Možnosti studia v zahraničí
PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH
PROGRAMŮ
21. 11. 2014
Ing. Dana Brázdová
ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE
PROGRAM
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO
INTERNATIONALIZACE VŠE
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
DALŠÍ POSKYTOVATELÉ STIPENDIÍ
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO
INTERNATIONALIZACE VŠE
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
DALŠÍ POSKYTOVATELÉ STIPENDIÍ
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
PARTNERSKÉ ŠKOLY
Spolupráce s 224 zahraničními univerzitami a VŠ:
164 Evropa
24 Severní Amerika
13 Jižní Amerika
3 Austrálie & Nový Zéland
20 Asie
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
POČET STUDENTŮ VŠE
VYSLANÝCH NA STUDIUM V ZAHRANIČÍ
900
750
800
690
700
600
500
500
400
300
780
325
227
364
550
600
400
257
200
100
0
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16
• Semestrální výměnné pobyty (cca 650 studentů)
• Navazující magisterské programy v angličtině se studiem v zahraničí (cca 70 studentů)
• Individuální mobilita „Freemover“ se stipendiem VŠE (max 60 studentů)
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
POČET ZAHRANIČNÍCH
STUDENTŮ PŘIJÍŽDĚJÍCÍCH NA VŠE
E
X
C
H
A
N
G
E
P
R
O
G
R
A
M
ZS 2014/2015
325 výměnných zahraničních studentů
LS 2014/2015
255 výměnných zahraničních studentů
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO
INTERNATIONALIZACE VŠE
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
DALŠÍ POSKYTOVATELÉ STIPENDIÍ
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO
STUDIA DO INTERNATIONALIZACE VŠE
ODBORNÉ KURZY V
CIZÍCH JAZYCÍCH
LS 2014
ZS 2014
CELKEM FAKULTA
V ROCE 2014
%
FFÚ
18
17
35
11,32%
FMV
53
60
113
36,56%
FPH
29
31
60
19,42%
FIS
18
17
35
11,32%
NF
34
32
66
21,36%
CELKEM
152
157
309
100%
Odměna za výuku akreditovaných předmětů
•
500 Kč / pedagogická hodina (45 min.)
•
pouze pro interní doktorandy a učitele na plný pracovní
úvazek
•
výplata interním doktorandům formou mimořádného
stipendia
Magisterské výměnné pobyty:
KRITÉRIA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
1.kolo
Přihláška
Studijní výsledky (percentil)
50 bodů
Jazykové znalosti
20+5 bodů
Odborné předměty v cizím jazyce
20 bodů
Účast v Buddy Programu (do ZS 2014)
10 bodů
Maximum za 1.kolo
2.kolo
Motivační pohovor
Celkové maximum
105 bodů
30 bodů
135 bodů
Magisterské výměnné pobyty:
HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Datum
Akce
11. – 17.2. 2015
*13.2.2015
přihlášky: elektronické podání a odevzdání tištěné verze s přílohami
Uzávěrka přihlášek pro studenty, kteří na VŠE neabsolvovali Bc. studium
17.2. 2015 (15:00)
uzávěrka přihlášek
5. 3. 2015
zveřejnění seznamu postupujících do 2. kola (k pohovorům)
9. - 18. 3. 2015
2. kolo: motivační pohovory
20. 3. 2015
zveřejnění výsledků výběrového řízení
konec března 2015
informační schůzky pro vybrané studenty
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO
MOBILITA ERASMUS
VÝUKOVÉ POBYTY
STUDIA DO INTERNATIONALIZACE VŠE
• pro doktorandy s pracovním úvazkem na VŠE
• na zahraniční univerzitě s EUC a bilaterální
dohodou v oblasti výukových pobytů
• min. 8 výukových hodin, doporučená délka
pobytu - 5 pracovních dní
• pobytové a cestovní náklady
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO
INTERNATIONALIZACE VŠE
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
DALŠÍ POSKYTOVATELÉ STIPENDIÍ
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
ZAHRANIČNÍ POBYTY
V RÁMCI DOKTORSKÉHO STUDIA
DLOUHODOBÉ - v délce trvání 2-6 měsíců
•
stipendium 20 000 Kč / měsíc, zasláno před odjezdem do zahraničí na korunový účet uvedený v ISIS
•
možnost získání finanční podpory se vztahuje pouze na interní posluchače prezenční formy
doktorského studia
•
žádost o přidělení stipendia přijímá Ing. Dana Brázdová, vedoucí OZS (RB 555), Mgr. Pavlína
Kopecká (RB549), nejpozději 1 měsíc před odjezdem
•
součástí jsou:
- souhlas školitele, vedoucího katedry a proděkana pro zahraniční styky
- motivační dopis
- potvrzení o přijetí na zahraniční školu
(akceptační dopis příslušné fakulty hostitelské školy)
•
po ukončení pobytu:
- závěrečná zpráva z pobytu
- potvrzení o délce pobytu
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
POČTY DOKTORANDŮ
VYSLANÝCH DO ZAHRANIČÍ S PODPOROU VŠE
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CELKEM
FFÚ
0
2
0
0
2
5
9
FMV
4
3
7
7
6
9
36
FPH
0
2
0
0
0
2
4
FIS
2
0
3
2
2
3
12
NF
1
6
4
3
2
2
18
FMJH
0
1
0
0
1
2
4
CELKEM
7
14
14
12
13
23
83
INTERNACIONALIZACE NA VŠE
ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO
INTERNATIONALIZACE VŠE
PODPORA ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ V RÁMCI
DOKTORSKÉHO STUDIA ZE ZDROJŮ VŠE
DALŠÍ POSKYTOVATELÉ STIPENDIÍ
AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA (AIA)
•
Obecná charakteristika:
- stipendijní pobyty v zahraničí pro studenty a pedagogy veřejných
vysokých škol v ČR na základě mezinárodních smluv
- délka až 1 akademický rok, v nabídce je téměř 40 zemí světa
- stipendijní místa nejsou přidělena konkrétním školám,
nutno samostatně si vyhledat zahraniční VŠ dle svého studijního oboru
- nominace provádí výběrová komise
(zástupci zahr. partnera, MŠMT, příp. i další)
•
Příklady:
- studijní pobyty pro studenty BSP / MSP / DSP
- letní jazykové kursy
- výzkumné/přednáškové pobyty pro VŠ učitele
•
Přihlašování:
- vždy v ak. roce, který předchází roku plánované realizace stipendijnímu pobytu
- termíny dle jednotlivých zemí jsou zveřejňovány na začátku ak. roku
- přihláška = formulář „Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“
+ další materiály dle požadavků jednotlivých zemí
•
Více informací:
www.zahranici-stipendium.cz nebo www.dzs.cz
AKTION
ČR – RAKOUSKO, SPOLUPRÁCE VE VĚDĚ A VZDĚLÁVÁNÍ
• společný program ministerstev školství obou zemí od r. 1993, 5. etapa: 2010 – 2015
• zaměřen na terciární sektor: stipendia pro studenty PG programů, VŠ pedagogy, postdoktorandy
• hlásit se mohou občané EU, EHP a Švýcarska (řádní studenti a ak. pracovníci veřejné VŠ v ČR)
• Semestrální stipendia pro studenty PG studijních programů do 35 let
• účel: příprava disertační práce
• délka pobytu: 1-5 měsíců
• požadavky: - znalost NJ/AJ
•
•
•
•
- příslib přijetí rak. VŠ pedagoga/pot. školitele (uchazeč si zajistí individuálně)
- doporučení pedagogů domácí VŠ
přihlašování: 15. 3. na ZS, 31.10. na LS
výběrové řízení:
- na základě písemné žádosti, nekoná se pohovor (výjimkou habilitační stipendia)
- výsledky do 6 týdnů na webu: www.dzs.cz + písemné vyrozumění uchazečům
stipendium: 940 €/měsíc, ubytování zajišťuje OeAD, osvobození od poplatků za studium
zpráva z pobytu
•
Tandem: 1 student z ČR + 1 student z Rakouska
• účel: zpracování disertace na stejné/podobné téma
• doba trvání: 2 x 1-5 měsíců
• podpora také pro školitele: max. 10 dní/semestr
• přihlašování: do 15. 4.
•
Více informací: www.scholarships.at , www.dzs.cz , www.oead.at, e-mail: [email protected]
DAAD
DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCH DIENST
•
Výzkumné pobyty na německé vysoké škole / výzkumném ústavu:
•
v délce 1-10 měsíců s cílem dokončit pak doktorské studium v ČR
•
s cílem absolvovat celé doktorské studium v Německu (3-4 roky)
•
Stipendium: 750-1000 EUR / měsíc
•
Termín uzávěrky přihlášek: 15. listopad
•
Více informací: www.daad.cz
e-mail: [email protected]
CEEPUS
CENTRAL AND EAST EUROPEAN PROGRAM FOR UNIVERSITY STUDIES
•
Středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci
univerzit v rámci sítí
•
Přihlášky v rámci sítí/přidělených kvót:
•
•
vyřizují se s předstihem pouze jednoho semestru
•
on-line prostřednictvím www.ceepus.info
Individuální mobility „freemover“
•
pouze za předpokladu, že zbývají stipendijní měsíce
•
k přihlášce nutno doložit:
- Letter of Recommendation (2x)
- Letter of Acceptance
•
•
přihlašování na LS: do 30.11.
Více informací: www.ceepus.info, www.dzs.cz/ceepus
e-mail: [email protected]
FULBRIGHT
• STIPENDIUM PRO POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM:
• stip. programy pro studium, výzkum a výuku v USA, každoročně cca 40 občanů ČR
• financováno českou a americkou vládou
• o stipendia se jednotlivci ucházejí přímo u Fulbrightovy komise (otevřená soutěž)
• stipendia obvykle pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně i
některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.)
•
•
•
základní předpoklady: české občanství, trvalý pobyt v ČR, velmi dobrá znalost angličtiny
podporované obory: všechny humanitní, přírodovědné i technické; s výjimkou MBA a klinické
medicíny
výběrové řízení: jednou ročně, obvykle na podzim nebo v zimě pro pobyt v násl. akademickém
roce
• uchazeči musí dodat podklady pro výběrové řízení do doby uvedené uzávěrky
• základním kritériem je kvalita uchazeče a jeho projektu
• uzávěrka přihlášek: 1. září 2014
• Fulbright – Masarykovo stipendium:
• kromě odborného zaměření také aktivita v akademickém a veřejném životě
(v ak. senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.)
• podmínky: úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost aj, kvalitní
výzkumný projekt a pozvání z USA
• 3 – 10 měsíců
• uzávěrka přihlášek: 1. prosinec 2014
•
Více informací: http://www.fulbright.cz, e-mail: [email protected], [email protected]
VISEGRADSKÝ FOND
• K jakému účelu může být stipendium kategorie Intra-Visegrad Scholarship
využito?
•
pro vědecké pracovníky ze zemí V4 (CZ, HU, PL a SK)
•
pro studijní pobyt v některé ze zemí V4 (akreditovaná univerzita)
• Finanční hledisko:
•
studenti 2 300 € / semestr
•
hostitelská univerzita 1500 € / semestr / scholar
• Přihlášky: leden 2015 (výsledky v březnu)
• Více informací: http://visegradfund.org, [email protected]
NORSKÉ FONDY A FONDY EHP
•
cílem snižování socio-ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních vztahů
mezi ČR a donorskými státy: Island, Lichtenštejnsko, Norsko
•
2014 – 2016
•
Fondy EHP: Norsko, Lichtenštejnsko, Island
•
Norské fondy: Norsko
•
Účel:
• studijní stáže: 3 - 10 měsíců
• krátkodobé výzkumné pobyty: 2 týdny – 2 měsíce
•
Žádost o poskytnutí grantu:
•
podává se individuálně v aj na DZS/NAEP
•
přílohou Letter of Acceptance
•
•
•
Výzva: 26. ledna 2015
Termín pro odevzdání žádostí: 26. března 2015
Více informací: www.naep.cz, [email protected]
CHCETE VĚDĚT VÍCE?
• web: ozs.vse.cz
• odběr novinek: ozs.vse.cz nebo ISIS
• kontaktní osoba OZS: Ing. Dana Brázdová
(RB 555)
DĚKUJI ZA POZORNOST!
DOTAZY?
Download

Prezentace o možnostech studia v zahraničí