Š
P E C I Á L
TOP 100
17.
ro č n í k
rebríček
najúspešnejších firiem
na slovenskom
stavebnom trhu
Garanti:
Šp e c iá l TO P 10 0 p r i p ra v i l o V y d a vate ľs t vo E u ro s ta v, s p o l . s r. o .
v s pol u prác i s V Ú S I , s p o l . s r. o .
T O P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve SR v rokoch 2005 – 2011
Hrubý domáci produkt (mil. EUR, b. c.)
Podiel stavebníctva na tvorbe HDP v %
Zamestnanosť v hospodárstve (tis. osôb)
Podiel stavebníctva na zamestnanosti v %
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve (EUR)
Priemerná mesačná mzda v stavebníctve (EUR)
2005
49 314,2
6,0
2 075,0
6,9
573,4
460,6
2006
55 080,9
7,1
2 148,2
7,3
622,8
483,5
2007
61 555,0
7,6
2 222,7
7,5
668,7
516,9
2008
67 007,3
9
2 280,0
7,9
723,0
555,7
2009
63 050,7
8,8
2 176,6
8,5
744,5
558,8
2010
65 905,5
8,7
2 151,9
8,3
769,0
578,6
Pozn.: údaje sú podľa predbežných štvrťročných účtov
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve v rokoch 2005 – 2011
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2005
2006
2007
Podiel stavebníctva na tvorbe HDP
2008
2009
2010
2011
Podiel stavebníctva na zamestnanosti
■ Vývoj podielu stavebníctva na základných ukazovateľoch v hospodárstve v rokoch 2005 – 2011
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve (EUR)
2
ES 6/2012
Priemerná mesačná mzda v stavebníctve (EUR)
2011
69 058,2
8,5
2 192,5
7,9
786,0
603,0
TO P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Vývoj vybraných ukazovateľov v stavebníctve v rokoch 2005 – 2011
Stavebná produkcia1)
(mil. EUR, b. c.)
Tržby
(mil. EUR, b. c.)
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
(fyz. osoby)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamestnanca
(EUR)
Produktivita práce na zamestnanca
(EUR, b. c.)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
4 157,2
4 962,9
5 484,5
6 473,1
5 790,4
5 649,3
5 505,6
6 346,1
7 470,7
8 399,3
10 333,8
9 120,9
8 649,3
9 026,2
143 426
157 201
166 566
182 139
184 717
178 795
173 039
460,56
483,53
516,86
555,70
558,76
578,56
603,00
28 985
31 571
32 927
35 539
31 347
31 062
31 605
Pozn.: 1) stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami vrátane stavebných závodov nestavebných podnikov
■ Organizačný vývoj v stavebníctve v rokoch 2005 – 2011 (počet subjektov)
k 31.12.2005
k 31.12.2006
k 31.12.2007
k 31.12.2008
k 31.12.2009
k 31.12.2010
k 31.12.2011
4 409
4 630
4 877
5 746
6 432
8 852
9 139
Podniky s počtom zamestnancov 10 – 19
998
1 166
1 472
1 914
1 911
731
1 133
Podniky s počtom zamestnancov 20 – 49
379
374
434
410
408
397
458
Podniky s počtom zamestnancov 50 – 249
261
274
269
273
279
257
235
Podniky s počtom zamestnancov 250 a viac
29
24
22
25
25
22
20
Živnostníci
62 436
66 757
72 403
82 489
88 442
88 260
86 384
Spolu 1)
68 670
73 370
79 691
91 285
97 497
98 519
98 882
Podniky s počtom zamestnancov 0 – 9
Pozn.:
1)
v tomto počte sú zahrnuté od roku 2002 aj podniky s nezisteným počtom zamestnancov
počet subjektov
■ Organizačný vývoj v stavebníctve v rokoch 2005 – 2011
Stavebná výroba spolu
z toho živnostníci
ES 6/2012
3
T O P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Vývoj miery inflácie a medziročný rast cien v rokoch 2005 – 2011
Miera inflácie
– spotrebiteľské ceny
Ceny stavebných prác
pre stavebníctvo
Ceny materiálov a výrobkov
spotrebovaných v stavebníctve
1)
■ Vývoj štruktúry stavebnej produkcie v stavebníctve podľa investičného zamerania v rokoch 2005 – 2011 (v %)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Nová výstavba, rekonštrukcie a modernizácie v tuzemsku
76,6
79,5
81,2
78,5
79,0
79,8
78,6
Opravy a údržba v tuzemsku
18,6
16,8
15,0
17,0
16,5
16,9
16,2
Ostatné práce v tuzemsku
0,6
0,5
0,3
0,3
0,6
0,6
1,5
Zahraničie
4,2
3,2
3,5
4,2
3,9
2,7
3,7
Pozn.: 1) stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami vrátane stavebných závodov nestavebných podnikov
■ Vývoj štruktúry stavebnej produkcie podľa investičného zamerania v rokoch 2005 – 2011
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
4
2005
2006
Nová výstavba, rekonštrukcie
a modernizácie v tuzemsku
ES 6/2012
2007
2008
Opravy a údržba
v tuzemsku
2009
2010
Ostatné práce
v tuzemsku
2011
Zahraničie
TO P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Vývoj miery inflácie a medziročný rast cien v rokoch 2005 – 2011 (v %)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Miera inflácie – spotrebiteľské ceny
2,7
4,5
2,8
4,6
1,6
1,0
3,9
Ceny stavebných prác pre stavebníctvo
4,3
3,9
4,0
5,6
2,7
1,0
1,2
Ceny materiálov a výrobkov spotreb. v stavebníctve
4,4
2,9
5,6
3,3
-5,7
-3,3
1,8
Pozn.: ceny sú zisťované bez dane z pridanej hodnoty a bez spotrebných daní, na báze roku 2005
počet fyz. osôb
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2005 – 2011 (počet zamestnancov)
Priemerný evidenčný počet zamest.
v stav. spolu (fyz. osoby)
Priemerný evidenčný počet zamest. v stav. podnikoch
s 20 a viac zamest. (fyz. osoby)
mil. EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2005 – 2011 (tržby)
Tržby v stavebníctve spolu
(mil. EUR, b. c.)
Tržby v stavebných podnikoch s 20 a viac zamest.
(mil. EUR, b. c.)
ES 6/2012
5
T O P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Vybrané ukazovatele stavebných podnikov podľa veľkostnej štruktúry v roku 2011
Veľkostné skupiny
podľa počtu zamestnancov
Stavebná produkcia (mil. EUR) 1)
2011
Index 2011/2010
Podniky 0 – 19 zam.
826,9
104,1
21 511
95,5
Podniky 20 – 49 zam.
738,7
127,4
12 690
117,0
Podniky 50 – 249 zam.
923,6
89,9
19 279
89,8
Podniky 250 – 499 zam.
280,3
93,5
3 956
85,5
Podniky 500 a viac
818,2
84,3
7 862
78,5
1 875,4
99,2
107 742
97,9
5 463,1
98,3
173 040
96,4
Živnostníci
2)
SPOLU
Pozn.:
Priemerný evidenčný počet zamestnancov (fyz. osoby)
2011
Index 2011/2010
1)
vykonaná vlastnými zamestnancami, bez stavebných závodov nestavebných podnikov, hodnoty v bežných cenách, indexy v stálych cenách
2)
odhad
mil. EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2005 – 2011 (stavebná produkcia)
Stavebná produkcia v stavebníctve spolu
(mil. EUR, b. c.)
Stavebná produkcia ZSV v stav. podnikoch s 20 a viac
zamest. (mil. EUR, b. c.)
■ Vybrané ukazovatele stavebných podnikov podľa veľkostnej štruktúry v roku 2011
Veľkostné skupiny
podľa počtu zamestnancov
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca (EUR)
2011
Index 2011/2010
Produktivita práce na zamestnanca (tis. EUR)
2011
Index 2011/2010
Podniky 0 – 19 zam.
544
101,9
38,44
109,0
Podniky 20 – 49 zam.
745
103,7
58,21
108,9
Podniky 50 – 249 zam.
851
105,2
47,91
100,3
Podniky 250 – 499 zam.
1 113
119,1
70,86
108,9
Podniky 500 a viac
1 164
109,6
104,07
107,0
Živnostníci 1)
386
106,7
17,41
101,3
SPOLU
603
104,1
31,57
102,0
Pozn.:
6
1)
odhad
ES 6/2012
TO P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
1)
■ Nestratové a stratové nefinančné organizácie so 100 a viac zamestnancami v roku 2011
Odvetvie ekonomickej činnosti
NES TRAT OVÉ ORG ANIZÁCIE
Počet
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
organizácií
2011
Index 2011/2010
Nefinančné organizácie spolu
1 172
6 360,1
110,4
463
-923,3
91,6
49
49,8
262,9
37
-14,9
54,8
514
2 037,6
99,3
194
-404,6
160,3
Energetika 3)
D
D
D
D
D
D
Stavebníctvo
69
384,7
131,2
27
-34,1
38,6
z toho Poľnohospodárstvo
Priemyselná výroba
Pozn.:
S TRAT OVÉ ORG ANIZÁCIE
Počet
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
organizácií
2011
Index 2011/2010
1)
predbežné údaje z podnikového výkazníctva
2)
pred zdanením, bežné ceny
3)
údaj nie je možné publikovať pre jeho dôverný charakter
mil. EUR
■ Štruktúra zákaziek podľa smerov výstavby k 31. 12. 2011 v podnikoch s 20 a viac zamestnancami
Zákazky SR spolu v podnikoch s 20 a viac zamestnancami.
■ Vývoj vybraných ukazovateľov v stavebných podnikoch s 20 a viac zamestnancami v rokoch 2005 – 2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Stavebná produkcia ZSV (mil. EUR, b. c.)
2 173,6
2 531,1
2 711,1
3 124,4
2 896,9
2 849,7
2 766,5
Tržby (mil. EUR, b. c.)
3 513,1
4 129,8
4 433,1
5 751,5
5 092,3
4 837,7
5 232,7
Priemerný evid. počet zamestnancov (fyz. osoby)
47 339
47 044
47 884
51 181
48 773
46 205
43 786
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest. (EUR)
600,15
663,07
722,23
799,98
821,96
866,81
899,93
Produktivita práce zo ZSV na zamest. (EUR, b. c,)
45 916
53 802
56 617
62 804
59 395
61 674
63 181
Pozn.: ZSV – stavebná produkcia vykonaná vlastnými zamestnancami, bez nestavebných podnikov
ES 6/2012
7
T O P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Tvorba hrubého fixného kapitálu a jeho štruktúra v rokoch 2005 – 2011 (mil. EUR)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
13 089,5
14 588,8
16 096,5
16 575,9
12 991,1
13 390,4
15 477,1
v tom stavby
5 732,4
7 720,5
8 279,3
8 413,9
7 231,3
7 315,7
7 206,1
z toho budovy na bývanie
1 448,5
1 288,2
1 446,8
1 560,9
1 812,6
1 841,9
1 794,9
Tvorba hrubého fixného kapitálu
mil. EUR
■ Tvorba hrubého fixného kapitálu a jeho štruktúra v rokoch 2005 – 2011
Tvorba hrubého fixného kapitálu
v tom stavby
z toho budovy na bývanie
EUR
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2005 – 2011 (produktivita práce)
Produktivita práce na zamest. v stavebníctve
(EUR, b. c.)
8
ES 6/2012
Produktivita práce na zamest.
v stav. podnikoch s 20 a viac zamest. (EUR, b. c.)
TO P 10 0
S T A V E B N Í C T V O 2 0 11
■ Finančné ukazovatele za stavebné podniky s 20 a viac zamestnancami k 31. 12. 2011
mil. EUR
5 685,9
5 099,0
586,9
1 101,5
Výnosy
Náklady spolu
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Pridaná hodnota
Index 2011/2010
107,9
104,5
149,0
98,9
Pozn.: výsledky za organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou, ktoré majú 20 a viac zamestnancov, bežné ceny
■ Aktíva a pasíva za stavebné podniky s 20 a viac zamestnancami k 31. 12. 2011
mil. EUR
1 875,9
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok
Index 2011/2010
102,4
Oprávky k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku
997,5
114,0
Finančný majetok
597,7
99,3
5 392,0
97,7
232,6
60,8
Celkový úhrn aktív/pasív
Zásoby spolu
Pozn.: výsledky za organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou, ktoré majú 20 a viac zamestnancov, bežné ceny
■ Vývoj vybraných ukazovateľov stavebníctva v rokoch 2005 – 2011 (priemerná mesačná mzda)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest.
v stavebníctve (EUR)
Priemerná nomin. mesačná mzda zamest.
v stav. podnikoch s 20 a viac zamest. (EUR)
1)
■ Vybrané finančné ukazovatele nefinančných organizácií v roku 2011
Odvetvie ekonomickej činnosti
Nefinančné organizácie spolu
v tom Poľnohospodárstvo
Priemyselná výroba
Energetika
Stavebníctvo
162
2
63
13
7
2011
927,3
604,0
295,8
732,0
228,4
Výnosy (mil. EUR)
Index 2011/2010
110,6
121,2
111,3
111,4
107,0
Výsledok hospod. (mil. EUR) 2)
2011
Index 2011/2010
9 638,4
112,2
60,7
x
1 983,1
92,1
1 889,3
118,4
779,1
133,4
32
9
2
1
Pridaná hodnota (mil. EUR)
2011
Index 2011/2010
378,1
104,3
596,7
122,2
863,1
106,7
553,2
101,2
608,1
96,6
Pozn.: 1) predbežné údaje z podnikového výkazníctva, bežné ceny
2)
pred zdanením,
x – zápis nie je možný z logických dôvodov
ES 6/2012
9
T O P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
■ Podniky stavebnej výroby podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
10
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
282 564
Doprastav, a. s., Bratislava
267 548
STRABAG, s. r. o., Bratislava
175 115
Skanska SK, a. s., Bratislava
124 890
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
120 581
EUROVIA SK, a. s., Košice
114 412
TSS GRADE, a. s., Trnava
79 863
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
55 288
Chemkostav, a. s., Michalovce
50 729
IN VEST, s. r. o., Šaľa
50 517
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
35 744
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
33 265
Keraming, a. s., Trenčín
32 153
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
31 107
CESTY NITRA, a. s., Nitra
30 352
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
29 341
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
29 323
BCI, a. s., Žilina
26 485
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
26 415
TuCon, a. s., Žilina
23 272
ARPROG, a. s., Poprad
21 724
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
21 448
HORNEX, a. s., Bratislava
21 348
Metrostav, a. s. - organizačná zložka, Bratislava
19 981
STABIL, a. s., Žilina
18 654
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
16 778
YIT Reding, a. s., Bratislava
15 956
Metrostav SK, a. s., Bratislava
15 443
PREFA Sučany, a. s., Sučany
14 025
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
13 222
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
11 841
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
10 589
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
10 041
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
9 567
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
8 984
TERMOSTAV – MRÁZ, spol. s r. o., Košice
8 953
STAVOUNIVERZÁL, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
8 751
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
8 501
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
7 354
H B H, a. s., Považská Bystrica
7 136
BALA, a. s., Holice
6 674
Chemkostav HSV, a. s., Humenné
6 430
HS HSV, s. r. o., Košice
6 412
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
6 179
Unistav, s. r. o., Prešov
6 027
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
5 721
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
5 607
HÍLEK a spol., a. s., Senica
5 499
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
5 425
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
5 326
ES 6/2012
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
282 927
271 453
175 115
124 890
122 912
114 889
79 863
55 288
50 729
50 517
37 137
33 496
32 153
31 107
33 138
44 518
29 346
26 764
26 772
23 272
21 097
21 448
21 348
19 981
18 656
16 778
15 991
15 443
16 483
14 288
11 841
10 589
10 041
10 110
10 337
9 059
8 751
8 501
8 970
7 307
6 674
6 728
6 412
6 179
6 027
5 721
5 607
119 996
5 553
5 326
Pridaná
hodnota
30 885
n
29 712
n
19 575
22 437
n
8 082
7 115
12 121
6 967
8 252
4 272
3 556
5 626
6 315
7 888
3 130
4 740
13 544
6 232
2 765
2 235
453
1 652
1 884
3 729
2 576
1 385
2 151
3 689
2 167
1 586
3 824
1 472
3 943
909
1 440
1 008
2 053
362
2 562
1 855
1 318
1 858
1 408
1 691
2 744
1 142
317
TO P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
.
■ Podniky stavebnej výroby podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
STRABAG, s. r. o., Bratislava
11 028
EUROVIA SK, a. s., Košice
8 143
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
6 544
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
5 741
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
3 431
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
3 191
Chemkostav, a. s., Michalovce
3 045
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
2 951
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
2 000
Keraming, a. s., Trenčín
1 699
IN VEST, s. r. o., Šaľa
1 596
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
1 531
ARPROG, a. s., Poprad
1 134
STABIL, a. s., Žilina
920
TuCon, a. s., Žilina
849
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
795
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
750
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
537
BCI, a. s., Žilina
532
ViOn, a.s., Zlaté Moravce
519
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
508
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
460
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
449
YIT Reding, a. s., Bratislava
435
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
420
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
370
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
326
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
281
STAVOUNIVERZÁL, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
225
HÍLEK a spol., a. s., Senica
209
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
204
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
202
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
185
CHEMOSTAV, a. s., Svit
175
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
174
H B H, a. s., Považská Bystrica
157
BALA, a. s., Holice
146
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r. o., Liptovský Hrádok 138
Unistav, s. r. o., Prešov
112
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
104
RECORD TK, spol. s r. o., Bratislava
67
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
65
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
58
Chemkostav HSV, a. s., Humenné
47
BREZA STAVOTRANS spoločnosť s ručením obmedzeným, Michalovce
40
PIENSTAV, a. s., Stará Ľubovňa
31
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
20
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
6
Metrostav, a. s. - organizačná zložka, Bratislava
-24
HS HSV, s. r. o., Košice
-34
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie po zdanení
4 796
5 195
10 444
4 579
2 652
912
2 114
1 622
1 375
1 495
793
1 228
886
715
663
604
123
493
309
243
350
367
306
122
88
198
26
89
128
49
119
159
127
147
78
28
12
111
46
22
48
2
-141
2
10
-29
5
5
-26
-32
Odpisy nehmotného
a hmotného majetku
2 992
3 326
1 857
215
525
2 122
310
1 237
493
420
3 059
195
857
63
977
166
1 015
77
248
979
107
101
129
254
236
102
37
463
45
537
326
12
75
123
240
122
62
54
47
115
88
153
429
44
119
86
112
220
0
102
ES 6/2012
11
T O P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
■ Podniky stavebnej výroby podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
12
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Doprastav, a. s., Bratislava
1 859
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
995
Skanska SK, a. s., Bratislava
896
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
805
EUROVIA SK, a. s., Košice
612
STRABAG, s. r. o., Bratislava
581
IN VEST, s. r. o., Šaľa
450
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
439
TSS GRADE, a. s.,Trnava
325
TuCon, a. s., Žilina
322
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
280
CESTY NITRA, a. s., Nitra
260
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
230
Chemkostav, a. s., Michalovce
223
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
222
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
214
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
210
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
189
Chemkostav HSV, a. s., Humenné
187
ARPROG, a. s., Poprad
163
HÍLEK a spol., a. s., Senica
161
Metrostav SK, a. s., Bratislava
160
H B H, a. s., Považská Bystrica
159
Keraming, a. s., Trenčín
158
BCI, a. s., Žilina
145
YIT Reding, a. s., Bratislava
143
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
130
Unistav, s. r. o., Prešov
126
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
116
HS HSV, s. r. o., Košice
111
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
100
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
97
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
94
Pozemné stavby Púchov, s. r. o., Púchov
92
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
92
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
91
HORNEX, a. s., Bratislava
83
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
83
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
82
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
70
PIENSTAV, a. s., Stará Ľubovňa
68
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
67
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
63
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
58
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
57
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
51
CHEMOSTAV, a. s., Svit
49
STAVOUNIVERZÁL, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
45
STABIL, a. s., Žilina
43
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
42
ES 6/2012
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1 859
995
896
582
612
581
450
367
191
322
280
168
230
223
222
132
210
189
187
163
89
86
121
158
145
123
90
126
116
111
100
97
94
92
89
91
83
83
82
58
68
67
50
58
57
51
19
45
43
42
TO P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
■ Podniky stavebnej výroby podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Doprastav, a. s., Bratislava
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
STRABAG, s. r. o., Bratislava
Skanska SK, a. s., Bratislava
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
EUROVIA SK, a. s., Košice
IN VEST, s. r. o., Šaľa
TSS GRADE, a. s., Trnava
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
Chemkostav, a. s., Michalovce
HORNEX, a. s., Bratislava
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
Keraming, a. s., Trenčín
Metrostav SK, a. s., Bratislava
PREFA Sučany, a. s., Sučany
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
YIT Reding, a. s., Bratislava
BCI, a. s., Žilina
TuCon, a. s., Žilina
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
CESTY NITRA, a. s., Nitra
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
Metrostav, a. s. - organizačná zložka, Bratislava
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
HÍLEK a spol., a. s., Senica
ARPROG, a. s., Poprad
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
STABIL, a. s., Žilina
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
TERMOSTAV - MRÁZ, spol. s r. o., Košice
Chemkostav HSV, a. s., Humenné
H B H, a. s., Považská Bystrica
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
BALA, a. s., Holice
CHEMOSTAV, a. s., Svit
HS HSV, s. r. o., Košice
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
RECORD TK, spol. s r. o., Bratislava
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
Unistav, s. r. o., Prešov
Majetok spolu
netto
290 589
202 754
142 490
136 019
129 962
83 910
58 350
55 835
50 726
48 163
45 892
32 830
27 705
26 414
25 025
23 951
23 948
21 229
21 072
20 078
19 730
19 078
18 147
17 923
17 437
15 361
13 461
12 188
10 119
8 929
8 182
7 982
7 348
6 782
6 113
6 096
5 743
5 485
5 219
5 163
4 895
4 797
4 278
3 708
3 537
3 509
3 221
3 141
2 582
2 448
Vlastné imanie
n
62 400
32 606
n
35 499
40 902
29 363
n
14 616
19 380
5 558
19 351
7 607
9 142
-7 556
5 956
9 835
6 653
1 656
4 234
4 792
6 005
14 347
8 321
-2 899
185
2 441
6 190
2 302
2 565
931
3 855
2 487
3 745
2 014
713
-1 218
956
4 146
3 057
1 724
1 045
513
1 822
1 081
1 894
1 304
738
953
862
ES 6/2012
13
T O P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
■ Podniky stavebnej výroby podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
14
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamestnanca
Metrostav, a. s. - organizačná zložka, Bratislava
2 854 429
HÍLEK a spol., a. s., Senica
745 317
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
635 250
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
464 284
STABIL, a. s., Žilina
433 860
PREFA Sučany, a. s., Sučany
402 024
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
358 614
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
351 462
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
334 960
STRABAG, s. r. o., Bratislava
301 402
HORNEX, a. s., Bratislava
257 205
TSS GRADE, a. s., Trnava
245 732
Chemkostav, a. s., Michalovce
227 484
RECORD TK, spol. s r. o., Bratislava
225 476
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
221 113
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
205 938
Keraming, a. s., Trenčín
203 500
BALA, a. s., Holice
202 242
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
197 457
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
196 492
STAVOUNIVERZÁL, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
194 467
EUROVIA SK, a. s., Košice
187 727
BCI, a. s., Žilina
184 579
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
182 569
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
182 370
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
171 639
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
152 000
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
149 140
Doprastav, a. s., Bratislava
146 021
Skanska SK, a. s., Bratislava
139 386
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
133 500
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
132 189
ARPROG, a. s., Poprad
129 382
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
128 143
CESTY NITRA, a. s., Nitra
127 454
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
123 530
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
113 593
IN VEST, s. r. o., Šaľa
112 260
YIT Reding, a. s., Bratislava
111 825
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
101 408
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
99 588
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
84 540
TuCon, a. s., Žilina
72 273
CHEMOSTAV, a. s., Svit
70 612
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
69 768
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
61 169
HS HSV, s. r. o., Košice
57 766
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
56 386
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r. o., Liptovský Hrádok
48 515
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
47 870
ES 6/2012
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
64 714
17 043
53 000
53 075
38 419
33 780
56 657
38 366
82 520
51 140
26 928
n
31 906
25 667
28 505
36 462
27 038
10 970
28 864
36 862
20 200
36 662
21 586
37 362
20 478
36 611
22 883
25 263
n
n
40 262
35 532
38 219
14 400
21 638
19 673
16 176
26 936
26 077
14 385
19 020
5 032
42 062
19 143
17 171
13 892
16 712
17 567
20 424
9 844
TO P 10 0
S T A V E B N Á V Ý R O B A 2 0 11
■ Podniky stavebnej výroby podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
EURO-BUILDING, a. s., Bratislava
29,1
BETPRES, s. r. o., Vranov nad Topľou
24,7
Slovenské inžiniersko priemyslové stavby, spol. s r. o., Liptovský Hrádok
23,8
IZOLA Košice, s. r. o., Košice
23,2
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o., Banská Štiavnica
19,1
M - SILNICE SK, s. r. o., Žilina
12,8
STABIL, a. s., Žilina
11,2
EUROVIA SK, a. s., Košice
9,7
OHL Pozemné stavby, a. s., Bratislava
9,4
ARPROG, a. s., Poprad
9,3
STAVOUNIVERZÁL, s. r. o., Kysucké Nové Mesto
8,7
ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a. s., Bratislava
8,0
STRABAG, s. r. o., Bratislava
7,7
DOPRASTAV EXPORT, s. r. o., Bratislava
7,3
PSJ Hydrotranzit, a. s., Bratislava
7,2
SCORP, spol. s r. o., Michalovce
7,2
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Banská Bystrica
6,9
Chemkostav, a. s., Michalovce
6,6
Keraming, a. s., Trenčín
6,4
INGSTEEL, spol. s r. o., Bratislava
5,8
PYRONOVA, s. r. o., Šamorín
5,3
CHEMOSTAV, a. s., Svit
4,7
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., Liptovský Mikuláš
4,6
Unistav, s. r. o., Prešov
4,6
MIJAS, spol. s r. o., Banská Bystrica
4,4
TuCon, a. s., Žilina
4,2
EKO SVIP, s. r. o., Sabinov
3,7
REMESLO stav, s. r. o., Žiar nad Hronom
3,7
STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a. s., Liptovský Mikuláš
3,7
STAVOINDUSTRIA HSV, spol. s r. o., Slovenská Ľupča
3,6
BALA, a. s., Holice
3,4
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava
3,2
H B H, a. s., Považská Bystrica
3,2
IN VEST, s. r. o., Šaľa
2,7
BREZA STAVOTRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Michalovce
2,7
BCI, a. s., Žilina
2,5
VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina
2,5
ViOn, a. s., Zlaté Moravce
2,2
RECORD TK, spol. s r. o., Bratislava
2,1
YIT Reding, a. s., Bratislava
2,0
HANT BA, a. s., Považská Bystrica
1,6
HÍLEK a spol., a. s., Senica
1,6
PIENSTAV, a. s., Stará Ľubovňa
1,4
MONOLIT Slovakia, s. r. o., Trenčín
1,0
Chemkostav HSV, a. s., Humenné
0,9
Chladiace veže Bohunice, spol. s r. o., Jaslovské Bohunice
0,6
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o., Bratislava
0,4
Ing. Jaroslav Pčola REINTER, Humenné
0,3
Metrostav, a. s. - organizačná zložka, Bratislava
-0,1
HORNEX, a. s., Bratislava
-0,2
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
17,1
7,5
8,6
7,4
11,7
4,0
4,9
7,1
5,3
5,4
1,5
5,7
6,3
3,8
5,4
3,6
6,0
6,0
5,3
5,3
7,5
5,1
2,8
1,9
2,0
3,6
2,0
2,2
2,3
3,3
2,2
2,3
2,1
3,2
3,3
2,0
2,6
1,2
1,4
2,7
2,4
0,2
1,5
0,7
0,7
0,3
0,3
0,1
-0,1
-0,3
ES 6/2012
15
T O P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
Pridaná
hodnota
1. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
98 986
105 605
38 466
2. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
58 846
58 846
15 120
3. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
55 997
55 997
11 181
4. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
45 382
45 382
n
5. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
39 132
39 132
5 436
6. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
34 423
34 423
n
7. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
31 837
31 837
10 043
8. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
28 266
28 266
n
9. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
27 024
27 024
3 861
10. HSF, s. r. o., Malacky
25 882
26 112
5 857
11. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
24 859
24 849
7 459
12. Premac, spol. s r. o., Bratislava
20 788
20 788
6 753
13. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
19 798
19 798
8 023
14. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
18 938
18 938
n
15. HESTA, spol. s r. o., Prešov
17 426
17 426
5 317
16. EUROVIA – Kameňolomy, s. r .o., Košice
15 475
15 475
5 750
17. INCON, spol. s r. o., Prievidza
12 888
12 888
2 748
18. RETIC, s. r. o., Nové Sady
12 887
14 320
2 112
19. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
11 463
11 463
2 678
20. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
10 273
10 405
2 331
21. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
8 710
8 710
2 373
22. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
8 368
8 368
2 244
23. Calmit, s. r. o., Bratislava
8 280
17 412
n
24. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
6 760
8 247
2 599
25. PK Doprastav, a. s., Žilina
5 892
5 892
2 331
26. BetónRacio, s. r. o., Trnava
4 103
4 103
1 255
27. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
3 511
29 244
1 638
28. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
2 935
3 580
1 713
29. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
1 559
4 180
867
16
ES 6/2012
TO P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Výsledok hospodárenia
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti za účtovné obdobie po zdanení
Odpisy nehmotného
a hmotného majetku
1. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
7 985
8 809
16 118
2. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
3 763
3 142
1 763
3. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
2 060
1 253
1 892
4. HSF, s. r. o., Malacky
1 877
1 361
365
5. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
1 855
1 547
3 139
6. HESTA, spol. s r. o., Prešov
1 220
905
858
7. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
1 177
836
300
8. Premac, spol. s r. o., Bratislava
1 156
941
1 952
9. EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
1 103
827
1 786
10. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
809
627
470
11. RETIC, s. r. o., Nové Sady
557
259
281
12. PK Doprastav, a. s., Žilina
469
296
644
13. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
357
255
185
14. BetónRacio, s. r. o., Trnava
294
232
161
15. INCON, spol. s r. o., Prievidza
264
186
812
16. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
246
160
306
17. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
132
66
695
18. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
31
-8
96
19. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
11
-70
462
-100
-149
599
-4 379
-3 186
15 294
22. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
n
n
1 279
23. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
n
n
607
24. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
n
n
4 631
25. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
n
26. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
n
n
n
27. Calmit, s. r. o., Bratislava
n
n
1 617
28. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
n
n
n
29. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
n
n
435
20. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
21. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
ES 6/2012
17
T O P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
546
546
2. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
468
468
3. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
271
271
4. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
268
268
5. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
248
248
6. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
244
244
7. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
225
225
8. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
221
221
9. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
212
212
10. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
182
182
11. HSF, s. r. o., Malacky
166
166
12. INCON, spol. s r. o., Prievidza
163
163
13. Premac, spol. s r. o., Bratislava
162
162
14. Calmit, s. r. o., Bratislava
152
152
15. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
138
138
16. EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
138
138
17. HESTA, spol. s r. o., Prešov
132
132
18. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
130
105
19. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
99
99
20. PK Doprastav, a. s., Žilina
94
94
21. RETIC, s. r. o., Nové Sady
73
73
22. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
60
60
23. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
53
53
24. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
53
53
25. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
52
42
26. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
44
44
27. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
42
42
28. BetónRacio, s. r. o., Trnava
33
33
n
n
29. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
18
ES 6/2012
TO P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Majetok spolu
netto
Vlastné imanie
1. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
203 269
75 536
2. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
113 199
49 738
3. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
42 704
25 409
4. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
39 779
18 655
5. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
36 015
26 168
6. Calmit, s. r. o., Bratislava
30 921
12 253
7. Premac, spol. s r. o., Bratislava
29 952
28 013
8. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
23 374
n
9. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
23 234
4 174
10. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
20 989
20 072
11. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
19 021
15 026
12. EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
17 064
9 628
13. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
13 776
4 431
14. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
13 381
9 365
15. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
11 260
4 771
16. HSF, s. r. o., Malacky
9 729
4 173
17. PK Doprastav, a. s., Žilina
8 238
4 655
18. HESTA, spol. s r. o., Prešov
7 872
3 566
19. INCON, spol. s r. o., Prievidza
7 858
3 646
20. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
6 567
4 462
21. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
5 930
4 416
22. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
4 970
4 429
23. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
4 297
1 363
24. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
3 329
2 411
25. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
3 044
1 466
26. BetónRacio, s. r. o., Trnava
2 640
1 404
27. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
28. RETIC, s. r. o., Nové Sady
n
n
29. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
n
n
ES 6/2012
19
T O P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamestnanca
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
1. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
562 385
31 500
2. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
328 855
n
3. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
229 496
45 824
4. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
216 283
50 528
5. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
197 955
53 932
6. RETIC, s. r. o., Nové Sady
196 164
28 932
7. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
193 416
70 451
8. HSF, s. r. o., Malacky
157 301
35 283
9. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
156 500
21 919
10. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
141 498
44 636
11. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
139 467
37 400
12. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
136 533
40 984
13. HESTA, spol. s r. o., Prešov
132 015
40 280
14. Premac, spol. s r. o., Bratislava
128 321
41 685
15. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
127 472
18 212
16. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
127 022
n
17. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
125 739
32 308
18. BetónRacio, s. r. o., Trnava
124 333
38 030
19. Calmit, s. r. o., Bratislava
114 553
n
20. EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
112 138
41 667
21. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
105 470
n
22. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
105 101
23 545
23. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
99 524
20 643
24. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
89 584
36 303
25. INCON, spol. s r. o., Prievidza
79 067
16 859
26. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
67 547
32 321
27. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
63 438
19 992
28. PK Doprastav, a. s., Žilina
62 681
24 798
n
n
29. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
20
ES 6/2012
TO P 10 0
V Ý R O B A S T A V E B N Ý C H M A T E R I Á L O V 2 0 11
■ Podniky výroby stavebných materiálov podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1. HSF, s. r. o., Malacky
19,3
7,2
2. HESTA, spol. s r. o., Prešov
15,5
7,0
3. ZIN, s. r. o., Hronský Beňadik
11,7
1,2
4. BetónRacio, s. r. o., Trnava
11,1
7,2
5. MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s. r. o., Brezová pod Bradlom
10,5
10,3
6. Saint-Gobain Construction Products, s. r. o., Bratislava
10,4
6,7
7. Xella Slovensko, spol. s r. o., Šaštín-Stráže
8,9
8,3
8. EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice
6,5
7,1
9. PK Doprastav, a. s., Žilina
5,7
8,0
10. CEMMAC, a. s., Horné Srnie
4,3
5,8
11. Holcim (Slovensko), a. s., Rohožník
3,9
7,6
12. Premac, spol. s r. o., Bratislava
3,9
5,6
13. STACHEMA Bratislava, a. s., Bratislava
3,9
9,3
14. Mediterran Slovakia, s. r. o., Vlčany
3,7
2,9
15. INCON, spol. s r. o., Prievidza
3,4
2,0
16. Kameňolomy a štrkopieskovne, a. s., Zlaté Moravce
2,2
1,6
17. BC TORSION, spol. s r. o., Brezová pod Bradlom
0,9
0,7
18. KAMEŇOLOMY, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom
0,2
0,3
19. PPG Deco Slovakia, s. r. o., Žilina
-0,7
-0,4
20. Východoslovenské stavebné hmoty, a. s., Turňa nad Bodvou
-3,9
-7,4
21. RETIC, s. r. o., Nové Sady
n
3,9
22. Baumit, spol. s r. o., Bratislava
n
n
23. FENESTRA Sk, spol. s r. o., Zlaté Moravce
n
n
24. SLOVAKTUAL, s. r. o., Pravenec
n
n
25. GU SLOVENSKO, s. r. o., Lužianky
n
n
26. ALAS SLOVAKIA, s. r. o., Bratislava
n
n
27. Calmit, s. r. o., Bratislava
n
n
28. ZAPA beton SK, s. r. o., Bratislava
n
n
29. Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s. r. o., Nitra
n
n
ES 6/2012
21
T O P 10 0
I N Ž I N I E R S K O - P R O J E K T O V Á Č I N N O S Ť 2 0 11
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa tržieb na stavebnom trhu (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Tržby za vlastné výkony
a tovar na stavebnom trhu
Tržby za vlastné výkony
a tovar celkom
Pridaná
hodnota
1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
13 046
13 373
7 240
2. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
10 986
10 986
3 259
3. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
5 976
6 013
2 461
4. PROMA, s. r. o., Žilina
4 578
4 578
1 299
5. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
3 474
3 474
656
6. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
2 928
2 928
1 124
7. De Bondt, s. r. o., Trenčín
1 115
1 132
368
8. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
1 097
1 097
628
869
869
582
10. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
678
678
424
11. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
527
527
427
12. HESCON, s. r. o., Trenčín
502
502
264
9. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa výsledku hospodárenia (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia
Odpisy nehmotného
za účtovné obdobie po zdanení a hmotného majetku
1. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
822
623
107
2. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
709
577
438
3. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
478
478
48
4. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
365
319
207
5. PROMA, s. r. o., Žilina
288
283
150
6. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
199
154
9
7. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
67
49
29
8. HESCON, s. r. o., Trenčín
24
18
72
9. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
20
5
4
10. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
-6
-11
6
-53
-60
15
-181
-192
19
11. De Bondt, s. r. o., Trenčín
12. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
22
ES 6/2012
TO P 10 0
I N Ž I N I E R S K O - P R O J E K T O V Á Č I N N O S Ť 2 0 11
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa počtu zamestnancov
P. č. Názov podniku
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách celkom
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
vo fyzických osobách na stavebnom trhu
1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
253
231
2. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
79
79
3. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
58
58
4. PROMA, s. r. o., Žilina
45
45
5. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
42
29
6. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
31
31
7. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
28
28
8. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
28
28
9. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
17
17
15
15
15
15
15
13
10. De Bondt, s. r. o., Trenčín
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
11. HESCON s. r. o., Trenčín
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa majetku (v tis. EUR)
P. č. Názov podniku
Majetok spolu
netto
Vlastné imanie
1. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
13 087
6 768
2. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
9 457
4 177
3. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
6 330
3 112
4. PROMA, s. r. o., Žilina
5 942
1 908
5. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
2 708
519
6. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
1 638
308
7. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
959
67
8. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
749
123
9. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
602
383
10. De Bondt, s. r. o., Trenčín
573
309
11. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
509
176
12. HESCON, s. r. o., Trenčín
405
224
ES 6/2012
23
T O P 10 0
I N Ž I N I E R S K O - P R O J E K T O V Á Č I N N O S Ť 2 0 11
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa produktivity práce (v EUR)
P. č. Názov podniku
Podiel tržieb za vlastné výkony
a tovar celkom na zamest.
Podiel pridanej hodnoty
na zamestnanca
1. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
143 155
58 595
2. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
139 063
41 253
3. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
124 071
23 429
4. PROMA, s. r. o., Žilina
101 733
28 867
5. De Bondt, s. r. o., Trenčín
75 475
24 530
6. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
57 933
38 800
7. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
52 858
28 617
8. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
50 483
19 379
9. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
39 882
24 941
10. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
39 179
22 429
11. HESCON, s. r. o., Trenčín
33 467
17 600
12. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
17 000
13 774
■ Inžiniersko-projektové organizácie podľa rentability kapitálu (v %)
P. č. Názov podniku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na majetku
Podiel výsledku hospodárenia
z hospodárskej činnosti na tržbách celkom
1. ENERGOPROJEKT SLOVAKIA, a. s., Nitra
33,1
22,9
2. PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín
17,7
16,3
3. Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., Bratislava
13,0
13,7
4. HESCON, s. r. o., Trenčín
8,6
7,0
5. DOPRAVOPROJEKT, a. s., Bratislava
5,4
5,3
6. PROMA, s. r. o., Žilina
4,8
6,3
7. ENERGOINVEST, a. s., Bratislava
4,1
1,9
8. REMING CONSULT, a. s., Bratislava
3,9
3,3
9. HYDROCOOP, spol. s r. o., Bratislava
2,7
2,9
10. APOLLOPROJEKT, s. r. o., Bratislava
-0,6
-0,5
11. De Bondt, s. r. o., Trenčín
-9,2
-4,7
-35,6
-34,3
12. ENERGOPROJEKT BRATISLAVA, a. s., Bratislava
24
ES 6/2012
TO P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
■ Bytová výstavba v rokoch 2005 – 2011
Počet začatých bytov celkom
Počet dokončených bytov celkom
v tom dokončené byty vo verejnom sektore
v tom dokončené byty v súkromnom sektore
v tom dokončené byty v rodinných domoch
Počet dokončených bytov na 1000 obyvateľov
Priemerná podlahová plocha dokončeného bytu v m2
Priemerná obytná plocha dokončeného bytu v m2
Počet rozostavaných bytov k 31. 12. ...
2005
796
863
103
760
707
2,8
120,8
73,4
48 874
19
14
2
12
8
2006
592
444
143
301
657
2,7
116,2
71,0
54 086
20
14
2
12
7
2007
116
473
155
318
897
3,1
112,0
70,2
55 259
18
16
3
13
7
2008
321
184
632
552
502
3,2
113,1
70,2
66 122
28
17
2
14
8
2009
325
834
356
478
022
3,5
116,2
70,2
67 597
20
18
2
16
9
2010
211
076
519
557
136
3,1
113,3
71,5
66 596
16
17
2
14
9
2011
740
608
554
064
763
2,7
115,8
71,8
64 734
12
14
1
13
8
Pozn.: Začaté byty sú tie, na ktoré boli vydané stavebné povolenia.
Dokončené byty sú tie, na ktoré boli vydané kolaudačné rozhodnutia.
počet bytov
■ Bytová výstavba v rokoch 2005 – 2011 (počet bytov)
Počet začatých bytov
Počet dokončených bytov
Počet rozostavaných bytov k 31. 12.
počet bytov
■ Počet dokončených bytov podľa vlastníckych sektorov v rokoch 2005 – 2011
Verejný sektor
Súkromný sektor
ES 6/2012
25
T O P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
plocha
■ Priemerná plocha dokončeného bytu v rokoch 2005 – 2011
Priemerná podlahová plocha v m 2
Priemerná obytná plocha v m 2
■ Podpora bytovej výstavby z verejných prostriedkov v rokoch 2005 – 2011 (mil. EUR)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
232,0
261,8
253,2
279,0
332,9
241,5
243,7
z toho prémia k stavebnému sporeniu
64,1
30,3
39,2
38,6
43,6
41,6
43,2
z toho úvery a príspevky zo ŠFRB
93,4
154,6
141,5
159,6
210,7
136,1
140,6
z toho príspevok k hypotekárnym úverom
22,2
19,4
19,0
19,5
21,7
23,5
25,4
Podpora celkom
mil. EUR
■ Podpora bytovej výstavby z verejných prostriedkov v rokoch 2005 – 2011
Podpora celkom
26
ES 6/2012
z toho prémia
k stav. sporeniu
z toho dotácia ŠFRB
z toho príspevok
k hyp. úverom
TO P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
počet zmlúv
■ Financovanie rozvoja bývania – Štátny fond rozvoja bývania v rokoch 2005 – 2011 (počet zmlúv)
Počet uzavretých zmlúv
■ Financovanie rozvoja bývania Štátnym fondom rozvoja bývania v rokoch 2005 – 2011
Počet uzavretých zmlúv
Poskytnutá podpora v mil. EUR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 622
1 582
1 596
1 271
1404
990
894
127,9
157,1
144,9
159,6
211,2
136,1
140,6
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Štátny fond rozvoja bývania v rokoch 2005 – 2011 (poskytnutá podpora)
Poskytnutá podpora
ES 6/2012
27
T O P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011
Počet schválených úverov
Finančný objem schválených úverov v mil. EUR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
36 755
38 534
37 070
35 029
16 492
24 398
20 692
329,3
381,5
392,0
405,3
254,8
428,0
386,5
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
28
ES 6/2012
TO P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (počet úverov)
Počet poskytnutých úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011
Počet poskytnutých úverov
Celková výška cieľových súm úverov v mil. EUR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
7 995
6 569
6 370
4 305
3 360
3 197
2 918
62,4
67,0
90,6
57,9
39,6
36,3
47,8
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (výška cieľových súm)
Celková výška cieľových súm úverov
ES 6/2012
29
T O P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania – ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania spoločnosťou ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3 176
1 881
2 073
2 320
1 449
1 520
1 479
Finančný objem schválených úverov v mil. EUR
19,0
22,2
19,4
28,2
24,7
34,2
38,6
Finančný objem poskytnutých úverov v mil. EUR
21,0
17,4
17,2
24,6
26,1
30,5
37,4
Počet schválených úverov
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania – ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s., v rokoch 2005 – 2011 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
30
ES 6/2012
Finančný objem poskytnutých úverov
TO P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
počet úverov
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2011 (počet úverov)
Počet schválených úverov
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2011
Počet schválených úverov
(počet zmlúv)
Finančný objem schválených úverov
v mil. EUR
Finančný objem poskytnutých
(vyčerpaných) úverov v mil. EUR
Všeobecná úverová banka
12 679
681,0
566,0
Slovenská sporiteľňa
17 903
573,0
562,6
Tatrabanka
13 200
702,7
538,3
Československá obchodná banka
330,6
UniCredit Bank Slovakia
2 530
131,8
118,1
OTP Banka Slovensko
2 677
98,6
97,1
181
8,0
13,9
VOLKSBANK Slovensko
mil. EUR
■ Financovanie rozvoja bývania hypotekárnymi úvermi v roku 2011 (finančný objem úverov)
Finančný objem schválených úverov
Finančný objem poskytnutých (vyčerpaných) úverov
ES 6/2012
31
T O P 10 0
R O Z V O J B Ý V A N I A 2 0 11
■ Podiel jednotlivých bánk na celkovej výške poskytnutých hypotekárnych úverov v decembri 2011
Podiel v %
■ Podiel krajov na počte dokončených bytov v rokoch 2005 – 2011 (v %)
Bratislavský kraj
2005
31,5
2006
29,8
2007
34,8
2008
32,4
2009
31,8
2010
30,6
2011
24,8
Trnavský kraj
13,8
18,3
16,3
15,9
13,9
15,9
17,9
Trenčiansky kraj
10,6
8,6
7,0
8,6
11,0
9,9
8,4
7,3
9,4
7,7
8,3
8,4
9,0
9,3
13,4
12,6
11,9
12,4
13,1
12,9
13,1
5,2
6,4
5,7
5,8
8,1
5,2
6,9
11,8
9,4
10,4
9,2
8,3
9,3
10,7
6,4
5,5
6,2
7,4
5,4
7,2
8,9
Nitriansky kraj
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
■ Podiel krajov na počte dokončených bytov v roku 2011
Podiel v %
32
ES 6/2012
TO P 10 0
P O D N I KOVO - H O S P O D Á R S K A I N T E R P R E TÁ C I A
P O U Ž I T Ý C H U K A Z OVAT E ĽOV
Tržby za vlastné výkony a tovar
Hodnotové vyjadrenie „výrobného
výkonu“ a „obchodného výkonu“ podniku za daný rok pre stavebný trh a aj pre
iné trhy. Rozhodujúci zdroj príjmov podniku. Zobrazuje „veľkosť“ podniku
podľa jeho produkcie, realizovanej na
trhu. „Výrobný výkon“ predstavujú Tržby
z predaja vlastných výrobkov a služieb.
„Obchodný výkon“ predstavujú Tržby
z predaja tovaru (tovarom sú „cudzie“
výrobky a služby nakúpené vonku s cieľom predať ich ďalej).
samostatne, aby sa dali odlíšiť jej zriedkavé, ale krátkodobo výrazné vplyvy na
celkové hospodárenie podniku.
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie
Čistý zisk (strata) podniku, čiže výnos
zo všetkých finančných prostriedkov, vložených do podniku po odpočítaní daní
z príjmov podniku, strát z finančnej činnosti či prevodu podielov spoločníkom.
Odpisy dlhodobého majetku
Pridaná hodnota
Hodnotové vyjadrenie výrobných
a obchodných výkonov podniku, vytvorených iba vlastným pričinením, čiže
„pridaných“ k vstupom, získaným od
iných podnikov. Je to súčet obchodnej
marže a tržieb za vlastné výkony
a tovar, znížený o výrobnú spotrebu.
Výrobná spotreba je hodnotové vyjadrenie vstupov, získaných od iných podnikov. To je spotreba materiálu, energií
a ostatných neskladovateľných dodávok
a služieb, potrebných na vlastné výrobné a obchodné výkony podniku. Vzájomné porovnávanie „výkonnosti“ podnikov ukazovateľmi, vychádzajúcimi z pridanej hodnoty je preto „spravodlivejšie“, ale prácnejšie.
Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti
Výsledok hospodárenia bez ohľadu
na to, koľko z neho uberie daň z príjmov, finančné riadenie, či spoločníci.
Výsledok hospodárenia (rozdiel medzi
tržbami a nákladmi za určité obdobie)
je zisk (+), alebo strata (-). Výkaz ziskov
a strát sleduje výsledky hospodárenia
za tri druhy činností podniku. Hospodárska činnosť produkuje výrobné
a obchodné výkony, súvisiace so zameraním podniku. Finančná činnosť je hospodárenie s finančnými prostriedkami
podniku a požičiavanie si cudzích
finančných prostriedkov. Hospodárska
a finančná činnosť spolu tvoria bežnú
činnosť podniku. Mimoriadna činnosť
sa vzťahuje napr. na jednorazový predaj
nepotrebného majetku. Sleduje sa
Približné hodnotové vyjadrenie opotrebenia dlhodobého majetku podniku
za daný rok. Odpisy sú súčasť nákladov,
pretože nie sú zdaniteľným príjmom
podniku. Predstavujú však časť tržieb,
použiteľnú ako investície do obnovy
dlhodobého majetku podniku. Odpisy
a čistý zisk (kladný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie) predstavujú
„čistý tok peňazí“ (netto cash-flow). Čistý
tok peňazí zobrazuje schopnosť podniku tvoriť prostriedky na obnovu a rozširovanie svojho dlhodobého majetku.
Priemerný evidenčný počet
zamestnancov
„Veľkosť“ podniku podľa počtu
zamestnancov vo vzťahu k výkonom,
realizovaným na trhu.
Majetok spolu netto
„Veľkosť“ podniku podľa zostatkovej
hodnoty všetkého jeho majetku bez
ohľadu na zdroje financovania tohto
majetku. Majetok podniku (strana aktív
v súvahe) sa skladá z pohľadávok za
upísané vlastné imanie, neobežného
majetku, obežného majetku a časového
rozlíšenia.
Vlastné imanie
„Veľkosť“ podniku podľa vlastných
zdrojov financovania jeho majetku.
Financovanie majetku podniku sa
zabezpečuje jednak vlastným imaním,
jednak dlhodobými a krátkodobými
záväzkami podniku a časovým rozlíšením („cudzí kapitál“). Kapitál (strana
pasív súvahy) celkom sa musí rovnať
hodnote majetku netto celkom. Vlastné
imanie vo vzťahu k cudziemu kapitálu
hovorí o zadlženosti podniku.
Produktivita práce
z pridanej hodnoty
„Výkonnosť“ podniku vyjadrená objemom pridanej hodnoty, pripadajúcim na
jedného priemerného evidenčného
zamestnanca. Porovnávanie podnikov
podľa produktivity práce z pridanej
hodnoty nie je skresľované ich rôznou
mernou výrobnou spotrebou.
Produktivita práce
z tržieb celkom
„Výkonnosť“ podniku vyjadrená objemom tržieb, pripadajúcim na jedného
priemerného evidenčného zamestnanca. Porovnávanie podnikov podľa produktivity práce z tržieb celkom je
skresľované ich rôznou mernou výrobnou spotrebou.
Rentabilita kapitálu celkom
„Ziskovosť“ podniku vyjadrená objemom hrubého zisku, pripadajúcim za
rok na jednotku celkového kapitálu
(celkových pasív) podniku. Porovnávanie podnikov podľa rentability kapitálu
celkom zohľadňuje nielen veľkosť hrubého zisku, ale aj veľkosť kapitálu, viazaného v podniku. Ukazovateľ hovorí
o celkovej schopnosti podniku tvoriť
zisk (pozri podnikovohospodársku
interpretáciu ukazovateľa „výsledok
hospodárenia z hospodárskej činnosti“).
Rentabilita tržieb celkom
Ziskovosť“ tržieb vyjadrená objemom
hrubého zisku, pripadajúcim za rok na
jednotku tržieb celkom. Vyjadruje kombináciu schopností podniku dosahovať
„dobré“ ceny alebo konkurencieschopnú nákladovosť svojich výrobných
a obchodných výkonov.
ES 6/2012
33
Download

rebríček najúspešnejších firiem na slovenskom stavebnom trhu