Noviny
občanov mesta
Šurany
3. ročník
4. číslo
apríl 2012
mesačník
nepredajné!
Nájdete nás aj na webovej stránke www.watson.sk alebo www.izamky.sk
Z činnosti Obchodnej akadémie v Šuranoch
Školu navštevuje 250 žiakov
v troch triedach
Súčasná riaditeľka Obchodnej
akadémie v Šuranoch Ing. Eva
Matejíčková pôsobí vo funkcii riaditeľky od roku 2009. Vedie školu
so 12 triedami, ktorú v súčasnosti
navštevuje 250 žiakov. Je v poradí už šiestou riaditeľkou, navyše
prvou ženou v tejto funkcii vôbec
v doterajšej histórii školy.
Obchodná akadémia v Šuranoch
patrí k tým stredným školám Nitrianskeho samosprávneho kraja,
ktoré sa môžu pýšiť svojou dlhoročnou tradíciou a ktorej absolventi po maturite s ľahkosťou zdolávajú ďalšie skúšky života, či už počas
štúdia na vysokých školách alebo
v praxi.
Riaditeľka Ing. Eva Matejíčková
Obchodná akadémia v Šuranoch
sa delí o svoju históriu s mestom
Nové Zámky. Bola zriadená v roku
1946 v Nových Zámkoch ako vyššie odborné štvorročné učilište.
Od jej vzniku sa v nej vystriedalo
viacero riaditeľov - Martin Kulich,
Karol Jedlička, Juraj Matiaško, Ing.
Ivan Červík, PhDr. Karol Hlavatý,
PaedDr. Milan Buranský.
Keďže nemala stále sídlo, od samého začiatku sa viackrát sťahovala. V Šuranoch sídli od roku 1962.
So súčasnou riaditeľkou Ing.
Evou Matejíčkovou sme sa pozhovárali okrem iného aj o tom, aké je
zameranie školy a aké sú vízie školy
do budúcnosti.
- Počas štvorročného štúdia na
našej škole získavajú žiaci úplné
stredné vzdelanie, vedomosti a
kompetencie na pôsobenie v oblastiach Ekonomika a organizácia,
obchod a služby . Absolventi sú pripravení aj na pokračovanie v štúdiu
na vysokej škole, prípadne ďalších
rôznych foriem pomaturitných štúdií. Majú predpoklady aj na rozvíjanie vlastných podnikateľských aktivít, môžu pracovať v profesiách ako
ekonóm, mzdový referent, účtovník, štatistik, obchodný zástupca,
referent v štátnej správe, bankový
a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, organizačný
pracovník, personalista, pracovník
marketingu, obchodný referent.
V rámci voliteľných predmetov sa
žiaci zameriavajú na daňovú sústavu a cestovný ruch, môžu byť tiež
plne kvalifikovanými pracovníkmi
v oblastiach ekonomických a prevádzkových funkcií a to v podnikoch ako i zariadeniach cestovného
ruchu.
Vo vyhovujúcich priestoroch
školy, vrátane telocvične, počítačových učební s potrebným vybavením, s prístupom na internet sú
vytvorené všetky predpoklady na
kvalitnú výučbu. Všetci pedagogickí zamestnanci školy majú potrebné vzdelanie k vyučovaniu svojho
predmetu a naďalej sa systematicky
vzdelávajú. Žiaci získavajú teoretické a praktické vedomosti a zručnosti tak, že sú pripravení na povolanie a získanie prvej kvalifikácie,
čo je zároveň aj predpokladom pre
ich ďalšie štúdium. Okrem
(dokončenie na str. 2)
Posolstvo Veľkej noci
Stáročná skúsenosť nám dokazuje, že pútavo vyrozprávané príbehy
majú neuveriteľnú moc podmaniť
si našu predstavivosť a na dlhý čas
ovplyvniť naše myslenie a pocity.
Dokonca i dnes vplyv filmu alebo
čítaného slova doznieva ešte dlho
po tom, ako sme dopozerali film a
dočítali knihu. Hodnotné filmy a
knihy veľakrát nadlho zmenia náš
doterajší spôsob myslenia i konania. Avšak žiadna, ani tá najúžasnejšia kniha, ani ten najpútavejší
film nie sú ničím v porovnaní so
skutočným príbehom umučenia,
smrti a zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista. Napĺňa nás
smútkom, keď vidíme, ako zle zaobchádzali s Ježišom, alebo radosťou a nádejou, keď sledujeme, ako
svojím zmŕtvychvstaním premohol
hriech a smrť a získal pre nás nový
život. Je to fascinujúci príbeh, pri
sledovaní ktorého nás preniká až
posvätná bázeň a úcta voči Bohu.
Sme vtedy natoľko zaujatí, že až
hmatateľne cítime Božiu prítomnosť a vanutie Božej lásky. Nik zo
zástupu pred Piláta nepredstúpil,
aby predniesol dôvody, prečo žiadali Ježišovu smrť. Nespáchal nič
(dokončenie na str. 7)
Klub dôchodcov v Nitrianskom Hrádku bilancoval
Prvú tohtoročnú akciu nedávno
zorganizovali členovia Klubu dôchodcov v Nitrianskom Hrádku
ako Novoročné posedenie 2012,
a zároveň tak privítali práve začínajúci rok. Popri tom bilancovali aj
uplynulé obdobie svojej činnosti. Z
príležitosti fašiangov, ktoré sprevádzalo zakopanie basy, sa zišli v kultúrnom zariadení, kde sa o dobrú
náladu postarala hudobná skupina
pod vedením E. Koštialikovej. Sálu
kultúrneho zariadenia pomáhali
(dokončenie na str. 2)
2
Noviny občanov mesta Šurany
Klub dôchodcov v Nitrianskom Hrádku bilancoval
(pokračovanie zo str. 1)
zdobiť J. Piršel, K. Halás, a G. Raučina.
V marci sa konalo posedenie s
A. Heclovou a P. Cvikom zástupcami mestského zastupiteľstva.
Zúčastnili sa aj kladenia venca pri
príležitosti výročia oslobodenia
obce. Pred Veľkou nocou zorganizovali akciu maľovanie kraslíc a
tvorbu veľkonočných dekorácií, na
ktorej sa podieľali M. Fíšanová, A.
Malíková, M. Šimková, A. Halásová, M. Majerčíková, F. Hercegová, M. Tamaškovičová, O. Malík a
G. Raučina. Z kraslíc a dekorácií
usporiadali výstavu, na ktorej prezentovali svoje práce aj žiaci ŠZŠ a
materskej školy, vrátane veľkonočného pečiva kuchárok Šimkovej
a Halásovej. Zakúpením malých
pozorností (čokolád a keksíkov)
prispeli k oslavám Dňu matiek, na
ktorom zaznela príležitostná báseň
v prednese A. Halásovej. V mesiaci jún zorganizovali Juniáles, ako
„diskotéku pre seniorov“. K dobrej
nálade prispela aj ženská spevácka
skupina M. Hamarovej. Mesiac júl
bol mesiacom prázdnin a výletov.
Dôchodcovia absolvovali výlet do
Banskej Štiavnice, kde si prehliadli banské a poľovnícke múzeum
v zámku vo Svätom Antone a kamenné príbytky v Brhlovciach. V
septembri si naplánovali posedenie
pri čaji, pesničkách a guláši, ktorý
pomáhala pripraviť A. Halásová.
V októbri venovali pozornosť úcte
k starším. V krátkom kultúrnom
programe zaspievali niekoľko ľudových piesní H. Poláková, M. Péková, M. Tamaškovičová, A. Halásová
a G. Raučina. Zároveň si kytičkou
kvetov uctili najstaršie členky klu-
bu M. Rackovú, H. Rendekovú, M.
Prochádzkovú, H. Cvikovú, P. Cvikovú a B. Gálovú a tiež E. Tvrdoňa.
Na svätú Katarínu pred Vianocami
usporiadali posedenie pri dychovej hudbe MKS v Šuranoch. Tak
tomu bolo aj v mesiaci november,
kedy sa postarala o dobrú náladu
„Tetka Anička“ v podaní A. Halásovej. Mimo plánu akcií uskutočnili
mikulášske posedenie pre našich
najmenších. Pečenie oblátok, medovníkov a trubičiek patrilo k príprave vianočných sviatkov, k čomu
patrí tvorenie vianočných dekorácií, adventných vencov a výzdoba
stromčekov. Pomáhali najmä F.
Hercegová. M. Tamaškovičová, M.
Šimková, A. Halásová, A. Malíková, G. Raučina a O. Malík. Z dekorácií usporiadali výstavku, ktorú po
svätej omši navštívilo veľa občanov.
Vianočné pečivo (trubičky, oblátky, medovníky, suché pečivo) pripravili M. Šimková a A. Halásová.
Výstavku doplnili prácami žiakov
tamojšej špeciálnej základnej školy
a materskej školy. Na koncoročnom
posedení sa predstavili mladí začínajúci a v tradíciách pokračujúci
tamburáši v súčinnosti so ženským
spevokolom zo šurianskeho klubu
dôchodcov, starými tamburášmi a
dychovkou. Bola podávaná aj kapustnica a občerstvenie.
Okrem plánovaných akcií sa
vlani starali aj o skrášľovanie obce
vysadením kvetov, ich okopávaním
a zalievaním v parčíku okolo sochy
Venuša. Zapájali sa do nich najmä
M. Majerčíková, A. Halásová, M.
Šimková, J. Majerčík, L. Šendula,
G. Raučina a O. Malík. Najmä A.
Halásovej a M. Šimkovej treba poďakovať za aktivitu a pomoc pri
Preteky motokár a vôkol všade veľa zelene. Aj takúto tvár malo
kedysi šurianske námestie...
usporadúvaní, organizovaní, varení
a pečení koláčov a pečiva na všetky
akcie uskutočnené počas uplynulého roka.
Treba veriť, že stanovené ciele,
ktoré si predsavzali, naplnia aj v
tomto roku.
Otto Malík
Z činnosti Obchodnej akadémie v Šuranoch
(pokračovanie zo str. 1)
vzdelávania škola plní aj výchovnú
úlohu, formuje u mladých ľudí ich
postoje, pripravuje ich na zodpovedný život v spoločnosti.
Ani po poslednej vyučovacej
hodine sa nezatvára brána školy.
Staráme sa aj o aktívne, cieľavedomé vypĺňanie voľného času žiakov
v rámci rôznych záujmových krúžkov, ako sú - literárny, matematický, krúžok cudzieho jazyka, krúžky
mladý účtovník, účtovníctvo pre
pokročilých, internetový krúžok,
práca s počítačom, krúžky pre talentovaných žiakov v písaní na PC
a tiež športový a spevácky krúžok.
Darí sa nám aj v mimoškolskej
záujmovej činnosti, čo prináša aj
plody vo forme úspechov. V tomto školskom roku sa môžeme pochváliť viacerými peknými umiestneniami žiakov, ktoré dosiahli na
okresných i krajských súťažiach,
napríklad - na recitačnej súťaži
Hviezdoslavov Kubín, olympiáde
nemeckého jazyka, na biblickej
olympiáde, na olympiáde slovenského jazyka a olympiáde ľudských
práv, ďalej v súťažiach „Záložka
do knihy spojujúcej školy“ ba i v
celoslovenských súťažiach žiačok
v cezpoľnom behu, v rámci súťaže
Expert Geniality Show, v spracovávaní informácií na počítači. Vlani
sme sa stali víťazmi súťažného projektu „Európsky parlament prichádza k vám“, za čo bolo 24 žiakov
odmenených študijným pobytom
v Štrasburgu. Tohto roku si vybraní
študenti už po druhý raz vyskúšajú na pár dní prácu europoslanca
v európskom parlamente v Štrasburgu, keďže sme sa umiestnili
vo víťaznej osmičke v súťaži Euroscola 2012. Tomu predchádzalo
množstvo podujatí, ako beseda s
ombudsmanom Pavlom Kandráčom, s europoslankyňou Katarínou
Neveďalovou, videokonferencia s
europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou.
Kvôli lepšiemu poznaniu ekonomických problémov v praxi
organizujú vyučujúci odborných
predmetov exkurzie do výrobných
podnikov, ale aj do nevýrobnej
sféry, ako je bankovníctvo a poisťovníctvo. V tomto roku to bola
exkurzia v Národnej Banke Slovenska a v novozámockom výrobnom
podniku OSRAM. V rámci právnej
náuky sa študenti zúčastnili aj na
exkurzii v pojednávacej miestnosti
na Krajskom súde v Nitre.
Nezanedbávame ani výchovu k
zdravému životnému štýlu, ochrane zdravia a prírody a sme pravidelnými účastníkmi akcie „Študentská
kvapka krvi“. Organizujeme rôzne
besedy, súťaže, výstavy, návštevu
filmových predstavení v oblasti
ochrany zdravia, prevencie drogovej závislosti a dopravnej výchovy
a tiež kultúrno-poznávacie exkurzie, zamerané na spoznávanie našej
histórie a kultúry, ako aj prírodného bohatstva. Organizujeme aj
exkurzie do zahraničia, spolupracujeme so základnými i strednými
školami v meste, spevácky krúžok
pod vedením Márie Bujdákovej
spestruje rôzne spoločenské podujatia v meste, veľký úspech zožali
aj na podujatí Mladý tvorca v Nitre.
Spolupracujeme so spoločenskými organizáciami a inštitúciami,
ako sú červený kríž, mestská knižnica, Matica slovenská, Hasičský
a záchranný zbor, Policajný zbor
a pedagogicko-psychologická poradňa
A čo sa týka najbližších plánov?
Radi by sme upravili vonkajšiu
fasádu budovy vrátane zateplenia a dosadenia plastových okien,
chceme pokračovať v spolupráci
s firmami a s inštitúciami a našim
cieľom je aj nadviazať aktívnu spoluprácu s niektorou školou v nemecky alebo v anglicky hovoriacej
krajine, keďže tieto jazyky sú nielen
maturitným predmetom, ale ich
aktívne ovládanie je predpokladom
uplatnenia sa na trhu práce v rámci
Európskej únie.
Zhováral sa
Milan Kupecký
Noviny občanov mesta Šurany
3
Anketa
Čo by ste okrem počasia a sviatkov privítali v nastávajúcich jarných dňoch? Tak znela otázka, ktorou sme oslovili
niekoľkých občanov - respondentov v uliciach nášho mesta.
Tu sú ich odpovede:
Kamenárstva z mesta, ktoré prinášalo peniaze do mestskej pokladnice. Mne napríklad osobne mesto
neumožnilo prevádzkovať šport
v priestoroch, ktoré nie sú doteraz
využité.“
Ján Mojcher, 72-ročný
„Veľmi sa teším, že sa okrem práce v záhradke budem môcť venovať aj vnúčaťu. Čo sa týka kultúry
v meste, je to dosť slabé, iba podujatia v synagóge sú nepostačujúce,
pretože je tu veľa mladých ľudí,
ktorí sa potrebujú aj kultúrne vyžiť,
namiesto toho, aby sa uchyľovali
k drogám, čo nie je u nás neobvyklý
zjav. Čo pamätám, v meste, na ihrisku i v amfiteátri boli kedysi koncerty a vystúpenia kultúrnych telies
aj z Bratislavy a iných miest. Dokonca tu mal koncert aj Karel Gott.
Teraz sú Šurany akoby bez života,
ako vymreté. Treba viac športovísk pre mládež a rodičov s deťmi,
tak ako je to v iných mestách, ba i
v obciach.“
Jozef Daniel, 18-ročný
„Teším sa na spoločnú jarnú a
letnú pastvu s mojimi štvornohými
miláčikmi. Škoda len, že tu, v okolí
Mederčiny je toľko špiny a neporiadku. Aj urbárske role sú zanedbané, zarastené trávou. Ja osobne
mám problémy nájsť spoločnú reč
s majiteľmi rybníka i s mestským
úradom, ktorý našej časti Nitriansky Hrádok nevenuje takmer žiadnu pozornosť a starostlivosť, s výnimkou posedenia s dôchodcami.“
Radoslava Koričová, 23 ročná
„Teším sa spolu s priateľkami
na jarné prechádzky nielen
mestom, ale aj prírodou, ktorú by
sme mali viac chrániť a menej devastovať. Priala by som si, aby pribudlo viac návštevníkov v našej
reštaurácii.“
Lukáš Mazor, 20- ročný
„Mesto by malo aspoň začiatkom jari vyzerať o čosi čistotnejšie,
malo by lepšie reagovať na pripomienky občanov, na nedostatok
čistoty nielen v centre mesta, ale
aj v priľahlých uliciach, konkrétne
na ul. MDŽ. Malo by byť v meste aj
viac smetných košov.“
Eva Matejíčková, 45-ročná
Ladislav Žembery, 50 – ročný
„Ťažko sa mi hovorí, pretože
nevychádzam dobre s mestským
zastupiteľstvom. Tamojší poslanci
si odsúhlasia čo chcú, bez ohľadu na názory občanov, čiže chýba
vzájomná komunikácia. Neviem to
dokázať, ale sú podozrenia aj z rôznych kšeftov, keď niektoré objekty
boli predané pod cenu, napríklad
Kopec, objekty nákupnej tržnice i
ďalšie. Problematický bol aj odsun
Peter Slažanský, 63-ročný
„Odvetia, čo sa v Šuranoch zlikvidovali všetky fabriky, vrátane bývalého Elitexu a cukrovaru, nie sú
v meste žiadne významné firmy,
v ktorých by si najmä mladí ľudia
mohli nájsť prácu. Vedeniu mesta
sa za dlhé roky nepodarilo prilákať
žiadneho významného, ani väčšieho investora a navyše mesto je
po všetkých stránkach v hlbokom
úpadku.“
„S príchodom jari žije aj naša
škola v atmosfére maturitných
skúšok. Písomné maturitné skúšky
z predmetov slovenský, anglický a
nemecký jazyk už študenti štvrtého
ročníka absolvovali, teraz prebieha
obdobie čakania na výsledky skúšok a zároveň prípravy na praktickú časť odbornej zložky a na ústne
maturitné skúšky.“
Jerguš Mazúch, 14-ročný
„Ja by som najviac uvítal plavecký bazén v meste, škoda, že sme si
nechali zdevastovať mestské kúpalisko. Cez toto leto tak budem musieť chodiť na štrkovisko do Bánova. Keď vyjde jarné slniečko, hneď
je aj lepšia nálada.“
Vladimír Křenek, 61-ročný
„Okrem manželky mám tri zlaté
vnúčatá, o ktoré sa denne starám a
to je pre mňa najlepší relax. Prechádzam sa s kočíkom po ulici, pretože
v Šuranoch nie je jediný vyhovujúci, dostupný a dokonca ani žiadny
park. Život v meste, okrem trhoviska, akoby neexistoval. Najviac to
vidieť počas víkendových dní, keď
je mesto ako vymreté. Vôbec v ňom
nepulzuje život.“
František Maňák, 60-ročný
„Chýba nielen viac športových
odvetví, ale aj klubov na vyššej ako
regionálnej úrovni. Podľa mňa sa
investujú peniaze iba do šurianskeho futbalu a to je málo. Dokonca aj
polievačky v obciach nášho regiónu takpovediac spolu s tradíciou
vymierajú. Nemá to kto podchytiť.
Okrem návštevy kostola, akoby ani
sviatky ako je Veľkonočný pondelok ani neexistovali.“
4
Noviny občanov mesta Šurany
Čriepky z dejín šurianskej farnosti
(na pokračovanie...)
(I. časť, 1226 – 1526)
O najstarších dejinách šurianskej
farnosti sa toho vie veľmi málo.
Dostupné materiály o danej dobe
spracoval prof. ThDr. Karol Markovič (1912 – 1978), šuriansky
dekan, cirkevný i regionálny historik. No prvým známym bádateľom
cirkevného života v Šuranoch a na
okolí bol šuriansky rodák a teológ
Michal Matunák (1866 – 1932),
známy slovenský historik, turkológ
a kremnický archivár. Preštudoval
takmer všetky materiály Krajinského archívu v Budapešti a dostupné
materiály Arcibiskupského archívu
v Ostrihome.
ThDr. K. Markovič využil získané poznatky od M. Matunáka a
rozšíril ich vlastným výskumom.
Úzko spolupracoval s Národným
múzeom v Budapešti a taktiež študoval archívny materiál v Ostrihome, ale i kláštorné materiály v
Hronskom Sv. Beňadiku. Na základe získaných poznatkov spracoval
i zoznam šurianskych farárov od
najstarších čias.
Ako prvého uviedol farára B e n
e š a (sacerdos de villa Suran) ktorý v Šuranoch zomrel roku 1226. V
tejto súvislosti kardinál Ján Chrizostom Korec uvádza, že prvý šuriansky kostol bol pravdepodobne
zasvätený sv. Filipovi a Jakubovi
ml., postavený ako ranogotický
okolo 1220. Potom plných 106 rokov nebolo známe meno šurianskeho farára, až v rokoch 1332 – 1337
tu pôsobil kňaz J á n (sacerdos ecclesiae S. Nikolai dr Suran – kňaz
kostola sv. Mikuláša v Šuranoch).
Ďalej podľa ThDr. K. Markoviča
znovu nastalo vákuum, keď takmer
plných 189 rokov, čiže až do bitky
pri Moháči roku 1526 sme poznali
meno tretieho šurianskeho farára V
i n c e n t a.
No pri bádaní a excerpovaní historických materiálov sa objavili i
ďalší jednotlivci, ktorí sa zaujímali
o dejiny našej šurianskej i susednej
„mederskej“ palárikovskej farnosti
– boli to
titulárni prepošti z Bíne: ThDr.
Vojtech Prenner, farár v Tardoškedi
(Tvrdošovce) a
František Szentinger, farár v
Hoduši, v Bíni a ako dôchodca
vo funkcii kaplána pôsobil na Fíši
(Trávnica v rokoch 1884 – 1889).
Ďalej Ján Mravík, známy regionálny historik, PhDr. Ladislav Kočiš
CSc., vysokoškolský pedagóg, bratislavský prepošt ThDr. Mikuláš
Višňovský, profesor na RK CMBF a
tiež profesori ThDr. Aloiz Miškovič
a ThDr. Aloiz Martinec, ďalej ThDr.
ThDr. Karol Buttner, mederský rodák narodený na Čikoch (1801
– 1886), farár v Ostrihome, Tardoškedi a bratislavský kanonik.
Každý svojim dielom zanechal
materiály týkajúce sa šurianskej
i „mederskej“ farnosti, ktoré pomohli spracovať a doplniť chýbajúce voľné miesta v zozname už známych farárov.
Zo sprostredkovaných a vlast-
ných poznatkov získaných výskumom dopĺňame zoznam „mederských“ a šurianskych farárov v
rokoch 1226 – 1526 dvoma novými
menami. Uvedení farári boli do Šurian preložení zo susednej obce Palárikovo (Meder Slovenský Meder):
A m b r ó z - 1338 – 1349 (Plebanus
Anmbrosius de Meger), 1350 –
1354 (Plebanus Anmbrosius de Šuran), J á n - 1379 – 1385 (Johannes
plebanus de Mager), 1386 – 1401
(Johannes plebanus de Šuran), A
m b r ó z - prezývali ho učenlivý
kňaz, bakalár (sacerdos docilis,
baccalareatus). Opát v Hronskom
Sv. Benadiku Sifrid I. udržiaval
dobrý vzťah–kontakt s medersko-šurianskym farárom Ambrózom,
veď ako by aj nie, bol odchovancom
menovaného kláštora. Bol s ním i
na jeho prvej návšteve u tretieho
avignonského pápeža Benedikta XII.(1334- 1342) v roku 1340.
Roku 1342 zúčastnil sa na zasadnutí kapituly vo Vyšehrade (Visegrád,
Maďarsko), ktorú zvolal Sigfríd I.,
aby splnil pápežovo nariadenie.
Jeho meno sa objavuje i v súvislosti
s povýšením Sigfrida I. za arciopáta
na Panónskej hore (Pannonhalma,
Maďarsko), kde sa osobne zúčastnil na jeho inaugurácii roku 1355.
Vie sa iba toľko, že Mederskú faru
zanechal preto, aby arciopátovi
Sigfridovi I. pomáhal pri realizácii
nariadenia pápeža Benedikta XII.,
ktorý ho poveril obnovou 40 opátstiev spustošených za tatárskeho
plenu. No pre nedostatok kňazov
v ostrihomskej arcidiecéze nebol
uvoľnený, ale preložený do susedných Šurian, kde pôsobil do konca
roku 1354 a v novom roku 1355 so
súhlasom ostrihomského arcibiskupa Mikuláša Vásáryho (1350 –
1358) natrvalo ochádza do služieb
arciopáta Sigfrida I. na Panónsku
horu, kde spolu naďalej plnia pápežovo nariadenie – znovuoživenie
spustošených opátstiev.
Treba ešte poznamenať, že mederský farár Passarovič Andrej
Jablonický (1728 – 1732) si poznamenal dodatok (additamentum)
uvádza, že za pôsobenia arcibiskupa Chanadina (1330 – 1349)
mederským farárom bol Ambróz
(Plebenus Ambrosius de Meger),
arcibiskupov dobrý priateľ a jeho
bývalý pisár (amicus bonus eius
olim actaurius pristinus). Potom
ďalej pôsobil v Šuranoch.
J á n - učený znalec teológie (doctus theologiae). Pred príchodom do
Medera (dnešné Palárikovo) bol v
službách nitrianskeho biskupa Štefana Sigetiho, ktorý mal vyjednať
v Avignone s pápežom Urbanom
V. dohodu o uzavretí uhorsko-byzantského spojenectva. Na tejto
ceste ho sprevádzal i náš farár Ján
ako poradca a osobný tajomník.
Farár Ján bol vzdelaný kňaz s titulom theologiae magister.
Nielen ThDr. K. Bruttner, ale i
bratislavský prepošt ThDr. Mikuláš Višňovský zhodne tvrdili. že
kňaz Ján z Megera, ktorý tu pôsobil v rokoch 1379 – 1385 a neskôr
v Šuranoch 1386 – 1401, pôsobil
i vo funkcii špána kráľovských
dvorníkov (comes udvarnicorum
regalium) a i ako magister, ktorého
palatín Mikuláš Garay spolu s kňazom Michalom zo Seku (Michael
de Zeg), v tej istej funkcii poveril
nad dohľadom pri vymeriavaní
hraníc šľachtických pozemkov v
osadách Kostolný Sek (Eghaszeg),
Mlanský Sek (Molnaszeg) a Veľký
Sek (Nagszeg). Dr. Prenner i PhDr.
Ladislav Kočiš, CSc tvrdili, že kňazi
Johannes a Michael boli spomínaní
v listinách Nitrianskej kapituly a v
spisoch v Ostrihome nielen v rokoch 1379 a 1382, ale i roku 1385.V
novom roku 1386 bol preložený
do Šurian, kde pôsobil do konca
roka 1401. Tu bol svedkom výstavby a dostavby šurianskeho hradu.
Z titulu miestneho farára mu bol
zverený osobný archív vojvodu Ctibora, pána šurianskeho hradu. (Pokračovanie v budúcom čísle.)
Mgr. Karol Kolečáni
Deň pozitívnych zážitkov a radosti
Tanečný workshop
V Spoločenskej hale sa stretli
fanúšikovia street-dance na veľkom tanečnom workshope, ktoré
zorganizovalo Mestské kultúrne
stredisko v spolupráci s Phantoms
crew, víťazmi súťaže Talent 2009 a
2010 v Šuranoch. Práve táto súťaž
odštartovala tanečnú kariéru, ktorá
ich posunula až do televíznej show
Československo má talent. Tanečníci vo veku od 12 – 24 rokov navodili tú správnu atmosféru úvodným
tancom, v ktorom predviedli rôzne
tanečné prvky. Podujatie bolo rozdelené do jednotlivých kôl, zameraných na výuku tanečných štýlov
breakdance, poping, locking a
street jazz. Program plný pohybu,
energie a radosti z tanca okorenila tanečná skupina THE PUZZLE
z Nitry a lektorka Eija. Získané
tanečné schopnosti ukázali deti a
mládež za veľkej podpory divákov
v záverečnom battle. Porota v zložení lektorov podujatia odovzdala
víťazný pohár tanečného workshopu Viktorovi Fazekašovi z Nových
Zámkov. Dynamický tanec s prvkami akrobacie v podaní Phantoms
Crew dal bodku za dňom plným
pozitívnych zážitkov a radosti z
tanca.
R. Kozlíková
Noviny občanov mesta Šurany
5
Ochrana osobných údajov vo virtuálnom
priestore
Beseda so žiakmi základnej školy
Deti a dospievajúci sú jednou
z najviac ohrozených skupín vo
virtuálnom prostredí a zároveň sú
tými, pre ktorých sú nové technológie najväčším lákadlom, online svet
je ich druhým domovom. Na túto
tému sa uskutočnila nedávno beseda v šurianskej záladnej škole na
ulici SNP. Dospelých, rodičov, učiteľov i ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou zaujíma odpoveď na
otázku, ako postupovať v prevencii
týchto rizík. Prvým predpokladom
úspešnej prevencie je predovšetkým dostatočná informovanosť.
Za týmto účelom bola v marci v
spolupráci s Mestskou knižnicou
Michala Matunáka v priestoroch
židovskej synagógy zrealizovaná
interaktívna beseda pod názvom
„Osobné údaje vo virtuálnom
priestore- riziká ich zneužitia“.
V úvode besedy nás zaujímalo,
či žiaci vedia, ktoré údaje zaraďuje-
nehnuteľnosti), akým záľubám sa
venujú. Žiaci boli upozornení, že
informácie o sociálno-ekonomických pomeroch je možné dozvedieť
sa aj nepriamo- napr. zverejnením
fotografie o tom, kam chodia na
dovolenku alebo aké majú ich rodičia auto. Takisto boli upovedomení,
že nie je vhodné udávať informácie
na sociálnych sieťach (napr. Facebook) či prostredníctvom e-mailu
týkajúce sa odchodu na dovolenku,
o dĺžke pobytu v zahraničí, resp.
zverejňovať fotografie z dovolenky, pretože z týchto informácií sa
dá jednoducho zistiť vhodná doba,
kedy nebude v ich domácnosti nikto prítomný a môže tak dôjsť k vlámaniu a následnému vykradnutiu.
V rámci besedy sme sa venovali
aj problematike krádeže identity a
nabúrania do profilu, k čomu dochádza najmä v prípadoch, kedy
sa zvolí ľahko zistiteľné heslo (bež-
Internet si pamätá aj chyby minulosti – rozprávka „Ogrgeľ“
me medzi osobné a nie je vhodné
ich uvádzať na rôznych webových
stránkach, fórach či chatoch (četoch) vzhľadom k ich možnému
zneužitiu... Žiakom bolo vysvetlené, že popri údajoch, ako je meno,
priezvisko, dátum narodenia, adresa, príslušnosť k náboženskej či
etnickej skupine, môžu byť zneužité aj fotografie a videá, najmä tie,
ktoré ich zachytávajú v trápnych
či smiešnych situáciách alebo na
ktorých majú obnažené časti tela.
Rizikovými sú i informácie o sociálno-ekonomických pomeroch,
tzn. o tom, kde a ako žijú, aké sú
príjmy ich rodičov, čo vlastnia
(elektronika, dopravné prostriedky,
ne používané slová, bežné číselné
kombinácie, dátum narodenia,
názvy miest, štátov, riek, nadávky,
internetovo známe slová). Rizikom
nabúrania do profilu je, že narušiteľ
môže následne vystupovať v mene
toho, komu sa do profilu nabúral a
napr. posielať emaily, komunikovať
na čete, vulgárne vystupovať, urážať ostatných a pod.
Fotografia môže zasa slúžiť ako
nástroj na vydieranie, zosmiešnenie, ohováranie alebo pomstu
(nástroj kyberšikany a kyberstalkingu, t.j. kyberprenasledovania).
Súkromné fotografie alebo videá
sa môžu dostať na voľne dostupné
miesta, a potom sa už ich ďalší osud
dostáva mimo vašej kontroly. Z
niektorých stránok býva tiež komplikované raz uverejnené fotografie
a videá odstrániť. Žiakom bolo vysvetlené, že hoci albumy fotografií
sprístupnia „len pre priateľov“, alebo zabezpečia heslom, aj k takýmto
fotografiám sa dokážu šikovné osoby dostať. Taktiež boli upozornení,
že čo raz zverejnia na internete, už
odtiaľ nedostanú (internet si pamätá aj chyby minulosti). Takéto
informácie, fotografie a videá (v
spodnej bielizni, nahý/á alebo počas búrlivej párty) sa môžu dostať
k ich učiteľom, rodičom alebo raz
v budúcnosti k ich zamestnávateľovi či deťom. Všetky informácie,
ktoré o sebe zverejňujú na internete
(napr. pri vypĺňaní profilov na sociálnych sieťach, zapájaním sa do
internetových skupín či diskusných
fór) slúžia aj na vytvorenie mienky
okolia o ich osobe.
Internet nikdy nebude celkom
bezpečný. Dokonca ani len chatovanie (četovanie), hoci sa nám
to môže tak zdať, keďže si predsa
píšeme len s jednou osobou, ktorú dobre poznáme. Čet totiž nie je
šifrovaný a k súkromným veciam,
ktoré takto zverejníme sa môže dostať niekto cudzí.
Okrajovo sme sa v rámci besedy
venovali aj tzv. kybergroomingu,
nakoľko k osobným údajom a fotografiám sa môžu dostať aj nepovolané osoby, ktoré vystupujú v
pozícii rovesníka dieťaťa, snažia sa
získať si jeho dôveru, priateľstvo
za účelom osobného stretnutia a
následného sexuálneho zneužitia,
detskej pornografie alebo obchodovania s deťmi. Citlivými údajmi
sú v tomto prípade predovšetkým
vek, pohlavie, fotografie zverejnené
v internetových profiloch, internetové prezývky, ktoré nasvedčujú
veku dieťaťa (napr. teengirl, čajočka1999 a pod.). Čím viac osobných
údajov o sebe dieťa zverejní, tým
viac priestoru vytvára pre agresora – jednak upútaním pozornosti,
jednak možnosťou nadviazania
kontaktu.
Na záver besedy boli k jednotlivým rizikám zneužitia osobných
údajov na internete žiakom základnej školy premietnuté rozprávky
z celoslovenského preventívneho
projektu Ovce.sk, ktoré sú dostupné aj v online podobe na webovej
stránke www.sheeplive.eu, resp.
www.ovce.sk.
Mgr. Dominika Strigáčová
Šurianske mlyny a okolie
Vieme, že dnes už neexistujúci
Šuriansky cukrovar mal aj mlynskú prevádzku, teda mlyn, ktorý
bol jeho súčasťou. V tejto súvislosti
možno vhodne padne oživiť dávnu tradíciu málo pretraktovaných
faktov, že Šurany boli už od dávna
(od doby Arpádovcov) vlastníkmi viacerých mlynov. Je to logické
i pochopiteľné, veď úrodná žírna
pôda na oboch brehoch rieky Nitra ponúkala mestu a jeho okoliu
možnosť využívať tieto prírodné
bohatstvá aj postavením a využívaním mlynov. Aj po roku 1221,
keď sa v Šuranoch sústredilo zopár
Kumánov, pribúdali ďalšie mlynské
prevádzky. Práve vďaka týmto mly-
nom sa Šurany stali na dlhé roky
dôležitým obchodným mestom a to
nielen v 13. storočí, ale postupne aj
v ďalších rokoch. Aj preto sa Šurany
v latinčine nazývajú Molness Suran.
Toto obdobie bolo pre mesto a pre
jej obyvateľov významné aj tým,
že sa o rozvoj mlynárstva v tomto
meste a okolí pričinil aj vtedajší
župan Pavol, ktorý sídlil v Kostolnom Seku a patrili mu pozemky
aj v Mlynskom seku, ktorý dnešní
mladí ľudia poznajú už pod
novým názvom - Lipová. Prelom k
horšiemu nastal v roku 1241, kedy
boli Šurany veľmi spustošené tatárskymi nájazdmi.
- Kupecký -
6
Noviny občanov mesta Šurany
Hviezdoslavov Kubín
Na spádovom kole 58. ročníka celoštátnej postupovej súťaži
Hviezdoslavov Kubín sa stretli súťažiaci zo Šurian a okolia, všetko
talentovaní a nadaní žiaci z oblasti
umeleckého slova. Zorganizovalo
ho Regionálne osvetové stredisko
v Nových Zámkoch v spolupráci s
Mestským kultúrnym strediskom v
Šuranoch. V tejto najstaršej a najprestížnejšej súťaži, ktorú každoročne vyhlasuje Národné osvetové
centrum v Bratislave, majú žiaci
možnosť hlbšie spoznávať literárne hodnoty, prehlbovať literárne
poznanie a zároveň pestovať vzťah
k slovu ako kultúrnej a umeleckej
hodnote. Štyridsať žiakov z rôznych
základných škôl a Osemročného
Gymnázia v Šuranoch prezentovali
svoj talent v poézii a próze. Prednes
v poézii sa uskutočnil v synagóge.
Tri kategórie zahŕňali žiakov z ročníkov 2-4, 5-7 a 8-9. Mladé talenty väčšinou interpretovali diela od
slovenských autorov. Ich oduševnenie, hra so slovom, kultivovanosť
a tvorivý prejav, u niektorých podfarbený miernou dávkou trémy,
vniesli do súťaže tú pravú umeleckú hodnotu. Obvodné kolo súťaže,
na ktoré postúpili víťazi zo spádového kola sa uskutočnilo v marci v
priestoroch Oblastného pracoviska
Matice slovenskej v Nových Zámkoch. Súťaž výrazne prispieva k
vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov a študentov v oblasti
umeleckého slova, upevňuje ich
záujem o sebavzdelávanie, vedie
ich k samostatnej tvorivej činnos-
ti, prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,
čo pozitívne vplýva na odbúranie
negatívnych javov okolia a zároveň
vytvára podmienky na úspešnú
prezentáciu týchto aktivít v školách
a na kultúrnych podujatiach.
Výsledky:
Víťazi v poézii:
I. kategória
1. Vivien Zlatinská, ZŠ Mojzesovo-Černík
2. Tamara Mrázová, ZŠ Bánov
3. Emma Nováková, ZŠ SNP Šurany
4. Samuel Dragúň , ZŠ Komjatice
II. kategória
1. Alexandra Filipovičová , ZŠ Komjatice
2. Adam Šutka , ZŠ SNP
3. Slávka Šváčová, ZŠ Trávnica
III. kategória
1. Daniela Horváthová ZŠ Komjatice
2. Miroslava Kosecová ZŠ Úľany
nad Žitavou
3. Dominika Mičíková Dednika
Víťazi v próze:
I. kategória
1. Terézia Mrázová, ZŠ Bánov
2. Kristína Štepanayová, ZŠ Komjatice
3. Bianka Zacharová, ZŠ SNP Šurany
II. kategória
1. Katarína Tamaškovičová, Komjatice
2. Veronika Vrtáková, Úľany nad
Žitavou
III. kategória
1. Ján Komora, OG Šurany
2. Petra Jakubíková, ZŠ SNP Šurany
R. Kozlíková
„Batôžkové“ fašiangové nedeľné popoludnie
V poslednú fašiangovú nedeľu,v
Spoločenskej hale v Šuranoch zorganizovala Kolpingova rodina v
spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom tradičné „Batôžkové“
fašiangové nedeľné popoludnie pre
deti s rodičmi i starými rodičmi.
„Batôžkové“ znamená, že každý zúčastnený si priniesol občerstvenie v
batôžku, vstup bol zdarma. Boli to
chvíle plné radosti, oddychu, súťaží
a tanca pre všetkých. Adolf Kolping
povedal: „Rozveseliť, utešiť, potešiť a rozosmiať toho druhého je to
najkrajšie, čo človek môže na Zemi
vykonať!“ To bolo cieľom organizátorov tohto podujatia. Ďakujeme
aj prostredníctvom novín všetkým
zúčastneným, všetkým starším i
mladším Šurancom, zvlášť hosťom
z Domova sociálnych služieb v Bardoňove, ktorých úsmev na tvári bol
veľkým darom pre celé spoločenstvo tohto podujatia. Vzácna bola i
pomoc mladých gymnazistov, ktorí
prekonali svoje nedeľné pohodlie a
rozdali svoju lásku blížnym.
Alžbeta Danielová, predsedníčka
Kolpingovej rodiny v Šuranoch
Názory - postrehy - vyjadrenia, alebo čo som počula, videla a čítala...
Naša mládež nadáva!
Asi neuvádzam verejnosti žiadnu dych berúcu novinku, že naši
násťroční hrešia. Kým v minulosti
sme pri každom jednom vulgarizme híkali a pohoršene krútili hlavou, dnes sa čoraz častejšie objavujú v médiách či v knihách. O tom,
že tvoria základ slovnej zásoby
mládeže, ani netreba hovoriť. Stretávame sa s nimi už takmer všade.
No priznám sa, že ma ešte vždy dokáže zaraziť, keď počujem nadávku
z úst sotva dvanásťročného chlapca
alebo dievčaťa... Slušnosť ako keby
bola zásadne „out“, a alkohol, cigarety, vulgarizmy zasa „in“. Nedávno som však čítala naozaj výstižný
postreh na túto tému, ktorý vtipne
(možno až trošku sarkasticky) nastavuje dnešnej mládeži zrkadlo.
Posúďte sami...„Sedel som v miestnom pohostinstve, keď tu zrazu sa
otvorili dvere a vstúpila mládež v
počte dva kusy z každého pohlavia.
Oná mládež vyzerala na osemnásť,
ale keďže tá dnešná vyzerá zásadne
staršie ako v skutočnosti je, logicky
dedukujem, že osemnásť nemala.
Tá mládež si dala pivo a fajčila ci-
garety. Navyše aj hrešila...Jedna z
dvoch slečien stíhala popritom ako
fajčila, pila, hrešila a celkovo bola
vokálne neprehliadnuteľná, ešte aj
cez telefón dirigovať niekoho na
druhej strane. Zrejme spolubývajúcu, ktorej úloha spočívala v nájdení
nejakej knihy medzi vecami fajčiacej, pijúcej a nadávajúcej. Nedarilo
sa a stálo to okrem kreditu (alebo
jedného z tých najvýhodnejších
paušálov) aj pár hlasných nadávok
a nervóznych potiahnutí z cigarety. Nechty mala nalakované, možno, aby si rodičia nevšimli, keď jej
začnú žltnúť prsty. Bola nervózna.
Ten niekto na druhej strane knihu
nakoniec našiel. Dotyčná si potiahla z cigarety a potom do telefónu
skonštatovala: ´Vidíš, ty p***. Som
ti vravela, aby si sa pozrela medzi
plyšákov, že tam bude. A čo som
chcel? Už chápem prečo je puberta vekom zmätkov. Človek by už
chcel piť, fajčiť, pľuť a nadávať, len
tie plyšáky ešte celkom nepustia...“
Pripravila:
Mgr. Dominika Strigáčová
Noviny občanov mesta Šurany
7
Jar je tu...
Rady lekára a nielen proti jarnej únave
Takmer každý tretí človek u nás
sa sťažuje na únavu, a preto mnohí z nás konzumujeme aj niekoľko
káv za deň, aby sme ju prekonali.
Lenže káva, podľa zistení vzpruží
organizmus spravidla iba na dvadsať až štyridsať minút a potom jej
účinok mizne. Preto na prekonanie
únavy ponúkame niekoľko lekármi
osvedčených rád. Pred vstávaním,
ešte keď leňošíte v posteli, zjedzte
kúsok čokolády. Tá obsahuje veľa
cukru, ktorý dodá telu rýchlo energiu a látku phenyletylamín, ktorá
zvýši krvný tlak a hladinu cukru.
Pritom, následne vstávajte pomaly,
pretože väčšina z nás, ktorí sa cítia
ráno unavení, trpia nízkym krvným tlakom. K tomu možno pridať
ešte aj rannú ľahkú gymnastiku v
polohe ležmo ktorá podporí krvný
obeh. Ráno, pred raňajkami sa odporúča vypiť pohár jablkovej šťavy,
ktorá obsahuje ovocný cukor, ako
prírodný zdroj energie, a tiež vitamíny a minerálne látky, ktoré vám
zároveň pozdvihnú náladu. Popri
bežnej dennej strave dopĺňajte
energiu hroznovým cukrom, Jeho
konzumáciou krv i mozog rýchlo
prijímajú dextrózu a potláčajú pocit únavy. Stravu v priebehu dňa
doplňte ovocím, napríklad jablkami, či pomarančmi, popoludní sa
odporúča čierny čaj s citrónom, aby
sa vyrovnala hladina cukru v tele.
Ak vás naďalej prenasleduje únava, treba navštíviť lekára, pretože
únava môže súvisieť aj ako príznak
inej, napríklad vnútornej choroby.
Diskotéka pre seniorov
„Zaviazanie basy“
Klub dôchodcov v Nitrianskom
Hrádku v snahe o zachovanie tradície a starých zvykov zorganizoval
fašiangová diskotéku pre seniorov
s podtitulom „Zaviazanie basy“.
Fašiangy začali na Troch kráľov a
skončili Popolcovou (škaredou)
stredou. Diskotéku otvoril predseda tamojšieho Klubu dôchodcov
Otto Malík. Kapelu „1+2“, ktorá vyhrávala doplnila pesničkami pani
Koštialiková a vtipným slovom M.
Kuki. Na diskotéke sa, ako už tradične prezentovala aj „tetka Anička“, v podaní A. Halásovej. Básňou
sme si pripomenuli aj nedávneho
Svätého Valentína. Počas prestávok, medzi tancami spievali ľudové
piesne A. Halásová a G. Raučina.
Skrátka, nálada bola vynikajúca.
Členky výboru M. Šimková a A.
Halásová napiekli chutné kapustníky a ako sa na fašiangy patrí, aj
fánky a šišky. Občerstvením prispel
miestny krčmár V. Hulicska a napečením zázvorníkov pani Marianna.
Celá akcia sa vydarila, takže sme
sa všetci v neskorých večerných hodinách rozchádzali spokojní.
Otto Malík
Posolstvo Veľkej noci
(pokračovanie zo str. 1)
zlé. Pre nás ľudí je však ktosi ešte
neznesiteľnejší ako ten, čo pácha
zlo. Je to ktosi, kto nám ukazuje
iné dobro, ktoré sa odlišuje od dobra, ako ho my vnímame a chceme
vnímať. Ježišovi nemôžeme odpustiť dobro. Je vinný, lebo zničil náš
pokoj. Mali sme presný zákon. Vyratúval presne všetky naše povinnosti. Keď sme ho zachovali, mohli
sme byť spokojní. No on vyhodil
hranice nášho zákona do povetria.
Ostal len jeden: „Miluj!“ Mali sme
svoju stupnicu hodnôt. A On nám
ju úplne rozvrátil. Začal totiž vyhlasovať za blažených chudobných,
hladných, plačúcich, prenasledovaných. Jeho bezočivosť išla tak ďaleko, že povedal, že poslední budú
prví a prví poslednými. Mali sme
svoje pohodlné triedenie. Na jednej
strane dobrí a na druhej zlí. A On?
Mal záľubu v hriešnikoch. Postavil
sa na stranu cudzoložnice. S radosťou prijal poctu verejnej hriešnice
a vychválil akéhosi darebáka, ktorý premrhal otcov majetok! Nie!
Nenecháme si predsa od niekoho
takého diktovať, čo máme robiť!
Najmä ak nám to nezapadá do nášho zaužívaného stereotypu...„Preč
s ním, ukrižuj ho!“ Nikto, kto aspoň
Rozpis pohotovostných služieb lekární na mesiac apríl 2012
Deň
Dátum
Lekáreň
Adresa
Telefón
NE
1.4.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
PIA
6.4.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SO
7.4.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
NE
8.4.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
PO
9.4.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
SO
14.4.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
NE
15.4.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SO
21.4.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
NE
22.4.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
SO
28.4.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
NE
29.4.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v meste Šurany v sobotu, v nedeľu a vo sviatok od 8.00 hod. - 16.00 hod.
raz prečítal príbeh umučenia Pána,
nemôže ostať chladným. Každý si
určite uvedomuje nepredstaviteľnú krutosť a nespravodlivosť toho,
čo Ježiš prežíval. Bolo by preto iste
veľmi zaujímavé dozvedieť sa, prečo toľko Židov, z ktorých mnohým
Ježiš urobil veľa dobrého, sa odrazu postavilo proti nemu. Pozoruhodný je aj Pilátov zbabelý postoj.
Hoci z titulu svojho úradu mohol
rozhodnúť priamo sám, „ukryl“ sa
za požiadavky a rozhodnutie židovskej veľrady a starších ľudu. Je
až neuveriteľné, ako ľahko rozhodol jeden človek o smrti druhého,
ktorý bol navyše úplne nevinný a
celý život obetoval modlitbe, pokoju, láske, milosrdenstvu a službe.
Svoju úlohu tu určite zohrala ľudská zbabelosť, nespravodlivosť, nevšímavosť a sebectvo. V Ježišovom
kríži sa zratúvajú všetky bolesti a
úzkosti všetkých ľudí - aj tá najskrytejšia bolesť toho najposlednejšieho človeka. Aké je teda posolstvo
Veľkonočnej nedele? Nič iné než
pravda, že všemohúci, večný, zvrchovaný Boh je na našej strane! To
je radostná zvesť. Boh skrze Kristov
kríž zničil vládu diabla a vyslobodil
nás z otroctva hriechu a smrti. Ježiš
Kristus zvíťazil! Premohol všetko,
čo nás mohlo oddeľovať od Boha.
Vidíme a cítime úžasnú, ľudským
rozumom nepochopiteľnú Otcovu
lásku k nám, keď obetuje svojho
jediného Syna, aby získal pre nás
naspäť to, čo sme vlastnou vinou
stratili – nádej na svoju spásu. Potrebujeme ešte nejaký iný dôkaz o
láske Boha k nám?! Čo od nás Boh
žiada za tento veľký dar? Len aby
sme uverili v Ježišovo vzkriesenie.
Je to také jednoduché. Boh nás
žiada, aby sme svoj život založili
na jeho láske a moci a aby on bol
centrom našich myšlienok. Keď
to urobíme, sľubuje, že posolstvo
spásy nás naplní veľkou dôverou.
Bratia a sestry, Ježiš prišiel na tento
svet práve preto, aby medzi nami
založil Božie kráľovstvo. Jeho zmŕtvychvstanie je najväčším zázrakom,
prameňom uzdravenia a obnovy v
našom živote. Oslovme aj my Ježiša
v týchto dňoch a zakúsme jeho premieňajúcu moc!
Pripravila:
Mgr. Dominika Strigáčová
8
Noviny občanov mesta Šurany
Prehry, pády i víťazstvá šurianskeho futbalu
Šurany sa nikdy nevzdávali...
Vznik futbalu v Šuranoch sa datuje medzi obdobím prvej a druhej
svetovej vojny. Podľa dostupných
archívnych dokumentov, futbal
sa však začal v meste konsolidovať až po roku 1945, kedy vznikol
futbalový Športový klub Šurany. V
jeho čele stál vtedy riaditeľ tamojšej miestnej ľudovej školy Karol
Markovič. Vo výbore neúnavne
pracovali známe šurianske osobnosti, ako - Ladislav Antalík, Jozef
Molnár, Jozef Mesiarkin, Štefan
Petrányi, Jozef Stano a niekoľkí ďalší...Prvý priateľský zápas odohralo
vtedy sformované futbalové mužstvo presne 27. mája 1945 v Nitre.
Cestovali naň zapožičaným cukrovarníckym vlakom (rušeň a zopár
nákladných vagónov). Nuž teda,
také boli začiatky.
A-mužstvo, v strede tréner
Ladislav Nagy
Po viacerých prelomových rokoch v šurianskom futbale, po
úspešných víťazstvách i pádoch Šuranci radi spomínajú na rok 1987,
kedy mužstvo dospelých postúpilo
do I. A triedy . Toto obdobie chceme vám, čitateľom priblížiť aj preto,
že niektorí futbalisti z tých čias ešte
žijú, proste sú pamätníkmi. Nuž
teda, zalistujme si krátko v pamäti.
V tom čase okrem výstavby nového
štadióna (predtým boli futbalové
ihriská pri niekdajšom Čádyovom
moste a neskôr na Podzámečku),
naberal futbal v meste akoby druhý
dych. A vôbec, zveľaďovanie športu
(hoci mnohé boli v závetrí futbalu)
nastúpilo cestu konjunktúry a stalo
sa vecou takmer všetkých, nielen
priamo tých zainteresovaných čo
okolo futbalu pracovali, ale i fanúšikov, ktorí tvorili tomuto naj-
populárnejšiemu športu na svete,
významnú kulisu a zázemie.
Mnohých našich čitateľov, Šurancov iste zaujme oživenie vtedajších čias, keď napríklad futbal
v tom čase vzali do svojich rúk,
respektíve pod ochranné krídla
Spojené závody SVA, Cukrovar,
Autobrzdy, Kovo, Združené služby
a v neposlednom rade aj tamojší
Stavebný podnik, STS, JRD a Jednota., ktoré boli určitou garanciou
úspechu a napredovania futbalu
v Šuranoch.
Mužstvo vtedy prevzal pod svoju taktovku tréner Ladislav Nagy
z Nových Zámkov. Pod jeho vedením sa mužstvo prebojovalo do
vyššej súťaže, keď domácim šurianskym odchovancom „sekundovali“ iba Béla Vendégh z Mane,
Alexander Števlík z Lipovej a Miňo
Pobočík z Kmeťova, ktorý však následne ešte v tom roku prestúpil do
Nových Zámkov a tak brankárskou
jednotkou sa tak stal Jozef Stano.
Hlavným gestorom šurianskeho futbalu bola v tom čase SVA
(Strojárne výrobkov automobilov)
a do výboru sa nominovali všetci
jej poprední funkcionári, vrátane
riaditeľa Jána Keleho, ktorý túto
fabriku založil. Boli to ďalej funkcionári - Viliam Cvik, Milan Janík,
Ivan Mikulec a nezabudnuteľný a
šurianskemu futbalu po dlhé roky
veľmi oddaný Ján Papp, miestny
holič. Širší káder hráčov A-mužstva vtedy tvorili: Jozef Stano, Vojtech Mentel, Viliam Lehocký (kapitán mužstva), Viliam Beňuška,
František Federič, Vojtech Venégh,
Ján Pilek, Rudolf Filaga, Dezider
Ondrušek, Milan Kupecký, Rudolf
Kliment, Milan Kukla, Alexaner
Števlík, Viliam Herda, Jaroslav Petík, Imrich Skočka a Karol Kupecký. B-mužstvo, ktoré bolo dobrou
zásobárňou „áčka“ viedol vtedy
skúsený bývalý dlhoročný hráč Šurian Pavol Benčo.
Zaspomínal: Milan Kupecký,
foto archív
IV. liga – Rozpis zápasov v sezóne 2011/2012 –
jar a výsledky zápasov do uzávierky novín
kolo
Domáci
Hostia
Dátum
Výsledok
16.
Šurany
Veľký Meder
11.3.
2 : 0
17.
Veľké Lovce
Šurany
18.3.
0 : 2
18.
Šurany
Váhovce
25.3.
2 :2
19.
Štúrovo
Šurany
1.4.
20.
Šurany
Nový Život
8.4.
21.
Šahy
Šurany
15.4.
22.
Šurany
Vion Zl. Moravce „B“
22.4.
23.
Neded
Šurany
29.4.
24
Šurany
ČFK Nitra
6.5.
25.
Vrakuň
Šurany
13.5.
26.
Šurany
Sládkovičovo
20.5..
27.
Okoličná n/O
Šurany
27.5.
28.
Šurany
Kolárovo
3.6.
29.
Šurany
Horná Kráľová
10.6.
30.
Dvory n/Ž
Šurany
17.6.
Tabuľka – IV. liga Juhovýchod
P
Klub
K V R P
Skóre
Body
+ Body
1
Neded
18 13 2
3
34 : 18
41
+ 14
2
Okoličná
18 13 1
4
44 : 19
40
+ 13
3
V. Meder
18 10 2
6
29 : 19
32
+5
4
Šurany
18 9
4
5
38 : 20
31
+4
5
Vrakúň
18 9
1
8
33 : 21
28
+1
6
Sládkovičovo
18 7
6
5
36 : 27
27
0
7
Dvory n/Ž
18 8
3
7
29 : 35
27
0
8
ViOn B/V
18 8
2
8
36 : 33
26
-1
9
Nový Život
18 7
4
7
31 : 25
25
-2
10
ČFK Nitra
18 8
1
9
23 : 30
25
-2
11
Kolárovo
18 6
6
6
21 : 26
24
-3
12
Váhovce
18 7
3
8
38 : 44
24
-3
13
Štúrovo
18 6
2 10
26 : 35
20
-7
14
V. Lovce
18 5
4
9
28 : 42
19
-8
15
Šahy
18 5
1 12
24 : 45
16
- 11
16
H. Kráľová
18 1
2 12
15 : 46
5
- 22
Perlička
Vieme, že Šurany a ich mestská časť - Argentína susedia. Oddeľuje
ich napríklad aj železničná stanica, ponad ktorou vedie most slúžiaci
na prechod pre peších chodcov. Odvtedy, čo most postavili povráva sa,
že najdlhší most na svete je vraj práve tento železničný. Vedie predsa zo
Šurian až do Argentíny.
- kup -
Noviny občanov mesta Šurian - Vráťme mestu život. Vydáva vydavateľstvo H+S, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky.
Autorsky zostavili Ján Štark a Milan Kupecký, e-mail: [email protected] alebo [email protected]
Graficky upravila: Erika Cserepesová.
Download

si môžete stiahnuť odtiaľto