4. 7.
2014
Six Sigma pre manažérov, sponzorov
a championov
Postupy výberu projektov zlepšovania a meranie ich úspešnosti. Prehlaď
metodiky zvyšovania konkurencieschopnosti (Lean) Six Sigma pre manažérov
a zadávateľov projektov.
Obsah
1. Dôvody na aplikáciu „Six Sigma“
• Prípadové štúdie nasadzovania „Six Sigma“ v organizácii – videofilmy.
• Prínosy „Six Sigma“ („business case“).
• Vzťah k ostatným manažérskym systémom.
• (Lean) Six Sigma „roadmap”.
2.Výber a definovanie projektov – plán zvyšovania výkonnosti procesov
• Popis procesu a jeho zákazníkov.
• Identifikácia požiadaviek zákazníkov (VOC) a ich meranie.
• Určenie kritických faktorov úspechu.
• Matica kritických faktorov a procesov, ktoré vedú k ich dosiahnutiu (X–Y).
• Porovnanie súčasnej výkonnosti s najlepšími.
• Výber „Six Sigma“ projektov.
3. Zlepšovanie procesov metódou „Six Sigma“. Metodika a nástroje „DMAIC“
• Nástroje definovania problémov a procesov. SIPOC. Meranie procesov.
• Analýza kľúčových príčin problémov. Nástroje pre rôzne typy procesov.
• Návrhy a výber nápravných opatrení. Meranie ekonomických prínosov projektov.
• Riadenie procesu. Štandardy a postupy. Hodnotenie kvality a efektívnosti.
4. Program implementácie „Six Sigma“ v organizácii. Projekty „Six Sigma“.
Hodnotenie prínosov
• Tréning a úlohy „Black Belts“, „Green Belts“ a ostatných zainteresovaných.
• Výber, vedenie a hodnotenie „Six Sigma“ projektov.
• Integrácia s manažérskymi systémami firmy.
5. Praktické skúsenosti z aplikácie metód a nástrojov Six Sigma vo firmách
v oblasti výroby a služieb
Bližšie informácie o implementácii Six Sigma sú uvedené na www.sixsigma.sk
1
“
Investícia do tréningov Lean Six Sigma sa ukázala byť jednou z najlepších
investícií, akú naša spoločnosť mohla urobiť. Zmenilo sa myslenie našich ľudí. Dnes sú
pripravení prinášať riešenia, ktoré nám umožňujú byť lepšími ako naša konkurencia.
“
Christophe Baptiste, generálny riaditeľ
GETRAG FORD Transmissions Slovakia s. r. o.
“
Školenia a semináre od FBE nám umožnili pozrieť sa na každodenné problémy z iného
uhla pohľadu. Pomohli nám presvedčiť ľudí, že Lean a Six Sigma majú zmysel a môžeme
z nich dlhodobo profitovať.
“
Beata Altansukh, Head of Process Management Department
Tatrabanka a. s.
“
Najlepším hodnotením každého vzdelávacieho programu je, že získané vedomosti
jeho účastník využíva v praxi. Aj keď pracujem v oblasti HR, manuál zo školenia FBE mám
stále na stole a využívam ho každý deň. Na tréningoch si každý účastník vypracoval svoj
vlastný Six Sigma projekt. Ten môj na záver obsahoval 30 položiek „task listu”, čo a ako
zmeníme.
“
Ján Matejovič, training department ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a. s.
Tréningy Six Sigma spojené s projektami zvyšovania efektívnosti úspešne absolvovali
zamestnanci firiem, ako je napr.:
•
•
Z oblasti výroby – ELE Advanced Technologies, FRANKLIN ELECTRIC, GETRAG FORD Transmissions Slovakia, GGB Slovakia, Hella Slovakia Front-Lighting, Hella Slovakia
Signal-Lighting, Holger Christiansen Production Slovakia, HPBO Czech, HPBO Slovakia, MIBA Steeltec, Nafta, Nexis Fibers, Nobel Automotive Slovakia, Oxymat Slovakia, Pankl, PPC Čab, Protherm Production, SAS Automotive, SE Bordnetze – Slovakia, Sensus Metering System, Slovnaft, SWEDWOOD Slovakia, SWEP Slovakia, Swoboda CZ, Vacuumschmelze, Vaillant Industrial Slovakia, Visteon Interiors Systems SK, Volkswagen Slovakia, ZF Sachs Slovakia a ďalšie.
Z oblasti služieb – ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, Československá obchodná banka, Dexia banka, EDM, Gefco, Orange Slovensko, SEPS, Soitron, Tatra banka, Winterian, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Západoslovenská energetika a ďalšie.
2
2014
4. 7.
Časový harmonogram
Program
Registrácia
1. deň
8:30
Program
Obed
Program
Ukončenie
9:00
12:00
13:00
16:30
Kurz
Cena v Eur
Zľavnená cena
Základná cena
210
252
230
276
Cena bez DPH
Cena s DPH
Zľavnená cena do
Uzávierka
v. s.
4. 6. 2014
27. 6. 2014
3002
Six Sigma
V cene je zahrnuté vložné za kurz, študijné materiály, obedy a občerstvenie.
* Zľavnená cena platí pri splnení minimálne jednej z týchto podmienok:
1. Ide o tretieho a ďalšieho účastníka kurzu z tej istej firmy a platba bola uhradená pred uzávierkou kurzu.
2. Účastník sa prihlásil na celú sériu kurzov a platba bola uhradená za celú sériu do termínu uzávierky prvého kurzu série.
3. Účastník sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr 1 mesiac pred termínom kurzu.
4. Účastník, ktorý je zaradený do programu Your Leadership Drive, sa prihlásil a uhradil platbu za kurz najneskôr do termínu uzávierky kurzu.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Miesto konania kurzov:
V našich priestoroch NIKAR TRAINING CENTER, Liptovská 10, 821 09 Bratislava, www.nikar.sk
Ubytovanie:
Ubytovanie môže organizátor kurzu na základe záväznej prihlášky zarezervovať v blízkosti miesta
konania školenia. Účastníci si ho hradia individuálne.
V okolí NIKAR TRAINING CENTER sa nachádzajú hotely:
Hotel Astra, Prievozská 14/A, www.hotelastra.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Hotel Blue Bratislava II – Garni, Hontianska 4, www.hotelbluegarni.sk
(cena/noc s raňajkami: 65 EUR *)
Apollo Hotel, Dulovo nám. 1, www.apollohotel.sk
(cena/noc s raňajok: 60 EUR *)
* Ceny sú orientačné.
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s., Bratislava, kód banky 1100, č. ú. 2621081463/1100, IČO: 35752807,
IČ DPH: SK2020272210, variabilný symbol: uvedený pri informácii o cenách.
3
Lektori
Ing. Vladimír Švorec
Vo firme FBE pôsobí v oblasti zlepšovania procesov a riadenia
projektov vo firmách, ako Volkswagen SK, Tatra banka, IAC Automotive
Group, Slovnaft, ING Bank, Hewlett-Packard, MIBA Steeltec, PosAm,
ZF Sachs, INA Skalica, a Soitron. Je absolventom SjF STU, odbor
informačná technika a metrológia. Pracoval na implementácii meracích
a regulačných systémov vo veľkých výrobných firmách.
Absolvoval tréningové pobyty v Holandsku v oblasti meracích systémov
a manažérskych zručností a Lean Management/Six Sigma v Catalyst
Consulting, Veľká Británia.
Ing. Róbert Klačanský
Vedie výcvikové semináre a následné nasadzovanie štatistických metód
riadenia a Lean Six Sigma vo významných priemyselných podnikoch
a službách (napr. Volkswagen SK, Getrag Ford, Slovak Telekom, U.S. Steel
Košice, Visteon SK, MIBA Steeltec, Miba Sinter, Continental Automotive,
Visteon, Emerson, Vaillant). Je absolventom elektrotechnickej fakulty,
pracoval na Čsl. metrologickom ústave a ŠDVÚ. Absolvoval pracovný
pobyt v USA, počas ktorého školil a zavádzal metódy zlepšovania kvality
a Tréning trénerov v kanadskej firme Digital Mentor Group. Ako Master
Black Belt koučoval mnohé úspešné projekty zvyšovania efektívnosti
procesov.
Mag. Karol Horváth
V FBE pracuje od roku 2005. Predtým, počas štúdia na Viedenskej
univerzite, absolvoval odborné pobyty v automobilkách Bentley Motors
(Veľká Británia), Volkswagen Autoeuropa (Portugalsko) a Volkswagen
Slovakia. V FBE pôsobí v oblasti štatistických metód riadenia procesov,
Lean Managementu a zlepšovania procesov výroby a služieb. Realizoval
školenia a viedol workshopy pre firmy, ako je Volkswagen Slovakia, Hella,
PosAm, MIBA Sinter, E.ON IS Slovakia, HELLA Slovakia Signal-Lighting,
Prakab Pražská Kabelovna, Grupo Antolin, INA Skalica.
4
Spolupráca na príprave Six Sigma:
Dale K. Mize, vedúci programov Six Sigma
Business Excellence Center, University of St. Thomas a prezident Advanced Quality Engineering,
Inc Minneapolis, U.S.A. Pracoval ako inžinier kvality, Black Belt a riaditeľ zabezpečenia kvality vo
firmách General Electric Lighting a Wagner Spray Tech Corp.
V poslednej dobe viedol vo viac ako100 firmách programy Six Sigma.
5
Informácie pre účastníkov a podmienky zmluvy
Záväznú prihlášku a potvrdenie o platbe, prosíme, zašlite do termínu uzávierky kurzu.
• Počet účastníkov kurzu je limitovaný. O zaradení do kurzu rozhoduje termín prijatia prihlášky
a zaplatenia zálohy. Po naplnení kurzu s ďalšími prihlásenými telefonicky dohodneme možnosť absolvovať kurz v inom termíne alebo vrátenie poplatku.
• Kurzu sa môže zúčastniť náhradník, ak sa prihlásený nemôže dostaviť z vážnych dôvodov.
V prípade neúčasti alebo zrušenia objednávky po uzávierke kurzu, prihlásený účastník
uhradí poplatok za kurz v plnej výške a dostane študijné materiály. Pri zrušení objednávky
do uzávierky kurzu je storno poplatok 50 % z ceny za kurz.
• Zaslaním prihlášky uzatvárajú zmluvné strany dohodu o cene.
• Váš poplatok za kurz evidujeme ako zálohu. Po prijatí platby na účet vám do 14 dní vystavíme daňový doklad. Faktúru za uskutočnené školenie vám pošleme do 14 dní od ukončenia
kurzu.
• V prípade záujmu účastníkovi kurzu rezervujeme ubytovanie v hoteli, ktoré si uhradí individuálne na mieste. Prosíme, záujem o rezerváciu ubytovania vyznačte na prihláške. Prihlášku
doručte najneskôr 10 dní pred začatím kurzu. Príchod do hotela po 17:00 hod. je potrebné
individuálne dohodnúť.
Informácie
FBE Bratislava, s. r. o.
Liptovská 10, 821 09 Bratislava
tel.: 02 54 41 85 13
fax: 02 54 41 85 15
e-mail: [email protected]
www.fbe.sk
6
Záväzná prihláška na kurz
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Názov kurzu:
Termín:
Meno účastníka kurzu:
Funkcia:
Kontaktné údaje:
telefón:
e-mail:
Názov organizácie:
Adresa:
Kontaktná osoba:
IČO:
IČ DPH:
meno:
oddelenie:
tel.:
fax:
e-mail:
Platba realizovaná dňa:
z účtu č.:
Rezervácia ubytovania:
Hotel Astra
Hotel Blue
Hotel Apollo
Platobné podmienky:
áno 
áno 
áno 
ubytovanie deň vopred
ubytovanie z 1. na 2. deň
ubytovanie z 2. na 3. deň *
* v prípade trojdňových kurzov
áno 
áno 
áno 
Potvrdzujeme, že súhlasíme so zmluvnými podmienkami, a že sme poukázali účastnícky poplatok na váš
účet č.: 262 108 14 63/1100. Variabilný symbol je uvedený pri kurze. Konštantný symbol: 0308.
dátum a podpis oprávnenej osoby
pečiatka organizácie
Záväznú prihlášku, prosíme, pošlite faxom, poštou alebo e-mailom do uzávierky kurzu.
FBE Bratislava, s. r. o., Liptovská 10, 821 09 Bratislava
Kontakt: tel.: 02 54 41 85 13, fax: 02 54 41 85 15, [email protected], www.fbe.sk
7
Download

Six Sigma pre manažérov, sponzorov a championov 2014