SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY
BAKALÁŘSKÉ 2015-2016
8. 4. 2015
[email protected]
Ing. Dana BRÁZDOVÁ
Vedoucí Oddělení zahraničních styků VŠE
Ing. Jana Kašná
ERASMUS+
Všechny země výjezdu mimo Německo,
Rakousko, Švýcarsko
Ing. Vanda ŠTOURAČOVÁ
ERASMUS+
Německo, Rakousko, Švýcarsko
PROGRAM
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
ADMINISTRATIVNÍ NÁLEŽITOSTI
FINANCE
VÍZA, POJIŠTĚNÍ, UBYTOVÁNÍ
DALŠÍ INFORMACE
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
počet
míst
jazyk
přihlášení
(odevzdáno)
vybraní**
(20. 3. 2015)
132
angličtina
324
129
16
němčina
26
14
8
francouzština
21
7
8
španělština
24
8
celkem uchazeči*
395
celkem studenti
331
164
158
* uchazečů > studentů: 1 student = uchazeč až ve 2 jazycích
** stav ke dni vyhlášení výsledků, následně budou oslovováni a umisťováni náhradníci
VÝSLEDKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
přihlášky
vybraných
(odevzdáno)
(30. 3. 2015)
úspěšnost
celkem
FFU
45
27
60 %
FMV
151
77
51 %
FPH
66
32
48 %
FIS
25
11
44 %
NF
40
10
25 %
FMJH
4
1
25 %
celkem
331
158
48 %
fakulta
NÁHRADNÍCI
jazyk
náhradníků
angličtina
164
němčina
10
francouzština
9
španělština
11
celkem
194
ZRUŠENÍ POBYTU
 nestáváte se náhradníkem
 nutno projednat s fakultou - formulář
 nedodržení stanoveného postupu: vliv
na účast v dalším výběrovém řízení!
 rušit včas – oslovení náhradníků
VÝMĚNNÝ POBYT
 Studium nepřerušujete a výjezd není třeba hlásit studijnímu oddělení:
OZS založení pobytu v isis
 Zůstáváte studentem VŠE se všemi právy a povinnostmi: „student na
výjezdu“
 Registrace: na VŠE ne, studium v zahraničí zpětně uznáno do
relevantního semestru
 1 semestr
 nelze prodloužit
 výměnný princip, na základě smluv
ADMINISTRATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI
PŘED ODJEZDEM
NOMINACE
PŘIHLÁŠKA
AKCEPTAČNÍ DOPIS / LETTER OF ACCEPTANCE
STUDIJNÍ SMLOUVA / LEARNING AGREEMENT
ONLINE LINGUISTIC SUPPORT (OLS)
ÚČASTNICKÁ SMLOUVA
NOMINACE
OZS/VŠE info partnerským školám
 jméno a základní osobní údaje
 semestr výjezdu
 dle přihlášky (výjimečně lze změnit) – google formulář
 o změnu můžete být požádáni
PŘIHLÁŠKA
 ZODPOVĚDNOST STUDENTA – web zahraniční školy
 hlídat deadline (obvykle 3-6 měsíců před začátkem studia)
 poštou / online / naskenované
TYPICKÉ PŘÍLOHY:
 Transcript of Records přehled dosavadních výsledků studia (v AJ):
 studijní oddělení
 Language Proficiency Statement /potvrzení o jazykové způsobilosti
 Sending Institution Statement /potvrzení o nominaci a přidělení stipendia
 OZS
CV + motivační dopis
 kopie pasu, kartičky pojištění, doklad o pojištění, apod.
 Financial Statement /doklad o dostatečné výši finančních prostředků
 student
AKCEPTAČNÍ DOPIS
 formální potvrzení o přijetí ke studiu na zahraniční škole
 vymezuje blíže období pobytu na partnerské škole
 obvykle poštou na OZS či přímo studentovi, někdy elektronicky
STUDIJNÍ SMLOUVA/LEARNING AGREEMENT
 trojstranná dohoda:
student & domácí škola (fakulta/proděkan) & přijímající škola
 nutný je formulář pro Erasmus+ (mimo Švýcarska)
 základ pro budoucí uznání studia v zahraničí
 20-30 ECTS dle studijního řádu VŠE + pravidla zahraniční školy (např. min. 24 ECTS)
 výběr předmětů:
 v souladu s oborem a nabídkou přijímající školy
 není nutné hledat ekvivalenty předmětů
 ideální uznávání do skupin volitelných předmětů
 první výběr může být předběžný
 schvaluje proděkan pro studium / pro zahraničí (FFÚ, FPH, FIS) – řešit včas
 změny předmětů na místě obvykle možné, vždy konzultovat s proděkanem (e-mail)
PRODĚKANI
FAKULTA
FFU
FMV
FPH
FIS
NF
FMJH
PRODĚKAN
KOMPETENCE
doc. Marcela Žárová
proděkanka pro zahraniční vztahy
doc. Dana Dvořáková
proděkanka pro pedagogiku
Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost
prof. Jindřich Soukup
proděkan pro zahraniční vztahy
doc. Hana Mikovcová
proděkan pro pedagogickou činnost
prof. Josef Arlt
proděkan pro pedagogickou činnost
Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
proděkan pro zahraniční styky a rozvoj
prof. Vojtěch Krebs
proděkan pro studium
doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc. proděkan pro zahraniční vztahy
Ing. Vladimír Přibyl
proděkan pro studium
OLS – ONLINE JAZYKOVÁ PODPORA
 online test jazyka studia – povinný před a po návratu
 online jazykový kurz – nepovinný, přiděluje OZS, probíhá během
semestru v zahraničí
 němčina, angličtina, španělština, francouzština, italština, holandština
 netýká se Švýcarska
ÚČASTNICKÁ SMLOUVA
 délka studijního pobytu + výše stipendia s přesností na dny
 Podklady pro podpis:
 Akceptační dopis + akademický kalendář
 Learning Agreement
 Formulář bankovního spojení
 Vyplněn online test jazyka studia
 netýká se Švýcarska
V ZAHRANIČÍ
REPREZENTACE: EXCHANGE FAIR
KULTURNÍ ŠOK
PO NÁVRATU
LEARNING AGREEMENT
do 14-ti dnů
CONFIRMATION OF STUDY PERIOD do 14-ti dnů
ZPRÁVA Z POBYTU ISIS + Mobility Tool do 14-ti dnů
OLS jazykový test do 14-ti dnů
VÝPIS VÝSLEDKŮ/TRANSCRIPT 1-3 měsíce
ŽÁDOST O UZNÁNÍ do konce následujícího semestru
FINANCE
FINANCE
 Žádné školné hostitelské škole
 Stipendium = finanční příspěvek na
krytí zvýšených nákladů (cca 50%)
 Nutné i další finanční zdroje
Evropa: Erasmus+
Evropa: Švýcarsko
rozpočet financují: EU + MŠMT ČR
zdroj: švýcarská vláda + SF VŠ
měsíční paušál v EUR dle zemí
(300/400/500)
500 EUR (420 CHF/350 EUR + zbytek v Kč ze SF)
Skupina
Skupina 1
Účastnické země
s vyššími životními náklady
Cílová země
Výše stipendia pro
studijní pobyt
Dánsko, Finsko, Francie,
Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko,
Norsko, Rakousko, Švédsko,
Velká Británie
500 EUR/měsíc
Skupina 2
Belgie, Kypr, Německo,
Španělsko, Řecko,
Chorvatsko, Island,
Účastnické země
Lucembursko, Nizozemí,
se středně vysokými životními náklady Portugalsko, Slovinsko,
Turecko
Skupina 3
Účastnické země
s nižšími životními náklady
Bulharsko, Estonsko,
Litva, Lotyšsko, Maďarsko,
Makedonie (FYROM),
Malta, Polsko, Rumunsko,
Slovensko
400 EUR/měsíc
300 EUR/měsíc
VÝPLATA
 stipendium vyplaceno v EUR
 nikoliv účet uvedený v ISIS x formulář
bankovního spojení
 český bankovní účet
 vypláceno po podpisu účastnické smlouvy
(obvykle do měsíce od začáku pobytu)
 netřeba dokládat účetní doklady
 Confirmation of Study Period – přesnost na dny
 Transcript of Records = doklad o uskutečnění pobytu
DALŠÍ ZDROJE FINANCÍ
 fakultní příspěvek (info u proděkanů)
 různé nadace
Open Society Fund
Hlávkova nadace
Nadace Sophia
Studijní stipendium Olomouckého kraje
Ústecká komunitní nadace (Fond Renesance)
VÍZA / POJIŠTĚNÍ / UBYTOVÁNÍ
VÍZA
 občané EU/EHP pro studium v EU/EHP nepotřebují
 informace:
Ministerstvo zahraničních věcí
zastupitelské úřady
 podklady:
akceptační dopis (ze zahraniční školy)
potvrzení o vyslání a výši stipendia (vystaví OZS)
POJIŠTĚNÍ
 zařídit před odjezdem z ČR
 Evropský průkaz zdravotního pojištění
 Právo na základní péči v nutných případech
 Stejné podmínky jako místní občané – spoluúčast!
 doporučujeme komerční cestovní pojištění
 některé školy zvláštní požadavky:
 požadavek na zakoupení jejich vlastního
pojištění
 konkrétní požadavky na krytí
UBYTOVÁNÍ
 zodpovědnost studenta
 ne všechny zahraniční školy nabízejí ubytování!!!
 kolej nemusí být nejlevnější varianta
 informace:
 přijímající škola
 zkušenosti z minulých let (závěrečné zprávy)
DALŠÍ INFORMACE
ISIS
Co potřebuji najít
Název aplikace
Kde se nachází
Portál studenta -> Moje studium
Kontakty na ostatní
vyjíždějící studenty
Výsledky výběrového řízení
Jaké dokumenty ode mě
požaduje OZS?
Checklist
Portál studenta -> Moje studium
Moje zahraniční studium
->
Kdy mi bylo stipendium
vyplaceno?
Výplata stipendia
Portál studenta -> Moje studium
Financování studia a stipendia
->
Kontakt na studenty na
výjezdu
Zprávy ze zahraničních pobytů
Portál veřejných informací -> Další informace
o VŠE -> Studijní informace
(„Výsledky“ najdete ve studiu, v němž jste
podávali přihlášku!)
ZDROJE INFORMACÍ
 aktuality
 semestrální výměnné pobyty – vyjíždějící studenti
 download – dokumenty a formuláře
 kontakty (jména, úřední hodiny apod.)
 internetové stránky přijímající školy
 zastupitelské úřady dané země
 internetové portály „Study in …“
 zkušenosti z minulých let (zprávy z pobytů)
 ISIS
 Databáze NAEP: http://erasmus-databaze.naep.cz
 zahraniční studenti na VŠE
ozs.vse.cz
DĚKUJEME ZA POZORNOST
PROSTOR PRO DOTAZY
Download

Infoschůzka 2015-16 Erasmus+ - Oddělení zahraničních styků