Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 27.4.2012
Prítomní: viď prezenčná listina – 7 prítomných poslancov
Zapisovateľka: Daniela Blašková
Kontrolór: Jozefa Šípková
Overovatelia zápisnice: Kubica Jozef, Zahradník Branislav
Návrhová komisia: Chlebina Štefan, Židek Pavol, Frolo Anton
Program: 1.Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2012.
2.Zabezpečenie Zariadenia pre seniorov Petrovice zariadeniami pre
prevádzkovanie od 1.7.2012.
3.Rôzne.
Na rokovanie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol starosta obce
pán Matúš Bryndziar. Hlasovanie počas rokovanie verejné.
Schválenie programu – zo 7 prítomných 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 1.: Rozbor hospodárenia za I.Q 2012 predložila poslancom účtovníčka OcÚ Daniela Blašková,
plnenie rozpočtu na strane príjmov rozpočet 628732,-€, plnenie 214074,08 € t.j. na 34%, na strane
výdavkov rozpočet a škola 628732,- €, čerpanie 169244,22 € t.j. na 27%. Poslanci rozor hospodárenia
schváli, hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 2.: Starosta a zástupca starostu pán Pláňavský informovali prítomných o postupoch pri
zariaďovaní Zariadenia pre seniorov Petrovice. Musí sa zariadiť výdajňa stravy, práčovňa, sušiareň,
dozariaďovať izby a spoločenské priestory. Robí sa oplotenie areálu. Predpokladaný termín otvorenia
1.7.2012. Záujemcom o umiestnenie boli rozposlané listy. Strava by mala byť zabezpečená cez
školskú jedáleň. Poslanci správu zobrali na vedomie.
K bodu 3.:
-
-
pán Jozef Hujík, Pšurnovická 1154/12, Bytča – na základe uznesenia OZ 9/2012 február 2012
dal prepracovať GP. Poslanci na základe nového GP schválili odpredaj časti pozemku 2359 na
osade Pláne, t.j. novovzniknutá parcela podľa GP 1877/3 o výmere 369 m2, cena 5,- €/1m2.
Splnomocňujú starostu podpísať kúpno-predajnú zmluvu.
pani Ing.Katarína Kubicová, Petrovice 561 predložila návrh zmluvy na prenájom časti
pozemku prac.č.909/9. Manželia Marek a Katarína Kubicovci mali záujem o odkúpenie časti
parc.č.909/9 už v minulosti. Obecné zastupiteľstvo predaj časti pozemku zamietlo, nakoľko sa
jedná o prístup k multifunkčnému ihrisku a v predmetnej časti je uložená obecná kanalizácia
-
-
-
-
-
-
dažďovej vody. Ohľadom prenájmu sa obec informovala na katastri a obec nemôže prenajať
cestu. Z týchto dôvodov poslanci zamietli prenájom časti pozemku 909/9.
Ľuboš Holec a manželka Zdenka, Ján Cigánik a manželka Renáta Petrovice 190, Ján Bagín
a manželka Anna Petrovice 436 žiadosť o predĺženie verejného osvetlenia v hornej časti obce.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie VO v hornej časti obce cca o 2 svetelné body
v priebehu roka podľa finančných prostriedkov.
Ivana Palčeková, 1.mája 63, Bytča – žiadosť o prijatie do zamestnania v Zariadení pre
seniorov Petrovice.
Alena Slesarová, Petrovice 277 - žiadosť o prijatie do zamestnania v Zariadení pre seniorov
Petrovice.
Mária Keblúšková, Petrovice 202 - žiadosť o prijatie do zamestnania v Zariadení pre seniorov
Petrovice.
Lýdia Kalašová, Dukelská 276/15, Bytča - žiadosť o prijatie do zamestnania v Zariadení pre
seniorov Petrovice.
Mária Skukálková, Kolárovice, Čiakov 732 - žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov
Petrovice.
DPO- OV Bytča – žiadosť o príspevok na súťaž Plameň 2012 – OZ zobralo na vedomie.
DHZ Petrovice – žiadosť o preplatenie nákupu 3 ks vychádzkových uniforiem. Poslanci schváli
postupné preplácanie v druhom polroku 2012.
zástupca starostu pán Pláňavský predložil doplnenie VZN č. 1/2011 o používaní
multifunkčných ihrísk o prepracovaný prevádzkový poriadok, prevádzkové hodiny, poplatky
za služby spojené s užívaním MI Petrovice a Setechov.
Predložil prerokovanie platu starostu. Nakoľko sa zmenila priemerná mesačná mzda
v hospodárstve SR v r.2011 bola 786,- € x násobok 1,98 podľa zákona 253/1994 Z.z. §3 ods.1
786,- x 1,98 = 1556,28 €, podľa ods.2 §4 zák. 253/1994 Z.z. zvýšenie o 55% t.j. 856,-€. Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje plat starostu 1556,- +856,- = 2412,- €.
poslanec pán Pavol Židek – je potrebné opraviť zastávky autobusu na hornom konci obce,
ohrozujú cestujúcich a deti. Zatiaľ na väčšie opravy obec nemá finančné prostriedky, poslanci
podnet zobrali na vedomie.
poslanec pán Jozef Kubica tlmočil žiadosť občanov v Setechove ohľadom lepšieho označenia
časti obce Petrovice Setechov, nakoľko doručovacie firmy majú problém pri doručovaní nájsť
Setechov. Označenie je potrebné zo strany Petrovíc aj Štiavnika. Poslanci podnet zobrali na
vedomie.
ďalej požiadal o preplatenie rozdeľovača pre DHZ Setechov cca 350€ v priebehu roka.
Hlasovanie za uznesenie: 7 prítomných poslancov za 7, proti 0, zdržal sa 0.
Rokovanie ukončil a za účasť poďakoval starosta obce pán Matúš Bryndziar.
Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupieteľstva Petrovice, 27.4.2012 č. 10/2012
Obecné zastupiteľstvo:
a/ berie na vedomie:
1. Zabezpečenie Zariadenia pre seniorov Petrovice na prevádzkovanie od 1.7.2012.
2. Žiadosti o prijatie do zamestnania v Zariadení pre seniorov Petrovice
-Ivana Palčeková, 1.mája 36, Bytča
-Alena Slesarová, Petrovice 277
-Mária Keblúšková, Petrovice 202
-Lýdia Kalašová, Dukelská 276/15, Bytča.
3. Žiadosť o umiestnenie v Zariadení pre seniorov Petrovice Mária Skukálková,
Kolrovice, Čiakov 732.
4. Žiadosť DPO OV Bytča o príspevok na Plameň 2012.
5. Podnet pána Pavla Žídka o opravu autobusových zastávok na hornom konci obce.
6. Podnet pána Jozefa Kubicu o označení časti obce Petrovice Setechov.
b/ schvaľuje:
1. Rozbor hospodárenia za I. štvrťrok 2012.
2. Odpredaj pozemku k.ú.Petrovice časť Pláne 1877/3 o výmere 369 m2 za cenu 5,€/m2.
3. Predĺženie verejného osvetlenia na hornom konci obce o cca 2 ks svietidiel.
4. Pre DHZ Petrovice zakúpenie 3 ks vychádzkových uniforiem v 2. polroku 2012
postupne.
5. Plat starostu 2412,- €.
6. Doplnenie VZN 1/2011 prevádzkový poriadok multifunkčných ihrísk, prevádzkové
hodiny a poplatky za služby spojené s užívaním MI.
c/ splnomocňuje:
1. Starostu obce podpísať kúpnopredajnú zmluvu pri odpredaji pozemku 1877/3 369
m2, pánovi Hujíkovi Jozefovi.
d/zamieta:
1. Žiadosť Ing.Mareka Kubicu, Petrovice 561 o prenájom časti pozemku parc.č.909/9,
nakoľko požadovaná časť pozemku je cesta.
Download

Zápis a uznesenie 27.4.2012