Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 5.11.2014
Prítomní: Ing.Anton Pláňavský starosta,
viď prezenčná listina – 7 prítomných poslancov
Zapisovateľka: Daniela Balšková
Kontrolór: Jozefa Šípková
Overovatelia zápisnice: Branislav Zahradník, Mária Levková,
Návrhová komisia: Štefan Chlebina, Štefan Kubica, Martin Hulín
Hostia: viď. Prezenčná listina
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2014.
6. Rozpočtové opatrenie č.3/2014.
7. Správa o výstavbe kanalizácie a vodovodu v obci.
8. Rôzne.
9. Diskusia.
10. Návrh na uznesenie.
11. Záver.
Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol
starosta obce pán Anton Pláňavský. Hlasovanie počas rokovanie verejné.
K bodu 1.: Prítomných poslancov, občanov privítal a rokovanie otvoril
starosta obce pán Anton Pláňavský. Predložil návrh programu rokovania
Obecného zastupiteľstva Petrovice. Poslanci program schválili – hlasovanie 7
za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 2.: Za overovateľov zápisnice boli určení Branislav Zahrdaník, Mária
Levková.
K bodu 3.: Do návrhovej komisie boli zvolení Štefan Chlebina, Štefan Kubica,
Martin Hulín.
K bodu 4.: Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo uložené uznesením:
-23.25/2014 – stavebnej komisii prešetriť žiadosť pani Renáty Bubliakovej na
opravu cesty pri jej rod.dome v Setechove. Po obhliadke miesta spolu so
starostom bola predmetná časť komunikácie a priekopy vyčistená, teraz je
rozmočený terén, na jar sa na tomto úseku priekopy umiestnia korýtka.
V tomto mesiaci sa bude realizovať oprava miestnych komunikácii v Setechove,
na ktorú sme dostali dotáciu so ŠR.
- uznesenie 23.26/2014 – uložené starostovi prejednať so správcom
komunikácie cez obec obmedzenie parkovania aut na komunikácii na hornom
konci obce. Správca Správa ciest Bytča teraz dáva značenie pre ohŕňanie snehu
a budú upozorňovať na to, aby autá neparkovali a neznemožňovali plynulé
odstraňovanie snehu z komunikácie, pokiaľ autá budú parkovať riešia to cez
políciu.
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za III. štvrťrok 2014 predložila účtovníčka obce
Daniela Blašková. Na strane príjmov je: obec upravený rozpočet 751995,- €,
plnenie 635735,37 t.j. 85%.
Čerpanie výdavkov OcÚ upravený rozpočet 552095,- čerpanie 462701,27 t.j.
83%, škola rozpočet 199900,- čerpanie 164706,21 t.j. 82%, celkom výdavky
upravený rozpočet 751995,- plnenie 627407,48 t.j.83%. Rozbor hospodárenie
poslanci bez výhrad schválili, hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 6.:
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014 – úprava rozpočtu podľa plnenia, hlavne
úprava pre dotácie, ktoré neboli pri schvaľovaní rozpočtované, na strane
príjmov +100780,- €, na strane výdavkov +100780,-€. Poslanci rozpočtové
opatrenie č. 3/2014 bez výhrad schválili.
Hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 7.:
Informatívnu správu o priebehu výstavby kanalizácie a vodovodu podal starosta
obce. Najhorší bol rozbeh stavby. Stavbu realizuje firma ZIPP, začali na uliciach
za riekou, ulica od školy, na dolnom konci obce smer do Kolárovíc a na hornom
konci obce od pána Holáka. Taktiež prebehlo rokovanie so SEVAK
o dopracovaní projektu a doplnenie o malé uličky, ktoré SEVAK do projektu
zapracuje. Zatiaľ stavba pokračuje pomaly.
K bodu 8. – 9.:
-Martin Šipek, Setechov 513 – žiadosť o pridelenie 3 izb. bytu v Setechove.
- Milan Pláňavský, Kolárovice 406 – žiadosť o pridelenie 1 izb.bytu.
- Lenka Šebeňová, Petrovice 178 – žiadosť o prijatie do zamestnania na miesto
upratovačky.
- Ingrid Hrtánková, Petrovice 180 – žiadosť o prijatie do zamestnania na miesto
upratovačky v ZpS,ZOS.
- Mgr. Matina Gažová, Madzín 1658, Veľké Rovné – žiadosť o prijatie do
zamestnania ako sociálny pracovník v ZpS,ZOS.
- Gabriela Slaninková, Petrovice 447 – žiadosť o prijatie do zamestnania ako
upratovačka.
- Lucia Ivanková, Nám.SR 24/24, Bytča – žiadosť o prijatie do zamestnania ako
opatrovateľka ZpS, ZOS.
- Slovenský zväz telesne postihnutých Bytča – žiadosť o finančný príspevokposlanci príspevok neschválili.
- Schválenie záložnej zmluvy pre ŠFRB Bratislava nehnuteľnosti budova č. 74,
parc. CKN 21/3 o výmere 364 m2, a 22/2 o výmere 28 m2. Záložné právo sa
zriaďuje na zabezpečenie úveru na zákl.zmluvy 501/823/2009.
Poslanci záložnú zmluvu schválili. Hlasovanie 7 za , 0 proti, 0 zdržal sa.
-VZN č. 1/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch
postavených s podporu štátu. Poslanci VZN č. 1/2014 schválili-hlasovanie 7 za, 0
proti, 0 zdržal sa.
-Okresný súd Žilina žiadosť o zabezpečenie volieb prísediaceho Okresného súdu
v Žiline. Poslanci žiadosť zobrali na vedomie, nakoľko o funkciu prísediaceho na
Okresnom súde v Žiline neprejavil nik záuje.
- MVDr. Vladimír Šebeňa, Petrovice 179 – žiadosť o odpredaj časti pozemku cca
200m2, parc.č. E 1550/2 k.ú. Petrovice. Poslanci odpredaj časti pozemku cca
200m2, parc.E 1550/2 schválili, geometrický plán si dá vyhotoviť žiadateľ, cena
6,65 €/m2.
- Marián Begáň, Hlinická 417/28 Bytča – žiadosť o vyjadrenie sa ku stavbe chaty
v osade Magale na základoch pivnice. Poslanci nemajú výhrady voči postaveniu
chaty na pivnici v osade Magale.
- poslankyňa pani Mária Levková – prosí dohovoriť firme, ktorá buduje
kanalizáciu, aby nákladné autá a technika neparkovala pred ZŠ, kde ohrozujú
deti.
- poslanec pán Branislav Zahradník – prasknutý panel na moste pred školou –
starosta po ukončení prác na ulici za riekou vzniknuté škody odstráni firma
ZIPP.
- poslanec pán Pavol Židek – pomôcť občanom na hornom konci obce pri
možnosti vybudovať most k Hubertovi. – starosta – týmto sme sa už zaoberali,
nie je nijaká možnosť tok je v správe Povodia Váhu, a nie je v k.ú.Petrovice.
- poslanec pán Branislav Zahradník – občan Viliam Šebeňa dal žiadosť na výrub
lipy, nemá odpoveď – starosta – vie o tejto žiadosti, čakalo sa na ukončenie
vegetačného obdobia s pánom Šebeňom predmetnú vec dorieši.
- starosta informoval poslancov o tom, že 7.11.2014 navštívi ZpS,ZOS minister
práce, sociálnych vecí a rodiny pán Ján Richter, pozval poslancov na stretnutie.
Obec získala dotáciu na výstavbu výťahu v ZpS, ZOS 23500,- €.
K bodu 10.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina, zo 7 prítomných,
7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 11.: Starosta obce pán Anton Pláňavský – nakoľko je posledné
zasadnutie OZ v tomto zložení, poďakoval poslancom za prácu a poprial veľa
úspechov v ďalšom spoločenskom i osobnom živote.
Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 5.11.2014
Uznesenie č. 24.1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
informatívnu správu o výstavbe kanalizácie a vodovodu v obci.
Uznesenie č. 24.2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o pridelenie 3 izbového bytu – Martin Šipek, Setechov 513.
Zaradený do zoznamu záujemcov o pridelenie bytu.
Uznesenie č. 24.3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu – Milan Pláňavský, Kolárovice 406.
Zaradený do zoznamu záujemcov o pridelenie bytu.
Uznesenie č. 24.4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania ako upratovačka Leneka Šebeňová,
Petrovice 178.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 24.5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania ako upratovačka ZpS, ZOS Ingrid
Hrtánková, Petrovice 180.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 24.6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania ako sociálny pracovník ZpS, ZOS Mgr.
Martina Gažová, Madzín 1658, Veľké Rovné.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 24.7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania ako upratovačka Gabriela Slaninková,
Petrovice 447.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 24.8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania ako opatrovateľka ZpS, ZOS Lucia
Ivanková, Nám. SR 24/24, Bytča.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 24.9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť Okresného súdu Žilina o zabezpečenie volieb prísediaceho OS –
o funkciu neprejavil nik záujem.
Uznesenie č. 24.10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach súhlasí
s výstavbou chaty na pivnici v osade Magale, stavební Marian Begáň,
Hlinická 417/28, Bytča.
Uznesenie č. 24.11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje bez výhrad rozbor
hospodárenie za III. štvrťrok 2014.
Uznesenie č. 24.12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje bez výhrad rozpočtové
opatrenie č. 3/2014.
Uznesenie č. 24.13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje Záložnú zmluvu č.
501/823/2009, záložný veriteľ ŠFRB Bratislava, predmet budova súpisné
č. 74, parc. CKN 21/3 o výmere 364 m2, parc. CKN 22/2 o výmere 28m2,
k.ú. Petrovice na LV 619.
Uznesenie č. 24.14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
VZN č. 1/2014 upravujúce nájom bytov v nájomných bytových domoch
postavených s podporou štátu.
Uznesenie č. 24.15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
odpredaj časti pozemku cca 200 m2, prac. E 1550/2, k.ú. Petrovice,
Vladimírovi Šebeňovi, Petrovice 179, geometrický plán vyhotoví žiadateľ,
cena 6,65 €/m2.
Uznesenie č. 24.16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach z dôvodu zlej finančnej situácie
zamieta vyplatenie príspevku pre Slovenský zväz telesne postihnutých
v Bytči.
Uznesenie č. 24.17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach ukladá
starostovi obce upozorniť firmu, ktorá realizuje výstavbu kanalizácie
a vodovodu, aby ťažká technika neparkovala pre Základnou školu
v Petroviciach.
Download

Zápisnica, uznesenie OZ 5.11.2014