generálni sponzori
Prezident konferencie:
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Záštitu nad konferenciou majú:
Doc. MUDr. Peter Labaš, CSc., dekan LF UK Bratislava
Dr. h. c. Prof. PhDr. Dana Farkašová, PhD., rektor SZU Bratislava
MUDr. Jozef Sabol, PhD., riaditeľ UN Bratislava
MUDr. Peter Lofaj, PhD., zástupca riaditeľa UN Bratislava, Nemocnica sv. CaM
hlavní sponzori
20. – 22. 10. 2011
TÉMY KONFERENCIE
Hlavná téma: aktuality v hematológii
Hotel Holiday Inn, Bratislava
Prezentácia sponzorov: v priestoroch Hotela Holiday Inn
Orientačná mapka Bratislavy s vyznačením kongresových priestorov, železničnej a autobusovej
stanice, letiska a rezervovaných hotelových priestorov.
akútne a chronické leukémie
Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť SLS
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK,
SZU a UN Bratislava, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Hotel Medium
chronické myeloproliferatívne ochorenia
LA
B
2km
transplantácie krvotvorných buniek
Hotel Nivy
TRA
NS
anémie
GIA
LÓ
TO
malígne lymfoproliferácie
LÓGIA
ZIO
FU
4km
KLINICKÁ HE
MA
mnohopočetný myelóm
A DIAGN
ÓRN
OS
AT
TI
OR
KA
myelodysplastický syndróm
Holiday Inn
Kongresový hotel
imunitné cytopénie
trombofilné a krvácavé stavy
Hotel Aston
usporiadajú
transfuziológia
sekcia zdravotných sestier
Vedecký výbor:
Predseda: Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
Členovia: Prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
MUDr. Daniela Cupaníková
Doc. MUDr. Tomáš Lipšic, PhD.
Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD.
Prof. MUDr. Lukáš Plank, PhD.
Prof. MUDr. Mikuláš Hrubiško, CSc.
Organizačný výbor:
Predseda: MUDr. Eva Demečková
Členovia: Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
MUDr. Marcela Skraková
RNDr. Zdenka Šujanová
Mgr. Viera Jarolíková
Viera Škulavíková
Erika Balážová
Stály kontakt:
Sekretariát konferencie:
Klinika hematológie a transfuziológie LF UK, SZU
a UNB, Nemocnica sv. CaM, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Tel: 02 - 6353 2166; fax: 02 - 6353 2167
E-mail: [email protected], [email protected],
[email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]
Kontakt pre ubytovanie a organizačné zabezpečenie:
Agentúra ROWEX, Hlaváčiková 39, 841 05 Bratislava, SR
Tel.: +421-2-6446 1470, fax: +421-2-6446 2400
e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
Webová stránka konferencie: www.bhtd2011.sk
V. Bratislavské
hematologické
a transfuziologické dni
s medzinárodnou účasťou
20. – 22. 10. 2011
Informácie
Miesto konania konferencie:
Hotel Holiday Inn, Bratislava
Rokovací jazyk:
slovenský, český, anglický
Hotel Holiday Inn, Bratislava
V. Bratislavské
hematologické
a transfuziologické dni
Začiatok konferencie
Spoločenský večer I
Spoločenský večer II
s medzinárodnou účasťou
Ukončenie konferencie
Konferenčný poplatok
Registrácia na podujatí
Konferenčný poplatok zahŕňa vstup na konferenciu, odborné materiály, obed, coffee-breaky
a spoločenské večery.
20. 10. 2011
21. 10. 2011
22. 10. 2011
do 31. 8. 2011
po 31. 8. 2011
lekári a vysokoškoláci: 10,- €
15,- €
zdravotné sestry a laboranti: 2,- € 3,- €
Platba konferenčného poplatku:
prevodom na účet číslo: 4532012/0200
variabilný symbol: 110708018
Podklady pre platbu zo zahraničia:
Bankové spojenie:
VUB Bratislava-mesto
Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
SWIFT: SUBASKBX Ubytovanie
Časový harmonogram konferencie
20. 10. 2011
o 13:00 h
20. 10. 2011
o 20:00 h
21. 10. 2011
o 19:00 h
22. 10. 2011
o 12:00 h
10:00 – 18:00 h
08:00 – 18:00 h
08:00 – 10:00 h
Registrácia účasti a ubytovania
Registrácia prezentácií a zaslanie abstraktu
do 31. 8. 2011
do 31. 8. 2011
Zoznam hotelov
Hotel Holiday Inn, Bajkalská 25/A
jedna osoba na izbe/noc
110,65.- €
dve osoby na izbe/noc
112,30.- €
www.holidayinn.sk
Hotel Nivy, Líščie nivy 3
jedna osoba na izbe/noc
dve osoby na izbe/noc
www.hotelnivy.sk
63,65.- €
70,30.- €
Hotel Medium, Tomášikova ulica 34
jedna osoba na izbe/noc
61,05.- €
dve osoby na izbe/noc
70,80.- €
www.hotelmedium.sk
Hotel Aston, Bajkalská 22
jedna osoba na izbe/noc
dve osoby na izbe/noc
www.hotelaston.sk
101,65.- €
114,30.- €
Formy prezentácie
Ubytovanie je kalkulované s raňajkami. Parkovanie v hoteloch si hradí každý účastník individuálne.
Postery
Postup pri zabezpečení ubytovania:
Vyberte si hotel a prihláste sa na ubytovanie
Počkajte na potvrdenie rezervácie ubytovania a platobné podmienky od agentúry e-mailom
Na základe potvrdenia uhraďte poplatok za ubytovanie
Počkajte na potvrdenie realizácie platby od agentúry e-mailom
Rezervácia je po úhrade považovaná za záväznú, bez možnosti jej zrušenia a vrátenia
finančných prostriedkov
Daňové doklady budú vystavené po ukončení podujatia
výška 120 cm, šírka 90 cm - vcelku
Postery budú preberané pri registrácii. Vylepenie (obojstrannou lepiacou
páskou) na výstavné panely zabezpečí organizátor, ktorý nezodpovedá
za škody spôsobené pri štandardnej manipulácii s posterom.
Postery sa budú odovzdávať autorom po ukončení posterovej sekcie
v priestoroch registrácie.
Prednášky
Prihlasovanie na podujatie on-line na www.bhtd2011.sk
Nižšie uvedené hotely sú rezervované prostredníctvom organizujúcej agentúry ROWEX.
Objednávanie ubytovania je možné iba prostredníctvom agentúry.
Technické zabezpečenie
dataprojekcia, videoprojekcia
Abstrakty
Štruktúra
abstraktu podľa
vzoru:
STRATÉGIA
VČASNEJ D
ETEKCIE VA
MNOHOPO
RIANTOV
ČETNÉHO M
YELÓMU
A.Sak
l
alová , D.Ile
2
Kirschnerová 3 l nčíková , Z. Štefániková 1
, M.Mistrík 1,
Klinika hem
G.
atológie a tran
a UNB, 2 Odd
sfúziológie SZ
elenie molek
ulovej geneti
U, LFUK
Medirex, Bra
ky
3
NOÚ, Odd.k
tislava
linickej gene
tikyText abstrakt
u:
- maximálne
3000 znakov
vrátane med
nebude prija
zier, abstrakt
tý
väčšieho rozs
- textový edit
ahu
or Word, písm
o Times New
riadkovanie
Roman, veľk
jednoduché
osť 12,
V prípade záujmu o ubytovanie v inom hoteli, prosíme o špecifikáciu, radi pri zabezpečovaní ubytovania pomôžeme.
Poplatok za ubytovanie musí byť uhradený do 31. 08. 2011, inak rezervácia prechádza
na ďalšieho účastníka.
Na ubytovanie sa prihlasujte:
on-line: www.bhtd2011.sk
Doprava
Hlavná stanica – autobus 74 – zastávka Mliekárenská ulica
Autobusová stanica Mlynské Nivy – trolejbus 202 a 208, autobus 70 – zastávka Prievozská ulica
Download

BHTD2011-2.info .pdf