16.–17. 10.
2014
Motivácia zamestnancov – ako môže
personalista ovplyvniť motiváciu zamestnancov Vedieť správne motivovať zamestnancov je jedným zo základných predpokladov úspešného
fungovania firmy. Sú veci, ktoré sú pre zamestnancov dôležitejšie ako peniaze. Zvýšenie mzdy
je krátkodobá motivácia. Čo ponúknuť ľuďom, aby ich motivácia bola dlhodobejšia?
Ako na to, ponúka kurz „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť
motiváciu zamestnancov“.
Ciele výcvikového kurzu
•
•
•
•
Efektívne hľadať motivačné faktory pre zamestnancov.
Zdokonaliť sa v motivačných procesoch (spokojnosť, pozitívny prístup, motivovanosť).
Zdokonaliť sa v internom PR o motivácii.
Správnou motiváciou minimalizovať fluktuáciu zamestnancov.
Obsah
Motivácia ako manažérsky nástroj
• Ako vytvoriť pre vašich zamestnancov také pracovné prostredie,
z ktorého sa im nebude chcieť odísť?
• Aké väzby cítiť medzi pochvalou, odmenou, výkonmi a výsledkami?
• Ako vzbudiť u pracovníkov zodpovednosť v duchu „niečo za niečo“?
• Motivačné nástroje (pochvala a uznanie, koučovací prístup v zadávaní úloh,
pravidelná spätná väzba zamestnancom – pozitívna aj negatívna, podpora tímovej práce,
mimopracovné aktivity).
Ako funguje úspešná firma?
• Vyberá si motivovaných ľudí.
• Udržuje ich motiváciu (nešetrí uznaním, pochvalou, podporuje tímovú prácu,
dáva spätnú väzbu a pod.).
• Zaujíma sa priebežne o ich motiváciu, aj po rokoch práce vo firme.
Interné PR a motivácia
• Dvadsať faktorov spokojnosti.
• Ako „predať“ motivačné faktory?
• Ako a čo komunikovať?
• Ako si overiť motiváciu? – spätná väzba pre firmu.
Lektorky kurzu „Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť motiváciu
zamestnancov“ dlhodobo pôsobili na pozícii HR manažérok významných spoločností
a majú praktické skúsenosti z oblasti personalistiky.
1
2014
16.–17. 10.
Časový harmonogram
Program
Registrácia
1. deň
8:30
2. deň
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
8:00
12:00
13:00
15:30
Kurz
Cena v EUR
Zľavnená cena
Základná cena
370
444
390
468
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
16. 9. 2014
9. 10. 2014
4034
Cena bez DPH
Cena s DPH
Ako môže personalista ovplyvniť motiváciu
zamestnancov
V cene je zahrnutý poplatok za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená
pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu
do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil
a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Organizátor kurzu môže na základe záväznej prihlášky zarezervovať účastníkovi ubytovanie
v blízkosti miesta konania kurzu. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajkami: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
2
Lektori
Lektori
Mária Garayová
V súčasnosti pôsobí ako nezávislý kouč, lektor a konzultant v oblasti ľudských zdrojov, kde
pracovala na manažérskych pozíciách viac ako 21 rokov. Má skúsenosti vo všetkých oblastiach
ľudských zdrojov – výber nových zamestnancov, AC/DC, rozvoj a hodnotenie zamestnancov,
motivácia, spokojnosť zamestnancov, poradenstvo a koučing. Pre FBE vedie tréningy týkajúce
sa najmä tém z oblasti ľudských zdrojov a komunikácie. Absolvovala tréningy v oblasti personálnej praxe a manažérskych zručností a certifikovaný tréning koučingu Erickson Coaching
International. Je absolventkou FFUK v Bratislave, odbor andragogika.
Najvýznamnejšie referencie: AstraZeneca AB, ČSOB, Hella Signal Lighting, PricewaterhouseCoopers a ďalší.
Erika Matwij
Ako profesionálna lektorka sa venuje poradensko-konzultačnej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Už od r. 1999 vedie pre FBE Bratislava tréningové projekty v oblasti komunikácie, motivácie, hodnotiacich pohovorov, tréningov trénerov. Je absolventkou FF UK v Bratislave,
odbor psychológia. Absolvovala dlhodobé tréningy v riadení ľudských zdrojov. Má praktické
skúsenosti s riadením systémov v oblasti riadenia ĽZ (nábor a výber zamestnancov, assessment centrá, analýzy spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy, personálny audit a 360°
hodnotenie).
Najvýznamnejšie referencie: Kaufland SR + CZ, HMH, PosAm, Mondi SCP, ČSOB poisťovňa,
Hydrotour, EKO Plast, WITTE Automotive CZ a ďalší.
3
Informácie pre účastníkov
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
tel./fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
4
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo
áno 
áno 
áno 
Platobné podmienky:
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
5
Download

Motivácia zamestnancov – ako môže personalista ovplyvniť