Všeobecné záväzné nariadenie
Číslo: VZN- 2 /2013
OBEC BEŇUŠ
Výtlačok číslo:
V súlade s § 6 ods. 1. Zákona č.369/1900 Zb. o Obecnom zriadeni v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Beňuš
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysel § 6, ods.4 zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
15.11.2013
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie :
15.11.2013
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania :
25.11.2013
Pripomienky zasielať
-
písomne na adresu: 976 64 Obec Beňuš, Beňuš č.355
-
ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Beňuši
-
elektronicky na e-mailovú adresu : [email protected]
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa :
27.11.2013
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa :
11.12.2013
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa :
12.12.2013
VZN nadobúda účinnosť dňom :
01.01.2014
Martin Gonda
Starosta obce
Obec Beňuš na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods.7 písm. c/ zákona NR SR č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie sa vydáva s cieľom upraviť podmienky zneškodňovania odpadových vôd na
území obce Beňuš akumulovaných v :
-
žumpách
-
septikoch
-
domových čistiarní odpadových vôd
Článok II.
Základné pojmy
1. Odpadová voda – je voda použitá v obytných, výrobných, poľnohospodárskych, zdravotníckych
a iných stavbách a zariadeniach alebo v dopravných prostriedkoch, pokiaľ má po použití zmenenú
kvalitu (zloženie alebo teplotu) ako aj priesaková voda zo skládok odpadov a odkalísk a skládok
maštaľného hnoja. Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie
obyvateľstva a životné prostredie.
2. Pôvodca odpadových vôd – ja každý koho činnosťou odpadová voda vzniká. Pôvodca
odpadových vôd zodpovedá za nakladanie s týmito vodami a je povinný vznik odpadových vôd čo
najviac obmedzovať.
3. Splašková odpadová voda – je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského
metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných
zariadení a nie je hromadená v žumpách.
4. Septik – je zariadenie na čistenie odpadových vôd z ktorého sú vody následne vypúšťané do
povrchových, alebo podzemných vôd. Jedná sa o vodnú stavbu v zmysle vodného zákona, ktorej
prevádzkovateľ musí mať okrem stavebného a kolaudačného rozhodnutia aj povolenie na
nakladanie s vodami t.j. vypúšťanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd. Sú
to prietokové zakryté nádrže umiestnené v zemi slúžiace k odsedimentovaniu splaškov. Priestor
nádrže je rozdelený prepážkami na dve až tri komory postupne pretekané, v ktorých sa
zhromažďuje usádzajúci sa a postupne vyhnívajúci kal.
5. Žumpa – je zariadenie na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho
vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Je to zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez
odtoku, určená na zhromažďovanie (akumuláciu) odpadových vôd z domácností. Vody zo žúmp
sa odvádzajú na likvidáciu do vhodných zariadení napr. čistiarne odpadových vôd (ďalej len
„ČOV“). Na stavbu žumpy sa vydáva stavebné povolenie alebo postačí ohlásenie drobnej stavny
pokiaľ spĺňa podmienky určené zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) spolu s povolením stavby z ktorej odpadové vody bude zachytávať.
V prípade, že stavba už existuje a žumpa sa bude budovať dodatočne, povolí sa osobitným
konaním.
6. Domová čistiareň odpadových vôd – malá čistiareň odpadových vôd do 500 ekvivalentných
obyvateľov. Ekvivalentným obyvateľom sa rozumie obyvateľ podľa osobitného predpisu (§ 3
ods.2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z.z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele
prípustného stupňa znečistenia vôd). Je to objekt, alebo súbor objektov a zariadení na čistenie
odpadových vôd a osobitných vôd pred ich vypúšťaním do povrchových vôd, alebo do
podzemných vôd, alebo pred ich iným použitím.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Článok III.
Stavebné podmienky na budovanie žumpy
Žumpa sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do verejnej
kanalizácie a musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové pripojenie
stavby na verejnú kanalizáciu.
Žumpa sa musí umiestniť tak, aby bola prístupná pre vyprázdňovanie obsahu
s prihliadnutím na hygienické a estetické požiadavky.
Konštrukcia žumpy musí odolávať pôsobiacemu zaťaženiu a hydrostatickému vztlaku
podzemnej vody.
Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania pitnou vodou musí
zodpovedať príslušným slovenským technickým normám.
Dno a steny žumpy, vrátane pracovných škár a prípadných spojov prefabrikátov musia
byť vodotesné počas celej doby užívania žumpy.
Stavebník je povinný predložiť doklad o vodotesnosti žumpy vypracovaný osobou
oprávnenou takýto doklad vydať pri kolaudačnom konaní. Vlastník žumpy je povinný
uchovávať protokol o skúške vodotesnosti žumpy počas celej doby trvania stavby.
Čl. IV.
Prevádzka žumpy
Užívateľ žumpy je povinný prevádzkovať a udržiavať žumpu tak, aby nedochádzalo
k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu
zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.
Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je , na rozdiel od kalu zo septikov, komunálnym
odpadom a nevzťahuje sa na ňu režim zberu a zneškodňovania komunálnych a drobných
stavebných odpadov. Cena za služby spojené s vyprázdňovaním obsahu žúmp nie je
súčasťou miestneho poplatku za komunálne odpady.
Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy prostredníctvom
oprávnených právnických alebo fyzických osôb, v intervaloch primeraných kapacite
žumpy na vlastné náklady. Zneškodniť obsah žumpy môže len osoba na to oprávnená
a len v súlade s platnými právnymi predpismi
Do žumpy nesmie byť odvedená zrážková voda.
Prevádzkovateľ žumpy je povinný uchovať originály dokladov o zneškodnení odpadových
vôd zo žumpy po dobu jedného roka odo dňa zneškodnenia odpadových vôd.
Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakazuje sa vypúšťanie
obsahu žúmp do záhrad, do povrchových a podzemných vôd, do vodných tokov, rigolov,
na poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, aj keby boli vo vlastníctve užívateľa
žumpy.
7. Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolného orgánu Obce
Beňuš (poverení zamestnanci obce) doklad o spôsobe zneškodnenia odpadových vôd zo
žumpy. Za takýto doklad sa považuje napr. doklad z ČOV kde boli odpadové vody
zneškodnené. Týmto nie sú dotknuté práva iných kontrolných orgánov oprávnených
takúto kontrolu vykonať.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
Čl. V.
Stavebné podmienky na vybudovanie domovej čistiarne odpadových vôd (DČOV)
Podľa ustanovenia § 52 ods.1 písm. e) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene
zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej vodný
zákon) je stavba DČOV vodnou stavbou, na ktorú sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej
vodnej správy ako špeciálneho stavebného úradu.
Príslušným orgánom štátnej vodnej správy na povolenie uskutočnenia DĆOV a na
osobitné užívanie vôd je miestne príslušný okresný úrad životného prostredia.
Malá čistiareň sa buduje tam, kde splaškové odpadové vody nemožno odvádzať do
verejnej kanalizácie, musí byť umiestnená a riešená tak, aby bolo možné výhľadové
pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu a by bolo možné vyberať jej obsah.
Najmenšia vzdialenosť DČOV od studne individuálneho zásobovania vodou je daná
slovenskými technickými normami.
Do DČOV nesmie byť odvedená zrážková voda.
Čl. VI.
Prevádzkovanie DČOV
Vlastník vodnej stavby je povinný dodržiavať ustanovenia § 53 vodného zákona.
Vlastník, resp. prevádzkovateľ, bude prevádzkovať DČOV v súlade s osobitnými
predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom,
podmienkami stanovenými na prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej
správy.
Vlastník je povinný vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu zariadeni.
Vlastník vodnej stavby je povinný zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia
kanalizácie podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách a to polohu, výšku,
ako aj opis.
ČL. VII.
Kontrola a sankcie
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnené vykonávať orgány obce
(vymedzené štatútom obce) a poverení zamestnanci obce.
2. Porušenie povinnosti a zákazu ustanoveného týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle
 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 zákona č. 364/2001 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
3. Za porušenie tohto VZN môže byť PO alebo FO oprávnenej na podnikanie uložená pokuta
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov až do
výšky 6.638,- €.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN obce Beňuš bolo schválené uznesením č.133/2013 dňa 11.12.2013
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňa 01.01.2014.
3. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.11.2013
Martin Gonda
Starosta obce
Download

VZN č.22013 o zneškodňovaní-žúmp