Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16, 851 06 Bratislava
www.ckba.edu.sk
Požiadavky prijímacích skúšok v školskom roku 2012/2013
Platia od 25. 1. 2013
Dátum konania prijímacích skúšok: 8. - 10. apríl 2013
Prihlášku zasielajte na adresu školy do 28. 2. 2013
Prehľad odborov:
• 8226 Q Odbor hudobno-dramatické umenie
• 8228 Q Odbor spev
• 8229 Q 01 Odbor hudba - skladba
• 8229 Q 03 Odbor hudba - hra na klavíri
• 8229 Q 04 Odbor hudba - hra na organe
• 8229 Q 05 Odbor hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom
rohu, pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch
• 8229 Q 06 Odbor hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare,
cimbale
• 8229 Q 07 Odbor hudba - hra na akordeóne
• 8229 Q 08 Odbor hudba - cirkevná hudba
Na štúdium sa môže prihlásiť uchádzač, ktorý má najneskôr do konca školského roka ukončenú
základnú školu (môže mať aj vyššie vzdelanie).
Prijímacia skúška pozostáva:
•
•
•
•
zo skúšky z hlavných umeleckých predmetov;
z testov z odborných teoretických predmetov;
z testov zo slovenského jazyka a literatúry;
zo psychologických testov.
Povinné prílohy k prihláške na štúdium na strednej škole:
• výsledky MONITOR-u 2013;
• dokumentácia z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),
príp. Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v prípade uchádzačov o štúdium so
zdravotným znevýhodnením;
• lekárska správa od foniatra (odbor spev, HDU);
• lekárska správa od ortopéda (odbor HDU).
Obsah testov:
Dejiny hudby:
Základný predpoklad o hudbe a jej vývoji v 17.-20. storočí (obdobie baroka, klasicizmu,
romantizmu, a hudbe 20. storočia), s dôrazom na:
• hlavných predstaviteľov uvedených epoch;
• ich tvorbu (základný prehľad o žánroch, do ktorých zasiahli, s prihliadnutím na rozhodujúce
diela);
• hudobné formy a druhy, ktoré sa v spomenutých obdobiach tvorili a preferovali.
Odporúčaná literatúra:
Oriente Angeli: Prvé stretnutie s hudbou, Mladé letá, Bratislava 1986
Daniela Sliacka: Slávni hudobní skladatelia, Mladé letá, Bratislava 1980
Intonácia a sluchová analýza:
•
•
•
•
určovanie harmonických a melodických intervalov;
rozlišovanie durového a molového kvintakordu;
zápis jednohlasnej melódie;
sluchové rozlišovanie durovej stupnice, molovej - harmonickej, melodickej, prirodzenej.
Odporúčaná literatúra:
Pavel Zika: Intonácia pre konzervatóriá, SPN, Bratislava 1981
Vladimír Poš: Sluchová analýza
Hudobná teória:
•
•
•
•
•
•
bežné tempové, dynamické a agogické označenia;
zápis durových a molových stupníc v husľovom a basovom kľúči;
zápis a určovanie intervalov smerom nahor a nadol;
zápis a určovanie tónov rozličnej výšky v husľovom a basovom kľúči vo všetkých oktávach;
durové a molové kvintakordy s ich obratmi;
základné harmonické funkcie (stavba akordov a ich obratov na I., IV., V. stupni v tónine =
tonika, subdominanta, dominanta).
Odporúčaná literatúra:
E. Suchoň - M. Filip: Stručná náuka o hudbe, OPUS, Bratislava 1993
Slovenský jazyk a literatúra:
• Slovná zásoba
• ovládať a charakterizovať členenie slovnej zásoby na hovorené a knižné slová,
spisovné a nespisovné, odborné a básnické, zastarané a nové slová ...;
• homonymá, synonymá, antonymá a ich využitie vo vete;
• frazeologické jednotky - vysvetliť význam ustálených slovných spojení.
• Tvaroslovie
• vedieť určiť slovné druhy a ich gramatické kategórie;
• správne rozdeliť slovné druhy na ohybné a neohybné;
• správne skloňovanie podstatných a prídavných mien.
• Skladba
• určiť vety podľa zloženia (jednočlenné, dvojčlenné, jednoduchá veta, súvetie, druhy
súvetia);
• slovný rozbor;
• vetný rozbor (označenie vetných členov).
• Sloh
• slohové postupy a slohové útvary;
• jazykové štýly (zaradiť text do príslušného jazykového štýlu).
• Literatúra
• básnické obrazy a figúry (epiteton, prirovnanie, metafora, personifikácia);
• určiť literárne druhy a žánre;
• prehľad literatúry (sústrediť sa na obdobie romantizmu, realizmu);
• rýmy - schéma a označenie.
Požiadavky talentových skúšok (podľa odborov):
8226 Q - Odbor hudobno-dramatické umenie
Skúška z herectva:
• jeden úryvok z prózy;
• jeden úryvok z poézie;
• jedna herecká etuda s pointou.
• Texty nájdete na konci na str. 13 - 16
Skúška pohybových schopností:
• rytmus a pohybový prejav.
Skúška zo spevu:
• dve ľubovoľné piesne;
• sluchovo-intonačná skúška, rytmická skúška, skúška hudobnej pamäte.
Zisťovacia skúška z hry na klavíri (gitare):
• dve ľubovoľné skladby.
Uchádzač o štúdium v odbore príde v spoločenskom oblečení, zároveň si prinesie cvičný úbor a
obuv.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hudobno-dramatické umenie:
Skúška z herectva:
15 - 11 - vyhovel výborne
10 - 6 - vyhovel
5 - 0 - nevyhovel
Skúška pohybových schopností:
15 - 11 - vyhovel výborne
10 - 6 - vyhovel
5 - 0 - nevyhovel
Skúška zo spevu:
15 - 11 - vyhovel výborne
10 - 6 - vyhovel
5 - 0 - nevyhovel
Súčet bodov zo všetkých troch predmetov nesmie byť menej ako 18 (spodná hranica - vyhovel).
Uchádzač o prijatie, ktorý nedosiahne v jednom z umeleckých predmetoch ohodnotenie vyhovel,
musí dosiahnuť z ostatných umeleckých predmetov súčet min. 25 bodov.
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 bodov
19 - 16 otázok - 3 bodov
menej ako 16 - 0 bodov<
Testy z hudobnej náuky:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 bodov
19 - 16 otázok - 3 bodov
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov 55 = 15 + 15 + 15 + 5 + 5.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky (minimálne
24 bodov 18+3+3, alebo počet bodov 25 + 6).
8228 Q - Odbor spev
Skúška zo spevu:
•
•
•
•
jedna ľudová pieseň v náročnej úprave;
dve umelé piesne rozličného charakteru;
jedna ľahšia ária (bel canto);
skúška sluchovo-intonačná (rozlišovanie počtu tónov, určovanie jednotlivých tónov akordu,
dur-molové rozlíšenie akordov), hudobnej pamäte, rytmická skúška.
Podmienkou skúšky zo spevu je spievanie spamäti.
Notový materiál pre klavírny sprievod je potrebné priniesť so sebou.
K dispozícii sú korepetítori, s ktorými je možné repertoár preskúšať.
Vyžaduje sa spoločenské oblečenie.
Zisťovacia skúška z hry na klavíri:
• dve skladby podľa stupňa zručnosti.
Skúška z herectva:
• úryvok z poézie alebo prózy, herecká etuda, pohybový prejav (skúška vyžaduje cvičný úbor
a obuv).
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Uchádzač o štúdium spevu si prinesie aktuálnu lekársku správu od foniatra.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - spev:
Skúška zo spevu:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Skúška z herectva a pohybového prejavu:
5 - vyhovel výborne
4 - vyhovel veľmi dobre
3 - vyhovel
0 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 45 (25 + 5 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hlavnom predmete.
Ak uchádzač nedosiahol v hlavnom predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 01 - Odbor hudba - skladba
Skúška zo skladby:
• dve kompozície v úplnom notovom zápise (klavírny part alebo partitúra);
• predložené kompozície zahrať na hudobnom nástroji;
• predviesť jednoduchú harmonizáciu predloženej melódie.
Zisťovacia skúška z hry na klavíri, resp. z hry na inom hudobnom nástroji:
• 1 etuda (Czerny, Cramer a pod.);
• 1 skladba z obdobia baroka alebo klasicizmu;
• 1 skladba z obdobia romantizmu alebo 20. storočia.
Podmienkou je hra spamäti. Skladby musia byť vydané tlačou.
Testy:
• z hudobnej teórie (základné harmonické funkcie a ich použitie v jednoduchej harmonizácii);
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Dôležitým kritériom na prijatie je ukončené štúdium 1. cyklu ZUŠ v odbore hra na klavíri, resp. hra
na inom hudobnom nástroji.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - skladba:
Skúška zo skladby:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Skúška z hry na klavíri, resp. hry na inom hudobnom nástroji:
15 - 11 - vyhovel výborne
10 - 6 - vyhovel
menej ako 6 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 55 (25 + 15 + 5 + 5 + 5)..
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hlavnom predmete.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 03 - Odbor hudba - hra na klavíri
Skúška z hry na klavíri:
•
•
•
•
•
•
•
všetky durové a molové stupnice;
dve etudy rôzneho technického zamerania;
dve dvojhlasné invencie;
jedna rýchla časť z klasickej sonáty;
jedna romantická skladba menšieho rozsahu;
jedna skladba XX. storočia menšieho rozsahu;
hra z listu.
Predpokladom je hra spamäti.
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hra na klavíri:
Skúška z hry na klavíri:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hre na klavíri.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 04 - Odbor hudba - hra na organe
Skúška z hry na klavíri:
• všetky durové a molové (harmonické a melodické) stupnice v oktávach, terciách, sextách - v
kombinovanom pohybe, štvorzvuk a jeho obraty, rozklady, veľké rozklady s protipohybom;
• dve etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok Czerny op. č. 299 (3. a 4. časť),
Cramer-Bülov (3. a 4. časť);
• dve polyfonické skladby zo zbierok J.S. Bach - dvojhlasné invencie, trojhlasné sinfonie;
• jedna rýchla časť z klasicistickej sonáty;
• jedna skladba romantického autora;
• jedna skladba súčasného autora;
Predpokladom je hra spamäti.
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hra na klavíri:
Skúška z hry na klavíri:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hre na klavíri.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 05 - Odbor hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, lesnom rohu,
pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch
Dychové nástroje:
• durové a molové stupnice s príslušnými rozloženými akordmi (D7, zm7);
• dve etudy s rôznou technickou problematikou;
• dve ľubovoľné prednesové skladby rôznych štýlových období.
Bicie nástroje:
• malý bubon:
• rytmická stupnica, tremollo;
• povinná skladba: Tuzar: Etuda č. 32;
• jedna prednesová skladba alebo etuda;
• xylofón:
• durové a molové stupnice do štyroch predznamenaní + akordy (rozklady);
• jedna ľubovoľná etuda (napr. Hojný: č. 3 alebo Teplý: č. 5);
• jedna prednesová skladba
• súprava:
• sólo, alebo doprovodné rytmy (pop, jazz, latinsko-americké a iné).
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote,
trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube, saxofóne, bicích nástrojoch:
Skúška z hry na nástroji:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hre na zvolenom hudobnom nástroji.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 06 - Odbor hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe,
gitare, cimbale
Skúška z hry na husliach, viole:
•
•
•
•
dve durové a dve molové stupnice cez tri oktávy, rozložené trojzvuky s obratmi;
dvojhmatové stupnice spojovacím alebo prípravným spôsobom;
dve etudy rôznej technickej problematiky z etud F. Mazasa a R. Kreutzera;
prvá časť z koncertu (Bériot, Rode, Spohr, Haydn, Viotti a pod.)
Predpokladom je hra spamäti.
Skúška z hry na violončele:
• stupnice dur, mol, dve oktávy + rozložený kvintakord (prstoklad ľubovoľný);
• dve etudy rôzneho charakteru (Dotzauer, Sádlo);
• dve skladby rôzneho charakteru alebo cyklické dielo s dvoma kontrastnými časťami v
tempe, charaktere, výraze.
Predpokladom je hra spamäti.
Skúška z hry na kontrabase:
• jedna durová stupnica, jedna molová stupnica, 1-2 oktávy, kvintakord;
• dve krátke etudy odlišného tempa;
• prednes s klavírom.
Predpokladom je hra spamäti.
Skúška z hry na gitare:
• všetky stupnice v základnej polohe;
• dve etudy - jedna klasická a jedna moderná;
• dve prednesové skladby podľa vlastného výberu.
Predpokladom je hra spamäti.
Skúška z hry na cimbale:
•
•
•
•
•
1 stupnica dur;
stupnica mol;
rozložené akordy;
2 etudy;
1 prednesová skladba.
Predpokladom je hra spamäti.
Hra na inom hudobnom nástroji:
• skladby podľa vlastného výberu.
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hra na husliach, viole, violončele,
kontrabase, harfe, gitare, cimbale:
Skúška z hry na nástroji:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hlavnom predmete.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 07 - Odbor hudba - hra na akordeóne
Skúška z hry na akordeóne:
• stupnice - 1 durová a k nej paralelná molová stupnica (harmonická a melodická) + akordy, v
rozsahu 2 oktáv;
• etudy - 2 etudy rôzneho charakteru (Czerny op. 299, Bertini, Duvernoy, Hurt: Capriccia);
• 1 polyfónna skladba;
• 1 prednes (ľubovoľný);
Predpokladom je hra spamäti.
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - hra na akordeóne:
Skúška z hry na akordeóne:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hre na akordeóne.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
8229 Q 08 - Odbor hudba - cirkevná hudba
Skúška z hry na klavíri:
• všetky durové a molové (harmonické a melodické) stupnice v oktávach, terciách, sextách - v
kombinovanom pohybe, štvorzvuk a jeho obraty, rozklady, veľké rozklady s protipohybom;
• dve etudy rôzneho technického zamerania zo zbierok Czerny op. č. 299 (3. a 4. časť),
Cramer-Bülow;
• jedna polyfonická skladba J.S. Bacha, z malých prelúdií (II. diel) alebo dvojhlasná invencia,
alebo niektorá časť z francúzskych suít;
• jedna rýchla časť z klavírnej sonáty autora klasicizmu (Haydn, Mozart, Beethoven);
• kratšia romantická skladba;
Predpokladom je hra spamäti.
Zisťovacia skúška zo spevu, intonácie a rytmickej pohotovosti:
• dve piesne podľa vlastného výberu (Jednotný katolícky spevník, ľudové piesne).
Zisťovacia skúška z liturgiky:
• základná orientácia v liturgických obradoch.
Testy:
• z hudobnej teórie;
• z dejín hudby;
• zo slovenského jazyka a literatúry.
Stupnica bodového hodnotenia hlavného predmetu - cirkevná hudba:
Skúška z hry na klavíri:
25 - 22 - vyhovel výborne
21 - 19 - vyhovel veľmi dobre
18 - 16 - vyhovel
menej ako 16 - nevyhovel
Testy z hudobnej teórie:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy z dejín hudby:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Testy zo slovenského jazyka a literatúry:
30 - 25 otázok - 5 bodov
24 - 20 otázok - 4 body
19 - 16 otázok - 3 body
menej ako 16 - 0 bodov
Maximálny počet získaných bodov = 40 (25 + 5 + 5 + 5).
Rozhodujúcim kritériom na prijatie je získaný počet bodov v hre na klavíri.
Ak uchádzač nedosiahol v tomto predmete najmenej 16 bodov, nemôže byť prijatý na štúdium.
Na prijatie na štúdium je potrebná úspešnosť vo všetkých zložkách prijímacej skúšky.
Texty pre Hudobno-dramatické umenie
PRE DIEVČATÁ
A.N.Ostrovskij: Bankrot
(voľné spracovanie)
Ach, tanec!...To je úžasná zábava. To je proste super...Výjdeš si niekam do
spoločnosti,samozrejme v šatách podľa poslednej módy, sadneš si a čakáš...A zrazu
niekto príde..“Smiem prosiť?“ Chvíľu rozmýšľaš a keď je pekný, usmeješ sa a zašepkáš:
„Jasné!“
Ach to je nádherné! Ani opísať sa to nedá..Ale so študentami a učňami zo zásady
netancujem... Ale taký vojak, to je iná vec! To je pocit! .(tancuje) Raz,dva,tri..raz,dva,tri..
Čudujem sa, že niektoré baby vôbec netancujú. Veď to nie je nič ťažké. Napríklad ja.
Rodičia mi zaplatili učiteľa a za dvanásť hodín som vedela všetko. Akurát mame sa
nepáčilo, že mi tanečný majster chytá kolená....Ale to všetko je nevzdelanosť, veď on vie
čo robí, no nie?!
Často si predstavujem, čo by som urobila, keby ma prišiel požiadať o tanec taký...vysoký
blonďák s modrými očami...alebo taký chutný kučeravý.
Už to vidím! Všade plno sviečok,.... ja v nádherných šatách....On..stojí pri mne, povie:
“Smiem prosiť?“...a ja...som, úplne mimo. Čo si pomyslí? Povie si: „To je ale hus!“
Hrozné!..Ozaj, či by som to ešte vedela...(tancuje) Raz, dva,tri..raz,dva,tri....
PRE CHLAPCOV
J.D. Salinger: Kto chytá v žite
Prišiel som oveľa skôr, a tak som si sadol na jednu koženú pohovku v hale pod hodinami a
obzeral som si baby. Fúra škôl bola už doma na prázdninách, a tak tam sedelo a stálo
milión báb a všetky čakali na chalanov, s ktorými tam mali rande. Boli tam baby, ktoré mali
skrížené nohy,a baby ktoré nemali skrížené nohy, baby so svetovými nohami, a baby s
nemožnými nohami, baby, ktoré vyzerali ako fajn kočky, a baby, z ktorých by sa asi vykľuli
pekné potvory, keby ste ich bližšie poznali. Bol na ne fantastický záber, ak viete, ako to
myslím. Ale dosť ma ubíjalo, lebo som musel stále myslieť na to, čo sa asi s nimi všetkými
stane. Teda keď výjdu zo stredných a vysokých škôl. Dalo sa čakať, že sa zväčša
povydávajú za nejakých tupcov. Za chlapíkov, ktorí sú hrozní škrobi, za chlapíkov, ktorí
nikdy nečítajú knihy a vôbec, za chlapíkov, ktorí sú strašne nudní!
Dialóg
Becky - učia sa dievčatá
Tom - učia sa chlapci
Mark Twain: Dobrodružstvá Toma Sawyera
Becky: Nezdá sa ti, že už dlho ostatných nepočuť?
Tom: Sme veľmi ďaleko, nemožno ich počuť.
Becky: Možno by sme sa mali vrátiť.
Tom: Aj ja si myslím,že by to bolo dobre.
Becky: A vieš, cestu nazad?
Tom: Myslím, že viem.
Becky: Ach, Tom, veď ty si nerobil značky.....Zablúdili sme,..zablúdili!... Prečo sme len
odišli od ostatných?!........
Tom: Musíme nájsť prameň.
Becky: Tom, ja som veľmi hladná.
Tom: (vytiahne niečo z vrecka) Pamätáš sa na toto?
Becky: To je náš svadobný koláč!
Tom: Nič iné nemám.....Becky, nezľakneš sa, keď ti niečo poviem?
Becky: Nie.
Tom: Mali by sme ostať tu. Tu je voda na pitie.
Becky: Tom?..
Tom: Čo je, Becky?
Becky: Zbadajú, že nie sme s nimi a budú nás hľadať.
Tom: Áno budú. Iste budú!
Becky: Možno nás už aj teraz hľadajú.
Tom: No, aj ja si myslím, že hej.
Becky Tom, kedy zbadajú, že, že chýbame?
Tom: No, keď sa vrátia na loď. Myslím.
Becky: Tom, vtedy už možno bude tma – ako zbadajú, že sme neprišli?
Tom: To neviem. Ale tvoja mama to zbadá, len čo ostatní prídu domov.
Becky: (plač)
Tom: Pst..Počula si?...To sú oni, Už idú!. Poď, Beky, už je dobre.
Učia sa všetci
František Hrubín:
O Palčíčkovi, ktorý nerástol
Narodil sa chlapíček.
Že bol ako palček malý,
nazvali ho Palčíček.
V náprstku ho vykúpali,
v škrupinke ho kolísali:
„Spi, Palčíček, spi!“
Nerástol a ostal tak.
Z makovice jedol mak,
jeden máčik, druhý, tretí,
a má po raňajkách, deti.
Chudák maličký.
S kým sa hráva – čo ja viem?
Psíček vrčí: „Zjem ho, zjem!“
Mačka si ho s myškou mýli,
raz-dva by ho pridlávili
pes i mačička.
Mama starkú osloví:
„Čo dám tomu chlapcovi,
aby rástol ako z vody,
dožil sveta bez nehody?“
Chúďa mamička.
A starká sa ozvala:
„Tvoj synáčik zaháľa,
daj mu robiť, narastie ti,
ako rastú druhé deti,
práce je tu dosť!“
Robí chlapček – pozbiera
omrvinky od včera,
po chlebe či po koláči,
koľko vládze, koľko stačí,
mame pre radosť.
„Kotúľ, hrášok po stole,
nepôjdeš viac na pole,
na dvoch miskách preberiem ťa,
klop sem, klop tam
potom zjem ťalen sa, hrášok, teš!“
Alebo hneď za rána
z mlieka muchy zaháňa:
„Ššš, ššš, muchy šuchotavé,
mamka chce mať jedlo zdravé,
už aj leťte preč!“
A tak rastie stále viac.
Za týždeň či za mesiac
zdvihne mačku, psíka chytí,
náprstok je dávno v šití,
už má vaničku.
Už to nie je chlapíček,
malý ako palčíček,
vyrástol už, milý synku,
zabudol už na škrupinku
takú maličkú.
preložil Milan Rúfus
Download

612002 Cirkevné konzervatórium, Be?