6. MODLITBA (podľa modlitby Pia XII.)
Ó, Pane, Bože milosrdenstva, ty si doprostred zlého a hriešneho sveta
daroval spoločnosti vykúpených svätú Nazaretskú rodinu ako vzor zbožnosti, spravodlivosti a lásky bez poškvrny. Pohliadni teraz na to, ako sa
na rodiny útočí zo všetkých strán: pozri sa na úsilia podkopávať rodiny
a znesväcovať ich tým, že sú zbavované viery, náboženstva a morálky.
Zhliadni na dielo svojich rúk. Uchovaj v našich domovoch rodinné
čnosti, pretože len tie nám zaistia harmóniu a pokoj.
Príď a vyburcuj obrancov rodiny. Rozhýb moderných apoštolov, aby
v tvojom mene, nesúc posolstvo Ježiša Krista a preukazujúc svätosť života, mohli pre manželské páry oživiť základy manželskej vernosti, podporiť rodičovskú autoritu, poslušnosť a čistotu na strane detí. Daj, aby sa
úsilím týchto apoštolov mohol stať domov, ktorému preukazuješ mnohé
požehnania, znova objektom úcty a lásky v mysliach a srdciach všetkých.
Cez príklad božského vzoru z Nazareta má byť kresťanská rodina
obnovená v Ježišovi Kristovi a znovu získať rešpekt a dôstojnosť. Potom
sa každý domov stane svätostánkom a v každej domácnosti sa nanovo
rozhorí plameň viery, aby nás učil trpezlivosti v protivenstvách, miernosti v blahobyte, a aby podporil poriadok, pokoj a harmóniu vo všetkom.
Pod tvojím otcovským pohľadom, ó, Pane, s dôverou v tvoju prozreteľnosť a za láskavého orodovania Márie a Jozefa sa rodina stane svätostánkom čnosti a školou múdrosti. Rodina sa stane tak, ako Kristus sľúbil,
miestom odpočinku v životných bremenách. V pohľade sveta ti bude
vzdávať chválu, ó, Otče, i tvojmu Synovi Ježišovi až do dňa, kým skrze
neho nebudeme spolu spievať božské chvály vo večnosti. Amen.
7. EUCHARISTICKÉ POŽEHNANIE
Nasleduje pieseň pred požehnaním Ctime túto Sviatosť slávnu, potom nasledujúca
modlitba a požehnanie.
V Z neba si im dal chlieb. R Ktorý má v sebe všetku slasť.
V Modlime sa. Pane Ježišu, vo vznešenej Oltárnej sviatosti zanechal
si nám pamiatku svojho umučenia a zmŕtvychvstania; * prosíme ťa,
pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou
a láskou, ― aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského
diela. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. R Amen.
Pre celoslovenskú kampaň MLADÍ ZA RODINU 2014
(bližšie info na www.mladizarodinu.com)
pripravila Liturgická komisia Žilinskej diecézy 2014.
4
ADORÁCIA
Rodina a viera
1. PIESEŇ NA ÚVOD
2. ÚVODNÉ ZVOLANIA V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
(podľa Prológu sv. Jána)
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Ježišu, v tebe je život, ktorý je svetlom nás, ľudí.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Ty si svetlo, cez ktoré povstal celý svet.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Ty si nám dal moc stať sa Božími deťmi.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Ty si Boh, ktorý prebýval medzi nami.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Z tvojej plnosti dostávame milosť za milosťou.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Cez teba prišla milosť a pravda.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
Vďaka tebe vieme, že Boh je náš milujúci Otec.
Ježišu, pravý Boh a pravý človek, zmiluj sa nad nami.
3. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
(Prvý list Jánov 3, 1 – 3. 16. 23 – 24)
Svätý apoštol Ján píše:
Deti moje, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa
Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme.
Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme
vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho usiluje sa byť
čistý, ako je on čistý.
Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj
my sme povinní dávať život za bratov.
Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a upokojíme si pred ním
srdce. A toto je jeho prikázanie: aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša
Krista a milovali jeden druhého, ako nám prikázal. Kto zachováva jeho
prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás ostáva, poznáme
z Ducha, ktorého nám dal.
(František: encyklika Lumen Fidei, 53)
4. ÚVAHA
V rodine viera sprevádza všetky životné obdobia, počínajúc detstvom:
deti sa učia dôverovať láske svojich rodičov. Preto je dôležité, aby rodičia
v rodine pestovali spoločné praktiky viery, aby sprevádzali deti na ich vyzrievaní vo viere. Najmä mladí, ktorí prechádzajú veľmi zložitým životným obdobím, bohatým a dôležitým pre vieru, musia na svojej ceste rastu
vo viere cítiť blízkosť a záujem rodiny a cirkevného spoločenstva.
Všetci sme mohli vidieť, ako na Svetových dňoch mládeže mladí
prejavujú svoju radosť z viery, úsilie žiť čoraz pevnejšiu a veľkodušnejšiu vieru. Mladí túžia po veľkom živote. Keď sa stretnú s Kristom a dajú
sa uchvátiť i viesť jeho láskou, on rozširuje ich horizonty a dáva im pevnú nádej, ktorá nesklame.
Viera nie je útočiskom pre ľudí bez odvahy, ale rozletom života. Pomáha objaviť veľké povolanie na lásku a uisťuje, že tejto láske možno
dôverovať, že stojí za to sa jej odovzdať, lebo jej základ spočíva na Božej
vernosti, ktorá je mocnejšia ako kaž­dá naša krehkosť.
Alebo: (Benedikt XVI., príhovor na Siedmom svetovom stretnutí
rodín v Miláne 3. júna 2012)
Povolanou byť obrazom Jediného Boha v troch Osobách nie je iba Cirkev, ale i rodina, založená na manželstve muža a ženy. Na počiatku „Boh
stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich
stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte a množte sa a naplňte
zem!‘“ (Gn 1, 27 — 28). Boh stvoril človeka ako muža a ženu, s dvojitou
dôstojnosťou ako i s vlastnými i komplementárnymi charakteristikami,
aby obaja boli darom jeden pre druhého, navzájom sa uznávali a vytvárali spoločenstvo lásky a života. Láska robí z človeka autentický Boží obraz.
Drahí manželia, v prežívaní manželstva nedarujete iba nejakú vec
alebo nejakú činnosť, ale celý svoj život. Vaša láska je plodnou predovšetkým pre vás samých, pretože chcete a uskutočňujete dobro toho druhého,
zakusujúc radosť v prijímaní a dávaní.
Vaša láska je účinná i vo veľkodušnom a zodpovednom privádzaní
detí na svet, v nežnej starostlivosti o ne i v múdrej a pozornej výchove. Je
plodná i pre spoločnosť, pretože rodinné spolužitie je prvou a nezastupiteľnou školou spoločenských hodnôt, medzi ktoré patrí úcta k človeku,
nezištnosť, dôvera, zodpovednosť, spolupatričnosť a spolupráca.
Drahí manželia, bdejte nad svojimi deťmi a vo svete, v ktorom dominuje technika, im s pokojom a dôverou predložte dôvody prečo žiť,
ukážte im silu viery i vysoké ideály, buďte im podporou v ich krehkosti.
Chvíľa tichej modlitby.
2
5. PROSBY
V Bratia a sestry, spojme sa v modlitbe a vyprosujme od Ježiša, prítomného v Eucharistii tu medzi nami, požehnanie a milosť pre spoločný život našich rodín. Volajme: Ježišu, žehnaj naše rodiny.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Pane, požehnávaj lásku manželov,
aby každé kresťanské manželstvo
bolo skutočným obrazom tvojej lásky k Cirkvi.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Veď všetkých rodičov k tomu,
aby s láskou prijímali a vychovávali svoje deti vznešený Boží dar a budúcnosť ľudstva.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Dopraj všetkým deťom milosť
narodiť sa v usporiadaných rodinách.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Vlož do sŕdc mladých ľudí čistú a úprimnú lásku,
v ktorej sa pripravia na manželstvo a rodičovstvo.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Usmerni zákonodarcov a politikov,
aby chápali, že zdravé rodiny
sú nevyhnutným základom silného národa.
R Ježišu, žehnaj naše rodiny.
V Ó, Ježišu, najláskavejší Spasiteľ,
ty si zostúpil z neba
a osvietil si svet svojím učením a príkladom.
Najväčšiu časť svojho pozemského života
si strávil v chudobnom nazaretskom dome,
poslušný svätému Jozefovi a Panne Márii.
Tým si posvätil tú rodinu,
ktorú majú mať za vzor všetky kresťanské rodiny.
Prijmi milostivo pod svoju ochranu i naše rodiny,
chráň ich a neustále posilňuj v bázni voči tebe.
Zachovávaj v nich obetavú lásku a domáci pokoj,
aby sa takto vždy viac podobali
svätému vzoru Nazaretskej rodiny,
aby v nich nikto nezahynul, ale každý dosiahol večný život.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
R Amen.
3
Download

Adorácia za rodinu