9.–10. 12.
2014
Facilitačné zručnosti
Kurz „Facilitačné zručnosti“ je určený manažérom, projektovým manažérom, HR pracovníkom
a všetkým tým, ktorí chcú rozvinúť svoje zručnosti v oblasti facilitovania v rámci stretnutí a
workshopov, a tým urobiť tieto stretnutia efektívnejšie.
Ciele výcvikového kurzu
• Porozumieť roliam a zodpovednostiam facilitátora, ako aj rozdielu medzi moderovaním a facilitovaním.
• Zvládnuť prípravu a vedenie stretnutia s využitím facilitačných zručností.
• Zdokonaliť schopnosti účastníkov v používaní komunikačných nástrojov a techník facilitátora.
• Rozvinúť schopnosti účastníkov zvládať neštandardné a ťažké situácie v skupine.
Obsah
Facilitácia
• Základné princípy facilitácie.
• Roly, zodpovednosti a najdôležitejšie zručnosti facilitátora.
Postup facilitovania
• Praktický návod – kroky, ako postupovať pri facilitovaní.
Zodpovednosti facilitátora, vedenie stretnutia
• Orientácia v obsahu – orientácia v procese.
• Práca s časom.
• Otváranie a uzatváranie jednotlivých fáz stretnutia.
• Verbálne komunikačné zručnosti, práca s otázkami, neverbálne komunikačné zručnosti.
Prevencia a intervenčné zásahy facilitátora
• Typy zásahov.
• Zvládanie ťažších situácií v skupine:
– riešenie konfliktov, sporov a dilem,
– unikanie od témy,
– keď nikto nevie, ako ďalej,
– nežiaduce správanie jednotlivcov.
Aby facilitácia bola úspešná
• Ako zvládnuť najčastejšie riziká a chyby pri facilitovaní.
• Niektoré procesné nástroje, vybrané techniky práce so skupinou.
• Metódy vťahovania účastníkov do procesu.
Videotréning facilitovania so spätnou väzbou
1
2014
9.–10. 12.
Časový harmonogram
Program
Registrácia
1. deň
8:30
2. deň
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
8:00
12:00
13:00
15:30
Kurz
Cena v Eur
Zľavnená cena
Základná cena
370
444
390
468
Cena bez DPH
Cena s DPH
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
10. 11. 2014
2. 12. 2014
4032
Facilitačné zručnosti V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky zarezervovať účastníkovi ubytovanie
v blízkosti miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Lektori
Natália Kušnieriková
Ako trénerka pre firemné vzdelávanie pôsobí v FBE od r. 2002. Špecializuje sa na oblasť komunikácie, prevencie a riešenia konfliktov, tímovej spolupráce, osobného a telefonického kontaktu
a obchodných zručností. Vyštudovala FF UK v Bratislave. Sedem rokov pôsobila v medzinárodnej organizácií PDCS – Centrum prevencie a riešenie konfliktov ako projektová manažérka
a trénerka. Je členkou Slovenskej asociácie koučov.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, Jungheinrich, INA Kysuce, ESET, Slovak Telekom,
Matador Group, Volkswagen finančné služby, Vacuumschmelze a ďalší.
Jana Rebeka Trepačová
Ako trénerka FBE pôsobí od roku 1993. Venuje sa firemnému vzdelávaniu v projektoch zameraných na manažérske zručnosti, komunikáciu, asertivitu a koučing. Vedie taktiež tréningy
trénerov. Je absolventkou FF UK v Bratislave, odbor andragogika. Absolvovala intenzívne výcviky podľa modelu V. Satirovej pod vedením prof. W. Zahnda, Chicago University a v krátkodobej systematickej terapii podľa V. S. pod vedením Dr. Johna Banmena z University of
BC, Canada. Je členkou Slovenskej asociácie koučov a členkou a certifikovaným koučom ACC
v rámci ICF – International Coach Federation.
Najvýznamnejšie referencie: Tatra banka, Slovak Telekom, Kros, OBI, PosAm, ESET, Generali,
PSS, ČSOB, HMH, ZSE, Oracle, Volkswagen Slovakia a ďalší.
3
Informácie pre účastníkov
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov jednotlivých kurzov je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín obdržania prihlášky a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzov bude s ďalšími prihlásenými telefonicky prejednaná možnosť zaradenia na iný termín alebo vrátenie vložného.
• Záväznú prihlášku možno vyplniť pre jednu osobu. Pri väčšom počte účastníkov z jedného podniku Vás prosíme o vyhotovenie kópie prihlášok pre ďalších účastníkov.
• Za prihláseného sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po
uzávierke kurzu, prihlásený uhradí plnú čiastku a budú mu zaslané študijné materiály. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny vložného za kurz.
• Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene.
• Vami poukázaná čiastka je evidovaná ako záloha. Po obdržaní platby na účet Vám bude do 14
dní vystavený daňový doklad. Faktúra za uskutočnené školenie Vám bude zaslaná do 14 dní
od dátumu realizácie kurzu.
• V prípade záujmu Vám rezervujeme nocľah v hoteli, ktorý si účastníci uhradia individuálne na
mieste. Prosíme Vás o záväzné vyznačenie na prihláške a jej doručenie najneskôr 10 dní pred
začatím kurzu. V prípade, že vo Vami vybranom hoteli nie je voľné miesto, ponúkneme Vám inú
alternatívu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Aston
áno 
áno 
áno 
Platobné podmienky:
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Facilitačné zručnosti