TÝŽDENNÍK OBČANOV MESTA NOVÉ ZÁMKY
XXI. ročník | číslo 40 | 7. október 2011 | Nepredajné
NA PREDAJ!
Čítajte na strane 2!
Murgašova 65
REDAKCIA CASTRUM NOVUM
Mestský úrad - prízemie, Hlavné námestie 10, Nové Zámky
Stránkové hodiny:
Utorok
Štvrtok
Kontakt - redakcia:
035/6 921 738, 0917/502 957
0917/502 955
Rozhodovali aj o cenách Pro Urbe 2011
[email protected]
[email protected]
Príjem spomienok a drobných oznamov:
Pondelok - piatok 10.00 h - 18.00 h
Dom kultúry - Informačné centrum (prízemie),
Hlavné námestie 7, Nové Zámky
035/6 445 303, 0905/477 898
Z obsahu
Z MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
13.00 h - 16.00 h
13.00 h - 16.00 h
Objekt na Kasárenskej ulici je dnes životu nebezpečný.
Príjem reklamy:
Dom kultúry - 2. posch., Hlavné námestie 7, Nové Zámky
0917/502 965,
[email protected]
ZVÄZ ZÁHRADKÁROV
VYSTAVOVAL
„Obrázkové“ jablká
KRÁTKE SPRÁVY
Odhalili pamätnú tabuľu
grófovi A. Forgáchovi
ŠPORT
Hádzaná – extraliga
Podobne dopadol aj dom na Hradnej ulici.
Foto: (d)
2
Z mestského zastupiteľstva
Septembrové mestské zastupiteľstvo (27. 9.) malo bohatý program. V úvode rokovania nastali v programe zmeny a z 25-bodového programu boli dva stiahnuté. Jedným
z nich bola aj žiadosť firmy Novocentrum Nové Zámky a.s. (firma je držiteľom licencie
na vysielanie NZTV) o predĺženie Zmluvy o poskytovaní služieb a navýšenie finančných
prostriedkov. NZTV sa stala v závere zasadnutia i predmetom diskusie.
Nové znenia všeobecne záväzných
nariadení mesta (VZN)
Zmenu Všeobecne záväzného nariadenia
mesta o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom už
dlhší čas očakávali najmä organizácie, ktoré
majú s podávaním žiadostí o dotáciu na mesto
skúsenosti. Nové znenie VZN bolo vypracované aj z dôvodu odľahčiť ho od nadbytočnej
byrokracie, zjednotiť ho a zjednodušiť tak prácu malým združeniam a klubom. Do zmeny
sa zapracovali pripomienky okresného prokurátora, jednotlivých komisií pri mestskom
zastupiteľstve (MsZ) aj viaceré pripomienky
poslanca Jaromíra Valenta.
Podľa nového budú žiadatelia o.i. s mestom
podpisovať písomnú zmluvu o poskytnutí prostriedkov už do 15 dní po jej schválení
v MsZ, rôzne potvrdenia (napr. z poisťovne,
z Daňového úradu a iné) preukážu už len overeným čestným prehlásením. Novotou je možnosť žiadať raz ročne o drobnú účelovú dotáciu do výšky maximálne 165 €, ktorú schvaľuje
primátor mesta. O dotácie môže žiadať len organizácia, ktorá má voči mestu splnené všetky
záväzky.
Zmena nastala aj v „školskom“ VZN o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach, kde MŠVVaŠ od 1. augusta 2011 vydalo
nové finančné pásma pre školské stravovanie,
čo bolo potrebné upraviť a podchytiť vo VZN.
Zvýšili sa aj finančné príspevky - školné - do
základnej umeleckej školy, napr. za základné
individuálne štúdium zaplatíte nie 42 €, ale
45 €.
Ďalšou zmenou a doplnením prešlo aj VZN
o podmienkach držania psov. Doplnilo sa
o nové legislatívne zmeny v zmysle zákona
č. 282/2002 o niektorých podmienkach držania psov. Aj v našom meste sa zavedie označe-
ktoré by mesto tak či tak muselo zabezpečiť.
Mestský rozpočet sa tým nezvýši, nastane len
presun financií. Poslanci zmluvu schválili.
V závere sa predsedníčka Čiernouška Beáta
Horváthová poďakovala poslancom za pochopenie poslania útulku pre psy a povedala, že
naďalej budú služby plniť.
nie plôch so zákazom vstupu so psom, o voľnom pohybe psov bez vôdzky a o povinnosti
psíčkarov odstraňovať exkrementy do zberných nádob. Viac informácií na túto tému prinesieme v niektorom vydaní Castrum Novum.
Všetky zmeny VZN boli mestským zastupiteľstvom schválené.
Koniec topoľového lesíka
na Čerešňovej
Topole v tejto časti mesta sú podľa dôvodovej správy, ktorú interpretoval Štefan Imrich,
vedúci odboru investičného, komunálneho
a dopravy, prestarnuté, keď semenia, „lietajúce
páperie“ znepríjemňuje život obyvateľom a ľuďom trpiacim na alergiu a astmatikom. Výrub
by mal byť vykonaný v októbri až apríli. Voľná
plocha sa plánuje zalesniť drevinami ako je
dub, jaseň a javor a malo by prebehnúť najneskoršie do 1 roka od ukončenia výrubu. Náklady na zalesnenie budú hradené z finančných
prostriedkov za odpredaj topoľového dreva
z výrubu. Vysadí sa približne 18- tisíc nových
stromčekov. Poslanci návrh schválili.
Zvýšili nájomné v mestských
bytoch
Mestské zastupiteľstvo schválilo zvýšenie
nájomného v mestských bytoch o 10 % okrem
prípadov, kde bolo navýšenie uskutočnené už
skôr (z dôvodu zvýšenia príspevku do fondu
údržby a opráv). Vyššie nájomné o 10 % sa
vzťahuje aj na mestské byty na Andovskej ulici, ktoré boli postavené z podpory zo štátnych
fondov.
Mesto t.č. disponuje 316 mestskými bytmi
okrem mestských bytov na Andovskej ulici.
Priemerné zvýšenie na 1 byt činí 5,88 €.
Poslanci na rokovaní schválili aj zámer výstavby ďalších 38 nájomných bytových jednotiek ako aj proces podania žiadosti na Štátny
fond rozvoja bývania.
Ceny mesta za rok 2011
Profesor Tomáš Kampmiller získal v bode
Návrhy na ocenenia mesta Nové Zámky 2011
v tajnom hlasovaní väčšinu hlasov poslancov.
Ďalším čestným občanom mesta sa stal človek,
ktorý celý svoj život venoval športu - atletike.
Ocenený bude za dlhoročnú vedeckú prácu
a prínos pre rozvoj športu v meste Nové Zámky, hlavne atletiky na Slovensku a ČR a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov.
Cena mesta Pro Urbe v tomto roku poputuje Márii Juríkovej rod. Bartošekovej za aktívne pôsobenie v hádzanej a za reprezentáciu
ČSFR v házdanej, Spojenej škole s o.z. SPŠE
S.A. Jedlika a Obchodná akadémia za 40-ročné jubileum a pôsobenie v našom meste a Márii Hudákovej za aktívnu činnosť v oblasti
zdravotníctva a prácu s mládežou v Matičiariku a v MO Matice slovenskej.
Prenájom pre útulok
na dvadsať rokov
Nedávno sa do povedomia verejnosti dostala informácia o nevysporiadaných pozemkoch, ktoré užíva Mestský útulok pre opustené psy OZ Čiernouško. Ten sa nezaoberá len
dobročinnou aktivitou, ale hlavne zabezpečuje pre mesto starostlivosť o túlavé psy. Žiadali
preto mesto, aby sa situácia vyriešila zmluvou o nájme na 20 rokov s ročnou dotáciou
33.500 €. Keďže v budúcnosti má združenie
snahu uchádzať sa o eurofondy, zmluva o dlhodobom prenájme by im pomohla. Pod dotáciou sa chápe platenie Čiernoušku za poskytované služby a na vykrytie nákladov na činnosť,
Murgašova na predaj
Technický stav domu na známej novozámockej ulici, ktorý je obývaný prevažne
Fiskalizujte
so spoľahlivým
partnerom!
EDITORIÁL
V čase, keď obdržíte nové číslo vydania
Castrum Novum, naša redakcia už bude
mať za sebou napríklad návštevu výstavy
Števona a Únie sluchovo postihnutých
v knižnici, prvé stretnutie milovníkov
zvierat na námestí v rámci Svetového
dňa zvierat, na ktoré pozývalo OZ Čiernouško alebo prvú Flash Mob akciu.
O tej sme písali nedávno, no a my sme
zvedavé, ako netradičná akcia dopadne.
Ale vráťme sa k aktuálnemu číslu. Zo
zasadnutia mestského zastupiteľstva sme
vybrali témy, ktoré nás zaujali: zmeny
vo Všeobecne záväzných nariadeniach
mesta, o ktorých treba byť informovaní, o neslávne„slávnej“ Murgašovej, ale
píšeme aj o príjemnejších témach, napr.
komu tento rok udelia ceny mesta. Ak
ste zvedaví na celý priebeh zasadnutia,
môžete si kliknúť na webovú stránku
mesta a pozrieť si záznam z archívu.
Niektorí občania využili možnosť byť
priamo na zasadnutí. Slúži k tomu veľká
sála Domu kultúry, kde prebieha priamy
prenos na veľkom plátne.Ponúkame policajné a dopravné správy či krátke správy - všetko, čo sa v meste udialo, o čom
informujeme. Staráte sa o kaktusy alebo
pestujete netradičné ovocie či zeleninu? Pridajte sa do zväzu záhradkárov,
možno vás k tomu inšpiruje reportáž na
strane štyri.
Príjemné čítanie!
Dáša Čerháková, redaktorka
Registračné pokladnice
Fiskálne tlačiarne
POS systémy
Reštauračný systém
VERITY Computer, s. r. o., Považská 18, Nové Zámky
CN-R-101/11
Správy
tel.: 035 6423 714
mobil: 0911 837 489 (verity)
e-mail: [email protected], www.verity.sk
3
Z diskusie
V diskusii poslanci tlmočili podnety od
občanov, ktoré sa poväčšine týkali výtlkov
na cestách, chodníkoch, prekážajúcej zelene
a konárov v križovatkách, ale napríklad padla
otázka, prečo štrand nefungoval v čase najväčších horúčav alebo prečo nie sú ešte vyplatené
dotácie...
Poslankyňa Ľubica Juríková, predsedníčka
predstavenstva Novocentrum a.s., sa verejne
poďakovala pracovníkom NZTV za príkladné vykonávanie svojej práce, ktorú si robia so
100 % nasadením (napr. priamy prenos z Oberačkových slávností) aj napriek tomu, že vedia,
že by malo prísť k rozviazaniu ich pracovných
pomerov. Nové predstavenstvo prebralo dlhy
firmy a snaží sa zlú finančnú situáciu novozámockej televízie stabilizovať. Pozitívne sa
na terajšie TV vysielanie vyjadrila aj poslankyňa Jana Garajová, Richard Schwarz povedal
že, NZTV by sa nemala vyhýbať chúlostivým
témam a mala by byť nezávislá a autonómna.
Verejnosť mohla aj toto zasadnutie mestského zastupiteľstva sledovať v prenose vo veľkej
sále Domu kultúry, aj pri televíznych obrazovkách priamym prenosom na NZTV.
Dáša Čerháková
MAJÁK
Kontrolno-preventívna akcia
zameraná na požívanie alkoholu
Z 23. na 24. septembra 2011 bola v čase
od 21.00 - 02.00 h vykonaná kontrolno-preventívna akcia operatívnej skupiny Mestskej
polície (MsP) Nové Zámky zameraná na dodržiavanie VZN č.3/2009 o obmedzení a zákaze
predaja, podávania a požívania alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach ako
i dodržiavanie Zákona č.219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb v znení neskorších zákonov.
Hliadky MsP prekontrolovali spolu 22 osôb.
V jednom prípade bola zistená maloletá osoba,
dievča D.M. z Palárikova, u ktorej bolo zistené požívanie alkoholických nápojov. V šiestich
prípadoch boli zistené osoby mladistvé,
ktoré požívali alkoholické nápoje. Z toho
dvaja chlapci a štyri dievčatá. Zo siedmich
pozitívnych prípadov bolo 6 osôb z okolitých
obcí a iba jedna osoba z N. Zámkov. Mladistvé
osoby a maloletá osoba boli odovzdané svojim
zákonným zástupcom. Prípady boli postúpené
na doriešenie obecným úradom.
V jednom prípade hliadka riešila blokovou
pokutou F.K. z N. Zámkov za podanie a umožnenie požívať alkoholické nápoje mladistvej
osobe. U 15 kontrolovaných osôb bola orientačná dychová skúška negatívna. Hliadka MsP
uložila jednu blokovú pokutu mladému mužovi F.T. z Nitry za požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupnom mieste.
Jozef Tököly,
zástupca náčelníka MsP
Dopravné správy
Za obdobie od 19.- 25. septembra 2011 došlo na cestách v okrese Nové Zámky celkom
k 8 dopravným nehodám (+2), pri ktorých
boli 3 osoby ťažko a 14 osôb ľahko zranených.
Hmotná škoda dosiahla výšku 18.810.-€. V 7
dopravných nehodách došlo k zraneniam.
Najčastejšími príčinami dopravných nehôd bolo neprispôsobenie rýchlosti jazdy,
nedanie prednosti v jazde a porušovanie
základných povinností vodičmi motorových
vozidiel.
OZNÁMENIE
O KONANÍ VEREJNEJ
OBCHODNEJ SÚŽAŽI
Mesto Nové Zámky oznamuje
konanie verejnej obchodnej súťaže
NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
vo vlastníctve Mesta Nové Zámky:
nebytový priestor nachádzajúci sa na
Ul. Komárňanská č. 10 o výmere 30,16 m2
Odovzdávanie návrhov:
dňa 20.10.2011 od 9,00 h – do 11,00 h
Bližšie informácie:
MsÚ Nové Zámky, právny odbor,
tel. 035/6921786 alebo
na www.novezamky.sk
Foto: (MM)
Havária Gondoly
Dňa 19. septembra o 14.20 h došlo na Nitrianskej ceste v N. Zámkoch k dopravnej nehode, a to k stretu medzi dvomi osobnými motorovými vozidlami. Pravdepodobnou príčinou
dopravnej nehody bolo nesprávne predchádzanie osobného auta prepravujúceho osoby na zadných sedadlách „Gongdoly“, keď jeho následkom došlo k stretu s predchádzaným osobným
motorovým vozidlom. Pri dopravnej nehode
došlo k 2 ťažkým zraneniam a k 4 ľahkým zraneniam prepravovaných osôb. Požitie alkoholických nápojov u oboch vodičov po dopravnej
nehode na mieste nebolo zistené.
Miroslav Melišek,
riaditeľ Okresného
dopravného inšpektorátu NZ
CN-R-102/11
neprispôsobivými občanmi, sa za štyri roky
užívania zhoršil oproti obvyklému opotrebovaniu objektov. V bytoch chýba základné vybavenie, nájomníci vytvorili dlh na nájomnom
okolo 16 tisíc € a s ďalšou rekonštrukciou sa za
danej skladby nájomcov neuvažuje.
Poslanec Bertalan Bóna sa v rozprave vyjadril, že podľa jeho názoru sa týmto krokom
problém s neprispôsobivými občanmi na
Murgašovej nevyrieši. Myslí si, že odpredaj sa
koná len kvôli komunite, ktorá budovu obýva.
Oponovali mu viacerí poslanci, o.i. napríklad
aj Richard Schwarz alebo Marián Karvaj, ktorí
povedali, že treba uvažovať nad riešením situácie neplatičov, nie nad riešením minoritnej
skupiny obyvateľov.
Ako povedala vedúca právneho odboru
MsÚ Lívia Sókyová, občania z Murgašovej
majú neplatné nájomné zmluvy a už dávno
obdržali právoplatné rozhodnutia súdu o vyprataní z bytu bez bytovej náhrady, a teda by
bolo potrebné realizovať rozhodnutia súdu.
Poslanci sa tiež vyjadrili, že nechcú čakať,
kedy sa stav budovy dostane do podobnej
situácie ako v minulosti budovy na Kasárenskej a Hradnej, preto 24 poslaneckých hlasov
schválilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj budovy na Murgašovej ulici
65 s pripomienkami. Cenu za pozemok odporučili stanoviť v zónovej cene 30 €/m2 a cenu
stavby podľa znaleckého posudku.
4
Mimoriadne kúsky
ovocia a zeleniny
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) a Klub
kaktusárov v Nových Zámkov po prvýkrát spoločne zorganizovali
Okresnú, resp. mestskú výstavu ovocia, zeleniny, kaktusov a okrasných kvetín. V priestoroch Klubu dôchodcov na Podzámskej ulici sa
22.-23.septembra 2011 bolo na čo pozerať. Kronika záhradkárov za
dva dni pútavej výstavy zaznamenala až 560 návštevníkov.
Majú sa čím chváliť
„Minulý rok sme mali problém s vodou, tento rok záhradkárov potrápilo sucho. Ale aj napriek tomu naši pestovatelia dokázali, že sú súci,“ spokojne sa vyjadril predseda novozámockej organizácie SZZ pán Štefánik.
Tentokrát sa rozhodol prizvať na
výstavu aj Klub kaktusárov Saguáro. Pán Štefánik plánuje, že
o rok by sa táto tradičná výstava
mohla stať sprievodnou akciou
mestských Oberačkových slávností.
„Obrázkové“ jablká
Vlani bola na trhu veľkou novinkou čierna paprika. Tento rok
pozornosť pútali „obrázkové“
ozdobné jablká. Rodina RaučiVíťazné rajčiny.
nová ich priniesla zo zahraničia.
Ešte keď jabĺčko rastie, treba na jeho povrch vyryť motív a rana, ktorá
ovociu vznikne, sa zahojí do obrázku. Táto netradičná technika si od
záhradkárov vyslúžila ocenenie.
KRÁTKE SPRÁVY
Pamätná tabuľa na počesť
grófa Adama Forgácha
OZ Nobilitas Carpathiae usporiadalo dňa 24. septembra 2011 pri
príležitosti okrúhleho výročia narodenia a úmrtia župana Novohradskej stolice, sudcu kráľovského dvora grófa Adama Forgácha (16011681) spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule
a kladením vencov. Spomienková slávnosť sa začala slávnostnou
svätou omšou v latinskom jazyku, ktorú celebroval biskupský vikár
Nitrianskej diecézy Zoltán Ďurčo. Po presune z kostola pred kalváriu
nasledovali slávnostné príhovory a kultúrny program. Pamätnú tabuľu odhalil vikár Zoltán Ďurčo a predseda OZ Nobilitias Carpathiae
Mikuláš Práznovský. Po jej vysvätení pri vchode na kalváriu vence
úcty položili: Zoltán Ďurčo a Vladimír Uhrin, kaplán, v mene OZ
Nobilitas Carpathiae Mikuláš Práznovszky a František Erdődy (Lučenec), v mene Suverénneho rádu malstkých rytierov rytier Dr. Wilhelm Fuhrherr Freiherr von Marksfeld a rytier barón Péter Máriássy,
v mene Rytierskeho rádu sv. Brigity vo Švédsku rytier Dr. Andrew T.
Adam von Rhédey, v mene Rytierskeho rádu sv. Jakuba rytier Wiliam
John Adam von Rhédey, v mene Združenia sv. koruny jeho predseda
bohatier Imre Kiss, v mene Rytierskeho rádu sv. Juraja rytierka, pani
Csicsicsová a rytier Ferenc Mayer, v mene OZ Jána Esterházyho jeho
predseda Károly Peczár a v mene MO Matice slovenskej predsedníčka
Mária Malperová a Jana Garajová.
Text a foto: (vi)
Víťazné rajčiny
Tohoročným víťazom medzi
záhradkármi sa stal 13-ročný
Števko Tácsik z Andoviec. Chlapec, ktorý trpí ťažkou chorobou,
vypestoval v záhradke rajčiny nevídaných rozmerov. Jedna dosiahla po obvode aj 40 centimetrov.
Záhradkári sa mohli pochváliť
aj vypestovaním fialových zemiakov, rozličných druhov póru,
cibule, tzv. ačokči - zelenina podobná k uhorkám alebo farebnej papriky rôznych rozmerov.
Aj takéto domáce, no na pohľad
exoticky vyzerajúce dary zeme,
pestujú miestni záhradkári.
Klub kaktusárov

Predseda Klubu kaktusárov Saguáro
L. Fábián
Klub kaktusárov Saugáro v Nových Zámkoch oslavuje v tomto roku
už tridsiate výročie založenia. V súčasnosti má 27 členov, ktorí sa pravidelne, každý posledný piatok v mesiaci o piatej hodine, stretávajú
v Dome záhradkárov na Ul. M.R. Štefánika. Ich klubová činnosť spočíva
v zabezpečovaní rôznych materiálov, publikácií, časopisov, organizovaním prednášok, zájazdov na výstavy a iné.
Inšpirácia v počítačovej grafike
V priestoroch Regionálneho osvetového strediska v N. Zámkoch
vystavuje svoje obrazy tvorené technikou počítačovej grafiky Andrea
Mázorová. Výstava pod názvom KALEIDOSKOP je inštalovaná pri
príležitosti jej životného jubilea. Vznikla za podpory Nitrianskeho
samosprávneho kraja a potrvá do 7. novembra 2011.
(ros) Foto:(ros)
Dlhoveké, nenáročné
„Kaktus nie je obvyklá rastlina. Tie zbierkové, ktoré na výstave sú, majú
aj veľkú estetickú hodnotu. Pokiaľ človek má čas a chuť, tak starostlivosť
o kaktusy odporúčam,“ povedal predseda klubu Saguáro Ladislav Fábián.
Exotickým rastlinám sa venuje už 50 rokov. Na kusy ich porátať nevie,
no plocha, ktorú zapĺňajú, je zhruba 500 m2. Život kaktusov sa dá rátať na
5-12 rokov, avšak, niektoré nás prežijú viacnásobne, aj o dvetisíc rokov.
„Obrázkové“ jablká
Na otázku, či je pravdivý mýtus
o tom, že kaktus netreba čast polievať, L. Fabian odpovedal: „Všetko treba robiť podľa potreby. Každý
tvor, každá rastlina má svoje nároky a treba ju poznať. Aj kaktus potrebuje vodu, keby ju nemal, nevie
rásť. Tak ako potrebujú teplo a slnko, tak potrebujú aj vodu. Niekdy aj
2-3-krát do týždňa.“
Text a foto: Dáša Čerháková

5
Nitriansky samosprávny kraj a Regionálne
osvetové stredisko v N. Zámkoch pripravili 27. septembra 2011 prednášku z cyklu
sociálnej prevencie pod názvom: „Rozvoj
komunikačných zručností“, pre žiakov stredných škôl.
Prednášajúcou bola PaedDr. Terézia Strédl,
PhD., univerzitná pedagogička, odborníčka
v oblasti psychológie a špeciálnej pedagogiky. Vďaka téme, interaktívneho charakteru
stretnutia, ako aj umeniu prednášúcej, vládla
v sále výborná atmosféra.
Ildikó Budová

Mesiac slovenskej kultúry
V októbri už tradične MO Matice slovenskej organizuje Mesiac slovenskej kultúry,
v rámci ktorého sa aktuálne, tentokrát pri
príležitosti 249. výročia narodenia kodifikátora spisovnej slovenčiny (3. 10. 1762), konajú Dni Antona Bernoláka. Mesiac kultúry
matičiari slávnostne otvorili 2. októbra 2011
Foto: P. Szabó
V strede: primátor G. Pischinger, vpravo od neho
predseda NR SR M. Hort.
Podpredseda NR SR
na oberačkových slávnostiach
Divadlo mladých oslavuje!
Divadlo mladých pri MO Matice slovenskej v tomto roku oslavuje svoje dvadsiate
narodeniny. Všetkých jeho bývalých i súčasných členov srdečne pozýva na spomienkový večer dňa 28. októbra 2011 o 19.00 h do
Domu Matice slovenskej, kde sa novozámockí ochotníci vrátia SPÄŤ V ČASE a pospomínajú si na svoje divadelné začiatky - prvé
predstavenia hrané pod režisérskou taktovkou Štefana Kollárika a Jozefa Palacku. Účinkovanie v hrách ako Bludári, Jednotkári, Keby
všetky ženy sveta či Gaudeamus Igitur sa stali
pre mnohých ich členov najkrajšími rokmi
prežitými v divadle.
Spomienkový večer bude súčasťou dvojdňovej prehliadky neprofesionálnych divadiel REGFEST 2011, ktorý organizuje Občianske združenie Divadlo Paradox.
(d)

Svätou omšou v rímskokatolíckom farskom
kostole a spomienkovou slávnosťou pri soche
A. Bernoláka. V programe ponúkajú výstavu
fotografií Fotoklubu Hexagon, spolu so OZ
Za troma mostami ponúkli literárny večer,
13. október bude patriť folklórnemu večeru
s Matičiarikom, 19. októbra sa predstaví Divadlo mladých, 23. októbra sa súťaží v ozdobovaní tort a posledný víkend v októbri patrí
divadelnému festivalu.Celomesačný program
vznikol s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.
(d)
V sobotu 24. septembra dopoludnia sa primátor mesta Gejza Pischinger stretol s podpredsedom NR SR Milan Hortom, ktorý
rovnako pôsobil v samospráve (bol primátorom mesta Nová Dubnica.) Milan Hort plne
podporuje spoluprácu medzi jednotlivými
regiónmi, veď spolupráca zabezpečuje otvorenosť a zabraňuje komplexom. Je zástancom
cezhraničnej spolupráce, kde sa riešia hlavne
témy, ktoré ľudí spájajú a poukazujú na spoločné možnosti vzájomnej spolupráce. Obyvateľov kultúrne i spoločensky obohacujú, cez
Dunaj sa vytvárajú vzťahy a väzby, ktoré riešia
a zmierňujú to, čo dokážu nezodpovední politici pokaziť.
Na stretnutí sa hovorilo o problematike financovania miest a obcí, o schválení rozpočtu na rok 2012 v NR SR a aj o šetrení v samosprávach.
(vi)
Foto: P. Szabó
CN-R-110/11
Rozvíjali komunikačné
zručnosti
krása esti
bez bol
CN-R-107/11
6
Ultrazvuková
lipolýza
na odbúravanie tuku a formovanie postavy
Chudnutie bez námahy
Chudnutie s trvalým výsledkom:
Ambulancia estetickej medicíny
Krízovka
ˇ
Pomôcky:
INK, REPÍN
Viažúci sa
k amorovi
2
V tajničke sa ukrýva dokončenie gruzínskeho príslovia: „Jazdec, ktorého...“ Vylúštenú tajničku zasielajte s vaším menom, priezviskom a adresou na: Castrum Novum, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky,
mailom na [email protected] alebo SMS na tel. číslo 0917/502955
do 18. októbra 2011.
Vylúštenie tajničky z čísla 37/11: „... povedať nie je to isté.“ Za správne
vylúštenie tajničky odmenu získava Oľga Kovácsová z Nových Zámkov.
Gratulujeme!
Autor: Helena Hupková
1
Tiež
Adela
(dom.)
Vlastni
2051
rímsky
Pascal
(znač.)
Podmienková
spojka
Žiak 8. triedy
a mnoho ďalších...
Radi Vás privítame v predajni Masca
3
Kryptón
(znač.)
Pôv. obyvateľ
Peru
Pán,
po maďarsky
Ruský maliar
(BURLACI)
Európska únia
Stanislav
(dom.)
Shakespearov
kráľ
Sínus (znač.)
Otec
(fam.)
Umiestnená
na 100. mieste
Prijímaj potravu
(zviera)
Vykastrovaný
býk
Ivan (dom.)
Konzumuje
jedlo
Ruská rieka
Osvieti
Vzácna
prírodná
tekutina
Uber
na Podzámskej ulici 28 v Nových Zámkoch.
OZNAM
Európska
rada
Abvolt
Zápach
Vojenský
oddiel
Ponúkame značkový tovar zvučných názvov,
ako sú
Masca fashion, Eighth sin,
Bebe, Mya, Phard, Via55
Zvesil
Požiarna
ochrana
Orgán
zraku
so štýlovou maďarskou a talianskou módou
pre dámy, slečny a ženy všetkých vekových
kategórii, ktoré chcú byť jedinečné a chic.
Ploché plavidlo na prevoz
cez rieku
Existuješ
Otravné
látky
Plúž
Bodavý
hmyz
Srdečne Vás pozývame
do novootvorenej predajne
Západoslovenská energetika, a.s., G. Czuczora 5, 940 41
Nové Zámky oznamuje, že z dôvodu vykonávania práce
na zariadeniach rozvodu elektrickej energie budú bez
dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:
7. 10. 2011 od 08.45 do 13.15 h: Gogoľova 2, 4, 6,
8, 19, 21, Kapisztóryho 2, 6, Komárňanská 31, Nám.
Gy. Széchényiho 1, 2, Podzámska 23, 29, 31, M.R. Štefánika
26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43
12. 10. 2011 od 08.45 do 17.15 h: Gogoľova 2, 4, 6, 8,
19, 21, Kapisztóryho 2, 6, Komárňanská 31, Nám. Gy.
Széchényiho 1, 2, Podzámska 23, 29, 31, M.R. Štefánika
26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43.
Žiadame vás, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace
k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné škody a ušlý
zisk ZSE, a.s. nezodpovedá - ods. 4 §9 zákona 70/98 Z.z.
CN-R-112/11
Medi-Pharm Centrum v budove Starbec
tel.: 0901 701 648, www.vmc.sk
CN-R-105/11
• formovanie postavy, 2–3 cm/procedúra
• liečenie nepríjemnej celulitídy
7
SPOMIENKA
„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami,
v našich srdciach ostaneš stále s nami.
Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí.
Smutný je dom už celé dva roky,
chýbaš v ňom.
Osud nevráti, čo čas vzal,
zostali nám len spomienky a žiaľ.“
Dňa 28. septembra to boli dva roky,
čo si nás navždy opustil.
PROGRAM
VÍTAJTE MEDZI NAMI!
Filip Horňáček, Maximilián Sipos, Lukáš Antalík, Sára Vadkerti, Rebecca Melíšková, Jakub
Kunčak, Miriam Blanovičová
ZO Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Komárňanská 39, Nové Zámky
Deň zdravia – prednášky o diabetes, srdcovo-cievne choroby, prevencia, zdravá výživa, výstava zo záhradky, meranie
tlaku, cukru...
11. októbra 2011 od 10.00 h na Komárňanskej ulici 39 v N.
Zámkoch.
SĽÚBILI SI VERNOSŤ
Gabriel Litavec a Alexandra Ďuricová, Štefan Kolompár a Helena Ágová, Boris Černai
a Aneta Gašparíková, Máté Pintér a Emőke
Török, Jaroslav Sviták a Dominika Slámková
Imrich BROŠKO
z Nových Zámkov.
S bolesťou v srdci spomíname.
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
So žiaľom v srdci spomíname
pri príležitosti 5. výročia úmrtia
na drahého
Jozefa UČEŇA,
ktorého smrť 29. septembra 2006
náhle a navždy vytrhla z kruhu najbližších.
Kto ho poznal, nech mu venuje tichú spomienku.
V našich srdciach navždy bude.
Milujúca manželka
a deti s rodinami
SPOMIENKA
„Je ťažké podať ruku osudu.
Pri kríži položiť kvet a zapáliť sviečku.
Nad hrobom bezmocne stáť a
s vetrom sa rozprávať.
Žijeme život bez neho, ale predsa s ním.
Chýba nám,
ale v srdci každého z nás je miesto,
v ktorom iba pre neho je priestor.“
Dňa 2. októbra 2011
uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný
OPUSTILI NÁS
Margita Struhárová, rod. Zahorecová, 84
r., Ján Kolárovský, 83 r., Alžbeta Mikušová,
rod. Adame, 83 r., Alexander Zofčák, 74 r.,
Eva Choborová, rod. Forróvá, 77 r., Juraj
Nozdrovický, 58 r., Klára Szökeová, rod. Reusová, 76 r., Mária Jaššová, Füleová, 67 r.,
Margita Suchá, rod. Sládeková, 77 r.
POĎAKOVANIE
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí
dňa 19. septembra 2011
odprevadili na poslednej ceste
v novozámockom cintoríne
našu drahú mamičku, babičku,
prababičku a svokru
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné prejavy
sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš žiaľ nad jeho
Smútiaca rodina
odchodom.
POĎAKOVANIE
Karol BOHOŠ.
S úctou a láskou spomínajú:
manželka a dcéry s rodinami
SPOMIENKA
„Že čas rany zahojí,
je len klamlivé zdanie...”
So žiaľom srdci si spomíname
7. októbra 2011 pri príležitosti
2. výročia úmrtia na
Blanku
ŠÁRAIOVÚ,
rod. Macsaiovú,
Ďakujeme príbuzným,
priateľom, známym,
bývalým kolegom, susedom,
ktorí sa 28. septembra 2011
prišli navždy rozlúčiť s drahým
manželom, otcom, starým otcom,
svokrom a švagrom
„Nikdy nezabudneme,
v srdciach je navždy s nami.”
Dňa 8. októbra 2011
bude 20 rokov, čo nás navždy opustil
milujúci otec a starý otec
Jurajom NOZDROVICKÝM,
ktorého vo veku 58 rokov
zdolala smrteľná choroba.
Ďakujeme za kvetinové dary a úprimné slová sústrasti,
ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ nad jeho
odchodom.
Smútiaca manželka Magdi,
synovia Tibor a Ďuri,
nevesta Kristy,
vnuk Vili
a celá smútiaca rodina
Ľudovít FARKAS
z Nových Zámkov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dcéra, syn a vnúča
LEKÁRENSKÁ SLUŽBA
V našom meste každý deň do 22 h!
Dátum Názov lekárne
Adresa
Tel. číslo
7. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
11. 10.
12. 10.
13. 10.
14. 10.
Komárňanská 24
Andovská 9/C
Gúgska 14
Ľ.Štúra 18
G.Czuczora 1
SNP 42/A
Aquario Nitrianska 111
Janka Kráľa 3
6426 117
6407 410
6401 671
6423 255
6450 522
6402 099
6432 088
6407192
ES
Salvia
Claudia
Na prednádraží
Svätej Alžbety
Selia
Dr. Max
Starbec
Galéria umenia, Björnsonova 1, Nové Zámky
LISZTOMÁNIA – Pavol Farkaš, klavír
11. októbra 2011 o 18.00 h
PERTU No 9 – Juraj Bartusz, Nádler István
Výstava trvá do 15. októbra 2011.
MO Matice slovenskej, Nábrežná 26, Nové Zámky
Folklórny večer - Ľudová hudba Matičiarik a talenty
13. októbra 2011 o 18.00 h v Dome Matice slovenskej.
KultúrKorzo, Michalská bašta 4, Nové Zámky
L´art pour L´art
15. októbra 2011 o 19.00 h Dom kultúry, Hl. námestie
Múzeum Jána Thaina, M.R. Štefánika 58, Nové Zámky
Spomienky na Zambiu
Výstava trvá od 20. októbra 2011.
STÁLE EXPOZÍCIE
Múzeum Jána Thaina
– Po stopách predkov (archeologická výstava)
– Odviate časom (historická výstava)
– Z klenotnice ľudového umenia; Zo života predkov
(národopisná výstava)
– Pamätná izba Antona Bernoláka
– Gergely Czuczor - život a dielo
Galéria umenia
- Stála expozícia diel 16.-20. storočia
- Stála expozícia Lajosa Kassáka
Otváracia doba: ut-pia: 8-17 h, so: 9-13 h
Smútiaca rodina
SPOMIENKA
Knižnica A. Bernoláka, Turecká 36, Nové Zámky
Výstava obrazov ŠTEVONA a členov Únie sluchovo postihnutých
Výstava trvá do 11. novembra 2011, spoločenská sála KAB.
Literárny klub GENERÁCIE
KRÁĽ BÁSNIKOV Francesco Petrarca – poetické pásmo
15. októbra 2011 o 17.00 h v spoločenskej sále KAB
Regionálne osvetové stredisko, SNP 32, Nové Zámky
Andrea Mázorová KALEIDOSKOP – výstava počítačovej
grafiky
Výstava trvá do 29. októbra 2011.
Annu FTÁČEKOVÚ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
na milovanú mamičku,
dcéru, manželku.
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V ÝZ VA
pre bývalých žiakov
ZŠ na Devínskej ulici
V roku 2012 oslávi Základná škola
na Devínskej ulici v Nových Zámkoch
50. výročie svojho vzniku. Pri tejto
príležitosti usporiadame slávnostnú
akadémiu v tomto školskom roku
2011/2012 v mesiaci máj.
Touto cestou chceme osloviť bývalých
žiakov, najmä staršie ročníky, či
nenájdu medzi svojimi vecami staré
učebnice, svoje školské zošity,
prípadne žiacke knižky, vysvedčenia,
fotografie alebo iný školský materiál.
Radi by sme si ho na mesiac máj
2012 od Vás zapožičali a po skončení
akadémie vrátime.
Prosím, ak nám viete a ste ochotní
pomôcť, ozvite sa na číslo telefónu:
035/6428 726, mobil 0917 396 370 alebo
osobnou návštevou v riaditeľni školy.
Ďakujeme.
Ľubica Halászová
riaditeľka školy
50
8
Tabuľka - III. liga
FUTBAL – III. liga
FKM Nové Zámky – FK Spartak Vráble 1:1 (0:0)
V susedskom derby sa stretli celky z dola
tabuľky a veľa pekného futbalu prítomným
divákom neukázali. V prvom polčase stojí za
zmienku snáď len hlavička Novozámčana P.
Horáčka vedľa a na opačnej strane strela Charizopulosa z dobrej pozície nad. Druhý polčas
začal šancou P. Horáčka, no jeho strelu stihla hosťujúca obrana zablokovať. Na opačnej
strane pustila domáca obrana Garaja až pred
Micháleka, ktorý proti jeho strele nemal šancu. Po góle hostia akoby prestali hrať, a tak
sa domáci čoraz viac tlačili pred ich bránu.
Novozámčanov už dlho trápi strelecká nemo-
húcnosť, no vyrovnania sa predsa len dočkali.
V 71. vnikol po ľavej strane do pokutového
územia R. Cingel a jeho center si obranca Husár nešťastne vrazil do vlastnej siete.
Góly: 71. vl. (Husár) – 51. Garaj.
FKM: Mihálek – Zsák, Z. Cingel, Andrášik
(67. Šebík), Fiala, P. Horáček, Bukovič, Hlavačka, Humaj, Ešek, R. Cingel (83. E. Horáček).
Rozhodoval: Pachnik, ŽK: Zsák, Hlavačka,
Ešek, R. Cingel, Šebík – Husár, Urda, Sepeši,
200 divákov.
(G)
HÁDZANÁ – EXTRALIGA
HC Štart Nové Zámky – HC Sporta Hlohovec
26:24 (15:11)
Hoci prvý gól šlágra kola strelil Exovozámčan Szücs, potom až do konca polčasu viedol
vždy Štart. V 20. minúte to bolo už o päť gólov
12:7 a zdalo sa, že by to mohol byť rozhodujúci náskok, no nebol. Novozámčania si vybrali potom svoju obligátnu hluchú chvíľku
a súper sa dotiahol na rozdiel jediného gólu.
Záver prvého dejstva patril opäť, najmä vďaka
presilovke o troch hráčov, Štartu. Po obrátke
hostia nepríjemne hrýzli a zápas bol až do
samého konca vyrovnaný. Hlohovec dokonca v 52. minúte viedol 22:23 gólom Zaťka, no
záverečný finiš Novozámčanov prišiel včas.
DROBNÉ OZNAMY
• Predám 3-izbový DB na Jazdeckej ul. Cena: 42.000 €. Tel.:
0905/917 134.
• Predám slnečný 2-izbový byt na Komárňanskej ul. Tel.:
0905/917 134.
• Predám 1-izbový byt v zateplenom dome v N.Z., v OV v pôvodnom stave. Cena dohodou. Tel.: 035/6411 110, 0915/888 675.
• Predám 2-izbový byt, OV, NZ, SNP 48, 3/7. posch., v zach. pôv.
stave (balkón, špajza, pivnice, tmavá komora), zateplený. Cena:
35.000 €. Tel.: 0905/715 303, 036/7524 362.
• Predám garáž. Tel.: 0902/720 414.
• Predám Daewoo Lanos. Tel.: 0902/720 414.
• Predám 6 ks jedálenských stolov 120×80, hnedé. Cena: 20 €/
ks. Tel.: 0905/376 224.
• Predám 3-izbový byt na Ul. S.H. Vajanského, prerobený, pekný.
Cena dohodou. Tel.: 0905/666 229.
• Predám staršiu, garážovanú škodovku - funkčná, ťažné zariadenie, „záhradka”. Tel.: 0944/297 227.
• Predám nový 3-izbový, podkrovný byt na Andovskej ul., dvor,
altánok. Tel.: 0904/196 407.
• Predám RD v Bánovce, 6-á pozemok, kanalizácia pred domom,
rekonštrukcia prebieha. Dom je „podpílený”. Cena: 43.000 €.
Tel.: 0915/974 163.
• Predám kompresor typ JSK65, otáčky 1420, tlak 6 ATP, výkon
10 m3/hod. Cena: 150 €, alebo dohoda. Tel.: 035/6430 068,
0944/364 208.
• Kúpim byt, pozemok v N.Z. aj zadĺžený. Platba v hotovosti. Tel.:
0902/393 384.
• Predám poschodový RD na ul. Pod kopcom, N.Z., obytná
plocha 180 m2, pozemok 706 m2, garáž. Tel.: 035/6418 107,
0917/294 487.
• Dám do dlhodobého prenájmu garáž na Gúgskej ul. Cena:
35 €/mes. Tel.: 0948/514 090.
• Kúpim 1-izbový byt s balkónom do 25 tis. € v lokalite Juh. Tel.:
0918/050 462.
Kanonier Rábek strelil dva dôležité góly, v rozhodujúcich momentoch sa skvelými zákrokmi
blysol aj brankár Fabian, a tak zaplnená hala
Milénium sa mohla spolu s hráčmi Štartu tešiť
z dvoch dôležitých bodov.
Rozhodovali: Gábriš, Macko, pokutové
hody: 2/0– 7/6, vylúčení: 7 – 9, 1 000 divákov.
ŠTART: Fabian, Šuba – Rábek 5, Hustý,
Szapu 1, Straka, Minarovič, Mikéci 1, Kurka
5, Bakos 3, Pokotylo, Šeben, Sivák 2, Kleis 4,
Tůma 5.
Tréner: Peter Hatalčík.
(G)
• Predám čiastočne prerobenú (kúpelňa, podlahy) garsónku
v OV s kuchyňou (kuchynská linka, plynový sporák), 22 m2,
na vyvýšenom prízemí v centre mesta Nové Zámky. Cena:
20.000 €. Tel.: 0908/179 200.
• Predám Favorit, STK, EK - platné. Cena: 350 € +dohoda. Tel.:
0908/978 313.
• Dám do prenájmu obchodné priestory v centre mesta N. Zámky o rozlohe 162 m2. Tel.: 0903/449 108.
• Hľadám obchodných zástupcov s maturitou. Fix+provízie. Tel.:
0915/869 115, 0902/092 352.
• Vyučujem angličtinu. Tel.: 0908/546 960.
• Dám do prenájmu nebytové priestory na Nábrežnej ul. s možnosťou bývania, parkovisko, terasa. Cena: 300 €/mes. Tel.:
0915/876 257.
• Preklady francúzština/španielčina. Tel.: 0911/364 254.
• Pôžičky. Tel.: 0948/446 422.
• Predám klavír Petrof mahagon. Tel.: 0908/044 311.
• Predám 2-izbový byt (62 m2), 7 m balkón, OV, bez R.K. Tel.:
0908/044 311.
• Dám do prenájmu 2-izbový byt na Ul. S.H. Vajanského, 2. posch.. Tel.: 0903/796 742.
• Predám 2-izbový družstevný byt na Ul. S.H. Vajanského, 2. posch.. Cena: 35.000 €. Tel.: 0903/796 742.
• Vymením 2-izbový byt, OV, 4. posch., čiastočne prerobený, zateplený, blízko autobusovej stanice na 3-izbový byt, môže byť aj
družstevný, doplatím rozdiel. Tel.: 0944/045 345.
• Predám 1-izbový byt na Šoltésovej ul. v OV. Cena: 26.650 €.
Tel.: 0910/132 058.
• Mimoriadna ponuka pre dlžníkov! 1. Zaplatíme za vás všetky
dlhy. 2. Potom vašu nehnuteľnosť predáme za najlepšie podmienky. 3. Zaistíme pre vás nové bývanie. Tel.: 0911/267 299,
0915/899 339, 0905/258 991.
• Odstúpim zo zabehnutých stávkových kancelárií Tipos
- Tiposport v Nových Zámkoch aj so zariadením. Dohodou - možnosť dobrého zárobku, podnikania. Tel.: 0908/
718 456.
• Doučujem AJ. Tel.: 0944/413 641.
1. Šaľa
2. Šamorín
3. Slovan jun.
4. Sereď
5. Pezinok
6. D. Lužná
7. N. Mesto
8. Trnava B
9. Púchov
10. Vráble
11. Vrbové
12. Nemšová
13. Topoľčany
14. FKM Nové Zámky
15. FC Nitra juniori
16. Moravany
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
4
3
3
3
3
2
0
2
2
1
1
1
2
2
1
4
1
3
2
2
2
1
3
2
2
4
4
4
4
4
5
3
5
4
5
5
5
7
21:11
19:6
21:14
17:13
11:12
7:14
17:15
15:14
13:12
14:16
13:18
16:19
15:19
9:13
10:12
9:19
21
20
20
16
16
16
14
14
13
13
13
12
11
11
9
7
Tabuľka – extraliga
1. Nové Zámky
2. Hlohovec
3. Michalovce
4. Košice
5. Bratislava
6. Bardejov
7. Topoľčany
8. Považská Bystrica
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
3
2
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
2
3
3
5
6
6
216:181 12
189:161 11
198:166 10
218:206 8
199:212 7
176:215 4
171:197 2
177:206 2
Najbližší zápas
HC Štart Nové Zámky –
MNC Bardejov
7. októbra 2011
(piatok) o 18.00 h
ŠH Milénium
• Predám 3-izbový byt na Ďorockej ul. Cena. 43.000 €. Tel.:
0918/614 970.
• Predám 2-izbový byt na Lastovičej ul. Cena: 35.000 €. Tel.:
0918/614 970.
• Výroba a predaj dekoratívnej keramiky. Nitrianske nábrežie 5,
N.Z. Tel.: 0948/298 756.
• Sprostredkovanie práce opatrovateľky do Nemecka. Kontakt:
SNP 11, 940 72 Nové Zámky, 0908/598 044, e-mail: [email protected], www.agenturasova.sk.
• Predám prerobený 3-izbový byt na Cyrilometódskej ul. Tel.:
0905/604 776.
• Poskytujem kompletné upratovanie bytov, kancelárií. Tel.:
0910/116 347.
• Maľujem deti na tvár, prídem aj na adresu. Tel.: 0910/116 347.
• Vyučujem NJ a SJ. Tel.: 0911/956 291.
• Predám záhradu s chatou na Tekvičnom poli. Tel.: 6415 505.
• Predám RD v dobrej lokalite. Cena dohodou. Tel.:
0904/836 874.
• Predám záhradu v oblasti Elektrosvit. Elektrina, voda, ovocné
stromy. Cena dohodou. Tel.: 035/2701 119, 0903/367 233,
0904/874 117.
• Mám jasnozrivé a liečiteľské schopnosti, zaoberám sa veštením,
kedykoľvek vám pomôžem. Tel.: 0944/490 559.
• Vyučujem angličtinu, nemčinu, pripravím na rôzne skúšky, prekladám. Tel.: 0903/565 781.
• Predám 5-árovú záhradu za kúpaliskom Štrand. Tel.:
0902/320 109.
• Prijmeme anketára/-ku, podmienka flexibilita, komunikatívnosť. Tel.: 0911/781 335.
• Vykonávame murárske práce, novostavby, rekonštrukcie budov, zateplovanie, strojové a sadrokartónové omietky, zámocké
dlažby. Tel.: 0910/272 555, 0905/928 149.
• Máte obchodný talent, komunikačné schopnosti a chcete pracovať? Podmienka: maturita. Tel.: 0908/778 780.
• Osobná preprava 1-14 osôb od 0,20 €. Tel.: 0915/111 646.
• Ponúkam prácu. Podmienka: maturita. Tel.: 0911/781 335.
Vydáva Mesto Nové Zámky. Šéfredaktor: Ildikó Varga ([email protected]) - 0917/502957, redaktor: Dagmar Čerháková ([email protected]) - 0917/502955, reklama:
Ladislav Čudai ([email protected]) - 0917502965. Názory publikované v niektorých príspevkoch a platených reklamách sa nemusia stotožňovať s názormi redakcie.
Tlač: KORUND desktop, spol. s r.o. EV 401/08 vyd. MK SR.
Adresa redakcie: Castrum Novum, Hlavné námestie 10, 940 35 Nové Zámky. web: www.novezamky.sk. Redakcia má právo na skrátenie a úpravu príspevkov. Nevyžiadané
rukopisy nevraciame! Uzávierka: streda, 15,00 h. Nedostali ste noviny? Distribúcia: 0903/038 428, 0907/425 706.
Download

REDAKCIA CASTRUM NOVUM