pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
„Sme ešte stále málo pripravení na to, aby sme boli živými modelmi rovnocennosti vo vzťahoch. Ľudské srdcia vždy túžili po prijatí inými
ľuďmi, avšak myseľ ľudí nepochopila vždy správne, ako to dosiahnuť. To, že nemáme tento hlboko zakorenený pocit o ľudskej
rovnocennosti, je pravdepodobne skutočnou príčinou vojen. Ešte sa potrebujeme veľa učiť, aby sme dokázali vytvárať pozitívne páry...“
V irginia Satirová (K niha o rodine)
Program IVS v SR na rok 2015 pre verejnosť
Milí priatelia,
pred Vami je v poradí dvadsiaty celoročný program IVS v SR. Teší nás, že Vám aj tento rok môžeme ponúknuť pestrý
výber seminárov a workshopov, pravidelných stretnutí, a prednášok pod vedením našich alebo zahraničných lektorov.
V roku 2015 na žiadosť verejnosti otvárame aj prvú jednoročnú rastovú skupinu STAR-RK, ktorá sa stretne na sérii troch
nadväzujúcich stretnutí a bude pracovať v modeli Virginie Satirovej podľa aktuálnych očakávaní účastníkov. Veríme, že
aj v tomto roku privítame nášho obľúbeného lektora a učiteľa prof. Waltera Zahnda z USA, ktorý bude viesť
medzinárodnú rastovú komunitu a tradičnú mužskú skupinu. Pripravili sme pre Vás aj ďalšie zaujímavé tematické
semináre. Pokračovať bude ženská skupina a program Povedz to priamo 2 - tréning kongruentnej komunikácie vo
vzťahoch. Môžete sa oboznámiť aj s tým, ako zvládať stres, ako viesť svoje deti a byť lepšími rodičmi svojim deťom.
V tomto roku uskutočníme aj sebapoznávací seminár Ja vo vzťahu k Ja - cesta k sebe a nebude chýbať ani Zdravé
vzťahy. V programe nájdete podrobnejšie informácie o všetkých seminároch, ako aj o našich ďalších stretnutiach
a organizačnom zabezpečení vzdelávania v IVS v SR.
Lektorský a asistentský tím Vás srdečne pozýva pripojiť sa k zaujímavým medziľudským stretnutiam a zážitkom pri
osobnom raste a želáme Vám šťastlivý a úspešný celý tento rok.
Ďakujeme Vám za Vašu doterajšiu priazeň a záujem.
Výbor IVS v SR
2
0
1
5
Virginia Satirová (1916 - 1988)
je významnou predstaviteľkou americkej humanistickej psychológie a priekopníčkou spoločnej rodinnej terapie.
Prostredníctvom svojho učenia nám zanechala príťažlivý systematický model na poznávanie človeka, jeho vnútorných
psychických procesov a ich súvislosti s dynamikou vzťahov v rodine. Venovala sa skúmaniu rodinných interakcií a ich
vplyvu na zdravie a vznik chorôb jednotlivých členov rodiny. Jej teoretické učenie, ktorého kľúčovými konceptmi sú o. i.
sebauvedomovanie a sebahodnotenie, sebaúcta a komunikácia, kongruencia - spája praktickosť s duchovným
rozmerom života a pritom využíva potenciál transformačnej zmeny. Smeruje k upevňovaniu telesného a duševného
zdravia, k podpore tvorivosti, celistvosti, vnútornej slobody so zodpovednosťou ľudí, k plnšiemu rozvíjaniu ich ľudskej
dimenzie a obohateniu zmysluplnosti a radosti zo života v rodine a spoločnosti.
Inštitút Virginie Satirovej v SR
bol založený v roku 1996. IVS od roku 1996 spolupracuje s IVS ČR, s Globálnou medzinárodnou vzdelávacou sieťou
Virginie Satirovej so sídlom v USA (VSGN - od roku 2003 ako jej pridružený inštitút). V roku 2014 sme získali
medzinárodné ocenenie Od Virginia Satir Global Network za svoju činnosť. Ďalej spolupracujeme aj so Satir Institute of
the Pacific v Kanade a s českým Institutem Virginie Satirové, s Katedrou psychológie FF UK v Bratislave,
s poradensko-psychologickými pracoviskami Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v SR, s Ligou pre duševné
zdravie a s inými inštitúciami a organizáciami na Slovensku i v zahraničí s podobným zameraním. IVS v SR je aj
výcvikovým inštitútom Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii a spolupracuje so Slovenskou
psychoterapeutickou spoločnosťou. V jeho odbornom vedení sú lektori, supervízori, cviční terapeuti a asistenti, ktorí sa
špecializujú na psychoterapeutický prístup známy ako Model rastu Virginie Satirovej alebo Transformačná systemická
terapia podľa Satirovej.
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
1 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
Program v roku 2015 tvoria nasledovné možnosti vzdelávania a stretnutí:
1.) Dvojdňové semináre pre otvorené skupiny
Dvojdňové semináre sú určené pre záujemcov o Model Virginie Satirovej z radov verejnosti (jednotlivci, páry, rodiny,
klienti poradenského a terapeutického procesu, ...)
Obsah seminárov je zvolený tak, aby tvorili samostatné časti celku a aby umožnili Váš vstup do témy v akejkoľvek časti.
Jednotlivé semináre obsahujú teoretický výklad konceptu, oboznámenie sa s technikami, prácu so zážitkami a získavanie
zručností. Precvičujú sa efektívne postupy, ktoré prispievajú ku skvalitneniu vzťahu k sebe samému, ku skvalitneniu
komunikácie medzi ľuďmi, k lepšiemu zaobchádzaniu so zmenami a záťažou, k efektívnejšiemu využívaniu ľudských
zdrojov pri osobnostnom raste a pestovaní sebaúcty. Učenie prebieha v atmosfére, ktorá využíva poznatky modelu na
vytvorenie priateľského a bezpečného ovzdušia na zaujímavé, tvorivé a aktívne poznávanie .
Ak nie je v pozvánke uvedené inak, dvojdňové semináre začínajú prezentáciou v piatok od 12:30 hod., program
prebieha v piatok od 13:00 do 20:00 hod. a v sobotu od 08:00 do 17:00 hod.
Výška poplatku za lektorné aj s príslušnou zľavou je uvedená pri každom seminári a v pozvánke.
2.) Rastová komunita pre uzatvorenú skupinu STAR-RK
Prvá jednoročná rastová komunita pre verejnosť STAR-RK s využitím systemického transformačného prístupu
Virginie Satirovej je určená záujemcom o systematickejší a ucelenejší osobnostný rozvoj, ktorí úspešne prejdú
výberovým konaním.
Cieľová skupina:
Ktokoľvek, kto má záujem o osobný rast, aj keď to zvlášť nepotrebuje k svojej profesii. Všetci,
ktorí chcú žiť vo väčšej rovnováhe a harmónii so sebou aj s inými.
Kontraindikácia účasti: aktuálna psychiatrická liečba
Bližšie informácie:
na www.satir-institute.sk.
3.) Komunity pre otvorené skupiny
Sú určené pre verejnosť a všetkých záujemcov podľa podmienok obsiahnutých v pozvánke.
4.) Výberové konania do rastovej komunity STAR-RK
Výberové konanie do dlhodobých výcvikov sa uskutočňuje podľa predpísaných kritérií uvedených na www.satir-institute.sk
a záujemcovia o výcvik, ktorí splnia očakávané požiadavky, môžu byť zaradení do výcvikovej skupiny.
5.) Pracovné stretnutia výboru a členov IVS v SR
14. 12
Valné zhromaždenie IVS v SR,
6.) Satir Day - stretnutie členov a hostí inštitútu
Leto (termín oznámime neskôr)
14. 12.
Satir večer od 17:30 - 20 hod
Satir Day - predvianočný
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
2 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
seminár pre ženy
Ženy ženám: Čas nielen pre seba
18. – 19. 9. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: Mgr. Rebeka Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková
Program tejto skupiny je určený ženám a ich zastaveniu sa v čase, ktorý ženy môžu darovať tentoraz výlučne sebe. Budeme
sa venovať, aj podľa očakávaní účastníčok, najmä tým otázkam, ktoré si ženy často kladú vo vzťahu k sebe a v
partnerských, rodičovských a rodinných vzťahoch. Pozornosť budeme venovať tomu, ako šetrne zaobchádzať so svojou
ženskou identitou, ako ju chrániť a podporovať u seba, u „malých a veľkých žien“ a vo vzťahu k mužom. Vytvoríme
priestor pre výživnejšie spojenie medzi telesným a duševným prežívaním pre radostnejšie bytie ženy. Chceme objavovať tie
zdroje, ktoré ženám pomáhajú napĺňať ich túžby. Program využíva model Virginie Satirovej a tvorivé metódy, podporujúce
zážitky v skupine. Vítaná je spoločná účasť s ďalšími členkami rodiny, vítané sú aj účastníčky z Českej republiky.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150918191
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. Rebeka Trepačová
lektorka IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
3 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
pokračovací seminár pre verejnosť aj pre profesionálov
na zdokonalenie kongruentnej komunikácie vo vzťahoch
Povedz to priamo 2 - pokračovací seminár
20. – 21. 3. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Oľga Nemcová
Tento pokračujúci seminár nadväzuje na základný zážitkový seminár akreditovaný MŠ v SR pod číslom 1652/2008/405/1
Vítaní sú účastníci novembrového seminára, ako aj všetci tí, ktorí majú záujem vylepšiť svoje komunikačné zručnosti.
Cieľom je ďalej trénovať zručnosti pri komunikácii v rodine, partnerstve a na pracovisku, ak je človek vystavený tlaku vrstovníkov a
dospelých, chce sa lepšie pripraviť na ohrozujúce situácie v živote a osvojiť si kongruentné komunikačné zručnosti hovoriť svoje
skutočné „áno“ a skutočné „nie“ Tento preventívny program je jeden z programov, ktorý učí účastníkov hľadať rovnováhu medzi svojimi
potrebami postaviť sa za seba a potrebou rozvíjať zdravé medziľudské vzťahy.
Kľúčové slová:
Preventívny komunikačný program, pozície v strese, odolávať tlaku, hovoriť svoje skutočné „áno“ a skutočné „nie, kongruentné
zručnosti, vysoká a nízka sebaúcta, bohaté výskumné výstupy o efekte,
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150320211
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Pri platbe účastníkov zo SR v hotovosti pri prezentácii sa lektorné vzhľadom na manipulačné náklady zvyšuje o 7,- €.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
4 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
praktický seminár pre verejnosť - je určený partnerom, budúcim a terajším rodičom a starým rodičom,
ktorí chcú efektívne vylepšiť svoje rodičovské kompetencie
Ja - ty a naše dieťa: ako byť lepším rodičom svojim deťom
10. – 11. 4. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Blažena Ghillányová
Cieľom je rozvíjať zručnosti a byť lepšie pripravený riešiť rozmanité výchovné situácie s deťmi.
Program seminára otvorí viacero zaujímavých tém, ktorými možno objavovať odpovede na otázky rodičov:
• ako byť v dobrom kontakte s našimi deťmi
• ako naše detstvo vplýva na naše rodičovanie
• pohľad na väzby v rodine - ako byť dobrou matkou a ako byť dobrým otcom
• čo sa deje vnútri Vášho dieťaťa, čo potrebujú a po čom túžia naše deti, čo potrebujú a po čom túžia rodičia
• svet rodičov a detí z pohľadu Virginie Satirovej
• ako optimálne reagovať na reakcie a správanie detí
Zaujíma Vás, čo dnes s tým, keď rodičia tieto úlohy u detí v minulosti prehliadali?.
Pomocou rozmanitých techník a postupov a zážitkového učenia v rámci modelu Virginie Satirovej budeme zaujímavým spôsobom
skúmať a rozvíjať osobnostný potenciál rodičov a posilňovať ich úlohu dospelých vo vzťahu k sebe, svojim partnerom a voči deťom.
Kľúčové slová:
Výchova, deti, zdroje, porozumenie, kontakt, väzby, potreby a túžby, reakcie a správanie, sprevádzanie, samostatnosť, zodpovednosť.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150410111
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
5 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
rastovú komunitu pre verejnosť aj pre profesionálov
Ja vo vzťahu k Ja: Cesta domov
5. – 6. 6. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Oľga Nemcová
Ústrednou témou seminára je cesta k sebe samému a svojmu miestu v rodine. V priebehu nášho života vplyvom rôznych udalostí,
skúseností alebo zraňujúcich zážitkov môže dôjsť k čiastočnému odpojeniu, oslabeniu alebo strate kontaktu s naším ja, s našou
podstatou. Ak sa dostatočne nerozvinie toto spojenie, jeho dopad sa prejaví nielen v našom prežívaní, myslení, cítení, v sebarealizácii, ale
aj vo vzťahoch v rodine a k iným ľuďom ako postupné odcudzovanie, kritičnosť, neistota a chaos až po hnev na seba a iných či nenávisť.
Jedna časť seminára prinesie pohľad na Ja dospelých a Ja dieťaťa v rodine a na úlohy rodičov na posilňovanie sebaúcty u detí. Zaujíma
Vás, čo dnes s tým, keď rodičia tieto úlohy u detí v minulosti prehliadali?
Pomocou rozmanitých techník a postupov modelu Virginie Satirovej budeme zaujímavým zážitkovým spôsobom skúmať osobnostný
potenciál človeka, dopĺňať nové možnosti pre rozvoj jeho celistvosti a sebadôvery a posilňovať úlohu dospelých vo vzťahu k sebe a voči
partnerom a deťom..
Kľúčové slová:
vzťah k sebe a iným, uvedomenie si seba, miesto v rodine, strata kontaktu, vzťahy v rodine, zdroje a hranice, osobnostný potenciál,
celistvosť a sebadôvera, zážitková práca
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150605061
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
6 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
rastovú komunitu pre rodiny a rodinných príslušníkov
Zdravé vzťahy
3. – 4. 7. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: PhDr. Naďa Feketeová, PhDr. Blažena Ghillányová
Seminár Zdravé vzťahy XI. voľne nadväzuje na semináre z predchádzajúcich rokov. Vychádza z Modelu rastu Virginie
Satirovej, zakladateľky rodinnej terapie, a je určený pre jednotlivcov, páry a rodiny, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac
o vytváraní a rozvíjaní zdravého vzťahu k sebe aj k druhým. Ponúka priestor na objavovanie seba a druhých
prostredníctvom zážitkov, ale aj prostredníctvom otázok a odpovedí:
- ako si vytvárať pozitívny vzťah k sebe,
- ako vytvárať zdravý vzťah k partnerovi/ke, manželovi/ke, k rodičom, k deťom namiesto vzťahu závislého alebo
konfliktného,
- ako zvládnuť zložité vzťahové situácie - napr. rozchod/rozvod s partnerom, mimomanželský vzťah, uprednostňovanie
detí pred partnerom/kou, workoholizmus, alkoholizmus u partnera a i.
Kľúčové slová:
rodina, rodinný systém, vytváranie väzby, vzťah k sebe, rastová komunita, zmena, terapeut
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
150703041
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
7 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
rastovú komunitu pre jednotlivcov, páry, rodiny a rodinných príslušníkov
Rastová komunita: Harmónia v sebe, medzi nami a vo svete
Termín oznámime neskôr
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektoruje: prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A.
Program tejto rastovej zážitkovej komunity pod vedením renomovaného zahraničného lektora prof. Waltera Zahnda bude zameraný na
rozvíjanie lepšieho vzťahu k sebe samému a k druhým - k partnerovi/partnerke, k deťom, rodičom, starým rodičom, priateľom a i. a na
zlepšovanie spolužitia v rodine. Sústredí sa na tie súradnice osobného, partnerského a rodinného života, ktoré u človeka posilňujú
rovnováhu a pocit istoty a dôvery, rešpekt a lásku. Vítaná je účasť celých rodín alebo partnerských/manželských párov, rodičov s deťmi,
súrodencov, starých rodičov...Walter Zahnd prezentuje svoj jedinečný prístup modelu Virginie Satirovej.
Hlavný program bude v anglickom jazyku, s tlmočením do slovenčiny.
Pozývame aj priateľov z Českej republiky a iných krajín a absolventov alebo frekventantov našich výcvikov.
Kľúčové slová:
Jednotlivec, rodina, vzťah k sebe, kaleidoskop, partnerský vzťah, vzťahy v rodine, rastová komunita, skupina, rešpekt, dôvera, istota,
láska. Kongruencia, harmónia
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
152,- €
142,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
oznámime dodatočne
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Deti do 12 rokov lektorné neplatia, ale ich registrácia je potrebná.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
8 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
mužskú komunitu pre mužov - otcov, synov a bratov, priateľov, kolegov atď.
Mužská komunita: Spomienky a sny mužov
Termín a miesto konania oznámime neskôr
Lektoruje: prof. Walter Zahnd, A.C.S.W., z Kalifornie, U.S.A.
V poradí ôsma mužská skupina na Slovensku podľa modelu Virginie Satirovej nadväzuje na mnohoročnú tradíciu renomovaných
rezidenčných stretnutí v zahraničí venovaných mužom o problematike, ktorá zaujíma alebo trápi výsostne mužov. Prináša vývojový
pohľad na mužov ako dôležitú súčasť rodinného systému, skúma dynamiku a význam mužských vzťahov v rodine a v spoločnosti medzi
otcami a synmi, bratmi, priateľmi, kolegami a pod. Cieľom je preskúmať vnútorný svet presvedčení a hodnôt, naplnených
a nenaplnených očakávaní a túžob a snov malých a veľkých mužov a ich dopad na vzťah k sebe samému a k iným ľuďom, na rozvoj
sebaúcty a na zvládanie najmä stresujúcich situácií v živote. Pod vedením obľúbeného amerického lektora a terapeuta prof. Waltera
Zahnda tento workshop prináša mužským účastníkom možnosť preskúmať svoje vlastné zdroje, spomienky a sny z minulosti
a súčasnosti a navodiť závažné vnútorné rastové rozhodnutia a zmeny, ktoré môžu významnou mierou obohatiť ich mužskú identitu
a osobný rozvoj, rodinné, partnerské, pracovné a sociálne vzťahy a tiež priaznivo ovplyvniť budúcu generáciu mužov.
Podobne ako v iných skupinách využívajúcich model Virginie Satirovej, aj táto mužská skupina využije zážitkovú prácu a skupinové,
triádové alebo individuálne procesy a metódu sochania, prácu s pôvodnou triádou, vplyv historického a spoločenského kontextu a ich
súvislosti s ich súčasnými problémami ako aj ďalšie nástroje, ktoré ponúka tento model. Vítaní sú muži v príbuzenskom vzťahu, tiež
muži, ktorí vedú alebo sa starajú o iných mužov. Tlmočenie z angličtiny je zabezpečené.
Skúsenosť s Modelom Virginie Satirovej nie je potrebná.
Kľúčové slová:
vzťahy, muž, otec, syn, brat, mužská komunita, skupina
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
142,- €
131,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
oznámime dodatočne
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Deti do 12 rokov lektorné neplatia, ale ich registrácia je potrebná.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
9 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
seminár pre verejnosť aj pre profesionálov
Zvládanie stresu - Ako sa nezblázniť...
4. – 5. 12. 2015
Bratislava, AHAKI centrum, Nobelovo nám.
Lektorujú: Mgr. Rebeka Trepačová, PhDr. Valéria Hudáková
Zdá sa i vám, že život sa zrýchľuje a nič nestíhate? Zachytávate na sebe príznaky stresu? Únavu , neschopnosť vypnúť,
podráždenosť, hnev, slabú koncentráciu...? So stresom sa môžeme stretnúť všetci, je to prejav, ovplyvňovaný sociálnymi
faktormi, situáciami a problémami s dopadom na nás. A ako z toho kola von? Seminár vám umožní nazrieť do svojho
vnútra, kde sebaobjavovaním vlastných zdrojov môžeme prekonať stres na komunikačnej i telesnej úrovni.
Kľúčové slová:
stres, zvládanie príznakov, podráždenosť, hnev, sociálne, telesné faktory, komunikačná úroveň, vnútorné zdroje
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou lektorného. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby lektorného. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu lektorného
Lektorné:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
68,- €
63,- € *)
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
151204051
*) Zľavu si môžu uplatniť členovia IVS v SR so zaplateným členským, absolventi a frekventanti výcvikov STAR-T, MOVISA a STAR
basic, študenti, samoživitelia, matky na MD, nezamestnaní, dôchodcovia, rodinní príslušníci účastníka podujatia, ktorí pri prezentácii
predložia príslušný doklad. Na podujatie je možné si uplatniť len jeden typ zľavy.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
Prvý deň prezentácia od 12:30 hod., program 13:00 - 20:00 hod., druhý deň program 08:00 - 17:00 hod.
Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník samostatne.
Navigácia na miesto konania:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI na Nobelovom námestí, 851 01 Bratislava-Petržalka, Lenardova 4A
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova.
Mapa a ďalšie podrobnosti sú uvedené v závere tohto programu.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Hana Ščibranyová
IVS v SR
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
10 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
POZVÁNKA
na
Výberové konanie do jednoročnej rastovej komunity STAR-RK
určenej komukoľvek, kto má záujem o osobný rast, aj keď to zvlášť nepotrebuje k svojej profesii,
a chce žiť vo väčšej rovnováhe a harmónii so sebou aj s inými
6. 3., 18. 3., 16. 4. a 15. 5. 2015
Miesto konania a presný čas oznámime v osobnej pozvánke
Lektorky: PhDr. Nadežda Feketeová, PhDr. Hana Ščibranyová, PhDr. Anna Rybáriková
Rastová komunita STAR-RK sa uskutoční v roku 2015 tromi trojdňovými sústredeniami v celkovom rozsahu 70 hodín a je určená pre
uzavretú skupinu záujemcov o osobný rast, ktorí budú vybraní v roku 2015 lektormi IVS v SR na základe výberových pohovorov.
Výberové konanie sa uskutočňuje podľa kritérií uvedených na www.satir-institute.sk a záujemcovia, ktorí splnia očakávané
požiadavky, môžu byť zaradení do výcvikovej skupiny.
Prvé dve výcvikové stretnutia v rozsahu 23 hodín a posledné v rozsahu 24 hodín budú prebiehať podľa modelu Virginie Satirovej formou
zážitkovej skúsenosti a nácvikom zručností zameraných na osobný rast..
Kľúčové slová:
výberové konanie, ročná komunita, rodinný systém, teoretické vzdelávanie, zážitkové skúsenosti, nácvik zručností, osobný rast,
supervízie v skupine
Bližšie informácie o rastovej komunite
nájdete na www.satir-institute.sk.
Ako sa prihlásiť
Záujem o účasť potvrďte prosím najneskôr tri dni pred seminárom vyplnením on-line prihlášky, ktorá býva uverejnená na
www.satir-institute.sk niekoľko týždňov pred podujatím, a úhradou poplatku. Záujemcovia sú do zoznamu účastníkov
zaraďovaní podľa poradia platby poplatku. Po naplnení počtu účastníkov je on-line prihlasovanie uzavreté a prihlásiť sa dá len po
dohode na čísle 0915 626 016.
Pokyny pre platbu za výberové konanie
Poplatok:
Číslo účtu / kód banky:
Názov účtu:
Variabilný symbol:
Špecifický symbol:
10,- €
2660100081 / 1100 (Tatrabanka), IBAN: SK54 1100 0000 0026 6010 0081, SWIFT: TATRSKBX
Inštitút V. Satirovej v SR
RRMMDD, kde RR-rok, MM-mesiac, DD-deň narodenia (napr. pri dátume 4. 2. 1978 VS = 780204)
1503061 pre výberové konanie 06.03.
1503181 pre výberové konanie 18.03.
1504161 pre výberové konanie 16.04.
1505151 pre výberové konanie 15.05.
Do platby uveďte svoje meno a priezvisko a správne vyplňte variabilný symbol, aby bolo možné platbu identifikovať.
Lektorné uhraďte prosím výhradne bezhotovostne bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet IVS v SR.
Prerušenie alebo skrátenie účasti na aktivite nie je dôvodom na zníženie poplatku.
Organizačné pokyny
• Vyplňte on-line prihlášku
• Uhraďte organizačný poplatok 10,- € za výberové konanie
• Zašlite na e-mail IVS v SR ([email protected]):
• stručný osobný a profesionálny životopis v rozsahu max. 3 strán
• popis motivácie k výcviku v rozsahu max. jednej strany
Po doručení prihlášky, platby a požadovaných podkladov Vám zašleme osobitnú pozvánku s presným miestom
a časom výberového konania.
Tešíme sa na stretnutie s Vami
PhDr. Nadežda Feketeová
odborná garantka STAR-RK
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
11 / 12
pridružený inštitút G lobálnej vzdelávacej siete V irginie Satirovej
Navigácia AHAKI centrum:
Poradenské a vzdelávacie centrum AHAKI, Nobelovo námestie, 851 01 Bratislava-Petržalka
(zelená prízemná, podterasová budova pri cyklotrase, za supermarketom Billa)
autobusy 80, 88, 92, 192, zastávka Kremnická alebo Einsteinova,
(lístok na MHD sa dá kúpiť v automate alebo prázdnou SMS na číslo 1100 - po prijatí spätnej SMS platí 1 hodinu).
Mapa
Interaktívna mapa na webe
Informácie o ubytovaní v Bratislave získate o. i. na týchto stránkach:
http://www.hostelstar.sk/
http://www.hotelsite.sk/sk/capital.php
http://www.zoznam.sk/katalog/Cestovanie-ubytovanie-turizmus/Ubytovanie/Ubytovne-hostely/
http://ubytovanie.kamsi.sk/bratislava/hostel/
http://www.kde-sa-ubytovat.sk/Kraj-bratislava/bratislava.html
http://www.bratislavahotels.sk/?gclid=CNvtzsOE9KACFQwEZgodTxdStw
http://www.hostelbooking.com/hostels/slovakia/bratislava/
Informácie k semináru a prihlasovaniu sa
e-mail: [email protected] www: www.satir-institute.sk
IVS v SR, Albánska 5A, 831 06 Bratislava, tel.: 0915 626 016
Organizátori si vyhradzujú zmenu programu zo závažných organizačných dôvodov, záujemcom bude včas oznámená!
 IVS v SR, aktualizácia zo dňa 17.2. 2015
12 / 12
Download

Program IVS v SR na rok 2015 pre verejnosť