Výzva na predloženie cenovej ponuky
na realizáciu teambuildingového tréningu
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v rámci
projektu: „Projekt za účelom zlepšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb“ pre
aktivitu: vzdelávanie
1. Názov predmetu zákazky
Realizácia teambuildingového tréningu – zážitkové učenie .
2. Predpokladaná hodnota zákazky
Verejný obstarávateľ v súlade s § 5 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že
neprekračuje finančný limit 4 000,00 EUR bez DPH a na zadanie zákazky uplatňuje postup
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Variantné riešenie sa neumožňuje.
3. Druh zákazky

služba
4. Obstarávateľ
SAMARITÁN, n. o. zastúpená Tomkom Ivanom , štatutárnym zástupcom
Komenského 19, 036 01 Martin
Právna forma : nezisková organizácia
IČO: 361 49 721
DIČ: 20 21 50 9842
5. Kontaktná osoba
Meno: Tomka Ivan, štatutárny zástupca
Tel.: +421 (0)907 720 690
e-mail: [email protected]
6. Predmet výzvy / zákazky
Predmetom výzvy je realizácia teambuildingového tréningu – zážitkové učenie – pre 20
zamestnancov SAMARITÁN, n. o. podľa nasledovnej špecifikácie
A/ Realizácia vzdelávania
V rámci služby požadujeme





zážitkové učenie s koňmi zamerané na teambuilding
maximálny počet dní kurzu – 2 dni
kurz pre počet osôb:20
termín kurzu: 10.10.2014-11.10.2014
miesto realizácie kurzu: Martin a okolie do 30km
Od uchádzačov očakávame

vyčíslenie ceny za kompletné vzdelávanie
7. Požadovaný profil uchádzača
Fyzická osoba, právnická osoba
 Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
 Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba
– podnikateľ zapísaný v obchodnom registri).
8. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky
Objednávka
9. Termín realizácie
10.10.2014-11.10.2014
10. Požadované výstupy /výsledky /dodaný tovar
Ponuka musí byť vypracovaná v jednotkovej cene za1 osobu .
Platobné podmienky:
 platba bude realizovaná po dodaní kompletného tovaru, služby a predložení faktúry
 dodávateľ je povinný zaslať faktúru v zákonom stanovenej lehote (7 dní);
 obstarávateľ neposkytuje zálohové platby.
11. Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej
ponuky
Lehota na predloženie cenovej ponuky je stanovená do 9.10.2014 do 10.00 h (rozhoduje
dátum na odtlačku preberacej pečiatky pošty, resp. dátum osobného prevzatia) v zalepenej
obálke s označením: „Výzva na predloženie CP zážitkové učenie - NEOTVÁRAŤ
Miesto na predloženie cenovej ponuky:
 poštou alebo osobne na adresu:
SAMARITÁN, n. o.
Komenského 19
036 01 Martin
Podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. Na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží názov, adresu a identifikačné údaje
uchádzača a celkovú cenu za dielo s DPH v zmysle Prílohy č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
tejto výzvy.
2. Doklady preukazujúce splnenie účasti v prieskume trhu podľa bodu 7. tejto výzvy:
- kópia oprávnenia na podnikanie

Ponuka sa vyhotovuje v slovenskom jazyku.
12. Hodnotenie ponúk
Najnižšia cenová ponuka:
Celková cena s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie
platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie
predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na predmet zákazky.
Úspešnému uchádzačovi bude bezodkladne doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky
a bude mu vystavená objednávka na dodanie služby.
V prípade, že uchádzačovi, ktorý predložil ponuku na realizáciu predmetu zákazky nebude do
10. októbra 2014 doručené oznámenie o úspešnosti jeho ponuky bola jeho ponuka neúspešná.
Otváranie ponúk je neverejné
13. Práva verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk,
ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie
ponúk sa po procese vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie o súťaži u verejného obstarávateľa.
Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nastane stav v zmysle § 33, ods. 7, § 39, ods. 5,
§ 42, ods. 1 a ods. 5 zákona.
V prípade, že uchádzač nepredloží podpísanú zmluvu o dielo bude jeho ponuka podľa § 42
odst.1 zákona z prieskumu trhu vylúčená.
14. Ďalšie informácie
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak
všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných
prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná
hodnota zákazky).
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému
obstarávateľovi z dotácie mesta Martin. Úspešný uchádzač ako realizátor diela je povinný
strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému
vykonávať kontrolu podľa zákona č. 528/2008 Z. z.
Cena v ponuke bude stanovená v zmysle Zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena
maximálna vrátane DPH s uvedením výšky DPH.
Ceny prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu
vykonaniu a odovzdaniu služieb.
Martin, 24.09.2014
Vypracoval: Tomka Ivan
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Cenová ponuka
1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
2. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Návrh uchádzača na plnenie kritéria:
Kritérium: najnižšia cena s DPH
P. č. Názov položky
1.
Jednotková Kompletná
cena
dodávka
( služba)
A/ teambuildingový tréningzážitkové učenie s koňmi pre 20
zamestnancov
CELKOVÁ CENA
ZÁKAZKY:
Cena
spolu
bez
DPH
Výška
DPH
(20%)
v EUR
1
PREDMETU
Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)
V................................, dňa ....................
Meno, priezvisko a podpis uchádzača
Cena celkom
v EUR s
DPH
Download

Výzva na predloženie cenovej ponuky na