Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, konaného dňa 27.8.2014
Prítomní: Ing.Anton Pláňavský starosta,
viď prezenčná listina – 7 prítomných poslancov
Zapisovateľka: Daniela Balšková
Kontrolór: Jozefa Šípková
Overovatelia zápisnice: Roman Bryndziar, Mária Levková,
Návrhová komisia: Štefan Chlebina, Pavol Žídek, Štefan Kubica
Hostia: viď. Prezenčná listina
Program: 1.Otvorenie zasadnutia.
2.Určenie overovateľov zápisnice.
3.Voľba návrhovej komisie.
4.Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
5. Rozbor hospodárenia za I. polrok 2014.
6. Schválenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy na volebné
obdobie 2014-2018.
7. Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Petrovice na volebné
obdobie 2014-2018.
8. Schválenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Petrovice na celé funkčné
obdobie 2014-2018.
9. Rôzne.
10. Diskusia.
11. Návrh na uznesenie.
12. Záver.
Na zasadnutie OZ boli poslanci pozvaní písomnou pozvánkou. Rokovanie viedol starosta
obce pán Anton Pláňavský. Hlasovanie počas rokovanie verejné.
K bodu 1.: Prítomných poslancov, občanov a hosti privítal a rokovanie otvoril starosta obce pán
Anton Pláňavský. Predložil návrh programu rokovania Obecného zastupiteľstva Petrovice. Poslanci
program schválili – hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 2.: Za overovateľov zápisnice boli určení Roman Bryndziar, Mária Levková.
K bodu 3.: Do návrhovej komisie boli zvolení Štefan Chlebina, Pavol Žídek, Štefan Kubica.
K bodu 4.: Na predchádzajúcom zasadnutí OZ bolo uložené uznesením:
-22.17/2014 – sťažnosť pani Šípkovej Jozefy na pána Makyňu Milana o rozšírení cesty do jej
pozemkov. Stavebná komisia na mieste zistila, že predmetná cesta je zjazdná a relatívne upravená,
stavebná komisia nepozná stav miestnej cesty pred začiatkom stavebných prác a preto nevie posúdiť,
či je teraz v pôvodnom stave. Ďalej zistili, že okolo cesty je vykopaná ryha slúžiaca ako priekopa, ktorá
na väčšej časti cesty znemožňuje prístup na priľahlé pozemky, lebo vytvorila veľkú medzu. Na ceste je
v priekope uložené odvodňovacie potrubie, vyúsťujúce na pozemky pod cestou o výstavbe-uložení,
ktorého nebola obec informovaná.
-22.18/2014 – posunutie spoja v nedeľu – SAD posunulo spoj odchádzajúci z Petrovíc do Setechova
o 9,05 na 9,15. Ďalšie úpravy nie sú možné.
-22.19/2014 – možnosť prevodu kaplnky v Setechove na cirkev. Vlastníci pozemkov pod kaplnkou
tieto darujú cirkvi, budova kaplnky je obecná a slúži ako dom smútku. Obec umožní cirkvi realizovať
zámery opravy a prístavby ku kaplnke.
K bodu 5.: Rozbor hospodárenia za I. polrok 2014 predložila účtovníčka obce Daniela Blašková. Na
strane príjmov je: obec upravený rozpočet 747395,- €, plnenie 415121,07 t.j. 56%, škola rozpočet
2900,- €, plnenie 529,36 t.j. 122%, spolu príjmy upravený rozpočet 750295,- plnenie 418650,43
t.j.56%.
Čerpanie výdavkov OcÚ upravený rozpočet 550395,- čerpanie 319907,22 t.j. 58%, škola rozpočet
199900,- čerpanie 110112,71 t.j. 55%, celkom výdavky upravený rozpočet 750295,- plnenie
430019,93 t.j. 57%. Rozbor hospodárenie poslanci schválili, hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Ďalej prerokovali rozpočtové opatrenie číslo 2/2014 – úprava rozpočtu na strane príjmov o 1700,a výdavkov o 1700,- €. Rozpočtové opatrenie poslanci schválili: 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
Poslancom bola predložená správa nezávislého audítora z vykonaného auditu účtovnej závierky obce
Petrovice k 31.12.2013 a správa nezávislého audítora z vykonaného auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Petrovice k 31.12.2013. Audítorka konštatovala, že závierky poskytujú pravdivý a verný
obraz o finančnej situácii obce k 31.12.2013. Poslanci obe správy zobrali na vedomie.
K bodu 6.:
Poslanci schválili pre voľby do orgánov samosprávy, ktoré sa budú konať 15.11.2014 2 volebné
obvody
1. Petrovice, ktorý zahŕňa Petrovice, osady Pláne a Magale
2. Setechov
Hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 7.:
Schválenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva Petrovice pre volebné obdobie 2014 – 2018 9
poslancov a to pre volebný obvod 1. Petrovice 6 poslancov, volebný obvod 2. Setechov 3 poslanci.
Hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K bodu 8.:
Schválenie úväzku starostu obce pre funkčné obdobie 2014-2018- poslanci schválili plný pracovný
úväzok pre funkciu starostu obce Petrovice.
Hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
K Bodu 9.-10.:
- starosta obce informoval prítomných o začatí výstavby vodovodu a kanalizácie v obci – september
2014.
- pán Štefanides Peter – predložil správu komisie pre životné prostredie. Dbá na čistotu v čakárňach
autobusov, ďakuje za pomoc pani Adamíkovej a Šuhajovej. Boli by dobré jednotné nádoby na odpad
do čakárni v počte 7 ks. Oprava čakárne pod Pláňami. Spolupráca so starostom na veľmi dobrej
úrovni.
- pán Marušák Peter Agrofatra – závora na ceste na pasienok je preto, lebo autami chodia mimo
cesty po lúkach, ktoré ničia.
- starosta – oprava cesty na pasienok j urobená len vysypaním štrkom, budeme cestu musieť opraviť
frézovanou drťou a náklady podľa dohody preplatí Urbár Bytča. Je pravda, že jazdia autami alebo
štvorkolkami a motorkami po lúkach, urobíme tabule, ktoré budú upozorňovať, aby jazdili
a parkovali len na ceste, prípadne nejaké zábrany, taktiež zákazy vytvárania skládok. Zároveň
nákladné autá tam nemajú čo robiť. Nákladné autá, ktoré zvážajú drevo sa musia hlásiť na OcU. Keď
bude lepšie počasie pôjde starosta s pánom Marušákom a určia, kde sa dajú zábrany a výstrahy.
Zároveň zapojiť občanov, aby upozorňovali porušovateľov príkazov.
– pán Marušák Peter - súhlasí so starostom, zároveň sa chce informovať, či kanalizácia pôjde aj nad
Agrofatru.
– starosta - zatiaľ je plánovaná len pod Agrofatru.
-pani Renáta Bubliaková, Setechov 380, žiadosť o vyčistenie a úpravu prístupovej cesty a úpravu
výtoku ČOV z bytovky v Setechove.
-pán Roman Brynzdiar, zástupca starostu – ostali korýtka z cesty do Chaláni, môžu sa položiť od ČOV.
Pôjde stavebná komisia posúdi rozsah prác a možnosť opravy komunikácie a úpravu výtoku z ČOV
v Setechove.
-pani Petra Levková, Pšurnovice 134 – žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu – zobrali na vedomie, je
zaradená do zoznamu záujemcov o byt.
- pán Karol Hrtánek, Petrovice 25 – žiadosť o posúdenie bezpečnosti plynovej prípojky k rodinnému
domu pána Antona Frolu. Stavebná komisia nie je kompetentná posúdiť bezpečnosť prípojky plynu
k rodinnému domu pána Antona Frolu. Na posúdenie je potrebné prizvať pracovníkov SPP.
-pani Slávka Marczinková, Petrovice 33 – žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
- pani Oľga Šebeňová, Pšurnovice 128 – žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
- pani Slávka Sopóciová, Petrovice 447 – žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
-pani Veronika Hrtánková, Petrovice 203 - žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
-pani Michaela Píšťková, Štiavnik 1081 - žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
-pani Michaela Kulíková, Lúčna 1014/9, Bytča - žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
- pani Mária Levková – riaditeľka ZŠ žiada úpravu poplatku za školský klub detí, doteraz sa platí
poplatok 2,- €/mes., žiada úpravu na 4,-€/mes. Poslanci schválili poplatok za školský klub detí 4,€/mes. Hlasovanie 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa.
-pán Roman Bryndziar, zástupca starostu – niečo treba robiť s odstavovaním áut popri ceste na
horný koniec obce, najmä v noci je to nebezpečne úzke. Hoci je tam dopravná značka zákaz státia, nik
ju nerešpektuje.
- pán starosta – túto situáciu prerieši so správcom komunikácie.
- pán Roman Bryndziar, zástupca starostu – sťažuje sa na poslanca OZ pána Frolu Antona, že
očierňuje zosnulého starostu pána Matúša Bryndziara, jeho otca, že zadĺžil obec, pokiaľ bude pán
Frolo pokračovať v osočovaní, rodina podá trestné oznámenie za hanobenie dobrého mena.
- pán Kubica Štefan, poslanec – žiada o opravu cesty na Chaláne, po dažďoch vysprávka bola splavená
na hlavnú cestu.
- pani Mária Levková- poslankyňa – ďakuje pánovi starostovi, ktorý nezištne pomáha pri výstavbe
dopravného ihriska v škole v rámci svojpomocnej výstavby.
- pani Božena Motyčíková, Petrovice 196 - žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS.
- pán starosta informoval poslancov a zároveň pozval na oslavy 70.výročia SNP, ktoré sa konajú
29.8.2017.
K bodu 11.: Návrh na uznesenie predložil pán Štefan Chlebina, zo 7 prítomných, 7 za, 0 proti, 0 zdržal
sa.
K bodu 12.: Rokovanie ukončil a poďakoval sa za účasť starosta obce pán Anton Pláňavský.
Uznesenie
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Petrovice, 27.8.2014
Uznesenie č. 23.1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
správu stavebnej komisie zo šetrenia sťažnosti pani Šípkovej Jozefy na pán Milana
Makyňu – rozšírenie cesty do jej pozmku.
Uznesenie č. 23.2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
správu nezávislého audítora k účtovnej závierke 31.12.2013.
Uznesenie č. 23.3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke 31.12.2013.
Uznesenie č. 23.4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
správu o výstavbe vodovodu a kanalizácie o obci.
Uznesenie č. 23.5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
správu pána Petra Štefanidesa o činnosti komisie pre životné prostredie.
Uznesenie č. 23.6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
dohodu statostu s pánom Marušákom o umiestnení upozornení na ceste na
pasienok.
Uznesenie č. 23.7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o pridelenie 1 izbového bytu Petra Levková, Pšurnovice 134.
Zapísaná do zoznamu záujemcov o byt.
Uznesenie č. 23.8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť pána Hrtánka Karola, Petrovice 25 o posúdenie bezpečnosti plynovej prípojky
k rodinnému domu pána Antona Frolu. Stavebná komisia nie je kompetentná posúdiť
bezpečnosť prípojky. Odporúča prizvať pracovníkov SPP.
Uznesenie č. 23.9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Slávka Marczinková, Petrovice 266.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Oľga Šebeňová, Pšurnovice 128.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Sláva Sopóciaová, Petrovice 447.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Veronika Hrtánková, Petrovice 203.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Michaela Pišťková, Štiavnik 1081.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Michaela Kuliková, Lúčna 1014, Bytča.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
žiadosť o prijatie do zamestnania v ZpS Božena Motyčíková, Petrovice 196.
Zapísaná do zoznamu uchádzačov o zamestnanie.
Uznesenie č. 23.16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
požiadavku na opravu cesty v Setechove.
Uznesenie č. 23.17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
poďakovanie riaditeľky Základnej školy starostovi za nezištnú pomoc pri výstavbe
dopravného ihriska.
Uznesenie č. 23.18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach berie na vedomie
prípravu osláv 70. Výročia SNP na Magloch.
Uznesenie č. 23.19/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
rozbor hospodárenia za 1. polrok 2014.
Uznesenie č. 23.20/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
Uznesenie č. 23.21/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
dva volebné obvody – obvod č. 1. Petrovice – ústredie, Pláne, Magale
obvod č. 2. Setechov.
Uznesenie č. 23.22/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
počet poslancov pre OZ Petrovice 9 – pre obvod č. 1. Petrovice 6 poslancov, pre
obvod č. 2. Setechov 3 poslancov na celé volebné obdobie 2014-2018.
Uznesenie č. 23.23/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
starostovi obce Petrovice na celé funkčné obdobie 2014-2018 rozsah výkonu funkcie
starostu na plný úväzok.
Uznesenie č. 23.24/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN o poplatkoch v ZŠ, poplatok za školský klub detí na 4,-/
mesiac/dieťa.
Uznesenie č. 23.25/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach ukladá
stavebnej komisii prešetriť žiadosť pani Renáty Bubliakovej na opravu cesty a výtoku
z ČOV pri bytovke v Setechove.
Uznesenie č. 23.26/2014
Obecné zastupiteľstvo v Petroviciach ukladá
starostovi obce prerokovať so správcom cesty 3 triedy na horný koniec obce,
možnosť obmedzenia parkovania áut.
Download

Zápisnica, uznesenie 27.8.2014