Výzva
na predloženie ponuky – zákazka s predpokladanou
hodnotou nižšou ako podlimitná zákazka
(podľa § 9 ods. 9 Zákona č 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Číslo spisu : 776 /2013
V Beňuši, dňa 26.09.2013
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Obec Beňuš
Ulica, číslo :
Beňuš č.355
PSČ, Obec :
976 64 Beňuš
IČO :
00313289
Telefón :
048/6198 123
Fax :
048/6198 226
Kontaktná osoba:
Vo veciach verejného obstarávania :
Katarína Srnková
Telefón :
048/6198 123
e-mail :
[email protected]
Vo veciach technických :
Martin Gonda
Telefón :
048/6198 123
e-mail:
[email protected]
2. Názov predmetu zákazky :
“Oprava miestnych komunikácií obce Beňuš”
3. Stručný opis predmetu zákazky :
Oprava lokálnych výtlkov, oprava narušených asfaltových povrchov miestnych
komunikácií o celkovej výmere 360 m2.
4. Miesto dodania predmetu zákazky :
Obec Beňuš – miestne komunikácie
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti :
Obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.
6. Možnosť predloženia variantných riešení :
Neumožňuje sa.
7. Predpokladaná hodnota zákazky :
6 100,-€ vrátane DPH
8. Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie dodávky :
Verejný obstarávateľ požaduje dodanie predmetu zákazky v rozsahu podľa bodu
5. tejto výzvy v termíne do 10.11.2013.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú :
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce na rok 2013 v zmysle zákona
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na plnenie predmetu zákazky.
Minimálna lehota splatnosti faktúr bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných
predpisov.
10. Podmienky účasti uchádzačov :
Úspešný uchádzač predloží :
-
doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia - § 26 ods.1 písm.f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis
z obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom
zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z internetovej stránky
napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora
alebo združenie)
-
podpísaný návrh Zmluvy o dielo štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane
cenovej ponuky na základe výsledku verejného obstarávania.
11. Spôsob určenia ceny :
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení :
-
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
-
Sadzba a výška DPH
-
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
-
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
12. Lehota na predkladanie ponúk :
do 07.10.2013 do 14,00 hod.
Doručenie poštou, alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
v uzatvorenom obale s označením . „Súťažná ponuka – neotvárať!“,
heslo zákazky : „Oprava miestnych komunikácií Beňuš“Ponuka doručená po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk :
Kritériom na hodnotenie ponúk je cena : najnižšia cena celkom.
14.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných
ponúk, ak prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené
v tejto výzve na predkladanie ponúk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
V Beňuši, dňa 26.09.201
Martin G o n d a
Starosta obce
Download

Výzva na predloženie ponuky – zákazka s predpokladanou