EVROPA: STIPENDIUM PROGRAMU LLP/ERASMUS
SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (MAGISTERSKÉ ): ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ROK 2013/2014
NA KOHO SE OBRÁTIT NA VŠE
akademické záležitosti
výběr předmětů, studijní smlouva/Learning
Agreement, uznání zahraničního studia (dost
kreditních poukázek, žádost o uznání)
proděkani pro studium (všechny fakulty) a/nebo pro zahraniční styky
(FFÚ, FPH, FIS)
Bc. Michaela Dolejšová
Dánsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Turecko
administrativní náležitosti
-> Oddělení zahraničních styků (OZS)
-> koordinátorky programu Erasmus
Ing. Linda Filáčková
Estonsko, Finsko, Irsko, Island, Lichtenštejnsko,
Lotyšsko, Maďarsko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Řecko,
Slovinsko, Švédsko, Turecko, Velká Británie
OZS, RB551
T: 224 098 551
E: [email protected]
OZS, RB550
T: 224 098 550
E: [email protected]
OZS, RB549
T: 224 098 549
E: [email protected]
Alžběta Kršková
Belgie, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko
STATUS VÝMĚNNÉHO (EXCHANGE ) STUDENTA / STUDENTA PROGRAMU ERASMUS
Erasmus = součást Programu celoživotního učení/Lifelong Learning Programme (LLP, 2007-2013*).
V době studia v zahraničí zůstáváte (resp. musíte zůstat) studentem VŠE se všemi právy a povinnostmi.
V souladu se studijním řádem VŠE a pravidly programu Erasmus nutno v zahraničí úspěšně získat 20-30 ECTS.
Předměty a kredity ze zahraničí se uznávají do studia na VŠE. Pro tento účel potřeba dostatek kreditních poukázek!
Zahraniční škole neplatíte žádné školné = významná finanční úspora.
Obdržíte finanční příspěvek/stipendium, jež má pomoci pokrýt cestovní a pobytové náklady.
*2014-2020 = nová faze
STIPENDIUM ERASMUS
Paušální částka v eurech (EUR) na měsíc pobytu. Vyplácí se však v Kč (po přepočtu jednotně
stanoveným kurzem).
programu Erasmus
Paušální částky (EUR) stanovuje NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy; naep.cz).
Rozlišení dle cílové země (rozdílná výše životních nákladů; zůstává jako 2012/2013; např. Maďarsko: 348 EUR, Belgie:
404 EUR, Itálie: 447 EUR, Finsko: 488 EUR, Švýcarsko: 553 EUR, Dánsko: 555 EUR, Velká Británie: 583 EUR).
Zdroje financování stipendia: Evropská unie & z větší části Ministerstvo školství ČR.
Výše stipendia = délka studijního pobytu v měsících (speciální pravidla pro výpočet) * paušální měsíční částky
Předpokládanou délku pobytu a výši stipendia stanovuje finanční dohoda (nutno podepsat před odjezdem).
Jedná se o příspěvek (průměrně pokryje 50-70% nákladů) => nutno počítat s použitím dalších finančních zdrojů.
PŘED ODJEZDEM
DŮLEŽITÉ KROKY A DOKUMENTY
CO
POPIS
KDY & S KÝM VYŘÍDIT
potvrzení
semestru/období
výjezdu
Lze změnit volbu semestru výjezdu (ZS 2013 x LS
2014), již jste uvedli do přihlášky. Neučiníte-li tak,
bude platit volba dle přihlášky. O změnu můžete být
také požádáni ze strany OZS (organizační důvody).
S OZS co nejdříve po vyhlášení výsledků výběrového
řízení (k vyjádření budete vyzváni, nebo se můžete
sami ozvat své koordinátorce).
nominace
Ohlášení Vašeho jména, základních osobních údajů a
semestru/období výjezdu zahraniční škole.
Vyřizuje OZS dle termínů zahraničních škol. Mohou
být různé termíny pro výjezdy v ZS a LS (3-6 měsíců
před zahájením studia), nebo 1 společný.
přihláška na zahraniční
školu & akceptační
dopis/Acceptance
Letter
Po nominaci nutno zahraniční škole zaslat určité
dokumenty. Poté je Vaše přijetí na školu obvykle
formálně potvrzeno akceptačním dopisem nebo
alespoň e-mailem.
Obvykle 3-6 měsíců před odjezdem. Termíny
vyhlašuje zahraniční škola. Vše je na Vás (pročtěte
pečlivě internetové stránky zahraniční školy!, ne vždy
obdržíte od zahraniční školy v této věci e-mail).
vízum
Nutné do Turecka. Do jiných zemí můžete
potřebovat, máte-li občanství mimo EU/EHP. Včas si
na zastupitelském úřadě ověřte náležitosti žádosti
o vízum a dobu trvání jejího vyřízení.
S příslušným zastupitelským úřadem jednáte Vy
sami, OZS žádosti nezprostředkovává.
studijní smlouva /
Learning Agreement
3stranná dohoda (Vy, fakulta/proděkan a zahraniční
škola) o předmětech. Po příjezdu na zahraniční školu
obvykle možno provést změny. Základ budoucího
uznání předmětů do studia na VŠE.
Provází Vás po celou dobu zahraničního studia.
Výběr předmětů a změny schvaluje pověřený
proděkan. Kompletní dokument nutno po ukončení
studia v zahraničí odevzdat OZS.
OZS, březen/duben 2013
Stránka 1 ze 2
Předem děkujeme za spolupráci!
EVROPA: STIPENDIUM PROGRAMU LLP/ERASMUS
PO NÁVRATU
SEMESTRÁLNÍ VÝMĚNNÉ POBYTY (MAGISTERSKÉ ): ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ROK 2013/2014
CO
POPIS
KDY a S KÝM VYŘÍDIT
finanční dohoda
Mezi Vámi a VŠE, stanovuje závazky obou stran.
Zejména obsahuje údaj o předpokládané délce
pobytu a konkrétní výši stipendia. Podklady:
akceptační dopis+akademický kalendář přijímající
školy, Learning Agreement schválený proděkanem.
Před odjezdem. (Pro studenty odjíždějící na ZS
obvykle dohody k podpisu od začátku srpna, na LS od
poloviny prosince.) Podepisujete na OZS, příp. lze
vyřídit přes e-mail a poštu.
bankovní spojení
Pro zaslání stipendia bude použito číslo Vašeho účtu
u banky v ČR, které máte zadáno v ISISu a na nějž
Vám VŠE vyplácí ubytovací/prospěchové stipendium.
Pokud žádné číslo účtu dosud v ISISu nemáte, nutno
o jeho zadání požádat studijní oddělení (NE OZS),
a to nejpozději v době podpisu finanční dohody.
výplata stipendia
Probíhá v Kč, obvykle v jedné splátce (ne v měsíčních
platbách), na výše zmíněné bankovní spojení.
Stipendium Vám bude zasláno ve výplatním termínu
následujícím po podpisu finanční dohody, často ne
před odjezdem, obvykle však nejpozději 1 měsíc od
zahájení zahraničního studia.
Vyřizuje OZS a Ekonomické oddělení VŠE.
potvrzení o délce
studijního pobytu /
Confirmation of Study
Period
Doklad o skutečné délce studia na zahraniční škole.
Nástroj pro vyúčtování stipendia
(přeplatky/doplatky). Porovná se s finanční dohodou;
důležité: délka pobytu v měsících má vyjít shodně.
Než opustíte zahraniční školu, požádáte
o vystavení/vyplnění místní zahraniční oddělení.
Po návratu odevzdáte na OZS.
zpráva z pobytu
Každý účastník programu Erasmus povinen o svém
pobytu podat zprávu (zahrnuje jeho akademické i
praktické aspekty).
NEvyplňuje se do ISISu!. Přihlašovací údaje do
zvláštní databáze obdržíte e-mailem.
Po ukončení zahraničního studia.
Dokončit/zveřejnit pokud možno do 14 dnů od
skončení studia v zahraničí (kromě oddílu Uznání
předmětů).
výpis výsledků /
Transcript of Records
Přehled předmětů vystudovaných v zahraničí, jejich
výsledků a kreditového ohodnocení.
Podklad pro podání žádosti o uznání předmětů.
Vydán obvykle 1-3 měsíce po skončení pobytu.
Zahraniční škola zašle obvykle poštou na OZS, kde si
dokument vyzvednete.
uznání předmětů
vystudovaných
v zahraničí
Podklady: výpis výsledků/Transcript of Records +
Vámi vyplněná žádost o uznání. Podat žádost je
povinné (viz Studijní řád VŠE).
Žádost se podává k pověřenému proděkanovi, ten
rozhodne o uznání předmětů do konkrétních skupin
studijního plánu; do ISISu pak údaje zadá studijní
oddělení. Vyřídit do konce semestru, jenž následuje
po semestru stráveném v zahraničí (viz studijní řád).
UBYTOVÁNÍ A POJIŠTĚNÍ
Ne všechny zahraniční školy mohou nabídnout/přímo zajistit ubytování!!! Pomoc s hledáním však poskytují. Využijte též
zkušenosti studentů z minulých let (viz závěrečné zprávy).
Ověřte si, zda má Vaše hostitelská škola zvláštní požadavky ohledně pojištění (např. pojištění odpovědnosti za škodu).
Evropský průkaz zdravotního pojištění + důrazně doporučeno další cestovní pojištění/pojištění pro studijní pobyt v zahraničí
(u zdravotní pojišťovny, k platební kartě, k ISIC kartě apod.).
ISIS
Řada aplikací souvisejících se zahraničním studiem/semestrálními výměnnými pobyty: týkají
se administrativního a finančního zajištění pobytu, umožňují získat informace o minulých
a současných ostatních vyjíždějících studentech a jejich zkušenostech.
http://isis.vse.cz
Zejména: Výsledky výběrového řízení, Zprávy ze zahraničních pobytů, Checklisty, Vyplacená stipendia.
Více: http://ozs.vse.cz/vymenne-pobyty-vyjizdejici/zakladni-informace-pro-vsechny/#isis.
INTERNETOVÉ STRÁNKY ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ
http://ozs.vse.cz
Aktuality
Semestrální výměnné pobyty - vyjíždějící studenti
o
Základní informace pro všechny & EVROPA (LLP/Erasmus)
o
Výběr a uznávaní předmětů (studijní smlouva/Learning Agreement, žádost o uznání)
o
Zkušenosti studentů – databáze zpráv o uskutečněných pobytech
o
EILC – Erasmus Intensive Language Courses: možnost účasti na kurzech méně používaných evropských jazyků
(všechny mimo aj/nj/fj/šj; 2-6 týdenní kurzy před vlastním studiem v cílové zemi, žádné kurzovné, příspěvek na ostatní výdaje).
Download – STUDENTI: všechny důležité dokumenty a formuláře (např. formulář pro Learning Agreement,
Confirmation of Study Period, žádost o uznání zahraničního studia)
Kontakty a úřední hodiny
OZS, březen/duben 2013
Stránka 2 ze 2
Předem děkujeme za spolupráci!
Download

PDF, 700 kB - Oddělení zahraničních styků