíciou v mestskej časti.
Margita Rychtáriková
ved. odd. SV, KaŠ
◄ Prvodarcovia krvi s europoslankyňou
Monikou Smolkovou
3
3/2010
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, Košice
OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí
Zástupca starostu Mestskej časti Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 225 zo dňa 19. mája 2010 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a § 10 ods. 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí, v znení zmien a doplnkov určuje čas a miesto konania volieb do miestneho a mestského zastupiteľstva a volieb
starostu MČ Košice-DH a primátora mesta Košice nasledovne:
1. Voľby do orgánov samosprávy mesta Košice a mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov sa uskutočnia
dňa 27. novembra 2010 od 7.00 hod. do 20.00 hod.
2. Miestom konania volieb je:
Obvod P. č.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
7.
8.
9.
10.
Miestnosť
ZŠ Fábryho
ZŠ Fábryho
Gymnázium Exnárova
Gymnázium Exnárova
Spoločenské centrum, Jegorovovo nám. 5,
Spoločenské centrum,
Jegorovovo nám. 5,
ZŠ Postupimská
ZŠ Postupimská
ZŠ Postupimská
ZŠ Postupimská
11. ZŠ Maurerova
3
4
12. ZŠ Maurerova
13. ZŠ Maurerova
14. ZŠ Maurerova
Gymnázium Sv. Edity Steinovej
15.
Charkovská 1
Gymnázium Sv. Edity Steinovej
16.
Charkovská 1
17. ZŠ Krosnianska č. 2
18. ZŠ Krosnianska č. 2
19. ZŠ Krosnianska č. 2
20. ZŠ Krosnianska č. 2
21. ZŠ Krosnianska č. 4
5
22. Gymnázium Exnárova
23. ZŠ Fábryho
24. ZŠ Fábryho
Pre obyvateľov bývajúcich na
ul. Kalinovská 2,4,6,8,10,12,14,16,18, ul. Kurská 20,22,24,25,27,29,31,33,35
ul. Kurská 1-19,21,23
ul. Kalinovská 3,5,7, ul. Tokajícka, Lidické nám. 2,4,6,8
Lidické nám. 1,3,5,7,9,10,11,12,14,15,16
Jegorovovo nám., ul. Bašťovanského
ul. Benadova, Vo Výmoli, Prešovská cesta (nepárne)
ul. Jaltská, ul. Bielocerkevská 1
ul. Bielocerkevská 2-5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, 25, 27
ul. kpt. Jaroša, ul. Postupimská 31,35,37, Slivník
ul. Postupimská 1-7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, 27, 29, 33
ul. PČL 5,7-10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30, 32, 34, 36, Vyšná Úvrať
14,16,18,20,22,24,26,28,30
ul. PČL 2,4,6, ul. Maurerova 1,2,3, ul. Clementisova, Trieda arm. gen. Svobodu
ul. Maurerova 4, ul. Dvorkinova, ul. Orechová, mestská časť KE-DH
ul. Maurerova 5-21, ul. Drieňová, Sečovská cesta (nepárne)
ul. Buzulucká 18,20,21,22,23,25, ul. Charkovská
ul. Buzulucká 2,4-17,19
ul. Krosnianska 1,3,5,7,9,11,13, ul. Zupkova 1-4,6,8,10,12
ul. Zupkova 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35
ul. Ovručská,ul. Lupkovská 1,2
ul.Krosnianska 2,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47
ul. Krosnianska 4,49,51,53,55,57,59,61,63,65, 67,69,71,73, 75,77,79,81,83,85,
87,89,91,93,95, ul. Exnárova 2, ul. Sv. Rodiny
ul. Exnárova 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,15,17,19,21, 23, ul. Fábryho 1,2,3,4,6
ul.Fábryho8-10,12-16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38, 40,42
ul. Fábryho 5,7, ul. Adlerova
3.
4.
5.
6.
Volič predstupuje pred okrskovú volebnú komisiu a hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
Volič musí mať pri sebe preukaz totožnosti, ktorým preukazuje svoju totožnosť okrskovej volebnej komisii.
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, inak mu okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
7. Na zabezpečenie poriadku a dôstojného priebehu hlasovania vo volebnej miestnosti je volič povinný riadiť sa pokynmi predsedu okrskovej volebnej komisie.
V Košiciach 08.10.2010
Mgr. Jozef Andrejčák, zástupca starostu
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
3/2010
4
Vyhlásenie kandidatúry
PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA KOŠICE
27. novembra 2010
1. Cyril Betuš, JUDr., 59 r., starosta mestskej časti, Budapeštianska 46, Košice, Strana demokratickej ľavice, Strana občianskej solidarity, Strana zelených
2. Mária Gamcová, Ing., PhD., 45 r., vysokoškolský pedagóg,
Jasuschova 24, Košice, nezávislý kandidát
3. Marek Kažimír, JUDr., 40 r., právnik, Harčarova 11, Košice,
nezávislý kandidát
4. František Knapík, Ing., 54 r., primátor, Ulica sv. Ladislava
8, Košice, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Kresťanskodemokratické hnutie, Strana
maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja, Občianska konzervatívna strana, Strana zelených Slovenska
5. Jozef Plachý, Mgr., 61 r., právnik, Muškátová 18, Košice,
nezávislý kandidát
6. Richard Raši, MUDr., MPH, 39 r., poslanec NR SR, Pražská 16, Košice, SMER - sociálna demokracia, MOST - HÍD
7. Ladislav Rovinský, JUDr., Mgr., 59 r., konzultant, Ulica pokroku 7, Košice, Sloboda a Solidarita
8. Štefan Varga, Ing., 49 r., strojný inžinier, Radlinského 3, Košice, nezávislý kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOŠICIACH
27. novembra 2010
Volebný obvod č. 12 (Dargovských hrdinov)
– vo volebnom obvode sa volí 6 poslancov
1.
2.
3.
4.
5.
Jozef Andrejčák, Mgr., 30 r., zástupca starostu, Jaltská 29, Košice, SMER, MOST-HÍD
Vladimíra Aronová, Ing., 27 r., informatik, Buzulucká 13, Košice, KDS, DS, OKS
Lucia Avuková, Ing., 27 r., administratívny pracovník, Fábryho 24, Košice, SDĽ, S.O.S.
František Balún, 62 r., sólista opery, Dvorkinova 6, Košice, nezávislý kandidát
Ladislav Becza, 43 r., obchodný reprezentant, Povstania českého ľudu 24, Košice, SaS
6. Ján Bendžala, Ing., 57 r., dopravný inžinier, Fábryho 2, Košice, SDKÚ-DS, KDH,
SMK MKP
7. Marek Béreš, Ing., 32 r., strojný inžinier, Zupkova 29, Košice, SDKÚ-DS, KDH,
SMK MKP
8. Juraj Briškár, Ing., 48 r., riaditeľ, Trnkova 42, Košice, SMER, MOST-HÍD
9. Katarína Čižmáriková, PhDr., 59 r., novinárka, Ovručská 12, Košice, nezávislý kandidát
10. Juraj Čop, Ing., 51 r., podnikateľ, Krosnianska 23, Košice, nezávislý kandidát
11. Miroslav Čovan, PhDr., 62 r., učiteľ, Exnárová 2, Košice, ZRS
12. Jozef Čurlej, Ing., 59 r., manažér, Zupkova 3, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
13. Stanislav Dancák, 32 r., polygraf, Baltská 3, Košice, SNS
14. Katarína Dudíková, JUDr., 55 r., právnička, Krosnianska 63, Košice, SMER, MOST-HÍD
15. Štefan Dutko, Ing., 50 r., strojný inžinier, Dvorkinova 2, Košice, KDS, DS, OKS
16. Marian Halász, 39 r., SZČO, Adlerova 8, Košice, nezávislý kandidát
17. Pavol Harbuľák, 56 r., technik, Adlerova 21, Košice, HZD
18. Karol Harvánek, Ing., 39 r., strojnícky inžinier, Benadova 5, Košice, nezávislý kandidát
19. Vlasta Hausová, Ing., 53 r., ekonóm, Kurská 2, Košice, ĽS-HZDS
20. Florián Horňák, 46 r., futbalový tréner, Exnárova 6, Košice, nezávislý kandidát
21. Jozef Ihnacík, PhDr., 60 r., psychológ, Krosnianska 17, Košice, HZD
22. Oskár Ivanko, JUDr., 58 r., právnik, Ovručská 2, Košice, ĽS-HZDS
23. Marek Kandráč, Ing., 32 r., stavebný inžinier, Adlerova 17, Košice, SMER, MOST-HÍD
5
3/2010
Presun niektorých volebných
miestností – upozornenie pre voličov
Vážení voliči,
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov si Vás dovoľuje
upozorniť na zmenu miesta konania volieb pri niektorých okrskoch, počnúc voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
budú konať dňa 27. novembra 2010.
Voľby v nižšie uvedených okrskových volebných komisiách (OVK)
budú presunuté z doterajších miest nasledovne:
Č. OVK
doterajšie miesto volieb
súčasné miesto volieb
1a2
3
4
MŠ Kalinovská
MŠ Lidické námestie
Pedagog. psych. poradňa
Lidické námestie
MŠ Jaltská
ZŠ Fábryho
Gymnázium Exnárova
Gymnázium Exnárova
7a8
ZŠ Postupimská
K presunu volebných miestností bolo nutné pristúpiť z dôvodu,
že využívanie priestorov materských škôl na tieto účely sa ukázalo
ako nevyhovujúce. Bolo potrebné presúvať deti do iných priestorov,
zvlášť závažným bolo hygienické hľadisko.
Veríme, vážení voliči, že nutnosť tohto postupu pochopíte. Ďakujeme.
JUDr. Katarína Dudíková
prednostka miestneho úradu
24. Darina Kočanová, 56 r., podnikateľka, Jaltská 23, Košice, nezávislý kandidát
25. Marián Krasnovský, Mgr., 30 r., advokát, Buzulucká 8, Košice, SaS
26. Martin Krištof, 31 r., elektrotechnik, Bašťovanského 5, Košice, nezávislý kandidát
27. Roman Križalkovič, Ing., 33 r., finančný a energetický poradca, Zupkova 35,
Košice, SaS
28. Katarína Lukáčová, PhDr., 52 r., námestníčka pre ošetrovateľstvo, Buzulucká 6,
Košice, SMER, MOST-HÍD
29. Roland Mežibrický, 20 r., študent, Benadova 19, Košice, SZ
30. Angelika Petríková, 37 r., manažérka, Zupková 2, Košice, ZRS
31. Peter Pustai, 62 r., úradník, Ovručská 12, Košice, ZRS
32. Ján Sekáč, MUDr., 38 r., lekár, Bielocerkevská 27, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMKMKP
33. Ján Slovinský, 62 r., dôchodca, Adlerova 5, Košice, KSS
34. Michal Tkáč, RNDr., Ing., 48 r., ekonóm - matematik, Buzulucká 21, Košice,
SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
35. Eduard Valkovský, 46 r., technik, Kurská 29, Košice, SDKÚ-DS, KDH, SMK-MKP
36. Darina Vaššová, Mgr., 37 r., samostatný radca, Kalinovská 18, Košice, SaS
37. Peter Zemlan, Ing., 27 r., strojnícky inžinier, Povstania českého ľudu 5, Košice,
nezávislý kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY STAROSTU
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
27. novembra 2010
1. Jozef Andrejčák, Mgr., 30 r., zástupca starostu, SMER-sociálna demokracia,
MOST-HÍD, Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko
2. Štefan Dutko, Ing., 50 r., strojný inžinier, Konzervatívni demokrati Slovenska,
Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana
3. Darina Kočanová,56 r., podnikateľka, nezávislý kandidát
4. Milan Relovský, Ing., 48 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda
a Solidarita, Slovenská demokratická a kresťanská únia-Demokratická strana,
Strana maďarskej koalície-Magyar koalíció pártja
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY PRE VOĽBY POSLANCOV
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI KOŠICE – DARGOVSKÝCH HRDINOV
27. novembra 2010
Volebný obvod č. 1, zahŕňa ulice:
Kalinovská 2-8,10-18 (párne čísla ), Kurská 1-25,27-35
(nepárne čísla), Tokajícka, Lidické námestie 1-12,14-16
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
1. Ladislav Gaura, JUDr., 59 r., kontrolór, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
2. Milena Husťáková, Ing., 37 r., manažér, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
3. Martin Jánošík, MVDr., 31 r., vrchný veterinárny inšpektor, SMER, MOST-HÍD,
ĽS-HZDS
4. Daniela Kalafusová, Ing., 52 r., referent štátnej správy, SMER-SD, MOST-HÍD,
ĽS-HZDS
5. Melánia Kiššová, 49 r., ekonómka, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
6. Miroslav Kočík, 50 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
7. Jozef Litavec, 42 r., podnikateľ, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
8. Eduard Valkovský, 46 r., odborný technik, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
9. Darina Vaššová, Mgr., 37 r., personalistka, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
10. Zuzana Želinská, 22 r., študentka VŠ, ZRS
Volebný obvod č. 2, zahŕňa ulice:
Jegorovovo námestie, Bašťovanského, Benadova, Vo
Výmoli 1,3,5,5a,7,9, Prešovská cesta (nepárne čísla),
Jaltská, Bielocerkevská 1-5, 7-27 (nepárne čísla), Kpt.
Jaroša, Postupimská 31,35,37, Slivník
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jozef Cinkanič, 60 r., živnostník, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Stanislav Dancák, 32 r., polygraf, SNS
Marta Danková, 56, referentka, ZRS
Marek Firkaľ, Bc., 23 r., podnikateľ, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Katarína Kučerovová, 50 r., kuchárka, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
Roland Mežibrický, 20 r., študent, SZ
Anton Mudrák, MVDr., 54 r., veterinárny lekár, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Katarína Nováková, Ing., 54 r., referentka, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
Jozef Pindroch, Mgr., 49 r., zamestnanec štátnej správy, SMER, MOST-HÍD,
ĽS-HZDS
10. Rudolf Pojezdala,Ing., 29 r., manažér, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
11. Ján Sekáč, MUDr., 38 r., lekár, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
12. Eva Sekáčová, Ing., 42 r., stavebná inžinierka, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
13. Marián Sidor, Ing., 31 r., IT pracovník, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Volebný obvod č. 3, zahŕňa ulice:
Postupimská 1-7, 9-29 (nepárne čísla), 33, Povstania
českého ľudu 2,4-10,12-36 (párne čísla), Vyšná Úvrať
14,16,20-30 (párne čísla), Maurerova 1-21, Clementisova, Trieda arm. gen. L. Svobodu, Dvorkinova, Orechová, Drieňová, Sečovská cesta (nepárne čísla), občania
prihlásení na mestskú časť
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ladislav Becza, 43 r., obchodný manažér, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
Jozef Čurlej, Ing., 59 r., manažér, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
Štefan Dutko, Ing., 50 r., strojný inžinier, KDS, DS
Helena Furiková, 60 r., mzdová účtovníčka, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Bartolomej Gergely, 49 r., manažér, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Karol Laborecký, 62 r., referent dopravy, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Marián Krasnovský, Mgr., 30 r., advokát, KDH,SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
8. Vladimír Potemra, Ing., 57 r., strojný inžinier, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
9. Matúš Sedlák, Ing., 31 r., majster kontrolných a meracích prístrojov, SMER,
MOST-HÍD, ĽS-HZDS
10. Peter Soltész, Mgr., 29 r., štátny zamestnanec, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
11. Vladimír Stano, RNDr., 59 r., odborný pracovník, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
12. Mária Tomašovičová, 53 r., sociálna pracovníčka, ZRS
13. Vladimír Varga, 49 r., pedagogický pracovník, SDĽ, S.O.S.
Volebný obvod č. 4, zahŕňa ulice:
Buzulucká 2,4-23,25, Charkovská, Krosnianska 1-13
(nepárne čísla), Zupkova 1-13,15-35 (nepárne čísla),
Ovručská, Lupkovská 1,2
Vo volebnom obvode sa volia 4 poslanci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vladimíra Áronová, Ing., 27 r., informatik, KDS, DS
Katarína Čižmáriková, PhDr., 59 r., novinárka, nezávislý kandidát
Andrea Demčáková, 45 r., úradníčka, ZRS
Štefan Füstöš, 56 r., inštalatér, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Emil Kráľovič, 57 r., pracovník strážnej služby, SMER, MOST- HÍD, ĽS-HZDS
Roman Križalkovič, Ing., 33 r., energetický poradca, KDH, SaS, SDKÚ-DS,
SMK-MKP
7. Peter Lengyel, Mgr., 29 r., právnik, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
8. Darina Medvecová, 55 r., administratívna pracovníčka, SMER, MOST-HÍD,
ĽS-HZDS
9. Angelika Petríková, 37, manažérka, ZRS
10. Peter Pustai, 62 r., úradník, ZRS
11. Jozef Skalka, MVDr., PhD., 33 r., veterinárny lekár, SRS
12. Martin Sopko, Ing., 59 r., kontrolór, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
13. Anton Štofa, Ing., 30 r., elektrotechnický inžinier, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
14. Michal Tkáč, RNDr., Ing., 48 r., ekonóm, KDH, SaS, SDKÚ – DS, SMK-MKP
Volebný obvod č. 5, zahŕňa ulice:
Krosnianska 2,4,15-95 (nepárne čísla), Exnárova
1-7,9,10,11 -23 (nepárne čísla), ul. Sv. Rodiny, Fábryho
1-10, 12-42 (párne čísla), Adlerova
Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov
1. Lucia Avuková, Ing., 27 r., administratívny pracovník, SDĽ, S.O.S.
2. Ján Bendžala, Ing., 57 r., dopravný inžinier, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
3. Marek Béreš,Ing.,32 r.,strojný inžinier, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
4. Milan Cvoreň, 54 r., manažér, ZRS
5. Miroslav Čovan, PhDr., 62 r., učiteľ, ZRS
6. Marek Dzivák, Ing., 28 r., výrobný pracovník, OKS
7. Milan Franko, 56 r., invalidný dôchodca, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
8. Juraj Gajdošovci, 60 r., majster údržby, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
9. Ibolya Gyenesová, 50 r., mzdový účtovník, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
10. Pavol Harbuľák, 56 r., technik, HZD
11. Ľudmila Harčarová, 58 r., referent daní, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
12. Jozef Horný, Ing., 59 r., špecialista-LH, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
13. Jozef Ihnacík, PhDr., 60 r., psychológ, HZD
14. Javorka Jozef, Ing., CSc., 53 r., učiteľ, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
15. Ľubor Kalafus, Mgr., 30 r., špecialista chemik, KDH, SaS, SDKÚ-DS, SMK-MKP
16. Ladislav Lechner, 50 r., stredoškolský učiteľ, KDS, DS
17. Ján Slovinský, 62 r., dôchodca, KSS
18. Viktor Zvolenský, Bc., 21 r., študent, SMER, MOST-HÍD, ĽS-HZDS
Občasník Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov. Adresa redakcie a administrácie: Miestny
úrad Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7, 040 22 Košice, tel.: 671 20 77, 671 13 29, kl. 121. Výtlačky
sú poskytované obyvateľom Sídliska dargovských hrdinov. Objednávky inzercie v redakcii. Výroba: Adin, s.r.o.
Evidencia – Ministerstvo kultúry SR – Evidencia periodickej tlače EV 3718/09.
Download

3_2010 - Mestská časť KOŠICE