25. 11. 2013
Efektívne vedenie pracovných stretnutí
a porád
Kurz „Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád“ je určený pre pracovníkov, ktorých
úlohou je v rôznych situáciách viesť porady a pracovné stretnutia tak, aby boli efektívne.
Kurz je zameraný na zdokonalenie sa v príprave porady alebo pracovného stretnutia, na jeho
vedenie a na spracovanie jasného zápisu z porady (pracovného stretnutia).
Ciele výcvikového kurzu
• Zdokonaliť sa v príprave porád.
• Zvládnuť efektívne viesť pracovné porady.
• Počas vedenia porady zabezpečiť spracovanie dobrého zápisu z porady.
Obsah
Efektívna porada
• Deštruktívne a konštruktívne prvky porady.
Príprava porady
• Cieľ porady, program, výber účastníkov, technické zabezpečenie.
Rôzne typy porád
• Prevádzkové porady.
• Porady riešenia problémov a úloh.
Vedenie porady
• Dodržiavanie časového harmonogramu, dohodnúť pravidlá spolupráce.
• Vedenie diskusie, rôzne typy účastníkov diskusie.
• Zvládanie problémových účastníkov porady.
• Práca s otázkami a zvládanie iného názoru.
Zápis z porady
• Úlohy, čo, kto, termín, prílohy.
• Rozhodnutia a návrhy.
Modelová porada
• Videozáznam priebehu porady a jeho analýza.
1
25. 11. 2013
Časový harmonogram Cena v Eur
Program
Registrácia
1 deň
8:30
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
Kurz
Efektívne vedenie pracovných
stretnutí a porád
Zľavnená cena
Základná cena
200
240
220
264
Cena bez DPH
Cena s DPH
zľav. prihláška
uzávierka
v. s.
25. 10. 2013
18. 11. 2013
4003
V cene je zahrnuté vložné za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Jedná sa o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V našich priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Ubytovanie môže organizátor kurzu na základe záväznej prihlášky zarezervovať v blízkosti
miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: od 40,- do 80,- EUR *)
Business Hotel Blue Bratislava, Hontianska 4, www.hotelblue.sk
(cena/noc spolu s raňajkami: od 45,- EUR piatok—nedeľa, od 75,- EUR pondelok—štvrtok *)
Hotel Aston, Bajkalská 22, www.hotelaston.sk
(cena/noc bez raňajok: od 89 do 179,- EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Lektori
Daniel Bútora
Je lektorom a koučom FBE v oblasti vedenia tímov a komunikácie a rozvoja riadiacich
pracovníkov. Absolvoval štúdium medzinárodných vzťahov na Karlovej univerzite v Prahe.
Pracoval v oblasti žurnalistiky a masmédií a neskôr ako riaditeľ slovenskej sekcie Radio Free
Europe/Radio Liberty v Prahe. Absolvoval pobyt na Hoover Institution, Stanford University,
California, USA. Aktívne sa venuje aj manažmentu v školstve a otázkam transformácie
vzdelávania.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, VÚB/Intessa, Oracle, Slovakodata, SOITRON,
PosAm, Volkswagen Slovakia, Slovak Telekom, Kaufland SR + CZ, OBI CZ, ESET atď.
Patrik Tóth
Pôsobí ako tréner FBE od roku 2001. Venuje sa konzultačným a rozvojovo-vzdelávacím
projektom v korporátnej oblasti zameraným na komunikáciu a osobnostný rozvoj, obchodné
a manažérske zručnosti. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. Absolvoval rozvojový program pre interných lektorov FBE Bratislava.
Najvýznamnejšie referencie: Mondi SCP, VÚB, Jungheinrich, Slovnaft, DAS, Soitron, T-Mobile/Slovak Telekom, Komerční banka, HMH, SWH Siemens, Privatbanka, AP MEDIA, ESET,
Slovenské Cukrovary/Agrana Group a ďalší.
3
Informácie pre účastníkov
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov jednotlivých kurzov je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín obdržania prihlášky a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzov bude s ďalšími prihlásenými telefonicky prejednaná možnosť zaradenia na iný termín alebo vrátenie vložného.
• Záväznú prihlášku možno vyplniť pre jednu osobu. Pri väčšom počte účastníkov z jedného podniku Vás prosíme o vyhotovenie kópie prihlášok pre ďalších účastníkov.
• Za prihláseného sa môže zúčastniť náhradník. V prípade neúčasti alebo zrušení objednávky po
uzávierke kurzu, prihlásený uhradí plnú čiastku a budú mu zaslané študijné materiály. Pri zrušení objednávky v termíne do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny vložného za kurz.
• Zaslaním prihlášky zmluvné strany uzatvárajú dohodu o cene.
• Vami poukázaná čiastka je evidovaná ako záloha. Po obdržaní platby na účet Vám bude do 14
dní vystavený daňový doklad. Faktúra za uskutočnené školenie Vám bude zaslaná do 14 dní
od dátumu realizácie kurzu.
• V prípade záujmu Vám rezervujeme nocľah v hoteli, ktorý si účastníci uhradia individuálne na
mieste. Prosíme Vás o záväzné vyznačenie na prihláške a jej doručenie najneskôr 10 dní pred
začatím kurzu. V prípade, že vo Vami vybranom hoteli nie je voľné miesto, ponúkneme Vám inú
alternatívu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Aston
áno 
áno 
áno 
Platobné podmienky:
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Efektívne vedenie pracovných stretnutí a porád