■■■■■■■
G-ATELIÉR, s.r.o.
Banícke nám č.10, Gelnica
spoločnosť vznikla v roku 2007 transformáciou architektonickej kancelárie ing.arch.Júliusa Rybáka SKA,ČKA, ktorá sa od svojho založenia v
roku 1991 vyprofiovovala na architektonické pracovisko zaoberajúce sa celou šírkou architektonicko-urbanistických služieb od spracovania
úvodných návrhov a štúdií cez projekčné činnosti, zabezpečovanie povolovania stavieb až po dozorovanie ich realizácie, zastupovanie
investorov a poskytovanie poradenskej činnosti v predmetnom odbore. Spoločnosť disponuje stálym okruhom spolupracovníkov vo všetkých
dotknutých profesiách. Svoje služby poskytuje v rámci Slovenskej a Českej republiky.
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Ing.arch.Július Rybák
autorizovaný architekt SKA a ČKA
1977 -81
1981 -86
vzdelanie
Gymnázium, Poštová ul. Košice
Fakulta architektúry STU v Bratislave
1986-88
1988-89
1989-91
19911993-99
1994
199419952001-05
2006-09
2007-
odborná prax
Naftoprojekt Poprad - architekt
Stavoprojekt Košice - architekt
Urbion Banská Bystrica - architekt
založenie architektonickej kancelárie g-ateliér
spolupráca s f.Jestico+Whiles Architects, Londýn a Collingwood and partners, Praha
študijný pobyt - Rekonštrukcia a obnova historických objektov a súborov, Londýn
autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
autorizovaný architekt Českej komory architektov
spolupráca s Aukett Europe
spolupráca s Aukett Fitzory Robinson
transformácia ateliéru na spoločnosť s ručením obmedzeným
■■■■■■■
1994
najvýznamnejšie projekty v spolupráci s Jestico+Whiles Architects
■ rekonštrukcia obytného domu Malátova 12, Praha 5
investor: Spektrum development a.s.
■ rekonštrukcia palácu Ericsson, Karlova 27, Praha 1
spoluautori: R.Collingwood, R.James
investor: Perpetum a.s.
1995
■ rekonštrukcia objektu Václavské nám. 57, Praha 1
spoluautori: R.Collingwood, I.Brian, H.Kunssbergerová, L.D.Agostino
investor: Squire, Sanders and Dempsey
1996
■ rekonštrukcia súboru Máchova 18, Na Kozačce 1, Praha 2
spoluautor: I.Brian
investor: Orco Grup, Praha
curriculum vitae | © Július Rybák | AA SKA/ Č KA | aktualizované 11/2010 | strana 1 z 4
1998
■ realizácia komplexnej obnovy historického súboru Malé nám. č.456 a Karlova ul. č.455, Praha 1
spoluautori:R.Collingwood, I.Brian, H.Kunssbergerová, L.D.Agostino
investor: FLOW EAST REALITY a.s.
1999
■ LONDON SCHOOL OF MODERM LANGUAGES, Francúzska 30, Praha2
investor: London School of Modern Languages, Praha
■■■■■■■
najvýznamnejšie projekty v spolupráci s Krassler+Reiter, Passau
2003
■ Obchodný areál Hornbach Košice, štúdia, PUR, PSP
■■■■■■■
najvýznamnejšie projekty v spolupráci s AUKETT Europe a Aukett Fitzory Robinson
■ Shoping park OPTIMA Košice
2002
spoluautori: P.Philips,M.Frecer, L.Marques,J.Kostrian
investor TK.development, Ahold
2006
■ Montážny závod Glunz + Jensen, Prešov, 1.,2.,3.etapa
investor: Glunz+Jensen, Dánsko
■■■■■■■
1997
samostatné projekty
■ rekonštrukcia školy pre BISP, Podolská 30, Praha 4
investor: British International School of Prague
2000
■ Kaplnka a fara Ťahanovce
investor: Rímsko-katolícka farnosť Ťahanovce
■ Vila VIOLA Gelnica
investor: súkromná osoba
2003
■ 28 bytový dom Gelnica
investor: Mesto Gelnica
2005
■ rekonštrukcia školského areálu K Lesu, Praha, 1.etapa
investor: British Education Trust Praha
■ Školský areál Kunratice, Praha 4 /štúdia/
investor: British Education Trust Praha
■ Vilémova dvorana – Olomouc
investor: súkromná osoba
■ Objekt Jaslí BET, Kunratice
investor: British Education Trust Praha
■ Prepojenie kanonií K2,K3, Spišská Kapitula
investor: Spišská diecézna chartita
2006
■ Areál AUDI CENTRUM Košice
investor: Auto Gabriel Košice
■ Prístavba a rekonštrukcia objektu Gymnázia v Gelnici
investor: KSK Košice
2007
■ Rekonštrukcia ZŠ Křesomyslova, Praha 4
investor: MČ Praha 4
■ Objekt telocvične ZŠ Křesomyslova, Praha 4
investor: MČ Praha 4
curriculum vitae | © Július Rybák | AA SKA/ Č KA | aktualizované 11/2010 | strana 2 z 4
■ Rodinný dom Svinaře, Praha Západ
investor: súkromná osoba
■ Rezidencia nad Devínskou cestou, Dlhé diely Bratislava
investor: Tinama s.r.o.,
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
■ Rodinný dom, Prvosienkova, Košice
investor: súkromná osoba
■ Vilapark KANKORD, Stará sečovská cesta, Košice
investor: Združenie súkromných investorov Košice,
■ Kaštiel JAKLOVCE, štúdia, projekt
investor: Obec Jaklovce
■ Kláštor PEZINOK obnova historického súboru, štúdia, projekt
investor: Rád menších bratov kapucínov
■ Fratiškánsky inštitút PEZINOK, štúdia, projekt na ÚR
investor: Rád menších bratov kapucínov
■ Bytové domy MARGECANY, štúdia, projekt
investor: Obec Margecany
■ 20 bytový dom GELNICA, štúdia, projekt
investor: Mesto Gelnica
■ Hospic, Malovická, PRAHA 4, štúdia
investor: MsČ Praha 4
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
■ Rodinný dom, Gelnica
investor: súkromná osoba
■ Rekonštrukcia školského areálu Vlastina, Praha 6, štúdia
investor: British Education Trust Praha
■ Obnova areálu kaštiela KOŠICE-BARCA, overovacia štúdia
investor: súkromná spoločnosť
2008
■ OC SOLIVARIA, Prešov /spolupráca s Aukett Fitzory Robinson/ , štúdia
investor: súkromná spoločnosť
■ Výrobná hala Elektroconnect GELNICA, štúdia, projekt na ÚR
investor: Elektroconnect Gelnica
■ Kláštor OKOLIČNÉ, rekonštrukcia striech, projekt
investor: Farnosť Okoličné
■ Bytový dom BANSKÁ BYSTRICA, štúdia, projekt
investor: súkromná osoba
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
■ Rodinný dom KOŠICE-BARCA, štúdia
investor: súkromná osoba
■ Kostol sv.Prokopa, PRAHA 4, dostavba, štúdia
investor: Rímsko-katolícka farnosť Braník, P4
■ Polyfunkčný súbor, Dlhé diely Bratislava, štúdia
investor: Tinama s.r.o.,
2009
■ Vostavba bytu do podstrešia historického objektu,
Pri Miklušovej väznici 2, KOŠICE, štúdia, projekt
investor: BIZAMI, s.r.o.
■ Nadstavba Kultúrneho domu, BRATISLAVA-VRAKUŇA, štúdia
investor: Tinama, s.r.o.,
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
■ Autocentrum Škoda, KOŠICE-BARCA, štúdia
curriculum vitae | © Július Rybák | AA SKA/ Č KA | aktualizované 11/2010 | strana 3 z 4
investor:Auto Gábriel, s.r.o.
■ Rodinný dom Griňava, PEZINOK, štúdia
investor: súkromná osoba
2010
■ Polyfunkčný objekt - IPEĽSKÁ, Košice, štúdia, projekt na ÚR
investor: IQS, s.r.o., spoluautor: arch.J.Kostrian
■ rekonštrukcia školského areálu K Lesu, Praha, 3.etapa, štúdia
investor: British Education Trust Praha
■■■■■■■
■■■■■■■
urbanistické projekty, štúdie a súťaže
■ štúdia prestavby Obslužného areálu FNLP,Košice
■ štúdia KOPA-GIRBEŠ Košice
■ štúdia športových areálov Košice
■ štúdia dostavby CMZ Považská Bystrica
■ územný plán mesta Kežmarok, koncept
■ územný plán mesta Gelnica
■ štúdia rekonštrukcie objektu č.640 - Ungelt, Praha
■ štúdia centra Arkádia Košice
■ štúdia PORSCHE centrum, Košice
■ štúdia Renault centrum. Košice
■ štúdia Hospic, Dominikánsky dvor, Praha 4
■ štúdia Hospic, Hudečkova Praha 4
■ štúdia dostavba časti Hlavnej ulice, Gelnica
■ štúdia rozšírenia závodu PZZP Láb
■ štúdia rozšírenia ropného pola IRAK
■ štúdia obytného domu Vrátna ul. Košice
■ štúdia obnovy CMZ Brezno
■ štúdia bowlingovej dráhy hotela ATRIUM Praha
■ štúdia možného využitia areálu Ungelt Praha
■ súťaž Ambasáda SR Berlín
■ súťaž Ambasáda SR Praha
■ súťaž Tatra galéria Poprad
■ súťaž Knižnica Alexandria
■ súťaž Múzeum architektúry - Japonsko
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
arch.J.Kostrian
arch.J.Kostrian
arch.J.Kostrian,
arch.J.Kostrian, L.Vrbica
arch.V.Malinovský
arch.V.Malinovský
arch.M.Frecer
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
/ spoluautor
arch.Králik
arch.R.James
arch.M.Frecer
arch.J.Kostrian, arch.E.Trembuľák
arch.S.Krčmárik, arch.J.Kostrian
arch.V.Lavrík
arch.A.Lami, arch.J.Lamiová, arch.L.Friedmann
arch.A.Lami
kolektív:
■ ing.arch.Július Rybák, autorizovaný architekt SKA, ČKA
■ ing.arch.Ľubomír Bobák
■ ing.arch.Katarína Gáboríková
■ ing.Pavol Mikolaj
■ ing.arch.Lea Rybáková
■ ing.Juraj Siničák, autorizovaný inžinier SKSI
curriculum vitae | © Július Rybák | AA SKA/ Č KA | aktualizované 11/2010 | strana 4 z 4
Download

Ing.arch.Július Rybák - G