pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej
Vás srdečne pozýva
na medzinárodný seminár pre profesionálov - psychoterapeutov a poradenských psychológov
PROCES PSYCHOTERAPIE krok za krokom
podľa Satirovej transformačnej systemickej terapie (STST)
v dňoch
6. - 8. 2. 2014 v Bratislave
Lektoruje:
dr. John Banmen, R. Psych., RMFT
z Britskej Kolumbie v Kanade
Seminár poskytne príležitosť na rozvoj osobnej a profesionálnej kompetencie terapeuta a rodinného poradcu pri klinickej
práci s klientom/pacientom a jeho rodinným systémom v klinickej a poradenskej praxi podľa modelu Satirovej
transformačnej systemickej terapie (STST). Umožní účastníkom viesť proces psychoterapie od úvodu po záverečné
ukončenie práce s klientom krok za krokom. Vedie klienta k zmene na hlbokej úrovni jeho bytia - existencie, ktorá sa
napokon premietne aj do zmeny v správaní v pôvodne problematickom kontexte. Osobitnú pozornosť bude dr. John
Banmen venovať významu, obsahu a zaradeniu fázy odpúšťania sebe a iným do liečebného procesu.
Demonštrácie, nácvik zručností pod supervíziou, skúmanie zauzlení terapeutov pri terapeutickej práci, práca v triádach,
malých skupinách a veľkej skupine umožnia terapeutom efektívnejšie využívať seba a svoje poznatky a zručnosti pri práci
s klientmi-pacientmi. Vítaní sú najmä účastníci so znalosťou STST napr. absolventi a študenti psychoterapeutických
výcvikov STAR-T a MOVISA, psychoterapeuti a poradcovia, ktorí klinicky pracujú s klientmi-pacientmi.
Dr. John Banmen je priamy žiak a spolupracovník Virginie Satirovej, ktorý teoreticky rozvinul jej terapeutický model práce
s človekom a jeho rodinným systémom s dôrazom na transformačnú zmenu. Tento popredný a medzinárodne uznávaný
psychoterapeut a učiteľ z Kanady pôsobí a prezentuje svoje skúsenosti v Ázii (najmä v Číne, Hong Kongu, Kórei, Malajzii,
Singapure, Thajsku a na Taiwane), v Európe (v Čechách a na Slovensku), v Južnej Amerike (vo Venezuele) a v Kanade a
USA. Je spoluautorom a vydavateľom mnohých odborných publikácií a časopisov a držiteľom viacerých ocenení - o. i. ceny
AAMFT za výskum a vzdelávanie v modeli Satirovej v roku 1994 alebo ceny WFC v Prahe 2007 za celoživotný prínos pre
rodinnú terapiu. Je zakladajúcim prezidentom B.C. Association for Marriage and Family Therapy, uznávaným bývalým
členom mnohých výborov: Britskej psychologickej asociácie, Americkej asociácie pre manželskú a rodinnú terapiu
(AAMFT), Medzinárodnej asociácie pre rodinnú terapiu (IFTA), Avanty, medzinárodnej siete Virginie Satirovej a riaditeľom
výcvikov Satir Institute of the Pacific. Dr. Banmen je tiež čestným profesorom University Hong Kong and vyše 21 rokov
pôsobil ako profesor na Univerzite Britskej Kolumbie. Je licencovaným supervízorom AAMFT a poskytuje supervíziu
poradcom, psychoterapeutom a rodinným terapeutom. Má svoju súkromnú psychoterapeutickú prax pre jednotlivcov, páry a
rodiny v Delte v Britskej Kolumbii v Kanade. Na Slovensku na začiatku roku 2014 máme tentoraz príležitosť pracovať pod
vedením dr. Banmena po tretíkrát.
Hlavný program bude v anglickom jazyku, tlmočenie do slovenčiny zabezpečené, s možnosťou získať kredity Slovenskej
komory psychológov a Asociace klinických psychologů České republiky.
Prezentácia účastníkov bude vo štvrtok 6. 2. od 12:30 hod., program sa začína o 13:30 hod.
Predpokladaný záver seminára je v sobotu o 14:00 hod.
Lektorné:
119,- €
105,- € pre členov IVS v SR, členov IVS ČR a pre absolventov výcviku STAR-T a MOVISA
uhraďte prosím do 30. 1. na č. ú. IVS v SR 2660100081 v Tatrabanke, kód banky 1100, názov účtu: Inštitút V. Satirovej v SR.
Neskorší dátum prihlásenia a úhrady lektorného je možný len po telefonickom dohovore, mobil 00421-915 626 016 cez deň alebo 0905
787 217 po 20. hod..
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko. Ako variabilný symbol platby je potrebné uviesť dátum narodenia v poradí: posledné dvojčíslie
roka, mesiac a deň (RRMMDD), aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať (napr. 800204 pri dátume narodenia 4. 2. 1980).
Špecifický symbol platby je 140206081. Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii (vzhľadom na manipulačné a organizačné
navýšenie nákladov) sa cena zvyšuje o 7,- €. Účastníci z ČR môžu v mimoriadnom prípade lektorné uhradiť v hotovosti pri prezentácii bez
navýšenia o manipulačný poplatok, len po súhlase organizátora, ak požiadajú o takúto formu úhrady vopred v prihláške do 30. 1.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku. Členovia IVS si môžu uplatniť zľavu len po zaplatení
členského na rok 2014 v sume 30,- €. Uzávierka prihlášok je 30. 1. 2014.
Náklady na ubytovanie a celodennú stravu si hradí každý účastník sám.
Miesto konania a navigácia budú účastníkom upresnené dodatočne.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
Výbor IVS v SR
Prihlasovanie sa a informácie k semináru
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016,
1
e-mail: [email protected] alebo [email protected]
www.satir-institute.sk
pridružený inštitút Globálnej vzdelávacej siete V. Satirovej
Prihláška
Medzinárodný seminár pre psychoterapeutov a poradcov
Proces psychoterapie krok za krokom
6. - 8. 2. 2014 v Bratislave
POTVRDZUJEM ZÁVÄZNE SVOJU ÚČASŤ
(Zašlite na adresu: IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava alebo na e-mail: [email protected]
do 30. 1., po tomto termíne je prihlasovanie možné len po telefonickom dohovore, mobil 0915 626 016)
Meno a priezvisko, titul: ..................................................... ...............................................
Adresa: .................................................... ...........................................................................
e-mail: ........ ...............................................
tel. - mobil ........................................................................................
Ukončené vzdelanie v odbore: .............................................Profesia: ........................................................................
Skúsenosti s STST-uveďte absolvovaný výcvik ........................................................................................................ ......................
........................................................................................................................................................................................
Pracovisko:.................................................................................................................. ..................................................
S akými klientami-pacientami kl.pracujete...................................................................................................................
Úhrada lektorného ____ ,- € s variabilným symbolom ......................................
poslaná bankovým prevodom.........................
Ak budete chcieť vystaviť faktúru za lektorné, prosím uveďte presne Vaše fakturačné údaje:
Názov FO, PO:
......................................................................................................... ........................................
Adresa:
............................................................................................................................. ..................
IČO:
................................................................................................................................................
DIČ:
............................................................................................................................. ..................
.............................................................................................................................................
Mám záujem o kredity Slovenskej komory psychológov:
Mám záujem o kredity Asociace klinických psychologů ČR:
áno áno -
nie
nie
Vaše otázky a odporúčania k téme seminára pre lektora a pre organizátorov:
...................................................................................................... ......................................
............................................................................................................................ ................
............................................................................................................................................
Dátum ............................................
Podpis:.............................................................
Prihlasovanie sa a informácie k semináru
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016,
2
e-mail: [email protected] alebo [email protected]
www.satir-institute.sk
Download

PROCES PSYCHOTERAPIE krok za krokom