pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
„Sme ešte stále málo pripravení na to, aby sme boli živými modelmi rovnocennosti vo vzťahoch. Ľudské srdcia vždy túžili po prijatí inými
ľuďmi, avšak myseľ ľudí nepochopila vždy správne, ako to dosiahnuť. To, že nemáme tento hlboko zakorenený pocit o ľudskej
rovnocennosti, je pravdepodobne skutočnou príčinou vojen. Ešte sa potrebujeme veľa učiť, aby sme dokázali vytvárať pozitívne páry...“
V irginia Satirová (K niha o rodine)
Program IVS v SR na rok 2015 pre profesionálov
Pred Vami je v poradí dvadsiaty celoročný program IVS v SR. Teší nás, že Vám aj tento rok môžeme ponúknuť pestrý výber
seminárov, workshopov, pravidelných klubov, supervíznych stretnutí, výcvikov a prednášok pod vedením našich alebo zahraničných
lektorov.
V roku 2015 začína už piaty dvojročný zážitkový výcvik pre pomáhajúce profesie STAR basic V. a pokračuje druhý štvorročný
akreditovaný psychoterapeutický výcvik v modeli Virginie Satirovej (STAR-T) garantovaný SIVP, druhý rok prebieha nadstavbový
výcvik v terapii párov a rodiny pre psychoterapeutov a poradcov STAR-TR. V tomto roku opäť pripravujeme výcvikovú skupinu
pokročilých v hrovej terapii v pieskovisku „Satir in the Sand tray“ s obľúbenou kanadskou lektorkou Madeleine de Little a otvoríme
aj novú skupinu pre začínajúcich záujemcov pre prácu v pieskovisku, ako aj iné zaujímavé tematické semináre. Záujemcovia z radov
profesionálov sa podľa svojho záujmu môžu zúčastniť aj na ďalších seminároch a komunitách určených pre verejnosť (bližšie pozri
Program 2015 pre verejnosť).V programe nájdete základné informácie aj o ďalších stretnutiach a organizačnom zabezpečení vzdelávania
v IVS v SR.
Lektorský a asistentský tím Vás srdečne pozýva pripojiť sa k zaujímavým medziľudským stretnutiam a zážitkom pri osobnom poznávaní
alebo profesionálnom vzdelávaní v rámci pripravovaných seminárov, stretnutí a výcvikov. Želáme Vám šťastlivý a úspešný celý tento
rok.
Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a záujem.
Výbor IVS v SR
2
0
1
5
Virginia Satirová (1916 - 1988)
je významnou predstaviteľkou americkej humanistickej psychológie a priekopníčkou spoločnej rodinnej terapie. Prostredníctvom
svojho učenia nám zanechala príťažlivý systematický model na poznávanie človeka, jeho vnútorných psychických procesov a ich
súvislosti s dynamikou vzťahov v rodine. Venovala sa skúmaniu rodinných interakcií a ich vplyvu na zdravie a vznik chorôb
jednotlivých členov rodiny. Jej teoretické učenie, ktorého kľúčovými konceptmi sú o. i. sebauvedomovanie a sebahodnotenie, sebaúcta
a komunikácia, kongruencia - spája praktickosť s duchovným rozmerom života a pritom využíva potenciál transformačnej zmeny.
Smeruje k upevňovaniu telesného a duševného zdravia, k podpore tvorivosti, celistvosti, vnútornej slobody so zodpovednosťou ľudí, k
plnšiemu rozvíjaniu ich ľudskej dimenzie a obohateniu zmysluplnosti a radosti zo života v rodine a spoločnosti.
Inštitút Virginie Satirovej v SR
bol založený v roku 1996. IVS od roku 1996 spolupracuje s IVS ČR, s Globálnou medzinárodnou vzdelávacou sieťou
Virginie Satirovej so sídlom v USA (VSGN - od roku 2003 ako jej pridružený inštitút). V roku 2014 sme získali
medzinárodné ocenenie Od Virginia Satir Global Network za svoju činnosť. Ďalej spolupracujeme aj so Satir Institute of
the Pacific v Kanade a s českým Institutem Virginie Satirové, s Katedrou psychológie FF UK v Bratislave,
s poradensko-psychologickými pracoviskami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, s Ligou pre duševné
zdravie a s inými inštitúciami a organizáciami na Slovensku i v zahraničí s podobným zameraním. IVS v SR je aj
výcvikovým inštitútom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii a spolupracuje so Slovenskou
psychoterapeutickou spoločnosťou. V jeho odbornom vedení sú lektori, supervízori, cviční terapeuti a asistenti, ktorí sa
špecializujú na psychoterapeutický prístup známy ako Model rastu Virginie Satirovej alebo Transformačná systemická
terapia podľa Satirovej.
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
1 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
Program v roku 2015 tvoria nasledovné možnosti vzdelávania a stretnutí:
1.)
Semináre pre uzavreté skupiny
Sú určené len pre lektorov a asistentov IVS v SR, pre pracovníkov ÚPSVaR a CPPPaP, alebo pre absolventov a
frekventantov dlhodobých výcvikov IVS v SR, vybraných do skupiny na základe osobitných podmienok.
Práca s kaleidoskopom
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku IV
Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku I
Povedz to priamo
2.)
Terapeutické kluby
Pokračujúce stretnutia pre poradcov a terapeutov, ktorí pracujú profesionálne s klientmi v poradenských alebo
terapeutických zariadeniach podľa Modelu Virginie Satirovej. Cieľom stretnutí je úspešné zvládanie fáz
poradenského a terapeutického procesu podľa najnovších poznatkov rozvíjajúceho sa Modelu Virginie Satirovej.
Ak nie je určené v pozvánke inak, program sa začína o 9:00 hod. po prezentácii, predpokladaný záver o 16,30 hod.
Terapeutický klub 1: Sexuálne zneužívanie v detstve
Terapeutický klub 2: Kongruencia a proces zmeny u detí
Terapeutický klub 3: Príprava pre prácu so STST v pieskovisku - víkendové stretnutie
3.)
Výberové konania do výcvikov
Výberové konanie sa uskutoční v tomto roku len do výcviku pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách
STAR basic V. podľa predpísaných kritérií uvedených na www.satir-institute.sk a záujemcovia o tento výcvik, ktorí
splnia očakávané požiadavky, môžu byť zaradení do výcvikovej skupiny.
V prípade záujmu o aktívnu účasť v jednoročnej rastovej komunite môžu aj profesionáli so záujmom osobný rast
zaslať svoju prihlášku do výberového konania pre STAR-RK (viac v Programe na rok 2015 pre verejnosť).
STAR basic V (2015-2016) - výberové konanie Bratislava
4.)
Výcviky pre profesionálov
Sú určené pre frekventantov, ktorí boli do výcviku zaradení po úspešnom absolvovaní výberového konania pre
dlhodobý výcvik IVS v SR na základe osobitných podmienok.
V roku 2015 pokračuje štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik STAR-T pod garanciou Slovenského
inštitútu pre psychoterapiu a dvaapolročný špecializovaný výcvik pre prácu s pármi a rodinami STAR TR (20142015) pre uzavretú skupinu psychoterapeutov a rodinných poradcov, absolventov výcvikov v modeli Virginie
Satirovej. Otvárame dvojročný výcvik pre pomáhajúcich profesionálov STAR basic V.
STAR-T II. - 1. - 3. stretnutie
STAR basic V. (2015-2016) - 1. a 2. stretnutie
STAR-TR - terapia párov a rodín - 3. a 4. stretnutie
RE-STAR basic: Stretnutie po roku - pre absolventov výcvikov STAR basic I. - IV.
5.)
Supervízie v skupine
Supervízie v skupine obvykle v rozsahu 3 hod. sú zamerané na prácu s klientom, párom, rodinou alebo skupinou.
Sú súčasťou sústavného vzdelávania a rastu profesionálov v oblasti psychoterapie a poradenstva, aby sa zvyšovala
ich kompetencia, konfidencia a kongruencia pri práci s klientom. V roku 2015 sa uskutočnia na požiadanie
konkrétneho supervízora (bližšie informácie supervízori na stránke www.satir-institute.sk)
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
2 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
6.)
Tímové supervízie
Supervízie práce členov lektorského tímu IVS v SR s klientom, párom, rodinou alebo skupinou spravidla v rozsahu
3 - 4 hod. sú súčasťou ich sústavného vzdelávania a rastu v oblasti psychoterapie a poradenstva, aby sa zvyšovala
ich kompetencia, konfidencia a kongruencia pri práci.
7.)
Pracovné stretnutia lektorov, asistentov a prípravných tímov
16. 01.
02. 03.
12. 06.
06. 08.
03. 12.
14. 12.
14. 12.
termín oznámime neskôr
8.)
Stretnutie pracovnej skupiny lektorov a asistentov kvôli www. stránke
Asistentský celodňový seminár „Kaleidoskop“
Stretnutie lektorského tímu, IVS v SR
Letný Satir Day s Madeleine
Stretnutie lektorského tímu IVS v SR
Stretnutie lektorov a asistentov IVS v SR
Satir Day – večer predvianočný
PTP príprava asistentov na lektorovanie (v prípade min. 6 prihlásených) lektorka PhDr. O. Nemcová
Pracovné stretnutia výboru a členov IVS v SR
27. 02. 17:00 - 19:00
02. 04. 17:00 - 19:00
15. 05. 17:00 - 19:00
12. 06. 17:00 - 19:00
04. 09. 17:00 - 19:00
23. 10. 17:00 - 19:00
03. 12. 17:00 - 19:00
14. 12.
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Výbor IVS v SR
Valné zhromaždenie IVS v SR
UPOZORNENIE:
Záujemcovia z radov profesionálov sa môžu podľa svojho záujmu prihlasovať
aj na semináre a komunity určené pre verejnosť –bližšie v Programe 2015 pre verejnosť
Asistovanie a lektorovanie
Podmienky, ktoré musia spĺňať uchádzači o asistovanie a lektorovanie v Modeli Virginie Satirovej, nájdete na stránke inštitútu:
- podmienky pre asistovanie
- podmienky pre lektorovanie
Kontakty na Výbor IVS v SR
PhDr.
PhDr.
PhDr.
Mgr.
PhDr.
Mgr.
Mgr.
Hana Ščibranyová
Naďa Feketeová
Oľga Nemcová
Rebeka Trepačová
Valéria Hudáková
Ľubica Tománková
Silvia Nejedlíková
tel. 00421/2-4464 9432, 0905 787 217
tel. 00421/2-4341 2307, 0903 956 533
tel. 00421/905 381 911
tel. 00421/903 474 857
tel. 00421/907 913 194
tel. 00421/905 324 863
tel. 00421/903 734 974
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
3 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na výberové konanie
do základného 2-ročného výcviku
STAR basic „Intenzívny výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie“
13. 2. 2015
Miesto konania a presný čas oznámime v osobnej pozvánke
Lektorky: PhDr. Valika Hudáková, PhDr. Oľga Nemcová, PhDr. Anna Rybáriková, Mgr. Rebeka J. Trepačová
Výcvik STAR basic sa uskutoční v rokoch 2015 a 2016 v štyroch celotýždňových sústredeniach v celkovom rozsahu 240 hodín a je
určený pre uzavretú skupinu profesionálov v pomáhajúcich profesiách, ktorí sú vybraní lektormi IVS v SR na základe výberových
pohovorov. Výberové konanie sa uskutoční podľa nižšie uvedených kritérií.
Kľúčové slová:
výberové konanie, dvojročný výcvik systemickej terapie, pomáhajúce profesie, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, zážitkové
skúsenosti, nácvik zručností, osobný rast, supervízie v skupine
Bližšie informácie o rastovej komunite
nájdete na www.satir-institute.sk.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou poplatku. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby poplatku. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu za výberové konanie
Poplatok:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
10,- €
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1502131
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
• Vyplňte on-line prihlášku
• Uhraďte organizačný poplatok 10,- € za výberové konanie
• Zašlite na e-mail IVS v SR ([email protected]):
• stručný osobný a profesionálny životopis v rozsahu max. 3 strán
• popis motivácie k výcviku v rozsahu max. jednej strany
Po doručení prihlášky, platby a požadovaných podkladov Vám zašleme osobitnú pozvánku s presným miestom
a časom výberového konania.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
Mgr. Rebeka Trepačová
odborná garantka výcviku STAR basic
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
4 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
Terapeutický klub: Sexuálne zneužívanie v detstve
27. 2. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová
(dopoludňajší program)
Doc. ThD. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.
(popoludňajší program)
Terapeutický klub je určený pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi podľa Modelu Virginie Satirovej a pre
pozvaných kolegov - hostí. Prvý tradičný terapeutický klub v tomto roku sa zameriava na zložitú problematiku syndrómu
sexuálneho zneužívania v detstve. Podľa štúdií až 20% populácie má v detstve skúsenosť s nejakou formou CSA.
Privítame hosťujúcu lektorku a vedúcu odborníčku v tejto oblasti na Slovensku doc. PhDr. Mgr. Slávku Karkoškovú, PhD.,
ktorá je autorkou dvoch nedávno vydaných publikácií Sociálna práca s páchateľmi a obeťami sexuálneho zneužívania
detí (2013) a Obete sexuálneho zneužívania medzi nami (2014).
Program stretnutia:
•
•
•
•
•
•
•
Syndróm CSA, jeho obete a páchatelia
Diagnostika CSA- aktuálny stav a nové možnosti
Poradenské a terapeutické skúsenosti pri práci s obeťami CSA
Terapeutická a poradenská práca s rodinným systémom u CSA
Interdisciplinárne aspekty spolupráce profesionálov
Naše zdroje, otázky a úlohy - čo ďalej
Možnosti prezentácie kazuistiky prípadu so skupinovou supervíziou
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky na www.satir-institute.sk
a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia platby lektorného, po naplnení počtu
účastníkov je možné sa prihlásiť len po dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu/ kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
34,- €
31,- € pre členov IVS v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka)
Inštitút V. Satirovej v SR
dátum narodenia v tvare RRMMDD (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1502271
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu jednoznačne identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii (vzhľadom na manipulačné navýšenie nákladov) sa cena zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Časový priebeh seminára: prezentácia o 8:45 hod., začiatok programu o 9:00 hod.,
dopoludňajší program 9:00 - 11:30 hod., popoludňajší program 12:00 - 16:00 hod..
Upozornenie pre členov výboru IVS v SR: od 16:30 do 18:30 hod. sa uskutoční plánovaný výbor IVS v SR.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
5 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
seminár určený pre asistentov IVS v SR, ktorí sa chcú zdokonaliť pri práci s kaleidoskopom
Práca s kaleidoskopom
2. 3. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová a Mgr. Rebeka Trepačová
Cieľom seminára je zlepšovať poznatky a zručnosti pri vedení práce s nástrojom na poznanie osobnosti človeka „kaleidoskopom“.
V Programe po nasnímaní očakávaní a uzlov pri práci s kaleidoskopom zrekapitulujeme koncept vnútornej mapy človeka z rôznych
aspektov. Účastníci si budú môcť nacvičovať praktické zručnosti a v dyádach alebo triádach prejsť zážitkovým učením.
Program stretnutia:
• Snímanie očakávaní a uzlov pre prácu
• Rekapitulácia konceptu vnútornej mapy človeka z rôznych aspektov
• Nácvik zručnostá
• Zážitková práca v dyádach a triádach
Kľúčové slová:
Kaleidoskop, vnútorná mapa, osobnosť človeka, očakávania, nácvik zručností, koncept osobnosti, zážitková práca, dyády, triády
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá je uverejnená na
www.satir-institute.sk. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia prihlásenia. Po naplnení počtu účastníkov
je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po dohode na čísle 0915 626 016.
Lektorné:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
31,- € (bude asistentom IVS v SR hradené z príspevkov 2% dane)
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1503021
Organizačné pokyny
Seminár začína prezentáciou o 8:45 hod., programu 9:00 - 16:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
PhDr. Hana Ščibranyová
Mgr. Rebeka Trepačová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
6 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
spoločné sústredenie pre bývalých absolventov výcvikových skupín STAR basic I. - IV.
RE-STAR basic: Stretnutie po roku
17. 4. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Anna Rybáriková, PhDr. Oľga Nemcová
Druhé sústredenie tohto druhu (tentoraz jednodňové) ponúka stretnutie a obnovený kontakt po rokoch, vzájomné zdieľanie
praktických skúseností a využitia výcviku vo svojom živote a práci. Na programe je ponuka rozšírenia zážitkových skúsenosti a nácvik
zručností výberovo zameraných na osobný rast a prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej.
Poplatky za ubytovanie a stravu si účastníci hradia sami.
Kľúčové slová:
zážitkový výcvik, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, osobný rast, zážitková práca
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred sústredením vyplnením on-line prihlášky, ktorá je uverejnená na
www.satir-institute.sk. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov zaraďovaní podľa poradia prihlásenia. Po naplnení počtu účastníkov
je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po dohode na čísle 0915 626 016.
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
34,- €
31,- € pre členov IVS v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1504171
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Seminár začína prezentáciou o 8:30 hod., programu 9:00 - 18:00 hod.
Stravu a ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Rebeka Trepačová
za lektorský tím
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
7 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
1.02. Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku IV
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektor:
Lektorné:
Seminár pre psychoterapeutov a poradcov IVS v SR, ÚPSVaR a CPPPaP pokračovací.
04. 08. - 06. 08. 2015, Bratislava, AHAKI centrum
Madeleine De Little, B. Ed., M. Sc, Britská Kolumbia v Kanade
235,- €
220,- € (členovia IVS v SR, IVS ČR a SPS)
Špecifický symbol platby:
13070831031
Pokračovací štvordňový seminár pre terapeutov a poradcov nadväzuje na seminár z júla 2013 a prináša najnovšie poznatky a
zručnosti, ako pracovať s deťmi, dospelými alebo rodinami prostredníctvom metafory figúrok na tácke s pieskom s použitím
Satirovej transformačného modelu.
Účastníci sa budú môcť oboznámiť s ďalšími postupmi pre pokročilých a kazuistikami z praxe autorky Madeleine de Little
Supervízny deň poskytne účastníkom príležitosť konzultovať vlastné kazuistiky a skúsenosti pod supervíziou autorky metódy.
Posledný deň je určený využitiu metódy zaujímavým spôsobom súdnej a znaleckej praxe s ukážkami komplikovanejších
prípadov.
Upozornenie:
Predošlá seminárna skúsenosť s terapeutickou hrou s pieskom potrebná, tiež znalosť práce s vnútornou mapou človeka (metafora
ľadovca) v modeli V. Satirovej.
Kľúčové slová:
terapia hrou, transformačný model, ľadovec, zmena, demonštrácia, kazuistika, správa, posudzovanie, supervízia, postupy pre
pokročilých
1.03) Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku I
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektor:
Lektorné:
Seminár pre psychoterapeutov a poradcov IVS v SR, ÚPSVaR a CPPPaP 07.08. - 08. 08. 2015, Bratislava, AHAKI centrum
Madeleine De Little, B. Ed., M. Sc, Britská Kolumbia v Kanade
165,- €
150,- € (členovia IVS v SR, IVS ČR a SPS)
Špecifický symbol platby:
13070831031
Úvodný seminár pre terapeutov a poradcov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s deťmi, adolescentmi a dospelými alebo rodinami
prostredníctvom metafory figúrok na tácke s pieskom s použitím Systemickej transformačnej terapie Satirovej..
Účastníci sa budú môcť oboznámiť s kazuistikami z praxe autorky Madeleine de Little. Základná znalosť STST je výhodou.
V prípade potreby záujemcovia bez znalosti modelu Satirovej sa môžu zúčastniť prípravného víkendového seminára, ktorý
zorganizujeme na ich žiadosť.
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
8 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
1.04) Povedz to priamo
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektori:
Lektorné:
Seminár pre budúcich lektorov a asistentov preventívneho základného
zážitkového seminára určeného pre asistentov IVS v SR alebo ďalších
profesionálov, akreditovaného MŠ v SR,
bude oznámený dodatočne Bratislava, AHAKI centrum Bratislava
PhDr. Oľga Nemcová a ďalší lektor IVS v SR
102,- €
93,- € (členovia IVS v SR, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci
účastníka)
Špecifický symbol platby:
bude oznámený dodatočne
Tento preventívny základný zážitkový semináru bol akreditovanému MŠ v SR pod číslom 1652/2008/405/1
Cieľom je zlepšovať poznatky a zručnosti pri vedení a asistovaní skupín v tomto výcvikovom programe, ktorého úlohou je naučiť
jednotlivcov odolávať tlaku vrstovníkov a dospelých, hovoriť svoje skutočné „áno“ a skutočné „nie“ a pripraviť sa na ohrozujúce
situácie v živote a osvojiť si kongruentné komunikačné zručnosti. Program PTP je výskumne overený autormi a znižuje rizikové
správanie.
Prezentácia sa začína pred otvorením seminára vo štvrtok- prvý deň - o 12:30 - 13:00 hod. Predpokladaný program bude končiť
v sobotu o 17:00 hod
Kľúčové slová:
Preventívny komunikačný program, pozície v strese, odolávať tlaku, hovoriť svoje skutočné „áno“ a skutočné „nie, kongruentné
zručnosti, vysoká a nízka sebaúcta, bohaté výskumné výstupy o efekte,
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
9 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
2.02) Terapeutický klub 2: Kongruencia a proces zmeny u detí
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektor:
Lektorné:
Terapeutický klub pre terapeutov a poradcov pracujúcich s detskými klientmi a ich
rodinou podľa Modelu Virginie Satirovej.
23. 10. 2015, Bratislava, IVS v SR AHAKI centrum
PhDr. Hana Ščibranyová
34,- €
31,- € (členovia IVS v SR)
Špecifický symbol platby:
1510231
Cieľom tohto klubu je aplikácia špecifických postupov a skúseností poradcov a terapeutov pri práci s v STST u detí. Stretnutie
bude obsahovať formulovanie terapeutického plánu a nácvik zručností .Zameriame sa aj na proces vytvárania rodinnej mapy
u detí. Možnosti prezentácie máp a kazuistiky vlastného aktuálneho prípadu so supervíziou v tíme.
Upozornenie:
Začiatok klubu o 8,30 prezentáciou, dopoludňajší program od 9-11,30, popoludňajší od 12-16 hod., predpokladaný záver o 16:30
hod.
Kľúčové slová:
Diagnostika a Satirovej transformačná systemická terapia, kazuistiky, supervízie. rodinná mapa, proces zmeny, kongruentná
komunikácia, kontakt,
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
10 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
2.03) Terapeutický klub 3: Príprava pre prácu so STST v pieskovisku - víkendové stretnutie
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektor:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Terapeutický klub pre terapeutov a poradcov pracujúcich s klientmi, ktorí potrebujú
základy Modelu Satirovej, aby sa mohli zúčastniť na úvodnom seminári s kanadskou
lektorkou Madeleine de Little Sochy a obrazy v piesku I.
bude oznámený dodatočne
lektori IVS
bude upresnené podľa rozsahu
bude oznámený dodatočne
Cieľom tohto klubu je úvod do postupov poradcov a terapeutov pri práci v STST. Teoretický úvod, zážitok a nácvik zručností pre
tých, ktorí nepoužívajú TSTS - Tranformačnú systemickú terapiu Satirovej v praxi
Upozornenie:
Otvorí sa len v prípade záujmu min. 6 účastníkov
Kľúčové slová:
Satirovej transformačná systemická terapia, teoretické východiskám zážitkové učenie a nácvik zručností
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
11 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
výcvikové sústredenie
pre uzatvorenú skupinu profesionálov-psychoterapeutov
STAR-T II. Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej - pre terapeutov
10. – 14. 3. 2015
Račkova Dolina pri Pribyline, Vysoké Tatry
Chata Račkova, Kresťanské rekreačné a konferenčné centrum Komenského
Lektorujú: PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Hana Ščibranyová
Akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik v súlade s požiadavkami SIVP a MZ SR v celkovom rozsahu
680 hodín. Výcvik je určený pre uzavretú skupinu profesionálov-psychoterapeutov.
Obsahom je základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na osobný rast a
terapeutickú prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v
skupine.
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom a systematická supervízia aj cvičná terapia sú jeho súčasťou.
Kľúčové slová:
akreditovaný psychoterapeutický výcvik, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností,
osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, cvičná terapia
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
podľa rozsahu a zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku uhraďte na účet s názvom
Inštitút V. Satirovej v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150310141
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Účastníci z ČR na požiadanie môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii.
Organizačné pokyny
On-line prihláška pre účastníkov výcviku býva uverejnená na stránke IVS v SR (www.satir-institute.sk) približne dva
týždne pred výcvikovým stretnutím.
Podrobné organizačné pokyny a program výcvikového stretnutia zasielame účastníkom výcviku v osobitnej pozvánke.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
odborný garant výcviku
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
12 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
výcvikové sústredenie
pre uzatvorenú skupinu profesionálov-psychoterapeutov
STAR-T II. Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej - pre terapeutov
19. – 20. 6. 2015
Pozor, zmena: Bratislava AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Hana Ščibranyová
Akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik v súlade s požiadavkami SIVP a MZ SR v celkovom rozsahu
680 hodín. Výcvik je určený pre uzavretú skupinu profesionálov-psychoterapeutov.
Obsahom je základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na osobný rast a
terapeutickú prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v
skupine.
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom a systematická supervízia aj cvičná terapia sú jeho súčasťou.
Kľúčové slová:
akreditovaný psychoterapeutický výcvik, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností,
osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, cvičná terapia
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
podľa rozsahu a zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku uhraďte na účet s názvom
Inštitút V. Satirovej v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150619201
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Účastníci z ČR na požiadanie môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii.
Organizačné pokyny
On-line prihláška pre účastníkov výcviku býva uverejnená na stránke IVS v SR (www.satir-institute.sk) približne dva
týždne pred výcvikovým stretnutím.
Podrobné organizačné pokyny a program výcvikového stretnutia zasielame účastníkom výcviku v osobitnej pozvánke.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
odborný garant výcviku
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
13 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
výcvikové sústredenie
pre uzatvorenú skupinu profesionálov-psychoterapeutov
STAR-T II. Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej - pre terapeutov
15. – 18. 9. 2015
Račkova Dolina pri Pribyline, Vysoké Tatry
Chata Račkova, Kresťanské rekreačné a konferenčné centrum Komenského
Lektorujú: PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová, PhDr. Hana Ščibranyová
Akreditovaný štvorročný psychoterapeutický výcvik v súlade s požiadavkami SIVP a MZ SR v celkovom rozsahu
680 hodín. Výcvik je určený pre uzavretú skupinu profesionálov-psychoterapeutov.
Obsahom je základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na osobný rast a
terapeutickú prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v
skupine.
Výcvik prebieha rezidenčným spôsobom a systematická supervízia aj cvičná terapia sú jeho súčasťou.
Kľúčové slová:
akreditovaný psychoterapeutický výcvik, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností,
osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, cvičná terapia
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
podľa rozsahu a zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku uhraďte na účet s názvom
Inštitút V. Satirovej v SR
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150915181
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Účastníci z ČR na požiadanie môžu zaplatiť v hotovosti pri prezentácii.
Organizačné pokyny
On-line prihláška pre účastníkov výcviku býva uverejnená na stránke IVS v SR (www.satir-institute.sk) približne dva
týždne pred výcvikovým stretnutím.
Podrobné organizačné pokyny a program výcvikového stretnutia zasielame účastníkom výcviku v osobitnej pozvánke.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
odborný garant výcviku
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
14 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
4.04) STAR basic V. (2015-2016), 1. stretnutie
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektori:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Dvojročný základný zážitkový výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách.
07. - 12. 05. 2015, Šoporňa
Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Anna Rybáriková,
PhDr. Oľga Nemcová
podľa rozsahu a zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku
150507121
Prvé sústredenie otvára základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti, nácvik zručností zameraných na osobný rast a
prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej a prebieha rezidenčným spôsobom.
Systematická supervízia nie je súčasťou tohto výcviku.
Kľúčové slová:
zážitkový výcvik, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, osobný rast, zážitková práca
4.05) STAR basic V. (2015-2016), 2. stretnutie
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektori:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Dvojročný základný zážitkový výcvik pre profesionálov v pomáhajúcich profesiách.
1. - 6. 10. 2015, Šoporňa
Mgr. Rebeka J. Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková, PhDr. Anna Rybáriková,
PhDr. Oľga Nemcová
podľa rozsahu a zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku
151001061
Druhé sústredenie pokračuje podľa programu v základnom teoretickom vzdelávaní, zážitkových skúsenostiach, v nácviku
zručností zameraných na osobný rast a prácu s človekom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej a prebieha
rezidenčným spôsobom. Systematická supervízia nie je súčasťou tohto výcviku.
Kľúčové slová:
zážitkový výcvik, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností, osobný rast, zážitková práca
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
15 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
4.06)
STAR-TR - terapia párov a rodín 3. stretnutie
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektori:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Dvaapolročný špecializovaný systemický výcvik podľa modelu Virginie Satirovej
pre uzavretú skupinu psychoterapeutov klinicky pracujúcich s pármi a rodinami.
20. - 23. 05. 2015, Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, Mgr. Rebeka Trepačová
podľa zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku
150520121
Dvaapolročný špecializovaný systemický výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre uzavretú skupinu psychoterapeutov
klinicky pracujúcich s pármi a rodinami v rozsahu 280 hodín.
V poradí už tretie stretnutie otvorí základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na prácu
s jednotlivcom, párom a jeho rodinným systémom podľa modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v skupine.
Súčasťou výcviku je aj systematická supervízia.
Kľúčové slová:
špecializovaný výcvik pre prácu s pármi a rodinou, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností,
osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, Model Virginie Satirovej, spoločná rodinná terapia.
4.07) STAR-TR - terapia párov a rodín 4. stretnutie
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Lektori:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Dvaapolročný špecializovaný systemický výcvik podľa modelu Virginie Satirovej
pre uzavretú skupinu psychoterapeutov klinicky pracujúcich s pármi a rodinami.
18. - 21. 11. 2015, Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Naďa Feketeová, Mgr. Rebeka Trepačová
podľa zmluvy medzi IVS SR a frekventantom výcviku
151118211
Dvaapolročný špecializovaný systemický výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre uzavretú skupinu psychoterapeutov
klinicky pracujúcich s pármi a rodinami v rozsahu 280 hodín.
Štvrté stretnutie otvorí základné teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti a nácvik zručností zameraných na prácu s rodinným
systémom a jeho členmi podľa modelu Virginie Satirovej, ako aj úvodné supervízie v skupine.
Súčasťou výcviku je aj systematická supervízia.
Kľúčové slová:
špecializovaný výcvik pre prácu s pármi a rodinou, rodinný systém, psychoterapeuti, teoretické vzdelávanie, nácvik zručností,
osobný rast, zážitková a terapeutická práca, supervízia v skupine, Model Virginie Satirovej, spoločná rodinná terapia.
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
16 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
5.01) Supervízie v skupine
Supervízie práce s klientom, párom, rodinou alebo skupinou obvykle v rozsahu 3 hod. sú súčasťou sústavného
vzdelávania a rastu profesionálov v oblasti psychoterapie a poradenstva, aby sa zvyšovala ich kompetencia,
konfidencia a kongruencia pri práci s klientom. V roku 2015 sa uskutočnia na požiadanie konkrétneho supervízora
(bližšie informácie supervízori na stránke www.satir-institute.sk)
Supervízori: vypísať podľa abecedy
Lektorné:
15,00 € na hodinu a osobu pri počte 3 supervidovaní
22,50 € na hodinu a osobu pri počte 2 supervidovaní
45,00 € na hodinu a osobu pri počte 1 supervidovaný
Špecifický symbol platby:
podľa dátumu supervízie
Supervízna práca v malej skupine max. 6 účastníkov, ktorí sa chcú podeliť o kazuistiku svojho prípadu z vlastnej praxe, keď pri
vedení poradenského alebo terapeutického procesu s jednotlivcom, párom, rodinou alebo skupinou zápolia s prekážkou alebo
uzlom, ktorý by radi zvládli s podporou supervízora.
Supervízia ako metóda sústavného vzdelávania umožní účastníkom zvyšovať svoju profesionálnu kompetenciu, kongruenciu a
konfidenciu a kvalitnejšie pracovať s klientom/pacientom. Na analýzu konkrétneho prípadu je možné si priniesť videonahrávku
alebo audionahrávku svojej práce.
Práca so supervidovaným v malej bezpečnej skupine v rámci Satirovej transformačnej systemickej terapie je zameraná na
vedenie transformačnej zmeny a jej uplatnenie v ďalšom živote klienta a aj ostatným účastníkom v skupine ponúka možnosť
aktívnej účasti.
Začiatok stretnutia je o 16:00 hod., predpokladaný záver o 19:00 hod. termín len po dohovore
Kľúčové slová:
supervízia v skupine, poradenský a terapeutický proces, kazuistika, jednotlivec, pár, rodina, transformačná zmena
6.01) Supervízia pre lektorský tím IVS v SR
Druh podujatia:
Termín a miesto konania:
Supervízor:
Lektorné:
Špecifický symbol platby:
Supervízia pre lektorský tím IVS v SR.
bude oznámený dodatočne Bratislava
prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A.
60,- € (zvýhodnené lektorné pre lektorský tím)
bude oznámené dodatočne
Supervízna práca v skupine lektorov a asistentov IVS v SR, ktorí sa chcú podeliť o kazuistiku svojho prípadu z vlastnej praxe,
keď pri vedení poradenského alebo terapeutického procesu s jednotlivcom, párom, rodinou alebo skupinou zápolia s prekážkou
alebo uzlom, ktorý by radi zvládli s podporou supervízora. Supervízia v rámci Satirovej transformačnej systemickej terapie je
zameraná na vedenie transformačnej zmeny a jej uplatnenie v ďalšom živote klienta a aj ostatným účastníkom v skupine ponúka
možnosť aktívne sa zúčastniť.
Kľúčové slová:
tímová supervízia, poradenský a terapeutický proces, kazuistika, jednotlivec, pár, rodina, transformačná zmena
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
17 / 18
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
Navigácia AHAKI centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).
Mapa
Interaktívna mapa na webe
Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 26. 2. 2015
18 / 18
Download

Program 2015 - Inštitút Virginie Satirovej