KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV
WORKSHOP I.
Základné koučovacie zručnosti pre manažérov.
Využitie v riadení: aktívne počúvanie, techniky
kladenia otázok, na riešenie orientovaný rozhovor a i.
Rozsah 8 hodín.
INDIVIDUÁLNY KOUČING
Je zameraný na osobný rozvoj človeka, cieľom čoho
je
maximalizovanie
pracovného
potenciálu
jednotlivcov a tímov. Téma a ciele rozhovorov sú
dané zadávateľom, na základe ich priorít a potrieb,
osobných a podnikových cieľov, poprípade na
základe výsledkov 360° a z toho vyplývajúcich
akčných krokov.
TÍMOVÝ KOUČING
Je vhodný pre manažérske tímy na riešenie
spoločných tímových cieľov v oblasti spolupráce,
komunikácie, tímového ducha, spôsobu správania
v tíme, budovania dôvery, a podobných tém. Trvá
zvyčajne 4 hodiny, najlepšie v mimo firemnom
prostredí, môže byť súčasťou teambuildingového
programu, alebo externého koučovania.
WORKSHOP II.
Prehĺbenie zručností z WI. a rozšírenie o ďalšie
nástroje využiteľné pri ťažkých manažérskych
rozhovoroch.
Rozsah 8 hodín.
WORKSHOP III.
Nástroje na riešenie problémov v tímoch a skupinách.
Rozsah 8 hodín.
WORKSHOP IV.
Prehĺbenie doterajších zručností a rozšírenie o prácu
s komplikovanými podriadenými individuálne či
v tíme.
Rozsah 8 hodín.
Cieľová skupina: manažéri na všetkých stupňoch
riadenia, špecialisti na ľudské zdroje.
TRÉNINGY MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ
KOMUNIKAČNÉ ZRUČNOSTI
SKUPINOVÝ KOUČING
Pri skupinovom koučingu sú koučované osoby naraz
spolu, no každá rieši svoju individuálnu tému
s rôznym stupňom zdôverovania sa pred skupinou.
Predstavuje súbor paralelných koučingov, čiže ide
o viacero rôznych cieľov. Trvá zvyčajne 4 hodiny.
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
LEKTORSKÉ ZRUČNOSTI
INTERPERSONÁLNA KOMUNIKÁCIA
(riešenie problémov či konfliktov,
a protistresové techniky)
relaxačné
a.
b.
c.
d.
Základy medziľudskej komunikácie
Úspešná komunikácia
Vnútrofiremná komunikácia
Komunikačné zručnosti
MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI – motivácia, nábor
a výber zamestnancov, individuálne pohovory,
hodnotiace pohovory, riadenie a vedenie ľudí,
budovanie efektívneho tímu, efektívne podávanie
spätnej väzby, vedenie porád, delegovanie,
formulovanie cieľa.
Rozsah 32 hodín.
Je možné absolvovať aj vybraný modul samostatne.
Cieľová skupina: otvorený kurz
NÁUČNO-ZÁBAVNÉ WORKSHOPY
KOMUNIKAČNÉ JUDO
SPOLOČENSKÁ ETIKETA
KREATÍVNE A FLEXIBILNÉ PROGRAMY
PODĽA POŽIADAVIEK ZAMESTNÁVATEĽA
Témy: Manažérske, obchodné, komunikačné,
prezentačné či lektorské zručnosti. Motivácia, time
manažment, emočná inteligencia, outdooraktivity:
tréning pamäte, slovná sebaobrana, víno ako
spoločenský kontakt, duševná hygiena, relaxačné
techniky, logické, edukačné – kreatívne hry a pod.
ORGANIZAČNÉ POKYNY
• Uzávierka prihlášok je 5 dni pred príslušnou
aktivitou.
• Počet účastníkov jednej aktivity je max. 12, je to
z dôvodu, že aktivity sú vedené konzultačne resp.
tréningovo. Každý z účastníkov má vytvorený
priestor na priamu konzultáciu svojho názoru
i problému hneď na mieste s kvalifikovaným
lektorom, koučom.
• V prípade nepredvídaných okolností si spoločnosť
vyhradzuje právo organizačnej zmeny, o čom bude
operatívne informovať.
• V účastníckom poplatku sú zahrnuté náklady na
kurz, študijný materiál, občerstvenie, organizačné
a lektorské zabezpečenie.
1. spoločnosť koučov:
„Váš partner v hľadaní riešení“
1. spoločnosť koučov:
„Váš partner v hľadaní riešení“
ZLATICA MARIA STUBBS, BA, ACC
ICF akreditovaný kouč, konzultant, tréner
tel.: 0905 985 365
PHDR. MGR. JARMILA KURHAJCOVÁ
• Pri prezentácii bude účastníkovi vydaný daňový
doklad o úhrade.
MGR. PETER SEEMANN, PHD.
• Kurzy
sú realizované v Žiline, resp.
v dohodnutých priestoroch aj mimo Žiliny
o INDIVIDUÁLNY
o TÍMOVÝ
o SKUPINOVÝ
PHDR. DENISA KMECOVÁ, PCC
ICF akreditovaný kouč, konzultant, tréner
tel.: 0911 755 887
• Pri neúčasti sa účastnícky poplatok nevracia, je
však možnosť vyslať náhradníka, resp. sa zúčastniť
v inom termíne.
• KOUČING
certifikovaný kouč, HR konzultant, tréner
tel.: 0905 557 693
• Ako VS používajte dátum konania príslušnej
aktivity /bez bodiek/.
• Sme platcom DPH.
Vám ponúka:
• KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE MANAŽÉROV
• TRÉNINGY MÄKKÝCH ZRUČNOSTÍ
• NÁUČNO-ZÁBAVNÉ WORKSHOPY
certifikovaný kouč, psychoterapeut, tréner
tel.: 0903 310 247
ADRESA:
ZMS & Consulting a Coaching, s.r.o.
Dolný Val č. 21/180
010 01 Žilina
E-mail: [email protected]
Web: www.kouci.sk
Určené pre
•
•
•
•
manažérov všetkých stupňov riadenia
HR manažérov
majiteľov a konateľov firiem
každého, kto sa chce rozvíjať
Download

INDIVIDUÁLNY KOUČING TÍMOVÝ KOUČING