ZMLUVA
č. 1/2
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretá na základe
Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb., v zmysle § 23 zákona 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a kanalizáciách a zákona 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových
Zmluvné
odvetviach
strany
Dodávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
OBECŠINTAVA, 92551 Šintava244
Miroslav Holička, starosta obce
00306193
2021000927
VUB Sereď, a.s.
18423132/0200
Odberateľ/producent
Meno a priezvisko:
Milan Ščevík
Adresa odberateľa:
U organizácie:
Šintava č. 2,92 551
Adresa producenta:
Adresa na zasielanie faktúr:
IČO:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v OR:
I. Predmet
zmluvy
V rozsahu a za podmienok nižšie uvedených sa dodávateľ zaväzuje:
-
odvádzať komunálne odpadové vody (ďalej len odpadové vody) verejnou kanalizáciou na ČOV
Odberateľ sa zaväzuje vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie okrem dažďovej vody a vody
z bazénov a zaplatiť dodávateľovi stočné za plnenie podľa tejto zmluvy.
Predmetom plnenia nie je odvádzanie látok, ktoré sa nepovažujú za odpadové vody a ktoré sa preto nesmú
vypúšťať do verejnej kanalizácie. Sú to najmä obzvlášť škodlivé látky uvedené v Zozname I. Príloha č. 1
Zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a škodlivých látkach.
I.
Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie
vôd do verejnej kanalizácie obce
odpadových
•2a) pripojiť sa na verejnú kanalizáciu možno len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových
vôd uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie obce,
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie obce uzatvorí zmluvu, ak
-
žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom
týkajúce sa najmä miesta spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a kapacita verejnej kanalizácie to
umožňuje
b) do verejnej kanalizácie možno vypúšťať a odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia
a množstvom zodpovedajúcim prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa producent
nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak,
odpadové vody, ktoré presahujú najvyššiu prípustnú mieru znečistenia podľa prevádzkového poriadku
verejnej kanalizácie sa môžu vypúšťať do verejnej kanalizácie až pri ich predčistení u producenta
odpadových vôd na mieru zodpovedajúcemu prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, alebo
rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia,
vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žúmp je zakázané,
vypúšťať tuky, oleje, biologicky rozložiteľný odpad do verejnej kanalizácie je zakázané.
II.
Neoprávnené
vypúšťanie odpadových vôd do verejnej
kanalizácie
Neoprávnených vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je
vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, alebo v rozpore s touto zmluvou,
vypúšťanie odpadových vôd v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom
kanalizácie.
III. Povinnosti
producenta
1) Producent je povinný:
Dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté
v zmluve uzatvorenej s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie.
V nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na nehnuteľnosť pripojenú
na verejnú kanalizáciu na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejnej kanalizácie.
Oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien, ktoré môžu mať vplyv na zmeny v odvádzania čistení
odpadových vôd.
Zabezpečiť v rizikových oblastiach pripojenie kanalizačného potrubia spätnou klapkou proti vytopeniu.
Oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd o verejnej kanalizácie.
Oznámiť prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na
verejnú kanalizáciu. Všetky oznamovacie povinnosti treba nahlásiť do 30 dní odo dňa vzniku zmeny.
2)
Odberateľ nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od
ďalšieho producenta.
-3IV. Platobné
podmienky
Poplatok za odvádzanie a prečistenie (stočné) odpadovej vody sa platí polročne.
Výška poplatku sa vypočíta podľa množstva spotrebovanej pitnej vody producenta. Kde nie je zavedená pitná
voda z verejného vodovodu určí sa poplatok paušálnym výpočtom v zmysle platného uznesenia Obecného
zastupiteľstva. Producent je povinný poskytnúť všetky údaje potrebné na tento výpočet
Cena stočného je stanovená uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Šintava podľa odsúhlasenej ceny
stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
V.
Prerušenie alebo obmedzenie odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou
Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie:
a)
b)
c)
d)
é)
z dôvodu mimoriadnej udalosti
pri poruche na verejnej kanalizácii, alebo na kanalizačnej prípojke
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach
ak zariadenie producenta, alebo spôsob odvádzania odpadových vôd je v rozpore s dohodnutými
technickými podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne
spôsobiť neprípustné technické alebo technologické zmeny v odvádzaní odpadových vôd
f)
g)
ak neumožní producent prevádzkovateľovi prístup ku kanalizačnej prípojke
ak sa zistilo neoprávnené pripojenie producenta na verejnú kanalizáciu
h) ak producent nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach do 3 pracovných dní
i) pri preukázaní neoprávneného vypúšťania odpadovej vody
j) z iných dôvodov podľa osobitných predpisov
VI. Záverečné
ustanovenia
Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy, sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Zmluvné strany sú oprávnené túto zmluvu vypovedať písomne najneskôr do 30 dní pred požadovaným
skončením odvádzania odpadových vôd doporučeným listom, doručeným druhej strane.
Pri vzniku havárie je producent povinný havarijný stav bezodkladne ohlásiť prevádzkovateľovi.
Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, v jednom vyhotovení pre prevádzkovateľa
a v jednom pre producenta.
VŠintave, dňa 26.11.2012
Prevádzkovateľ:
Miroslav
Holička
starosta obce
odberateľ/producent:
Príloha č. 1 (zák. č . 184/2002 Z.z.)
ZOZNAM SKUPÍN OBZVLÁŠŤ ŠKODLIVÝCH LÁTOK,
ŠKODLIVÝCH LÁTOK A IM PRÍBUZNÝCH LÁTOK
ZOZNAM I
Obzvlášť škodlivé látky
Obzvlášť škodlivé látky sú látky, ktoré patria k skupinám látok vybraných hlavne na základe ich toxicity,
rozložiteľnosti a bioakumulácie, s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa rýchlo menia na
látky biologicky neškodné:
1. Organohalogénové zlúčeniny a látky, ktoré môžu vytvárať takéto zlúčeniny vo vodnom prostredí,
2. Organické zlúčeniny fosforu,
3. Organické zlúčeniny cínu
4. Látky, ktoré majú vo vodnom prostredí alebo pôsobením vodného prostredia karcinogénne, mutagenně
alebo teratogénne účinky
5 .Ortuť a jej zlúčeniny
6. Kadmium a jeho zlúčeniny
7. Perzistentně minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu
8. Kyanidy
9. Perzistentně syntetické látky, ktoré môžu plávať na hladine, zostávať v suspenzii alebo klesať ku dnu
a ktoré môžu zamedzovať akékoľvek použitie vôd
ZOZNAM II
Škodlivé látky
Škodlivé látky sú jednotlivé látky a skupiny látok, ktoré majú škodlivý vplyv na vodné prostredie, tento
vplyv však možno obmedziť na danú oblasť v závislosti od charakteru recipienta a miesta, v ktorom sa
tieto látky vypúšťajú:
l.Polokovy, kovy a ich zlúčeniny
11. Cín
1. Zinok
2. Meď
12. Bárium
3. Nikel
13. Berýlium
4. Chróm
14. Bór
5. Olovo
15. Urán
6. Selén
16. Vanád
7. Arzén
17. Kobalt
8. Antimón
18. Tálium
9. Molybdén
19. Telúr
10. Titán
20. Striebro
2. Biocídy a ich deriváty, ktoré nie sú uvedené medzi obzvlášť škodlivými látkami a im príbuznými látkami
3. Látky, ktoré majú škodlivý vplyv na chuť, alebo pach vody a zlúčeniny spôsobujúce vznik takých látok
vo vode
4. Toxické alebo perzistentně organické zlúčeniny kremíka a látky, ktoré môžu spôsobiť vznik
takých látok vo vodách, s výnimkou tých, ktoré sú biologicky neškodné alebo sa vo vode rýchlo menia na
neškodné látky
5. Rozložiteľné minerálne oleje a uhľovodíky ropného pôvodu
6. Fluoridy
7. Látky, ktoré majú nepriaznivý vplyv na rovnováhu kyslíka vo vode (merané ako ukazovatele BSK5
a CHSK), a tie, ktoré môžu prispieť k eutrofizácii (predovšetkým zlúčeniny dusíka a fosforu)
8. Silážne šťavy, priemyselné a organické hnojivá a ich tekuté zložky.
DATUM PODPISU
26.11.2012
07.01.2013
07.01.2013
26.11.2012
19.08.2013
19.08.2013
28.01.2013
26.11.2012
26.11.2012
28.11.2012
26.11.2012
26.11.2013
26.11.2012
26.11.2013
11.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
17.12.2012
27.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
22.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
30.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
22.01.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
12.09.2013
12.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
03.12.2012
30.11.2012
04.12.2012
07.12.2012
26.11.2012
30.11.2012
26.11.2011
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
Zmluvy o odvádzam odpadových vod verejnou kanalizáciou
CISLO ZMLUVY
ZMLUVNÝ PARTNER
I
2 Miloš Kabát 2
2 Boris Krajčovič 2
2 Martin Ščípa 2
2 Milan Sčevík 2
3 Igor Dučina 3
3 Zuzana Satinová 3
3 Jozef Gabriel 3
9 Bohuš Čuperka 9
~
12 Juraj Drábik 12
18 Ladislav Andrásy 18
19 Terézia Benová 19
20 Ján Šulák 20
22 Ľubomír Blaho 22
25 Mária Mandúchová 25
28 MUDr. Milan Pinka
29 Helena Markusková 29
31 Ing. Ľubomír Sedláček 31
32 Pavel Sedlaček 32
33 Eva Smátralová 33
35 Peter Drábik 35
37 Miloš Maškovič 37
38 Vojtech Klokner 38
39 Jarolím Javor 39
40 Irena Fandliová 40
42 Stanislav Drábik 42
43 Mária Javorová 43
47 Peter Matula 47
48 Ing. Ján Kavoň 48
49 Jozef Drábik 49
50 Štefan Polaček 50
57 Fridolín Korec 57
58 Milan Javor 58
62 Jaroslav Lenčéš 62
63 Juraj Meliška 63
64 Jaroslav Dudon 64
65 Jozef Šesták 65
66 Jozef Tomašovič 66
67 Roman Beluský 67
69 Miroslav Rajninec 69
72 Terézia Suhayová 72
74 Karol Schmidt ml. 74
75 Stanislav Javor 75
76 Peter Holbík 76
77 Monika Pavelková 77
78 Veronika Červenová 78
79 Jozefina Simulčíková 79
80 Jaroslav Jankulic 80
81 Eva Miklošíková 81
82 Jaroslav Račkovič 82
84 Juliana Spalková 84
85 Marian Sčevík 85
86 Ján Mlynárik 86
88 Štefan Javor 88
~
95 Pavol Krajný 95
POZNÁMKA
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
13.11.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
08.04.2013
26.11.2012
24.08.2013
04.09.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.11.2012
04.12.2012
29.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
06.12.2012
01.12.2012
26.11.2012
04.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
28.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
19.08.2013
20.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
22.08.2013
26.11.2012
26.12.2012
26.12.2012
26.12.2012
26.11.2012
96
100
101
104
105
106
107
108
109
110
111
114
115
116
117
118
119
120
121
124
128
130
131
132
133
136
137
138
140
141
142
143
144
145
155
157
157
157
158
159
161
163
164
165
168
169
172
174
175
176
177
178
180
181
182
185
Václav Zima 96
Rozália Bilená 100
Vladimír Slávik 101
Štefánia Celárová 104
Viliam Uhrovič 105
Peter Molnár 106
Roman Molnár 107
Ján Javor 108
Ernest Čúzy 109
Miloš Hracho 110
Ján Faktor 111
Iveta Tóthová 114
Anna Gajdošová 115
Matej Mužlay 116
Mária Suchopová 117
Rozália Volková 118
Rozália Volková 119
Maroš Bako 120
Tomáš Benčík 121
Ľubomír Pucheľ 124
Ing. Rudolf Suhay 128
Ján Mizerík 130
Ján Vrtoch 131
Matilda Javorová 132
Jozef Holbík 133
František Maňura 136
František Holička 137
Vladimír Troják 138
Peter Bielesch 140
Jozef Schmidt 141
Vladimír Horváth 142
Aurel Miklošík 143
Jozef Mužlay 144
Štefan Šulák 145
Ján Gajdošík 155
Róbert Gráf 157
Mária Orelová 157
Jozef Orel 157
Miroslav Mizera 158
Ľuboš Zivner 159
Eva Cerveňanská 161
Štefan Zemko 163
Ján Maňura 164
Elena Tamaškovičová 165
Štefan Skovajsa 168
Kubányi Ján 169
Anastázia Suhayová 172
Ján Turoň 174
Jozefína Marcinkechová 175
Mária Benová 176
Ján Kolárik 177
Dezider Holbík 178
Mária Hančínová 180
Ing. Vladimír Vrana 181
Alena Javorová 182
Ján Bavúz 185
26.11.2012
26.11.2012
19.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
04.12.2012
07.01.2013
26.11.2012
09.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
07.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
07.08.2014
27.11.2012
26.11.2012
22.08.2013
30.11.2012
26.11.2012
28.08.2013
03.12.2012
27.11.2012
27.11.2012
17.12.2012
28.12.2012
27.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
07.01.2014
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
04.12.2012
20.12.2012
02.09.2013
03.09.2013
26.11.2012
26.11.2012
186
187
188
191
192
193
195
199
200
202
203
207
208
209
211
212
216
218
219
220
222
223
224
226
227
229
230
232
235
236
237
238
239
240
241
242
243
245
247
248
249
251
252
253
255
257
262
263
264
266
270
271
272
273
274
275
Jozef Behon 186
František Petrik 187
Peter Javor 188
Mária Borňásová 191
Milan Zubatý 192
Karol Schmidt 193
Milan Joža 195
Daniela Molnárová 199
Ján Debnár 200
Pavol Pavlovic 202
Igor Tobl 203
Michal Ščípa 207
Mgr. Eva Hradská 208
Viliam Takáč 209
František Príbela 211
Stefan Macho 212
Ing. Ján Klotton216
Miroslav Holička 218
Pavol Grman 219
Valéria Šuláková 220
Rudolf Horváth 222
Vojtech Drábik 223
Jozef Búzik 224
Dušan Fandel 226
Roman Korec 227
Marcel Dáni 229
Dušan Bojnanský 230
Lukáš Eórdógh 232
Marta Drábiková 235
Vladimír Miklošík 236
Ivan Dobiš 237
Bohuslav Molnár 238
Štefan Zuberec 239
Miroslav Mužlay 240
Ing. Silvester Adamča 241
Silvia Adamcová 242
Marián Krivosudský 243
Stefan Šulák 245
Michal Suhay 247
Ján Molnár 248
Ján Tóth 249
Marcela Zacharová 251
Tatiana Zacharová 252
Anna Holbíková 253
Ing. Michal Lipovský 255
Jana Tauferová 257
Viera Diškancová 262
Antónia Cigániková 263
Rastislav Adamča 264
Michal Ištok 266
Jozef Pavlovic 270
Ing. Vladimír Molnár 271
Slavomír Klokner 272
Eva Kunovská 273
Helena Moravcová 274
Margita Suláková 275
26.11.2012
10.12.2012
26.11.2012
03.12.2012
09.09.2013
27.11.2012
27.11.2012
10.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
04.12.2012
29.11.2012
25.11.2012
26.11.2012
07.12.2012
26.11.2012
15.08.2013
07.12.2012
20.08.2013
26.11.2012
28.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
05.12.2012
23.09.2013
26.11.2012
26.11.2012
02.09.2013
07.12.2012
10.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
03.02.2013
28.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
02.09.2013
26.11.2012
03.12.2012
26.11.2012
07.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
22.10.2013
30.11.2012
26.11.2012
03.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
277
278
279
280
284
286
288
289
290
291
293
296
297
300
302
303
305
306
307
308
309
310
313
314
315
316
318
320
321
322
326
327
328
330
331
332
333
335
337
339
341
343
344
345
349
350
352
355
356
359
360
361
363
364
365
366
Mária Staníková 277
Ľubomír Červenka 278
Ján Klokner 279
Tatiana Styková 280
Michal Hubinák 284
Teodor Vedrôdy 286
Fantišek Přerovský 288
Pavol Sámel 289
Jozef Mondek 290
Emília Jamrichová 291
Pavol Marcinkech 293
František Červen 296
František Urban 297
Anna Holičková 300
Ivan Paulovič 302
Michal Valko 303
Daniel Javor 305
Anna Suhajová 306
Jana Bérešová 307
Marek Páleník 308
Agneša Suhayová 309
Marián Holička 310
Ružena Trojáková 313
Jana Zindrová 314
Michal Sárik315
Ľubica Hanáková 316
Anton Hutera 318
Milan Bihári 320
Adriana Kochanova 321
Ľudmila Suhajová 322
Veronika Horáková 326
Peter Betyár 327
Pavol Mondek 328
Radko Hičko 330
Tomáš Molnár 331
Eugen Štroffek 332
Radoslav Toner 333
Zuzana Chmelařova 335
Miroslav Molnár 337
Lýdia Valkovičová 339
Erika Trnková 341
Ján Mikuš 343
Jaroslav Ivančík 344
Mária Szabová 345
Mária Poláčková 349
Mária Šoková 350
Ondrej Matura 352
Marcela Rišňovská 355
Jaroslav Polaček 356
Vladimír Polák 359
Pavol Borza 360
Juraj Holička 361
Pavol Borza 363
Iľja Fandli 364
Rudolf Koričanský 365
Bohuslav Mokrý 366
26.11.2012
25.08.2013
26.11.2012
10.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
17.12.2012
24.11.2012
26.11.2012
10.06.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
11.12.2012
29.11.2012
27.11.2012
23.08.2013
07.01.2013
26.09.2013
26.11.2012
28.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
28.11.2012
03.12.2012
05.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.06.2014
29.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
08.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
05.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
03.12.2012
26.11.2012
01.07.2014
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
367
370
372
373
374
375
377
378
380
382
384
386
387
388
389
390
392
395
396
397
398
400
401
402
403
406
409
410
411
412
414
415
421
423
424
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
438
439
440
461
462
463
465
466
471
472
Jozef Horáček 367
Peter Buček 370
Peter Fandel 372
Ján Vohlárik 373
Vladimír Janček 374
Pavol Dudon 375
Jozef Navrátil 377
František Pometlo 378
Roman Roka 380
Miloš Hracho 382
Vladimír Getting 384
Soňa Mužlaiová 386
Zoltán Beťár 387
Jozef Zelovič 388
Branislav Toncr 389
Melánia Lenčéšová 390
Mário Mizera 392
Elena Stránská 395
Monika Virágová 396
Ján Molnár 397
Ľubomír Suhai 398
Ján Ščípa 400
Milan Strýček 401
Emília Serenčéšová 402
Radoslav Javor 403
Dagmar Marcinkechová 406
Ing. Peter Pisár 409
Zuzana Moravčíková 410
Marek Olla 411
Eva Kižnanská412
Jozef Popelka 414
Milan Šuhay415
Dušan Krolák 421
Anton Vohlárik 423
Milan Matyáš 424
Ivan Hučko 426
Kveta Fandelová 427
Monika Szugyénová 428
Kamil Chmelár429
Pavol Mattoš 430
Pavol Tahotný 431
Pavol Šopor 432
František Bartko 433
Ernest Stehel 434
Jozef Pišely 435
Gabriela Fandelová 436
Jozef Serenčéš 438
Martina Skultétyová 439
Karol Procházka 440
Karol Markusek 461
Helena Česneková 462
Jozef Lejko 463
Jozef Beluský 465
Irena Maťková 466
JUDr. Roman Greguš 471
Katarína Javorová 472
17.09.2013
28.08.2013
05.09.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
19.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
03.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
10.12.2012
28.08.2013
27.11.2012
06.12.2012
04.12.2012
06.12.2012
10.12.2012
28.11.2012
28.11.2012
03.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
28.08.2013
20.12.2013
26.11.2012
26.11.2012
29.11.2012
26.11.2012
07.12.2012
09.01.2014
01.10.2013
26.11.2012
28.11.2012
17.10.2012
26.11.2012
29.11.2012
474
475
482
486
487
510
511
514
517
518
519
520
521
523
524
526
527
530
532
533
537
539
542
544
546
547
548
550
551
552
553
554
555
557
558
560
561
562
564
581
582
583
585
587
590
591
592
593
596
597
596
599
601
602
603
604
Stanislav Javor 474
Mária Eôrdôghová 475
Vladislav Fidler482
Marián Kostra 486
Jozef Váry 487
Ján Marcinkech 510
Ernest Holička 511
Ing. Kamil Herceg 514
Jozef Javor 517
František Holička 518
Pavol Javor 519
Gizela Opaterná 520
Stanislav Klokner 521
Pius Balák 523
Miroslav Barák 524
Štefan Doboš 526
Elemír Sidlík 527
Michal Adamča 530
Ing. Alica Suláková 532
Jana Kaňová 533
Dušan Bulejko 537
Ing. Peter Holička 539
Katarína Markusková 542
Eva Szabová 544
Vladislav Javor 546
Irena Javorová 547
Viliam Belička 548
Danica Holičková 550
Jozef Javor 551
Štefan Ujlacký 552
Mária Fogelová 553
Mária Svrbická 554
Pavol Jakubčin 555
Magdaléna Szabová 557
Rozália Holičková 558
Roman Matušica 560
Jozef Lopašovský 561
František Javor 562
Tibor Holička 564
Ing. Branislav Urban 581
Peter Kusý 582
Daniel Marcinkech 583
Martin Polák 585
Tatiana Nováková 587
Ján Lukačovič 590
Lucia Vargová 591
František Galgoci 592
Lucia Miklošíková 593
Miloš Mihálik 596
Irena Kaňová 597
Blažena Miháliková 596
Ľubomír Tkáč 599
Daniel Taufer601
Ľubomír Javor 602
Štefan Koričanský 603
Eva Holbíková 604
26.11.2012
26.11.2012
19.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
30.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
03.09.2013
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
11.09.2013
26.11.2012
10.12.2012
27.11.2012
26.11.2012
11.12.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
26.11.2012
02.09.2013
01.10.2013
27.08.2013
26.11.2012
26.11.2012
10.12.2012
26.11.2012
01.02.2013
26.11.2012
27.11.2012
26.11.2012
10.12.2012
28.12.2012
26.11.2012
30.11.2012
18.12.2012
10.12.2012
29.11.2012
27.08.2013
26.11.2012
03.02.2014
605
607
610
612
613
614
615
617
620
623
626
631
632
635
636
638
642
644
646
652
660
662
663
664
666
667
668
670
672
673
675
701
702
703
704
706
707
708
709
710
722
726
727
731
733
737
738
739
740
742
745
ND
ND
ND
Igor Kováčik 605
Peter Andel 607
Marek Javor 610
Jozef Valach 612
Branislav Miklošík 613
Vojtech Fidler 614
Pavol Fančovič 615
Mária Árvaiová 617
Mária Lešková 620
Magdaléna Dorušincová 623
Anna Fecenková 626
Peter Holbík 631
Pavol Farský 632
Milan Šuhay 635
František Marcinkech 636
Marián Szabo 638
Milan Vohlárik 642
Ing. Jaroslav Serenčéš 644
Vladimír Chovanec 646
Marián Šuhaj 652
Ivan Tóth 660
Igor Molnár 662
Jaroslav Valent 663
Branislav Garaj 664
Slavomír Javor 666
Jozef Pavlovic 667
Marek Krivosudský 668
Ľuboš Báby 670
Mgr. Mária Vavrovičová 672
Marek Sedláček 673
Ing. Jarmila Kyseľová 675
Mg. Marek Endel 701
Dušan Brodanský 702
Peter Javor 703
Ľuboš Ščevík 704
Ing. Alfonz Čambál 706
Jana Zindrová 707
Jozef Sokol 708
Peter Miklošík 709
Ján Novák 710
Imrich Valach 722
Vladimír Dobiš 726
Anna Behonová 727
Ing. Dagmar Miklošíková 731
Rastislav Tichý 733
Marek Molnár 737
Jozef Rampašek 738
Martin Tvarožek 739
Mária Lanczová 740
Ing. Ján Simulčík 742
Božena Huterová 745
Juraj Lopašovský ND
Miloš Vaško ND
Martin Galbavý ND
Download

ZMLUVA č. 1/2 o odvádzaní odpadových vôd verejnou